91441

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^
  έΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΛίΚΡΗ ΧΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  -: Έν Χανίοι, τη 12 Μαίου 1912 ΑΡΙΘ. 40
  . Διατα/. 65
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
  Εχοντες ύτ' δψίΐ τό υπό "/«νολογία; 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  ?ισματής'ΐ!;παναστα ι/.ής των Κρητών Συνελεύσεως ναί τό
  αρθρον 3 έδάφιον Ο τοθ ϋζ' άριθμ. 413 Ν;ο.2.>, -ρςτάτει <β3 έκ ι των Οίκςνομικών Διοικοϋντος Έπιτριπβυ Αποφασίζομεν καΐ οιατάό ΐο^ιε ,■ Έχιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν ΓΛθιίμν/; υπό τού Θωμά -πυριδάχη μεταξουργΓ3 μιας μτ,χανής διά -Αέςιμςν γαι^νίου. Εις τόν αότ'ον επί των Οίκονομ-./ών Διοικούντ/ 'Επίτροπον ανατίθεται ή Δημοσίευσις καί ςκτε'λεσ-ς τού παρόντος Δ ατάγ- ματος Έν Χανίοις τ^ 9 Μαίου 1912 Έν ονόματι τ-,ιΰ Βασιλέως "Η Επαναστάται! Διθι,κτιττκτι Έπττροπη α Ε ΞΗΡΑΣ Γ*α-?Λϊ«»ί, Γ ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΓ ί'ί-οοτ<·;·.. ύ .ι Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ ΓΑΛΑΝΗΣ Αριθμ. Δια,ταγ. 63 γεωργιος: α' ΒΑ^,ΙΛΕΤ^ ΤΩΝ ΕΛΛγιΝΩΝ "Εχοντες υπ' όψει το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου Ι9ΐ2 ψή- φισμα τής Έπαναστατικής [ών Κρη-ών Συνελεύσεως καί τό ^ρβρον 3 έδάφιον θ' τού όπ' αριθ/. 413 Νομου, προτ σει τού «ι των Οικονομικωσ Διοικοθντος Έπιτρόπου Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν ^ -"ΐτρεπομεν την «τέλη βίσαγωγήν έν Ηρακλείω ύ~5 τού ~'Τ"^'ι ►Α'>εζ'ου των κατωτε'ρω τυπογραφικών ε'ιδών.
  ')( κ? °Υ" στοιΧειω* τυπογραφικών.
  «| ^ Τσιγκογραφιών διαφόρων.
  ^1 10 Ζεύγη γραμματοθηκών.
  , Εις τον αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έ-τίίροπον
  «νατιθεται ή Δημ4σ.'=υσ1ί καϊ |/.τε'λ£ΐις τού παρόντος Διατάγ-
  Χανίοις τί} 9 Μαίου 1912 - ' '
  'Κν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπαναα"τατνκη Διοτ-κητικη Έπττροπη
  **"-'■' "ι * ' Ε. ΞΗΡΑ2
  Γ, ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  =:9.
  66
  Γ^^ΡΠΟΣ Α-.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
  Έχοντες ΰη;" όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοι* 1919
  Ψήφ.σμα τής Έπαναστατιχ,ής των Κρήτα); Σ^νάλ■ύσ^ως καί τό
  άρθρον 3 έδάφ-ον θ'τοϋ-π' άριθμ. 413 Νόμου, πρ9τάσ«ι τού
  5Χΐ -ών Ο'ΐΛονομ'/ΐών Διοΐλοδντος Έπιτρόποο
  Άποφαίίίζομεν καί διατάι)σο{*εν
  Έχιτρ£-ίμεν την άτελί) εισαγωγήν έν Χανίοις υπο τοδ Στιιλ.
  Φανδριοου των κατωτε'ρω ε'ιδών
  1) 9 υ&νίβΓ
  2) 1 ΑΓίίουΙβ,ιβϋΓ. « ». ί> ,
  3) 1 Κγ&Ϊ8Ϊγ μετά των έξαρτημάτων τοι».
  4) 1 νυ1θ3ηΪ8£ΐίβυΓ » »
  5) 1 ΤοαΓ » » »
  6) 12 ΡθΓίθ ΟΓηρΓβϊηΙιβ καί
  7) 1 Ογ&οΙιοΪγ μετά των έςαρτημάτων τού.
  Είς τόν αότόν επί των ΟΊχονομικΰν Διοικούντα Έπίτροπον
  ανατίθεται ή Δημοσίευσις καί έκτε'λεσις τοδ παρόντος Διατάγ-
  ματος
  Έν Χανίοις τί) 9 Μαίου 1912
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή ΔιοικοΰιΙα 'ΕπαναΛτατικη ΈκνβροπΗ
  Ε. ΕΗΡΑΣ
  ' Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΊΑΝΝΗΣ
  Κ. ΗΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Άριθμ. Διατάγ. 67
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ " *' ,.
  Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν $ Μαρτίου 1912 ψή-
  φισμα τής Έπαναστατιχής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοδ
  έ—ι των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόποι».
  φζ ΐ δά
  ίων.
  Γ ΓΑΛΑΝΗΣ
  Έπιτρε'πομεν την άτελή" εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ Ιωάν.
  Λαμπάχη των κατωτέρω χεφουργιχών έργβλεί ■■
  ) 1) 1 Άποστειρω-ϊ]ρα δι' άτμοΰ.
  , 2) 1 Ψυκτήρα
  3) 2 Σύριγγας ύελίνους *
  4) 3 Τριγωνοϋς άχΐδας
  5) 1 'Ωτοσκόπιον
  6) 1 Ρινοσκόκιον
  7) 1 Κάτοπτρον 3ιά ρινοσ*οπ(αν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  8) ι Έ:ρ;3ΐ25:ίλέα
  9) 2 Ούρΐθοοσκ:-*
  10) 8 Ψαλίδια διαφόρων μεγεθών
  12) 1 'Λ-ίκο'νΟητήρα
  1η) 12 Καθετηίας μετϊλ^χίϋ; Τοΐηρδοη
  14) 5 »' ι
  15) 36 » χ
  16) 0 » » ΜβΓθΐβΓ
  17) Ί » »
  18) ί 0 Έλοστικά χηρία
  19) 13 Κοχλιάρια έ'χακμα
  20) 1 Δια'-ασών
  21) 1 Βαμδακοφίρίν
  22) 1 Όλκόν μετΐλλιν,όν
  23) 1 'Λνιχ^ευτήρα κοστεως
  24) 1 ΛΙ;ΐ85ουΓ ριβδΐ&ίι^-. _
  25) 5 Δ'.αστολεϊ; μη-ρικοός Ρπ'ίδΓΙ
  )
  20)
  "27)
  28)
  29)
  30)
  3
  2 »
  1 'Υοτερίμετρίν
  4 Σ/.οφιφηστί'ρας
  2 Ρινας ένύχων
  1 Ψο)λϊλ τΰλί^ν
  3!) 1 Σΐύραν μεταλλ.νην
  32) 3 Γ) ωσσο/,άτοχα
  3.°) 1 ΙΙίίστρον ΐλαστικόν ■
  34) 3 Νυστέρια άφαιμάς'εως
  ο·}) 1 Προτωπίδα χλωΐίφορμ'ου
  36) 3 Μα-/3ίρ·α ' '
  37) 3 Α·'μ;σΓ«τικάς λαδ δας
  38) 2 Πολυττάγρας ρΊνος
  39) 2 » ώτων
  ι ό) 1 » ντΓ.'.χ:
  41) 3 Κλειθρολαβ^ας
  42) 1 Μητρολαδιδας
  43) 1 ΟύρηΟρολαίΡα
  44) 1 Λχίιδα είσοφάγειον
  45) 1 » αυυώσεως
  46) 2 » άπίψ,λωτιχάς
  47) 5 » άνατομιχάς
  Είς τίν α!ιτ;ν έτί των Οιν.ονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατιθεται ή Δημοοίευσ'ς καί εκτέλεσις τού παρόντος 'Δια-
  τάγματος.
  Έν Χαν.Ό-.ς τή 9 Μαίου .'912
  ' ν Ονόματι τοί? Βασιλέως
  II
  Κπανασταιικί'ι Διοχκτιτικη Έπτ.τροπη
  Ε. Ξ"ΡΑΤ
  Γ. ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Γ ΓΛΛΑΝΗΣ
  ■;. ,. Κ. ΜΠΥΡΑΚΗΣ
  ΛρίΟ. Δι»τάγ. 62
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έ-/3,τίς ύ-'οψίΐ ι; υπό χρςνΐλογίοΐν 2 Ά-ρύ.ίου 1912
  ψή; σμα τής ΈΓανα.τατικής Δυικηρ.κήί Έπιτροπής ·/.«!. -ο
  ά'ρθρβν 3 έϊάφιονθ'τϊϋ 6ζ' άρ'.Ο,;. 113 Νόμου'πρίτάσί: τ5ύ
  έ~ί των Οίκςνομικών Λιΐΐ/ίθντί- Έπιτρίπΐιι
  ί πο^αοίζοιιεν καΐ διατάοίο»·εν
  Εκιτρί'π-μεν την άτί/ί εισαγωγήν έν Ήραχλείω ύκί τοϋ
  τοθ -τυ/ί. Μ. Βαρίάκη^α ^,ζο^τχα^,ς μετά τώ'ν έξαρτη-
  μβτων της.
  Εις τϊν αΰτίν Ιττί των Οί«νίμ·χών Δΐίΐχίϋντα Έπιτροχονά-
  νατι''.ται ή Δημςσίευσις καίέκτέλεσις χοϋ ζαράντοίΔιατά'/ματος
  Εν Χ-νί.ις χυ 9 Μαι'ίιι 1012 '
  'Π 'Γίπανασταπκίι Διοικητικίι Έπιτροπη
  Ε. ΞΙίΡΛΣ
  Κ. ΜΙΠΡΛΚΙΙΪ
  Γ. ΜνΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ , -
  ΆίΐΟ. Διατάγμ. 66
  ' γίΣΞΓρϊ ιοσ α'
  ΒΑΣΙλΕϊΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  Έχίντεί ύ-' όψει τί ύχό χρίνολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  οισμα .ής Έπαναατατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί ;ό
  ά'ρθρον 3 έδάς^ιον θ'τοθ ύ-' άριθμ. 413 Νς;.'ςυ ιΐροτάσει το3
  έχί των ΟΊλονομικών Διοικοίντος Έ-τιτρίπου
  "Αποφαόίζο εν καί διατόίίαομεν
  Έπιτρίπομεν την άτβλή ε'ισαγωγήν έν Ρεθύμντ) υπό τοΒ 'ίω.
  Μανωλιτσάκη μιας πετρελαιομηχανί}ς καί ενός αλευρόμυλον
  σιίηροΰ μετα των Ιξαρτημάτων των.
  Είς τόν αάτϊν ΙζΙ των Ο'ικονομικών ΔιοικοϋνταΈπίτροπον άνα-
  τίθεται ή Δημοσίϊϋσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  'Γ.ν Χανίοις ττ]9 Μαί;υ 1912
  Έν Όνόιιατι τον Βασιλέως
  Ή Έπαναοταττκΐ) Διοικητική *Ε".τροπ«ι
  Ε. ΞΗΡΑ2
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ!
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΓΛΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 60
  ΓΕΩΡΓΟΣ. Α.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες 6π' ό'ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοο 1912
  ^'ήφισματής Επαναστάτας των Κρητών Συνελεύσεως χ«ί
  τό ά'ρθρον 3 έδάφΌν θ' τού ύπ' άριθμ. 413 Νόμου, προτάσόΐ
  τοΰ επί των ϋ'ικίνομι/.ών Διοικούντος Επιτρόπου
  %ηο^αδίζι^ΐϊν καί δϊατάοίίομεν
  Έττιτρε'τχμεν την άτελν) εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τ<^ Νιχ:λί.ου Χαχζιδα/.η τώ ■> κατωτέρω μηχανημάτων:
  ί) Ενός μηχανήματος μετ ά των έξαρτημάτών τού πρός λεί-
  οτνσιν χλα/.ών.
  2) Ενός τύπου σιδηροΰ μέ τούς σχετικοΰς δαΛτυλίους δι*
  τσιμεντοσωλήνα.
  3) Τεασάρων τύπων διά πλάχας άπό χυτοσίδηρον.
  Είς τόν αυτόν επί των ΟΊκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθειαί ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
  ' ματος.
  ! Έν Χανίοις τί) 9 Μαί(;υ 1912
  Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
  .
  "II
  έπαναστατνκίι δνοικητικΉ Έπιτροπίι
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Γ.ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  : Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 61
  ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες Ιπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή'
  φιτμα τής Έ;:αναοτατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  ■ ά'ρθρ:ν 3 έδάφιον θ' τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, πρθ'άίειτοθ επί
  των Ο'.κονομΐΑών Δ'.οι/οΰντος Έπιτρόζίυ
  Αποφασίζομεν καί ΐί,ατάόόοιΐΐν
  Έ-ιτρεπβμεν την ά.-ελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Γ.
  * Πατρ.κίου των κατωτέρω μη-/ανημάτων.
  1) Ενός μηχανήμ*Εθς τροπάνι 6άρους 1 όϋθ χύιογράμμων,
  2) Των έξαρτν,μάτών τού, ήτοι λωρίχ κυί άτσάλια. .
  3) Έ/.ατ'.ν σζανϊρχς χώμα χυτηριουΚων)πόλεως. "
  ■ Είς τίν αυτόν έπϊτών Οικονομικαί ν Διοικούντα Έιτίτρίπον «ν*-
  τίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοί παρίντοί Διατάγματος.
  Έν Χανίοις ν?) 9 Άπριλίΐυ 1912
  : , —ν Όνόμ,ατε τού Βαβ:λέως
  ι Ή Έπαναστατικΐχ Δχοικητικίι Έπιτροπίι
  Γ. ΜΤΛΩΝ0ΓΙΑΝΝΗ2
  Γ ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΙΆΛΑΝΗ2