91435

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 8 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 38
  Κ ΓΕΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΛ;Ά-ΤΛΤΙ_Ηώ ΪΟΜΜ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ ΕΙΙΙΤΡΟΜ
  Συνελθούσα σήμερον την 2 Μαίου 1912 έχουσα ΰπ' όψιν τό
  υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής Έπαναστατικής
  Συνελεύσεως των Κρητών έκλε'γεΐ Επαναστατικήν Διοικητικήν
  Επιτροπήν πρός προσωρινήν ' διεύθυνσιν των κοινών τής Νήσου
  δι' ς'να μήνα άπό τής αυριον 3 Μαίςυ 1912 αποτελούμεν έκ
  των κ. κ. Γεωργίου Μυλωνογίάννη, ΓεωργίθΛ Γαλάνη, Άντω-
  νίου Κατζουράκη, Εμμανουήλ Ξηρά καί Κυριακού Μπιράκη
  κατά τό σχετικόν πρακτικόν.
  Ο Προεδρεύων
  Γ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ Οί ΓραμματεΙς
  .».. *« Ν. ΪΑνασταθ'άκιις
  Η ΓΕΝ1ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Τ3Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Πρακτικόν όρχωμοσίας
  Έν Χανίοις σήμερον την 2 Μαίου 1912 ενώπιον τής Γε-
  νιχής Έπιτρι:χείας τής Έπαναστατικής Συνελεύσεως των Κρη¬
  τών προσήλθον οί ύπογεγραμμένοι Γεώργιος Μυλωνογιάννης,
  Γεώργιος Γαλάνης, Αντώνιος Κατζουράκης, Εμμανουήλ Ξη-
  ρ«ς χοιί Κυριάλοί Μπιράχης, έκ των αποτελούντων την Επα¬
  ναστατικήν Διοικητικήν Επιτροπήν κοί θέντες τάς δεξιάς επί
  τοΰ Ιεροϋ Εΰαγγελίου ώμοσαν τόν επόμενον τής υπηρεσίας
  ορχον «Όρκιζόμεθα νά φυλάττωμεν πίστιν είς την Πατρίδα
  **ί τόν Συνταγματικόν Βασιλέα των Έλλήνων, ύπαχοήν είς
  τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τα ψηφίσματα τού Κράτους καί
  να διαχειριζώμεθα τιμίως καί εΰσυνειδήτως την ανατεθείσαν
  ήμίν^ δημοσίαν λειτουργείαν».
  Είς ωσυνταχθϊν τό χαρόν π;ακτικόν υπεγράφη υπό των έμο-
  «αντων, υπο το3 Προεδρεύοντος χαί των Γραμματέων {ής Γε¬
  νικάς Έπιτροχείας.
  Ο Προεδρεύων Οί ομόσαντες
  Ι Γ, Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΣ Α. Κατζουράκης
  Γ. Μυλωνογ2άννης
  Γ. Γαλάνης
  Κ. Μπιράκης
  Έ. ΑΒηράς
  Ο! Γραμματεΐς
  Ν. Αναστασάκης
  Ή ΔιοικοϋσΛ Έπαναστατική Έπιτροπή δι» τή"ς ύπ' αριθ, 85
  τής 3ης Μαίου 1912 πράξεως της χατένειμε μεταξύ των με-
  λών της τάς υπηρεσίας ώς έξη"ς:
  Ανετέθησαν τα χαθήκοντα, τής μέν Ανωτέρας Διευθύνσεως
  τής Δικαιοσύνης είς τόν κ. Γεώργιον Μυλωνογ'άννην, τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως τής Παιδείας είς τόν χ. Αντώνιον Κατζου¬
  ράκη ν, τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'.κβνομιχών είς τόν κ.
  Έμμ. Ξηράν, τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εσωτερικόν
  είς τόν χ. Κυριάκον Μπιράχην καί τέ καθήκοντα τής Ανωτέρας
  Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας %<χ των Δημόσιον "Ερ¬ γων είς τόν χ. Γεώργιον Γαλάνην. Έν Χανίοις τί) 5 Μαϊου 1912. (Έκ τού Γραφείον τ|ς Διοικ. Έπαναστατιχής Έκιτροπής Έκ τοθ ΈβνικοΟ Τυπογραφείον
  <- * -> 'ν "
  *■ ». ' ■ {

  V
  .
  > ι. 1
  ν/
  χ^ΗΤ
  !■ .ί»
  ί ν
  <ί > 0
  > ί
  - & ι
  • ί --
  ι
  Κ,
  1^ ^ Ι) Χ ·.
  'ί»
  χ,;χ!
  Λ*
  *
  Ή *- -
  • - ΐ*ί
  ^ ·. 0 ί--
  ί 1 1
  /ι··* 4 ] —* ' -