91416

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΑΚΙλΕΙΟΗ ΤΗ2 ΕΛΑΑΛΟΧ
  ΠΑΙ'ΑΡΐΗΙΑ ίΗ> ΕΦΗΜΕΗΙΔϋΙ ΤΗΣ ΚΪ3ΕΡΝΗΣΕ3Σ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  τ$ 6 Απριλίου 1912 - Α1"9. 33
  Αριθ. Διατάγ. 15
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχβντες ύη' όψιν τό «πό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  Επαναστατικήν τ·ΐν Κρητώ» Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3υ'
  τ.?ϋ ύπ' αριθ. 737 Νομου, προτασε'. τού επί τής Δικαυσύνης
  Δΐ3ΐκούντ2ς 'ίϊπιτρόζου, στηριζ^μ5ν^^ έ-ί όμοφώνου ϋπ' αριθ. 39
  έ. ε. αποφάσεως τής Διοικουσ/ις Έπιτροπής.
  Άποόαοιζοα^ν και διαχά<Ιο*οαεν Χορηγοΰμεν επί τού 1:]ι8ικοΰ Προυπολογισμού των ές^οων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τού 1911 τάς επομένας άναπληρωτικάς πιστώσει;. α'.) Υπο Κεφ. 7 αρθρον 3 έδάφ. ζ' «Δια σύνδεσιν πρακτι¬ κών, άποφάσεων, Επισήμου Εφημερίδος, κατασκευήν φα/ΐέλ- λων καί λοιπών, Έφετείων, Πρωτοδικείων, Ε'ιρηνο3ικείων καί Υποθηκοφυλακείων δραχ. 120υ». ό'.) Τπο Κεφ. 7 άρθρον 4 έό-ζφ. ο' «Διά χάρ;ην *αί φα- κέλλους ποιν. δαβγράφων καί μικροοιαφορών καί ε;ο3α ά,το- στολής αυτών δραχ. 500». Είς τόν αυτόν επί τής Δικαιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροκον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρίντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τί) 2 Άΐτριλίου 1912. Έν Όνόααβι τοθ Ι1αυ5ιλέως Ή Έπαναϋτατ.κίι Δχοικητχκίι Έχιιτροπίι Ό ΙΙρόεϊρος Τα μέ/,η Μ. ΗΣΓΧΑΚΗΣ Α. ΚΗΙΑΡΗΣ Β. ΣΚϋΓΛΑϋ Σ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Ή Διοιχούσα Ί5η*να»τχτςκή Έπιτροπή ΑΠΟ-ΐΠΑΣΙνΙΑ ΤΛς έντφ ύπ' αριθ. ^3 τής ^1 Μάρτιον; 1912 πρακτνκώ, ποφάσΒος τίϊς Λΐοικοίυπς 'ώπανααταττκης 'ίΐπιτροπής Άρι6._'Απόιρ. 39 Ή Επιτραπή Λαβοδσα ύπ'2ψιν την πρότασιν το^ επι ττ}ς Λικαιοσυνης Δι- οικούντος Έπιτροπου τθ άρθρον 7 τού ύπ αριθ. 54 ί το.ι 1910 Νομοθετικο") Διαταγματβς καί τό άρθρον 34 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμον. Έγκρίνει όπως διά Δυι^γματος χορηγηθώβ-ιν »ί άναπληρωματικαί πιστώσεις έχ·. το3 ε'ιϊ.κ^ΰ ΙΤροϋπολογισμοΟ των έςόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δικαιοτύνης τής χρή- σεω; τού 1911. α') 'ϊ'πο Κεφάλ. 7 ά'ρθ. 3 Βάφ. ζ' διά την σύνθεσιν πρακ¬ τικών, άποφάτ-ων, Επισήμου Έρη,Χίρίδος, κιτασ/.ευήν φακέλ- λων καί λοιζών, Έφετειων, ΙΙ,θι«το3ικ·ιων, Ε'ιρηνΐδικεί'Λν καί Γ-οΟη«φυλάκειων δρϊχ. 1200. ί') "Υπό Κεφάλ. 7 αρθ. 4 έδάφ. 3 διά χάρτην καί φβκέλ- λους ποινικών δικογράφων καί μκροίιχφορών καί Ιςοδα άπο- στολής αυτών δραχ. 500 Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τής παρούσης εις τοΰς επί των Έτωτερικών καί Οικονομικωσ Διοικ. Έπιτρόπβυς. Ό ΓΙ.οι5ρο< Τα μέλη Μ. ΗίϊΥΧΑΚΙΙΣ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ν. μαλατακηϊ: Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Ό Γραμματεύς ' 13. Μαρκαντωνάκης "Οτι ά/.ρι6ές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 1 Απριλίου 19 12 Ό Γραμματεύς τής Δ·.:·.*. Έΐτχνχτ. XI. Μαρχαντα>νάχης
  Αριθ. Διαταγ. 15
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑ-ΙΛΒΥ- ΦΟΝ ΕΛΛΗΝ-Ν
  Έχοντες ϋπ' δψιν τό άιΐό 2 Μχρτίοο 1912 ψήφισμ* τί]ς
  Έπ^ναστχτικής των Κοητώ' Συνελεύσεως «αι τας διΐΐΐξεις το(3
  Ικ' αριθ. 369 Νομιου πρβτασίΐ των επί τής Πκιδείας ιιαί των Οί-
  κονθμο.ών Δπκοΰντΐι>ν Επιτροπών στηριζομένη είς την δπ'άριθ.
  25 ί. 2. όμιόφωνον απόφασιν τής Δυιχ,ητιχής Έπαναστατικής Έ-
  πιτροτής
  Αποφασίζομεν χαΐ διατάσσομεν
  ΙΙαραχίύρο3|Αεν είς την χρισπανιιιην ιιοι-ότηται τής πολεω;
  Ήρβκλείυ τα κάτωθ: οι·.οπ»ϊχ άνήκ^ν;α 4'ς το Δημόσιον καί
  κ«μ.«να ί^ "Ακ-Τί^π3ίτί5; περ φε?»ιχς ίή; πίλΐιι·; Ήρχ*λβίου
  δια ν3 χ?ησ μευσιβσιν είς οί»ο8ομΓ,ν Είκλησίχς τοθ ϊ^εΓ άν*γερ-
  6ηβ3^ένου Πτωχικομειΐυ τ);οι.
  α) Το οί*6ΐί*ϊον τ'. εΰρι«>ιομε'ον άριΐτιρά τώ«ίσερχομέ'ψ είς
  Τάΐ τ.Μ ϊριζίμενον Ϊ*Ό τοβ ήϊηπίρτχωρηθίντο; τί) αΰΐϊ
  ϊ ϊδ ό ώ ϊ
  κοιη )μ
  τ»ν κ^ υπό τί|{ ο3ο9 τής ε'ιβόδου τής *Α*-Τάμιτ1βν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4
  (Ι;
  '.ί Ι "■
  Ι ·
  6) Τό οικόπεδον τή ευρισκόμενον —ρος τό Μ, Α. μέρος τοϋ είς
  την χβίνότητα ταύτη* ανήκοντος οίχοπίίου ποβς τ· άνατολιχόν
  άκρον τής Άκ Τβμπια, χαί δριζομενον έπίοης ύ*ό τοϋ παρα¬
  χωρηθέντος υπό τοϋ Δημοΐίιυ είς ιψ -νρυτιανικήν /.οινότητα
  Ήρακλείσυ τοιούτου.
  Είς τοΰς αύτβυς βτί τής Πχιδίΐα; καί των Οικονομικών Έπι-
  τρόποιις άία«6ϊταί ή έχ^ίλεσις καί ϊοΐΛθϊΐουσις τού παρόντος
  Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τ?, 21 Μαρτίου 1912.
  "Εν "Ονόματι τοί' Βα<ί·.λίας *Η Διοικοθσα Έπαναστατικίι Επιτροπίι Ό Π^όϊδρος Τα Μελη Μ. Ηϋϊ-ΧΑΚΗΣ Β. ΣΚυϊΛΑΣ Σ.ΚΑΛΑΓΑΚιίΣ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Αριθ. Λιαταγ. 35 1_ι χς^ύπ' όψει το «πό 2 Μάρτιον 1912 ψήφισμα τής 'Επαναατατικής των Κρητων Συνελεύσεως, τό ά'ρθρον ο7 τού ύπ' αριθ. 38ΐ< Νομου και το αρθρον 10 τοΰ ϋπ' αριθ. ΐ9ύ Νβ- μου, προτασει των επί των Εξωτερικών /.αι Οικονομικήν Διοΐχ.. Επιτροπών, στηριζομένη είς την υπ' αριθ. 38 έ. έ. όμόφωνον απόφασιν τής ιλιοι*ουσης Λπαναστατικτ]ς Έπιτροπής. ^▲ηο^αϋιζυιχεν κατ οιαταϋοΐο^ΐε,ν Άναστέλλομεν επί εν εισέτι ϊτος, αρχόμενον άπό τής 25 Μαίου Ι'ύΙ'Ζ την είσπραξιν τοΰ καθυστερουμένου φορου, τοϋ εν τω αραρω όϊ *ί'· α τού υκ' αριθ. <5οΐ4 χνΐΐμ^υ αναφερόμενον, των ό Λεπτων καΐ Ιτος όι' έκοιστον στρέμμα τ^ο πρός εκμϊταΛ- λευσιν παραχθεισης γης. ϋ/ΐς το^ς Λυ;ους ΐ,τι χ^α χιΙΐωΐε,ίΐ'Αώ/ και χβυντας ώΐϊΐτροπους ανειθίΕΛΐ η ο»)μ3τ.ευσις καί εκιεΛίσις παρόντος Διαταγματρς. Έν Χανίοις τ^ 'λ Απριλίου 1912. *Η '^πανασταηκη Διονκΐιτικη Ό ΙΙ^οιορος Τα Μ. ΗΣΙ'ΛΑέΟ.Σ 111. ΜΑΔΑΤΑΚΗϋ Β. ΑΡ. Αριθ. Διατάγ. 27 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ Έχοντες ΰπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοα 1912 ψή- φΐιμα τής Έπαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως καί τό αρθρον 3 Ιδάφ. θ'. τού ίι-' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τοϋ επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου. Απο^α<<ίζο|ΐεν καΐ διατά(ίο·οκεν 'Επιτρέπομεν την άτελί] εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ Ματθ. Χαριτακη έν τος ύδραυλικοϋ έςαρτήματος χρησί/ου κατά την εκθλιψΐν των έλαιων. Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καϊ έκτέλετις τοί παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τή Μαρτίου 1912 Ίι.ν ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπανααττατκη Διοικητιχη 'Κπιτροπίι Ό Προεδρο; Τα Μίλη Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Σ. ΜΔΛΤΑΚΗΣ •Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ3 Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Αριθ. Διαταγ. 36 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ Α. ΕΑΛΗΝΩΝ' "Εχοντες ϋπ' όψει τό από 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής Ε - παναστατικής των Κρητων ΣυνεΛε^σεως, το αρθρον 7 τού ΰ~' άρ.θ. 544 τοΰ 1910 Νομοθετικοϋ Λιαταγματος καί τό άρδρον 34 τοϋ ΰπ αριθ. 737 Ν;μ«υ προεάσει των επί των 'ιΐίσωτερικών καί Οίκονομ.κών Δΐΐΐχούντων ινπιτρό-ων σϊηριζομενί; καί την ύπ οφιθ. 23 έ. έ'. όμοφωνον απόφασιν τής Διοικούσης Έπαναστα- τικ·ί)ς Επιτροπτ,ς. ιίίζομεν και &ιατάΟ«*ομεν ρ^γ επί τοϋ Ε'ιϊικοϋ προϋπολογισμοϋ των έξόδων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εσωτερικώ ν τής χρήσεως 1911 καί υπό χ.;φΛ/αιθν 4 καί αρθρον 5 άναπληρωματικήν πίστωσιν έκ δραχμών χιλίων (10.Ό) «δι' Ιςοδα έκτάκτων ύγειονομικών μέ- τρων υπέρ τής Δημοΐιας ύ-,'ειας». Εις τους αϋτούς επί των Έσωτερικών καί Ο'ικονομικών Διοι- κούντας Έπιτρόπους άνατιθεται ή δημοσίευσις καί έ/.τέλεσις τού παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τή 20 Μαρτίου 1912: 'ϋ► ο,όμαη τοϋ ϋαόιλέως "Η Διοτκητχκιχ 'άηαναβιατικη Ό Ιΐρίε^ρος Μ. ΗΧΪΛΔΚ112 Τα Ε. Σ. ΜΑΛΑΤλΚΙΙΣ Β. ΣΚΟΥΛΑ! Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Ή -ΐοικοναα Ε*Εηαναότατική Έπιτροπη ΑΠΟΣΓΙΑΣΜα Της έν τφ ύπ'άοιθ. 2υ της 17 Μαρτίου 1912 πρακηκώ, αποφάσεως τής Λ^οικ. 'ϋπαναστατικης 'ϋπιτροπής. 'Δριθμ. Άποφ. 23 Ή Έπιτροπή Λαβούσα ϋπ' όψει τό ύπ' αριθ. δίϊ/)8ο έ- ε. έγγραφον τής Α¬ νωτέρας Διευθ, των Έσωτερικών, το άρθρον 7 τού ύπ αριθ. 544 τοΰ Ι9ΐθ ΝίμοθετΐΑίϋ Διαταγματος καί τό ά'ρθρ. 34 τθ3 ύπ' αριθ. 737 Νομου Έγχρινει, δπ«ς διά Διατάγματος χορηγηθί) άναπληρωματική πίστωσις έκ όραχ. /ΐλ'.ων ^ΙϋϋΟ^ επι τού Ειίικοϋ προϋπολογι- σ,λού -ών εςοίων τής Ανωτέρας Διε,,θ. των Έσωτεριχών τής χρήσεως τοϋ 1911 καί έκ τοϋ κεφ. 4 καί ά'ρθρου 5 «δι' Ιςοόα έκτάκτων ύγειονομικών μέτρων υπέρ τής Δημοσίας ύγειας». Άνατιθησι ό*ε ττ(ν έχτέλεσιν τής παρούσης είς τούς επι των Έσωτερικών κ,»ί Οίκονομιχ.ών Διοικούντας 'Επιτρόποος. Ο Προτέρα Τα μιλη Μ. ΗϊΤΧΑΚΗώ Ε ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ2 Ό Γραμματεύς Π. Μ^ρκαντωνάκης Ό:ι άχριβές άπόσπαίμα Έν Χανίοις τί 29 Μαρτίου 1912. Ό Γραμματεύς τής Δ«ιχ. 'Επανασταιιχ^ς 'Επιτροπί/ί Η. Λΐαρκαντωνάκης Αριθ. Διαταγ. 30 __ΒΚ—:ιαεγ_; τ_Ν Έχοντες ύπ' όψιν τό ά'ρθρον 2 τού άπό 2 Μαρτίου 1912 ψη- φίσματί; τής Έπαν«;ατικής Σ^νελίύΐεως των Κρηνών, Τβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ: ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  » προτάσει τοϋ επί των Έσωτερικών
  επί των Οί· ονομικών οΊοικούντος Έπιτρόπβυ καί τή οτ,οφώ. ,.
  αποφάσει τής Έπανουτατικής Διοικητικώς Έπιτροπής, ύπ'
  αριθ. 46 έ. έ'.
  Αποφασίζομεν καί Λιατάϋΰομεν
  Επί τοϋ ε'ιδΐλοΰ Προϋπολογισμόν των έξοβων τής Άνωτέρΐς
  των Οικονομικωσ Διευθύνσεως τής χρήσεως τού 'τους 191 1 χο
  ρηγεΐεαι ε*τακτίς πίστωσις όρα/μών είχοσι χιλιάδων ε ΐΐτακοσίων,
  καταΛογιςομε'νη υπό ίίιον κεφάλαιον, φέρον τον τίτλον «Άιτοζη-
  μιωσις των δια την Ίιΐλληναην Βουλήν εκλεγεντων Βουλευτών».
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικών Διοΐλούντα Έπιτροπον
  άνατιθεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί] 5 Απριλίου 1912.
  Έν Όνομαϊ* το£τ Βαϋιλέως
  *Η Έπαναστ-ατχκτΐ Διοικητικτ. 'Επιτρο/ΐίι
  Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ
  Μ. ΜΟΥΡθΣ
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΑΝΗΣ:
  Κ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  'ίΐ <λιοικοϋο*α Έπαναοτατικη Έπιτοοπη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της έν τω ύπ" Λριθ. 40 τη^ ο Άαΰΐλίιυ 1912 π,οακακφ απο¬ φάσεως τής Δΐοικητ. Επ ιναστατικης 'Κηιτροπης. Αριθ. άχ-φ. 46 Η Έπιτροπή Λαβοΰσα ύτ' όψει την πρότασ-.ν ταύτην τοϋ ίπί των Ο'κο- νομικών Διοικ. 'Επιτρόπου, τό α'ρθρ. 2 ιοϋ άπό ί Μαρτίου έ. έ'. ψηφίσματος τής Επ ανάστα ακής των Κρητών Συνελεύσεως, τό υπό χρονο/νθγιαν 2 Απριλίου 1912 ψήφισμα τής Ρ Ε Έ Σ ί χργ ρ ψήφ ή Επιτροπείας τής ΈπανασίατΐΛής Σανελϊυσεω; καί τό αρθρον 36 τού ύπ' αριθ. 737 Νίμ^υ περί Δηλοΐίου Λογιστικού.· Άποφασί'ζει παμψηφεί, Έγκρίνει, όπως οιά Διαΐάγματος χορηγηθτ) εκτβκτις πίστω¬ σις έκ δραχ. είκοσι χιλιαόων έπτα«οσιων (20,7 Ό) επί τού Εί- δικού Ηρουπολογισμού τώ* ις;3ων τής Ανωτέρας Διευθύν¬ σεως των Ο.κονίΛΐκών τής χρτ,τίως τού ε;ο.ις 191 1, καταλίγι- ζομένη υπό Βίον /.ε^ίλαυν φίρον τό< τίτλον «Άτοζημίωσις των διά την Ελληνικήν Βίυλήν έκλίγίντων Βουλευτών.» Εντέλλεται την Διεύθυνσιν το3 Γεηκοϋ Αογισΐηρίου, ίν* θεωρήση τό επί τή α'ιτία ταύΐη έκδΐθητομενίν χρηματικήν Ιν- ταλμα. χαί 'Ανατίθησι την έΛτε'λεσιν τής παρούσης είς τόν επι των Ο'ικο- νομικών Δ'.οικοϋντα ΈπίτροπΐΛ Ή ΔιοιΚΛτική'Έπαναστ. Έποτροπή Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ^ Ό Γραριματεύς Π. Χ. Αΐαρκαντωνάχης Ο π άκριδές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 5 Απριλίου 1912. Ό Γραμματεύς τής ΔιοΐΑθύσης Έκανϋΐτατικής Επιτροπής Αί. .%Ιαμκαντωνχκης £οα?ν καί δπτ'ϊοΌΌιιεν Αρςρ3ν 1. Συνιττά:*-. Ταχ. Γραφείον έν τώ Ορμω «Αγ. ^ήνηβτής Επαρχίας Αγ. Βασιλείου. Αρθρον 2. Αί λεπτίμέρεΐαι τί"; λειτουργίαν τού Ταχυδρ. Αγ. Γαλήνης θέλουσι κανονισθή παρά τής Ταχυϊρ. ρ9 γ ήη ή ρ ής χρ καί Γη)εγ-^φι/.ί;ς Διευθύνσεως, αί δέ ϋπαχθησόμεναι είς τουτο άγρ. περιφέρειαι ώς καί ή ήμέρα τής ενάρξεως τής λειτουργιας αύι^ΰ ορυθί)σονται διά ίηλωσεως τής «ύτής Διευθύνσεως, δη- μοϊΐευθησομένης έν τί( Έπημερίδι τής Κυβερνήσεως. Εις τόν αυτόν επί των Έσωΐίρικών Διοικούντα Έπίτρο-ον άνατιθεται ή δημοσίευσις καί έ/τέλϊσις τοΰ παρόντος Διατάγ- ματΐς. ΧΛνίατή29 Μαρτίου 1912. Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως Ή Διοικητικίι ΊίπανυΓατι<ίι Έπιτροπϊ. Ό Πρόεδρος Τα μέλη Μ. ΗΣΓΧΑΚΗ3 Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Σ. ΜΑΛΑΓΑΚΗΣ Διατάγα. 28 ΓΕΩΡιΐΟΣΑ' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ϊϋΝ ΕΛΛ11ΝΩΝ Έχοντες ύπ'όψει τό ύχο χρ3«λογίχν 2 Μαρτίου 1912 ψή- φισμα τι)ς Ίΐί,τακαΐτατΐΑής των Κρηΐών Συνελεύσεως καί τό α'ρΒον ο ιθα^. (ί . τού ύπ' αριθ. 413 Νίμ ου προτάσει τοϋ επί των ϋ.Λθνομικών Διοικοϋντος Έΐ:ιτρ;που. Άποφαόίζοαεν καί όιατάόάοΐ€ν Έπι;ρ.^3μεν την άτελίξ εΐσΛγ^γ^ν ίν ΙΙραλλείω υπό τοϋ Γεω,>γ ου ^-υριϊάκ») των κατωτέρα) /((^ανημάτων ήτοι.
  1; Λΐάς κινητηριου μηχανής ίυ/ά;Α-:ω; 10 ίππων.
  Ί) Γώ» σ/ΐτΐΑω/ λεβήτων μ=τά τώ/ έςαρτημάτων των.
  'ό) Μιά; υδραντλίας λειτουργουσης 3ια μηχαν.]ς.
  βάσιν χυτοσιδηράν αλευροΛΐθων μετά των έξαρτη-
  1,
  ματων της
  ης
  .ς το/ αότίν επι των Οί/.ονομΐλώ/ Διοικούντα Έπίτροπον
  ' άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 2 Απριλίου 1912.
  Όνόματι τοΰ Βασιλέως
  'Η έπαναστατικη όιοικητικιι Έπιτροπτι
  Ό Προεόρος
  Μ.
  Τα μέλη
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡ1ΑΡΗΣ
  Β. ΣΚΟΤΛΑΕ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγμ. 34
  ~ ΓΕΩΡΓΙΟΙΙ Α'.
  ΰΙΣΙΛΕΓ- ΓΩΧ ΕλλΙΓΤΩΝ
  "Εχοντες ύπ' όψίΐτί ύπ; χρονολογίαν 2 λΙαρ«5υ υΐ2 ψή
  φισμα τής ΈπΛνΛτΐίτικής Σ^ίλεύσϊώς των ϋρψώ·^ κϊί τό
  ά 2 τοδ ύπ'«ρι9. 333 Νβμο» «περΐ '0?γ»νυΐΑ9θ τί)ς
  Αριθ. Διατάγ. «9.
  ΓΕΩΡΓΚΣ Α'.
  ΒΑ^ΙΛβΥ^ ΦΩΝ ΕΑΛ.ΗΝΩΝ
  ό^χο/τες ύπ' 3}ει το ύτΐ χρ3ν5Λ3για ν 2 Μαρτίου 1912 ψι;-
  ψ.α^ι τ<3ί ϋΙ.τΛνατταΐικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό α'ρυρ-ν 3 εδάφ' Θ'. τοΰ ύτ' αριθ. 413 Νίμου προτάσει τοθ επί τώ/ Ο'ΐΛονίμικών Διοικοϋντος ιί]τ:ιτρ:-3υ. αεν καί Αιαίάίΰοαεν την άτίλή ε'υα/ωγ-,ν »ν Χανίϊΐς υπό των Γ· Μ. Ι*3-,1ίΐ, ^3υσταφά Αληγ<ωτάκ/) καί Χ. Χεντεςάκη τριών πετρεΑαΐϊ^ηχα'ύν πρός παραγωγήν δυνάμεως ίι' άρίβιί«ιςι μετ* των έξβρτημάτων των.
  ί>8
  ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Είς τον αότον έ-ϊ τώ^ Οικονομικών Διοικοΰντα Έχίτροττον
  άνατιθεται ή δημοσίευσις καϊ εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) Μαοτίίυ 1912.
  Έν Όνόαατι το' Βαΰιλ.ως
  Ή Έπαναοτατικη Διοικπτικίν Έπιτροπη
  Ό Π,-.οϊϊρος Τα Μίλη
  Μ. ΗΙΤΛΛΚΗΪ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚ'ί^
  Β. ΤΣΟΤ^ΚΡΡί
  Β. ΣΚ0ΪΆΑ2
  Α. ΚΡΙΑ1ΉΣ
  Άρι»;
  956
  399
  ΑΧΤΓΕΟΜΙΚΚ ΔΙΔΤΑΓΗ
  11 Λομαο^ία Χανίων
  έκ μέν τοΰ ο'ινοχνεύματος πίσότητ* ϋζερβίίνΐυσαν τάς πεντή¬
  κοντα (50) όλάίας, Ικ δέ των πυρείων ποσότητα ΰπερβαίνουσ.ν
  τό ('/») ή'μ'·σϋ κυβώτιον.
  Αί άνωτε'ρω -οτότητες ϊέον νά ιρυλάττωνται είς μέρος άσ?α-
  λές τα δέ πυρεία επί πλέον νά το-^θετώνται έν καιρώ νυκτςς
  κυίωτίου διά λευκοσιδήρου !τενε/.=) έπίνδεδυμένου.
  Το ττερί πλέον έκ τ<7>ν ανωτέρω ε'ι^ών θά άποθηκεύηται ?'ς
  τάς έν τχΐς σ^νοικίαις Κούμ —Καπή καί Χ'όνα κειμένας αποθή¬
  κας εύ^λεύ-Ατ^ν ϋλών το3 Δήμ5^ Χανίων.
  Οί παραίάται τής παρούσης ώς ή Ίσχύς άρχεται άίό τής έν τΐί
  έπισήμω εφημερίδι θά τιμωρώντα'- συμφώνως τω Νομώ ή δέ Γη-
  ρηΐις αυτής άνατιθϊται είς την Χωροφυλακήν καί τα Δηματικά:
  οργανα.
  Έν Χανίοις τί) 13 Μβρτίθϋ 19Γ2.
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Άλή Ναΐπζαδΐ Ό Γραμματεύς
  Π. Δ. ΙΙολχυρονίδης
  Παρετηρήθη ότι οί πλιιττίΐ των όπωσδήποτε έμπορευο *ένων
  ο'ινοπνευματα καί ττυρεϊα σοσσωρεύουσι μεγάλας ποσότητας έντός
  των καταστημάτων των ούτω δέ έν περιπτώσει «ναφλέςεως ΰπάρ-
  χει κίνο,,νος νά άποτεφίωθώσι μεγαλα τής πόλεως τμήματα,
  γνωστοθ ό'ντος πόσον δυσχερής είναι ή κατάΐίεσΐς άναΐλεγέντος
  ο'ινοζνεύματος ή πυρείων, ό:αν αί ποσότητες είναι μεγαλαι.
  Πρός πρόληψιν όθεν τοιοοτων άτυχημάτων καί έχοντες ύπ'
  £ψει τό αρθρον 593 τοΰ ΙΙοινικοϋ Νόμου παραγγέλλομεν τα επό-
  μενα.
  Άτίαγ3ρεόετο(ΐ εις τοΰς δχωσδήποτε έμπορευομένους ο'ινό-
  πνευμα ή πυρεΐα ν' άπί'θηκϊύωσι ΐντός των καταστημάϊων Τιβν
  το
  Τνπογρα<ς%εΐον