91457

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ,,ΡΡΑΡΙΡ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 24 Μαί^υ 1912 — ΑΡΙΘ. 44
  Αριθ. Διατάγ. 39
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΟΝ
  "Ε/οντΐζ ύ—' δψει τό άπό 2 Μαοτίου 19ι2 ψηρ'βμα τής
  Έπανχστατικής των Κροτών Συνίλεύνίως, κχ'ι τό Ορ.
  7 τού" ύ-' άριθμ. 93 τού 1911 ψγ)?ίσμχτος τής Συνιλιύ
  σεωςτών 'βΛλήνων έν ΚρήτΥΐ προτάσίΐ ών 6—ι της Δημοσ.
  Άσφχλε'χς καί των Δηαοτ. "ίργων κχι επί των Οικονομι¬
  κήν Λιοχού^των Επιτροπών, στηριζομενγι εί; ττιν ύπ αριθ.
  2'ί99)1969 έ Ι. πρότασιν τόί Κεντρ.Αής Διευθύνϋεως των
  Δημοσίαν "Εργων κ?Ί τ,ν; όμοφώνφ γνώαη τής Διοιχούσης
  Έπανα7τατικής Έπιτροπής ΰπ' άριθμ. 102 έ Ι.
  Είς το.ύς αύτούς επί τής ΔτοΐΑθσίχς Άτιραλείχς κχί των
  Δΐμο<Γ''ων "Εργων καΐ των Οίκονομ,ικών Διοικοΰντας Έπι- τροπου; άίχτίθεται ή δ/ιμοσ''ίυσιςκχΙ ίκτέλετις τοϋ παρόντος Διατάγμχτος. . 4,,, ΈνΧχν-Ό.ςτή 17 Μχίου 1912 . Έν θΝΟματι τού Βασιλέως Ή Έπαναστατικιχ Διόικητικτϊ Έπιτροπίι Γ. ΓΑΛΑΝΤΤΪ '· '''-" ' Κ ΜΠΙΡΑΚΗΣ Γ ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ! ΕΜΜ ΞΗΡΑ5 ι., . Έγχ.ρίνονται χί μελέται κχί οί προυπολογισαο'; δα τ όν εκτέλεσιν των ακολούθων Δ·/]μο<χίων " ργων. 1) Διά τήν.προέ*τα7ΐν τής όδοϋ Φουρνέ Λάχκων Κυδω- «'ας ϊλ δραχμών 80,000. 2) Λ'ά τ-Λ,ν προε'Λτατιν τής,όδοϋ Βρυσών-Κράπης- Ασκύ φού, έκ, δραχμών 70, 000. 3) Διά την κατασκευήν τή; αμαξιτής όδοΰ Βχμοΐ'-Κί^α- λχ έκ δραχμήν 15,000. 4) Διά την κχτασκενί)* τοϋ 2ου τ-ΑΤ'Αχ.ο; τής όδοϋ διά ΜεγάλωνΧωραφίωνπράςΝο Χωρ ό, έκ δραχαών 25,000. | 5) Διά την προε'κται ν των ά;*αξ των όδών . Χχνίων-Ρε- θύμντίκχ! Ρεθύαντς-Χανΐων, εχουσών αφετηρίαν κχ'ι ΤΕρμ* τα έν κατχ^κιυτ. τε'"ματχ των τμημχτων τώ< αυτών, ώς άνω,'όδών,"έΑδρ-χαών2ΙΟ 000. 6) Δι* την ττροέΆτχσιν τής όΐοϋ Ρ6ί)ύανγις-Ή.α/.).ε·'ου κχί κατχσκευγιν γεφύρας επί τή όδοΰ ε'ς Ποτχμόν Πλχταν$ έκ δραχμών 140,000. 7) -ιά την χροε'κτασ.ν τής άαχξιτής όδοϋ Άγίου Νικο- λάο^-Παχείxς "ΑαΆθυ-Ιεραπέτρας έ* δραχμών 160,000. 8) Διά την χρ'οεν.τχσιν τής όδοΰ Καιρίτο--'Δλ·χια>Όΰ-Βχ-
  τολάκκου έκ δραχμών 12,00·*.
  9) Διά την κατασκευίιν τής αμαξιτής όδοΰ Μίράματος
  -Πχνόρμου, έκ δραχμών 30,000.
  »0) Δ ά τίιν κατασκευήν ξυλίνο. ζεύγμχτος γεφύρας Λου-
  τή-Πέρααα, έκ δραχμών 5,^00
  Έιτιτρέπεται, δτως διά την ΙκτΙλί<τιν των Ιργων τούτων δΐατεθώσιν α>ν ιτ^ός. τουτο χορηγηθπ'ΐχ· εκτχκτοι ΐϊ
  διά τοΰ ύπ' άρ'θμ. 35 έ. ε. Λιχτάγματος.
  ΠΡΟΎΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
  Τής απαιτουμένης δαπιίνης δια την καταβκενίιν ξυλίνου
  ζεύι'μαΐος Γεφύρας ΛουτΛ Πέοαμα.
  Ποσόν Τιμή Δαττάνη

  »ι!>
  Ειδος έργων
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  < : 224 - 180 — 1 Ξηρβλιθβίομή μ3........ 94— 6— 144 — 2 Έι:(-/ω«ς μ3.......... 360 — 1-40 396 — 3 'Κοινή )ιθοίομή διά1 θηρακο- , ·' κονίας μ3........'...... 16 — 14 — 4 Ξεστή λι'ίοδομή διά θηραΐ/ο- κον'αςμ3......'.:..... 3 — 60 — 5 Ξυλεί'ΐ έρυθράς έλάιης Ά- μ,ερι-Λής α3 ............ 10 50 200 — 2100 — 6Έ·Αβία ϊρύϊνος μ3....... 4,50 — 210 — 945 — 7 Κίχλ-οβίβοι ηλοι όκάδ. ... 70 — 1 50 106 — '' 8 ΣιϊηρΓλίϊματα ό*...... 240 — Ο 80 192 — ι Σκυο5ίτρωσιςμ3........ 25 — 7 — 175 — "Αθροισμα 4461 — 10 Ά~ρίί'επτα ε?ΐϊα Ιφ ών , ο!ι?έν διχα-'ωμα ε'χει ο έργολάίος 539 — ι Έν όλω ίραχι.ας 5000 — ί Εθεωρήθη διά δραχμάς πέντε χιλιάδας ] Έν "Ηρακλείω τί) 2 Όκτωβρίου 1911 Ό Νομομηχανικός καί α. «"*·£ ν8 ) Ι. Στυλιανίδης ι Έν Χανίοις τη 11 Όκτωίρί=υ 1911 Ό Λ ιευθυντής των Δημοσίων Έργων Ι Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΓ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛ«· απαιτουμένης δαπάνι»; «ρός κατασκευήν ά'ΐαξι*
  τΛ; όδοίί Περάιιατοι;—Πανόρηον (Καστέλλι) Ι
  <τ> Ποσόν Τιμή Δαχάνη
  * Είδος έργων Δ·" Λ' ^ Λ'
  Α'. ΧωματκίμοΙ
  1 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμίανομένου καί το3
  διά πυρίτιδος έξορυσομένου
  βρά^ου μεταίεοομένου διά
  μονοτρόχου ί) ϊιτρόχοιι ή &
  οιουδήποτε μέσου πρός Ιπ(-
  νωσιν μέ,νρις άπβστασεί·^
  800 μέτρ."...........μ3 12500 1 50 18750 —
  2 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπερίλαμβανομένου καίτοΰ
  διά πυριτιδος 'εξορυσσομε'νου
  βράχου γρησιμοποιούμενα
  πρός έναχάθίσ'ν παραπλεύ¬
  ρως τής όίοϋ μ3......... 1600 1— 1600—
  3 Δάνεια χώματαπρόο έπ''γω·
  σιν έπίπάσης φύσεως ίδάφ.μ3 500 0 80 400 —
  Β'. Τοϊχο» ύποόιηοίξεως
  ναιων μετά κονίας
  4 Έκσκα«ή θεμελίων μέχρι
  βάθους 3μ...........μ3 50 1 50 75 —
  5 Κοινή λιθοδομήίιά κονίας μ3 120 10 — 1200 —
  Γ'. Ξηοότοιχοΐ ύηοότηρί-
  ξεως γαιών κονΐας
  6 Έκσκαφή θεμελίων μέχριβά-
  Θους3μ.............μΛ 80 1 50 120 —
  7 Τοιχοποιία έκ ξηρολιθιαςμ3 300 4— 1200 —
  Δ*. Γέφνραι γεφνοια
  8 Έκσκαφή θεμελίων Ιπΐ χά¬
  σης φύσεως ίδάφους ...μ3 <00 ' 50 150 — 9 Σκυροκονίαμα διά θεμελιώ- σεις έν Ο'ίασι Ικ καθαρα; θη- ραϊκής γί«ς........μ3 20 21 — 420 — 10 Λιθοϊομή διά θ?μελιώσεις «κ καθβρας θτραίκίΐς γίίί..μ3 50 16— 800 — 11 Κοινή λίθοδομγ; έκ κονίας μ3 200 10— 2000 — 12 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 20 70 — ' 400 — 13 θολοδομή μετάθολοτύχων μ3 30 25 — 750 — 14 Έπικαλύμματα Θόλου..μ2 80 2 — 160 — 15 Πλάκες έπικαλύψεως όχε- τών................μ2 100 6 — 600 - 29625 - 16 Δι άπροόπτους δαπάνας............... 375 — 30000 - Έν Χανίοις τή 15 Μαι'ου 1912 Ό Μηχανικάς Ρεθύμνης Χ. Τσολίνας Εθεωρήθη Έν Χανίοις τη" 16 Μαίου 1912 Ο Νομομηχανικός 1ης περιφερείας Γ. Καριωτάχης Εθεωρήθη διά δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας. Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912 Ο Διευθυντής των Δημοσίων Έργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ ΠΡΟ-Ϊ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ττίς απαιτούμεν ής δαπάνης δια την προέκταθΊν της όδού Φουρνέ Λάκκων Κυδωνίας. Ποσόν Τιμή Δχπάνη Δρ. Λ. Δρ. Λ Ειδος έργων / "Εργα 1 Όρύγματα επί έδάφους πάσης φύσεωςπεριλαμίανομένουκαί τοϋ βράχου, καί μεταφίρ» αότών χοιτχ μήκος τής όϊοϋ «^ μέχρις αποστάσεως 800 μ 5 πρός έπίνωσιν αυτής ή πρός άπίθεσιν............ .μ3 22000 - 1 80 39600 - 2 Έκρίζωσις έλαιο]δρων τεμ. 40 — 4 — 160 - II Τεχγιχά εβγα α') Κατασκευή όχετών 3 Άνατκαφή θεμελίων____μ3 210 — 1 20 252 — 4 Κοινή λιθοϊομή δι' άμμο- κονίας...............μ3 270—15— 3950 — 5 Λιθοδομή διά ξεστών λίθωνμ3 20 — 80 — 1600 — 6 Όπτοζλινθοδομή μετά θολο- τύπων..............μ3 14 — 40— 560- 7 Πλάκες καλυμμάτων. . . μ1 80 — 8 — 640 — 8 Άρμολογήματα όρατών επι- φανειών διά θηρϊίκοκον'ας μ* Ί40 — 1 — 140 — ί') Κατασκευή δύο σιδηρών γεφυρών. 9 Άνασκαφή θεμελίων____μ3 280 — 1 20 336 — 10 Κοινή λιθοδομή διά μετρίαο θηραίκοκονίας.........μ3 310 — 18 — 5580 — 11 Κοινή λιθοδομή διά άμμο- κονίας..............μ3 170 — 15 — 2550 — 12 ΛιθίΒομήδιάξεστωνλίθων » 14 — 80 — 1120 — 13 Άρμολογήματα όρατών έπι- φαν;ιών δι' έλαφρας συμεν- αοκονίας μ»............. 210 — 2 — 420 — 14 Σιδηρα καταστρώματα γε- φυρών μετ1 έλαιοχρωματι- σμοΰ............"χιλιίγ. 26000 — 0 60 15600 - 15 Σίδηρος σφυρίλατος » 70—0 80 56 — γ')Τοΐχοι υποστηρίξεως γαιών 16) Έκσκαφή θεμελίων____μ3 140— 120 168 — 17 Ξηΐίτο'γοι διά λίθων προερ- γομένων έκ των έκίραχισμών τΐίοόδοδκαίτώνλατοαείωνμ3 1200 — 5 — 6000 — 18 Κατασκευή στηθαίων διά κοινής λιθοδομής......μ3 20 — 15 — 300 — 19 Κατασκευή λιθενδώτων μίτά των διά θηραικοκονίας άρμο- λογημάτων...........μ1 6'» — 3 50 210 — ~79242^: Δι' άπροόπτους δαπάνας. . . 758 Όλικό ι άθροισμα........ Έν Χανίοις τί) 9 Μαίου 1912. Ό Μηχανικός Η. «1»ίλων Εθεωρήθη Έν Χανίοις τή 10 Μα!3υ 1912 ' . Ό" Νομομηχανικός ,, Γ. Καρυωτάκης Εθεωρήθη διά δραχμάς ογδοήκοντα χιλιάδας. '~ , Έν Χανίοις τί) 14 Μαΐου 1912. " *"'*' Ο Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  -*;*,;
  ΕΦΗΜΕΡΤΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Τής απαιτουμένης δατάνης πρός κατασκευήν γεφΰρας επι τοΰ
  χειμάρρου Πλατανέ Ρεθύμνης κ" ι τμήματος αμαξιτής όδοϋ
  κατά προέκτασιν τής κατασκευαζομένης τοιαύτης Ρεθύμνης
  Περάματος Γαράζου Ηρακλείου.
  ϊην,ιΜ Ποσόν Τίμή Δαπάνη
  6ΡΥων Δ. Λ. Δ. Λ.
  250 —
  202 -
  330 —
  37 -
  Ι Πφνρα ΠΧατανί
  Α'.) "Εργα κατασκευής γεφύρας
  1 'Ανοιγμα βεμελ έν ζηρώ μ3
  2 ^ » έν ΰ'ϊατι μέ
  νρι βάθους 4μ........ι<3 3 Σκυρροκονίαμα διά θεμελιώ- σεις |ν Ο'βΊατι Ικ καθαρας θη- ραϊκϊΚ γής μ3......'. .. 202 — Λιθοδομή έκ καθαρας ()·ηρα.ϊ*.?ις γ?!ςμ3.........'....... 510 — ο ΞεστΫ) λιθοδομή έκ ■χ.οιΰαροίζ θηοαϊκτ<ς γής μ3....... 45 — 6 Σιϊηροδονο' σχήιιατος ] καϊ Ι όκαδ................56000 — 7 Σιϊηρα γωνιώϊη έλάσματα σ·/ήμ«τος |_ όκαδ ...... 510 — 8 Σιδτορα έλάσματα Ζωρεσχη- ματος 0............. 9Β60 — 9 Γιϊηία κιγκλ'ϊώμιτα ίκ*5. 1500 — 10 Σ'ί^ραορίογώνια έλάσμ » 11 Σ!υμεντο"χυρβκον(αμα μ3 . . Β'. "Εργα ίξασφαλιστικά βάθρων 12 "Άνοιγαα Θεμελίων έν ξν ρώ μάγρι βάθου; 2μ. . . μ3 13 Όγκόλιθοι 025—030 τού κυί. μ3............... Γ', "Έργα προφυλακτήρια 14 "Ανοιγμα θεμελίων Ιν ξη- Ρώ μ3 ............... 300 — 15 Άνοιγμαθεμελ. έν ΰϊατι μ3 300 — 16 Σκυροκονίαιχα χρός θεαελί- ωσιν έκ καθαρας θηραίκής Υής μ3.............. 17 Λιθίϊομή έκ καθαρας 0-ηρα- «1ς γήΰ μ3........... 630 — 18 Έπίγωσΐί όπισθεν προφυλα- κτηοίων μ3............ 648 - Δ'. Έργα διευθετήρια κοίτης χειμάρρου. 19 'Εχσκαφή Θεμελίων έν ξη- ρώ μ3............... 20 Λ'θοϊίμή έκ θηοαϊκοχονίας καί λίθων τού χειμάρρου (κρο- άλ3: 1 20 3 - 300 606 21 — 4242 14 — 7140 70 — 3150 0 45 25200 0 70 357 Ο 75 7245 1 10 1650 Π 60 198 0 65 2405 • 24 Δάνειαχώαατα· πρός έπίχω- % ., .* «-ιΧ%~* ^ ■' | σιν επί πάσης φύσεως ιδά- φου,-.............- μ3 2000 — 0 80 1600 — Β'.Τοΐχοι υποστηρίξεως γαιών -· - ■ 25 Έκσκα-Ί Θεμιελί',νν μένρ· 26 Κο·ΞΓλ('θ5ίΟμήίιάκ^^Ϊ3 100 — 10 — 1000 — Γ'. Ξηρότοιχοι υποστηρίξεως γαιών 27 Έκσκαΐ>ή θεμελίων μέγβι
  Βάθ,υο 3α ......... μ3 9'Ό 1 50 — 300 —
  28 Τβινο-8ΐί*»χΕηβΛιβ.5;υ.3 800 4--------3200 —
  Δ'. Γέφυραι—Γεφύρια—Όχετοί
  29 Έκσκαφή θεμ,Αίων επί πά¬
  σης φύσεως έϊά»ουο. . . .μ3 700 2 — — 1400 —
  30 Σκυροκ^νίαμ* ϊιΐ θεμίλ'ώ-
  σεις έν ίΐίατι έκ καθαρώς δή- ' '
  οιΐκΐίίτ γϊ^.........μ.3 7Π —— 21 — 1470 —
  31 ΚοινήλιΑοδομή διά θευελιώ-
  σεΐί ^ν ΰ'ϊατι ^κ καθαοας θη-
  400 — 1 20 480 —
  6 — 2400 —
  400
  0 50 150 —
  ? _ 600 —
  300 — 21 — 6300 —
  14 — 8820 -
  0 80 518 40
  162 - 0 80 129 60
  70 — 2800 —
  32 Κοινί· λιΛοίομΐ Ικ κονί« υ.3 1120 — 10 — 11200 —
  33 Ξ'στή )ιθοδομή έκ καθαρας
  Θιηρ·ϊϊκ9^ γίίί μ3........ 40
  34 Λιθϋ?ομ·!ι Οόλου—θ^λοϊομ*
  υετ'οι θολοτύττ'Λν.....μ3
  3^ Έπνάλυμμα βόλου μ?. . .
  36 Πλάκε; έτ
  37 Δι* άπροόπτ^υς 8«π 'ναο....
  40 _ 9ο — 1000 —
  175 — 2 — 350 —
  ,5 μ?.. 100 - 6 — 600 —
  134778 —
  ___5222 —
  "ΪΤΟΟΟΟ —
  Έν Χανίοις τή 15 Μαίου 1912
  Ό Μηγανινϊί Ρεβύανης
  Χ . Τσολίνας . »
  Έν Χανίοις τί) 15 Μοτίου 1912 ' !
  Ό Νομομηνανικό; τίι^ 1^^ πεοι*ϊρείας
  Τ*. ΚαοΜω'άκηβ
  ΈθίΜΐήθη δΐ7 δοανυ'·; Ικατ'ί'ί τεσσΐοάκοντα χ'>ιίϊας
  Έν Χανίοις τί) 16 Μα'ου 1912
  Ό Διευ'>υντ·^^ -ών Δγιαοτ'ί,ιν "Έργων
  Σ. Π Ε~Ζ Α Ν Ο Σ
  1 ΠΡΟ Υ-ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
  τής απαιτουμένης δαπάνας διά την προέκτασιν
  τής όδοΰ Βρυσών-Κράπης-Άβκύφου
  Ειδος έργων
  αςμ.:...........
  21 Λιθ3?5μή διακονίας μ3...
  II
  Άμαξιτή όδός.
  Α'. Χωματισμοί.
  22 Όρύγματα χάσης φύσεως
  συμπεριλαμβανομένουκαίτου
  διά πυρίτιδος έξορυσσομένου
  βράχου μεταφερομένου διά
  μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι'
  οιουδήποτε μέσου πρός έπί-
  χωσιν μένρι αποστάσεως
  800μ. μ3.'............
  23 Ορύγματα πατής φύσεως
  συμπεριλαμίανομένουκαίτού
  διά ■Ευρίτιδο; 'ξορυσσομένου
  βράχου γρησιμοποιοΰμενα χ,ν
  πρός έναπόθεσιν παραπλεύ-
  - ' ρως ττ)ς δϊοθ.........μ3 1000
  162 - 9 - 1458 —
  112 _ 7 - 784 —
  Ι
  19000 - 1 80 34200 —
  ι _. ιοοο —
  Ποσόν
  Ι "Γργα
  1 Όρύγματα επί έ
  σης φάσεως περιλαμίανομέ-
  νου χαί τού ^ζά'/0Μ καί μετα-
  φορά αυτών κατά μήκος τής
  όδοΰ μ-χρις άπΐστάσεως
  8θΟ μέτρων πρός έπίχωσιν
  αυτής ήπρός άπόθεσιν. . μ3 19600
  2 Έκρίζωσις =λαιο]δρωνόμ.μ. 40
  II
  Τϊχνικά ίρ·{α
  α') Κατασκευή όχετών.
  3 Άνασκαφή θεμελίων. .. .μ3 150
  4 Κοινή λιθ;δομή δι' άμμο-
  κονίας......··.·..·· μ«3 οθϋ
  5 Λιθ;5ομή διά ξεστώνλίθων » 22
  6 Πάκες καλυμμάτων. -. μ2 160
  7 Άρμολογήματα όρατών έπι-
  φανειών.............μ' οΟΟ
  6') Τοϊχοιύχοστηρίξεως γαιών.
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δαπάνη
  Δρ. Λ.
  2 50 49000
  4 — 160
  1 20 180 -
  13 - 3900 —
  70 — 1540 -
  6 —
  1 _ 300 —
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  8 Άνασκαφή θεμελίών... μ3 250 - 1 20 300 — |
  9 Ξηρότοιχοι δ'ά λίθων τροερ- '
  ^ομένων έκ των έχβρα7"μων
  τϊ)οόδοϋχαί έκ λατομείον μ3 1850 — 5 — 9250 —
  10 Κατοσχευή στηθαίων διά κοι¬
  νάς λιθοϊομής........μ3 50—14— 700 —
  ΠΡΟΓΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛ<· Απαιτουμένη^ δαπάνην ϋ»ά την ποοέκταόι» των άηα- ξντών άδων Χανίων—Ρεθύμνης κα· Ρεθύμνης Χανίων έχουόώ» ά&ετηρίαν καΐ τέο ια, »ά τέρ ιατα των έν κατασκενλτ{>ηι|ΐά;των των αυτών ώςάνω άδων.
  "Αθροισμα.
  Δι' άχροόπτουί δαχάνας. .
  Όλιχόν αθροισμα......
  Έν Χανίοις τή 9 Μαίου 1912.
  66290 —
  3710 —
  ΔΡ"7ύΌ00 -
  Ο Μτΐγβνικός
  Η. Φέλων
  Ποσόν
  Ειδος ϊργων
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δαχάνη
  Δρ. Λ·
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1812
  Ο Νομομηχανικΐς
  Γ. Καρυωτ4κνς
  Εθεωοήίη διά Βρΐ^μΐο ίίίομ^κοντα χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 14 Μαίου 1912.
  Ο Διευθυντής των Δντμοσίων "Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΠΡΟ'ΪΤΙΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Τ-ης άτταιτονιιίνης δαπηνπς διά την ■κατασκευήν
  τής Αμαξιτής όδοϋ Βάμο- — Κεφαλόί
  ο.

  έργων
  Ποσόν Τιμή ΔαχάνΌ
  Δρ. Δ. Δρ. Λ.
  1 Έχχωματισμα Ιπί
  σεως έδάφευι: ουδέ τοΰ δι»·«-
  ρίτιϊος έξορυσσομένου συμπο-
  γοθς βράχου ίξαιρουμένου
  ^κσκβφή, μεταφορά, μέ'/,ρΐΐ
  800, μ/*ρων Γτ=ώσις .-μ3 7588 — 1 80 13658 40
  II
  Τεχντκά-ίργα.
  Όχετοί διάφοροι
  α) Έκσχαφή θεΐΑελίων Ιδάφους
  βοαχωδουο;3.......... 3 «0 180 6 84
  6) Σκυροκον{αθ.υι;λ'ωνμ3... 170 19— 32 30
  γ) Κοινήλιθο85·χήδιάθηραίκο-
  χονίβς μ3............. 4 10 15 — 61 50
  ί) Πλάκεί έ-καλύφειος μ2. . 5 50 β — 33 —
  ε) Εεστήλιθοδβμή μ3.. .. 1 10 47 — 51 70
  Δι'έχτά τοιούτος 185.34x7= ^^
  Έν όλω δραχμάς 14955 78 ι
  Δι' άπρόοχτα Ιο' ών οόδέν διχαίωμα '
  2-/ει δ Ιργολάβος 44 22
  Ήτοι δραχμάς δέκα πέντε χ·λιάδας 15000" —
  Εθεωρήθη Έν Χανίοις τή 10 Μαίου 1912
  Ό Μηχαν.κός
  ΈνΧβνίοιςτί 11 Μαϊου 1912 Π. Κρομμύδας
  Ό Νομομηχανικϊς
  Γ. Κνρυωτάχης
  Έ θεωρ ή θη
  • διά Ιρ<χχμ.2ς δέχα πέντε χιλιάδας Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912. "Ο Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων - Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ ,ο ί Α'. Χωματισμοί. 1 Όρόγματα πάσης Φύσεως συμπεριλαμβα^ένβυ καί τοϋ ϊιά πυρίτιδος έξορυσσομένου βράχου μεταϊερομέ'νου διά μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι' οιουδήποτε μέσου πρός έπί- χωσιν μέχρις αποστάσεως 800,μ. διά τότμήμα τής άπό τού τέρματοςτης κατασκευα¬ ζομένης γίδη δδοΰ Χανίων— Ρεθύμνης μέχρι τής είσόϊου Χ - _ τοϋ χωρίουΈπισκοπή(τμήμα Άποκορώνου μένοι Επι- σκοπής Ρεθύμνης, μ3.....28800 — ί - 28800 - '^ Όρύγματα πάσης φύσεως συμπεριλαμδανομένου καί τού ϊιά πυρίτιδος έςορυσσομένου βράχου μεταφεοομένου διά μονοτρόχου ή διτρόχου ή 81 οιουδήποτε μέσου πρός έπί- ^ωσιν μέχρι αποστάσεως >
  800,μ, !ιά 'τό τμήμα τής άπό
  τίθτέρματοςτί'ς κατασκευα-
  ζομένηςήδη όδούΡεθύμνης—
  Χανίων μίχρι των τελευταίων
  ο'ικιών τής έξόδου πρός δυ-
  σμάς τοΰ χωρίου Έπισκοπής
  (τμήμα Ρεθύμνης) μ3
  3 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλααίανοΐΑενου καίτοί3
  όιά πυρίτιδος έςορυσσομένου
  βράχουχρησοκοιούμενα πρός
  έναχόθεσιν παραπλεύρως τής
  δδού, διά τό τμί)μα Άποκο-
  ρώνου μέχρι Έπ'σκοοπής μ3
  4 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμδανομένουκα' τοϋ
  διά πυρίτιϊος έξορυσσομένου
  βράχου χρησιμοποιούμενα
  πρός έναπέθεσιν παραπλεύ¬
  ρως τής όδού διά τί τμήμα
  Ρεθύμνης μέχρις Έπισκο-
  —τ}ς 'μ3υ..............
  5 Δάνεια χώματα πρός έπ,ίχω-
  σιν επί πάσης φύσεως Ιδάφους
  δι αμφότερα τα ανωτέρω τμή-
  ματα Άποκοριόνου καί Ρεθύ¬
  μνης «.αί έξ άχοστάσεωςμετα-
  φοράς 800μ. μ3........
  Β'. Τοϊχοι υποστηρίξεως
  γαιών μετά κονΐας
  6 Έκσκα^ή θεμελίων επί πά¬
  σης φύσεως έδάφους μέχρι
  0άθ:υς 3μ.00 μ3....... 120
  35000 - 2 20 77000 —
  1200 — 1 — .1200 -
  2500 — 1 20 3000 —
  10000 — 0 80 8000 —
  7 Κοινή λιθοδομή διά χονίας μ3 500 —
  Γ'.) Ξτνρότοιχοι ΰττοστη-
  ρίξεως γατών
  8 Έκσκαφή θεμελίων μέχρι βά-
  θους 3μ μ3............ θΟΟ —
  "9 Τοιχοποιία έκ ςηροθολιάς μ3 3500 —
  1 50 ι80
  10 — 5400
  , 1 50 ■ 1-200
  4«—, 14ΘΘ0
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ;-ΤΗΣ
  Δ'. Γέφυ^αι, γεφύρια
  ■και όχετοι.
  10 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
  σης φύσεως έίάφους μ3.... 2000 — 2 — 4000 —
  11 Σκ,/ροκονίαμα όια θεμελιώ-
  σεως έν ΰδατι έκ καθαρας
  , θηραϊχίΐς γής μ.3....... 350 — 21 — 7350 —
  12 Κοινή λιθοδομή διά θεμελιώ-
  σ'εως έν ΰ'ίατι έκ καθαράς θη- ν
  ραικής γ^ς μ3......... 10"θ — 16 - 1600 —
  13 Κοινη λιθοβομή εκ κονιαςμ3 3600 — 10 — 36ΟΟΟ —
  Γ. 3«τή λιόοθο^η μ!...... 160 — 70 — 11200 —
  15 θολοδομ^ μ.ί.......... 180 — 25 -· 4500 —
  16 Λιθορριπη όΥόγκολιδων μ3 . 120 — 5 — 600 —
  17 Έπικάλυμμα θ3Λουμ2... 700 — 2 — 14ΟΟ —
  18 Ιΐλάκες έπικαΛύψεως όχε-
  τώνμ2................ 530— 6 — 3000 —
  .208030 —
  17 Δι'άπροΐπτους δαπάνας. .. 1970 —
  Έν όλω δραχμάς 210000 —
  Έν Χανίοις τι 14 Μαίου 1912
  Εθεωρήθη Ό Μηχανικός Ι
  Έν Χανίοις τί) 14ΜαΓου 1912 Χ". Γσο*ένας
  Ο Ν^μομη/ανικος τής 1ης περιφερείας
  Ι*. Καργιωτάκης
  Εθεωρήθη
  διά δραχμάς διακοσίας δίκα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912.
  Ό Διευθυντής των Δι,μοσίων Έργων
  Σ. 1ΙΕΖΑΝΟΣ
  ΠΡΟ-ΪΙΙΟΑυΓΙΣΜθΣ
  Της απαιτουμένης θαπάνης διά την κατασκευήν αμαξιτής
  όδοϋ_ηλάτους μέτρ. δ άπο Άλικιανοί είς Βατόλακκον.
  <σ> ,,ϊ. „ Ποσόν Τιμη Δαπάνη
  α. Ειοογ έργων . ΓΑ· , .
  -^ Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  Ι "Εργα Χωματουργικά
  1 Εκνώματα επί έδάφους πά-
  σης φύσεως..........μ3 6800— 1- 6800 —
  2 Δανεια χώματα.......» 600 - Ο 50 οΟΟ —
  II
  Τεχνικα εργα
  1 Έκσκαφή θεμελίων και διευ
  θετήτεις............μ3 320- 1- 320-
  2 Κοινη Γο·χ3ποιία..... » 160 — 12 50 2ΟΟΟ —
  3 ΘολοόΌμηεκΤιχτων λΐθων »
  μτά θολοτύπων.......... 22 — 40 — 880 —
  4 Έπιχζ^μματα θΐλου. . μ2 60 — 2 20 13^ —
  5 Ξϊΐτ/) Λΐθίδ^μή ......μ3 15 — 60 — 9θΌ —
  6 ΙΐΛά*ες έτικαλυψέως . .. μ2 25 — 3 50 87 50
  7 Χυτοσιδηροι σωλήνες 0.1 ο"
  τρέχ. μετ.............. 25-10- 250-
  8 Ξηρολιθοδομαί........μ3 80 — 4 — 320 —
  11989 50
  Δι' βπροοπτα εςοδα...... 1» 50
  Ήτοι έν όλω δραχμαί ίώ3εΑϊ χιλιάδας 1200.0 —
  Έν Χανίοις τί) 10 Σεπτεμδρίου 1911.
  Ό Μη/ανικός
  Νικ. Κάβρας
  Εθεωρήθη
  Έ> Χανίοις τί) 16 Σεπτεμίρίου 1911.
  Ο Νομομηχανιχός
  Μ. Σαοοάκης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς ίώδεκα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912.
  Ό Διευθυντής των Δημοαίων Έργων
  ,... Σ, 11ΕΖΑΝΟ2 ^.
  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
  Τής απαιτουμένης όαπάνης δια τπ> π ιο^κτααιν της άμα-
  ξι τίς ό>1οΰ Άγιου Νικολαου-ΙΙαχεία^; "Λμμου, άοχομε-
  νης άπο το τεομα τού κατασκΐυαζομένου ήόη ή^
  ματοςπρος Ίεριίπετρον.
  Είδος έργων
  ΙΙοιόν
  Α'.
  1 Όρ^γματα πάσης φύσεως
  συμπεριλα,λδανομενου καίτοϋ
  οια πυριτιόΌς έξοριισσομένου
  βραχου μεταφερομενου διά
  μοοτροχου ή διτρίχου ή δι'
  οιουδήποτε μεσου πρός επί-
  χωσιν μέχρις αποστάσεως
  800 μ..............μί ?0000
  V
  Όρυγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμόανομενου καίτοϋ
  δια πυριτιοος έζορυσσομένου
  βρα/ου χρηΐιμοποιουμενα
  πρός ένα~:θεοιν παραπλεύ¬
  ρως τής 02^ϋ ώςαποθεμα μ3 8000
  3 Δανεια χωματα πρός έπιχω-
  σιν επί πάσης φύσεως έΰα-
  φους μ3.............. 5&Ό0
  ^.Τυι^οι υπϋθτιιυίξ^ως γαιών
  μετ α κυνιας
  4 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
  σης φύσεως εοαφους μεχρι
  βα^ους ό μ............μ3 80
  5 Κοινη Λΐθϊίομη δια κονιας μ3 4θΟ
  Γ'. Ξη^θΐοιχοι ύπυθτηριξε,ω»;
  γα<·ων 6 Έκσκαφή θεμελίων μέ"/ρι βαθίυς 3μ ..........μ3 900 7 Γοιχοπ«ίαέκξηρολιθ2άς μ3 5000 Λ'. «ο^ετυι και Ρεφυρια 8 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬ σης φύσεως έόαφους μέχρι βαθους ά μετρ.......μ3 1300 9 Κοινη Μθοθομή δια θεμελι- ώσεως εν υοαιι έκ καθαράς θηραικής γής........... 100 10 Κοινη Λΐ0ο;ομη έκ καθαράς κονιας μ3.............. 3500 11 Ξεστη λιθοθ3μη μ3...... 140 12 βολοοομημε αθθΛ3τ^-ωνμ3 210 13 ΛιϋορριπΓ) οι' όγ*&λΐθα)ν μ3 150 44 Έπικαλυμμα θολου μ2. . . ΟΟΟ 15 ΙΐΑαλες έπιχαλύψεως ά'/»- των μΐ............... 110 ■ "Αβρίΐσμα. Δι' άπρόοπΐα έςοϊα...... Έν όλω δραχμάς. Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912 Ό Έϊ:ι*ίίω3ητΐ]ς των Αη,Αθσί«»ν Έργων Ν- Πετάσης "Εθεωρήθη Έν Χανίοις τί) 11 .Μαίου 1912 Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων _. Πεζανό; Τΐμή Δρ. Λ. Δαπάντ) Δρ. Λ. — 2 — 60000 — 1 — 8000 1 — 5600 150 120 11 — 4400 1 50 1350 4 — 20000 — 1 50 1950 — —16— 1603 — 11 — 385Ο0 — 70 — 9800 — 25 - 5.50 — 5 - 750 — 2 — 1200 — 6 - 660 - # 159180 — 820 — 160000 — Λ*ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤϋΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
  ΠΡ0·Γ'Π<)Λ0Γ1ΣΜ0Σ Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν όδοΰ άπό Πλα- τάνι (όδοϋ Σοΰόας—Ίτζεδίν) δια Μεγάλων Χωραφίων πρός Νιό—Χωριό. ΤμήμαΙΙ άπό τοϋ τέρματος τής έργολαβί- ας θ. Μανουσακάκη καί εκείθεν. α. -β Είδος έργων Ποσόν Τιμή Δαπάνη Δρ. Λ. Δρ. Λ. Ι ΧωΐΛαττό'ιιοτ 1 Έκχώματα πάσης φύσεως έϊάφους μή έξαφο^μέ'νου οΰδ' αύ:ΰύ τού δια πυριτιίΐς έξορυσσομένςυ συμ-αγοϋς βραχου μετά τής μεταφορας αυτών μέχρις αποστάσεως 800 μίτρων πρός σχημα¬ τισμόν έπιχωμάτων μετά τοϋ κανονισμού των πρανώ^, έκ- κοπήνθάμνων,δένδρωνκλ.μ3 12000 1 60 2 Έπιχώματα ' ώς ά'νω πρός άποθεσι,............μ3 50ϋ 1 10 3 Δάνεια χώματα πρός σχη ■ ματισμΐν έπιχωμάτων με- τροϋμε»α ίντοϊςθ3λάίχοιςμ3 600 0 70 II Τ<χν*κά ίργα 1 Έκσκαφή θεμελίων έν γέ¬ νει................μ3 200 1 — 2 Κίΐνή λιθοδομή δι' άμμο- κονίας..............μ3 100 10 — 3 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 12 50 — 4 βολοδομή έκ πλακοϊΐδών λιδωνπεριλαμίανομενων χαί των ζυΑοτυπων διά γεφύ- ρια 1-4 μ .........μ3 20 22 — 5 Έπικάλυμμα θόλου___μ* 50 2 —■ 6 Ιΐλάκες έπικαλύψεως όχε- τών πάχους 0,15......μ* 40 4 — 7 Ξηρότοιχοιυποστηρίξεως γαι¬ ών.................μ3 650 3 20 Δι' άπροόζτους δαπάνας έφ' ών ουδέν δικαιωμα κέκςηται ό έργολάίος......... 19200 - 553 — 420 — 200 - 1000 — 600 - 440 — 100 - 160 - 2080 — 24750 — 250 - 25θυυ — "Ητοι 3ραχμ*ί εϊκοσι πέντε χιλιάίες Έν Χανίοις τή 15 Μαίου 1912 Ο .Μι^χανικός Γ. Καρυωτάκης Εθεωρήθη Έν Χανίοις τί)15 Μαίου 1912 Ό Νομομηχανΐκός 1ης περιφερείας Γ. Καρυωτάκης Εθεωρήθη διά ίραχμ,χς «ίχοσι πε'ντε χιλιάδας Έν Χανίοις τή 16 Μαίου 1912 Ό Διευθυντάς των Δημοσίων "Εργων Σ. Ι1ΕΖΔΝΟΣ Μαίου μέχρι τής 10 Ίουνίου, έφ' οίον κατά την τρίτην τριμη- νιΐν 2έν έχουσι γίνει αί ό; ιζάμϊναι έν τω 83 άρθρω το3 Διατάγ. 135 γρα,τϊαΐ δοί. μαίίαι. Οό:5ΐ κανοηζ;νταΐ υπό το3 προιστα- μένου τού έ·Λ~αι5ευτηρίίυ κατά τό ά'ρθρον 9 τού μνημονευθίντος Διατάγματος ή ώς άνλως εθελεχρίνει σό'ΐμςν δ σύλλογίς εκά¬ στου έκπαιδευτηρίου νά διεςαχθώσιν. "Αρθρον 2. Ώς βαθμός τής τρίτης τριμηνίχς θά καταχω· ρισθί) έν τώ είίικω εΛέγχω δ έςαχθηίόμενος έ<ι των ήμερησίων έλέγχων καΐ έκ των διαγωνισμών. Άρθρον 3. Αί προ5λε~5μεναι άπό τού ά'ρθρου 83 τού 13ο τού 19Π Διατάγ. και αί άπολυτήρκι έ'ε:ασεις θά ϊιεξαχθωσι κατά τό 44 Διάτ. τού 1902 τηρουμένων των διατάςεων τού 135 τοϋ 1911 Διά:, αΐτινες τροπ;ίϊ3ΐο0αι τούτο (χρήρζ 80, 83, 86, 87, «8, 8ϋκλπ.) "Αρθρον 4. Αί κα;ά τό ά'ρϊρον 10ο τού 44 Διατάγ. τοϋ 1902 οιακοπαι πρός παρασκευήν των έξϊταΐθησομένων κανονί- ζονται επί χγ5 βϊσει ενάρξεως των έςΐτατεων τή 18 Ίουνίου. Γινεΐαι 8έ νιαλίπή τριη,αερος μέν των ταςεων γ , 3 , καί ε , των δημοτικών σχολείων, πενθήμϊρος δέ τής σΐ'. τάξεως των ανωτ. δημ;τ. σχολ$ίω.ι καί τής α , καί ί , των ^μνασ.ων κα'. γυμνασιαλών τυφθεναγωγείων καί τή; πρίΐωΐ.^ής των τελϊ.>-
  ταιων' οεκαημερος δι πασών των Λθΐιτων ταςίων ΐών γυμνα^ίων
  και γυμνασΐ3!/ώνπαρθ·ναγωγε·.ων, έκτός τής τεΛβυτ-ίΐας των γυ-
  μναΐιων καί τού ίν ΊΙρχκλειφ Δι3αΐκαλε·,5ΐι θηλέων, ή*ς δια-
  κοπτονται τα μαθήματα ε'ικοσαήμε, οί.
  Άρθρον 5. Οί έν τω 83 τοό 135 Δ'.ατά,'". άνΛφίρίμίνβι
  πλήρεις βχθμοϊ ν3οϋντ« τί'.ούτοι έν συνδυασμώ πρ;ς τούς τού
  όλου ετους. Το3 εύίργητη,Λατος τής πρώτης πε.οΐίίου τού 83
  ά'ρθρου, ήτοι τής άτϊΟΛύυεω; ά'/ευ εςειάσίω/ ώς κχι τής προα-
  γωγής των έκ των κατωτέρων τάςειον ύσΐερούντων έν δύσι μα-
  θήμασι, όέν απόλαυσιν οί ύφιστά,Αενοι απολυτήριον έξέτα-
  σεων, ήτις εΓδαι ύποχρεω:ΐλή εις πάντας τούς έλ παντός σχολείου
  άτϊολυομένους. Διατηρπται δέ υπέρ των άπολυίμΐνων έκ το3
  γυμνασίου τό έιχ,αίωμα επαναληπτικόν εξετάσεων κα:ά τό πρώ¬
  τον δεκαήμερον τού Σεπτεμβριου.
  1Ι»σα διάταξις άντικειμένη είς τόπαρόνΔιάΐαγμα καταργεϊται.
  Είς τόν ΙΊοικίΰ;;* την 11ϊΐ3ε.α^ Έ^ιτριζίν ΧΦΛτ.ΰετχι ή οη-
  μοσΐϊυσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Εν Χανίοις τί) 18 Μαίου 1912.
  Έν "Ονόματι τοι ΒαοΊλέως
  Ή Έπανασταχικίι Διοικπτικη 'ύπιτροηη
  Γ. ΓΑΛΑΜϋ:
  Ι . ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗ2
  Κ. ΜΠΙΡΑΚ12
  Ε. ΕΗΡΑ2
  Άρ»;. Α·Λΐάγ. 48
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΔΣΙΛΕΓΣ ΤϋΝ ϋΛΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 Ψηφισμα
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τα ύπ' αριθ.___
  καί 135 τοϋ 1911 Διατβγματα, προτάσει τοϋ Διοικοϋντος την
  Παιδείαν Έπιτροπου.
  Άΐτο^αϋι^ομεν καί όιατά<ί<ίοΐΛεν "Αρθρον 1. Άντΐ των όριζομένων έν τώ 11 αρ^ρω τοϋ 219 Διαταγατςς τής 30 Νοεμβριού 1911 γραπτών δοκιμάσιών άπο τί)ς 15 μέχρι π|ς 17 Ίουνίοι» γίνονται διαγωνισμοί άπό τί]? 25 Έκ τού Έθνίκοβ Τυπογραφείον