9143

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' ΑΚΥΡΙ1Θ0ΥΗ Α^_ΑΠΙΡΑΠΟΑΗΣΙΑΙ ΑΚΙΝΝΤΟΝ;
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  υν δτι κατηρτίσθη σχέδιον νό-
  "νάκινήτων
  Τό
  πς
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ., 2-06
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΟΓΝΕΚΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ
  Άπό τόν ί-καιρό τοϋ άπελευθερωτι-
  κοϋ αγώνος, δταν σφαδάζομε κάτω
  άπό τό πέλματοϋ κατακτητοϋ, δαγκώ
  ναμε τα χείλη καΐ σφίγγαμετήν κ:χρ
  διά μας μπροστά στήν έγκληματική
  βΐκάνα τοθ &ιχασμόθ< καΐ καταπίνα- με τα ττάντα στή σκέψη πώς καΐ οί , «άλλοι,» ίέλος πάντων, εκαναν ά- γώνα γΐά τήν'έλευββρία1 τής πατρί¬ δος, έστω κβί άν^ αγώνας δέν στα- ματοϋσε ώς'έκεΐ, έστω καί άν δ λα- ός πού άγωνιζόταν στήν παράταξή ^τους γινόταν άσυνείδητα όργανον πό λΐΤΐκών Κθφοσκόπων καϊ κομμαιι- κών έτΒΐ^ι,ώξέων, προδοτικώγ-γιά *όν ,ή,πελευθερωτικόν άγώνα.ι < φτώ.. · ι? ,Άκόμα καΐ τώρα τίς τίρώτες ήμέ- Ρ^ς,τής απελευθερώσεως, πιστέψαμε στΐς βαθειές ρίζες τής Έθνικής ένό- τητρ^ καί,τχάλι σωπάσαμε στίς ένέρ- γειε^ 'τών ,«άλλων» ~ού τή σιωπή μας την" έξεμ,ξταλεύθησαν, την εξή¬ γησιν δ,π^ως^θελ,αν ^αί εξακολουθή-1 ο^^ν^νώνΚ-ί^δΠνητιΚά τους μβ-; γάφωνα νά μας δίνουν ρετσέτες) πού μ&ς τόποθετοθσάν σέ έξελικτικό έ- πίπεδο κατοίκων^ ττ)ς ζούγκλας καί ττίστευαν δτι είναι $μνατόν νά κ,αθο- δηγηθοθμε, τό μέγα π^Ηθός^ΐοί) ,λ"" οθ μέ άνάλογες συνταγές. Άλλα τώρα ή μάσκα τους επεσε. Τώρα κορδακίζουν ελευθέρα τα συν- θήματα πόύ δέν τολμοθσαν νά ρί- ξουνστό,λαό πού πύκνωσε τίς ήμέ- ρες τής σκλαβιας τάς όργανώσεις τους. Τώρσ βγάζοντας τό πρρσω- πεΐο φάνηκε, καθαρά πιά, ή πραγμα- τική μορφή τού είδφλου., ποΟ φενά- κισε τώ.ν^σό, τόν άτ»κοίμτ|σε, χον ξέγέλαίίε,. ^μ,έ, έπωνυ'μίες καΐ (συνθή- ματα 'πο'ύ φ/άινο-μενίκά τοϋ (εκοβαν την δΐψα νά οργανωθή "καί τόν μετα· χειρίστηκαν στούς άγώνες των βου< νών καί τ©ν πεζοδρομίθν-γιά νά έ ξυπηρετήσρμν τρύς κομματικοώς σκο πούς τους. Κομματικοΰζ -σκοπούς στά βαθύτίρα μεσάνυκτα μιας σκλα βιάς πσύ'άπαιτοθσε συγκεντρώση ό μόνοια καΐ £ν« σκοπό,τήν ελευθερία. }ΐάσκα δπεσε, καΐ ε"π'εσε μιά Γ,α. ΚαΙ Φάνηκαν τα εϊδωλα: Οί άποτυχημενοι διεθνισταί. Οί βρυ- κόλακες ψιιας καταστάσεως πού πά ραδέρνουν έδώ"")*?&ϊ''κεΤι μ"έσ;ά ο^τήν κόσμργονία ίτσύΐ- 0υντ«Κ¥Ετάι' γύρα τους, χωρίς*·, ι?ά μτΐοροθν νά κατατο- πισθοΰν Μστά «αΐ"ν<3ύργΊ<ϊ "· ήθικά'ρίύ- -ιματαπού δονοΰν Ενα λαό ζωντανά, • άκαΐρεο ψυχολογικά, Ισορ'ρ&πημένο σάν τόν Έλληνικό. Κολλήμένοι'σάν στρείδια Φτΐς νοητικές άνησυχίες τής περασμένηςί ί£>έτίας, 'παραοέρνουν
  άκατοτόπιστοι όραματισταί μέσα στά
  ,ίδια κοιν—'νΐκίίί καλοόπαα μΐδίς έπανα
  χχΐτάσεως ιτού δέν είναι πιά έπανά
  ^στάσις άλλά Λιιηρχαιωμένη ίδεολο-
  γ[α, _ί/δτ>/Ο>ν
  Δέν ^χ^ών55^ '^α^ρτίτ/— $πόμιά
  ΐνσΤιΐίίττΙ ίσως -'προέιδόποίηβη·— να'
  γυρίσουν τό βλέμμα πίσώ στήν ίδεο-
  λογική τους πήγή καΐ νά δοόν πώς
  τό ρεϋμα τοΰ ΐδεολσγικοϋ τους πο·
  ταμοθ έχει μπη σέ καινούργια κοίτη,
  &ΐί ΛύτοΓ μένουν στό άποξηρα-
  Γνώρ(ζό>εν^ βε^α,Ιω^,ιτ,οΙΐΒς, καΐ πό-
  σας δυσχερείας παρουσιαςει ή δημι-
  ουργία οίασδήποτε έξαιρέσεως είς
  'τ&ν τεθέντα γενικόν κανόνα διά τοϋ
  Τίόμου «Περί νομισματικής &ιαρρυθ-
  μίσεως» είς δ,τι άφορβ την εξόφλησιν
  ϊβν πάσης φύσεως όφιιλών £.[ς δραχ¬
  μάς, ττού υφίσταντο^ ^χ£ΐ τής 10ης
  Πθεμβρΐου. ——»» "-
  ι Άλλά πιστεύοΡέ^ΙπΓσΐκ, δτι άν
  ^άρξη καλή πρός "τουτο Βέληαις ά¬
  πό μέρους Των αρμ'οδίων, ήμποροΰν
  νά ύπερνΐκηθοϋν, καΐ αί, τυπικαί αί
  ούσιαστικαί δυσχέρειαι, ώστε νά λη¬
  φθή είδική μέριμνα έξαιρέσεως διά
  ■"ίόύς μΐκρονάταθέτας των Ταμιευτη·
  ρίων.
  Ουδείς άγνοεΐ δτι πρόκειται περί
  μένο ποτάμι. τραγικοί ναυαγοί μιάς
  πολιτικάντικης ξέρας. Αύτοί, τα κο·
  ράχια τοϋ διχασμοϋ, οί δοσιλόγοι μι¬
  ας έγκληματικότητος άνευ προηγου-
  μένου.
  Δέν εΐμαστε εμείς πού τούς κατη·
  γοροΰμε. Εμείς δέν χαρακτηρίζομε
  ουτε πρόσωπα οΰτε πράξεις. Εμείς
  άκολουθοθμε τόν δρόμον μας, εκεί¬
  νον πού χαράξαμε άπό την πρώτην
  μερά πού ή Πατρίς εύρέθηκε έν κιν¬
  δύνω. Εκείνον πού άκολουθήσαμε
  δταν δέν μας φόβισαν οί Ρωμαίκές
  λεγεώνεςκαί οί άετοί τοϋ Βένετο, οΰ¬
  τε οί όρδές τοθ συγχρόνου Άττίλα
  πού ξεχύθηκαν άπό τα βουνά τής
  Βουλγαρίας καί κοτέκλυσαν την τε¬
  λευταία Εύρωπαίκή γωνία πού Ιμε-
  νΐ δρθιακαί έλεύθερη μπροστά στούς
  έπιδρομεΐς.
  Τούς κατηγοροΰν κοί τούς τό λέ-
  νε, ενας λαός όλόκληρος πού τοΰ
  προεξοφλοΰν την θελήση καί οί νε-
  κροί, πρό πάντων αύΐθί, πβύ επεσαν
  γιά την Έλλάδα. Έκεΐνοι μδς τό
  προστάζουν καί έν ονόματι εκείνων
  τούς καταγγέλομεν.
  Οϊ νεκροί των άγώνων πού δέν ε¬
  πεσαν γιά τούς μισθούς των ύπαλ-
  λήλων οΰτε γιά την ποσοστικήν έκ-
  προσώπησιν των κομμάτων καί όρ-
  γανώσεων είς την Κυβέρνησιν, ουτε
  γιά τό περίφημο «Στρατιωτικό ζήτη-
  μα». Καί τούς κατηγοροθμε πέραν
  τοθ τάφου—άν υπήρξε γι' αύτοΰς
  τάφβς—δτι προδίδουντόν άγώνα τους
  πνίγοντας μέσα σέ λίμνες αϊματος
  την ελευθερίαν καί την Έλλάδα,
  γιά τα έγκλήματα πού διαπράττουν
  κατά τής πατρίδος, έν ονόματι τοθ
  Κ>ίου των θύματος. γιά τίς σφαγές
  πού μεταβάλλουν την έλληνική ϋ-
  πα,ιθρο σέ τροπική ζούγκλα. Τούς
  κατηγοροθν γιά τή ξύλευση πού δι-
  ενεργοΰν έν ονόματι τής λαοκρα-
  ήίας, στά πυκνά δάση των Μακε¬
  δόνων Άκριτών. Όσοι περισσότε-
  ροι πέσουν κάτω άπό τό τσικοΰρι
  των «άπελευρερωτών», τόσο πιό ά-
  ν?μπόδιστα θά ξεχυθή ή βουλγαρική
  νεροσυρμή, νά πνίξη κάθε έλληνι¬
  κή βλάστησι στήν Βόρειο Έλλάδα
  Τό παληό μοτίβο τής «άντίδρα-
  ■•σης» καί των «χαφιέδων» έκτελεΐται
  έντονα καί μελωδικά «έκ στόματος
  ρομφαίας» τοϋ άπελευθερωκοϋ Ε-
  ΛΑ^. Οί προαιώνιοι άκρίται τοΰ έλ-
  "ληνισμοό, σί αξιοί τής πατρίδος πόν-
  τίθΐ, "αί δρϋς των συνόρων μας ξυ-
  λεύονται άνηλεώς καί έκριζώνονται
  διώ νά εΰρη έδαφος νά μεταφυτευθή
  ό βουλγαρικός θάμνρς.
  Καί ή λεγεών των νεκρών τοθ α¬
  γώνος όγκώνεται κάθε μερά άπό νέ-
  ους νεκρούς—μάρτυρας άντισταθέν-
  Τας καΐ έπιζήσαντας τής βουλγαρι-
  Ηής, λαίλαπος, τούς όποίους ή τύ-
  $η έφύλαξε διά νά εΰρουν θάνατον
  χειρότερον, θάνατον άπό χείρας έλ-
  λήνων μέ μεθόδους κανιβαλικας. Καί
  τούς κατηγοροθν. Καί δ τα ν οί νεκροί
  κατηγοροΰν δέν ψεύδονται.
  Ο.Β]Ό.ά.
  πτωχών βιοπαλαιστών οί όποΐοι άπό
  τόν μόχθον των, εΐχαν κατορθώσει
  νά συγκεντρώσουν ολίγας χιλιάδας
  δραχμών, είς τάς οποίας είχον βα-
  στΐσει τάς ελπίδας των διά κάποι¬
  αν βελτίωσιν τής καταστάσεως των.
  Κανείς δέν λησμονεΐ, δτι χιλιάδες
  έφέδρων, πού επολέμησαν είς την
  Αλβανίαν καί την Μακεδονίαν δ¬
  ταν έγύρισαν είς την πόλιν των ή
  τό χωρίον των καί εζήτησαν ν' άνα-
  λάβουν τάς καταθέσεις των, άντι-
  μετώπιοαν την άρνησιν τής όλοκλη-
  ρωτικής αποδόσεως αυτών, διότι τα
  μέτραν πού είχον ληφθή άπό τό Κρά-
  τος, άπηγόρευαν την ανάληψιν με¬
  γαλυτέρου ποσοΟ άπό 3.000 τόν μήνα.
  Καί δταν δέν λησμθνηθή τό γεγο-
  νός αύτό θά ένθυμηθώμεν έπίσης δτι
  ή δραχμή είχεν άρχίσει τόν δεύτερον
  μήνα τής κατοχής νά χάντ] άπό την
  άγοραστικήν αξίαν της.
  Θ' άναγνωρίσωμεν λοιπόν, τότε καΐ
  πρέπει νά αναγνωρίση αύτό καί τό
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Δεκεμβριού 1944
  Κράτος δτι είναι δικαιολογημένος ό
  βιοπαλαιστής μικροκαταθέτης, πού
  άπέφυγε ν' άποσύρτ) τό υπόλοιπον
  έκείνου, πού μέ κόπους έτώνεΐχεν
  άποταμιεύσει—καί έπροτίμησε νά τό
  αφήση είς την Τράπεζαν μέ την Έλ
  πίδα, δτι θά τό αναλάβη μέ την
  παλαιάν άγοραστικήν αξίαν τής
  δραχμής, δταν μίαν ημέραν θά ετε¬
  λείωνεν ή έθνική περιπέτεια.
  Την έλπίδα αυτήν των βιοπαλαι-
  στών μικροκαταθετών δέν έπιτρέπε-
  ται νά διαψεύση καί δέν εχομεν καμ¬
  μίαν αμφιβολίαν, δτι δέν θα διαψεύ¬
  ση τό σημερινόν λαι'κόν Κράτος τής
  άπελευθερωθείσης Πατρίδος μας.
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Δεκεμβριού
  Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΓ κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
  Είς τό κινηματοθέατρον «Μινώα»
  εδόθη τό άπόγευμα τής προχθές
  τή πρωτοβουλία τοϋ Άκαδημαικοϋ
  Κοινωνικοϋ Συλλόγου καί τοΰ Πα-
  νοσιολογιωτάτου τοποτηρητοϋ τής Ίε
  ρδς Μητροπόλεως Κρήτης κ. Ψαλ-
  λιδάκη όργανωθεΐσα διάλεξις μέ θέ-
  μα «ΜακεδθνΙα καί Θράκη καΐ αί
  θηριωδίαι των Βσυλγάρων» καί μέ
  όμιλητήν τόν κ. Έμμ. Μαρινάκην. Ό
  κ. Μαρινάκης έχειρίσθη τόσον κα-
  λώςτό θέμα τού, παρ' δλονδτι ωμίλη¬
  σε άπό μνήμης καί άνευ σημειώοε-
  ων, ώστε νά συναρπάση κυριολεκτι¬
  κώς τό ακροατήριον επί μίαν περίπου
  ώραν. Τόσον οί έπίσημοι οί όποΐοι
  παρευρέθησαν άπαντες άνευ έξαιρέ-
  σεως δσον καί ό λαός εδοκίμασαν
  ρίγη πατριωτικήν συγκινήσεως
  άκουοντες τόν κ. Μαρινάκην απο¬
  δεικνύοντα μέ άκαταμάχητα έπιχει-
  ρήματα την άδιαφιλονίκειτον Έλλη-
  νικότητα τής Μακεδονίας καί Θρά¬
  κης καί εδειξαν τα χείλη των άπό
  λύσσαν δταν τόν ήκουσαν διεκτρα-
  γωδώντα μέ τα μελανώτερα χρώ-
  ματα τα είς βάρος των Έλλήνων
  καί των Έλληνικών Έπαρχιων Μα¬
  κεδονίας καί θράκης κακουργήμα
  τα των μέ τό δνομα «Βοΰλγαροι» ό-
  νομσζομένων κτηνών! Τό γεγονός έξ
  άλλου δτι τόσον ή αϊθουσα «Μινώα»
  δσον καί ή έναντι αυτής Πλατεΐα «Έ
  λευθερίου Βενιζέλου» ουδέποτε έγνώ
  ρισαν παρομοίαν μεγαλειώδη συγκέν
  τρωσιν κόσμου καί ουδέποτε έδο·
  νήθησαν τόσον άπό χειροκροτήματα
  καί έπευφημίας,μαρτυρεΐ άφ' έαυτοΰ
  δτι οί γνωστοί μας καί άγνωστοι «δι-
  εθνισταί» άπεγυμνώθησαν ήδη τελεί¬
  ως! Ή αίματοβαμένη, Κρητική γή,
  είμεθα βεβαιοί δτι οΰτε αύτά τα πτώ
  ματά των θά δεχθή νά φιλοξενήση,
  δπως καί κατά την άρχαιότητα δέν
  εδέχθη νά φιλοξενήση τό πτώμα τοθ
  παραδώσαντος, είς τό σταυρωθήναι
  τόν Χριστόν, Πιλάτον!
  ΠΟΙΟΣ Ο κ· ΜΑΡΪΝΑΚΗΕ
  Τούς τυχόν ευρισκομένους έν ά·
  γνοία έκ των συμπολιτών μας
  πληροφοροθμεν δτι ό κ. Έ;'μ. Μαρι-
  νβκης κατάγεται άπό τό Καμινάκι
  Λασηθίου, άσκεΐ τό έπάγγελμα τοθ
  δικηγόρου καί είχεν έγκατασταθή ά¬
  πό δεκάδαν έτώνείς Κομοτινήν Θρά¬
  κης. Εχρησιμοποιήθη έκεΐ υπό των
  εκάστοτε έλληνικών Κυβερνήσεων δι"
  έθνικούς σκοπούς, διετελεσε επανει¬
  λημμένας Νομάρχης καί βουλευτής
  Θράκης κατεδικάσθη είς θάνατον
  μετά την άποτυχΐαν τοθ κινήματος
  τοΰ 1935, κατεδιώχθη άπηνώς άπό
  την δικτατορίαν Μεταξδ καί τέλος
  μέ την βουλγαρικήν εισβολήν κατέφυ¬
  γε πρόσφυξ είς την γενέτειράν τού
  άφοθ εΐδε την περιουσίαν τού κατα·
  στρεφομένην καί την οικίαν τού πυρ-
  πολουμένην. Καθ" δλον τό διάστη-
  μα τής κατοχής έξυπηρέτησε θετι-
  κώς την εθνικήν υπόθεσιν ευρισκό¬
  μενος είς διαρκή συνεννόησιν μετά
  των αντιπρόσωπον τοϋ Συμμαχικοϋ
  Έπιτελειου καί των άρχηγών των
  έν Λασσηθίω άνταρτικών ένόπλων
  δυνάμεων. Έμόχθησε, ύπέφερε, έκο-
  πίασε, εΐδε ΐσως πεινώντα καί γυ
  μνητεΰοντα τα τέκνα τού, άλλά πα¬
  ρέμεινεν κατά ψυχήν καΐ κατά σθέ-
  νο<; ό. Γίγας Ελλην! Ρ. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕρΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Άπό την έπίττημη εκθέση τοϋ Ύπουργείου Άεροιτορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροκορικες έπιθέοεις κατα τής Γερμανϊας "Υπό τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠ1ΖΛΚΗ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΕ Γονάτισα στΐς κάνες των πυροβόλων γιά νά στηριχ8ώ καλυτέρα 'Ανοιχτή Ουρίδα σήμαινε τό τέλος μου—σά πά- γωνα τελείως Μ' δλο μου τό 6άρος προσπάσησα νά την σπρώξω. Εΐχε κολ λησει άπό την παγωνιά Έξακολούδησα τίς προσπάδειες μου, κι' δσο περισσό τερο προοπαδοϋσα τόσο αρχιζα νά ξαναζωντανεύΐχ) «Ξέρετε πόσο έκνευριάζεται κανείς όταν ένας άπλούστατος μηχανΐσμός άρνιέται νά δουλέψη Και άπ' αυτόν έδώ έξαρτϋνταν Ίσως τώρα ή ζωή μου Καί έσυνέχιοα τήνπάλη γιά τό κλεΐσι- μο τής δυρΐδας Χωρίς όμυς άποτέλε- σμα, γιατΙ δέν μποροΰσα νά σκεφδώ τίποτε άλλο "Εξαφνα τό άνοιγμα έ- κλεισε» Στίς Γερμανικές Ναυτικές θάσεις έ- χουν γίνει μεγάλες ζημίες Δυό παρα- δείγματα άρκοϋν. Τό Κίελο εΤχε ύπο- φέρει άρκετά πρίν άπά τό τέλος τοϋ ΜαρτΙου 1942 Εϊχαν καταστραφή δυό μεγάλα ύπόστεγα—οί άποδήκες Ϊσως τορπιλών καΐ πυροβόλων των εργοστα¬ σιον Ντόίτς, δπου ναυπηγοϋνται ύπο- βρύχια Μιά άποδάδρα τής πλωτής δε- ξαμενής εΤχε πάδει βλάβες πού την εκαναν άχρηστη γιά άρκετό διάστημα 'Αναγνωρίσεις έχουν αποδείξει δτι στά ναυπηγεϊα Τζερμιάνα γΐνονται έπι- σκευές, καδώς έπίσης καΐ σέ κτΐρια κοντά στήν Ναυτική σχολή καΐ σέ μιά προβλήτα ΚαΙ μέσα στήν πόλη τοϋ Κιέλου έχουν γίνει πολλές ζημΐες, κυ- ρίως στά έργοστάσια Χάγκενουκ πού κατασκευάζουν έξαρτήματα τορπιλών καΐ ναρκών Σέ μιά άπ' τίς έπιδρομές τοϋ 1941 έβλάβησαν σοβαρά οί σωλή- νες διοχετεύσεως νεροϋ Περί τα τέλη ΊουνΙου 1942 τα ναυπήγεΤα τοϋ "Εμντεν εΤχαν καταστραφεΤ τελείως καΐ εΤχε κατερημωδεί μιά μεγάλη περιφέρεια τού λιμανιοΰ. (ΣυνεχΙξεται) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕθΝΙΧΟΦΡΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Έθνική Όργάνωσις Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) απεφάσισε λόγω των πολλαπλών άναγκών της καί κυρίως λόγορ τής επειγούσης άνάγκης σοβα »άς ένισχύσεως των έν Χανίοις μαχομένων τμημάτωντης?οαί τοϋ έντός τής πόλεως άποκε κλεισμένου πληθυσμοΰ νά ενεργήση προσεχώς έρανον είς εύρείαν κλίμακα τόσον έν τη πόλει δσον καί είς τάς επαρ¬ χίας. Ό τρόποςτής διενεργείας τοϋ έράνου τούτου θά ά- νακοινωθή προσεχώς, ή δέ Ε.Ο.Κ. εύελπιστεί δτι οί ΕΘΝΙ ΚΟΦΡΟΝΕΣ Κρήτες οί ποθοϋντες την τάξιν, την ησυχί¬ αν, την εξασφάλισιν των πατρίων θεσμών καί τής ζωής και περιουσίας τοΰ άτόμου καί την κοινωνικήν δικαιοσύ¬ νην έντός μιάςΜΞΓΑΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ καί ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ θά σπεύσουν νά ένισχύσουν τό έργον της. Έν τφ μεταξΐ), έπειδή ύπάρχουν πληροφορίαι, δτι διάφορα άτομα ή Έπιτροπαί προφασιζόμεναι δτι έκπρο- σωποΰν την Ε.Ο.Κ. ή την ιδεολογίαν αυτής πς>οβαίνουν
  είς παρομοίας ενεργείας, έφιστάται έπ' αύτοΰ ή προσοχή
  των 'Εθνικιστών. Ουδείς θά έχη τό δικαίωμα νά ένεργή
  έρανον υπέρ τής Ε.Ο,Κ. άνευ έγγράφου πρός τούτο έξου-
  σιοδοτήσεως τής Διοικούσης 'Επιτροπής τής Κ.Ο.Κ.
  Ή τοπική Έπιτροπή εκάστου χωρίου νά αναμείνη
  διά την ενέργειαν τοΰ έράν·ου την παρουσίαν έντεταλμέ-
  νου τής "Οργανώσεως.
  Ε.Ο.Κ. "Ηράκλειον
  Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΕΙΑΤΡΙΔΗΕ
  *πό τάς Άθηναίκάς συναδέλφους
  πληροφούμεθα δτι οθτε λίγο ου¬
  τε πολύ ό θρυλλικός Ίατρίδης ό με¬
  τά τόν Κανάρη, τόν Μιαούλην καί
  τόν Κουντουριώτην ναυτικός η"ρως τής
  Ελλάδος ό άκαταπόνητος κυβερνή-
  της τοϋ άηττήτου ύποβρυχίου μας
  «Παπανικολής,» ποΟ τόσα έχθρικά
  πλοΐα εστβ,ιλε νά άναπαυθοθν διά
  παντός είς τόν βυθόν τής Μεσογείου,
  κατηγορεΐται παρά τών«διεθνιστών»
  των πρός αύτούς συμπαθούντων καί
  των παρ' αυτών διευθυνομένων ώς
  . .φασίστας πεμπτοφαλαγγίτης καί ..
  προδότης! Γνωρίζεται δέ διά ποίον
  λόγον ό έθνικός αύτάς ήρως περιέπε
  σεν είς την λύσσαν των περί ών πρό-
  κείται δήθεν Έλλήνων, Διότι, άπλού·
  στατα, άποβιβασθείς ώς Διοικητής
  των Νήσων Άρχιπελάγους πρό μη¬
  νός βθεώρησε ώς εθνικόν καθήκον
  τού νά άρπάξη άπό τό ώτίον δλους
  αύτούς τούς κυρίους τής «οργάνωσις»
  καί νά τούς βάλη—είναι ή έκφρασις
  τής Αθηνάικής συναδέλφου— «τα
  δυό ποδάρια σ' ίνα παποΰτσι.» Προ·
  δότης λοιπόν καί ό κ. Ίατρίδης. Για-
  τί δχι; Τόσα χρόνια πού έγυρνοθςε
  άνά καί υπό τα πελάγη δέν έτορπίλι-
  ζεν έχθρικά πλοΐα άλλά... Έλληνι-
  κά. Λέγεται μάλιστα δτι κάποτε .ε¬
  ξήλθεν μέ τόν «Παππανικολή» είς
  την ξηράν, ανήλθεν μαζύ τους στό
  Πετρίτσι καί ύπέγραψεν έκεΐ κάποιο
  σύμφωνον μέ τούς Βουλγάρους!
  Καλά νά πάθη!
  ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
  Πληροφορούμεθα μετά ταπεινότη·
  τος σχετικώς μέ τό προχθεσινόν
  μας σημείωμα, δτι άπασαι αί άρμο-
  διότητες αί μή καθαρώς στρατιωτι¬
  καί, διεβιβάσθησαν ήδη είς την Νο¬
  μαρχίαν μας καί τάς ύπ' αυτήν δια¬
  φόρους Πολιτικάς Αρχάς. Συνετελέ¬
  σθη οΰτω τό πρώτον βήμα πρός την
  όμαλότητα καί ουδεμίαν έχομεν αμ¬
  φιβολίαν δτι δταν έντός όλίγου, ώς
  ελπίζομεν, αί κρατικαί μας αρχαί
  άποκτήσουν καί την απαραίτητον
  πρός επιβολήν των νόμων καί των
  διαταγών ύλικήν δύναμιν ή Διοικητι-
  κΟηχανή θέλει κινηθή αποτελεσμα¬
  τικώς διά νά κτυπήση τούς φαΰλους
  καί νά προστατεύσΓ| £τούς άγα-
  θούς.
  Ι ί
  ς
  ιλμα ό·
  «Πρατα
  ηδί των
  *Ο( νο-
  μέ την
  ϊναρίου
  ραφίαν
  υπο
  γλώσ·
  τρ··
  1
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟν ΛΡΧ. 5
  2>ί Χ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Σάββατον 2 Δ)βρίου 1944
  Τ0Π1ΚΡ1
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΗΜΟΤ1ΚΗΣ
  Γενομένων άρχαιρεσιθν τοθ σωμα-
  τεΐου των Καπνεργατών εξελέγησαν
  οί κάτωθι; Πρόεδρος Έμμ. Βαροϋ-
  χας, Άντιπρόεδρος Κ. Πλατάκης
  Γραμματεύς Έμμ. Μαυράκης καί'Τα-
  μίας ό Εμμ. Δασκαλάκης.
  ΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  ύποστράτηγος κ. Παπαδάκης λαβών
  υπ' δψιν αναφοράν τής Στρατιωτικής
  Διοικήσεως Ρεθύμνης δι' ής άναφέ-
  ρει δτι παρά τάς σχετικάς διαταγάς
  της περΐ μή άποκοπής των τηλεφω-
  νικώνκαλλωδίων, έξακολουθεΐ αυτή,
  εξέδωκε διαταγήν διά τής οποίας κα-
  θιστα προσωπικώς ύπευθύνους τάς
  κατά τόπους Στρατιωτικάς Αρχάς
  διά την λήψιν άναλόγων μέτρων α¬
  σφαλείας 'τών , τηλε*ωνικών γραμ
  μων, ώς καΐ τούς Προέδρους Κοινο-
  τήτων καί τάς Μικτάς Έπιτροπάς.
  Πάς συλλαμβανόμενος άποκόπτων
  τηλεφωνικάς γραμμάς θά πβραπέμ
  πεται είς τό Στρατοδικείον επί έ
  σχάττ] προδοσία.
  ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Έπειδή έξακολουθοΰνσί παρά των
  διαφόρων άτόμων καΐ Ιδίως ένόπλων
  προσποιουμένων τούς άντάρτας,
  διαρπαγαί διαφόρων είδών μηχα-
  νών καί λοιπών υλικών γερμανι¬
  κήν προελεύσεως ή Στρατιωτική Δι¬
  οίκησις "Ηρακλείου συνεκράτησε επι
  τροπάς είς την πόλιν Ηρακλείου
  υπό την εποπτείαν τού κ. Εισαγ¬
  γελέως καΐ είς τάς επαρχίας υπό
  την εποπτείαν των Είρηνοδικων
  καΐ Διοικητοΰ Χ)κής αΐτινες θά ένερ
  γήσωσι ερεύνας έπΐτών οίκιώνκαί των
  καταστημάτων καί ιδία είς τάς οικίας
  των όπλοφόρων. Έκεϊνοι είς τάς
  οικίας των οποίων θά εύρεθώσι τοι-
  αϋτα άντικείμενα θά παραπέμπον-
  ται είς τό Στρατοδικείον πρός τιμω
  ρίαν επί κλοπή πολεμικών υλικών έν
  ώρα πολέμου. Ή διάρκεια τού χρό-
  νου των έρευνων θά είναι τρίμηνος.
  Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
  «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
  Άνασυσταθείσης τής Ενώσεως
  ταύτης εγένοντο αρχαιρεσίαι καθ"
  άς εξελέγησαν μέλη τού Διοικητικοϋ
  Συμβουλίου οί άκόλουθοι: 1)Πρωτο-
  σΰγκελλος Εύγένιος Ψαλιδάκης
  πρόεδρος, 2)άρχιμ. Ίάκωβος Εύστρα
  τιάδης έ'ξαρχος Σινδ άντιπρόεδρος,
  3) Κ. Ποντικάκης γραμματεύς, 4) Κ.
  Κοκκάλης, ταμίας, 5)Στρατηγός Ιω.
  Αλεξάκης, 6) Νικ. Ζευγαδάκης κα-
  θηγητής καΐ 7) Κ. Γκούμας, σύμβου-
  λοι. Εγγραφαί μελών γίνονται την
  2 1)2 μ μ. έκάστης Κυριακάς είς την
  αίθουσαν τής "Ενώσεως παρά την
  σημερ. Νομαρχίαν, (μέγαρον Όρφσ-
  νοϋ) ένθα λαμβάνουν χώραν κατά
  την ώραν ταύτην συγκεντρώσεις τής
  "Ενώσεως καί θρησκευτικαί όμι-
  λίαι.
  ΠΡΩΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕ1Σ
  ΑΡΧΗΣ
  Ό κ. Έμμ. Παπαδογιάννης ώς έκ-
  πρόσωπος τοϋ ΠολιτικοΟ έν Κρήτη
  Άντιπροσώπου τής Κυβερνήσεως κα
  κατόπιν έντολής, διέταξετήν άποκα
  τάστασιν τής υπό τοθ λαοθ τής πό¬
  λεως Ρεθύμνης έκλελεγμένης Δημο
  τικής Άρχής, ήτοι τοθ Δημάρχου Ρε
  θύμνης κ. Τίτου Πετυχάκη καί τώι
  Δημοτικών Συμβούλων, οΐτινες ίΐχοι
  έκλεγεϊ κατά τάς έν έτη 1934 ένερ
  γηθείσας δημοτικάς εκλογάς.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟ1ΑΣ
  Οί κάτωθι όπογεγραμμένοι κάτοι
  κοι τής Κοινότητος Άλαγνίου δηλοϋ
  μέν ύπευθύνως δτι ανήκοντες άνέκα-
  θεν είς τάς τάξεις των έθνικών κομ¬
  μάτων καί τώρα τελευταίως παρα-
  συρθέντες έκ διαφόρων οΐτινες μας
  παρεπλάνησαν καΐ ΰπεσχέθημεν νά
  υποστηρίξωμεν τό ΕΑΜ ένφ ίδόντες
  τό συμφέρον μας καί τό γενικόν έπα
  νερχόμεθα είς τα τάξεις τής ΕΟΚ την
  όποιαν θά υποστηρίζομεν έφ' εξής ύ-
  λικώς καί ήθικώς.
  Άλάγνι τή 25 Ν)βρίου 1944
  Οί δηλούντες Ευστρ. Ε. Τουμπα-
  κάκης, Έμμ. Ν. Ζωγραφάκης, Γρηγ
  Ν. Ζωγραφάκης, Κωνστ. Γ. Μάθια
  νάκης, Κωνστ. Α Αντωνακάκης
  Έμμ. Κ. Διαβαδιανάκης, Νικ. Α. Μα-
  θιανάκης.
  Έκ τής Στρατ, Διοικήσεως κοινοττοιεΐ-
  ται ί) κάτωθι ανακοίνωσις δοΒεΐσα υπό
  τού επί κεφαλής των ναρκαλιευτικών "Αγ
  γλου Άζι)κοΟ:
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ
  Άντάρται καίτοι είδοποιήθησαν ε¬
  πανειλλημένως έξακολουθοϋννά πυ-
  ροβολοϋν τίς σημαδοθρες πού τοπο-
  θετοθσαν οί ναρκοσυλέκτιδες γιά νά
  δείχνουν την καθαρισμένην θάλασ-
  σα άπό τίς νάρκες.
  Αύτοι οί Γτυροβολισμοί πρέπει νά
  σταματήσουν άμέσως γιατί ή εύθυβο-
  λία είναι άκριβεστάτη καί κατβστρέ-
  φονται πολλές σημαδοϋρες πού στοι-
  χίζουν πολύ άκριβά δι' δλους μας.
  Αύτές οί σημαδοθρες έχουν τοπο¬
  θετηθή διά νά προφυλάττουν τα βα-
  πόρια, πού θά έλθουν, φίροντα τρό
  φιμα άπό τάς νάρκας καί άπό τα βυ-
  θισμένα έντός τοϋ λιμένος βαπόρια.
  Είς τό μέλλον καθένας πού θά πυρο-
  βο>ή είτε εναντίον των Ιντός τοϋ
  λιμένος σημαδούρων είτε των έκτός
  αύτσΰ ευρισκομένων θά θεωρεΐται
  σαμποτέρ καί τα έν τώ λιμένι εύρι-
  ρισκόμενα πλοΐα 6ά πυροβολοϋν ε¬
  ναντίον τού.
  Είδοποιήθητε!!!
  Είς τό μέλλον διά πρακτικήν εξά¬
  σκησιν πυροβολεϊτε εναντίον των
  Γερμανών είναι ολιγώτερον επικίνδυ¬
  νον παρά νά πυροβολεϊτε εναντίον
  των άντικειμένων μου.
  Ανωτ. Άξιωμ. Λιμεν. "Ηρακλείου
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Συμφώνως πρός τόν Νόμον ύπ' α¬
  ριθμόν 18 ("Εφημερίς τής Κυβερνήσε¬
  ως ύπ' άριθμ. 14 τής 10ης Ν)βρίου
  1944) νομισματική μονάς έν "Ελλάδι
  είναι ή δραχμή ύποδιαιρουμένη είς
  100 λεπτά. 'Η σχέσις της παλαιάς
  δραχμής, ήτοι των Τρ«πεζογρ«μμα-
  τίων τα όποΐα εξεδόθησαν μέχρι τής
  10ης Ν)βρίου 1944, πρός την νέαν εί¬
  ναι μία νέα δραχμή ϊση πρός πεντή¬
  κοντα δισεκατομμύρια παλαιών
  δραχμών. Σημειωτέον δτι παραλλή¬
  λως πρός τάς νέας δραχμάς θά έξα-
  κολουθήσουν νά κυκλοφορούν ώς νά-
  μιμον νόμισμα υποχρεωτικόν διά τάς
  συναλλαγάς καΐ τα ήδη έν κυκλοφο-
  ρία παλαιά Τραπεζογραμμάτιαδλων
  των μέχρι τής 10ης Ν)βρίου 1944 έκ
  δόσεων.
  Ή σχέσις τής νέας δραχμής πρός
  τό επί Λονδίνου Συνάλλαγμα όρίζε-
  ται άπό 11ης Ν)βρίου 1944 είς δραχ¬
  μάς έξακοσίας (600) κατά λίραν Αγ¬
  γλίας. Αί Στρατιωτικαί λίραι Άγ-
  γλίβς (Β. Μ. Α] τμημάτων Λι·
  ρών μιας, Σελλινίων δέκα, ηέντε,
  δΰο Σελλινίων καί Εξ Πεννών, ενός
  σελλινίου ώς καί πεννών έ'ξ θά
  κυκλοφορούν έντός τής Έλληνικής
  Έπικρατείας παραλλήλως πρός τα
  νέα Τραπεζογραμμάτια τής Τραπέ¬
  ζης τής "Ελλάδος επί τή ανωτέρω ί-
  σοτιμία, ήτοι
  Ιον Μία Λίρα ίσον πρός Δραχμάς
  έξακοσίας.
  2ονΣελλίνια, δέκα ίσον πρός δραχ¬
  μάς τριακοσίας
  3ον Σελλίνια πέντε "ίσον πρός δραχ
  μάς εκατόν πεντήκοντα.
  4ον Σελλίνια δύο καί Πέννες έξ,
  Γσον πρός Δραχμάς εβδομήκοντα1
  πέντε
  5ον Σελλίνιον £ν, ίσον πρός Δραχ¬
  μάς τριάκοντα
  6ον Πέννες έ'ξ, ίσον πρός Δραχμάς
  δέκα πέντε.
  Άπό σήμερον τίθενται είς κυκλο¬
  φορίαν νέα Τραπεζογραμμάτια των
  Δραχμών εκατόν, των Δραχμών πεν¬
  τήκοντα καί Κερματικά Γραμμάτια
  τού Δημοσίου τής μιάς Δραχμής. "Ο¬
  μοίως καΐ Λίραι των ανωτέρω τμη¬
  μάτων.
  Συνιστάται είς τό κοινόν ή εύρεία
  χρησιμοποίησις Λιρών καί Τμημάτων
  αυτών πρός διευκόλυνσιν των συ-
  ναλλαγών.
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος άνταλ-
  λάσσει άπεριορίστως είς πάντα έπι-
  θυμοΰντα Λίρας μέ Νέας "δραχμάς.
  Κατώτατον όριον χορηγήσεως παρ'
  αυτής'Λιρών επί καταθέσει νέων|
  δραχμών, όρίζετσι τό ποσόν τών|
  δραχμών δώδεκα χιλιάδων. Ή άν-
  ταλλαγή διά καταθέσεως Λιρών πα¬
  ρά τή Τραπέζη πρός λήψιν δραχμών
  έκ των Ταμείων της θά γίνεται επί·
  σης άπεριορίστως. 'Η Τραπέζα θά
  εισπράττη δι' εκάστην άνταλλασσο-
  μένην Λίραν δραχμάς δύο πρός κά¬
  λυψιν των πραγματικών αυτής έξά-
  δών.
  Έν "Ηρακλείω τή 27 Νοεμβριού 1944
  ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  10.000 'Αγγλοαμερικανικά άεροπλάνα
  εναντίον τής Γερμανίας.
  Τό Σάαρ-Μπρύκεν έντός βολής
  των Συμμαχικόν πυροβόλων.
  Δέκα χιλιάδες άγγλοαμερικανικά
  άεροπλάνα έπέδραμον εναντίον τής
  δυτικής καί νοτίου Γερμανίας.
  1250 καί πλέον Άμερικανικά βομ-
  βαρδιστικά συνοδευόμενα υπό 1000
  καί πλέον καταδιωκτικών επετεθη¬
  σαν εναντίον έργοστασίων συνθε-
  τικοθ πετρελαίου είς την Λειψίαν.
  "Αλλαι άμερικανικαί άεροπορικαί
  δυνάμεις επετεθησαν εναντίον έχθρι-
  κών στόχων είς Σάαρμπρυκεν. Τα
  άμερικανικά βομβαρδιστικά δέν συ·
  νήντησαν αντίστασιν έκ μέρους έχ·
  θρικών καταδιωκτικών, άλλά τα άν-
  τιαεροπορικά πυρά κατά τόν βομβαρ-
  δισμόν τί]ς Λειψίας ήσαν σφοδρά καί
  ό φραγμί-ς πυκνότερος άπό τόν τού
  Βερολίνου.
  Βαρέα βρεττανικά βομβαρδιστικά
  συνοδευόμενα υπό καταδιωκτικών
  Σπιτφάερ έπέδραμον εναντίον έργο-
  στασίων συνθετικοΰ πετρελαίου είς
  τό Έσσεν.
  "Αλλαι άεροπορικαί άμερικανικαί
  άρμάδες έπέδραμον εναντίον στόχων
  είς τό Ντούϊσμπουργκ. Σήμερον την
  πρωΐαν άλλαι άεροπορικαί δυνάμεις
  έπέδραμον εναντίον έργοστασίων
  Βενζόλης καΐ άλλων στόχων είς την
  Δυτικήν, Γερμανίαν. Αί λεπτομέρειαι
  τής έπιθέσεως δέν εγνώσθησαν {εισέτι.
  Είς τό Δυτικόν Μέτωπον αί Άμε-
  ρικανικαί Δυνάμεις πού προελαύνουν
  πρός την Κολωνίαν έφθασαν τόν πο·
  μόν Ρόερ καί είς δύο νέα σημεΐα βο·
  ρείως καί νοτίως τοϋ Γιοϋλιχ.
  Ή 3η άμερικανική στρατιά ευρίσκε¬
  ται τώρα πλησίον τού Χθϋρτγκεν.
  Είς τό Σάαρ ή αυτή στρατιά προ-
  ελαύνει έν όψει λυσσώδους γερμανι
  κης άντιστάσεως καί έφθασε τόν πό-
  ταμόν Σάαρ είς δύο νέα σημεΐα.
  Τό Σάβρ μπρούκεν ευρίσκεται σή¬
  μερον έντός βολής των Συμμαχικών
  πυροβόλων.
  Ή 7η άμερικανική στρατιά άπέχει
  ολιγώτερον των 30 χιλιόμετρον άπό
  τοθ Σάαρ.
  Είς τα Βόσγια ή θέσις των Γερμσ
  νών έπεδεινώθη άκόμη περισσότερον.
  Καί δύο άλλαι γέφυραι είς τόν Ρήνον
  κατεστράφησαν κατόπιν άεροπορι-
  κής δράσεώς.
  Ό λιμήν τής Άμβέρσης έ"τοιμος
  πλέον εδέχθη την πρώτην μεγάλην
  Συμμαχικήν νηοπομπήν. Αί άποβά-
  θραι μήκους 200 χιλιομέτρων είναι
  άθικτοι. Αί ζημίαι τώνόδών καί σι·
  δηροδρομικών γραμμών έπανορθώ-
  θησαν. Οί περισσότεροι γερανοί εΰρί
  σκονται έν καλή καταστάσει.
  Είς την Τσεχοσλοβακίανή προέλα
  σις των Ρωσσικών στρατευμάτων
  συνίχίζεται καί αί Δυνάμεις τοθ
  στρατηγοΰ Τολμοθκεν έφθασαν μέ·
  χρι τού Όντάν. Προκεχωρημένα τμή-
  ματα ευρίσκονται πέραν τοθ Ούζο-
  ρώδ.
  Είς την Ούγγαρίαν κατελήφθησαν
  νέοι όδικοί καΐ σιδηροδρομικοί κόμ-
  βοι συμπεριλαμβανομένων καί των
  Έγκερ. Καί άλλαι 50 τοποθεσίαι κα¬
  τελήφθησαν υπό Ρωσικών Δυνάμεων.
  Ό Τΐτο αϋξάνει την πίεσιν επί τού
  μετώπου ύποχωρήσεως των γερμα¬
  νών. Οί γερμανοί καταβάλλουν[άπέλ-
  πιδας προσπαθείας νά κρατήσουν
  τάς θέσεις των.
  Άπελπισπκή ή θέσις
  των φρουράν τής Δωδεκανήσου.
  ΟίΣύμμαχοι παρακολουθοΰν
  τάς κινήσεις των άποκεκλεισμέ-
  νων γερμανικών φρουρών είς
  τάς νήσους Ρόδον, Λέρον Κώ
  Κατ' άσφαλεΐς πληροφορίας .,
  ίς την νήσον Ρόδον γερμανι-
  κή φρουρά άποτελεϊται έξ 11
  χιλιάδων άνδρών συμπεριλαμ¬
  βανομένων καί των ίταλών οί
  (όποΐοι ύπηρετοϋν έθελοντικώς
  τούς γερμανούς τής νήσου.
  1 Ή φρουρά τής Ρόδου κάθε-
  ται καί φθείρεται τελείως άπο-
  μεμονωμένη. Ό άεροπορικός
  καί ναυτικός άποκλεισμός των
  γερμανών τής Δωδεκανήσου ε-
  χει φέρει αΰτούς είς πρωτοφα*
  νές άδιέξοδον.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντα τα μέλη τοϋ Συλ-
  λόγου αντιπρόσωπον Έμττορίου καί Βιο
  μηχανίας Ηρακλείου την προσέχη Κυρια¬
  κήν 3ην Δεκεμβριού καί ώραν 10—12 'π. μ
  είςτό άνώγειον "τοϋ "καφενείου «Όλυμ-
  «ος» δι' εκλογήν νέας Διοικήσεως τοθ
  Συλλόγου.
  (ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
  εσωτερικώ νεα | Ίαπωνικαί απώλειαι
  Αγγέλλεται έκ τού Ύπουρ-
  γείου των Ναυτικών των Ήνω-
  μένων Πολιτειών ότι αί απώ¬
  λειαι των Ίαπώνων είς την νή-
  σον Λέϋτε άνα6ι6άζονται μέ¬
  χρι τής στιγμής είς 31 χιλιάδας
  πνιγένταςκαίείςσκάφη 23 τόν
  αριθμόν, έξ ών 10 όπλιταγωγά
  κ*-ί 13πολεμικά.
  Συγχαρητήρια τηλ)ματα
  Επί τη χθεσινη έορτη τοΰ
  Βρεττανοϋ Πρωθυπουργοΰ κ:
  Τσώρτσιλ απεστάλησαν χιλιά¬
  δες συγχαρητήρια τηλεγραφή-
  ματα μεταξύ των οποίων συμ-
  περιλαμβάνονται καί οί κ. κ.
  Ροϋσβελτ, Στάλιν, Τσάγκ-Κάϊ-
  Σέκ καίόστρατηγός Ντέ-Γκώλ-
  Είς την Ιταλίαν
  Κατόπιν τής βελτιώσεως των
  καιρικών συνδηκών ή 5 στρα¬
  τιά έπανήρχισε τάς έπιδέσεις
  της καΐ,προήλασε 16 χιλιόμε-
  τρα βορειοδυτικώς τής Ίμόλα
  είς τό βόρειον τμήμα τοΰ με¬
  τώπου νοτιανατολικώς τής Βο-
  λωνίας.
  Αθήναι Νοέμβριος— Ύπάρχουν
  πληροφορίαι δτι είς διαφόρους περι¬
  φερείας προεκηρύχθησαν κβινωτικαί
  καί άλλαι εκλογαί, Ή Έθνική Κυ
  βέρνησις ανακοινοί δτι ή προκήρυξις
  των έκλογών είναι έργον ιδικόν της
  καί θά τάς ενεργήση, δταν κρίνει δτι
  έχουν δημιουργηθή αί συνθήκαι τής
  πλήρους αυτών ελευθερίας καί γνη
  σιότητος καί δταν 6 καιρός θεωρη¬
  θή ευθετος. Πάσα έκλογή ένεργου
  μένη άνευ αποφάσεως τής Κυβερνή¬
  σεως είναι άκυρος.
  —Κατηγγέλθη δτι μεταξύ Μπραχα
  μίου καΐ Βούλας ύπάρχουν λάκκοι μέ
  πτώματα. Διετάχθη ή ενεργεια ί-
  ρευνων.
  —Ό Ύπουργός των Μεταφορών ά-
  εκοίνωσε δτι αί Αγγλικαί Αρχαί
  προσεφέρον είς τό "Ελληνικόν Κρά·
  τος 10.000 γαλόνια βενζίνης διά την
  :ίνησιν των νοσοκομειακών αύτοκι-
  ητων καϊ των τοιούτων των χρησι·
  μοποιουμένων διά την μεταφοράν
  των τροφίμων.
  —Ό ενταύθα ευρισκόμενος Ταξί-
  αρχος κ. Τ. Κίνγκ τού Στρατηγείου
  Έμ "Ελ άνικοίνωσε πρός τόν κ. Πα¬
  πανδρέου δτι ό πρωθυπουργός τής
  Νέας Ζηλανδίας τόν έπληροφόρησε
  δτι Λποστέλλει είς την Έλλάδα τα
  υπό τοϋ λαοϋ τί)ς Ν. Ζηλανδίας πρός
  τόν Ελληνικόν λαόν δωρηθέντα τρό·
  φιμα. Ό κατάλογος των δωρηθέντων
  τροφίμων έ"χει ώς εξής : Διάφορα εϊ-
  δη κρεάτων τόν. 364. Διάφοροι ποιό-
  τητες μπισκότων 149. Γάλα συμπε-
  πυκνωμένον 48. Γάλα κονικοποιημέ-
  νον 79. Γάλα άνευ άνθους 025. Ά-
  λευρον βρώμης 1.8. Καρότα κοκκινο
  γοΰλια κ.λ.π. Κονσέρβαι 188.7. Σο-
  κολάτα δύο είδών 3. 3. Μέλι 300.
  — Ό ύπουργός των Οικονομικόν
  εδήλωσεν δτι καταρτίζει πρόγραμμα
  χρηματοδοτήσεων δχι μόνον διά τάς
  έπιχειρήσεις, άλλά καΐ γενικώτερα
  διά την παραγωγική δραστηριότητα
  τΙ)ς χώρας.
  ΔΙΑΛ ΕΞΕΙΣ
  Ό Φοιτητικός Σύλλογος Ηρακλεί¬
  ου δίνει την έρχόμενη Κυριακή στίς
  10 π. μ. στή στρατιωτική Λέσχη τή
  τρίτη τού διάλεξη.
  Θά μιλήση ή φοιτήτρια Άγνή Ξε¬
  νάκη μέ τό θέμα: «Μινωϊκάς καΐ ή
  σχέση τού μέ τό Μυκηναϊκό Πολι-
  τισμό». Ιδιαιτέρα παρακαλοϋνται οί
  σπουδαστές καί οί έπιστήμονες νά
  τιμήσουν μέ την παρουσία τους τόν
  Φ. Σ. Η.
  •(Τρ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ)
  Προκηρύξεις Στρατη-
  γοΰ Ρόναλ—Σκόμπυ
  Κατά χιλιάδας έρρίφθησαν
  σήμερα είς την Έλλάδα αί προ¬
  κηρύξεις τοϋ άντιστρατήγου
  Ρόναλ—Σκόμπυ περί τής αντι¬
  καταστάσεώς τής πολΐτοφυλα-
  κήςτοΰΕ.Α.Μ. υπό τής έθνο-
  φυλακής. Μέχρι τής 10ης Δεκεμ
  βρίου πρέπει νά εχουν παραδώ
  ση τόν οπλισμόν των καί όλαι
  αί άλλαι άνταρτιχαί όμάδες.
  οιλεμικαιΙΙσΤισ
  —Είς την Γιουγκοσλαυΐαν κατελή¬
  φθη τό Νόβι-Μπαζάρ.
  —Χιλιάδες Συμμαχικών άεροπλά-
  νων έβομβάρδισαν ,τήν Γερμανίαν
  κατά τό τελευταίον 24ωρογ.
  —Αί πόλεις Λίντερ καΐ Ντέκ κατε¬
  λήφθησαν ήδη υπό των Συμμαχικών
  Δυνάμεων.
  —Είς τόν τομέα τής Μυλούζης κα-
  ταστρέφονται αί Γερμανικαί δυνά-
  μεις
  ς#
  —Ανατολικώς τής Φαέντζα αί
  Συμ. Δυνάμεις επέτυχον καΐ νέα
  κέρδη μεταξύ των ποταμών Λαμόνε
  καί Μαντόνε.
  —Ό Στρατηγός Ντέ Γκώλ άνεχώ
  ρησε έκ Στάλιγκραντ κατευθυνόμε¬
  νος είς Μόσχαν.
  —Είς την Άλσατίαν συνεχίζεται
  ή προέλασις πρός τό Κολμάρ.
  Έβομβαρδίσθησαν τα έργοστάσια
  βενζόλης τής Όμπερχάουζεν καΐ
  Μβυτρόκ.
  — 1250 άεροπλάνα έβομβάρδισαν
  στόχους είς Ντόλεν, Τσάϊς, Λουν-
  τόρφ καΐ Σααρμπροΰκεν.
  —Τάγερμανικά καταδιωκτικά ά-
  πουσιάζουν έκ των έπιχειρήσεων.
  —Ό κάμης Σφόρτσα ευρίσκεται
  έκτεθειμένος άπέναντι τής αγγλίας.
  —Ή 3η στρατιά κατέλαβε την πό¬
  λιν Λάμερτον.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Κατόπιν αποφάσεως τής Κυβερνή¬
  σεως θά αρχίση συντόμως ή μισθοδο
  σία των κ. κ. Αξιωματικών.
  Είς την απόφασιν τής Κυβερνήσε¬
  ως συμπεριλαμβάνονται οί μόνιμοι,
  οί έκ μονίμων ίφΕδροι, οί εφεδροι κσί
  οί ύπηρετοθντες ήδη είς τάς άνταρτι-
  κάς όμάδας.
  "Ωσαύτως ή Κυβέρνησις απεφάσι¬
  σε καί τό ζήτημα τής άναδρομικί]ς
  πληρωμ<]5 τών Αζώ Ι' 1 »■« ν* Ν1,