91451

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι.. ---..; << > /.Ι
  ϊ :.*....·> ι ί'
  ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ι»
  II
  Χ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί] 18 Μαίου 1912 ΑΡΙΘ. 42
  Ι'ί
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΠΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχον-ίς ό~' δψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 Ψήφισμα τής
  Εχαναΐτατικής των Κρητών Συνελεύσεως τό αρβρον 7 τού ύπ'
  αριθ. °6 τής 29 Μαρτΐου 1912 Διατάγματος καί τό αρθρον 34
  τςϋ ύτ' ίρ^Ο. 737 Νΐμΐυ περί Δημοσ ου Λογιστικόν, προτάσει
  •οθ '-τ.Ί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτ(.όζου στηριζομένη
  είς ττ,ν ύπ' ϊριθ 99 έ. ίτ. όμόφωνβν απόφασιν τής Διοικούσης
  Έ-αναστατικής Έπιτροπής.
  Αποφασίζομεν καί δτατά«Ι<{ο(ΐεν Επί τοϋ εΐδικοϋ προύπολογισμού των έξόϊων τής Ανωτ, Διευθύν;εως των Ο'ικονομικών τής χρήσεως τοϋ ?τους "911 χαί υπό Ιον) Κεφάλ. 10 άρθρον 3 διά πάσταν κυλίνδρων πατάσσαν χ.λ.π........................... Δρ. 1000 ?:--) Κεψ. 10 αρθρ. 5 «δι* επισκευήν συντήρησιν καίκίνησ ντών μηχανημάτωντούΤυπογραφείου » 1000 3ΐν) Κεφ. 13 αρθρ. 3 έδάί. 1 «διά την καταπο¬ λέμησίν των ζωΐκών καί φυ-ικών παθήσεων... » 6000 Ο αύτός επί των Οικονομικαί Δ οι/.ών Έπίτροπος θέλει ίημοσιεύσει χαί έκτελέσει τό παρ'ο^ι Διάταγμα. Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέως ΊΙ Έπαναστατιχή Διοικητικτι Έπιτροπη. Ε. ΞΗΡΑΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΪ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ. ΜΥΛ-ΝΟΠΑΝΝΗΕ έξόϊων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονομιχών τή*ς χρήσεως τοΟ 1911 1) υπό Κεφ. 10 άρθρ. 3 «ίτά πάστχν κ/λίνορω/ ποτάσσαν χ.τ.λ.» δραχ. ΙΟΟΟ. 2) υπό Κεφαλ, 10 ά'ρθρ. 5 οίι' έΐτισ-.ευήν συντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτων τοϋ τυπογραφείου» ϊρ&χ. 1000. 3) ύκό Κεφ. 13 καί χρ^ρ. 1 εδιά κατα-ολέμησιν των ζωικών καί φυτι/ών παθήσίων» ϊρα%. 6000. Ά/ατιΟ^,ΐιν ?έ την 'α.-.-ι ε-ιν τής παρούσης ίποβάσεως είς τον επί των Οϊν.ίνεμικων Δ'ΐικοΐντα Έπίτροπον. ., Ή Δτοιχκοΰσα Έ Γταναστατικίι Έπιτροπτι ι Ε. ΕΗΡΑΣ [ Γ. ΜΤΛΩΝΤΤΙΛΝΝΙΙ2 Γ ΓΛΛΑΝΙΙΣ *" " κ μιιηάκιο: Ό Γραμματεύς Π. Μαρκιντωνίκης Ότι άκριίές ά-ίσκασ./.α Έν Χανίοις τη 15 Μ.-!»υ 191?. ' " ''"^' Ο ΓραμμαΓίϋς τής Λ'θΐκο>-<τ»)ς Ε%χ>Χ3:. 'Ιίτιτροτί);
  Β. Μαρικΐϊντονάκης
  Άρι6μ.
  . 40
  Διοικοΰσα Έπαναστατικί. Έπιτροπτι
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Τής έν τώ ύπ'άρτθ 81 τίς 10ης Μαίου 1912 πρακηκω,
  άφύή Διοτκ. ΈπΐΛναστατιχής Έπιτροηής.
  Άποφ. 99
  ♦II
  Έπιτροπή
  Λαίοϋσα Οπ' όψει τό ύπ' αριθ. 148Ι/&Η έ. ίτ. έγγραφον τής
  Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονβμικών, τό αρθρον 7 τοΟ ύιτ'άΓιθ.
  «ο τί,ς 29 Μαριου έ. έτ. Διάταγμα καί τό άρθρον 34 τοΟ υπ'
  »?'Ο. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικόν
  Άπ^φαίνεται παμψηφεΐ
  Εγκρίνει όπως διά Δια'άγματος χορηγηθώσιν αί ίχόμίνα:
  ζΧΛ πιβτώσεις επί τοΟ είϊικοθ προϋ-ο)ογ.σμο5 των
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑ2ΙΛΕΥ/- ΤΟΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύκ' δψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 Ψήφυμα τί|ς
  Έπαναστατική'ς των Κρητών Συνΐλ-^ΐ-α);, τό αρθρον 109 τοϋ
  ύπ' αρθ. 276 Κα;ϊτ:α:Ά53 Νί.χΐυ, πρκατςι-9ύ Διοικοϋντος
  την Παιδείαν Έπκρόπευ.
  Αποφασίζομεν κτΐ διατάσσομεν
  Έπιχυροϋμεν την ύπ'αριθ. 26 χ.ϊί χρ;·ολογ(χί 17 Μαρτίου
  1912 άτί^σιν τής Μο;αΐ:ηριχκή"ς Ήτιτρ;ττ«ία; Χχνίων, δι" ·ζς
  αύτη όέχεται την αίτητιν τού Αλεξάνδρου Έ·λ;χ. Καζάκου κτη-
  μϊΐίου κιτοίκου τοϋ χωρίου Στερνών κΐ'. έγ/.οίνει νά γίνη άνταλ-
  λαγη τοϋ έντός τοδ χωρίου Στέρνες Άκρωτηρίου καί είς θίσιν
  «Μοναστηριακό Άλώνι» κειμένου χωρα^ίΐυ έχτάτεως πίρίχου
  τριών οκάδων συνορευομέν:υ μϊ οικίαν Ά/.ΐςάνδρου Έμμ. Κα-
  ζάκου, οικίαν Γ. Μπριντσάκι καί Μΐναΐηΐρίακήν περιοϊσία/
  καί ανήκοντος είς τό έν Στιρνες μ·τ;χι;ν «Μιχαήλ Άρχάγγελος»
  τής Μίνής Γουίερνέτου, μέ τα εξής κιήματα τοϋ Αλεξάνδρου
  Έμμ. Καζάχ,ου καί τής συζύγο.) τού Καλλιόπης τό γένος Άν-
  τωνακάκι χείμενα ένιϊς τού χωρίου Στε'ρνες ήτοι/ 1) είς θίΐιν
  «Τσιναράδι» έντός τί|ς Μονζστηρΐϊχή"; περιουσίας τ^ς Μονίς
  Γβυδερνέτου δύ° ελαιόδενδρα μέ την γήν των χαί 2) είς 0:Ίιν
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1
  «Παγίά» τοΰ ίδίου χωρίον Στέρνες εν έσώ-/ωρ:ν περιέχον τέσ
  σαρα ελαιόδενδρα, μίαν συχήν, μίαν άπιΒέαν καί μίαν άμυγδα-
  λέαν μέ την γήν των συνορευόμενβ μέ δρόμον έκ δύο μείών καί
  μέ κτήματα κληρονάμων Άγγελή Άγγελάκη.
  Είς τόν αύτό, επί τής Παιϊειας Διοιχούν-α (! πιτρ=-ον ανα-
  τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δ[3τάγματ;ς
  Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912.
  •Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Επαναστατικαί Λιοικητικίι Έπιτρο-η
  γ. γαλανησ
  γ. μυλωνγ'ΠΑννηϊ:
  ύ.ι
  Γ. ΜΥΛΩ
  • Ι- ΜΠΙΡΑΚΗΪ ^
  1β ΞΗΡΑΣ Η· 1
  Άρι8. Διατάγ. 39
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α' ' '
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχβντες ύπ' 5ψιν -ά ά,ό 2 Μ,^τίου, 2 Απριλίου κα! 1
  Μαίου 1912 ψηφίσμα-'-α τ1)ς Επαναστατικήν των Κρητών Συνε
  λεύσιως, καί τό αρθρον 109 τοΰ άπ' αριθ. 276 Καταστατι*οϋ
  Νόμβ», προτάσει τοθ Διοικοϋντος την Παιδε'αν Επιτρόπου,
  Έπιχοροϋμεν την ύχ' αριθ. 23 καί χρονολογίαν 8 Μαρτ.'οιι
  1912 απόφασιν τής Μονασ-ηριακής Έπαρςπείας Λασηθίου.
  δι' ίΐς αυτή δέχεται την υπό χρονολογίαν 8 '1«<ουαρι«υ 1912 αίτησιν τοϋ Γεωργίου Ε. >ι ραγχούλη κατοικου ίέσα Μουλ'α-
  νών Σητείας περί άνταλλαγής των έντός τού εις -ιήν περιφέρειαν
  Μέσα Μουλιανών Σητείας καί εί; θίοιν «ιΜέσαΛεπχο» κειμένου
  ακινήτου χτήματος τής Ίεράς Μονής Τοπλοϋ ευρισκομένων 8
  έλαιοδένδρων τής αποκλειστικώς χυριότητβς καί κατοχής τού,
  μετα τβθ εις την αότήν περιφέρειαν καί θέσιν «Πόϊε Λε^ικό» κει¬
  μένου άγροϋ τής Ίερας Μονί)ς Τοπλοΰ υπό τόν άρονίπως ό α'ιτών
  κβταίάλη τώ Μονα?τηριανώ Ταμείω Λασηθίου δρ. 175 πρός
  έξίσωσιν τής άζίας των κτημάτων τούτων.
  Είς χον Διοιχοδντα την Παιδείαν 'ϋπίτροπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις χαί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912.
  Έν «Ονόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή έπαναστατΛκίι διοικητικίν Έπντροπτι
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  , Κ ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε ΞΗΡΑΓ
  Αριθ. Διατάγ. 68
  ΓΕΩΡΓΙΟ-: Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΡΛΛΗΝΩΝ
  Έχβντΐς Ιιτ' %( τβ υπό χρονο>ο^ίβν 2 Μαρ·ίου 1912 ψή-
  φισμα τη*ς 'ίΐπβναστατικής των Κρττών Συνελιύσεως τό ά'ρθρ.
  < τοϋ ύπ'αριθ. ?6 τής 29 Μαι^τί^^ 1912 Διατάγματος καί τό άρθρ. 34 τοϋ ΰπ' αριθ 737 Νςμΐυ, περί δημοσίου λογιστικοθ *ροτάσ«ι τβύ επί των Οίκίνςμιχών Διο'χοϋντος Έπιτρςπου στη¬ ριζομένη είς την ύπ' αριθ. 90 έ. ι. δμίφωνον απόφασιν τής Επαναστάτας Διοικούσης "Επι ρίπής, ► αι Επί τοϋ Είδίχού Προυπολογισμόν- των έξίδων τής Άνωτί- ραζ Διευθύνσεως των Οίχονομικών τής χρήσεως -ο·) ΙΓ0Μς 19Π καίύπίκεφα-Λ. 18 αρθρ. 1 χορηγή άναττληρωματική γ.ι- στωσις,κδραχ δέκα χ.λιαϊων (10000) εϊι' εκτέλεσιν &«««- χων.αποφβσεων χαί συμίιβαστικών χράξεων χαί δι' άμοιίάς των δικηγίρων». Γ ^ Ό αύτΐς επί των ΟΊ>Όνομικών Διοικών Έπίτρίπος θέλει
  δημοσιει,ση καί εκτελέση τ^καρον Διάταγμ».
  Έν Χανίοις τη ίθ Λ.αίου 191£?.
  Έν Όνό^ατι τοϋ Βα<ίιλ€ως Ε. ΕΗΡΑΣ Γ ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗ1 Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΊΙ } Της έν τω «"π' άοιθ. 76 τίϊι, 9 ΜΛ)υ 9 2 "τρα^η'.φ φάιί^ως της αιοκητ Έη ιναοτατικΐς 'ύ τιτοοπΛς. Αριθ. άπ 9. {*0 Ή Έπιτροπή &*■ 5ψ£ΐ τό δτ-' άρ..).^««'Μ| Ι. ι. :ής Άνοτέρίς Λ ίυτ^νσεως των Ο'ΐΛ^νΐμΐΐ.ών, τό ίίρ^ρζν 7 ■ου ύτ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτιοι» Π'12 Αυ,τάγματος »αί τό α'ρθρον 34 τβί ΰτ:1 αριθ. 737 Ν;μ5^ ^=ρί Ιημίσίου Λίγι- σιικΐϋ. Άποφασίζίΐ πβμψηφε:, Έγκρί^ει ίπα>ς 3 ά ΔιχΐάγΑΐ ος χ3>ί;γηθί] ά> 'τληρ'θθ,α-
  ιική π'στωσις έκ 'ριχμών 3έκα χι) > 5 όν (13000) επί το3 ε'ι-
  διχοΰ τ:ρ3^7:^λογισ^ι.ο^ των εζίίων τής Ά/(ΰ~έρνζ Διευθ'^ιεω'
  των Ο'ΐΛθνίμικών τής χρ^σϊω; τ3ΰ 1911 υπό κεφάλαιον 18
  ά'ρθΐον Ι «δ'.' Ιν.τΉετ'ν δ,κίσ-ΆΜν άπΐφίσΐων κνί συμβιβτ-
  στικοιν πρ*ξεων >σι δι άμοιίάς των ϊικτ,γέρων» χλι
  'Ανα^ιθ/;σι τί;^ έ<-·'νϊΐν τοΰ τΐαρόντος ιίς χ'ΐν έτί -ώ; Ο'ικον;μ'-λών Διΐκκαΰντα Έπιτρο^ον. Ή Διοιχιϋ'ία Έταναστα-ικη 'Επιτροπα ** '* Γ. ΜΥΛΩΝοίΙΑΝΝΗΣ "" 'Υ · * Γ ΓΑΛΑΝΙΙΣ ' ν - ' - Κ ΜΠΤΡΑΚΗΣ Ο Γραμματεύς Π. Χ. λιαναντωνάκης "Οτι άχρ.βές βπόσπα*μα Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Γραμματεύς τής Έπανχστατικ^ς Δ ο·.*.ο^^^ι; Έλ ΰ. Χ. Άρ.θμ. Δ'αταγμ. 44 ,χ ^~ ΓΕΩΡΓΙΟΙ Α' * ΒΑΣΙΛΕϊ^ ΤΩΝ ΕΛΛΐΙΝΩΝ Έχοντες ύπ' όψιν τό άπο 2 Μαί:ο 1912 ψ/^ισμα τής ΈπΛ- ναστατικής των Κρητών Συνελεύσίως, τα ύπ' αριθ. 146 τοΰ 1909 χιιι 99 τού 19Π ΔιατΛγ,Λα α *αι9 ύπ'αριθ, ^%Μ τής 15 Απριλίου 1912 έγγραφον τοΰ Νομ. Έπιθεωρητοϋ Ήρ»- κλειου, προτάσει τού ιΐϊοικοΰντος την Παιίείαν Έπιτρόπου Άφίζ δά ^Πρβαγςμεν τό διτάςιον Δ^μίκκον σχρλεϊον Κουνάβων είς Ανώτερον χα> άνατιθ.με^ τ^ν ΔιεύΕνσιν αύτ:ύ είς τόν έν αό;ώ
  ϋπηρετούντα Β . ζτ^, δ/);Α)λον Χρυ:. ΙΙατ55Λκ'ν επί μην.
  έκιμισθιω δρ. 5.
  Είς :Ό/ Διοΐλοΰντα την Παιδείαν Έτίτροτςν άνατίθεν*ι ή δη¬
  μοσίευσις καί έκτεΛεσις τού παρίντος Διατ.-'ματίς.
  Έν Χανίοις τί) 11 Μαίου 1915?. ' ''-
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  "ΑΙ Έπαναο'τατικη Λτοικητικά Επιτραπή
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε. ΞΗΡΑΣ