91426

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΓΗΜΑ ΙΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  4
  Κ
  ΡΗ
  ί «.Υ
  ΠΡΩΤΟΝ
  Εν Χανίοις
  τή
  4
  Μαίου
  1^12 -
  -ΑΡΙΘ. 37
  ΕΛΛ11ΝΩΝ
  Αριθμ. Πρωτ. 1410
  » Δεκτ. 868
  . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙ£ΥΘΤΜΣ(.
  Έν Χανίος τή 1 Μαίου 1912
  ΠΡΟΣ
  Τί* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τϊΐϋ ΞΠΔΝΛ^ΤΛΤΙΚίΣ^ ΔΙ01ΉΤΙΕΙ.2
  Κυρίαι Συναδελφοι
  Λϊμίάνω την τιμήν νά ΰπ.<βχλω ΰ,χϊ; πρ?ς υπογραφήν σχί- δια Λιαταγμάΐων, οι' ών τιθ:ν:αι εις εφαρμογήν κχι εν Κρητη οί υπο τής τελευταίας Συνοβο.» τή; εν Αθι^χις Βουλής ψ<]- φισθεντες Νομοι, ΓΘΐΙ (υπ' αριθ. 3930, «περι πρ5λήψεω; καί καταπολεμήσεως έπιδλαοων ε»τομων κα>. νοσων :ών έενίρων
  καίαλλων φυτών καί Γ3ΟΑ' (άρ Ομ. 0^71)» περι άπχγίρεύ-
  σεως τής Οειωσςως των καπνοφυτειών»
  Είναι περιττον να εξχρω τχς ώφ=λε χς, ών θίλει γ.νει χρό-
  ςενος δια ττ,ν γεωργίαν τής Νήσου η =:σχγωγή χχι ίφαρμογη ϊ
  αμφοτέρων μέν ά*λ Ί3·.α τού πρώ:ου των Νομώ/ τούτων.
  II
  5
  έγχωριος νομοθεσυ, ίκανώ; ώ; πρός τί κεφχλχιον τή; μεριμ^η;
  πρός καταπολέμησιν των φυτ.κών νοσων προηγμένη, περ.- >
  λχ,αδχνειήΐη τοΐ3οΤ3υ περι-:χ3,Αένου νομ,ίυς, τού; ύτ άρι«μ.
  57 «περι μετρων πρός προληψ ν ιίσβίλή; τή; φυλλο;ή?ας λλπ.
  (α'βθρ. 10 ) με:ά των συναφων το-<ιω 521 κκι 7ο8, ΐ13» «πίρι μετρων καταπίλεμήσεως τής κάμπης τής βχλάνου», ίΟΟ «πίρι*χθ3ρ.σμ.3ο το) χρονου τή; ενάρςε*; τή; συλλογί); των χαρουπιων κχι αλλων μέ;ρων άφορωντω/ ταύτα» (χρθρ. 3], ί)ΐ» «πε,οί λήψεω; *α·. έχτελςσεω; εκτακτων μέ:ρω;πρό; κχταπο- λέμησινη πρόληψ.ν άσθε^ειώ/των δένορων ή φυτών.» ϋισαγ-μένου ήίη τού Γ3Π' Νο,λ^ συμπληρούται ή βίλ- τιοΰτπι ή κειμένη νομιθεσια, παρεχ;μένου εις την εκ ελεστικήν εξουσίαν τού έικαιώματος να έπίκτίΐνγ; την πρός πρ3στατιαν τής ε ^χωρίου γεωργι»ής παραγωγής μίρ.μνχν «ύτής *αί επί τας φυτικάςέκίΐναςνοσους, περί ω^ ούίει; των χίΐμ-^ν Νοα,Λν ίχει προν:ησει ή ίχει μέν ληφθή, άλλ' άτελής προνοια, κχι δι ά; ίυνανται μέν καντω; να λαμίί^ωνται έιοικητικχ μέ-ρχ, άλλ'ένδέχεται, ώς πλέον ή ά'τα; σΜ6η κατα τό παρελθόν, νά μή τϊλεΐφορωΐιν ώ; εκ τή; τυχ3ύτ/]ς άίρανειας, άμ,ίλεία; ή αρνήσεως των χαραγωγων να σ-»μμορφωνται προ; τας σ^;α.5ο^- λευπκα; άπλώ;, ελλείψει νομο^ε:ικης ρητρ^ς *«?ΐ τού ανχγλχ- οτού αυτών, ύτοδει;εις και ο3ηγια;^ των άρχώ>. Οό μονον
  τοίτί, άλχ καί έπαριεμ-νης δια τού Νομο,ι τούτου είς την επι¬
  στημονικήν αντίληψιν τής Ρ.ωργικής υπηρϊσια;, ύ.το την εγ*ρ:-
  μέΐρων πρ;ς καΓαπΓλέμτ-ν των φ>:ι*ύν Ν3ΐων, καθίστχται
  έφ κ;ή καί ε!ι/ερεσ:έρα ή λή"]/ιςμίτρω* ϋποδεικνυΒμένω/ εκά¬
  στοτε ΰτ3 τί]ςγεωπονικν)ς έπισ;ήμης, έν ώ διά τής νομοθετικής
  άποκρυτταλλώτεω; τοΐΐΰτων μέτρων πάσα παρακολουθή τις καί
  έφαρμβγή ν:<ι>τέρων /αι λυσ τελεστέρω; μϊθόδων άτοδχίνει διά
  πολλοϋ; λόγου;, άν μΐ] άδύνατο;, τβόλάχιστον βραίεία καί
  δυσχερής.
  Δια τής ίίσ*γωγή"ς τού Ν;μου τούτου, καλώς εφαρμοζόμενον
  έλτιζο), ότι Θϊ σ.>ντελεσθί) ταχεία ή έςάλε ψ'.ς τ<]ς κάμπης τί]ς Ί·ρατίτρ2υ, 'ή-ι; άπό μα*ροϋ μαϊ.-ίζει μίαν των καλλικιριτω- τέρων έπαρχ ών τής νήυυ, κχ-αττρίφουΐΐ έτηΐίω; ελζ'.όκχρ- π:ν ά; α; χριαιΐοτίων χιλ'άίων π£ρ'.π:υ δρχχμώ; κχί δι' ήν είς ο'Λΐ) ώρ-λησχν τα υπο των Ν>,,ιων 4Ί7 κχϊ 615 έπιίληίίντα
  μίτρχ κα-ατολεμησεως, άϊχπαος δέ διά τό δημόσιον αντιθέ¬
  τως πρ:ς τ-.ν ΰπ' αρ θ. 5/ι9, οττις άπχιτεί δαπάνας είς βάρος
  τού Δη,Αθΐιου, πρός δέ περιέχει δ'ατάξεις δυσχεραΐνοΰσίς την
  ταχεϊχν καΐ άσφαλή καταπολέμησιν των φυτικών ίΐαθήσϊων.
  Ήνεχράάρ ετέροι ώςπρός τον χρόνίν τί); ε'ισχ^ωγί]ς της
  καλλΐίργ.χ Αΐπνού, άφεθίΓσχ άν-υ άλης πρίΐτχσία; ή τί)ς ά-
  νϊτχρΛ.3ΰ; έργχτία; τώ; άρχιεργΐτών κατν3*χλλιεργ/)τών τής
  Γίωργικής οτηοετ χ; τή; Ά^-έρχ; Δΐίυ^^σΐω; των Ο.*ονβ-
  μ'Λ'όν Ιχει άνάγλη* ιδιαιτέρας μεριμνης έκ ^μέρους τής πολι-
  τείας, ή; άτχρχήν μονον άτοτελεΐ ή προτεινομένη καί έπεί^ουσα
  λ;γψ τής άρ;αμε'νης καπνοφυ-εα; το3 τρέχοντος ϊτοος ε'ισβ-
  γ^γή τού Γ^ΟΑ' Νόμου.
  Μίθ' υπολήψεως έξαιρέτου
  Ό επί τώ; Ο:κ3ν3μ χώ/ Διθιχών Έκίτροχβς
  Λ. Λ1ΩΝΑΚ1ΙΣ
  Αριθ. Δ'.χτάγμ. 56
  ΓΕΩΡΓΙΟ2 Α'.
  ΓΗΣΙΛ.ΕΠ: ΤΩΝ
  "Εχ3νϊες ύπ' 2]»ΐΐ το ϋηό χρίνβλογΐαν 30 Σεπτεμ5ρίο» 1908
  Ψ^'α/Ί τής Β.υλή'ς τώι Κρη:ών κχί τό υπο χρονολογίαν 2
  Μχρτίο.» 191*2 νίΐφισμχ τ<|; Έπχναϊ:ατ'κή; Συνελεύσεως των Κρητών, πρβτάσει το3 επι των ϋίθνομικών Διοικοϋντος Έπι- υ Αποφασίζομεν <αΙ διατχσαομεν "Αρθρον Μόνον . τ ·, 'Ακό τίΙςδηςΜχίο*» Πΐί τ θϊΐβι εις έ^ϊρμογή/κϊϊ έν Κρήττ) ό κχί τώ λοιπω Βαϊΐλείω Ίσχ^ω* Ν3μ3ς , Γ311' (ΰκ' αριθ. 3,980) «Πίρι προλήψίω; κχϊ κιτχπολεμήσεω; έπιβλχίών έντόμων καί νίσων των 5;ν5ρων καΐ αλλων φυ;ών«, άναδημοσιευομένα; πχρά πόί»; το3 πχρόντος Δι«τ»γμ«τος. -ώ , ν. ι. ν> *«
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ιι Ι
  κ
  1,
  Ό επί των Οικονομικαί Διοικών Έπίτροπος θέλει ίημο-
  σιεύσει κα'ι έκτελέσει τό παρόν Διαταγμα.
  Έν Χανίοις τί) 1 ΜαΕο.» 1912.
  Έν «Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Λιοικονο*α 'βπβναστατικη Επιτροπη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ!! Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Μ. ΣΓ01ΡΟ1
  Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟϊ-
  ()
  Πβρι. προλτιι[Γείος καχ καταπολεμήσεως εΓ.ιβλαθ'ών έντομον
  και νοσων των οένύρων και ά,Λλων φυτών
  ( Νομ^ς Γ^ΙΙ' (ύτ' αριθ. 3980)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ '
  ομοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφαβισαμεν και
  1.
  φ
  διατάσσομεν.
  "Αμβ τί) έμ^ανισει έπιδλαδών έντομων ή α'λλων νοσων σο-
  δαρών επί των δένδρων και φυτειών ή επι τή προδλιψςι τοιαύ¬
  της, κατα ίεβαιωσιν τοϋ οικειου Νομογεωπόνου, τα κοινοτιχ,α
  ττυμέοΰλΐα ή, οταν τοιαΰτα δεν υπαρχωσι, τα δημοτικα, συν
  ερχόμενο δια πλειονοψηφ;3ς των παρευρςθεντων μελων άπο-
  φαινονται δια ψηιρισματος των περί τής εμφανίσεως τής νοσου
  ή απειλΐίνμενης τοιαύτης επι των έν τι) περιφερεια αυτών
  ■χτηματων και καθορίζουσι την περιφέρειαν και την ζώνην, έν-
  τος τής οποίας όεον να έφαρμοσθωσι τα πρ:ς καταπολέμησιν
  Ί~ιτίλ·ϊτ)ών οντομων ή νοσου Ληπτέα μετρα, τα δέ ψηφισμαεα
  αυτών διαδιδαζουβιν αυθημερόν πρός τους άρμοοΊους Νομάρχας.
  Άρθρον 2.
  Οί Νομάρχαι, μετά γνωμοδότησιν των αρμοδίων νομογεω¬
  πόνον χαι μετ έ (κρίσιν το3 1'πουργειου τής Ιώθνιχής Οικο-
  νομ'.ας, όι'εγκυκλιου διαταγάς αυτών, νομίμως τοιχοχολλο,ιμέ-
  νης και επ εκ><λησιαις εναγινωϊΑομενης κατα την ΚυριαΑην, δριζουσι τα αναγκαϊα μέτρα πρός πρόληψιν των βλαβων εις τα •ελαιόδενδρα και αλλα φντα, των προερχομένων εξ εντομων *ρν- πτογαμων και άλλων (ίλαπτικών παρ*σιτων, οσαχις αι το αυ¬ ται βλάβαι αναφαιν^νται έν τινι χωριω και τεινουσι να λάβωσι χαραχτήρα έπίφοδον χαί καταστρεπτικόν. Συγχρόνως δέ εν τή αυτή εγχυκλιω καθοριζεται ο χρονος τής εφαρμογη'ς των λη- πτέων μέτρων, το είδος αυτών ως και ό τροπος τής έφαρμογής. "Άρθρον ά Όϊ χύριοι, νομεϊς, διευθυνταί, καλλιεργηταί ή μι.,Οωταί των αγροτικών κτηματων, των εν τί) υπο χοινωτικου η οημοτΐΑθυ συμβουλιον προσδιορισθειση περιφερεια και ζωντ^ υπαρχοντων, αμα τί) εκδοσει τής εγκυκλιου διαταγάς τού Νομαρχου Ααι έντος προθεσμιας δια ΐ<)ς αυτής εγκυκλιου οριζομένης απ ο της έπ' εκκλησιαις αναγνώσεως της εγκ«κλιου ταύτης υποχρεούν¬ ται να έφαρμοζωσιν απροφασισΐως τα δια ταύτης καθοριζΐμ^να μετρα ίπι των οενδρων ή α'λλων φυτων πρός καταπολςμησιν τής έμφανισθεισης η άπεΐλουμένης να εμφανισθή «σου εξ εντο· μων ή εκ φυτικων παρασιτων. ϋιν περιπτώσει αρνησ.ως |4ε5αι- ουμένης δι εκθέσεως τού οικειου άστυν»μου η νομογεωπόνου εισα- γονται οί άρνουμενοι δι άπευθειας /.Λήαιως εις το άρμοϊι^ν Ιΐται- σμβτιιδικΐΐον καιτιμωρουνται 3.α προστιμου δραχμω* δε/,α μεχρ πεντήκοντα και 1ν υποτροπί) με χρατησ ν ολτωήμ=ρών ήπροστι-' μόν ίραχμων εκατίν, εκτος τής περιπτωσεως «ώ«ναμιας πρός λήψιν των οριζομένων υπό των άρχων μέτρων. Άρθρον 4. Έν περιπτώσει αρνήσεως, αμελειας η άπειθειας των έν τς άρχ-ί) τοί ιτροηγουμένου άρ-θρου αναφερομένην πρός εφαρμογήν των δια τής εγκυκλιου τού Νομαρχου διαταχθεντων προληπτι- κών μετρβν, προ6αιν« το οικείον χοινωτικον η δημοτικόν συμ- <6οολ»ν «ί τη* εφαρμογ-ην των μέτρων τούτων επι των κτη- ματων «Λδΐνων, 4φ' ών ϋ«ν εφηρ^οσθησαν τα προλη—ικα η κα- τ»Χ3τ3λτιχα μί-τρα ΟοτΛθνναις των οικειων κίΐνοτικων η ίημί- τιχών ταμειων, χροκαταίαλλβμένοας υκ αυτών και ϊΐο-τρβττο- μίναις κ,ατίΜν παρα των αρνουμενοίν ή ϋμεΑθνντ«ν υιοκτητων και λοιπών κατά τάς διατάξεις τοΰ περί ε'ισπράςεως των σιων έσοϊων νομου. Έν άττορια ή δυστροπια δήμοι» τινος ή κοινότητος ή οαπανη αοτη προκαταβαλλεται μέν υπο τού οί κειου δ^ΐσιου ταμειου, τή έντολί) τοΰ Νομάρχου, ε·ς τους τι¬ μίας των κοινοτήτων και 3ημών, ε'ισπράττεται δέ κατατας κάτωθι διατάςεις. Άρθρον 5. Ή υπο των κοινοτητων η δημων προκατοίδαλλομένη και έν τώ πρβηγουμένω α'ρθρω αναφερομένη δαιιανη διατιθεται έκ τοΰ έν τοις προυπολογισμόν αυτών άναγραφομένου κονδυλίου, η εν ελλείψει τοιούτοι ή" ελλιποΰς άναγραφής δύναται ένεκα τού έπςιγοντος να καταβληθί) υπο των ο'ικειων κοινωτικών η δημο- τικών ταμειων /αι ανευ τρίΓ,γουμ.νης ί·)χρισεως τής προιστα μ=νης άρ/ής έγκρινομςνη μεταγενεστέρως και μετα την νχ- ταρΐισιν τοΰ καταλίγου των πρός πληρωμήν χατ' αναλογίαν των έξοδων τούτων υποχρεων ιδιοκτητών, καλλιεργητών κλ- , των παραλειψαντων να ενεργήσωτιν αύτοδου/ως επί των Χτγ;- ματων των τα υπο τής εγκυκλιου τού Νομαρχου καθοριζομ.ν* μέτρα πρός καταπολέμησιν τής νοσου. ΆρθΓον 6. Μετ* την καταπολέμησιν τής επι των ελαιόδενδρα, όπωρο φορων δενίρων και φυτςιων »μ^ανισθςισ()ς νοσου, τα οιχεΐα κοι- νωτικα η ΰημοτικα συμβουλία, συνςρχομενα μετα έικλασιου α,,ι- θμοϋ μ^λών τής κοινότητος η δημο.ων των ε ,ιμελώ^ πε;ι την καταπολέμησιν τΐ)ς νοσου δειχθςντων εκλεγβ^ενων υπο τοϋ οι¬ κείον Δημαρ/.υ ή Ιΐρίέίρου τής κοινότητος, καταρτιζουσι τον αναλογικον κατάλογον των πρός πληρωμήν νποχρεων και προ; την εγκυκλιο/ τού Ν-μχρ/ου μη συμμορφοθέντων ιδιοκτητασ καλλιεργητών κλπ., /^ρ.ν των οποίων πρίκατεδλ<]θη ή δαιτανη και -εμπουσι τούτον πρός έγκρισ.ν εις τον οικείον Νομάρχην, όστις εγκρίνων α,ιτον ειτιστρεφει εις τους οΐ/,ειους Δημαρχους ή Ιΐροεδ,,ους κοινοτητων πρός εισπραςιν Ιΐιν ή ομως ΤΓορ πτωΐει οί «τοριαν κοινότητος τινος η ^ήμ.βι>
  προκατεδαΛε την οβπανην ταύτην το δημόσιον ταμείον, οιαδιδα-
  ζεται ό χα.αλογος ου τος εις το προκ*τα6αλον την δημοσιαν δα¬
  πάνην δημόσιον ταμείον, όπως γενηται ι>- αυτού η είσΐΐρϊςις
  .δια λογαρ ασμον τοΰ Δημοσιο.ι, κατα τας περι εισπραςοίβς των
  δημοσιων εσο5ων διάταξις των οιχειων νο^ων.
  Γα έτί πλέον των υπο τού ύίΐ,Αοσιαυ ταμειου προκαταόλτ4&-ν-
  των εισπραχυεντα επιστρεφονται εις τα ο /.εια ίημοτΐΑα κ«ι κοι-
  νωτικα ταμεια θεωρουμενα ως εσοδα αυτών.
  Τα υπο το3 αρθρου ό τού παρόντος νομών επιβαλλομενα
  προστιμα 8'σπραττονται υπο των δημοσιων ταμ&ιων δια λογαρι»-
  σμον των οικειων οημων και κοινοτητων.
  Ό παρων νομος, ψηφισθείς υπο τής Βου,λ^ζς και κ*?
  Ημών σημερον κυρωθεις, δημοσιευθήτω δια τί)ς Εφημερίδος
  τής Κυβέρνήσεως λαι ςχτελεσϋήτω ως νομος τού Κρατβυΐι
  Έν Αθήναις τί) 7 Ιανοναριοκ 19ΐ2.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ό Τπουργό-ς τής Β3«*ηί
  Ο Γπο,ιργος τϊ,ς ΔιχΛΐοσυ»ης ΟΐΛ(/*ομιας
  Ν. Π ΔΙΙΜΗΓΡ ν,ΚϋΙΙΟΓΛαΧ ΕΜΜ. ΑΑίΙ^ΝΑΚΗί
  Ο »πί των Κΐωτιριχων Ο επί των Οι*(<νβμι1ι(^1* 'Γκουρ^ός Ίπουργί>{
  ΚΜΜ. Ρ&11ΟΤΛΗ5Ϊ Λ. Α.ΚυΡΟΛΙΗΛΑΣ
  Εθεωρήθη και ετέθη ή μεγάλη το3 Κρατους σφραγις.
  Έν Αθήναις τη 10 Ιανουάριον Ι9ΐ2
  Ό 4πί της Διχ·ιοαι>>ης Τκουρ7β< Ν. 11. ΔΗΜϋΤΡΑΚυΠυϊΛΟΣ Αριθ. Διατάγ. 57 Α ΒΑΣΙΑΒ,ΥΣ ΤΰΝ" ΒΑΑΗΝΩΝ Έχοντεο ο-' όψει το υπο χρ;νολογιαν 3) Σεπτεμβρίί" ^08 Ψηιρισμα τής ϋο^Α-ής τώ/ Κρη-ών Λαί ο ^5 /ρονολ 2 Μ^Ρ' τιον 191^ Ψηψισμ» τής Έπχναστατϊκ-ής Συνελεύσεως των Κρη¬ την, προτασει τοϋ —ς των Οικονομικήν Διοιχοιιντος ίίπιτρΐπουι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ5ΒΟ55
  •Αποφασίζομεν κ αί διατάσσομεν:
  VI
  "~ * " Άρθρον μόνον. "γ ;
  Άπο τϊ*·ς 5/]? Μαι'ου 1912 τίβίτα·. είς εφαρμογήν χ·χί έν
  Κρήτη δ καί '.ν τώ λοιιτω Βασιλείς ίσχύων Νό;αος ,Γ^ΟΑ'
  (ύπ' αριθ. 3971) «Πϊρί «^αγορεύσεως τής θειώτεως των καπνο-
  φυτειών», «ναδημοσιευόμενος χαρά χό:ας τοϋ πα-ρόντος Δ»»-.
  τάγματος.
  Ό επί των Οικονομικαί Διοικών Έπίτροπος θέλει δημ'σι-
  εύσει καί έκτελέτει τό παρόν Διάταγμα. , , ·.
  Έν Χανίοις τη1 1 Μαίου 1912. ' ' _- '"
  Έν. ονόματι τού Βασιλέως
  *Η Έτχαναστατικτι Διοικητικόν Έπιτροπίι
  Ό Πο-(ι5οοί Τί Μίλη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*! . Λ. ΛΙΩΧΚ»Σ!
  ' , γ Μ. ΣΓΟΤΡΟΪ
  .»■ ,Ϊ/^Γ'; - ' " " Ε· ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Περι απαγορβυσεως τής θειώσεως των καπνοφυτιών.
  Νόμος ΓήΟΑ (αριθ. (3971)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  φ ομοφώνως μίΐά τής ΒουΧής, άΊ»εφ«ίσαμεν καί
  3ι«.τοίσ<ίθμεν. ,„, Άρθρον μόνον Απαγορεύϊτβι ή θΐίωσις τώ ^ καπνοφυτιών. Οί παραδάται τί5ςϊιχτά;6'»ς ταύτης τιμ.'οοίθ'ντται μέ κρά¬ τησιν τό πολύ ϊύο έβίοιχίϊων ή μέ πρίσπΜθν εί'.οημέχρΛ ϊ·.α- κοσίων ϊραχμίν.Τά θειωμΐ'να φύλλα μ» τα την έκκ:*ήν των κάτάτχονται καί ώς πάντη αχοηττα, έςίΐιοΟρεύονΓαι άνευ ο!<ίε- μιας άτοζημιώσεως τού "ιδιοκτήτου ή κ*τόχου αότών. Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπό τής Βΐυλής κΐ'.πχρ' "Ημών σήμερον κυρωβείς, ^ηαοτιε θή:ω ϊιά τής 'Β?η:Α=ρίϊος τής Κο- βερνήσεως καί έκτελβσθήτω ώ; νόμυς τ:ΰ· Κράτου;. Έν Αθήναις τί) 2? Δεκεμβριού 1911 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ό 'ΐιτουργόί τής Έ9νι*ής Ό Ύποοογδί τϊε Δι»αιοβύνηι: ΟΙχονομ^ς Ν. Π ΔΗΜΗ'ΡΑΚΟΠΟΤΛ)Γ. ΕΜΜ ΜΠΒνΑΚΗ Εθεωρήθ») καί ετέθη ή^ μεγάλη τίΰ Κράτους σφραγίς. Έν Αθήναις ττ,28 Δε«μ5ρίου ίθΐί. Ό επί τής Δι>χιο<Η·.η< *Τκουογόί Ν. Π ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΓΛΟΣ! Διιχταγ. 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΪΙΑΒΓί ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΟΝ Εχοντες ϋπ' όψει το υπό χρονολογ'χν 2 Μχρτίου 1912 Ψή- φισμα τής Εταναττατικής των Κρητώ^ Σ^<ελεύσ£ω; κχΐ τόν υπ αριθ. 613 Νόμον, χροταΐει εϊ3 επί των Ο κονομικών Διοι- κοϋντος Έπιτρόπου. Ά—9«^α(ί{ζοιιεν καί δτατ4(ί<Ιθ(ΐεν * Άρθρον Μόνον Τ3 ίρθρον 7 τοϋ ύα' ά,οιθ. 541 τή; 20 Μχρτίου !9Π Δια- τάγματος «χερί έκτελε'ΐεως τ:ΰ ύπ' αριθ. 613 τής 8 Σε.ττε4.- δρίου 1905 Νόμου «π;οί τρ:π:π3'.Γ,σΐως χχί τυ Ατληρώτϊω; των ίιατάςεων τού αρθρου 13 τού ύπ' ά?ιή. ίΐ5 Ν;Λ·υ τ;ρι φορο- ; λί ώ Ι ό λΰ 1 'ητάςέπ! τή*; ϊημίπρατία; Επιτροπεία; νά δέχωνται καί μικροτέρας τής Ιν τί) διβκηρύξει τ-θε'.μένης πρ9~9ρας ύκο τόν περιορ'σμόν αί οδτω ίίκτβί γενόμεναι προσφοραί να μή υπο- λειπων:αι τής 'ν τή δια/ΐηρ'ίς.ι οριζομένης κατϊ «οίον ΰχβρδαί- νον τό εν τέταρτον τή; τελευταίας ταύτης. * '· Ότίκις γίνεται τ3·.α^τη μείωσις τί|; Ιν τή" χροκήβύξει *ρώ- της προσφοράς, ή Έπιτροχή όφείλει νά άναγράψ·^ το» λδγβν τής έλαττΐόσεως ταύτης. Ο έϊί των Ο'.κίνομικών Διοικών Έπίτροπος θέλει έκτέλέ'σει καί δημοτΐίύσϊΐ τό παοόν Διάταγμα. Έν Χανίοις τί) 26 Απριλίου 1912.·· ,νΛ ι ΐί Έν 6^όααη τοι? ΒαΐβίΤί&Μ!^*"**■ -*· Ή Διοτκητικτι 'ΒπαναΊτατικΗ 'Κπτοοπΐ' '»"-'■ »Ψ Γ ΔΑ3ΚΑΟΠΑΝΝ«5· Α. ΛΙ0\ΚΗ5 Μ ΓΓΟΤΡΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΒΡ02 Άο'θ. Α.ατάγ. 24 . _ γεωργιος: Αν·,- ΒΛΣΪΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΟΝ ■ Έχοντεϊ 4«' 5ψειτά άκό 2 Μ*ρτί«υ κ«{ 2 Άπριλίοι» 1912 ψί]*''σμϊτα τής 'βχανΛσταττκίΙς τ'Τ>ν Κοητων Συνελεύσεως, τ?>
  ά'ρθρον 3 τ>3 ΰπ' ά?ιθ. ί·3 τοϋ 1911 ψηφίσιιατος τ"ς έν Κρν}-
  τη ΣυνεΧεύτίως των Έλλήνων καί τό ά'ρθρον- 36 το3 ΰπ'
  αριθ. 737 Νόμου —εαί Δϊ/αοσ'ου ΛογιστικοΟ' χροτάίε» των επί
  τ^ς Δημοσίας Άσ?χλβίας καί τον Δημοο(ων "Έργων καί των
  Ο'ικθνομι*ί»ν Διοικούντων Έπιτρίπων, στηριζομένη είς την
  ύπ' άρΛ. 6"» έ. Ι. όμόφωνον. άπ4?»σιν τής Διοικούσης Έπανα-
  σταπκί|ς Έπιτρ»πή"ς. , ^ ...
  Αποφασίζομεν καί διατά«σο)*.ε'νΓ
  Χορηγοί^εν επί το5 Εΐλκοϋ Πρβί>ιτολογιιτμβϊ> των έξόδ»ιν τΙ>ς;
  Άνωτέρις Δΐίυθΰνσεως τ*1ς Δημοσία; Άϊφχλείαις καί των Δη-
  μο<«ων Έογων τί)ς χρήσΐω; τού 1911 χαί υπο ίδιον Κεφά¬ λαιον κα? ά»θ·ρον έκτακτον πίττωϊΐν έκ δραχ. 8άο χιλιάδων δι— κοσίων (2201) «πρός εφαρμογήν έκτά*τ<κν μέτρβ» ίώ-.ττ}».. Δημοσίαν Ασφάλειαν». '■->'· ' . ο οί
  Είς τούς *!»τοΰς
  «V
  τί[ς Δημοσία; ΆηΗ&,είχς χαί τω» Δ·»)-
  μϊ»ίων "Εργων καί έΐϊί των ΟΊκονοιικών Διο»κο3ντβς ΈπΓ-
  τρόπους άνχτίβϊται ή ϊημοσίϊΐισις κβϊ έκτ-έλεστς ταθ-
  Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 18 Απριλίου 1912.
  Έν όνόαατι τοΰ
  Ή Δ ο«κοΦ(Ια Έπαναΰιατικΐτ Βπιτοοπη
  Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*: Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ ,
  Λ. ΛΙΟΝΑΙΟ1Σ·
  Β. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Ή Διοικοΰΰα Επανα<Ιτατικίι τιθέμενων έν τε'λει αυτού των εξής διατάξεων. «Δύναται ο!>/ ήττον ό επί τώ ι Λ'
  Δ'.οικ'όν Έτί-
  προ*ηρύςει νά έςοκ-
  Τάς έν τώ ύπ'άοιθ. 55 τΛς 18 ΆπριΧίοζ/ 1912 πρακτχκώ,
  άπο φάσεως τΛς Λιοικ-. 'ΒπανασταττκΛς Έπιτροπής.
  Ή Έποτροπή .· >,*£ -ν ,ε-κ>
  ϊιπ όψει τ' ανωτέρω έκ«θέντχ ιτχρά τ-οΰ έ«{ }?
  τΐ)ς Λη,Αουίχς Άσφΐλεία? καί των Δημοτίων Έργων Δ:οικο3ν<· τος Έπιτρό«3ΐ>, τό ύπ'αριθ. 3 τοϋ ίικ'άριθ. 93 το9 1911 ψη-
  φί-ματος τής Συνιλϊύσεως των 'Βλλήνων -:ν Κρήτττ καί τό
  ά'ρθρον 31} το3 ύπ' αριθ. 737 Νόμβ», «ερί Δημοσίου Λογ^η
  στικοϋ.
  'Δπο^κκΙίζει παμ^τπ^ε»
  Έγκρίνει, δχ'*ς 5ιά Διατάγματο; χορηγηθί) ϊκτακτος *{-
  στωσις έκ ϊρΐχ. δύο χιλιάδων ίαΐιοτίων (2"200) επί το9 Ε?ΙΑ·
  11Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
  11: ί
  Ι ι
  ί
  «γ
  κοθ προυπολογιο'μοΰ των έξόίων τϊ)ς Ανωτέρας Διε,.θύ'ν. τί)ς
  Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσίων Εργων κα' ΰζό ίδιον
  Κεφάλαιον καί άρθ:ον «πρ^ς εφαρμογήν έκτάκτων μέτρων διά
  την Δημοσίαν ασφάλειαν».
  Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τής παρούσττ^ είς τοΰς επί τής
  Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσίων "Εργων καί επί των
  ΟΊκονομικών Διοικοΰντας Έπιτρόπους.
  Ό Πρόεδρον Τα Μέλη
  Γ. ΔΑΪΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Λ ΛΤΩΝΑΚΗΣ
  Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. ΙΜαρχαντωνάκης
  Ότι άκριβες άπόσπα»μα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  "Ο Γραμματεύς τϊ)ς Διοικ. Έπανατταιική'ς Επιτροπήν
  Π. Μαρκαντωνάχης
  Αριθ. Δικτάγ. 61
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' ίψει το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου κα' ^
  Απριλίου 1912 ψηφίσματα τί}ς Έπαναστατικής τώ> Κοητων
  Συνελεύσεως καί τό αρθρον 20 ίδάφ. στ'. τού ϋπ' αριθ. 393
  Νόμοι», προτάσει τοθ επί των Έσωτερικών Διοικούντος Έπι-
  τρόποι», στηριζομένη είς δμόφωνον άπόβασιν τής Διοικούσης
  Επαναστάτας Έ*ιτροπής των ζρΰρων 7, 5, έ Ι".
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έγκρίνομεν το ΰβ' αριθ. 14 τής 27 ^ΑκριΧίοΐί 1912 πρακ·
  τικόν <τ»μ6ι6»τμοϋ μεταξύ τοϋ Γενικοϋ Διοικητικοϋ Συμίουλίου τοδ Κοινωφελούς ταμείου *α? το3 όφειλέτου Νικολάου Παπα- μαρκάκη, δια τοθ δπίίου πρακτικού δ τελευταίας ούτος Νικόλαος Παπαμαρχάκης ώς συγκληρονόμος τοθ άρχικού όφειλέτου Γεωρ- γίου Παιταμ*ρκάκη άναλαμίάνει νμ μετρήση έντός μηνός άπό Τϊ]ς έγκρίσεως τό άρχικό* Κεφάλαιον ϊ,ίϊχμάς -χιλίας όκτ»Λί- σίας όγϊοήκοντα εξ κ*ί τοος τίκου; δίο έτων δραχμάς τρ'.ακο- σίας ΐΓϊντήκοντα έννία χα'. β'/°0 (359,50) ήτοι =ν όλω ?οχ/ 8ύο χιλιάδας διακοσίας τεσσαράκοντα πέντε κα'. *° % (2245,50) ιΐρός δλοσχερί| εξόφλησιν το3 περί ου χρόκειται χρέους, έκχω- ρηθί) δέ τω Νικολ. ΠαπαΜαρκάκη ά'νε^ ευθυνής τοθ Καταστή- ματος τοθ Κοινωφελοθς Ταμείου ή άπαίτησίς τού αίΐτη. Η8Είς τόν επί των Έσωτερικών Έπίτροτον άνατιθϊτα·. ή δημο¬ σίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τ?) 30 Απριλίου 1912. Ή Διοικοΰσα Έπαναστατικίι Διονκητικη ΈπΐτρθΛίι Ό Πρόίίρος Τί Μίλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΣΓΟΓΡΟΪ Α. ΛΙΩΝΑΚΗΪ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ '?) Διά την διάσωσιν τοΰ ίιτιοφίρου δνόματ· αΣοΐία» τόννων 5'* υπό σ*)·»αΐ3ν Ελληνικήν τοΐ «λοιβρχου θυ>3 Σοφρον!, το!!
  . όποίου :->τ!οφ5οου άπβκοπησϊν αί άλύσσείς ίνεκ» τ·>ΐ«υμίας βτί-ε
  ! κροβήο ΐξί ϊναντι τβ3 Λ·.μβναί>γ-·{ου την 26—27 Μίρτίου 1911.
  ] 3) Διά ττιν ?ιάτω·'·ν τοί !στι=*όρου ονόματι «"Αγιος Γε-
  ι ώογιος» τόννων 25 ?.ιτο σημϊίβν Όθωμίνϊκτ,ν τοδ πλοιάτ,'χου
  ι Άθανασίου Πατσουράκου, νουαγήί«·»το(· είς την θέσιν «Κυρα-
  * μάτη» ττ]ς πβρ«'*1ας Σητείας κατ> ττν 3 Απριλίου 1911.
  4) Διά την διάσωσιν τού Ισηθΐόοιυ «Εύαγγίλίστρια» τόννων
  57 δ-β σηαιίβν Ελληνικήν το3 «λοιάοχου 'ΐωάννοι» Δαμάσχου
  «ροσαβά?ϊντος ιίς το στόαιον τοΐ λιμένος Χανίων ίνεκι τρι*υ-
  μίαςττ,ν'30 Μϊίου 1911.
  5) Διβτήν ϊιίΐ*σ'.ν μ
  τόννων 1287 ποοσ«άξ«ντοί εί; τον Χ'.μένχ Σοΰδϊς φοοτωμέ-
  νον αέ γαιάνβρακβς τνιν 10 Σεπτ«ιι6«{ου 1911.
  6) Διά την 5ιάσ«βιν το3 ■ίιΐΑΐοδρβΐΑθνος 6'όμ.ατι «Ά'λκυών»
  τόννων 430 υπό σημϊία» Έλλη ικήν το3 πλοΐϊοχο^ Έ™»*".
  Ίαιΐώίου κινϊυνέυοντοΰ ίε*κ το'κυϋΐί*€ εί; τ)ινθ4»ιν «Μουσέλλα»
  Ρΐθΰιινηί κατά την 17—20 Ό*τω53ΐου 19Μ, γβνοιιίνην μέ
  κίνδυνον τής ιδίας αυτού ζωΐ|ς διά τή; ρυμουλχ''σι«ις αΰτο3 μέχρι
  Αριθ. Αιατάγ. 57
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΒΙΛΒΥ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
  "Εχοντες δπ' δψ» τό ·1-3 χρονολογίαν 2 Μ «ρτίου ί. Ι
  Φΐσμα τής Έΐϊανα»τατικί|ς τ3ν Κρηχώ* Συνελεύσεως π
  το3 4—1 των Έ»ωτερ!κών Διοικοϋ^τος Έιτ<τρότου. Αποφασίζομεν κ»1 διατάσσομεν Έκφράζομεν την «υαρέσκειαν Ημών ιτρός τόν Κεντρικόν Λι - μτνάρχην Κρήτης κ. Γεώργιον Κουρκουτην. 1) Δια την διάσωσιν το3 ίστιοφόρου όνόμχτι «Σμ;ρνη» τόν¬ ν 28 ύχο σημαίβν Έλλη»ική» τί3 πλοιάρχου Μουστα·3 Σ!5^- Μΐνάκη βΐ6υθ9μ«ν9υ « λέ Χί 5 Μί νων νων 28 ύχο σημαίβν Έλλη»ική» τί3 πλοιάρχου Μουστα·3 Σ!5^- λΛΐΜΐνάκη, βΐ6υθ.9μ«ν9υ «ν τω λιμένι Χανίων την 5 Μ*ρτίου 7) Δ·.ά την διάσωσιν τϊ|ς ήΐΑΐολίας ό»όαατι αΒιχτωρία» τόννων 178 δκό σημαίαν Όθωιιιανΐκήν το·3 •κλθίάρ'χίυ Μιχαήλ Λιγνοΰ, κινδυνευσάσης *ν χ<^ λιμένι Χΐν'ων την 7 Δεκεμβριού 1911 ίχούση; φορτίον άλατος »αί 8) Δ'ιϊ -*ΐν διάΐΜσν το3 άτΐΑοηλοίί» όνόα.*τ -όννΐιιν 3459 υτό σημ·«ίΐν Άγγλ(*ήν-ο3 πλοΐάο"/ου Ε. Ϊ1)θη, ποοσβράξιντος είς τόν λιμένα Σούδαΐ κατά την 16—20 Ίϊνουβρίου 1912 φέροντος φ-ρτίον γαΐανθράκων. Ό έίί των Έσωτερικών Δ::ΐ'ών Έιΐίτρ-.-ος θέλει δημοσι- ιύσεί και «κτεΧέσει τβ ιταρ^ν Διάταγιια Έν ΧανΌίί τή 25 Απριλίου 1912. Έ* Ονόματι τού Βασιλέως Ή Ιτοικοθκία Έπαναο*τατικτι Έπιτροπίι Ό Πρόεδοοο Τα Μίλν Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑλΕΡΟΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ . Διατάγ. 48 ί -.1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΗΝΩΝ "Έχοντες ύπ' 5!/ει τό αρθρον 2 το^ άπό 2 Μαρτίου 19 Ψηφίσματος τ?|ς Επαναστατικγΐί τΰν Κοητών Συνελεύσεως τό υπό χρονολογίαν 2 Απριλίου Ψήφισμχ τής Ρενικής Επιτρο¬ πεία; τής Έπαναττατ'.κή'ς Σινελίύτεως καί τό ά'ρθρον 36 το5 ΰπ άρΌ·/..^737 Νό·α.ου, ποοτάσει τΐύ έτΐ των Οικονομικήν Δι- οικο3ντος Έπιτρίπου καί τη" όμοφώνω αποφάσει τ?|ς Έπανασ- τατικής Διοικητικής Έπιτρβπής ϊτ' άριθμ. 68 έ. Ι. Άποφαόίζονιεν κηΙ διατά(ί«ίοιιεν Έιί τού Είδικοΰ προυπολογισμοΰ των ίςόδων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των ΟΊκονομ'.κων τής χρήσεως τού ίτους!911 >;ορηγε?ται Ικτακτος πίστωσις έκ δραχμών εΐκοσι
  χιλιάδων (20,000) καταλογιζομ/νη υπό ίδιον κιφάλαιον φέρον
  τόν τί-λον « Άποζημίωσις των διά την "Ελληνικήν Βουλήν
  έκλίγέντων Βουλευτών ».
  Είς τόν αυτόν επί των ο'ικονομικών Διοικο3>τα Έπίτροπον
  άνατίθίτα-. ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δια-
  τάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 26 Απριλίου 19 2.
  Έν Όνόματε τού Βαβ λεως
  •Η Λιοτκοϋόα Έπανα^τατικη Έηιτροπί»
  Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ^ Ε ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
  Ε. 2Τ0ΓΔΕΡ02
  ,*?■,.-...
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΧ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ02
  ΒΑΣΤΛΕΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ή Διοικ'.ύσα Έπανχιΐτα·::κή
  ΤΛςέν τψ ύπ' αριθ. 6) της 23 Απριλίου 1912 πρακτικ-ρ
  Λποφάσίως τις 'δττχναστατικϋς Διον/:. Επιτοοττάς.
  'Αριθιι.. Άτοο. 68
  Ή Έηιτροηή
  Λαίοϋσα ΰτ' όψει τό ύπ' άριθμ. *03/51 έ. 2. έγγραφον τού
  Προεδρεύοντος τής Έπαναστατ-.κής Συνελεύσεως, τό ύπ' άρ·Λμ
  ί(^'(Τ έ· έγγραφον τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'ικονο-
  μικών τό αρθρον 2 τού άπο 2 Μαρτίοο 1912 Ψηφίσ;α.ατος τής
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως τό άπό 2 Απριλίου
  1912 Ψήφισμα τής Γεν**; Επιτροπείας τής Έζαναττ*τικής
  Συνελεύσεως καί τό ά'Λ, ;,· 35 τού ύπ' άριθμ. 737 Νο,αολ περί
  Δημοσίου Λογιστικόν
  "'· <■ Γ'' ■' Άποφασίζει παιιι|/ηφε{, Έγκρίνει όπως ίιά Δ;ατάγ.ια:ος χορηγ^θή" Ικτακτος πίστω¬ σις έκ δραχ. είκοσι χιλιάδων επί τού Κίδ-.κΐύ Προύτολογισμοϋ των έξόϊων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'.κονοαικών τής χρήσεως τού ετους 1911, καταλογιζομένη υπό ίδιον λεφάλα'.ον, φέρον τόν τίτλον « Άποζημίωσ'.; των ϊιά την Ελληνικήν Βου¬ λήν έλλεγέντων Βουλευτών ». Εντέλλεται την Λΐίύθυνκν τού Γενιχού Λογιστηρίου νά θε- ωρήση τα επί τί) α'.τία ταύτη έκϊοθησόμΐνα χοηααπκά έντάλ- ματα καί άνατίθησι την εκτέλεσιν τού παρόντος εις τόν Ιτί των Ο'ικονομικών Διοικούντα Έπίτροπο*. Ό Πρόεδοΐς Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τα Μέλη Ε. ΠΑΠΑ/λΕΡθΣ ν. , Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Ό Γραμματεύς Π. ϋλαρκαντωνάκης "Οτι άκοιδές άπό—ασ;α.α Έν Χανίοις αυθημερόν. Ο Γραμματεύς τ^!ς Διοικ. Έπαναστατικής Έπιτροχής Π4 Μνρχαντωνάχης Άοιθμ. Διατα/. 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΥΣ} ΤΟΝ ΒΛΛΗΝΩΝ Εχοντες ΰπ' όψει το ύτο χοονολογίαν 1 Μαρτίου 1ϊί12 ψή- φυμα τής Έπαναυτατικής των Κοητών Σίνΐλεύτεω; καί τό ^?. 3 έδϊφ. θ' το3 ύπ' αριθ 4Η3 Ν5 Αου ιτρΐτάσϊΐ τού επί -ώι Ο'ικονομικών Διοιχοθντος Έπιτρόπου 'Δπο^α<Ιίζο{ΐεν καί διατάϋόοαεν Επιτρέπομεν τ!)ν άτελϊ) εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοθ Γεωρ. Πυθαράκη των έπομένων μηχανημάτων διά τό βιδλιοϊε- τείόν τού. 1) Μίαν κοπτική; μηχανήν. 2) » τρυπιτικήν » 3) » ραπτικήν » 4) Ένα κύλινδρον 8) Έν,ψαλίδιον Απαντα μεθ' όλων των έξαρτημά-ων αότών. Ε!ς τόν αυτόν επί των Ο'.κονομικών Έπίτοοπον άνατίθεται ή ευτκς καί ΙκτέΚετις τού παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τή 17 Άχ^ιλίίυ 1ί*12. Έν Όνόματι τού Βασιλέως Ή Έπανα<$τατ»κΗ Λτοικητικη Έπιτροηί» Ό Πρόεδρος Τα μέλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΛΙΩνΑΚΗΣ Ε ΠΑΠΑΔΕΡ02 ....... Μ. ΣΓΟΤΡΟΣ Άοιθ. Διατχγ. 38 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' , ΐ:, Μ ΒΑΣΙΑ^ΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ^οντεί ύπ' 5ψϊΐ τό υπό γρονολογαιν 2 '-λτϊ'.λ'Όυ 1912 ψή- τής Έιταίΐϊ7Γχτικής των ΚβΥΐτΰν Συν-λ=ύ·εω; κκΙ τό αρ· 3 έ?άφ. θ' τού ύτ'άι-θ. 413 Νίμου, προτάΐϊΐ τοΐ επί των Ο'.λονομιχω; Δ'.οικίύντο; Έτιτρόπου. Άπο&α<Ιίζοιιενκαί διατί <ί<ίο|ΐεν: ( 'Ε«ιτοέΐΓ5Μ;ν την ά:ελή ε'ταγιογίΐν έν Χϊνίοις υπό τού Έμμ. Κουχάκη μιά; π5τρΐλα·.ο;Αηχϊν9)ς 'λ'τά τώ; έ·χρτημά:'ον της. Ε'ς τόν αυτόν επί τώ^ Ο'ικονοΆκών Διοι/.οΐνΓΧ Έτίτροπον ά^ατίθεται ή ϊημ,οτίευσις κχί ίλτίλίτς τοο χαοόντος Δ'.ατάγ- ματος. Έν Χανίοις τί) 17 Απριλίου 1912. 'Κν Όνόιιατι τοθ ΒαίΙιλέως "Η Έταναστατι.ΚΛ Διοικιχτική 'Εηιτοοπτι Ό Πρόεϊρος Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΝΝΗΤ! " - - Τα μέλη Λ ΛΤΩΝΑΚΙΙΣ Ε. ΠΑΠΑΛΚΡΟΣ Μ ΣΓΟΤΡΟΣ 'Αριθα. Διαταγιχ. Γ Ι» Ω Ρ ΓΙ Ο Σ Κ' ΤΩ V Έχοντες ύπ' 3ψ»'. τό άτό 2 Μχρτίου έ. ϊτ. Ψήφισμα τή"; Επαναστατικαί των Κρη:ώ< Σ.ιν5λε}ϊ8'.>ς κα'. τάς δ·.ατί;ει;
  τοί ύκ' άρ.ϊ. 383 Νιμ^υ πρ::άϊ:ι το3 επί των Ο'.Λίνο,ιικών
  Έπιτρόπου.
  ' Α,ττο'χνΐίζοαεν κ·ι "»ιϊιτ^Ί Ιοαεν
  Έπιτρέχοαεν την έ<ποίν,σιν ή την ύτοθήκευσιν πρός ασφα¬ λειαν συνα?θ<]σοαένου δανείου τού ε'ις την κβινότητα Σούϊας Άκρωτηρίου ίωρηθέντος ϊιά τού ύπ' αριθ. 1036 το3 1906 Δια- τάγματο? ο'ικοπέϊου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών ϊ>65 **]κ
  και κειμένου έντός τής κωμοπόλεως Σούϊας '^κρωτηρίου, υπο
  τόν όρον οπω; τό έξ αυτού τίμτ,μα ή τό συναφθησόμενον δάνειον
  ποός άσφά/ειαν τού όποίου θά ύποθη'ευθί) τςΒτο διατεθή εις ϊα-
  πάνας τού άνεγειρομένου ναοθ τής Κοινότητος ταύτης.
  Εις τόν α!ιτϊν επί των ΟΊίονομικών Έπίτροπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 30 Απριλίου 1912.
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ!1
  Λ. ΛΚ)ΝΚΗΣ
  Ε. ΠΑΠΛΛΚΡΟΣ
  Μ ΣΓΟΤΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 58
  ΓΕΩΡΓΙΟ5: Α'
  τ?ΑΗΧΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψει τό άχό 2 Μαρτίου 1912 Ψήφισμα τής
  Έπαναστατικής των Κρητών Σ,ινελίύσιως, τό άρθρον 7 τού ύπ'
  αριθ. 25 έ. ε. Δ ατάγματος καί τη αρθρον 34 τού ύπ' αριθ. 737
  Νόμου, τροτάτει των επί των Έσωτερικών καί Ο'ικονομικών
  Διοικ. Έπιΐρόπω', στηριζολέντ) είς τή' ύπ' αριθ. 69 έ. ε. βμό-
  άποφασιν τής Διοικ. Έπανασταςιχής Έπιτροπής.
  καί ΔιατάόοΌιιεν ι " '
  '£«ί τοΐ Είδ·.κο3 ΙΙρούπολογισμοϋ των έξόϊω^ τής Ανωτ.
  Διευθύνσεως των Εσωτερικήν τήςχρήσϊως τού 1911 υπό Κεφ. 4
  αρθρ. 5 χορηγεΐται άναπληρωματκή πίστωσις έκ δραχ. 3,000
  «ϊι' Ιςοδα έκτάκτων ϋγειονομικώ» μέτρων υπέρ τί*ς ίί
  ύγείας».
  Οί αότοί Ι—Ι των Εσωτερικήν καί Οΐκονβμικών Διοι*33ντες
  Έ-'τροποι θέλουσι δημοσιεύσϊΐκαί Ικτίλέσειτόπαρόν Διχτάγμϊ.
  Έν Χανίοις τή 26 Απριλίου 1912.
  Έν "Ονδιιαίΐ τοθ Βαόνλέως-
  Ή Έααναστατικη Αηικη-νκη Έπιτοοπη
  Ό Πρέεϊοοο Τα Μέλτ;
  Γ. ΔΑΣΚΑΛ0ΓΙΑΝΝΗ2 Λ. ΛΙΩ>ϊΑΚΗΣ
  Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  εΐΤ Διοικοϋάα ΈπιναΊτατικϊι
  ΑΠΟΣΠΔΣΜΑ
  ΤΛς έν τώ ύπ'ά ηθ. β Ι της 26 Άτοιλτου (912 ποακτιιαδ
  αποφάσεως της Δ'οικούαης 'Κπανα·<ΓατικΛς Έπιτριπτίς Αριθ. Ά-οφ. 69 Ή 'Επιτροπ ή Λαδοΰσα ΰπ' όψει την πρότασιν ταύτην το3 επί των Έΐωτε- ει/ών Διοικούντος Έπιτρόπου, τό α,οθρ. 7 τ»0 ύ~" αριθ. 25 έ. Ι Διατάγματος καί τό ζρΰρ. 3Ί τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου. Άποφασέζεε παμψηφεί "Οπως ϊιά Διατάγματος χορηγή ίναπληρωμχτική πίστω¬ σις έκ δραχμήν τριών χιλιάδων (3,000) επί τού ΕΊ5ικού Προίί- πολογισμβϋ των ίξόίων τή; Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτε- ρικών τή: χρίισνύ; τοϋ 1911 υπό Κ*φίλ. 4 ίρΗρ. 5 «ϊι' ?ςοΐα έκτάκτιον ύγειον^μ-κών με'τρ ν υπέρ τής δημοσίας ύγϊίας.» καί Άνατιθητι την Ικτε'λετιν τής παοοόσης ε;ς τοΰς επί των Έσω τερικών καί Οικονομικόν Διοικ. Έπιτρόχους. Ό Ποόείβ'-ί ■ ' Τ» Μίλη Γ. ΔΑΣΚ4.ΛΟΓΙΙΝΝΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ ί ν Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Ό Γραμματεύς Π. Μαρκχντωνΐκϊ,., Οτι άχριβές άπόσπασμα. Έν Χανίοις, αύθημίρόν Ό Γραμματεύς τής Δ'θ'.κ. 'Κπα»αΐτ. Έ-ιτροπί[ς Π. Μαρχαντωνάκης 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΆ2ΙΛΒΥ2 ΦΩΝ ΒΑΛΗ ΝΟΝ "ίίχ3ντε; ύπ' ο{/ϊι τό 0τ3 γ_ρ3 ιο-^ίχ> 2 Μχίτιου 191?ψή-
  3 ".Ι", τ^; 'ψχχν7:*"ι«·1'- Δ ν*»)τ κί)ς Έ . τοοτής κχί τό αρθρ
  3 ί3ά?ιον θ'τού ΰπ'αριθ. 4 ν Νί,Α3υ, προΐάτει το3 επί των
  Ο Αονομικώ/ Δοικο^ντος Έπ.τρίπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  'δχιτοέτομεν τή> ά:ελή ύνχζΆγ'^ έν Ήραλείω ϋχό τού
  '1":,)?" ^Ι.33^3υ Ι*1·*· άντλίϊς μετά τώ> έξαρτημΐτων της.
  ί']ίς τ:ν α!ι:3ν ϊ-ί χ'ύ, Ο.ονομΐΑ'ο* Δ'.3ΐ*3^/:α Έκίτροπον
  άνατίθίται ή Δη·Α3σί'.υτις καί έκτέλΐϊ ς Γ3ό παρόν:3ς Δατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τή 26 Άτριλ^ι» 1912.
  •Ιδν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή 'βποναστατικίχ Διοικητικίι Ε-ιτροτίχ
  Ό Πρό*3?οί Τ» Μ-:λη
  Γ. ΛΑ3ΚΆΛΟΓΙΆΝΝΗΣ Λ ΛΤΩΝ*νΚΗΣ
  Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  _________ Ε. ΠΑΠ4ΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 49 .· ·, ·
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. .
  'Σ ΤΩΧ
  χς ύκ'δψϊΐ τό υπό χρ9νολο·(·ίαν 2 Άπριλίίυ 1912
  ψή? τμ» τ^ς Έχ*ν*στατικίίς Διο,κητΐΑής Έπιτροπί)ς κχΐ τό
  όίρβριν 3 έδάφιον θ' «3 ύπ' αριθ. 413 Νέμου, προτάσει τού
  επί των ΟΐΛονομ'.χών Δΐίΐκοίντος Έπιτρόόπο». £, Ίβ
  Άϊτοφασίζομεν καί βία·»ί·σο:*εν
  Έπιτρε'πομ;ν την άτελή είσχγωγ!)ν έν Χανίοις ύτό το3 Κ·
  χαλ ζούλου διά Μ Σχλίβερον των κατωτέρων ε'ιϊών.
  1) Ενός Τ,ιπΐγριχρικοϋ πιεΐτηρίου μετά των ίςαρτημά-
  των τβυ
  2) Δύο β'.βΜοϊεταάς μηχιχνάς μετά των έςαρτημάτων. καί
  3) 'ΕΛχτόν (100) μίτρα Λωρία δερμάτινα κινήσεως μηχα-
  νημάτων.
  Είς τόν ιχότόν 4πί των ΟΊκονομικών Δ-.οικοϋντα Έπίτροπον
  άνααθεχαι ή δημοσίευσις χχί έκτέλεΐις το3 παρόντος Διατάγ¬
  ματος. :ι -ο.
  Ίίν Χχνίοις τί) 24 Απριλίου 1912. >*.»'· *«·<-'· Έν ό'όματιτού Βτβ'.λέως Ή Έπαναΐτατικιι Διοικητική. 'ΕπιτοοΛί» Ό Πρόεϊρος Τα Μέλί)·Λί- Γ. ΔΑ8ΚΛ.ΟΓΙΑΝΝΗΣ . . Α ΛΙΟΝΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΔΕΡΟΣ Γ. ΣΤΟΤΡΟΣ, λ·Α<χ. Διχταγ. 50 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ* Α' ΤΩΝ ΕΛΛ.4ΝΩΝ φ τοΰ ΟίάοΌ. Ν κονομικωσ Διοικοθντος Έχιτρόπου. 7 4^ί^ δ ρ την άτελή" είτχγ,ιΐγήν έν Ηρακλείω υπό τοθ Βατιλΐίου Μπουρμτουδά<η των έςής μηχχνηιιάτων. 1) Έν Δ,ίέτανον σ.ϊηρίϋν μϊΐά τύν έςχ.5τη;Αά:ων το». 2) Ένα βίίολόγον σιϊηίοϋν. * 3) Ένα ομοιον μικρότερον. " ' *-" ■"' 4) Ένχ κοπτήοα σι$ηρ:ύν κχί ,.ιίχν βίΐιν χυτοσιϊηβαν. Εις τόν αότόν επί τώ/ Ο':Λ3νρα'.4'3ν Λ·3ςΛ33<Γα έπ'.τροιτον Δά άνατίθεται ή Δη;Α;σίε^σις άχι έ*;έλετ'.ς ματος. Έν Χανίοις τή 26 Άτριλίου 1912. Έν *Ο»·όαα»ι Ή Έπαναι}ΐα:»κη Ό Πρόεϊοος Γ. ΔΑ.ΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 'χτχγ. 5) ^ί π-χρόιτος Δ'.χτάγ- Τα μέλη Ε, ΠΑΙΙΑλΕΡΟΣ Λ. ΛΙΩΝΚΗΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ ό χ. η υπό τ»3 Νι- μ·;άτύν έξχρ:*}- ΓΕΏΡΓΙΟΣ* Α' .*^5.^< Βλ*ΪΙΛΕΓΣ ΤΩΧ ΕΑΑΗΧΩΝ Έχοντες Ολ'3 !ΐ5·. :'3 Ιτο ^33νΑ3γ!χν 2 Μχοτίο.» 1912 ψή τής ΕχχνϊΐτχτΐΛ^ς Δ'.ίΐκητι<ΐ]ΐ'Ετ'.τρ3ΐϊ^|; κχί τό άρ¬ θρον 3 έϊάφιον θ'. το3 Ιτ'άίΐθ. 413 Νό,Χ3υ, προτάσει τί3 επί των Οιχονομικών Λΐ3ΐκο3ντος Έκιτρίπου '<4.7ϊθο(ΐ(ϋζοιιεν και Έτιτοίΐτομϊν την ά:ίλή εί χολάοϋ Μ-λ·.3ώ>/) ενός άλε
  μάτων τού.
  Είς τόν α!ιτόν έ κ ι τώ* Ο.*ονο ν./.~ύΐ Λ'.3ΐχ.3ύ*τχ Επιτροπήν
  ανΛτίθετχιή δημοσίευσις κχί έ*τε'λ=τις το3 πλρόντος ΔιχτάγμχτιοςΛ
  Έν ΧανΪ3'.ς τζ 1 Μαίου 1912.
  Έν 'Ονόαατι τον Βαο>ι3.£ως
  Ή 'δαι^ΐκΧΓαηκίι Διαικηηκΐι '3πιτοοπίι
  Τέ μέλ Τ)
  , Λ. ΑΙΩΝΑΚΗΣί
  Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Μ ΣΓΟΥΡΟΣ
  Ό
  Γ. ΛΑ.3ίΑ.ΟΓΙΑΧΝ ΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  11!%
  Αριθ. Διατάγ. 35
  ".-««κ "ΒΑΣΙΛ.ΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
  "Έχοντες ύπ' δφι* τα άπό 2 Μαρτίου καί ? Απριλίου 1912
  ψηφισματα τής Επαναστατικήν τώ/ Κρη;ών Σ,,νε/.εύσεως καί
  τό αρθρον 19 τού ύπ' αριθ. 112 π. έ'τους Διατάγματος. προ
  τάσει τβύ Διοικούντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
  καί διατάσσομεν
  Έπικυροϋμεν τάς υπό στοιχεία στ', ζ', η', θ', ι', ια', καί
  χρονολογίαν 1, 4, 13, καί 27 ,£,ε,τ£εμ6ριο.> 1911 καί ό, καί
  10 Απριλίου 1912 πράξεις τής Γενικής έξεταστικής Έπι-
  τροκειας των δημ)λων καί διατάσσομεν την δημοσίευσιν αυτών
  έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι.
  Εις τον επί τής Ιΐα.όείας Διοαοϋ,τα Έπίτροπον άνατιθεται
  ή δημοσίευσις ■/.ού. εκτέλεσις τού παρόντος Διαΐαγμαΐος
  Έν Χανίοις τι) 20 Απριλίου
  ., ''' *_ν Ονόματι τοιί
  *Η Έπαναστατικτι Διοικητνκίν ΈπιτροπΛ
  Ό ΙΙ(,ό«6ρος Τα Μιαϊι
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*; Β. ΙΐΑΙΙΑΔί^Ο
  ..^ ,,.,Γ >'.·;ζχ~ ;·, ,. Λ. ΛΌΝΑΚ1Ϊ
  Πράξις
  Ή Γϊνιχή έςεταττΐλη επιτροπεία συνελθούσα σημερον τί) 1
  ^.επτεμβριου 1^11 *τλ........άποφαινεται:
  Να έΛίοΟωσι τα άποτελέσμαΓα των έςετασϊων το3 Έμμ.
  Ι. Λ1α.#ρικΐ3θ.< μετ» την προΐαγωγήν των απαιτουμένων πισιθ- ποιητικων, τα οποια χαθυστερει. (Έπονται αί υτ:ογραφ.χί τώνμελών τής Γεν. Έξ. Επιτροπείας) Πράξις Ζ'. 'ΐΐ Γεν. 'ιΐιξετ. Έπιτροιΐ* α συνελθούσα σήμερον τή 4 Σεπτεμ- δριοΐϋ;! κτλ........άνα/,ηρύττει τριτοίαθμίους όη- μοδιίασκαλους τους: Νικόλαον ινονταςάκΐν μέ βαθμόν Καλώς (7 */„ ) Ιωάννην Γ. Τσουίερον » » » (6 5/14) Ιωάννην Γαλανακιν » » » (° *β) Νικόλαον Ιαγα).ά*ιν ·/.) Έπονταιαί ϋπογραφαί) Πράξις II . Ή Γεν. Έςδταΐτική ϋπιτροίίια συνελθούσα σήμερον τί) 13 ^11 κτλ.......... τον Ιω. Βασιλα*ά«ν ίευτεροΐάθμιον 5ιδάσΛ»λον μ& τον βαθμόν λίαν καλώς (6 ^/μ) ι Ο · ,' (Έπονται αί ύπογραφαί) Πράξις Θ'. Ή Γεν. Έίίταστική Επιτροπεία σ^νϊλ')ο3Μ σήμερον τη" 27 Σεπτεμδριου 1911 κτλ.......... άνακι,ρυττει δευτεροόαθ,λΐους θιΐαΐκαλίυς τούς: Εμμ. _. βαρ5^χαν μΐ τον βαθμόν πανυ καλώς ^8 "/(β) Χαρ. Ε. Ιουρνακιν » » » » » (8 "/ββ) ("Επονται αί ύπογραφαί) Πράξις Ι'. Έν Χανίοις σήμερον τί) 3 Απριλίου 1912 ή Γενική έξετα- στιχη των δημοό*ιέασκαλων Ιΐίπιτροπεια συγλειμένη έκ τού Έμμ. Ρενεραλι Γενΐλβύ Επιθεωρητου τής ΙΙαθειας, ώς Ιΐροέόρου, καί των Κυρ. Χελιουίαχ,ι Γυμνασιάρχου Χανίων, Κων. Καλε- μικερι καθηγητού τού Ανωτ. ή Γυμνασιαλθϋ Ιΐαρθεναγω- γε,ιου Χανίων, Άγαθ. Νινολά/ΐι καθηγητού Γυμνασιου Χα- νιων χαί τής Χριστινης Νικολούδη Διευϋυντρίας τού Γυμνασ. Ιΐαροεναγωγ*ιου Χανίων, συνελθούσα έν τώ γραφείω τής Γβνι- κής Επιθεωρήσεως τής Παιδειας κϊι λαβούσα ύπ' ίψιν τοΰς |5*()μβύς των γραπτών καί πρσφορικών έπαναληπτικών έςετάσϊων 6-οόληθέντας κανονικώς υπό των προέδρων των είδιχών κατά νομούς έπιτροπειών, αίτινες διεξήγαγον τοτύχας συμφώνως τί) ΰπ' αριθ. 4 τή; 31 Ίανουαρίου 1912 όιαταγί) τής Άν. Διευθύν¬ σεως τής 11*'δείας. αχχ δέ την ύπ' αριθ. Ε'. πράξιν αυτής ίι' ής εξήχθησαν τα άποτελέσματα των κατ' Αυγουστον έςβτασίων Άηοφαϊνεται ομοφώνως ι ,' . Αον) Άνακηρύσσει όριστικούς δημοδιδασκάλου '( ι !ι>α
  Δε,ιτεροίαθμίους τοΰς εξής :
  1) Λλκ. Α.Καλλιίρετάκιν μέ τόν γεν.βαθ.πάνυκαλώς (7 η[^)
  2) Λτέλλαν Κορυλάκι » » » (7 »/71)
  3; Ιωάννην Καπετανάκ'ν » » » (7 **/βΛ)
  4) Αικατερίνην Έμμ. Βλασ:ο3 » , .» » (8 β/71)
  5) Εύπραςίαν Β/.αχακι » » » (7 5ι/7ι)
  6) Γϊο>ργιον Λείεντην » » >) (8 )
  7) Δωροθέαν Μπαιρακταρά*ιν » » » (7 ^*/7^)
  8) Καλλιόπιν Πικουλάκι » » » ^7 "8/7ΐ)
  9) Νικόλαον Α. Άναγνωσΐάκιν » » » (7 **/ββ)
  10) Θίβδόσιον Γ. Άποστολάκιν » » » (7 "/^β)
  11) Γεωργ. Δημ. Δατσέρην » » » (7 βί/ββ)
  12) Γεώργιον 1. Μοσχολ'.δάκιν » » » (7 3*/6β)
  13) Έμμ. Γ. Ιΐαναγιωίακιν » » » (7 ^/^)
  14^ Γεωρ. Α· ΙΙαππαδάκιν » » » (7 ^Ι&)
  Ηον) Όνομάζειπροσωρινοΰς τριτο5αθμιο^ς τοϋς εξής:
  1) Εϋαγγ. 11. Άνδρεοάκιν μέ τ*ν γεν. βαθμόν καλώς (6 **^6β)
  2) Ζαμπιαν Κερανακι » β » (7 '/71)
  3) Χρυσήν Μπαδιεριτάλΐ » » » (6 15/7|)
  4) Αντώνιον Ναναδάκιν » » » (6 ^ΙβϊΙ
  5) Νικβλαον 1. Νικηφοράκη » » χ (ό **/β&)
  6) Γαροφαλιάν Ξυπολιτακι » » » (6 ^/μ)
  ι) Πλάτωνα Κ. Ιΐαπαδάκιν » » » (7 3Ϊ/<£) 8) Ειρήνην Ι. Παπ'αΐοσηφακι λ » » (6 *ι/7ΐ) 9) Μιχαήλ Ε. Χαλακατεδακιν » » » (Ο ^Ιοβΐ 10) Μαρία* Χοχλα^αχι » » » ^7 */71) 11) Θεοίωρον Δβυκακιν » » » (6 ίβ}&1 12) <Λημ«]:ριον Βαμβΐυκαν » » » (7 ^ίι&ί 13) Μιχαήλ Βενιανάκιν » » » (6 18/66) 14) Νικίλαον Βογιατζάκιν » » > (6 ^Ι&Ι
  15) Νικόλαον Δασκαλαντωνάκιν · » » (6 "^
  16) Ά{.ροίιτην Καραν2ην?ϋ » » » (7 16/>|)
  17) Μιχαήλ Λαγουδάκιν » » » (9 Ι'/^)
  18) Μανούσον Μπικακιν » » » (7 ^^
  Ιίι)) Άντωηον Όρφανον » » » (θ *·]β6)
  20) Λτ«λΐανον Σαμιχριουδάκιν * » » (6 ^^
  21) Χρυσόν Σπανουόακι » * » (7 ]7|)
  22; ϋιύαγγελον Φωτακιν » » » (6 "^
  23) Ρϊωργιον Άν«φαντ«κιν » » » (6 ^^
  24) 1ω*νν/)ν Β. Βασΐλακιν » » » (ϋ ^μ)
  25; Στυλιανον Γ. Δατκαλ/κιν » » » (7 1βΙββ)
  2θ; Κ,ωνστανΐίνον ι.Λετνορυικιν » » » (7 ^β»)
  2ί) Κμ^· Ν. Λροσαιακιν » » » (ο ^4β)
  28) Αίκατερίνη Δ. Εί-γενή » » » (7 "^
  29) Μιχαήλ Θεοόοσβιιιν » » » (6 ^^
  30) 'Δν3ρίαν Καλαιτζακιν » » » (7 ι·^
  31) Ιωαν. Καραμπακακιν » » » (6 10]ββ)
  32) Σταύρον Κ.αλενταχ,ιν » > (ο ύ}$β)
  όάι Α>ιλΐπ«ον Καΐαλακιν » » » (6 }&)
  αί) ι'ίωργιον Λασηθίΐ(ι»ταχιν » » » (7 ι<>}^)
  35; 'ιίμ.Ι.Μανουσάκιν (Καμηλάρι) » » (ο ^β)
  36) Γεώργιον Μαυρουδή^ » » » (7 '^μ)
  37) Κωνστβντίνον Μβυντράχιν » » » (6 β11ββ>
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"
  38) Δημήτρ. Ε.Παχαδάκιν μέ τί ι γεν. βαθ πάνυ χαλως (6 ♦*]66^
  1
  39) Ιωάν. Κ. ΠαπαΒάκ-ν »
  40) Νικόλαον Ε. Παπαδϊ/ιν »
  41) Φιλι-πον Έμ. Παπαδαλΐν »
  42) Γεώργ. Φρ. Παχαδοκωστϊκιν»
  43) Ιωάν. Άθ. Σαίίά/ιν »
  44) Γεωργυν Σφοικιανάλΐν »
  45) Χρόνην Σίακιανάκιν »
  46) Νικόλαον Τζα.χπουράκιν »
  47) Έ/πι3α Δρακου Β-ρΐυχάκι »
  48) "Ιωαν. Γ. Γραμματικον »
  49) Ιωάν. Χρ. Βιδάκιν »
  50) Μιχαήλ Ζ.υΛπΐυλαην »
  51) Γεώργιον Κ. Μ<)λιαράν » 52) Έμ/.. Άντ. Ξχν9άλΐν » 53) Νικολ. Δημ. ΙΙλεύρην » 54) Κωνστ. ίΐη,χ. Ρ.ίιθ/;ν » 55) Έμ,Α Γ. Σ:υργιαδάκιν » 56) Χαραλ. Έμμ, Γζανάκιν » 57) Χρ·.σ όφ. Έμ.Φραγκούλλιν 9 58) Έμα. Στυλ. Χατζιδάκη » 59) Νιχόλ. Ε. Β/>αχάκνν »
  60) Μενέλαον Σαδ-ακιν »
  (6 «]„)
  (7 9] )
  (6 ♦Ίββ)
  (6 «]„)
  (6 "]«)
  (6 6]«6)
  (6 %)
  (7 «]„.
  ("ι Ηη)
  (7 «υ
  (6 "],6'
  (6 6ί] )
  (6 571 )
  (7 *%)
  (6 Μΐθ6)
  (6
  (7
  (7
  (7
  (7
  Ή Έςεταστική Επιτροπεία
  Έμμ. Γενεράλις
  Χριστ. Νικολούδη
  Κυρ. Χελιουδάκις
  Κ. Καλεμικέρης
  Αγ. Νινολάκις
  Πράξις ΙΑ'.
  ΊΙ Γενική Έξεταστική των δ ϊ)λων Επιτροπεία συγκειμένη
  έκ των Έμμ. Γενεράλι ΓενικοΟ ΈπιΘεωρητοΟ τής Πα>-
  δε-'ας, Κυ,οιάν.ΐυ Χελιουϊά/.ι Γυνινΐσιάοχου Χαν'ων, Χριστίνης
  Νιν,ολούδη Δ ευθυντριας τ;ο Ανωτ. Παρΐεναγωγείου Χανίων
  καί των κχθηγ/;τών Άγαθ. Ν.νολάλΐ Λαί Κ. Καλεμιχέρι συν-
  ελθίύσχ σήμερον 10 'Απριλίου 1912 έν τω Γραφείω τοθ Γιι-
  μνασίου Χανίων καί λα'ούσΛ ύπ' ϊψιν τοΰς βα()μοας των γρα-
  πτών καί προφ^ρικών έξετάϊΐων τ ϋ Αόγούστου 1911 (πράξις Ε'
  τής 1 Σεπτεμίριου 1911 σ;λ 77) καί των ϊχαναληπτικών τού
  Μαρτίου 1912 (πρας ς Γ. τής 3 Απριλίου σελ. 12ό), ά'μαδέ τα
  προκληθέντα έρμηνευτικά των υποβληθέντων βχθ,λών τηλε 'ρΐ-
  ψτ^ΛΐΛ των προέδρων των Είδικών Έςεταστικών Έπιτροπε'ών
  Ηρακλείου %ν. Νεαπόλεως, κατατεθειμένα έν τώ Γραφείω τής
  Γενικής Έπιθεωοήσεως, ^,(, υ.-α ,7
  Άποφαίνεται
  Α') Όνομαζόΐ τριτοίαθμίους προσωρ. ίιδ)λο«; τού; εξής:
  1) Νικίλ.Μαργ ωτουσάκιν μέτον γενικόν βαβμ. καλώς (7 "Τ^)
  ) ργ μ
  2) Μαρίαν Θ. Άποστολά/ΐι
  3) Γρηγ. Ι. Άλεξάκιν
  4) Γεώργ. Μ. Πίταμακιν
  Β') Άπορρίπτει τόν'
  Γεώργιον Ν. ΤΙαπαϊάκιν
  (6 .
  (6 «],
  (7 »],
  Η Έξεταστική Επιτροπεία
  'Ρμμ. Ι'ενεραλις
  Χριστ. Νικολούδη
  Κυρ. Χελιουδάκις
  ΆγβΟ. Νινολάκις
  Κωνστ. Καλεμινέρης
  "ϊ Κ ι Χ *
  ^ιν^< -* / ί ν ν^'ν'ίίί ί Λ 3 « » . Ι , !ΐ 'Εκ το© Έθνικυβ Γ