91413

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ο ,οΐ* > * »»
  . ,
  10
  0 ^ 1 :ίι2 ι
  , ι-'
  <τ ι γ< ίΐ ' · ν ί ν ν ϊ™ ΒΑΣΙΛΕΙΟΜ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ * ! » Ε Μ Κ Ι* Η ΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Έν Χανίοις ττ| 31 Μιφτίου 1)12 ΑΡΙΘ. 30 Αριθ. Διατχγ. 33 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΧ ΕΑΑΗΧΩΧ Έ-/^:ες ύ.' όΐιζ' το ύ-Λ τής Έτα;α3:-ί- . τής άλληλβγ,3α?;*ί χγϊν 2 Μαρτίου 1912 ψφ^ ή }; Σ>ν;λείϊ:ω; των Κρ^τών
  καί τό ά,το 30 ΣετΓεμβρίου 1908 ψήφισμα τής έν Κρήτη
  Βουλής των Έλληνας, χρίτασϊΐ τού επί των Εσωτερικώ.1
  Διοικοϋντος Έιυιτρόποϋ.
  Άπο^αοίίζοιιεν καί 5ιατά<υοιιε >
  Τ.Ος,χς; ϊ* ;σχύι τζ; π οί τιμ-λογ
  3ια:άξε ς το3 νοιου ΒΨϋθ ώς οΖχος έ-ρ:τ
  Νί,Αίυ ,ΓΓ4 (3*90) Ϊ·.Ί ~ο Έτωτερκόν τί«ς Ν^σίυ χ« τάς
  μετά τής λοπή; Έλλάϊίς αχίσν; ώς ΙΊτετχι:
  Α' Επιστολαί.
  α') Άτ,. π'λείος ύ; πόλιν Μιειντν. είς χέΧος 10 λίπτών
  ώνά 15 γραμμάρια ή κλάσ,Αα αυτών.
  6') Έπιστίλα' έντός τής α!ι:ή; πόλεως ύπίλειν-αι ε'-ς τέΚτς
  λεπτών 5 άνά 15 Γραμμάρια ή κλάσμα αΐιτών
  Β' "Εντυπχ παντός εΐΐου;
  α') § 1 ΈγΊΐΐ?!Λζς καί έ'/;υπα είς φυλλα άπ^ΐτελλόμςνα άπό
  πόλεως είς ζόλι/ υπό κινητήν ταινίαι ύτόκεινται ε!ς τέλος 1
  λεπτοΰ άνά 50 γραμμάρια.
  § 2 Παν κλάσμα υπέρ τα 50 γρχμμ,ίρια ΰπόκίΐτα; Ιπιΐης ε;ς
  τέλος 1 λιπτού.
  §) 3 Τής διατάξεως ταύτης έςαιρίΰνται ο! έκϊοταιέφημε,οιίω/
  3ι' οός δρΐζεται τέλος 1 λεπτού άνά 100 γρ^μμίρ α ή Λλάτ,αα
  αΐιτώ/διά φυλλ* άπ;στϊΛλόμ:να εί; δ.σ,/,ϊς χωρυτάς 3ι εκά¬
  στην πόλ·ν. Αί δδέτμα'. δύί πόλεων 3έν ζη&Γ.χ: ίμ:^.
  β'. § 1 — Τα έπιτκετφια άνίΐ» λέξεων χί-ρογρίφω/ ίπε-
  χουτώ/ τόχςν άλληλογραφ άς, πλί]ν ίρ/ κων ατοιχείω' δηλούντω/
  συντβ-μημένας λε'ξεις, ύκίκειντβι είς τέλος 2 μέν λεττώί έ^τός
  τής αυτής πόλεως, 3 δέ λεπτών μεταί'ίαζόχενα χτο -ίλ
  είς πάλιν.
  § 2— Ή μϊτΰΐ5'.6ασις τα>» έι:υΑεΐτηρ''ω^ υπό τού;
  τούτους γίνεται μί^ίν οτ.χ> άτ3στί'.λω^:α' έν:3ς ά/5'.χτών
  φακέλλων,
  γ'. Περι:3ικα σ.ιγγρίμ.μχ:α διτδρία'ν^ντα τό «ν τυπογρα-
  φικόν φύλλίν *.% β βλίχ ϋπ3Κίΐνται είς τέλο, 2 λεπτώ; άνά
  50 γραμμάρια.
  Γ'. 'εΞπιιτο)ικά Δϊλτάρια
  § 1— Τ-ίΰτα π->Αίΐπχ· ε'ςτέλοςδ λ:ττώ/ έκϊς τ^ς αότής
  πόλεως καϊ άπό πόλεως είς πόλιν.
  $ 2— Το τίλος Τ93« δι-λβτ'άζετχ , έν ή ΐΓ:ρικτώΐ£ΐ ^ά
  ί είς ϋο γίλλα τυνικτά χ»ί αμ¬
  είναι μ·.τ' άττΛντήσεωί είς
  σεση^ασμένα 3ιά γραμμχτοσήμθ'ί άπλο3 τέλους εκάτερον.
  Δ'. Βραχείχι Επιστολαί ~
  Αυται ΰπόκεινται είς τέλος λεπτών 10, ή δέ έχτύπωτις
  αυτών είναι αποκλειστικόν δικαίω,^α τού Κράτους.
  Τούτων μόνον ή έσωτερικη σϋμπτνσσομένη καϊ κλειομε'νη
  πλευρά δύναται να καλυφθί) υπογραφάς.
  Έ'. Λείγ,ι,ατα Έμηο^ευμάτων
  § 1— Ταϊςα ϋπόί,εινΓαι γενικώς είς τέλος 5 λεκτών άνά
  50 γραμμάρια ή κλάσμα αΐτών.
  Δέίν όμως ταότχ νά μη Ιχωΐι άνορίίαν αξίαν, νά μ/) ΰί«ρ-
  ίαίνωτι τα 30 έ<ατοστά τού μέ:ρ)υ *ατά μ>5κος, τα 20 ίκα-
  τοσ:ά τού μί-ρου Λϊΐά πλάτος καί τα 10 έκατοσ.ά καθ1 υψος
  λλΪ ΐν ή χερ ίΐίώσίΐ άιτ5σ;;*.λοντΛΐ οπό ΐυλιν?ρ·κόν σ/ήμα, να
  μή ύτερΪΛΐνωτι τα 30 έκατοστά κατά διάμετρον.
  §2— Έ^ πάΐΐ) *ερ ττώτϊΐ δίον νά ώτ. τα5τΐ οοΐω;
  ατμένα, ώττε ή έξέλεγς ς το3 περιεχομ-ίνου νά η ε'όκολθ/ς.
  Στ'. Δι«αιαγραφχ καί Δικόγραφχ.
  'ΪΛ'ίίχ ύ—ό*ειντχί ε'ς τέλος 5 λεπτών άνά 50 γρμμρ,
  δεν δύνανται ό'μω; ταύτα ν ά ύπΐί5«ίνωϊΐ το μήκος 45 έ·ατο·
  στώ/.
  Ζ'. Αίτήσϊΐ, πληροφοριών καί
  βς συιτ^μένων.
  ^Αί α'τήΐεις πληρ3φ5ριώ< περί τ5)ς τύχ/]ς ο(οϋ3ήτοτε διά τοθ ταχυδρομε'ου μϊταίιίασθέντος άντικειμίνου ύπόκΐινται είς τέλος λεπτών 20. Είς τό αΐτ.5 ε'κοϊάλίπτον τΑο; ΰπΟΛίΐντβ·. καί αί άποϊίίξεις ■πα,υαλαίής χώ^ συηημένων άντιχειμένων. Ό άνωτατος ό'ρ :ς βίρία; τΰν άντικί'μ'νων τϊ|ς άλληλογρχ- φίας ζ $"Ί) Δι' επιστολάς 1000 γραμμάοια. 2)Δ·άτ5ΐ ίθ;ι»τϊ -α/τός είί^υ; κα' -χ ίικχιόγρ»}»* καί 8ι- χόγραφα 2 χιλιόγρΛ,Αμ», καϊ 3) Διϊ -ά δίίγμχΐα 350 γρχμμίρια. Ή !σ/.ις τίύ παρόντος Δ'α-άγμα-5 αρκεταί ίτό τής 1 Ά- -τριλ''υ 1912 συγχρίνωςδέ/αταργ£ϊται πϊσχ έναντία 5ιάτ?ξις τ30 οζ αριθ. 99Ν3Α3.) κΐΐ Τ33 τ·ρ;ς ίκτέλεσιν τούτου Δ·.χ- ς τής 18 Δε*Ξμ5ρί3υ 1890. Έν ΧχΛοις τί] 29 Μαρτίου 1912. Έν ονόματι τοϋ Ή Έπανασταηκίι Διοικητικίι Έπΐτροπίί Ό Π?ίίν« Τ« Μίλ1 Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ . Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Ε.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ2 Β. ΣΚΟΥΛΑΣ •1
  ίι
  οο
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣτ
  1.11
  Ρ 1
  Αρθ. Διατάγ. 14
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έ χ ντες ΰπ' ίψει τό «πό 2 Μαρτίου Ι. Ι. ψήφισμα τής Έ-
  Γανα;τατικής των Κρητών Συνελεύσεως τό αρθρον 7 τού ΰπ'
  αριθ. 93 τί)ς 25 Όκτωβρίου 191 ί ψηφίσματος τής έν Κρήττ,
  Συνελεύσεως των Έλλήνων καί την ύπ' αριθ 37 έ. Ι. ομόφω-
  νον απόφασιν τής Έπανασ-ατικής Λιοικητικής Έπιτροχής
  κροτασει των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κα! Δημοσίων Έρ¬
  γων και Οίκον:μι*ών Διοικούντων Επιτροπών.
  Αποφασίζομεν κα διατάσσομεν
  Έγκρινονται οί προδπολογισμοί καί αί μελέται των έςής δη-
  μοσ'ων ϊργων.
  1) Διά τ/)ν συμπλήρωσιν τής έκδαθύνσεως καί τού καθαρισ-
  μοΰ τοϋ λιμένος "Ηρακλείου δραχ. 90,000.
  2) Διά την σκυρρόστρωσιν τϊ)ς ό5ού Χανίων Άγΐιας Άλυ-
  κιανοϋ Ιραχ. 50,000.
  3) Διά την σν,υρρόστρωσιν τής ίδοϋ Σοϋδας Καλυδών καί Μί-
  γ«7%ων Χωραφίων δραχ. 55,000.
  4) Διϊ την σκυρρόστρωσιν τής όϊοϋ Χανίων Καστέλλι Κισ-
  σάμου μ·'χρι ΣπηλιανοΟ ποταμοϋ κα! τροποποίηιπς τής οδοθ
  ταρα τόν Μακρίιν τοΐχον 2ραχ. 100,000.
  |$$5) Διά τί;ν σκυρρόστρωτιν τής όδοϋ Βάμου Καλυίών δραχ-
  ι*ών 35000
  6) Διά την σκυρόστρωσιν τής οδοΰ Νΐ3 Χωρίου Β^υσών Γεωρ-
  γιουπολεως δραχ. 50000.
  7) Διά την σκυρόστρωσιν τής δδίϋ Β ολί Χαράκι Σκάλας
  Γωνιας ίραχ. 20000.
  8) Διά την σκυρρόστρωσιν τής 62ού ΆβΞϊλιάίη Ρώύστικα
  δραχ. 1800.
  9) Διά την σκυρρόστρωσιν τ?,ς δδο3 Διχαλυτράτου φάραγγος
  Κοτσιφοϊΐ ϊραχ. 1600.
  10) Διά την ακυρρόστρωσιν τής ϊδοϋ Ρεθύμνης Έσταυρω-
  μένου Γαράζου ΰραχ 55000.
  11) Διά τής σκυρρόστρωσιν τής όδοΰ Ρεθύμνης Άμαρίου καί
  κατασκευή γεφύρας εις Σήμα δραχ 43000.
  12) Διά την σκυρρόσ.ρωϊΐν τής όδοϋ Ηρακλείου Πεζών Κα-
  στελλίου δραχ. ΙΟΟΟβΟ.
  13) Διά τι,ν σκυρρόστρωσιν τ/]ς όδοϋ Σπηλιών Αρχανών
  Σραχ. 10000.
  14) Διά την σλυρρόστρωσιν τής οδοΰ Γεφυρακίων Άγίου
  Μύρωνος ϊρ«*/. οΟΟΟΟ.
  15) Διά την σκυρρόστρωσιν τής δδοϋ Ηρακλείου Σταυρα·
  κιανής Καμάρας τί)ς 6δοϋ Ηρακλείου Μεσσαράς δραχ. 22000.
  "Άρθρον 2. Έπιτρέπεται όπως διά την εκτέλεσιν τοϋ ανω¬
  τέρω ύπ' αριθ. 1 εργου ίαπανηθί) ή διά τοϋ ύπ' αριθ. 11 έ. έ.
  Διατάγματος χορηγηθεΐσα ίκτακτος πίστωσις των 900 0 δραχ
  οιά δέ την εκτέλεσιν τϋν λοιπών 2απ*νών αί πρός τούτο άνα-
  γραφεϊσαι έν τώ ε'ιδικω ποούπολογισμω των έξοδων τής "Α¬
  νωτέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
  Έργων τής ρήΐεως τού ο'ικονομικού Ιτους Ιοΐΐ σχετικαί
  πιστώσεις υπό Κεφάλαιον 3 κα! ά'ρθρα 116—131.
  Είς τοΰς αύτους 1x1 τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσί¬
  ων Έργων χαί Οικονομικαί Διο-κούντας Έπιτρόπους άνατί-
  θεται ή ϊτ,μοσίευσιο καϊ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δπτάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 31 Μαρτίου 1912.
  Έ ο ό όιιαη τοθ Βαϋιλέωτ
  *(1 Διοικητικτι Έπαναίτατική Έπιτριπτι
  Ό Π^οε', ο; Τα Μελη
  Μ. ΗϊΤΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΙΙΣ
  Σ. ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΤΛΑΪ
  Ε ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Δίατάγ. 24
  ΤΤΕΩΡΠΟ2 Α'.
  ΒΑΣΙλΚΓΣ ΤΩΝ Ε
  θ-' ι μ, - -^
  χ^0,Ίίχν 2 Μ ?τίου 1912 Ψή-
  φισμα τής Έπανασ:ατικής Συνελεύσεως των Κρητών χαί τό
  άρθρον 3 ,ϊάφυν θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, ιτρ;τάσει τ:3
  επί των Οικονομικήν Διοικοϋντος Έπιτρίκου.
  'Αποφαοίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρίπΐμεν την άτελή ε'σαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοϋ
  Ι. Άγα-ουλάκη μας μηχανής πρός κατασκευήν λεμονάδων
  μετά των 'ξαρτημάτων αυτής.
  Είς τόν αότον επί των Οίκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατιθεται ή δημίσίευσ ς καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 21 Μαρτίου 1912.
  Έν 'υνόλΐαίΐ τού
  Ή Έπαναοτατικτι Διοικητινίχ Έπιτροπη
  Ο Ιΐρόίδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Α ΚΡΙΑΡΗΣ
  Ε. ΤΪΟΤΔΕΡΟΣ
  Αριθ Διατάγ. 23
  γεωργιος: α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛ11ΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' όψει τό υπο χρονίλογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφΐσμα τής Έπ^νΛστατι<ΐτ]ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρ. 3 έδάφ. θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάΐει το3 επί των Ο'ικον;μικών διοικίϋντίς Ε-ιτρόπου, Άπο^βο'ίζομεν καί διατάσσομεν Έπιτρέπομεν την άτελή είσίγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ Έμμ. Πενταράχη ενός μηχανήματος μετά των έξαρτη,λάτων τού ^ρός διάτρησιν σιδήρων. Είς τον αό:ον έζί τώ^ Οίκ3ν3;;ι-ιώ/ Έ-τίτρ^τΐν άνχτιθεται ή ϊημεσίευσις κΐί εκτέλεσις τοϋ παρό/τος Δ'ατάγματος. Έν Χανίοις τί) 20Μαρτίου 1912. Έν 'Ονόμ.ατι τού Βασ λεως Ή Επαναστατι.κίι Διοικη ικη Έπιτροπη Ό Προιδρος Τα Μ.λη Μ ΗΣΥΧΑΚΙΙΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Β ΣΚΟΥΛΑΣ Β ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ^