91421

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΕΝ ΚΡΜΤΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 20 Απριλίου 1912 — ΑΡΙΘ. 36
  Άριθμ. Διατάγ. 24
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. έ'. ψήφισμα τής *Ε-
  παναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 3 τοϋ ύπ
  αριθ. 154 π. ε. ίιατάγματος καί τό ύπ' αριθ. *·*/16β τής 10
  Μαρτίου 1912 ϊγγραφον τ?0 ΝομαρχιακοΟ Έπιθεωρητοϋ Λα-
  σηθείου, προτάσει τοθ Διοικοϋντος την Πϋδείαν Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατά<ΐσο{ΐ€ν Κανονίζομεν την μηνιαίαν μισθοδοσίαν τοϋ Λεωνίδα Ε. Κάμη διδασκάλου έν τω Άν. Δημ. σχολείω Βιάννου είς ϊραχ. 75, άφ' ής άνίλαίεν ύ-ηρεοίαν κατά τό τρέχον σχολΐιΐον ίτος. Είς τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τ^| 16 Μαρτίου 1912. Ό Πρόεδρος Τα Μέλη Μ. ΗΣΎΧΑΚΗΕ Β. ΣΚΟΤΛΑΣ Α. ΚΡΙΑΡ'Σ Σ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Ε ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Αριθ. Διατάγ. 25 31 γεωργιος: α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' όψει τό άπό 2 Απριλίου 1912 ιΐ/ήφισμΐ τής έν Κρήτη Έπαναστατικής Συνελεύσεως των Έλλήνων καί τό άρθρον 34 τοθ 6—' αριθ. 737 νόμου, προτάσει τοϋ επί τής Δι- καιοσύνης Διοικοϋντος Έπιτρόπου. στηριζομένη επί ομοφώνου αποφάσεως τής Διοικούσης 'Επιτρίπής ύπ' αριθ. 58 έ. !. ' Αποφασίζομεν καί 5ιατά<ΜΜΕν: Χοοηγΐϋμεν έπίτο3 Ε'ιδικού ΠρίϋΐΐολογυμοΟ των Ιξίίων τί)ί Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τού 1911 τας «πίμένας άνατληρΌιατι«ς πιστώϊεις. 1) Υπο Κεφάλαιον 7 άρθρον 3 έίάφ. δ «άγορϊ καί έπι- σκευαί έπίπλων Δικαστηρίων καί ύποθηκοφυλακείων» δρ.3ΟΘΟ. 2) "Υπό τό α!ιτό Κεφάλαιον άρδρον 3 έϊάφ. ζ' «Διά σύνδε¬ σιν πρακτικών άποφάσεων, Επισήμου Εφημερίδος, κατασκευήν φακέλλων καί[λοιπών Έφετείων, ΙΙρωτοδικείων, Ε'ιρηνοδικείων καί 'Υποθηκοφυλακείων» ϊρ. 1500. 3) Υπό τό αύτό Κεφάλαιον άρθρον 4 έϊάφ. ϊ' «Διά χάρτην καί φακέλλους ποιν. ϊικογράφων μικροδιαφοραί καί Ιξοϊα άπο- στολϊ[ς αυτών» ϊρ. 600. Είς τόν επί ι1ς Δικαιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροπον άνβτί- θεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τϊ) 17 Απριλίου 1912. Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των ΈλλΛνων •Η Διοικοΰσα Έηιτροπτι Ό Πρόεδρος Τα Μέλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ 'ΤΙ Διοικοϋ^α ΈπαναστατικΗ Έπιτοοπΐΐ ΑΠΟΧΠ&ΣΙΜΑ τΛς έν τω ύπ' αριθ. 50 τΛς 17 Άπρνλίοΐ' 1912 άποφάσεωςτΛς διοικούσης ΈπαναστατνκΛς Αριθ Άποφ. 58 πρακινκφ ίί Ή έπιτροπή Λαίοθσ* ύπ' ϊψει την πρότασιν τβύτην τοθ επί τής Δικϊιο- σύνης Διοικ. Έπιτρόχου, τό άρθρον 7 τοθ ύπ'αριθ. 26 τής 29 Μαρτίου έ. ϊ. Διατάγματος κ«ί τό ά'ρθρ. 34 τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμου. Έγκρίνει, όπως διά Διατάγματος χορηγηθώσιν αί έπόμεναι άναπληρωματικαί πιστώσεις, επί τοθ ε'ιδικθύ Προύπολογισμ;3 των έξόδων τής Άν. Διευθύνσεως τής Δικαιοσΰνης τί{ς χρή¬ σεως τοϋ 1911. 1) "Υπό Κεφάλ. 7 άρθρ. 3 έδάφ. δ' «άγορά καί Ιπισκευαί Ιπί- πλω/ Δικαστηρίων καί 'Υποθηκοφυλακείων δραχ. (τρείς χιλιά- δες) 3000». 2) "Υπό Κεφάλ. 7 ίρθρ. 3 έδάφιον ζ' «διά σύνδεσιν πρακτι¬ κών, άποφάσεων, Επισήμου Εφημερίδος, κατασκευήν φακέλλ'ον καί λοιζών Έφετείων, Πρωτοδικΐίων, ΕΊρηνοδικίίων καί 'Υγ3- θηκοφυλακείων δραχ. 'χίλιαι πεντακόσ·αι) 1500.» 3) Υπό Κεφαλ. 7 αρθ. 4 έδ. δ' «ίιά χάρτην καί φακέλλους ποινικών δικογράφων καί μικροδιαφορών καί έξοδα αποστολάς αυτών ίραχ. (έξακόσιαι) 600.» Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τί)ς παρούσης αποφάσεως εις τούς επί τί)ς Δικαιοσύνης καί Ο'ικονομικών Διοικητ. 'Επιτρό- πους. Ό Πρόεδρος Τα μέλη Γ. ΔΑΣΚΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΒΡΟΪ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ "Ο Γραμματιύς Π. Μαρκαντωνάκης Ότι άκριδές άπόσπασμα Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Γραμματεύς τής Διΐικ. Έπαναστ. Κυβερνήσεως Π.|Μαρκαντωνάκης
  Ί ί
  4
  1Ο4
  "Αριθ. Διατάγ. 25
  ΓΕΟΡΓΙΟ2Γ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' 5ψει τα άπδ 2 Μαοτίου κα' 2 Απριλίου 1912
  Φηφίσματα τή; 'ΡπΛναστατιχνς των Κρητην Συνελεύσεως, τό
  άρθρον 7 τοθ ύτ' αριθ 26 τής 29 Μαρτίου έ. Ι. Διατάγματος
  καί τδ άρθρον 34 το3 ύπ' άοιθ. 737 Νόμου πεοί Δταοσίου Λ->-
  γ στικο3, προσάσει των επί τής Δημοσία; Ασφαλείας καί των
  Δημοσ Έογων καί επί των Ο'κονοιιτχών Διοικ. Έτιτρόπων*
  στηριζομένη είς τήν ύπ' αριθ. 62 έ. ί όμόφωνον απόφασιν
  τής Διοικοΰσης Έπιτροπής.
  * Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Χορηγο3μεν επί το3 ΕΊδ κου Προθτολογισμοΰ των ίξόδων τή?
  Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δηαίσ. Άσφολείαί και των Δγΐαβσίω^
  Έργων τής χρήσεως τοΰ 1911 υπό Κϊράλ. 3 καί άΌΊοον 1
  αναπληρωυατικήν π'στωτιν -κ ?ραγ τβιώ' νιλιάϊων (3,000) «Δι
  επισκευήν Στρατώνων Χδΐοοβυλοίκής *οτί ΠολιτοφυλακίΌ».
  Είς τούς αΐι^ούς |τ> τή; Δηαοσ. Ασφαλείας κα' των Δηαοσ.
  Εργων και επ! των Ο'Λονίΐχ'κών Διοικ. Έτ'.τρόπου; άνατίθεται
  ή δημοσίευσις χαί εκτέλεσις το3 παοόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τη 19 Άπριλίο 1912.
  *15ν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Δτοικοθσα 'Επαναστατικίι Έπντροπτι
  Ό Τίο^ΐ&ρο^ Τί Μιλτ
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Α ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Ε ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  •β Δτοικο^ΰα *Επανα«ίτατΐ«τ» Έπιτροπτ»
  'ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΛς έν τώ ύπ' άοιθ. 54 της 17 Άποχλίου 1912 ποακττκω
  αποφάσεως τής διοικούόης 'ΕπαναστατικΛς Επιτροπήν,
  Αριθ. άποφ. 62
  Ή Επ ιτ ρο πή
  Λαδοΰσα ύπ' ίψει τό ύπ' αριθ *®*1π% ε ?· έγγραφον τής
  Ανωτ. Διευθ Ίνσεω; τής Δημοσ. Ασφαλείας κα' των Δημοσ.
  Έργων, τδ άρθο. 7 τ03 ύ^' αριθ. 26 τής 29 Μαοτ'ου 1912
  Διχτάγματος καί τδ ά'ρθο. 34 το3 ύπ'άο'θ. 737 Νόμου, περϊ
  Δημοσίου Λογιστικόν.
  Άποφαφίζει παμψηφεί,
  Έγκρίνει, όπως διά Διατάγματος '/ορηγηθί) άναπληρωαατ'κή
  πίστωσις· έκ δραχμήν τριην χιλιάδων (3,000) επί τού Ε'ί'κο3
  Προυπολογισμοΰ των *ξό?«ν τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής
  Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημοσ. "Έργων τής χρήσεως το3
  1911 ύπδ Κεφάλ. 3 καί -ίρ^ρ *Δ'' επισκευήν στρατώνων
  Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής». καί
  Άνατατίθησι τήν εκτέλεσιν τής παρούσης αποφάσεως είς τούς
  Ιπί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημοσ. Εργων καί επί των
  ΟΊκονομικών Διοικ. Έπιτρόπους.
  Ό Ποο'είρ.,ς Τα Μέλη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΣΓΟΥΡΟΣ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗ2
  Ε. ΠΑΠΑ*»ΕΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Ιϋαρκαντωνάκης
  Ότι άκριίές άπόσπασμ».
  Έν Χανίοις τή 17 Απριλίου 1912.
  Ό Γραμματεύς τής Διοικ. Έπαναστ.
  Π. ΐΜαρκαντωνάκης
  "Αριθ. Δΐατάγ. 21
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙίΛΛΗΝΩΝ
  "Έγοντες ΰπ' ίψιν τα άτο 2 Μαρτίου καί 2 Απριλίου
  1912 ψηφ(σματα τής ΈΐΓαναττατικής των Κοητδν Συνελεύ¬
  σεως καί τό άρθρον 110 το3 ύπ' αριθ 276 Καταστατικίδ
  Νίαο.), ποοτάσει τοΰ Διρικοδντος την Παιδείαν Έπιτρότου
  ♦ Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπικυοο3μ=ν την ΰπ'άί'Ο. 19 κκ' χβονολογίαν 20 Μαρτ''-ιι
  1912 πράξιν τής ΜΌναττηο·.«κη"ς Επιτροπείας Ρεθύα,νης, δι'
  ής αό'τη δίχετκι την αίτησιν των άντιπροσώπων των Κοινοτήτων
  των χωοίων Μυρ οκεφάλων καί Μαρουλών, κ-ίί έγκρίνει, όπως
  παοανωρηθη αΐτοϊς ^κ το3 έν τή θέσει «Μαυρέλα» κτ-ήματί;
  τής Ίςοας Μίνής Μυοιοκίφάλων Ιν τεΛ,άνιον έξ α!ι:οΟ έχτά-
  σεως Ιν^ις κοιλοΰ, σονοοευί'λενον κτήαϊτι Έμ'Α. χιι Γβωργίο^
  Λελεϊάλη κκί δηαοτία 6?ώ όπως έπ' αότο3 ο'κοϊομηθί) Σχο¬
  λείον, ΐτΐϊυλατ'-οιιένης της χυοιοτητος «ΰτοθ είς την Μονήν
  κ*' Ιταν?3χ3μένης ε'ς α!ιτή^ αΐτοϊίκαίως κα'. τί]ς -/οήϊεως <αθ ήν περ''πτωσ·ν τό ο'ικοπεϊον τουτο θά Ιπαυε /^ρησιμοποιούμε- νον ε'ί τόν δι' ο"ν παρεγωρήθη σκοπόν. Είς τόν Διοικοϋοτα την Π«ι?«άν Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίεοσις καί έκτΑεσΐί τοθ παρόντος Δκχτάγματος. Έν Χανίοις τί) 16 Απριλίου 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναΐτατικη Διοικητικη 'Επιτοοπη Ό Πρόεδρος Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τα ΜΑη Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Λ ΛΙΟΝΑΚΙΤΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ Άρίθ. Δ(«τάγ. 42 Γ Ρ Ω Ρ Γ Ι 0 Σ Α" ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' όψει τδ άπδ 8 Απριλίου 1912 Ψήφισμα τ?ς 'ενικής Επιτροπείας τίς Έπαναστατικής Συνελεύσεως, τδ ίο- | ρθρον 7 τοϋ ύπ'αριθ. 26 έ. Ι. Διατάγματο;, περί έπανορθω- | σεως τοΰ χαί διά τήν χρήσιν το3 1911 έν έ^αρμιγή τεθέντος ' προυπολογισμοΰ των ίσόδων καί έξόδων τής Νήσου τή"ς νρή- | σ·ως το3 έ'τους 1910 καί τδ άρθρον 34 το3 ύπ' άριθμ. 7?7 ι Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικοΰ, προτάσει τοΰ επί των Οικο¬ νομικήν Δ[θΐκο3ντος Έπιτρόπου, στηριζομένη είς τήν ύπ' αριθ. 59 έ. έ. δμόφωνον απόφασιν τής 'Επαναστατικϊ}ς Διοικητικής Έπιτροπής. ί ΆποΛαίίίζοιιεν και διατά(<(}θΜεν Επί τοΰ Είδικοϋ προοτολογισμοΰ τ£5ν έξέδων τής Ανωτέ¬ ρας Διευθύνσεως των Οίκονομικών, τής χρήσεως τοϋ Ι'ους 1911 καί ύπδ κεφάλαιον 13 άρθρ. 3 έϊάφ. 1 χορηγήται άνα- πληρω^ατική π'στωσις έκ ϊραχμ. τεσσάρων χιλιάϊων (4,0 Ό) ί δια καταπολέμησιν Ιπισκηπτουσών τί) Γεωργια ζωικών καί φυ- ' τιχών παθήσεων. | Ε'·ς τδν αυτόν επί των ΟΊκονομικών Διοιχοΰντα Έπίτροπον ' «νατίθεται ή δηιχοτ'ευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγ- • ματος. Ι Έν Χανίοις τί) 17 Απριλίου 1912. Ι Έν Όνόιιατι τοθ Βασιλέως • Ή Έπανασταπκη Διοικητικίχ Έπιτροπη ί Ό Πρόεδρος Τα Μέλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Ή Αϊοίκθββα Έπαναβτατική Έηιτροπή
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Της έν τώ ύη'άοιθ. 51 τΛο 17 "Απριλίου 1912 πρακτικώ
  αποφάσεως ττΐς Διοικούσης Έπανα·ΐτατνκης ΈτητροπίΙς
  Αριθ. Άιίοφ. 59
  Ή ή
  ύπ1 οΦ« το 5*· ίο.θ. 9«/^ Ι. ?. ίγ,ρ«ον τ!);
  Ανωτέρας Διευθύνσεως τών Οικονομικωσ, τό ίρβρ. 7 τοϋ ύπ'
  «ριβμ. 26 τής 29 Μχρτι'ου 1. Ι. Δ-ατάγματος,πεβ> έ^ν,ρ-
  βωσβως τού και δια την χονΐβιν τοθ Ιτουί 1911 έν έ,,αοαονίΐ
  τεθέντος, προθπολογισυοθ τών Ισ5ϊων καί Ιξ5?ων τ-, Νήσ0υ τίς
  -/Ρήσεως το3 Ιτσυς 1910 κα? τό Ζρβρ. Η τού1 ΰπ' άοιθ. 737
  ΙΝομου περι Δημοσίου Λογιβτικο3.
  Άποφασίζει παμψηφεΐ
  / Έγκρίνει δπως διά Δ-ατάγματος χορηγήση άν—ληρωμ—ική
  πίστωσις έκ δραχμών τεσσαρων χΛώων (4000) επί τοϋ ε'δί-
  κου χοοΰπολογιτμοϋ των έξίϊων τής Άνωτέοας Δ-ευθύνσεως
  των Ο«ονο«κδν τής χρήσεως το3 ετους 1911 ΰζό κεφάλαιον
  1Λ αρθρον 3 έδάφιον 1 αΒια καταπολέμησιν έπισληπτουσών τή
  1 εωογια ίωϊκών καί φυτικών βαθήσεων» χα?
  Ανατίθησι την Ικτέλρσιν τοϋ παρόντος είς τόν επί τών Ο'-
  κονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον.
  „ . '9 ΠΡ'55°^ Τά Με'λη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑΛΕΡΟΣ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Ο Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Οτι άκριδές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τή 17 Απριλίου 1912
  Ο Γραμματβΰο τής Διοικούσης ΈπανοίστατικτΙς Έπιτροπής
  Π. Μιρκαντωνάκης
  . Διατάγ. 36
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Απριλίου 1912
  μα τής Έπαναστατικής τών Κρητών Συνελεΐσεως καί τό
  ρ 3 ΙΒάφ. θ'. τού ύπ' άοιβ. 413 Νόμου, προτάσει το3 επί
  των Οικονομικήν Δ(βικοϋντος Έπιτρόπδυ.
  ( έτομεν την άτελή εΐταγωγιΐν έν Ηρακλείω 6π: τού
  Ηλία Κανακάκη τίίν έςής μηχΐνημάτων.
  1) Μιας άεριομηχανής μετά τών έ'αρτημάτων τ»]ς δυνά¬
  μεως 95 ΐππων.
  2) Ενός ά'ξονος μήκους 20 μέτρων.
  3) Δέκα πέντε τρο·/αλίας.
  4) Όκτώ είρανα μετά τών τριίβίων αυτών.
  5) Πεντήκοντα μέ*τρα ίμάντας.
  ™) "^ν μηγάνηαα πρός κατασκευήν τούίλων.
  ') Μίαν ?μμεσον κίνησιν κ,ϊ όδοντωτοΰς τρβχούς διά μηχί-
  νημα τουδλοποιεΐας.
  ο) Ενα μπάγκον άλευρομΰλου' καί
  9) Έν ζεθγος μυλολίθων '
  Ε'ις τόν αότόν επί τώ^ Ο'ικονοαικών Διοικοθντα Έπίτροπον
  «νατίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δια-
  τάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 17 Απριλίου 1912.
  •Εν Όνόματε τού Βασ λεως
  Ή Έπαναο'τατικη Διοικη,-ικη Έπιτροπη
  "Ο Πρόεδρος Τά Μέλη
  Γ Λ. ΛΙΩ^ίΚΗΣ
  Ε. ΠΑαΑ-λ»Ρ3Σ
  Γ. 2Γ0ΓΡ0Σ
  Αριθ. Διατάγ. 22
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τον Τ7ΛΗ^Ωι
  Έχοντίς ύπ' δψει τό άπό 2 Απριλίου 1912 ψήφυμα τής
  Έ·ταναστατικϊ5ς τών Κοητων Συνελεύσεως καί τό αρθρον 34
  τοϋ ύπ' αριθ. 737 νόμου, προτάσει τοϋ έ—ί τής Διχα'οσΰνης
  ϊιοικοϋντος Έπιτρόπου. στηριζομένη 4πί όμο^'όνου αποφάσεως
  ύπ'άρ'θ. 53 έ. έ" τϊ)ς Διοικούσης Έπιτροπής,
  *4πο^α<Ιίζοαεν κιΐ διαττόΐοιιεν Χορηγοϋμεν επί τ5ϋ Ε'ιδικοό ΠρουπολίγισμοΒ τών έξόίων τής ' Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσιίνης τής χοήσεως 1912 νάναπληοωματικήν πίστωσιν έκ δραχμών 2000 ύτο Κε- φάλαιο 10 αρθρον 1 ·<δι' επισκευήν καί συντήρησιν δημβσίων κηοίων ύπαγομΐνων ί'.ς τη. Α. Δ. τής Δικαιοσίνης» Ε'ς τόν επί τής Δικαιοσύνης Διοικοϋντβ Έπίτροπον άνα- τίθε:αι ή δημοσίευσις καί έκτίλεσΐί1 τοϋ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τή 10 Απριλίου 1912. •Ρν ονόματι το-? Βαόιλέτας των» Έλλήνων Ή Διοικοϋσα Έτητροπτι Ό Πρόεϊρος Τέ Με'λη Γ. ΔΑΣΚΛΟΓιΆΝΝΗΣ Β. ΠΠΑΔΕΡΟΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ ΤΛςέν τώ ύπ' αριθ 47 τΛς 10 Απριλίου 1912 πρακτικώ άποφάσβως τΛς Διοιχ, 'ΒπαναστατικΛς 'ΒπιτροπΛς. 'Αριθμ. 'Αποφ. 53 Ή Έ«ΐιτροπή Λαβούσα ό*' ϊψει την πρότασιν ταύτην τοϋ επί τής Δικαιοσύ- νης Διοικ. 'βπιτρόπου,τ» αρθ. 7τοϋ Ιιγ' αριθ. 26 έ. ϊ. Διαττάγ- ματος, περί έπανορθώσεΜί τού κχ διά την χρήσιν τοϋ 2τους, 1911 είς έφαομογήν τεθέντο; π.ίοοπολογισμιοϋ τών έσόϊων κα{ έξίδων τής Νήσοι. τ^; νοήσ«(ι»ς τού ?τους 1910 κοί τό άρθρ. 34 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμ">υ
  Άποφασίζβι παμψηφεί,
  Έγκρίνει όπως διά Διατάγμΐτος χορηγηθΟ άναπληρι* ματική
  πίστωσις έκ δραχμών δόο χιλιίϊω» 'ί,ΟΟΙ) ιτι τοί Ε'ιδικοΟ
  Προυπολογισμβϋ των Ιςόϊων τής Άν .)τ. Διευίύνΐΐως τής Δι-
  καιοσύνης τής χίήσεως τοϋ έ'τους 1911 υπό Κεφ-χλ. 10 αριθ. 1
  «Δι* επισκευήν καί συντήρησιν δημοσίων κτιρίων ύκαγομένων
  είς την Α. Δ. τ!)οΔ·.καιοσύνης'» κα!
  Ανατίθησι την εκτέλεσιν τής πχοούσης είς τοΰ; επί τής Δι-
  καιοσίνης καί Οΐκονομ'κών Δ-οικ. Έιτιτρόπους.
  *Π Ατοικοΰΰα Έπαναίίτατικη ΈίτιτροπΗ
  Ό Π2<*$ρο^ ΤΑ Μίλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΛΝΝΗ3 Γ. ΠΑΙΙΑΔΕΒ02 Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Μ. ΣΓΟΤΡΟΕ Ό Γραμματεύς Π. ΑΙαρχαντωναχης "Ο,τι άκριδές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 13 Απριλίου 1912. Ό Γραμματεύς τής Διβικ. Έπαν«τίτικ.τ)ς Έπιτροπ?]ς Π. Μαρκαντωνάκης
  1ΟΛ
  ΕΦΗΜΡΪΣ ΤΗΣ
  Γ
  ί
  4
  ι Ι
  Αριθ. Δίβτάγ. 50
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντεο ντ' οΊνει το «τ* 2 Απριλίου 1912 Ψήφισμα τής *
  Γενικάς 'ΕΐΓΐτρίπείαί τής Επαναστατικαί Συνελεύσεωί. τί άρ- |
  θρεν 7 τιΒ ύτ' αριθ. 2^ ττ*ί 29 Μαρτίου 191° Διοττ'ίγματος
  κα! το άρθρ. 34τοΟ ύπ'άρ'θ 737Νόμου. περί Δημοσίου Λονι-
  στικοθ προτάΓΈΐ των επί των 'Ρσω-ερινών νν Ο'κβνβμινΤίν Δι- |
  οΐβύντω" 'ΡτιτρίτΜν, σ-ηριίεμένι· ε'<: την ϋπ' αρι". 60 Γ ?. , ίμόφωνον απόφασιν 'ψ,: Δ«(ΥΤ'Γ'κϊίί Εταναστο'τίκήί Ε7:ιτ^5πής. ; 'Απο^α^ίΓοιιεν καί ?>ιπτπΓί<ίοιιεν Ι Χοργιγοΰμεν επί τοϋ ε'ϊικοδ προυπολογισμοθ των έ'ό^ων τής Άν. Διευθύνσεωί των ΈσίΛτερινών τήο χρήσεως τοϋ Ιτους 1911 υπό κεφάλ. 4 άρθρον 5 άνΐπληρωματΐχήν πίστωσιν έκ ίραγμων τριών χι)ιβίων (3,00(1) *>' ΐΕοδα έκτάκτων ΰγειονομι-
  κών μέτροιν υπέρ τ?: Δημοσ'αο 'Υγε-'βί1.
  Είς τούο αότοίις επί των 'Ρ(τωτερικ/Τ>ν ναΐ Οικονομικόν Δι-
  οικοΰντας 'Ειτιτρ'τους άνατί^εται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις
  το3 παρόντος Διατάνιιατος.
  Έν Χανίοιι: τή 17 Απριλίου 1912.
  Έν Όνόι».·'τε τού Βασιλέως
  Ή Ατοικοΰσα Ίίπβναστατική Έπιτροπή
  Ό Πρόε^ρβΓ Τα μέλη
  Γ. ΔΑΓΚΑΛ^ΠΑΝΝΗΣ Α ΛΐΩνΑΚΗΣ
  Τί. ΠΑΠΑΔΤ5ΡΟΣ
  Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  *Η Διοτκοΐ/βα ΈπαναΊτατΐηή ΈπιτροπΗ
  ΑΓΊΟ5ΓΠΑ5ΓΜΑ
  Ττίς έν τφ ύ-' αριθ 52 τής 17 Απριλίου ι°·12 πραντικώ,
  άηοφάσεως της Διοικοΰσης Έπαναστιτικης Έπιτροπης
  Αριθ. Άίτόφ. 60

  Λβίοδσα ύπ' όψει τό ϋπ' άοιθ. 1!δ9/ί94 'ε· %· ίγγραυον τής
  Άνωτέρσο Δ1^υθΰνσεω^ των Εσωτερινών, τό ύπ' αριθ. 7 τοϋ
  ύπ' αριθ 26 τ?ς ^9^ Μαρτίευ 1912 Διατάγματος καί τό ά'ρθρ.
  34 τοΰ υπ' αριθ. 737 Νόμου, ττερί Δημοσίου Λογιστικόν.
  'Εγκρίνει, 'όπως διά Διατάγματος χορηγιτθϊ) άναπληρωμα-
  ιική Χ'στωσι^ έκ ίραγμών τριών γιλιάϊων (3000). επί τοΰ Εί-
  δικοϊΐ Προΰτο).ογισμο3 των έξόδων τίίς Ανωτέρας Διευθυν-
  σεωί των Έσωτερικών τ■?ι^ ^Ρή^εωί τεΰ ^911 καί ύιτό κεφαλ.
  4 καί ά'ρθρ. 5 ϊι' Ιξοδα έκτάκτων ύγειονομΐλών μέτρων υπέρ
  11ή^ Δημεσίας 'Υγείας καί
  Άνατίθησι τΐν εκτέλεσιν τής παρούσης είς τοίις έ·πϊ των Έ¬
  σωτερικών καί ΟΊκονομικών Δ·οικ. 'Επιτρόπους.
  0 Πί^!ε?οο^
  Τα μίλ»
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  Λ. ΑΙΩΝΑΚΗΣ
  Ε Π4ΠΑΔΕΡΟΣ
  Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Ο Γραμματεύς
  Π. Μνρχαντωννκης
  Ότι άκριίές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τί]ς Δηικ. Έπανασ.
  Έπιτροπης
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Αριθ. Διατάγμ. 49
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Έχοντες ύπ' δψει τό υπο χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  μα τής 'Επαναστατικής Συνελεύσεως των Κρητών καί τό
  άπό 29 Μαρτίοί» έ. ί. ύπ' αριθ. 35 Διατάγματος.
  Άποφαόίζουεν καί Αιατά(Ιο*οπεν
  'Επιτρέπεται ή έπιτήμανσις των έν ισχύϊ των ταχυδρομικών
  ϊελταρίων τθθ Εσωτερικόν των φερόντων τετυπωμένον το ίεχά-
  λεπτον γραμματ4σ>)μον τό άπεικονίζον την ήμίσωμον «ροτομήν
  τοϋ 'ΕρμοΟ κατά τό έν Όλυμπία πραξιτέλϊΐον άγαλμα, καί ή
  μετατροπή αότών είς πεντάλεπτα ώς έξή*ς.
  Επί το3 Ιν τώ δεκαλέπτω γραμματοσήμω των ίίλταρίων
  ΰπάοχοντος άριθμοϋ 10 θέλει έκτυπωθί) ό άριθμός 5.
  Έτίσης θά ϊ'αγοαφώσιν «ί επί των δελταρίων λέξεις «ΚΡΗ¬
  ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ θά εκτυπωθή* ί' άνωθεν διά κεφαλαίων
  γραμμάτων ή λέξις «ΕΛΛΑΣ».
  Ή έπισήμανσις αό'τη γενησεται έν τώ Κυβερνητικω Τυπο-
  γραφε?ω δια μελαίνης μελάνης ενώπιον Έπιτροπης δρισθησο-
  μένης υπό τοΰ επί των Οίχονομικών Διοικβϋντος 'Επιτρόπου.
  Τα μετατραπησόμενα ϊελτάρια τεθήσονται εις κυκλοφορίαν
  αμα ώς έτοιμασθώσιν.
  Είς τους επί των Έσωτερικών καί ΟΊκονομικών Διοικοϋντας
  'Επιτρόπους άνατίΛεται ή δημοσίευσις καί ή εκτέλεσις τοΟ πα¬
  ρόντος Διατάγματοί.
  Έν Χανίοις τή 17 Απριλίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋο*α Έπαναβτατική
  Ό Τ1οόι?>ο< Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ^ Λ. Μ. Τα ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ; Ε. ΠΑΠΑΔΚΡΟΣ Αριθ. Πρωτ. 956 » Διεκπ. 399 ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙ1ΤΑΓΗ Ή Νομαρχία Χανίων Παρετηρήθη ότι οί πλεΐστοι των όπως ϊήποτε έμπορευομένων ο'ινόιτνιυμια καί πυρεία συσΐωρεύουσι μεγάλας ποσότητας έντός των καταστημάτων των ούτω δ' έν περιπτώσει άναφλέςίως δπαρ- •χει κίνϊυνος ν' άποτεΦρωθώσι μεγάλα τής πόλΐως τμήματα, γνωστοθ όντος ποσόν δυσχερής είνε ή κατάσίεσις άνβφλεγέντος ο'ινοπνεύματος καί πυρείων ο'ταν αί ποσότητες είνε ιιενάλαι. Πρός πρόληψιν όθεν τοιούτων άτυχγ;μάτων καί έχοντες ύπ όψιν τό άρθρον 593 τού Ποινικο3 Νόμου παραγγέλομεν τα έπό- μενα: Άπαγορεύεται εις τοϋς όπωσδήποτε έμπβρευομένους οίνό- πνευμα καί πυρεΐα ν' άποθηκεύωσιν έντός των καταστημάτων των έκ μέν ιοϊ5 ο'ινοπνεύματος ποσότητα υπερβαίνουσα^ τας πεντήκοντα οκάδας, έκ δέ των πυρείων ποσότητα ϋπερβαίνουσαν τό ^μισυ ( '/? ) κιίώηον. Αί ανωτέρω ποσότητεο δέον νά φυλάττωνται είς Ι*έρος άσφαλές τα δέ πυρεΐα επί πλέον πρέπει νά τοποθετώνται Ιν καιοω νυκτός |ντ>ς κιβώτιων διά λευκοσι^ήρο'ΐ (τενεκέ) έπιδεδαμένων.
  Τό περί πλέον έ/, τΰν ανωτέρω ε'ιδών θ' άποθηκεώωνταΐ εις
  τίιν Ιν τή συνοικία Κούμ-Καπί κεΐμένην αποθήκην τγΟ Δήμου
  Χανίων.
  Ο" παραβάται τής παρούσης ής ή ίσχύς άρχεται άπό τής
  καταχωρίσεώς της Ιν τή Έπισήμω Εφημερίδι θά τιμωροΰν-
  ται συμφώνως τώ Νομώ ή δέ τήρησις αυτής άνατίθεται είς την
  χωροφυλακήν κα!. τα Δημοτικά δργανα.
  Έν Χανίοις τϊ) 24 Φεδρουαρίου 1912.
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Άλής ΝαΕΛζαδές Ό Γραμματεύς
  Πολ/Πολυχρονίδης
  Έκ τοΰ ΈθνικοΟ Τυπογραφείον