91454

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐί'ΐ' ' .ί Ι
  }.' ' ! %·· (
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ1, ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε
  Ν Ι«
  : ι»
  Η
  ΧΗ
  ΤΕΥΧΟΣ
  Π
  ΡΩΤΟ
  ίΝΙ
  '_ν
  Χανίοις Τ7]
  22
  ΑΙ
  αίου ' ϋ 12
  ΑΡΙΘ. 43
  Αριθ. Διατάγ 37
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑ_ΙΛβΥ_ ΤΩΝ ΒΑΛΗ Ν-Ν
  Έ/οντις ϋπ' όψει τό άπό 2 Μαρηου 1912 Ψήφιομα τής
  Έπανασ;«τι<α)ς των Κρητών Σ,ινελεύσίως καί τό αρθρον 9 το.ι ύπ' άριθμ 9ό τοϋ 1907 Λιατάγματος, περί έφεδρειας, προτά- σει τού επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσιων Έρ¬ γων Διοικουντος Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν καί διατίασομεν Άρθρον 1. Έντός τριμήνου άπό τής απολύσεως των άνϊρών έκάστης άπογροφής ή Ανωτέρα Διοίκησις τού Στρατολ χαθορί- ζει τόν αριθμόν των προακτε'ων είς τους διαφόρους βαθμςΰςτοΰ όπαςιωματικοϋ άνδρών της. "Αρθρον 2, Ιάτάγμαΐα προάγΐυσιν έκ των έφέίρων είς τοΰς διαφόρο^ς βαθμοϋ; τού ϋπας ωματικοϋ τόν όρισθΐ'ντα υπό τού προηγουμένίυ ά'ρθρου αριθμόν καί χατά σεφάν έ* τού χατά τό επόμενον άρθρον Τϊίνακος Άρθρον 3. Άμχ τή «πολύσϊΐ των άνδρών έκάστης ά-ογρα- φής έκαστον τί,μα συνχάσ-Έΐ τ. νακα κττά βαθ -όν, έν ω άνα- γραφει το,ς άπολυομένους ά'νδρας τής άχογρχφής ταύτης, οίτι¬ νες κριθένυτες κατά τό διάΐτημα τής υπο τα όπλα υπηρεσίας των ίκανοί πρός προαγωγήν καί κατα:αχθίντε; κατί»· τάς διαΐάξεις τού Κανονισμοΰ τής Έσωτερικής Υπηρεσίας των Ταγμάτων έν κεκυρωμένω τινι πινακι προαγωγής είς βαθ,ο,ϊν ανώτερον έκείνου, όν έφερεν ϊια/ραφίντες τίΰ ένεργ-3 σ:ρατίύ, δέν προ¬ ήχθησαν είς εκείνον κατά την υπό τα όπλα ΰπηρΐσάν των κϊΐ μέχρι τής διαγραφής των έκ τού ένεργού στρατού, ενει«α ελ¬ λείψεως κενών είς τόν βιθμϊν δι' όν ίκριθησαν ίκανοί. " Εναντι τοΰ όνόματος εκάστου άναγράφετ»- ό άριθμός τί[ς ίκανότητος έξηγμένος έκ τού κίνακος, είς 8ν είχον καταταχθή κατά την ένεργον υπηρεσίαν των. "Αρθρον 4. Ή κατά τό άρθρον 2 τού παρόντος σειρά προα- γωγής έν εκάστω δαθ^ιω των έφέίρων κανονιζεται έκ τού κβτά τό προηγούμενον αρθρον άριθμοΰ ίκανότητος έλαστου, πρίτι- μωμίνου πάντοτε τ-ΰ κεκτημενδυ μειζονα τοιούτον καί έν Ίσα- ριθμία τού ίλειότερον χρόνον ύπηρετήσ*ντςςίν τώ ΐνεργω σ:ρα- τω. Άρθρον 5. Οί όπωσόήποτε έπανερχόμενοι είς τόν ένεργον στρατόν οπλίται εγγεγραμμένοι εί; τιν* χατά τό ά'ρθρον 2 πινακα ϊιαγράφονται. "Αρΰρ^ν 6. Ό άπονεμς,Λίνος κατά τό παρόν Δι>τα(·μα
  βαθμός είναι αποκλειστικώς διά την έφεδρείαν, ο δέ εφε'ρος
  φέρει αυτόν μόνον κ*τά τας υπό τα οΐτλα προσκλήσεις τοιι, ούχι
  όϊ καί κατά την έθελονσιαν κατάταξιν τού.
  Άρθρον 7. Ό Άνωτερος Διοικητής τού στρατοϋ κανονίσει
  λίπτΐμέρειχν τοϋ τχρΐντος.
  Είς τόν αό;ον επί τής Δημοσίας Άσ}>αεία; καί των Δη-
  μοσίων Εργων Διοικούντα Έπιτροπον άνατιθεται ή δημοσίευ¬
  σις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος" ούτινος ή ϊσχΰς
  άρχεται άπό τής ημέρας τής δημοσιεύσεώς τού.
  Έν Χανίοις τή 17 Μαίοι» 1912
  Ί ν ονόματι τοϋ
  'ΑΙ Λ οικοΟ<ία Έπαναο'τατικη Έπιτοοπίι Γ. ΓΑΛΑΝΙΙΣ Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Β. ΕΗΗΑΕ Αριθ. Διατάγ. 33 γεωργιος: α' - βασιλεισ ϊωχ εααηνωχ /Εχοντες ύπ' όψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 Ψήφισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρον 7 τοϋ ύπ αριθ. 93 π. Ιτ. Ψηφισματος τής Συνελεύσεως των Έλλή- νων έν Κρήτι;, προτασει των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσιων Έργων και των Ο'ικβνομΐ/ΐών Δυικούντων Επιτρο¬ πών, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. α'*·1Ι/1Μβ έ. έ. πρότασιν τής Κεντρικής Διευθύνσεως των Δημοσιων Έρ(·ων καί τή όμ,οφώνω αποφάσει τής Διοιιουσης Έπαναστατικής Έχιτροπής ϋπ' αριθ. 89 έ. ε. Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Έγκρι'νομεν την μελέτην και τόν ηρο>;πολογισμόν έκ δρΐχμών
  ες χΐλΐαίων (ό 000) ο'ια την κατασκευήν τού πρός Βάμον υπολει¬
  πομένου τμήματος της αμαξιτής όδού Βιμοι*—Καυίών άκι»-
  ρούμεν τον ίια τού ύπ αριθ. ί έ. Ι. Διαταγματος εγκριθέντος
  προύπολογισμοϋ χαι μελέτης διά την κατασκευήν τής έν λόγω
  Ο5ού.
  Έπιτρέπομεν όπως διά την εκτέλεσιν τοθ ίργου τούτου δια-
  τεθί), έκ τής ΰτ.ό Κεφαλ. 3 άριθμ. 33 τού ΕιδικοΟ προυπολογι
  σμβύ των έςοίων τ<|; Άνωτέρίΐς Διευθύνσεως τής Δημοσία Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων τής χρήσεως τού 1911 άνϋΐγραφομε/ης πιστώσεως, ποσόν ίσον τώ προυκολογισθέντι. Είς τοκς αύτοΰς επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη¬ μοσίων Έργων καί επι των Οιχονΐμιχών Διβιχοϋντας Έχιτρί* .,*·»■ ίΜΙ .ί ψ4Λ*
  18 Λ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1
  πους άνατίθεται ή ϊημ,ίίίευσις κζί εκτέλεσις τού παρόντος Δια-
  τάγματος. ι
  Έν Χανίοις τί) 9 Μαιου 1912. )
  Έν Όνόιιαϊ» τοΰ Βασιλέως
  Ή Διονκοϋο"α' Επαναστατικη Έπιτροπίι
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  1
  ΠΡΟΤΊ1ΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
  ΤΛς Απαιτουμένης δαπο,νης δια την κατασκευήν τοΰ πρός
  Βάμον υπολειπομένου τμηματος της αμαξιτής όδυϋ
  ' Βαμου—Καλυβιόν.
  /. "Εβγα άπλα _ ^ .
  Έκσκαφή έδάφους πάσης φύ- '* "
  «ως................μ3 2000 00
  // Τεχνικά έργα
  2 Έκσκαφή θίμελίω*.....μ3
  3 Κοινή τοιχοποιία......μ3
  4 Λιβοδομή ξεστή........μ3
  5 Ξηρολιθοδομή.........μ3
  6 Ιΐλάκες έπικαλύψεως.,.μ8
  30 00
  25 00
  2 5<>
  1 οθ 0Γ>
  7 00
  1 40
  11 00
  40 00
  3 50
  4 00
  5000 00
  42 00
  275 00
  100 00
  525 00
  28 00
  ΔΓ άπρόβπτα................
  Έν όλφ δραχμαί εξ χιλιάδας ...·..
  Έν Βάμω τί) 12 Απριλίου 1912.
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 16 Απριλίου 1912.
  Ό Νομομηχανικός
  Γ. Κα^ιωτακης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς εξ χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 20 Απριλίου 1912.
  Ο Διευθυντής των Δημοσ'ων
  Σ. ΠΕΖΑΝυΣ
  59,0 00
  30 00
  δϋου ου
  Ν ι
  Ό Μηχανικάς
  Σπυρόπουλος
  Έργων
  Αριθ. Διατάγμ. 51
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗλ'ΩΝ
  "Εχοντες υπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  'Επαναστατικής των Κρητων Συνιλε,ύσεως, τό άρβ. 2. τοΰ
  ύπ' αρθ. 26 τ,ής 2,9 Μαρτίου έ. ε. Διατάγματος χαι το αρθ.
  34 τοϋ ύπ' άρ Θ(Α. 737 Νόμου, πίρι Δημοσίο Λογιστιχ,οΰ,
  ΐϊροτάσει, των ίπί τής Δικαιοσυνη. χ,α,Ι των ΟίκονοαΐΛων
  'Μ ΑιοικοΓίία 'Κπανα«ίτατι*τι Ίί,πιτροπη
  Άπόσπαο'μα τής έν τώ ύπ' αριθ. 17 τής Μαΐου 1912
  πρακτικφ, αποφάσεως τής Διοικ. Έπανασταττκης
  Έπιτροπής.
  Άριθμ.. Άπο<ρ. 106 Ή Έπιτροπή Λαβούσα ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. 188*]β9ο έ. ε. Ιγγραφον τής Άν. Διευθύνσεως τής Δικα-οσονης το ά'ρθρον 7 τού ΰπ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτίου 1912 Διατάγματος και τό ά'ρθρον 34 τού ύπ' αριθ 737 Νομου περί Δημοσίου ΛογιυτικοΟ. Άποφασίζει παμψηφεΐ Έγκρίνει, όπως διά Διατάγματος χορηγηθώσιν επί τού Ε'ιοικοϋ Ιΐροοζολογισμου των έξίδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τοϋ 1911 αί έπάμεναι άναπλη- ρωματικαί πιστώσε ς 1) Υπό Κεφαλ. 7 αρθ. 3 έϊαφ. δ'. «άγορά καί επ ισκευαί επί- πλων Δικαττηρίων χαι υ,τοθηκοφυλαλειων» δραχμαί όκτοκόσιαι (800). χαί 2) Ίπ6 τό αότό Κεφάλαιον καί ά'ρθρον έδάφιον «διά σύν¬ δεσιν Πρακτικών άποφάσεων, Επισήμου Εφημερίδος, κατα¬ σκευήν φαχ.έ/Λων καί λοιπών Έφεΐβιων Ιΐρωτοδικείω», Ε'ιρηνο- δ.κεάον Ααί Υποθηκοφυλακείων,» δραχμαί χίλιαι πεντακόσιαι (1500). καΐ Άνατιθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τοίίς επί τής Δικαιοσύνης καί Ο'ικονομικών Διοικ.. Έπιτρόπους. Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικΐ. Έπιτροπη Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΓΑΝΝΙΙΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ. ιΓΑΛΑΝΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Ό Γραμματεύς Π. Αΐαρκαντωνάκης Ότι άκριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 22 Μαίοο 1912 Ό Γραμματεύς τής Διοικουσης ΕπανΛστατικής Π. Μαρχατωνακης Αριθ. Δι«τάγ. 10 ■!?·. Τ 4 " ί ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Ο ΙΙί'^^.Ίλ ; ϋιϋΛΛΛΣΙΑΠϋΐΙ ΚΓϋΕΡ,ν-1- Έχουσα ύπ' οφει το άπό 14 Ιανουαριου 1912-ψήϊΐσμα τ Έ*αναστατικτ]ς Συνελεύσεως, τό ύπ' αριθ. ΛΒί'ιΐ3443 *· ^· ^ ' αριθ. 14βι/ι«Β Δ γραφίν *οδ Λημαρχου Ηρακλείου, χο ύπ' Διοικ. Επιτροπών, στηριζομίνν} ίίς την ύπ' άριθμ. 106 ^· τοιούτον τοϋ Νομομηχανικού τής 2ας περΐίεριΐας των έ»; ι όμόφωνον απόφασιν τής ΔιοΐΛούσης Επαναστατικγ,ς μ·-««-ν "Κργων τό^άρθρον ι 6 τοϋ ύπ' αριθ. ΐ'άΙ Νομου *αί τό Έπιτροπήί. | ά'ρθρον 3 τού ΰπ' άριθμ. 90 π. ε. ψηφισματ.ς τής Συνελεύσεως Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν ΐ χώ,ν 'Ελλν)νων έν Κρήτ*;, προτάσε; των επί των Έσωτε/ικών ■ »<Γ»ι ^«.-,ιΧ ,-π ι - - τ * - α Ι καί Οίκονομικών Ανωτ. Διευθυντών, στηριζομε'νη είς την ■'"" • Ι,ΙιΚΐ τουείόΐ/ου ιΐρουΐολογισμου των εζοοων τής Ανωτ.* ----- - ' Διιυ(ίύ.νσεως τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τοϋ 1911, χοιτ,- γοϋνται αί ίπόμίναι άναπληρωμα,τικαί πιστωσες. 1) "Γπό Κιψαλ. 7άθρ. 3 έδαςο. δ α Αγορά καί έπιβ/κυαί έπίπλων Διχαστηρίων καί Τποθν)κο!ρι>α/ε·ων δραχ. 800».
  %) "Υπό τό «ϋτό Κιφαλ. καί άρθρον έοαφιον'ζ'. «διά
  σύνδκΐιν πρακτικών, άποφάσιων, Επισήμου Έφΐμιρίδος,
  κατασκευήν φακέλλων καί λοιπών, Έφβτει'ων, Ιΐρωτοδι-
  κείων, Ε'ιρινοδι*{ίων χα'ι ύποθ->Λθ<ρ λακείων δρα/μ. 150ϋ». ■ Ιΐ,ίς τοΰς α,ύτοΰς ΐπΐ τής Δ καιοσύνης καί Οικονειιικών Έπιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγυ.ατος. Έν ίζανίοΐί τ^^22_α ΜαΙου ,191? ,«.. 'Κν Όνόμα-,ι τού ΒασίλΙως *Η Διοικοΰσα Εηαναστατικτι Έπντροπίι Γ. ΜΤΛΟΝΟΠΑΝΝΗϋ ,,ι . » ,,-·,.- - Κ. ΜΠ1ΡΑΚ1ΙΣ Γ. 11Λ0ΤΜΙΔΗ2 ΕΜΜ. εΐΙΡΑΣ Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ . γνωμοόίτησιν ιής Κεντρικάς Διευθύνσεως των μοσιων "Εργων καί τί) όμοφώνω αποφάσει τής Προσ. 'Επανασΐα- τΐχής Κυβερνήσεως υπ αρ.θ. 8 έ. ί. Άποφααίζει χαί διατάοα&ι Πρός αποτροπήν άπεΐλΐυμένου σοβα^οϋ κινδυνου χορηγείτα' επί τού ειοικού προυπολογισμοδ των έςοδων τής Άνωιέρ»ί Διευθύνσεως των Έσωτερικων τής χρήσεως τού 1911 καϊ υπό ίδιον κεφάλαιον χαί άρθρον, Ικτακτος πίστωσις έκ δραχμών δόο χιλιάδων πεντΐκοσιων (Ίοϋϋ) ος επισΛευην τοδ παρακτίο» τειχους τού φρουρίου Ηρακλείου. —ις τους αϋτούς επί τώ» Έσωτερικων καί Ο'ικονομικών Ανωτ. Διευθυντάς άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ Ι παρόντος Διατάγματος, υποβληθησομένου πρός κύρωσιν είς τό Ι Νομοθετικόν σώμα άμα ανερχόμενον. ! Έν Χανίοις τή 1 Φί6ρουαρίο.ι 1912. 'ΙΙ ϋροσωρινίι '—ηαναστατικη