91444

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1Ί Χ »'&£ ^/Ι <»4* ** ελλαδοσ ΠΛΡΛΡΪγΙΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΐΙΡΜΕβΙ ΚΡΗΤΠ ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Έν Χανίοις τί) 16 Μαίαυ 19Γ2 ΑΡΙΘ. 4Ί Άριθμ. Διαταγμ. 68 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ά» ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΑΗΝΏΝ ^Εχοντες ΰχ' όψει το ά*δ 2 Μαρτίου 1912 ψήφ-σμα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως, τό ά'ρθρον 7 τοϋ ύπ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτίου Ι. Ι Διατάγμχτβς καί τό ά'ρθρον 34 το3 ύπ'άριθμ. 737 Νόμοι», περί Δημοσίου Λογισττκοϋ, προβάσΐι των επί 'τών Έσωτερικών καΐ Οίκονομικίόν Διβικοΰν- των Επιτροπών, στη.^ΐζ-,μένη είς την ΰπ* άοιθ. 91 έ. ϊ. βμό- απόφασιν τής Διοικητικώς Έπαναστατικ?!ς Έπιτροπής ί'Ε*ί τοθ' ΕίϊΐΛθύ Πρ&ΐλπολογισμο3 των έξ&δων τής 'Ανωτερ. Διευθύνσεως των ^Εσωτερικήν *τ]ς χρήσεως τοθ ?το»ς 1911, ύχό κεφαλ. 12 κβί ίρθρον 1 γιρηγεϊτ«ι-αναιτληραίΐΐα'ϊΜΐή πΐσ-1 «ωσις ΐκ ίραχμών πέντε χιλιάδων (5000)^ ίιά τηλεγβα^ΐκά τέ¬ λη έσωτερικής κβί ίξαπςριχ'ής άνταποκρ<σ8β>ς».
  ΟίίαΰτοΙέπι των Εσωτερικήν - καί βϊκβνομικών νΔιοικούν-
  τες Επίτροπο» θέλουσι ίημίΐκίσει κ-αί ·€*τβλέσει τό πι»ρόν.
  ΊΔιάταγμα.
  'Εο Χανίοις *τ) 10 Μαίοο, 1912
  •Εν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως ί
  Ή Διο*κοι7(5α Έπανα<Ιτατιν.τι ,Έ—τοοπη ί Κ.'ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ. ΜΥΛΠΝΟΓΙΑΝΝΗΣ "Γ.'ΓΑΛΑΝΗΣ Ε. .ΞΗΡΑΣ ' 'Ή Δι·ικοΓ«Ια ·Ηπανα«(τατικτΐ !Ε—ιτ(>οπή
  Άπόθπασμα τΛς έν Ίφ ύπ' αριθ. 76 τής 9 Μαΐου 1912
  πρακτικης άτΐο^Ασβως της 'ΈπανβοτατιχΛς Δτοικ.
  Επντροπής.
  Άριθμ. Άποφ. 91
  τεραής καί εξωτερικάς άντ«ποχρίσ»#ς» Ικίραχμ. πέντε χιλιά-
  (5000) καί
  "_νατίθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης ε'ς τους "1κί των
  Έσωτερΐλών χαί Οικονομικωσ Διοικούντας Έιτϊτρβιτους. ,
  Ή Διοικοϋσα 'Επαναστατικτι .-Έπντρβπίι
  Κ. ΜΠΙΡΑΚ«Σ
  • Ε. 'ΞΉΡΑΣ
  ί Γ^-ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  . Γ. ΙΓΑΛΑΝΗΣ
  'Ό^Γραμματεύς
  Ότι άκριδές < Έν Χανίοις α"ΰθημ»ρόν Ό Γραμματεύς τής. Διοιχούσης *Επανασ.τατικ?)ς''Έ,*;τρβφί)ς. "Π. Μ'αρκατω^άκης Άριθμ. Διατάγ. 35 ' ΓΕΩΡΠΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ-ΤΩΝ ΕΑΛΒΝΩΝ "Έχοντες ύπ' ίψει το «ο- ? Μαρτίβι» -1912 *ήφι*μ«ντ)ί 'Ε- ιταναστατΐΑής των Κρητών Σον«λεύσεως, τό ύπ' αριθ! ΊΑ! τί)ς 26 Ίουνίου 1910 φή?ισμα τ*)ς εν Κρήτη Σιινΐλε»σϊως ^ών Έλλήνων, τα άν»ρα'3 καί 7 τθ8 5π' αριθ. 93τβΟ 1941 τής αΰ- τϊίς Συνελεύσεως■ψγΐψ'σματος, προτάσει των έχί τί]ς^ημρσίας ^Ασφαλείας καί των Δημίσ(ων 'Εργων καί επί των1" ΟΐχονομΠΙών Διβτκούντων 'Έπιτρόιΐων στηριζομένη είς την ύ«' αριθ. 94 Ι. ϊ. όμόφωνον απόφασιν τής Διοικαύ—ς Έχαναβτατικής 'Ε Λαδοϋσα ύπ'δψει τ<> ύπ' αριθ. 1β5*]ο7β 6· ^. εγραφον τής
  ( Αν. Διευθύνσεως των Έσωτερβκών τό αρθρον 7 τοϋ ύπ' αριθ.
  26 τής 29 Μαρτ^ου έ. ϊ. Διατάγματος καί τό αρθρον 34 τού
  ύπ αριθ 737 Νομοο περί Δημοσίου Λογιστικόν.
  Άποφασίζει χαί Διατααει
  Έγκρίνει, όπως διάιΔιατά^λΛ.ίς χορηγή»} άναιληρωμα-
  τική πίστωσις επί τοθ Ε'ιδικοϋ προοπολογισμβθ των έξόδων
  τής Άν. Διευθύνσεως των Εσωτερικώ ν τής χρήσεως ΐοϋ ετους
  «1912 «πό κεφ. 12 καί άρθρ. 1 « διά τ*λ?γρα|ΐκά τέλη 'Εσω-
  ?Αρθρον 1. Επί τοθ «ΛσΤκοΟ πρ8θ*ολογισ*μβ0
  τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας ■ καΐ-των
  Δημίσίων "Έργων τί)ς χρήσεως τόϊ' Ο'ικονομιιΐοΟν ?τους''τ91ί,
  χβρηγεΐται. ίκτακτος ΊτΙστωσις Ι* σροτχιλδν έν ίλώ ενός έκατομο·
  ρίον %α ϊιακοσίων μιάς χτλιάΐων (αριθ. 1,2Οί'.ΘΟΟ). κβτανεμο-
  μένη υπο ίδιον κεφάλαιον καί άρθ,ρα ώς ακολούθως σΓα'τήν.^κτέ-
  •λεσιν των εξής Δημβσίων "Εργων.
  • 1) Διά την ιτροέκταστν *1}ς 4ίο0''Βρ«'βων-—Γε-
  ωργιοοπόλεως........................' Δρ. 7Θ6Ο0
  2) Διά την προέκτασιν τ1)ς δίββ Άτσιποιιούλοΐ)
  —Βιολί-χαράκη—Χανίων............. ** ν *«0000
  3) Δλ* την π^οέκτασιντίΐςί 4ϊοϋ Ρ«θύ(*νης— ,'Ί
  Ηρακλείου χαί κατασκευήν Γϊφύρας επί τής
  αΰτί|ς δδοϋ είς ποτβμον Πλατανέ........ » 140000
  4) Διά την προέκτασιν τί)ς οίοθ Φουρνβ—·
  ΛΚ,................ » 80000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι
  5) Διά την δδδν Χανίων Κεραμειων....... » 10000
  6) Διά την προέχτασιν τής δδοϋ Χαλέπας—
  Άκρωτηρίου πρός "Αγίαν Τριάδα....... » 10000
  7) Διά την προέκτασιν τής δδοϋ Καιρίτου—
  Άληκιανοϋ—Βατολάκκου............. » 12000
  8) Διά την προέκτασιν τής δδοϋ Ταυρωνίτου —
  Βοοκολιων......................... » 20003
  9) Διά την κατασχευήν Γεφύρας Ιπί τής δδο3
  Σπηλιας —Δρακώνας καί προέκτϊσιν τής
  αϋτή-ςδδοΰ........................ » 20000
  10) Διά την προέκτασιν τ?ίς δδοϋ Χανίων—
  Καστελίου Κισσάμου—Μεσογείων....... » 10000
  11) Διά την κατασκευήν Γεφύρας έν τώ ποτα¬
  μω Άζωγυρέ Σελίνου.............. » 10000
  12) Διά την κατασκευήν Γε.ρύ'ρας έν τω ποταμω
  Βληθιά Σελίνου.............'......1 » 6000
  13) Διά τήνπροέκτασιν τής δδοΰ Καλυδών —
  Άλμυρίδος—Γαίαλοχωρίου........... » 10000
  14) Διά την δδόν Βάμου— Κεφαλα......... » 15000
  15) Διά την χροέκτασιν τής όδοϋ Μεγάλον—
  Χωραφίων........................ » 25000
  16) Διά την προέκτασιν τής όδοΰ Βάμου —
  Καλαμίτσι......................... » 5000
  17) Διά την Χάνδακα — Γβωργιουπόλεως..... » 6000
  18) Διά την δδόν Πατσιανοϋ— Καλλικράτους
  καί διοχέτευσιν τοϋ ίντός τής Φάραγγος ύδατος » 5000
  19) Διά την χροέκτασιν τής όδοΰ Βρυσών—
  Κράπης— Άσχΰφου.................. » 70000
  20) Διά την δδόν Ρεθύμνης-Άγίου Βασιλείου » 45000
  21) Διά την οδόν Ρεθύμνης—Άμαρίου..... » 35000
  22) Διά τή» δδόν Ρεθύμνης—Περάματος—
  Πανόρμου......................... * 30000
  23) Διά την δδόν Μελιδονίου—Πανόρμου... » 12000
  24) Διά την αποπεράτωσιν τοϋ λιμενοβραχίονος
  Πανόρμου......................... » 10000
  25) Διά την προέκτασιν τ<[ς δδοΰ "Ηρακλείου Μεσσαράς................._........ » 120000 26) Διά την προέκτασιν τή"ς δδοΰ Ήρακλείβυ Καστελλίου Πεδιάδος................ » 50000 27) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ "Ηρακλείου Λχσηθείου......................... » 30000 28) Διά την αποπεράτωσιν τής Γεφύρας Λουτη* Πέραμα.......................... » 5000 29) Διά τήνπρο^κτοσιντής δδοΰ "Αγ. Νικολάου Παχειας—Άμμου—Ιεραπέτρας....... » 160000 30) Διά την προέκ:ασιν τής δδοΰ "Ιεραπέτρα; Βιάννου........................... » 10000 31) Διά την προέκτασιν τής δδοϋ Βιάννου- "Ηρα¬ κλείου ........................... » 10000 32) Διά την δδόν Άγίου Νικολάου Αασηθείου » 20000 Έν ό'λω Δρα/μαί 1201000 "Αρθρον 2. Ή πίστωσις αίίτη έφ' όσον δέν διατεθή έξ δλο- κλήρου έντός τί|ς χρήσεως τοϋ Ο'ικονομικου" ετους 1911 μετε- νεχθήσεται έν όλω ή έν μέρει είς τάς επομένας χρήσεις διά Διαταγμάτων. Αρθρον 3. Αί μελέται καί οί προϋπολογισμόν των ανωτέρω ίργων έγκριθήσεται συμφώνως τω αρθρω 7ω τοϋ ύπ' αριθ. 93 ψηφίσματος τή"ς έν Κρήττ) Συνελεύσεως των Έλλήνων διά Διαταγμάτων. Είς τοϋς αΰτοΰς επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη- μοσίων "Εργων καί επί των Οικονομικόν Διοικοϋντας Έπιτρό- χους άνατίθετχι ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τί) 10 Μα'ου 1912 Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλτίνων ,. ΐ( . Ή Ατοικοϋσα 'ΕπαναστατικΗ 'Βπιτροπή "ίΐη"'" . Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ *-- -<·Ί Ε. ΞΗΡΑ2 * .... Γ. ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ -■' Κ. ΜΠΤΡΑΚΗ2 ΤΛς έν άποφά Αριθ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ύτ'άοιθ. 7·< τής 10 Μάϊον 19!2 πρακτικφ. της Λιοικοά,ίας 'ώααναίτο.τικίϊς 'ΚΛ •II Έϊπιτοοπή Λχ?ο3σα ΰπ'όψίΐτό Ιπ' αριθ. 198ν/.5« ϊ· '· έγραρον τής Κεντρίκας Δΐίυθύντεω; τώ; Δημ3?. Έργων, τό ύτ' αριθ. ΙΛ'. τής 26 Ίουνίου 1910 ψηφίσ,Αατίς τής Συ>ελεύΐί£θ; των Ελ¬
  λήνων έν Κρήτη, καί τα ά'ρθρ. 3 λχ! 7 τρ3 ύπ' αριθ. 93 Τ30
  1911 ψηφίσματος τής αυτής Σονελεύσίως
  70030
  » 140000
  » 1ΊΟΟ00
  » 80000
  10000
  10000
  12000
  20000
  Έγκρίνει, ό'τω; διά Δ'.χτάγμϊτο; χορηγΐ^κ) ^πί τοϋ Είδικού
  Προϋπολίγισμοϋ των έξόδ.νχ τής Άν. Διευθύν. τής Λημοσία;
  Άσφαλείας καί των Δημ. "Εργων τής χρήτεω; τοΰ ΟΐΑθνο,ΑΐκοΙ
  Ι.ούς ^911 ε"*τα*τος πίστ-οτις έκδραχο-ών έν "όλω έν:ςέ<ατομ- μυρ!ου δ.αλθσίων μια; -/ιλιάδων (1,201,000) κατανεμομένων υπό ίδιιν κεφάλαιον καί αρθρα, ώ; ά-Λθλ3ύ9ως, διά την εκτέλε¬ σιν των εξής Δημόσιον "Εργων. 1) Διά τήνπρςιέκτατιν τής δδοϋ Βρυσών Γεωρ- γιουπόλεως....................... Δρ 2) Διά την προέκτασιν τής δδοϋΆτσιποπούλου Βιολί — Χαράκι—Χανίων............. » 3) Διά την προέκτασιν τής όόΌ3 Ρεθύμνης Ηρακλείου καί κατασκευήν γεφύρας επί τής αυτής δδοϋ είς Π3ταμϊν Πλαταν'ί....... 4) Διά την προέΛτασιν τής όϊοϋ Φ.υρνέ—Λάκ- κων Κυδωνίας..................... » 5) Διά την δδόν Χανίων Κεραμϊΐών...... » 6) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ Χαλέπας— Άκρωτηρίου πρ:ς Αγ. Τριάδα....... » 7) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ Καΐρίτου Άληκιανοϋ—ΒατθΛάκχου............ » 8) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ Ταυρωνίτου— Βουχολιώ >........................ »
  9) Διά την κατασκευήν Γεφΰρας επί τής δδοΰ ■ τ· .'Ί.
  Σπηλιας—Δρακώνας καί προέκτασιν τής
  αΐτί-ςοίοθ........................ » 20000
  10) Διάτήνπροέκχασιν τής δδοϋ Χανίων—Κα¬
  στελλίου Κ'.σσάμβυ—Μίσογείων........ » 10000
  11) Διά την κατασκευήν γεφύρας έν τώ πο¬
  ταμω Άζωγυρέ Σελί;ου............. » 10000
  12) Διά την κατασκευήν γεφύρας έν τω ποταμω
  Βληθυά Σελίνου.............'.....'. » 6000
  13) Διά την προέκτασιν τής δδοϋ Καλυίών
  Άλμυρίδος—Γαίαλοχωρίου........... » 10000
  14) Διά την δδόν Βάμου—Κεφαλα........ » 15000
  15) Διά την προέκτασιν τή* όδοϋ Μεγάλων
  Χωραφίων........................ » 25000
  16) Διά την προ έκτασιν τής δδίϋ Βάμου Κα-
  λαμίτσ ι.......................... » 5000
  17) Διά την Χάνδακα Γεωργιουπόλεως.,. . . » 6000
  18) Διά την δδόν Πατσιανοΰ—Καλλικράτους
  καί διοχέτευσιν τοϋ έντός τής φάραγκςς
  •ό'δατος................·.......... » 5000
  19) Διά την χροέχ,τασιν τής δδοΰ Κραπης—
  Βρυσών Άσκίφου.................. » 70000
  20) Διά την οδόν Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείίυ » 45000
  21) Διά την Ο5όν Ρεθύμνης—'Λααρ'ου..... » 35000
  22) Διά την δδόν Ρεθύμνης—Πβρά,χατος— ,
  Πανόρμου..................'...... » 30000
  23) Δ·.ά την δδόν Μελιδονίου Πανόρμου..... » 12000
  24) Διά την αποπεράτωσιν τοϋ λιμενοίραχίονος
  Πανόρμου..................."... » 10000
  25) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ Ηρακλείου
  Με-ρβς........................ » 120000
  26) Διά την προέκτασιν τής δδοϋ "Ηρακλείου
  Καστελλίου Πεδιάδος............... » 50000
  27) Διά την προέκτασιν τής δδοΰ Ήρα-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  »——■—■
  κλείου — Λασηθίο ν................. » 30000
  28) Διά την αποπεράτωσιν τής γεφύρας
  Λοντη·— Πέραμα.................. » 5000
  29) Διά την χροέκτασΐν τής ο3ον ΆγίΌυ Νικο-
  λά-υ, Παχείας "Αμμον —Ιεραπέτρας.. » 160000
  30) Δ'ά την προέκτασιν τής οδοί Ίεραπέ-
  τρου—Βιάνου.................... » 10000
  31) ΔΛ την προέ/τασιν τής ό3οϋ Βιάννου— »
  Ηρακλείου...................... » 10000
  32) Διά την όϊϊν Άγίου Νικολάου- Λα¬
  σηθιου ......................... » 20000
  Έν δλ«.................... Δρ. 1201000
  Η πίστωσις αό'τη έφ' δτο» δεν διατεθ* '-ζ ολοκλήρου βνιός
  τίίςχρήσεως τοϋ τρέχοντος Οικονομικόν :-:.»; 1911 μετενεχθή-
  σεται έν όλω ή έν ιιίρει είς τάς έτί',ιένα; / ήτ=ις, διά Διαταγ-
  μάτων.
  Αί μελέται δέ καί *ί ποοϋπολογισμοϊ των ανωτέρω έ'ργων
  έγ-Αριθήτονται διά Δ'αταγμάτΜν, συαφώνως τω ά'ρθοω 7 τοϋ ύπ'
  αο'θ. 93 τοϋ 1911 Ψηφίτματος τής έν Κρτιτ-η Συνελεύσεως
  ιών 'Ελλήναιν' καϊ
  Άνατίθησι την εκτέλεσιν τής ζαοοόσης άτοτάτεως είς τοΰς
  επί τή; Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημΐίσ. Έργων καί επί
  ^•ών Οικονομικών Διοικοϋντας Έπιτρόπους, ώς καί τόν χαταρ-
  τισμϊν τοϋ σχετιι<οϋ Διατάγματος. Ή Διοικούσα Έπαναστατική Έπιτροηή Γ ΓΑΛΑΝΗΪ ΕΜΜ. ΞΗΡΑν Γ. ΜΥΛΩνθΓΙ4ΝΝΗ3 Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΙΣ Ό Γραμματεύς ΤΙ. Μαρκαντώ'ης Οτι άκριίες άπόσπασμα Έν Χανίοις, αυθημερόν Ό Γραματεΰο τής Διοικούσης Έπαν. Έχιτροχής Π. Μαρχαντώνης . Διατάγ. 34 ΓΕΟΡΓΙΟ-Γ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ "Εχοντες ύπ' ϊψει τό υπό χρονολογ. 2 Μαρτίου 1912 φή- φισματής Έπαναστατικήο των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθρ. 7 τοϋ ύπ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτίοο έ. έ. Διατάγματος καί τό αρθρον 3'Ί τοϋ ύπ' αριθ. 7^7 Νόμου «περί Δημοσίου Λογι- στιχοϋ». προτάσειτώνίπί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη- μοσίων "Ερ ν·<ον καί επί των Οίχονομΐιΐών Λιοι/,ούντοιν Έχι- τρόχων, στηριζομένη είς Τήν ύπ' αριθ. 92 έ. 'ί. όμόφωνον αχόφασιν τής Διοικούσης Έπαναστατικής Έχΐτροπής, Ά«»φασ£ζομεν καί διατάσσομεν Έχί τοϋ ε'ιδικοΰ Προυπολογισμόν των Ιξόϊων τής Άνωτέίας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημίσίων Έρ- γω< τής χρήσεως τοϋ έτους 1911 ύχό Κεφάλαιον 2 καί ά'ρ"ο. 13. Χορηγεϊται άναχληρωματική πίστωσις έκ δρ. έξήκοντα χιλιάδων (60.000) «?ι' άποζημιώσεις των υπό τοϋ δημοσίου καταλαμβανομένων κτημάτων». Είς -ούς αύτούς ;πί τή; Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη- μοσίων Έργων κα! Ιπί των Οίχίνομικών Διοικοϋντας Έπιτρό- τους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δ-α- | τάγμ,τος. 1 Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912. Έν Όνόυ.'ίτι τού Βασιλέως *ΙΙ Δτοικοϋ<Ια Έπανα«ίτατικη 'Κπιτροπη Γ ΙΆΛΑΝΗΣ ΕΜΜ. ΞΙΓΡΑΣ Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗ3 Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΙΣ 1*23 ♦II 1ιοκοϋ($α Επαναστάται. ΈπιτοοπΗ τή" έν ι~α ύη' αοιβ. 76 τη.'-1 Μάϊον Ι0)12 ποακτικφ απο¬ φάσεως τίΐς διοικούσης 'Επαναστατικης Επιτρο»Λς. Ή Ιπιτροπή ΰπ' δΊ!»« τό υχ' αριθ. μμ/ιγ'« ^- ? ϊγγοαίΐον τής Κ»ντρ·.χί!ς Διβυθύνσε'Λ; των Δηιΐίσίων "Εργων, τό αρθρ. 7 τού1 ύπ' αριθ. 26τής 29 Μ«τίου 1912 Λιατάγϋΐατος καί τό χρθρ. 34 τοϋ ΰχ'ά3ΐθ.737 Νόαου, περί Δημοσίου Λογιστικοϋ. *Αποφα<Ι{ζει παιιτ^η^ΐί Εγκρίνει, όπως διά Διατάγματο^ χοο-νηθτϊ άναπληρωμοίτική πίστ-ωο-,.ί !κ ϊοαχμών έξήκοντα χιλιά?ων (60.000) Ιπί τοθ Εί- δ'.κ33 προΰπολογιτμοϋ των Ιςϋων τί(ς Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δηα. Άτία^είτς «αί τί3ν Δ^μ. Έργων τής χρήσεως τοϋ Ιτους 19'Ι υπο Κεφάλ.2 κα! ά'ρθρ. 13 «δι' άποζομιώτεις των υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανίμένων κτημιάτων» καί Άτ>:χτίήησ[ τήν ΙκτΑίσιν τ*!ί -κχζούσης ε'ς τοϋς Ιπί τής
  Δημ. Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων καί έ-ί τ'όν Οίκονο-
  μι/'Τιν Διοικ. Έπιτρόπους.
  *Η 4ια>κοΟ(Ια *6πανα<}τατικιΐ Έπιτοοπΐι Ό Γραμματεΰί Κ. ΞΗΡΑΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Π "Οτι άκοιδές άπόσπασμα Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Ρραμμχτεός τή; Διοιλ. Έπαναττ. Έπιτροπΐ]; Π. Μαρκαντώνης Αριθ. ατάγ. 32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ* Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Έχοντες ύπ' όψιν τα άπό 2 Μαρτίου, 2 Άποιλίου κα' 2 Μαίου 1912 ψηφίσματα τής Επαναστάτας των Κρητών Συ¬ νελεύσεως, καί τό ΰπ' «ρ θ. 146 τής 7 Σΐπτεμίοίου 1911 Διάταγμα, χρίτάσει τοί ΔιοΐΛθϋντος την Παιδϊίαν Έτιτρόποο. Άτα>αο!ίζοιιεν και διατ 'κίίΐομεν
  Κανονί^ουιεν την μηνιαίαν μυθοϊοΐίαν των έςήί έν ϋχηρετία
  δημοϊιδασκάλων άπό τίς 3 Απριλίου 1912 καί έςής.
  1) Τής ΣτέλλϊςΚορυλλάκιίιδ)Χ(σσ/ιςΤσικαλ«ρ-.ω; είςϊρ.60
  2) Τής Αικατερίνης Βλαστού διδ)λίσσης Άγίου Μύρω¬
  νος ε'ς δραγ. 60
  3) Τής Εΐιπραςας Βλαχάκι διϊ)λίστη; Έμπάρου είς δρ. 60
  4) Τής Δωροθέας Μπαϊραχταράκι διδ)λίΐσης Φορτέΐσας
  είς $ρζ/.· 60
  5) Τής Καλλιότης Πικουλάκ/] διδ)λίσσης Τζερν'άϊων
  είς ϊραχ. 60
  6) Τοί Νικολίο,ί Ά'αγνωττάκ'. δ·ϊ)λου Σταυροχωρίου είς
  Ιραχ. 75
  7) Τού Γεωργίαν ΜβσχολιϊάΛΐ 3ιδ)λου Καλοϋ Χωρίου Ση¬
  τείας είς ^ο--/· 7ί>
  8) Τ?;ς Ζαμπίας Κερανάκι 8ιδ)λίστης Βάμου είς ορ 60
  9) Τής Χρυσή; Μπαδιεριτά/,ι διο)λίσσ/ΐς Μινωλ35τ:ούλον
  είς ίραχ 55
  10) Τού Εόααγίλου Άνϊρεαδάκι 8ι?)λουΝεροκούρου είς δρ. 55
  11)|Τοΰ Άντ. Να 3?ίκη ?ι3)λο« Καλάμ:υ εί; 3ραχ. 55
  12) Τοϋ Νικηφόρου Νικηφοράκι διϊ)λου Βάμου είς δρ. 55
  13) Τής Γαρ£φαλ?αςΞυπολιτάκιδιδ)λίσσης Μουζο.ιρά είς δρ. 5"ί
  14) Τής Είρίνης Παπαίοσηφάκι διδ)λίσσης Χωρδακίου είς
  Ζρ:χ-/!_. 55
  15) Τής Μαρίας Χΐχλαϊάκι διϊ)λ·'σσης Καρών ε;ς 5ρ. 60
  16) Τοϋ Θ·ο3ώ?ου Δ3υκά*ιδιϊ)λου Αγ. Ρ^υμέλης είς δρ. 55
  17) Τοϋ Μενελάου Σαδίάκι 3ι3)λου Άρμένων είς δρ. 60
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ·. £ 1?ΤΒΡ!ΡΝΗΣ~02
  Ι
  95) Τοϋ
  ) !
  Θ-:ο*ο<τάνι *ιΒ)λου Σγοινια είς ίρ 55 55 Τοϋ Δηά. ΠαΐΓΛΪάκι *ιί)λ3υ Πατσι*Ιοθί 55 ρ 97) Τοθ Παν-. Μϊυντοΐίχί ϊ·?)λβ» Ττά«·ες είς δο. 55 28) Τού Χο. Σ-Ίτνΐίνίκι ϊίί)λου ΠηγαϊϊικίΜν ε'ί 5ο. 55 99) Το3 "Ιωάν. Βα-7-λάκ! ϊιϊ)λβυ Κίμιοων Πυ-ν. ε?ο ϊρ 55 30) Τ'3 Φιλ^ιτη·. Καο^άκι ξ'ϊ)λίυ Κ>^αϊτ5ί είς ϊί-γ. 55
  Ή) Τής Μαο·Ί<: Άτοστίλάχ' ϊιϊ)λίτ— ί Ρ.ου>·ταέντί ε'ς ϊο. 55
  39) ΤοΠ Γεωρ. Ποτ-χα™- ?.ξ)λίΐ) Γ-αν-'-τι ε'ς δο. 60
  33) Το3Γ·ωογ.ν-ι Μηλπράκι δ·5>λου Γί-γ-Μν εκ ϊ->. 55
  3ί) Το3 ΊΜϊν. Γραα·χατχ5ϋ διϊ)Χου Μετϊχ-'ων Τουρ),ωτής
  ε'τ ίρ. 60
  35) Το5 Χοισ. Φοινν.ούλγ) ϊι^λου Πϊΰκίυ Σητείαί ε'-ί δο. 60
  36) Τού Γ-ωρ. Λ-τ-ηθΐΜτίκι Ϊι5)ου Άλ->ΪΜ>» εί: ϊο. 60
  37) Τοθ Γίωο Σ»ακ?ανάκΐ διί)λου Καν. Χωρίου Πεδιάδος
  είίδραν. 55
  38) Τοϋ νορ. Τζανάκι ϊιϊ)λοο Αγ. Βασ'λείου Βΐάννϊυ εις
  »ο. 60
  39) Τής 'Ρ>ττί5ί;ς Βαρουγάκι διδ)λ(σσης Σκοπής Ση-είας β'ς
  ίο'χγ. 60
  40) Τοϋ Έΐχμ. Στ. Χατ!Ύ;*άκι »ιϊ)λ3υ Λίστίίυ είς ϊβ. 60
  41) Τοϋ ΓΛμο. 4. Παταϊάκι διϊ>λου Μαλλών Ίεραπέτρου ε'ς
  ϊοχ/ 75
  42) ΤοΟ Ιωάν. Καραμχαχάκι ϊιϊ)λου Ίτρ->> Καινουρίου είς
  ϊρ. 5Γ>
  43) Τοϋ Κωνστ. Δετ,Λθίκι ϊ·ϊ)λου Μβν-5 ε'-ί δρ. 60
  44) Τ=3 Τωάν. Κ. Παιταδάχ' ίιϊ)λου ΈλταΌ εις ϊο 55
  45) ΤοΟ Φιλ. Ε. Παπκϊίκΐ διί^ου Βουτων εΐο δο. 55
  46) Τοϋ 'ντ. Όβιρανοΰ ϊίϊΗο» Π^ίυυιανιΤιν ε'·ς 5ο. ΚΡ»
  ^47) Τοϋ Γίωρ. Μττυίίυϊί" ϊιϊ)λβυ Κ^η>1^ ν.ς ϊο. «Ο
  Γ48) Τής Χουσίϊί Στ*ν9υ?άκι ϊ-ϊΐλβι· Γχ-,ίΖοη ε'ς 5->. 60
  Γ49) Τοϋ Αηι*. Γ. Βί.χί-υχα ϊ.?)χ9!) Βέν-, ε!· ϊρ. 60
  50) Τής Άίβιϊίηη- Καραντινού ϊΐδ)λίσσης Φουρφίυρα Άμα-
  ρι"ρυ ε'ο ϊρτ/. 60
  5η Τοϋ Μ·γ. Βενιανάχ1 δ^ϊλου Άί!αβνοε είς 5ο 55
  Εί<· τόν Δι^ν--ντα την Πα-.ϊείαν Έπί-ρ3-ον άνατίθ ται ή δημοσίευσις καί ΙνΛϊσι« τού ποτοόντος Διατάγμ—ος. Έν Χανίοις τή 9 Μαίου 191?. Ή Δτοικούσα Έπαναστατιχή Ε—ιτροπή Γ. ΓΑΛΑΝΗΓ Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗ2 Μ 8) Τού Εΰ*γνΛου Φωτάκι διδ)λου Καστέλλου Άίτοκΐρώνοη | Είς τον ΔίθθΜδντα την Παιδείαν Έ*!—»*ον '.άναΓίθεται ή είς δραγ. 55 19) Τοϋ Στυλ. Σαιαρ)ουϊάκι διϊ)λου "Επάνω Βαλσαμιονέρου είί δρ. 55. 20) Τοϋ Μανού'σου Μπιχάκι ϊιϊ)λου Αγ. Ιωάννου Άμαρίου εκ ϊρ. 60 91) Τοϋ Νικ.Τίθ'πτουίάχ'. Ϊι5)λου Αύνενικϊ^ εκ ίρ. 60 29) Τοϋ Άνδο. Καλίϊϊτ^κ- ϊιϊ)*-υ Άσχών εις δρ. 60 23) Τοΰ Νικ. Βλ«/άκι ϊιϊ)λ;υ ΝιχηδττοΟ κίί δο. 55 24) Τοϋ Νικ. Μ»βν?ωτβυσάκι ϊ·δ)λου Άιί!υ.ι εκ δο. 60 ϊπίοσίίυσΐς καί ί*τί?ί7'ς- το3 ««ρίτντος Διατάγριβτος Έν Χανίοις τη 10 Μαίου 1912 'ϊζν Όνόμ'ϊτε το*1 *Η Έπαναάτατικη. Διοιχητιχη ΈΓΤΐτοοπη Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΜΟΓΤΑΝΝΉΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Αριθ. 38 ΓΕΟΡΓΙΟ-Ξ ΒΑΣΙΑΕΤ5: Α' Αριθ. 18 ΓΕΩΡΓΤΟ2 Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΗΝΩΝ Έ'χ2··'τες ύπ' όψει το υπό ·χρονολογίαν 2 Άπριλίοι» ί912 φήφ'σμα τής Γενίκής Έττιτροχείας τ*ίς Έπαναστΐτικής Συνε- λίύσεως. /.ιί τό άοθρον 7 τ:0 ύπ' άριθμ. 93 τού 1911 ψητρίσ- ματος τί"ς Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτη παοτάσει των επί τίίς Δημοσίας Άσ?αλε!αο <α? των Δημοσίων "Εργων καί επί των Οίχονοαικών Διοτκ. Επιτροπών, στηριζομένη -ετς' την ύτ' άοιθμ. 1ββ0/1><, έ. έ'. ποότϊΛν τίς Κεντοικής Διευ&όνσεβς των Δημ σίων "Εργων καί τή* δμοφώνω άΐΐΌφάτει ϋπ' άριίμ. 50 έ. ϊ. Έγκρίνομεν τόν ποοϋτολογισΐΑόν έκ ϊραχμ.' 60,000 κα? την σχετικήν μελέτνΐν διά την κατασκευήν ϊο·3 νίουΤβλωνείου Χα¬ νίων παρατΐίς άτοθιίίας Χϊόνας ε'.ί θ=ην Τε^σανα, ΐ.ν.υροϋ'^'* των δια τοθ ΰπ'άριθμ. 163 τού 1911 Διατάγματος έγριθέντων ττοοΰιτολογισμοϋ καί μελέτη; διά την κατασκευήν τοϋ έν λόγω Τελωνείου. Έπιτοέπο'ΐεν δττως ϊια την εκτέλεσιν τοϋ Ιργοο τούτΌϋ δαπα- νηθή ή έν τω ε'ιϊικω πίίϋττολογσνω των Ιξόδων τής -Ανωτέ¬ ρας Διευθύνσεως τ?ίο ΔηΑίσίας Άσφαλεί»: κ«ί των Δημοσίων "Κακίαν άναγρΐίϋομένη χίστωσις ύχό νεράλαιον 3 χρ&ρ. ·ί". Ε'.ς τοί,ς αύτοΰς ?πί τής Δνΐ'-ΐοσίϊς Ασφαλείας καί των Δη¬ μοσίαν Έρνων καί επι των Ο'ικονομικ·ών Διοικ. 'Επιτρόπους άνατίθΐιται ή Δηαοσίευσις καίΐκτίλεσις τοϋ παρόντος Διαταγ- ματος. Έν Χανίοις τί) 6 Απριλίου 1912. Τ ν ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοικοΰσα Επαναστατικαί 'Εηιτρο-τΐ Ό Πρόεϊρος Τέ Μέλη Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ! Λ. ΛΤΩΝΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ Της απαιτουμένης δαπάνης διά την χπταο·κευην τον Νέον Τελωνείον έν Χανίοις παοά τάς —ϊλωνειακάς αποθήκας Χανίων είς θέσιν «Τερσανά» 5- 2 Απριλίου κ κης τ<3' Κρη'ών 02 1 II Έΐδος έργων Ποσόν Τιμή Δ. Λ. Δ. Λ. Συ- φη?ίτματα τή; Έ νελΐύσεως χ»ί τ^ 5ρθ?ον 9 το3 ΰπ' αριθ 102 τβθ "1911 Δ(α- ταγματος, προτάσει τοθ Διοικοϋηος την Παιδείαν Έιΐιτροπο , '—πο^β'ίΙζομεν καί όιατά«1«ίοιιεν Ίδρύομεν προσωρινώς «ν Άγια Ειρήνιο ΣιΧίνου μίχρις όρι- στικοδ κα»ονι«μοΰ τής έκνΤ οχολικής περιφερείας έν άίιαίρετον σχολείον αρρενων καί Α'. Τοιχοποιίαι «αί λοτπαΐ εργασίαι τοΰ ·κτιρίου 1 ΤοιχοτοιΐϋΐΘεμιελίων δ.ά Θη- ραικοκονίας (ιδε άρθρ. χιμο- λογίου)χ3.............. 450 00 2 Τίΐχοτοιία ά'νω θεμελίων μί'/(·ιχίρων'?ος διά καθαρας άμ;Α;κονίο:ς καί γωνιαίων λί- θαιν κλπ. μ3........... 990 00 3 Έκσχαφή θεμελίων επί πά¬ σης φύσεως έδάφους μετά τίς Ίσοπε?ώο·εως των χωμάτων έντός καί πέριξ τού κτιρίου έξαντλήσεως υδάτων κλπ. (ίδε 9 50 42ί6 50 9 00 8910 00
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  450
  ου
  0
  81)
  360
  00
  19
  50
  45
  00
  877
  50
  000
  00
  0
  45
  900
  00
  24
  00
  26
  50
  636
  00
  152
  00
  20
  00
  3040
  00
  4 Ξεστήλΐ6οδομήτι)ς βασεωςτοΰ
  κτιρίου ές ογκολίθων κλπ. μΛ
  5 ΣΊδηροίέλκυστήρεςπρος σύν¬
  δεσιν των τοίχων καί σιδηραϊ
  δοκβί δι' άνώφλοια θυρών καί
  παραθύρων όκαί......... 2000 00
  6 Όπτοπλινθοδομη έν γένει
  στηθαίου κλπ.εις κυβ. μέ:ρα
  7 Ξεστη κορωνΐς έξοχήςθ.30
  (Ϊ3ε σχετΐλά έ'ργα τιμολογιου
  καί συγγραφης εις μετρα
  μήκους................ 152 00
  Β'. Στεγη σχδηρά έπ>στέ-
  γασις κτλ.
  1 Στΰλαι χυτοσιδηραί κατά τό
  δοθησόμενον σχέδιον λεπτο¬
  μερείας ^ίδε άρθρα τιμολό-
  γιον καΐ συγγραφής......11000 00 490 00 5390 00
  2 Ιϊτέγη έκ μαλακοΰ χάλυβος
  μετα τής τοποθετήσεως όλων
  των τεμαχίων συμφώνως τω
  σχεδίω (ϊόε σχετικάά'ρθρα τι-
  μολογ'ιουκαίσυγγραϊής)...41ο00 00 540 00 22410 00
  3 Έπιστέγασις εκ καβρονίων
  καί σανιδων Καριντιας ('ίοε
  σχετικά ά'ρθρα τιμολογιου
  καισυγγραφής).......... 1260 00 5 50 6930 00
  4 Έπικαλυψιςέπιστεγάσματος
  διά ϋοαόβΓΟΐά μετά τοπο¬
  θετήσεως κτλ. (ϊο"ε σχετικά
  ά'ρθρα τιμολογίο» καί συγ-
  γραφής)............... 1260 00 240 302.4 00
  5 Ίώπιστε'γασμα έκκρισταλλο-
  πινάκων πάχους 0.006—
  0.0υ8 (ίδε σχετικά άρθρα
  τιμολογιου καί συγγραφής).. 250 00 12 00 3ϋΟΟ 00
  Άθροισμα 59724 υθ
  Δι άπροόπτους δαπάνας ίφ ών -
  ουδέν δικαίωμα έ'χει. ό έργολαβος δραχμάς 276 00
  Ήτοι δραχμαί έξήκοντα χιλιάδες 6θυθΙ) 00
  Έν Χανίοις τί) 31 Μαρϊίου 1912
  Ό Μηχανικός
  Γ. Καρυωτάκης
  'Εφεωρήθη
  Έν Χανίοις τή 31 Μαρτίου 1912.
  Ό Νομομηχανικός
  Γ. Κοζρυωτχκης
  Εθεωρήθη
  διά δραχμάς έξήκοντα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 2 Απριλίου 1912.
  Ό Διβυθυντή; των Δημοσίων Έργων
  Σ. 11ΕΖΑΝΟΣ
  Άριθμ. Διατάν. 12
  ΓΕΩΡΓΙΟ- Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΧ
  "Εχοντες ώ—' όψειτό άκό 2 Μαρτίου 1911 ψήφισμα τής Έπα-
  ναστατικτ)ς των Κρητών Συνελεύσεως, τό υπ' αριθ. '2<1/ιοοβ ^· ί. ϊγγραφον τής Κεντρικάς Διευθ^νσεως των Δημοσίων Έργων καί το άρθρον ϊ τού ύπ' αριθ. 93 τοΰ 19.1 ψηφίσματος τής Συνελεύσεως των Έλλήνων «^ Κρηττ) προτάσει των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κλι των Λημοσίων Έργων, καί επί των Οικονομικαί ^ιοικούντων 'ϋιπιτράπων, στηριζομέντ) είς την ύπ αριθ. Ι5ί ί. ί. ομόφωνον απόφασιν τής ΔιβΐΑητικής Έπαναστα- Έπιτροπής. Άηοφαϋίζο»εν καί την, μίλέτην. ίνΛΪ τον π^β^βλβγ^όν ί* δέκα τριών χιλιάδων (13000) διά ττ,ν σκιρρόστρωσιν τού άπό χιλιομέ:ρ3υ ·
  126
  εφημερισ της κυβερνήσεως
  Είς τούς επί τής Δικαΐοσύνης καί .Οίκονομ-κών Ανωτ. Δι¬
  ευθυντάς ανααθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος
  διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 27 Ίανουα?ί:υ 1912
  'ίΐ ϋροόωοινη Έπαναόταττκη ΚνβέονηοΊς
  Γ. ΠΛΟΓινΙΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  ίθ
  11
  ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Τάς απαιτουμένης δαΐτάνης δια την επισκευήν τοϋ ΕΙρη-
  νοθικκίου κτλ. Διαμε.ησμ,άτα)ν τοϋ έν Λιμένι Σητείας*
  Δημοσίου κτιρίου
  <2 Ποσόν Τιμή Δαπάνη ·? Είδος έργων Δρ' Λ' ΔΡ· Λ" 0 03 83 00 1890 00 58 00 5 00 290 00 1 Έξαγωγή τής παλαιάς ) επί- ϊος έκ τού δωματος τού κτη- ριου καί άπομακρυνσΐς αυτής μακράν τοθ κτιριου μ.2... 4Ί0 00 0 20 2 Προμηθεια καί μεταφορά τε- ποθέτησΐς κ»ί /οπάνισμα λε· πιδαςπά ούς 0.12-0.15όκ.630 0 00 3 ΌπΜσμός στε'γης διά δοκών 0.25[0.15μήκους5.00 καί 3 5υ ανέωξις όπών επί των τοίχων έφ' ών θά έδράζωνται α!ιτα κλΐισιμον αυτών καί κτίσιμον κατόπιν τεμ .... 4 'ΪΌροχρωματισμόςόλων των έπιφαν$·.ών των τοιχων έσω- τερικών καί εξωτερικών διά τριών βιαστρώσεων γαλακτώ- ματος άσδεστβυ έξ ών ήτριτη Ιγχρους άφού προηγουμένως καθαρισθώσιν αί έπιφάνειαι των τοιχων έκ των παλαιών ύδροχρωμάτων μ,........ 190 ' 00 5 Κατείάφισις παλαιών τοίχων των έπιδειχθησομένων τω έργολάίω μ.ό.......... 21 00 6 Στέγης νέας διά δοκών διβ- τομής 0.250.15 άπεχουσών άλλήλαις κατά 0.70 αΐτινες θά έπακουμίώσινέχίτώντοί- χωνμετά σανιδων έπ'αύτώνέφ' ών τοποθετηθή ή λεπίδα μ.2 7 Πατωμα νέον έκ δοκών δια· τίμής 0.20)0.12 έκ σανίδων τχαχους οόγγίας αί δοχοί θά άπέχωσιν αλλήλων κατά 1 μέ¬ τρον άπό άξονος είς αξονα μ3 34 00 5 00 170 00 8 Κατασχευή κων παραθύρων 1.10) 1.70 μετάτζαμηλικίων σκούρωνχαίποίιών παραθύρων ίιελοπινακων σιδηρών ί^χρ· τητων έλαιοχρωματισμοϋ έκ τριών διαστρωσεων ιλαιο- τριδής όμ. μ........... 9 Άνέωξις θύρας 1.20)2.00 ίιφύλλου^εραστής έκ σανίδων 12 Έλαιοχρωμα-ίΐσμϊς των θυ¬ ρών των υπαρχουσών τ;ΰ κτι- ' ■**?'·<β*^*** ρ·ου διά δύο διασ-ρώσεων % ·' Γ>
  έλαυτριβής καθ' όλας τάς
  έπί^ανείΐς άφ' ο3 προηγου¬
  μένως αυται πλυθώσι κα¬
  λώς όμ. μ.............. 16 00 4 00 64 00
  Έλαιοχρωματισμόςτώνΰπαρ-
  χόντωνχαραθύρωντοΰκτιρίΐυ
  2ια δυοστρωσεων έ)αιοβαφής
  καθ'όλαςτάς έπιφανίιας ά^οό
  προηγουμένως ταυτα πλυ-
  θώσι καλλώς ομ. μ....... 20 00 3 50 70 00
  Έλ
  χρμς
  λαχίων διά δϋθ στρώσεων έ-
  λαιοία^ής έκ των όρατών έπι-
  ?«νε·ών
  1ο Σ
  ?...............
  Συμπλήρωσις των σιϊηρών
  έξαρτημάτων των τε θυρών
  και παραθύρων ήτοισίυρμέ-
  ίων μετεσέίων πομή»ών κ) εί-
  6?ων
  4 00 1 50
  6 00
  0 05
  0 20
  95 00
  25 20
  6 00 5 00 30 00
  5 00 40 00 200 00
  χ γγ
  τού εις τό άνω μέρος ΰψους
  0.60 τζαιμειλικίου ύίλοπινά-
  κων σιδηρών έξαρτημάτων
  πλήρων κομώλων κλείθρων
  έλαιοχρωματισμοθ έχ τριών
  δαστρώσεων έλαυτριίήςχτλ.
  1 00 45 00 45 00
  Δι απρίοπτα εξοϊα
  Έν όλω δραχμάς
  36 00 2 00 72 00
  3045 20
  254 80
  ρχμς.......
  Έν ΆγΙω Νικολάω τί) 1 Σεπτεμβρ·'ου 1911.
  Ό Μηχ^νικος
  3000 00
  ρή^
  Έν Ηρακλείω 7 Σ-ςπτεμβρίου 1911
  Ό Νομΐμτ,χανικος
  Ι. Στυλιινίδης
  Έθεωρ ήθη % « .
  διά δραχμάς τρείς χιλιάδας τριακοσίας >'
  Έν Χανίοις 17 Νοεμβριού 1911.
  Ο Διευθυντάς των Δημόσιον Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ