91438

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ8ΕΛΛΑΑΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗίΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ιί Ιί Ι»
  II XII
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ? 10 Μαίου 1912 ΑΡΙΘ. 39
  ΤΛν 8ην Μαίου 1912 επεδόθη, είς τλν Διο.κοΰσαν Επαναστατικήν Επιτροπήν Λ κάτωθι ,'δια-
  κοίνωσις των Ίϊοοστατίδων Δυνάυχων.
  ΑΙ Πρίίτίτΐίες τ«]ς Κρήτης Δυνάμεις, πληροφορηθείσαι περί |
  τοβ ΰτο τ«ς Διβικ·ι5ί/ης Επιτροπήν γενομένου ίιαβήματος Ι
  «Ιΐαρί τί} Έταιρίατών Φάρ»ν τής Όβωμαν. Αύτοκρατορίας»
  έβΐ τω σκοπφ να τροποποιηθή ή έν·στώ<τα κατανομή των ε'ισ- τραττομένων ίικαΐωμ«τ»ν έν Κρήτη υπό τής έταιρίας ταύτης, έκε^ορτισαν τίδς 'Αντιπροσώπους των εν τί} Νήσω νά καταστή- σ«« γνίαστον είς την Κρητικήν ΚυΙέρνησιν, ότι τοιαύτη τροπο- «οίησις οίν βΐ ήσύν«τυ νά έκτελϊσθΐ) εί μή τ!| έςουσιοίοτήσε' των ί'ιρημένων Δυνάμιων, αί οποίαι 8εν θεωροϋσι την περίστα¬ σιν κατάλληλον διά ν' άν*κινήσωϊΐν έκ νέου τό ζήτημα τουτο. Κατέ συνέπίΐαν αί Δυνάμεις είναι άποφασισμέναι νά μή . «νεχθώο-ιν 1*1 τ»3 σημίίου τούτου ώς καί επί παντός ετέρου, ουδεμίαν «ραςιν τ1)ς Κρητ. Κυβερνήσεως, ήτις θά ήτο φύσεως ■ ώστβ ν* βίγγ; τό χα9εστώς. ί Α. δΟΗέΒΟϋΝΙΝΕ Α. ΟΑυδδΕΝ ΒΑΚΟ. 1>β5 ΡαΪ33Εηοβ5 Ρι'θΙβοιτίοββ άβ ά Οιέιβ, ΐηαίθΓ-
  ηιέβα άβ ά (ΙβηΐίΐΓθΙΐθ ΓιϊΙβ ρα,Γ 1α ΟοΓηηπίδδΐοη Αάπιί-
  ηίδίαίϊνβ ίΐαρΓέΒ άβ ά *ΰοά6ίέ άβδ ΡΙιε»ι·β3 άβ ΓΕπι-
  ρίΐ·β Οίίοΐτιαη» οπ ναο άθ ΐηοάΪΓΐβΓ 1α, ΓΟρ&Γίΐίΐοη
  3,οίυβ'Ιβ άβδ άΐ'θίΐϋ ρβΓςιΐ3 οπ Ογ^Ιθ ραΓ οβΐίθ βοοΐόίό,
  θιΐΐ οίΆΓ§ύ 1οιιι·νί Ιϊίφί'όϋβιιΐαηίδ ιΐίΐηβ Γίΐβ (1β Γ&ΪΓβ
  βανοΪΓ &α Οοιινβπιοιηοπί Οΐ-όΙοϊδ ςυ'υηο ηιοιΐϊβθαϋοη
  άβ οβ £Θγιγθ ηο 8ΐϋΓ&ΐΙ; ύίι-β θΐίβοΐαόιί ({α ανβο Γ»υΙο-
  ΓΪ83,1;ΐοη]|άβ5 (ΙΐΙοί Ι'αί^^ααοθί, ο;ιιΊ πβ ια^υβαι ρα» 1β
  ηιοπιβηί ορροΓίυπ ροαΓ 8οαΙβνι3Γ ;ι ηοανβαα οβίίβ
  Επ οοπί?<§ο;υβιιοβ, 1θ5 ΡϋΪ35ΐηοβ3 8οπί πθ ΐοΙβΓΟΓ, δυτ οβ ροϊπί οοΐϊΐΓηβ «ιιγ ίοαδ ϋΐιΐΓβδ β,α- οαηβ αοϋοη άιι ΟοηνβΓηοιηβηι· ΟγοΙοϊ» ααϊ βοΗ αβ ά ροΓΪβΓ αΙ,Ιβΐηίβ αυ Α. Α. ΟΑΙΙ55ΕΝ Ε^θν»ίΓοι» Τυπογραφείον
  ί
  7 7
  ί
  Ι ΐί * »
  ·:γ
  ν" ' Τ
  ι»{.» ν/οίι Μ ν «Κ
  - (Π! Γ ί ·ι
  !
  '· ίί' -' !
  10 1» ' ;)ΙΙ ( «
  (Ι . ,
  Ίί.ί ρτ-,-νβϋ ;*ίί ^
  '. " . Ι ,-
  ). Ο »'
  ϊ,-ι.'-ςς* έν
  ·κί* ν
  ^γ-)ί «ν