9146

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  --------------------- ■
  Την νύκτα της χθές συνήλθε τό Υπουργικόν Συμ¬
  βουλιον πρός υπογραφήν τής Δίαταγής περί άπο-
  στρατευσεως τής πολιτοφυλακής ΕΑΜ.
  Ό κ. ΓΤαπανδρέου 8ά έκφωνήση Διάγγελμα πρός τόν
  Ελληνικόν λαόν περι των αίτίων τής κρίσεως καί τήα ά-
  κολουθητέας πολιτικής.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤνπθΓΡΑΦΕΙΟΝ., 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗί
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΑΡΙΘ. 41
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΕ ΤΟ ΚΡΗΤΟΣ ΕΔΩ;
  ΜΗΠΩΣ ΤΟ Ε.Α.Μ.;
  Οί σύντροφοι τής «Έλεύθερης Κρή¬
  της» άνεκάλυψαν μιά σπουδαία μη-
  χανή ν' άποστομώνουν τόν άντίπα-
  λό των καί νά άνατρέπουν τα έπι-
  χειρήματά τού. . Δέν πρόκειται γιά
  τή γνωστή μέίοδο/τής «ρετοινιάς» καί
  τής συκοφαντίας, πού τοΰς είναι τό¬
  σον προσφιλής. Ή μέθοδος αυτή έ
  ξεθώριασε. Διότι έδώ είμεθα τρείς
  κι' ό κοΰκκος καΐ ξέρομενδλοι ποιοί
  ήσαν Βαρθολομαΐοι ή Τζουλιάδες ή
  Παπά Λευτέρηδες καί ποιοί Μπαν-
  τουβάδες ή Πετρακογεώργηδες. Ή
  καινούργια μηχανή των συντρόφων
  είναι πολύ.... έξυπνότερη.
  Καμαρώστε την στή λειτουργία
  της επάνω:
  —Τούς λές, μέ τα ντοκουμέντα
  στό χέρι: 'Υπεγράψετε συμφωνία μέ
  τούς Βουλγάρους νά αύτβνομηθή ή
  Μακεδονία μας καί ή Θράκη καί νά
  κατεβοθν οί Βούλγαροι στό Αίγαΐ-
  ον. Καί αύτό είναι σύμφωνο μέ τό
  βασικό πρόγραμμά σας, διότι είναι
  είς δλους γνωστόν δτι άπ' δταν ι¬
  δρύθη Κομμουνιστικόν Κόμμα στήν
  Έλλάδα έπιδιώκει την αύτονόμησι
  τής Μακεδονίας, έπειδή τό θέλουνοί
  Βούλγαροι σύντροφοι σας.
  —Καί άπαντοθν: Σεΐς οί έθνικι-
  στές την ύπογράψετε τή συμφωνία
  αύτη, .. μαζί μέ τούς "Αγγλους, διότι
  εΐνβι γνωστόν, δτι έσεΐς εΐστε προ-
  δότες τοΰ λαοθ, άφοΰ εΐστε Έλλη-
  νες^^,λ.-., κ^λνπ. .,.
  Θά μπορούσατε σεΐς νά την * άνα-
  καλύψετε αυτή τή μηχανή;
  "Ο,τι τούς άποδείχνετε πώς δια-
  πράττον, τό άναποδογυρίζουν ά
  μέσως, βάλλουν καί.... ολίγον άγ-
  γλο, έ'τσι άπό συμπάθεια, σού λέ-
  νε δτι τό έκλεψες άπό τόν τάφο τοθ
  Βάρβογλη, διότι οί σύντροφοι δένδι-
  αβάζουν φαίνεται Άθηναϊκές έφη-
  μερΐδες, καί σέ|άποστομώνουν άψε-
  σβθσε.
  Τό κακό είναι πώς ό κόσμος πού
  δέν καταλαβαίνει άπό «μηχανές» άρ
  χισε νά άγανακτή σέ βαθμόν έπικίν-
  ουνο γιά τούς «έφευρέτας». Ναί μέν
  άπεσύρθησαν άπό ,τήν κυκλοφορία
  οί έλληνόφωνοι πράκτορες, πού μάς
  Ιστειλαν οί Βούλγαροι άπό την Μα¬
  κεδονία γιά νά μάς διδάξουν (μαζί
  μέ τούς διιθνιστές τοθ Κ. Κ. Ε.) πσ-
  τριωτισμό, άλλά τό πρόγραμμά των
  παραμένει αμετάβλητον. Καί πρό¬
  γραμμά των είναι ή κατάληψις τής
  'Αρχής, Έδώ δέν μποροϋν νά τό ε¬
  πιτύχουν βιαία: ς καί καταφεύγουν
  είς τόν δόλον. Προσπαθβΰν τεχνη
  έντως νά υποκαταστηθούν τό νόμι-
  μον Κράτος είς δλας τού τάς έκδη-
  λώσεις.
  1) "Εχουν έν λειτουργία 43ον Συν
  ταγμα, μέ την σφρσγΐδα τοθ όποίου
  έκδίδουν έ'γγραφα καί διαταγές. Δυ
  νάμει τινος Κυβερνητικήν Δίαταγής
  άνασυνεστήθη τό ένδοξον Σύνταγμα
  τοθ Ηρακλείου καί δυνάμει τίνος
  δίαταγής διωρίσθη διοικητής τού
  δέν γνωρίζομεν ποίος άλλος;
  ΧΡΟΗΟΓΡΑΦΗΜΑ
  Ο ΚΟΥΝΕΗΟ-
  Θυμάμαι στά περασμένα χρόνια
  τό Κουτσουκλομανώλη, £να τύπο
  άπό τούς παληούς Κρητικούς, μέ τό
  πουκάμισο μέτής φαρδιές μανίκες,
  μέ τό στήθος πάντα άνοικτό, δασύ
  Καί χιονισμένο, άπό τό δΐάβα τοθ
  χρόνου, π' άκουμπισμένος στή Κσ-
  νακαρά τού (έ"τσι συνήθιζε νά όνο-
  μάζη τό μπαστοθνι τού) βάδιζε άργά
  μέν άλλά σταθερά, τάλλο τού δέ χέ¬
  ρι τδβαζε πίσω'στή πλατή καί μόλις
  πλησίαζε τή παρέα, μέ τό ώρα καλή
  μωρέ κοπέλια ερριχνε καί μιά λ·ξή
  ματιά νά δή ποίος εΤχε φιλότιμο νά
  σηκωθή γιά νά τοθ παραχωρήση τή
  θέσι τού.
  —Άπό παέ μπάρμπα Μανώλη ηί-
  Ρ«σε, σηκωνόντανε κάποιος άπ' τή
  2) Περιφέρουν είς την ϋπαιθρον
  διαταγήν φέρουσαν την υπογραφήν
  τοθ ΣτρατηγοΟ κ. Παπαδάκη κά-
  ποιου γαλατά άπό τό Μάραθο καί
  είσπράττουν δυνάμει αυτής φόρους
  δι" δλα τα προϊόντα γεωργικά καί
  κτηνοτροφικά. Πότε έγιναν οί άνθρω-
  ποι τού ΕΑΜ. τό νόμιμον Κράτος,
  χωρίς νά τό πάρωμεν ημείς μυρωδιά;
  3) Ό Διοικητής τής Χωροφυλακής
  "Ηρακλείου διατάσσει νά σιτίζεται
  είς τα συσσίτια των άνδρών τής χω
  ροφυλακής τό προσωπικόν των έαμι-
  τικών εφημερίδων «Έλεύθερη Κρήτη»
  καί «Έλεύθερη Γνώμη» καί έπειδή
  είς τα ώς άνω συσσίτια παρουσιά¬
  σθη αντίδρασις άπό τούς άνδρας
  τής Χωρ)κήςόκ. Διοικητής διέταξε είς
  τό άνω προσωπικόν νά δίδεται τό
  συσσίτιον είς εΤδος. Διατί ό φιλ άν¬
  θρακος κ. Διοικητής δέν περιέλαβεν
  είς την ενέργειαν τού τό προσωπικόν
  καί των άλλων εφημερίδων τής πό¬
  λεως.
  Ή υπουλη αυτή προσπαθεία νά
  υποκαταστηθούν τό Κράτος έν συν¬
  δυασμώ μέ τάς είδήσιις περί άντε-
  θνικών ένεργειών των νά άποξενω
  θώμεν τής Μακεδονίας καί τής Θρά
  κης, ώς καί αί συνεχεϊς ενέργειαι
  των νά παρεμποδίσουν είς διάφορα
  χωρία μας μέ έγκαθέτους των τάς
  στνεδριάσεις των έθνικών στοιχείων
  τείνχ>υ_ν νά δημιουργησοαν είς δλον
  τόν 'Νομ'όν άναβρασμόν, ό οποίος
  δέν γνωρίζομεν ποία άποτελέσματα
  μπορεΐ νά έχη. Τούς άνθρώπους δ-
  μως τοΰ Κ.Κ.Ε. πού διευθύνουν τό
  ΕΑΜ δέν τούς ένδιαφέρει, φαίνεται,
  ό έμφύλιος πολεμος. Τόν διεξάγουν
  άλλως τε άκήρυκτον συνεχώς καί ύ-
  πούλως.
  Τούς ειδοποιούμεν δτι παίζουν έν
  ού παικτοΐς διότι ό κόσμος πού θέλιι
  νά ζήση έλβύθερος ΰστερ' άπό τή
  Γερμανική δουλεία, δέν άνέχεται
  την έγκαθίδρυσι τής έαμιτικής δικτα-
  τορΐας.
  Ή ύπομονή έχει τα δριά της.
  Έπειδή δέν θέλομεν έπ' ούδενί λό¬
  γω τόν εμφύλιον σπαραγμόν, δσο
  κι' άν είμεθα βεβαιοί δτι τα τέσσαρα
  πέαπτα τοθ κόσμου ευρίσκονται μέ
  τό μίρος των έθνικών ίδεωδών τής ε¬
  λευθερίας καί τής ήσυχίας, κάνομεν
  έκκλησιν είς τόν πατριωτισμόν των
  έν Κρήττ) άντιπροσώπων τής Κυβερ¬
  νήσεως νά χαλιναγωγήσουν τάς πά-
  ρανόμους όρμάς καί τάς καταλυτι-
  κάςτοΰ Κράτους ενεργείας τοθ ΕΑΜ.
  Καί άν είς τουτο δέν έχουν την δύ¬
  ναμιν έχουν είς την διάθεσιν των τάς
  ένόπλους δυνάμεις, αί οποίαι άπέ-
  δειξαν μέχρι τούδε μέ την ήρωϊκήν
  κατά των Γερμανών πάλην των καί
  την σώφρωνα στάσιν των μετά την
  απομάκρυνσιν έκβίνου, δτι έχουν ώς
  όδηγόν των τό συμφέρον τής Ελλά¬
  δος καί πειθαρχοϋν είς αύτό καί μό¬
  νον είς αύτό.
  παρέα καΐ τοΰ φώναζε παραχωρόν-
  τας τή θέσι τού.
  Άνεσήκωνε τή βράκα καί κάθιζε
  στή προσφερομένη θέσι κι' ελάμβα¬
  νε μέρος στή συζήτησι.
  Κεΐνο τό βράδυ άλησμόνητα συζη-
  τούσαμε πώς τα σκαρτά είναι άκόμη
  πράσινα κάί θ' άργίση τό θέρος, τό
  ψωμί στά περισσότερα σπίθια τοθ
  χωρίου εΤχε τελειώσει κι' ό καθένας
  έφερε κρίσεις πώς θά περάση μέχρι
  νά βγή δ καινούργιος καρπός. Ό
  ποιό άνυπόμονος τής παρέας βρήκε
  τή λύσι. Έγώ θά πάω αυριο νά δια·
  λέξω τα πειά ξερά στάχυα νά τα
  κοπανίσω νά τα φουρνίσω καί έ'πει-
  τα θά πάω στό μύλο νά κάμω μιά
  πήτα {των κοπελιώ νά τα περάσω.
  Άρκετοί άπό τούς παρακαθημένους
  επεδοκίμασαν την έφευρετικότητά
  τού.
  Ό Μπάρμπα Μανώλης τώροτ ά·
  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Δεκεμβριού 1944
  κουμπώντας καί τα δυό χέρια τού
  στή κανακαρά, λαμβάνει ϋφος άκό¬
  μη σοβαρότερο καΐ μάς λέει... "Ε!
  μωρέ κοπέλια έχετε δίκηο, ή πεΐνα
  είναι άπό κάτω άπό τό δεμάτι, έγώ
  σας σέ λέωποΰμε καί γέρος καί ξέ-
  ρω ποιό πολλά άπό σας τα ντελικα-
  νιδάκια, νά κάνετε μερικές ' μέρες
  κουράγιο, κι' δ Θ^ός ποδναι μεγά-
  λος θά κάμη έλεος, δχι γιά μάς
  τούς άμαρτωλούς άλλά τα μωρά
  κοπέλια καί θά περάση πειά γρή-
  γορα κι' αυτή ή έποχή. Έγώ θυμοθ-
  μαι πολλές φορές πουχαμε δψιμα
  σπαρτά τα ιδία παθέναμε, μά κι'
  δταν ήρχετο ή ώρα πού ή κακο;'οι-
  ρΐά περνοθσε δέν προκάνανε ν' ά
  νάβουν οί φοΰρνοι τοϋ χωρίου, κι'
  ή Μαριγώ ή συγχορεμένη ή γυναΐκα
  μου, δέν μπρόκανε νά κάνη κουνε-
  νούς στή μιάς καί στ' άλλονής στό
  χωριό, γιά νά ζυμώση τό φτάζιμό
  της, μά δχι πώς θα τό πώ, ήτανε χε
  ρικάρα ή συχωρεμένη
  Αυτή την ίστορία τοϋ Κουτσουκλο
  μανώλη μοϋ θυμίζει κι' ή σημερινή
  έποχή, μέ τό νά περιμένουμε τα τρό-
  φιμα καθε μερά καί νά δυσανασχε-
  ΐοΰμε γιά τή καθυστέρησι.
  Μιά φορά τα λόγια τού θά βγοθν,
  άρκεΐ νά κάνουμε λίνες μέρες υπο
  μονή, καί νάμεθα βεβαιοί πώς μέ τέ-
  τοιθυς χερικάρηδες Συμμάχους ποΰ-
  χομε καί πού τδδειξαν πραγματικά,
  ό κουνενός θά βγή καί τοτε μόνο εύ
  χαριστείες δέν θά προκάνωμε νά
  τούς διαβιβάζομε.
  Ύπομονή λοιπόν συνιστοΰσε ό
  Μπάρμπα Μανώλης, ύπομονή κι' έ¬
  γώ έπαναλαμβάνω.
  ΠΩΡΓΗΣ ΒΙΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθνΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΙ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Δεκεμβριού
  Η -ΝΙΚΗ- ΠΡΟΣ ΤΗ» ΚΟΜΑΡΧΙΑΚΗΝ
  ΤΟΥ ΕΑΜ-
  ΗΝομαρχιακή Έπιτροπήτοΰ ΕΑΜ
  είς μίαν πολύστηλον ανακοίνω¬
  σιν της άφοϋ διά δεκάκις έκαμμυριο-
  στήν φοράν άναμασά τάς υπηρεσί¬
  ας, τάς νίκας, τούς θριάμβους καί
  τα τρόπαια τής «όργάνωσης» κατά
  τόν χρόνον τής κατοχής έπιτίθεται
  κατά τής «ΝΙΚΗΣ» την οποίαν άπο-
  καλεΐ... υπηρέτριαν τοΰ Γκαΐμπελ!
  Ή πρός τοιούτους «κυρίους» καλλι¬
  τέρα απάντησις είναι ΐσως ή σιωπή.
  Άλλ' έπειδή τό δλον ζήτημα εχει ά-
  μεση σχέσιν μέ την εθνικήν υπόθε¬
  σιν εχομεν νά είπομεν, άπαξ καί διά
  παντός τα κάτωθι: Ή «ΝΙΚΗ» δέν
  άνήκειείςόργανώσεις, οΰτε καί θέλει
  νά ανήκη, ή δέπολιτικη της είναι κα¬
  θαρώς Έθνικιστική καί ποτέ δημοκο-
  πική. Έκ τής άρχής ταύτης ορμωμέ¬
  νη προσπαθεΐ δσω τή είναι δυνατόν
  νά κάνη χρήσιν των λέξεων ΕΟΚ,
  ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ, κ.λ.π. Τούτου έ¬
  νεκεν έν τή άρθρογραφία της τούς
  μέν προδίδοντας την Έλλάδα είς την
  Βουλγαρίαν άποκαλεΐ «διεθνιστάς»
  τούς δέ διαπράττοντας τα γνωστά
  κακουργήματα εναντίον των έθνικο
  φρόνων πολιτών «άναρχικούς».
  Όταν την τελευταίαν έβδομάδα ά
  φίχθησαν έξ Αθηνών τα τελευταία
  φύλλα των Άθηναϊκών συναδέλφων
  καί εϊδαμεν δτι είς τα ύπ' αυτών δη¬
  μοσιεύομεν» £προδοτικά μετά τής
  Βουλγαρίας σύμφωνα έφιγουράριζαν
  ώς τό £ν σκέλος των συμβληθέντων
  τό ΚΚΕ. κσί τό ΕΑΜ. έμείναμεν κυ
  ριολεκτικώς κατάπληκτοι καί ασφα¬
  λώς δέν θά έπιστεύαμεν τα μάτια
  μας εάν δέν εΤχαν προηγηθή αί γνω¬
  σταί άνακοινώσεις τοθ ΡαδιοφωνικοΟ
  ΣταθμοΟ τοΰ Λονδίνου, ό οποίος δέν
  φανταζόμεθα νά ευρίσκεται καί Γαΰ
  τος είς την υπηρεσίαν τοθ... Γκαΐ-
  μπελς, περί τής υπάρξεως των συμ·
  φωνιών τούτων. Έν πάση περιπτώ¬
  σει έθεωρήσαμεν ώς έπιβαλλόμενον
  εθνικόν καθήκον νά άναδημοσιείσω-
  μεν τα σύμφωνα ταύτα καί δέν ηδυ¬
  νάμεθα βεβαίως νά άτταλείψωμεν έξ
  αύτΰν τάς λέξεις ΚΚΕ. καΐ ΕΑΜ.
  διά νά είμεθα άρεστοί είς την κυρί¬
  αν Νομαρχιακήν! Εύκαιρίας δοθείσης
  επαναλαμβάνομεν δτι ημείς τούλα;·
  Κ. Α. Ρ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπΐσημη εκθέση τοθ ΎπουργεΙου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροιιορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  "Υπό τβΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΝΗ
  5 «ΔΙΑΛΕΞΑ ΕΝΑ ΠΛ0Ι0...»
  Στΐςάρχές τοθ 1941 αρχισαν οί έπι-
  δέσεις εναντίον των πλοίων τού έχ
  δροϋ μέ τό φώς της ημέρας καί τίς έ-
  πιδέσεις αύτές τίς άνέδεοαν στά βομ
  βαρδιστικά τύπου Μπλέντμ. Βάσταξαν
  όλο τό καλοκαΤρι καί τό φδινόπωρο
  τού 1941. Τα Μπλέντμ κυνηγοϋσαν έχ-
  δρικές νηοπομπές καί μερικές φορές
  μοναχικά πλοία, πού περιέπλεαν τίς
  άκτές τής "Ολλανδίας, τοΰ Βελγίου
  καΐ της ΓαλλΙας—τίς άκτές αύτές τίς
  είχαν χωρίσει τα Βρεττανικά βομβαρ-
  διστικα σέ πολλές ζύνες γιά νά διευ-
  κολύνουν τίς έπιδέσεις. Μόλις άνακά-
  λυπταν ή ύποψιαζόταν την δέση έχδρι-
  κής νηοπομπης, τα Μπλένεμ άκολου
  δοϋσαν τίς ζώνες αύτές ώς πού εϋρι-
  σκαν τόν έχδρό. Τουτο δέν ήταν εϋ-
  κολο πάντοτε, γιατΙ χωρίς συνοδεία
  μαχητικών τα 6ομ6αρδιστικά είχαν ά-
  νάγκη καιροθ κάπως συνεφιασμένου
  ή όμιχλώδους. Πετοθσαν χαμηλά επά¬
  νω άπό την έπιφάνεια τής δαλάσσης
  καΐ μόλις διέκριναν την νηοπομπή, τό
  καδένα τους διάλεγε άπό ένα πλοϊο
  κα! έπεφτε επάνω άπό τό ΰψος τοΰ κα·
  ταρτιοϋ καΐ έτσι οί βόμό'ες λές πώς
  κατέβαιναν πλαγιαστές επάνω στό κα-
  τάστρωμα. ΚαΙ τα άεροπλάνα διαγρό-
  φοντας κύκλο έκαναν στροφή γιά νά
  έπιστρέψουν στήν 6άση τους. ΟΙ επι-
  δέσεις αύτές γινόταν μέ σβελτοσύνη
  μεγάλη καί άποφασιστικότητα.
  «Ήταν ή πρώτη μας έπΐδεσις. έλεγε
  στήν άναφορά τού ό Έπισμηνίας Σά-
  κλετον, ό οποίος μέ τόν έπισμηνΐα
  Αΐρς καί τόν Σμηνία Κένεδυ, 6γήκε
  τόν Σεπτέμβριο τού 1941 μέ τόν άρχη-
  γό τής σμηναρχίας τού, 'Αντισμήναρχο
  Τζένκινς, ϋ.5.0, ϋ.Ρ.Ο, σ'άναζήτη-
  ση ενός μεγάλου έχδρικοΰ έμπορικοθ
  έξω άπό τίς άκτές τής ΓαλλΙας » Ό
  άντισμήναρχος άκολούδησε την με·
  σατα ζώνη καί μεΤς πετούσαμε άριστε-
  ρά τού. Δέν εϊδαμε τό μεγαλο πλοΤο,
  άλλά άφοϋ στραφήκαμε πρός τα άρι-
  στερά καΐ άκολουδήσαμε γιά κάμποση
  ώρα την ζώνη μας διακρΐναμε στόν
  όρίζοντα μιά νηοπομπή Την ϊδια στιγ·
  μή φάνηκε καί τό μεγάλο πλοίο, ϊσως
  έκείνο ποϋ κυνηγούσαμε. Δέν μπορού-
  σαμε δμως ν' άλλάξωμε πορεΐα καΐ
  πήγαμε γιά τή νηοπομπή.
  (ΣυνεχΙξεται)
  ΤΟ ΔΙΗΓΓΕΛΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  ΤΩΜ ΒΡΕπΛΝΙΚΩΜ ΔΥΝΛΜΕΩΜ
  Άντιστρατήγου κ.
  500ΒΪΙ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  Τα Βρεττανικά στρατεύματα ήλ¬
  θον είς την χώραν σας διά τρείς σκο-
  πούς. Πρώτον: Νά σας βοηθήσουν νά
  διώξετε τόν κατακτητή.
  Δεύτερον: Νά σας φέρουν τρόφι-
  μα καί άλλο υλικόν.
  Τρίτον: Νά σάς βοηθήσουν νά ά-
  ναστήσετε την χώραν σας είς ευδαι¬
  μονίαν καί είς τό πρώτον της Μεγα¬
  λείον.
  Θά είσθε οί πρώτοι πού θά έκτιμή-
  σετε δτι είτε επιτύχωμεν είτε άποτύ·
  χωμεν είς τάς προσπαθείας μας αύ¬
  τάς προσφέρονται μέ πνεΰμα άληθι-
  νής φιλίας καί σεβασμοΰ δι' έ
  γενναϊον σύμμαχον, καθ" δν χρόνον
  συνεχίζομεν σφοδρόν άγώνα έναντί
  όν ίσχυροΰ ίχθροθ.
  Ό πρώτος σκοπός σχεδόν έξετελέ
  σθη. Όέχθρόςέδιώχθη άπό την Ή
  πειρωτικήν Έλλάδα.
  Ό δεύτερος σκοπός έκτελεΐται μέ
  δλ« τα δυνατά μέσα. Παρά τό γεγο
  νός δτι ή θάλασσα είναι γεμάτη
  νάρκες, μέ ζημίας είς τα λιμάνια, μέ
  κατεστραμμένας συγκοινωνίας, Ιγινε
  μεγάλη πρόοδος κατά τάς έ'ξ έβδο-
  μάδας μετά την πρώτην άπόβασιν
  Ή έπιτυχία διά τόν τρίτον σκοπόν
  έξαρτάται άπό την εγκαθίδρυσιν τής
  Κυβερνητικης έξουσίας καθ'δλην την
  χώραν καί την αποκατάστασιν έμπι-
  στοσύνης έκ μέρους τοθ λαοΰ. ΕΤ-
  μαι άποφασισμένος νά έπιτύχω, έφ'
  όσον δύναμαι, την εκτέλεσιν των
  σκοπών, οί όποΐοι μοΰ ένετέθησαν
  άπό την Κυβέρνησιν μου.
  Βασίζομαι επί τής βοηθείας κάθε
  Έλληνος καί Έλληνίδος οί όποΐοι
  χιστον εχομεν την γνώμην δτι όϊ έν-
  τός των κόλπων τοΰ ΕΑΜ καί ΚΚΕ
  διεθνισταΐ καί άναρχικοί άποτελοθν
  μειοψηφίσν ύπολογίσιμον μόνον άπό
  απόψεως δυναμισμοθ.
  Άς φροντίσβυν οί έν τώ ΕΑΜ καΐ
  τώ ΚΚΕ πραγματικαί Έλληνες, νά
  διαλύσουν τό «συμπεθεριό» μέ τα έν
  λόγω κακοποιά στοιχεϊα, άς σταμα-
  τήσουν την πολιτικήν των Οβρβων τοθ
  ψεΰδους καί την έν γένει δημοκοπίαν
  καί τό ζήτημα παύει ύφιστάμενον! "Η
  ώρο είναι δώδεκα ποτρά πέντε λεπτά!
  ένδιαφέρονται άληθινά καί τίμια διά
  την Πατρίδα των.
  Στέκομαι σταθερά είς τό πλευρόν
  τής σημερινής συνταγματικής Κυβερ¬
  νήσεως μέχρις δτου τό Ελληνικόν
  Κράτος μποβεϊ νά αποκατασταθή μέ
  νόμιμον ε'νοπλον δύναμιν είς τάς δια
  ταγάς τού καί νά μποροθν νά γίνουν
  έλεύθεραι εκλογαί.
  Εΐμαι έχθρός |τής τρομοκρατίας,
  τής βίας καί των φωνασκιών άπό
  οιονδήποτε καί άν προέρχονται ΕΤ-
  μαι πεπεισμένος διά τα πρός ημάς
  φιλικά αίσθήματα τής μεγάλης πλειό-
  ψηφίας των Έλλήνων.
  'Επίσης εΐμαι πεπεισμένος δτι είς
  πολλά μέρη τής χώρας δέν ύπάρχει
  ελευθερία τοθλόγου,οϋτε τοΰ τύπου,
  άλλά υφίσταται τρομοκρατία καί έ-
  ξαπάτησις. Αύτά δλα έμποδίζουν
  την δικαίαν διανομήν τροφίμων καί
  περιθάλψεως άπό τάς Συμμαχικάς
  Κυβερνήσεις.
  _|Δι' αύτό σά< άποστέλλω τό μήνυ- μα τουτο διά νά σάς μεταδώσω την διαβεβαίωσιν τής συμπαθείας μου καί υποστηρίξεως. Εάν δλοι μαζί δέν επιτύχωμεν αύ τό, τό νόμισμα ΔΕΝ θά κρατηθή στα θερόν καί ό λαός δέν θά τραφή 'Ε· >'ώ θά προστατεύσω σάς καί την Κυ·
  βέρνησίν σας εναντίον οίασδήποτε
  αποπείρας πραξικοπήματος οπόθεν-
  δήποτε προερχομένης ή άλλης πρά
  ξεως βιαίας καί άντισυνταγματικής.
  Μένετε ήσυχοι δτι ή Μεγάλη Βρεττα
  νία, ένας νησιωτικός λαός, έχει βα¬
  θείαν αγάπην διά την παλαιάν της
  σύμμαχον 'Ελλάδα καί θά την υπο¬
  στηρίξη.
  Θά σάς βοηθήσω νά προστατεύσε-
  τε τα σημερινά σας σύνορα μέχρις
  δτου αί Έθνικαί σας Δυνάμεις μπο-
  ρέσουν νά άναλάβουν ταυτα. Θέλω
  νά μέ πιστεύσετε δτι τα αίσθήματα
  τής χώρας μου διά σάς είνε είλικρι-
  νή Έπιθυμοθμεν νά σάς ίδωμεν πά¬
  λιν μιά ελευθέραν, ευτυχή καί ιύδαι
  μονοΰσαν χώραν, δπου θά ζή~τε με·
  ταξύ σσς είρηνικώς κοί ησύχως μέ
  τούς γείτονος σας.
  Κοηβΐά— δοοοιι
  Άντιστράτηγος
  λ έ.
  Κ»
  Ι
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΝ ΔΡΧ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κυριακή 3 Δ)βρίβυ 1944
  ΤΟΠΙΚΡ) ΗΕΡ1
  ΔΙΑ
  ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΣΙΝ
  ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής τη"ς "Υ
  παίθρουκ Έμμ. Μπαντουβ&ς δι'ά-
  νακοινώσεώς τού γνωρίζει είς τούς
  κατοίκους των περιφερειθν Χερσο-
  νήσοο, Πύργου καΐ ΆγΙου Μύρωνος
  δτι πρός διβυκόλυνσιν των καλλιερ-
  γητών καί συντομεύσεως των άπο-
  στάσεων ή Έπιτροπή ταξινομήσεως
  κτη^ών θέλει περιέλθει τί» ώς άνω
  κέντρα κατά τάς κάτωθι ήμερομηνί-
  ας. καθ" άς οί κάτοχοι κτηνών ιταλι¬
  κάς καΐ γερμανικήν προελεύσεως, δέ¬
  ον δπως προσάγωσι πρός ταξινόμη-
  σιν ταυτα 1) Χερσονήσου άπό τής
  4—6 Δεκεμβριού, 2) Άγίου Μύρω¬
  νος άπό 8—10 ίδίου μηνός καΐ 3)
  Πύργου άπό 12 — 14ης τρέχοντος μη¬
  νός. Μετά την παρέλευσιν των ώς
  άνω τασσομένων προθεσμιών, τά μή
  ταξινομηθέντα κτήνη θά κατάσχων-
  ται.
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής τού Νο
  μοθ "Ηρακλείου κ. Νάθενσς δι" άνα-
  κοινώσεώς τού γνωρίζει δτι τό υπουρ
  γεΐον τής Δικαιοσΰνης συνέστησεν
  ενταύθα ειδικόν Δικαστήριον πρός
  έκδίκασιν των κατά τού Κράτους ά-
  δικημάτων (προδοσίαι κ.λ.π.) συμφώ
  νως πρός την ϋπ' άριθρ. 1 τής 6
  Νοεμβριού έ. έ. συντακτικήν πράξιν.
  'Ως είδικός Έπίτροπος τοΰ ανωτέ¬
  ρω Δικαστηρίου διωρίσθη ό Είσαγγε
  λεΰς Ηρακλείου κ. Κονδύλης καΐ ώς
  είδικός Άντιπρόεδρος τοΰ ίδΐου ό
  άντισαγγελεύς Ηρακλείου κ. Δημ.
  Ρενιέρης.
  Εφεξής την δίωξιν καί ανάκρισιν
  δλων των έν άρχή πράξεων θέλουσι
  ένεργεΐ αί έν λόγω άρμόδιαι ,".άρχαί
  ιχρός άς διεβιβάσθησαν ί,λόγω σ,ρμο-
  διότητος καί άπασαι αί μέχρι σήμε¬
  ρον παρά τή Στρατιωτικη Διοικήσει
  είσηγμέναι δικογραφΐαι, θέλουσι δέ
  αποσταλή καί άπασαι αί είς 'τά διά-
  φορα άλλα στρατιωτικά γραφεΐα
  έκκρεμοΰσαι τοιαϋται.
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Ιον—Έν "Ηρακλείω
  τή είκοστί] έννάττι Ν]βρ[ου 1944, ή
  Έπιτροπή Στεγάσεως Ύηαίθρου ά
  ποτελουμένη έκ των Άντωνίου Δ.
  Γραικιώτου Πρωτοδίκου καί Έμμ.
  Μπαντουβά Φρουράρχου Ύπαίθρου
  ΝομοΟ Ηρακλείου, συνελθοθσα κα¬
  τόπιν τής ύπ' αριθ. 2724)2880 της
  21)11)44 διαταγής τοθ Στρατιωτικοΰ
  Δ)τοΟ τοΰ ΝομοΟ Ηρακλείου καί συ-
  σκεφθεϊσα άποφαΐνεται τά κάτωθι:
  Ιον) ΌρΙζει είς την "Υπαιθρον ώς
  ύποεπΐτροπήν στεγάσεως έν εκάστω
  χωρίω καΐ πόλει τόν Πρόεδρον τής
  Κοινότητος, τόν ίερέα τής Κοινότη¬
  τος καί επί πλειόνων τοιούτων τόν
  υπό τοθ Προέδρου όριζόμενον, καί
  τόν διδάσκαλον τής Κοινότητος καί
  επί πλειόνων τοιούτων τόν υπό τού
  Προέδρου τής Κοινότητος όριζόμενον.
  Είς περίπτωσιν δπου δέν ύπάρχει ιε¬
  ρεύς ή διδάσκαλος, άντί τούτων διθ-
  ρίζονται υπό τοΰ Προέδρου Κοινό¬
  τητος δύο εύϋπόληπτα μέλη τής Κοι¬
  νότητος, ώς καί έν περιπτώσει κω·
  λύματος μετά τής άνω Έττιτροπής.
  Ό πρόεδρος Κοινότητος όρίζεται καί
  πρόεδρος τής άνω Έπιτροπής.
  2ον) Ή Έπιτροπή ΰποχρεοΰται δ¬
  πως έντός 10 ημερών άπό τής δημο-
  σιεύσεως τοΰ παρόντος προβή είς κα-
  ταγραφήν τοΰ πλεονάζοντος χώρου
  οίκιων καί καταστημάτων τοΰ χωρίου
  ένεργοΰσα ώς εξής. Ό πρόεδρος θά
  κατανείμη την πόλιν ή' χωρίον είς
  τομεϊζ καί Εκαστον μέλος θά αναλά¬
  βη την καταγραφήν τοθ τομέως είς
  δν ωρίσθη. 'Η καταγραφή επί οίκιών
  θά γίνη βάσει τής εξής άναλογίας
  μέχρι δύο άτόμων θά χορηγήται ε"ν
  δωμάτιον, άπό 3—5 θά χορηγοΰνται
  δύο δωμάτια, άπό 5—8 τρία δωμάτια
  καί άπό 8—10 δύο δωμάτια πλέον
  τώ'ν δέκα άτόμων θά χορηγήται άνά
  δύο άτομα £ν δωμάτιον. Επί οίκιων
  είναι πλεονάζων χώρος ό εύρισκόμε
  νος τοιούτος μετά την άφαίρεσιν των
  άνω δωματίων τής οίκίας π. χ. οίκία
  τριών δωματίων κατοικουμένη υπό
  δύο άτόμων έχει πλεονάζοντα χώρον
  1 δωμάτιον.
  Διά τόν πλεονάζοντα χώρον θά
  γίνη κατάστασις ύπογραφομένη άπό
  τής Έπιτροπής ήτις θά αποσταλή
  έντός 20 ημερών άπό τής Δημοσιεύ-
  σεως τοΰ παρόντος είς την Επιτρο¬
  πήν Στεγάσεως ΝομοΟ Ηρακλείου.
  Οικίαι ή διαμερίσματα άτινα είχον
  διαθέση διά την στέγασιν μή κατοί-
  κων τοθ χωρίου αναχωρησάντων ήδη
  έξ αυτών θεωροΰνται πλεονάζων
  χώρος καί δέον νά καταγραφώσι.
  Ή Έπιτροπή είναι ύπεΰθυνος καί
  άπέχει συνεπείας σββαροτάτας, διά
  τόν λόγον τοϋτον δέον ή καταγραφή
  νά είναι άκριβής.
  Επί καταστημάτων θά καταγρα-
  φώσιν μόνον τά κενά τοιαΰτα.
  Τ«ό Λσρόν δέον νά κοινοποιηθή διά
  των Εφημερίδων.
  Άπό τής δημοσιεΰσεως ή Έπιτρο-
  πή άναλαμβάνει την υποχρέωσιν τη"ς
  εκτελέσεως των άνω, ή κοινοποΐησις
  τοθ παρόντος καθιστφ: την Επιτρο¬
  πήν των χωρίων καί πόλεων άρμο·
  δίαν άνευ άλλης είδοποιήσεως.
  Έφ'φ συνετάγη τό παρόν πρακτι-
  κόν δπερ ύτΐογραφεται ώς ϊπεται
  Έπιτροπή Στεγάσεως Ύπαίθρου
  ΝομοΟ Ηρακλείου
  Α. Δ. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ Πρωτοδίκης
  Ε. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Δ)τής Ύπαίθρου
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Αί Συμμαχικαί στρατιωτικαί δυνάμεις
  κερδίζουν ουνεχώς έδαφος πρός τό Ντύρεν.
  Άμερικανικαί Δυνάμεις εκέρδισαν
  νέα έδάφη κατά την προέλασίν των
  πρός την κατεύθυνσιν τοθ Ντύρεν.
  Ή 3η Λμερικανική στρατιά έφθα¬
  σε τόν Σάαρ επί μετώπου 10 χΐλιο-
  μέτρων άπό τοθ Μέρζικ μέχρι τοθ
  Σάαρ—Πάουντερν.
  Άλλαι δυνάμεις άπέχουν 8 χιλιό-
  μετρα άπό τοΰ Σάαρμπρυκεν.
  Είς τόν νότον ή 7η καί ή 1η στρα-
  τιαί έσυνέχισαν την προέλασίν των
  επί τοθ Ρήνου καί ίμποδίζουν την
  διαφυγήν των Γερμανών είς τό στε-
  νόν μεταξύ Στασβούργον καί Μυ
  λούζης.
  Άεροπορικαί Δυνάμεις έβομβάρδι-
  σαν την Καλσρούην.
  —2ΟΟ0 Συμμαχικά άεροπλάνα έρ¬
  ριψαν την παρελθούσαν νύκτα 2ΟΟΟ
  τόννους βομβών είς τό Ντούίστ-
  μπουργκ.
  Είς την Ιταλίαν ή Συμμαχική άε-
  ροπορία ήχρήστευσε κατόπιν δράσε¬
  ώς τά στενά τοϋ :Μπρένερ καί κατέ¬
  στησε τόν άνεφοδιασμόν των Γερμα¬
  νών αδύνατον.
  Μεταξύ τής Φαέντζα καίΒολωνΙας
  κατελήφθησαν πολλά ύψώματα μ£-
  γάλης σπουδαιότητος.
  Είς την Κρήτην οί Γερμανοί άπεσύρ
  θησαν πρός τά βορειοδυτικά τής νή¬
  σου. Αί άνταρτικαί δυνάμεις υπό τόν
  στρατηγόν Παπαδάκην δροθν επι¬
  τυχώς εναντίον των ύπολλειμάτων
  των είς την νήσον ευρισκομένων
  Γερμανών. Ό στρατηγός έφθασε είς
  Κρήτην κρυφίως έπιβαίνων Βρεττανι-
  κοϋ άντιτορπιλλικοΰ. Ό λιμήν τοθ
  Ηρακλείου είναι άθικτος ώς καί τό
  ηλεκτρικόν εργοστάσιον. Οί Βρετ-
  τανοί άξιωματιτοί ζοΰσαν καθ' δλον
  τό διάστημα τής κατοχής είς τά βου·
  νά τής νήσου καί έσομποτάριζονπαν
  τος εϊδους γερμανικάς έγκαταστά-
  σεις.
  Είς την Τσεχοσλοβακίαν ό Έρυ-
  θρός Στρατός διέβη τόν ποταμόν Όν
  τάβα καί κατέλαβε τό Τρεβιζόρ.
  Είς την νότιον Ούγγαρίαν κατελή¬
  φθησαν 60 άλλαι τοποθεσίαι εκείθεν
  τού Δουνάβεως.
  Ό στρατηγός Μάκ Άρθουρ ανε¬
  κοίνωσε δτι Ίαπωνική νηοπομπή άπο·
  πειραθεΐσα νά άποβιβάστ] ένισχύσεις
  είς την νήσον Λέϋτε εβυθίσθη υπό
  άεροπλάνων τοθ άμερικανικοθ στό-
  λου.
  Είς την Βιρμανίαν κατελήφθη υπό
  Συμμαχικών Δυνάμεων ή πόλις Π(ν·
  κουε.
  Ήμερησία διαταγή
  τού Στρατηγου κ. Σκόμπυ.
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ απηύθυνε την
  κάτωθι ημερησίαν διαταγήν πρός τούς
  άξιωματικούς καί άνδρας τής έλληνικής
  άντιστάσεως.
  Πρός άπαντας τούς άξιωματι¬
  κούς καί άνδρας τής έλληνιχής
  άντιστάσεως,
  Έφθασε ήδη ό καιρός κατό¬
  πιν τοϋ τέρματος τοϋ ήρωϊκοΰ
  καί επιτυχούς αγώνος σας έναν
  τίον τοΰ Γερμανοΰ κατακτητοΰ
  δπωςή Έθνοφυλακή, ήτις ήδη
  σχηματίζεται, αναλάβη την ευ¬
  θύνην διά την τήρησιν τοΰ νό-
  μου καί τής ξάξεως καθ' άπα
  σαν την Έλλάδα καί διά σάς ό¬
  πως έπιστρέψετε είς τάς έστίας
  σας.
  Άποβλέπω
  πρός σάς δπως
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ σαντες ζημίας είς τόν ελληνικόν λαόν
  χ ή είς "Ελληνας πολίτας καΐ ύπεβοήδη
  σαν ούσιαστικώς τόν εχθρόν
  10) Όσοι συνηργάσόησαν μέ τόν
  !έχδρόν κατά τρόπον άνάξιον πρός
  των συνεργαοδέντων μετά τοθ έχ· |-Ελληνσ πολίτην, δΐγοντα την Εθνικήν
  δροθ» έν περιλήψει τιμωρουνται. ίάξιοπρέπειαν καΐ διηυκόλιναν ούτω τό
  1) Όσοι κατά την διάρκειαν τής έχ-,έργον τη·ς κατοχής
  δρικής κατοχής συνηργάοδησαν έκ. Ό Νόμος όρ|ζει δτι τα άδικήματα
  πηηίν-πρ-'λγ πηη?ν~πΊΚ(,)Γ ιιγτπ τηυ γυ-' ■__.-.________ι_______ .___ι. ιγ ,/..=.
  Σύμφωνα'μέ τόν ειδικόν νόμον «πε-
  ρΙ έπιβολής ποινικών κυρώσεων κατά
  έχ-
  προδέσεως προδοτικώς μετά τού έχ
  δροϋ καΐ έ'δωσαν ωφέλειαν είς τόν
  εχθρόν ή ζημίαν είς τόν εθνικόν ή
  συμμαχικόν άγθνα ή εις πολίτας τής
  Ελλάδος ή των σύμμαχον Κρατων.
  2) Όσοι κατέχοντες δημοσίαν θέ¬
  σιν, εγένοντο συνειδητά δργανα τού
  αυτού παραγράφονται μετά έξ (6) μή¬
  νας άπό τής λήξεως τής έχδρικής κα¬
  τοχής, εάν δέν έδιώχδησαν.
  Συνεπώς πάς πολίτης όστις γνωρίζει
  πράξεις πού τιμωρουνται, έχει καδήκον
  καΐ εθνικήν υποχρέωσιν, νά σπεύση ά-
  μέσως νά καταγγείλη αύτάς. Ή καταγ
  έχθρού καΐ ήσκησαν τό λειτουργημά ίγελ(α δύναται νά γίνη γραπτώς ή καί
  των κατά τρόπον πιεστικόν διά τόν προφθρικώς ενώπιον τοϋ ΕΙδικοϋ 'Επι-
  λαόν ή διευκόλιναν τό έργον τής κα |τροπου ή κα| πρός τούς Είρηνοδίκας
  τοΧήζ _ „ . . . ή τάς Αστυνομικάς "Αρχάς αί οποίαι,
  3) Όσοι ανέλαβον υπηρεσίαν είς
  τάς "Αρχάς Κατοχής καΐ διευ<όλινον ώς προανακριτικαί ύπάλληλοι θά συν τάσσουν έκθέσεις μηνύσεων τύποις τό έργον τής κατοχής η καταπΐεσον κ π Δ κα| 8α τάς απΟστέλλουν άμέ- τόν λαόν. σως ε|ς τον Ειδικόν 'ΕπΙτροπον. Όσοι ώς συνειδητά δργανα τού Ι Εάν ή μήνυσις ή ή μαρτυρία μιάς 4) έχθροΰ διέδοσαν την τού ή προεκάλουν την τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ ή την περιφρονή σιν τοϋ 'Εδνικοϋ ή Συμμαχικον αγώνος 5) Όσοι έπρόδωσαν είς τόν έχδρόν "Ελληνας ή ξένους ύπηκόους έργαζο- μένους διά τόν έδνικόν ή συμμαχικόν άγώνα ή ένήργησαν διά την σύλλη¬ ψιν των. 6) Όσοι συμπράττοντες μέ τόν έχ¬ δρόν έκαμαν πράξεις βίας είς βάρος Έλλή έ ή δάώ προπαγάνδαν πράξεως άποδειχθή ότι είναι ψευδής, ήττοπάθειαν ό ψευδομηνυτής ή ψευδομάρτυς πρέ- πει νά έχη ύπ' όψει τού ότι δα τιμωρεΤ- ται άμέσωςάπό τό ΕίδικόνΔικαστήριον Έλλήνων, ένεκα κατά τοΰ έχθροϋ ς ς ς τής δράσεώς των Ό Άντεπίτροπος τοϋ Ε'ιδ. Δικαστηρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έν συνεχεία προηγουμένης άνακοινώσεως «αθίσταταιγνωσ τόν δτι ήρξατο ή παραλάβη τοϋ /ΤΌσο^έΓσαν συστηματικώς είς ελαίου επί τοΰ παρόντος είς τό τόν εχθρόν πληροφορίας διά τώς κι-, Εργοστασιον ^ου Ελαιουργι- νήσεις έκεΐνων πού ήργάσδησαν διά κου Συν]σμοϋ Ηρακλείου (πρώ ιην Μητσοτάκη). Ειδικώς πρός εξυπηρέτησιν των παραγωγών δηλούται τόν εθνικόν ή συμμαχικόν άγώνα 8) Όσοι δι" οιουδήποτε μέσου πα· ρημπόδισαν Εθνικήν ή Συμμαχικήν πο¬ λεμικήν ενέργειαν. 9) Όσοι διά νά πλουτΐσουν έκμε- ταλλεύθησαν την μέ τόν έχδρόν οικο¬ νομικήν των συνεργασίαν, προκαλέ- οτι γίνονται δεκταί ποσότητες έλαί ου καί κάτω'τών 100 οκάδων. Έκ τοΰ ένταΟΘα Ύποκ)τος. τής Α. Τ. Ε. αί οδηγίαι τής Έλληνικής Κυ βερνήσεως έκτελεσθοΰν έν τά¬ ξει καί κατά τρόπον άρμόζοντα είς στρατιώτας, έν πλήρει πνεύ ματι εγκαρδίου συνεργασίας. Τότε θά είσθε έλεύθεροι δπως έπιστρέψητε τετιμημένοι είς τάς έστίας σας εν γνώσει δτι έ- ξετελέσατε πιστώς τό καθήκον σας. "Εχω πεποίθησιν ότι δλοι σας οί όποίοι έπάθατε τόσας ταλαι πωρίας καί έπολεμήσατε τόσον χρόνον καί τόσον γενναίως διά την απελευθέρωσιν τής χώρας σας, θά έκτελέσετε τά τελευταί α ταυτα καθήκοντα , τά όποΐα σάς ανετέθησαν άσυζητητί καί χωρίς καθυστέρησιν.Κάμνοντες τουτο θά ένισχυθήτε καί θά έν- θαρρυνθήτεάπό την γνώσιν δτι έπιταχύνετε την στιγμήν κατά την οποίαν ή ΕΛΛΑΣ θά δρέ¬ ψη τούς καρπούς τής νίκης καί θά άπολαύση την ειρήνην καί ευτυχίαν την οποίαν τόσον ευ¬ γενώς εκέρδισε κατόπιν τόσων βασάνωνκαίήρωϊσμοΰτά όποΐα σεΐς καί όλόκληρος ό ελληνικάς Λαός ύποφέρατε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΝΙΚΗΣ" Καθίσταται γνωστόν είς τοΰς κ. κ. συνδρομητάς μας ότι οί διανομεΤς τής εφημερίδος μας έχουν εν¬ τολήν νά είσπράττουν τό άντίτιμον τού φύλλουάπό τής 21ης Ν)βρίου καί εντεύθεν. Πάντα δέ τά πρό τής χρονολογίαν ταύτης διανεμηθέντα φθλλα πα- ρήχοντοΔΩΡΕΑΝ. (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ) ΠΑΡΗΤΗΘΗΣΑΝ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ οί τέσσαρες ΕΑΜικοί Ύπουργοΐ κ.κ. Σβώλος, Τσιριμώκος, 'Ασκούτσης καΐ 'Αγγελόπουλος. Άργά μετά τό μεσονύκτιον τής Πά ρασκευής ό ύπουργός'άνευ χαρτο- φυλακίου κ. Λαμπριανίδης επεσκέφθη είς την οικίαν τού τόν υπουργόν των ΟΙκονομικΟν κ. Α. Σβθλον, δ¬ που έπΐσης ευρίσκοντο οί ύπουργοί Έθνικής Οίκονομίας κ. Η. Τσιριμώ¬ κος, Δημοσίων Έργων κ. Άσκού- τσης καΐ ό ύφυπουργός των Οίκονο- μικών κ. Α. Άγελλόπουλος. Ό κ. Σβώλος παρέδωσεν είς τόν κ. Λσμ- πριανΐδην επιστολήν, περιέχουσαν την παράίτησίν τού μέ την παράκλη¬ σιν νά την διαβιβάστ) είς τόν κ. πρω θυπουργόν. Ή έπιστολή αυτή τού κ. Σβώλου ϊχει ώς εξής: "Αθήναι 1 Δεκεμβριού 1944 «Κύριε Πρόεδρε, Κατέβαλα, ώς είνε γνωστό, κάθί προσπαθεία γιά νά βρεθοϋν οί λύσεις πού θά έ'διναν σ' δλους την άποραί- τητη άσφάλεια καΐ θά στήριζαν καΐ τήνΚυβέρνηση τής Έθνικόζ Ένότη- τας. Δέν τό πέτυχα. Ή άμοιβαία δυσπιστία έξακολουθεΐ καί αύτό εί¬ νε τό ούσιώδες. Δέν μοθ μένει σήμε- ρα, παρά νά σας παρακαλέσω νά δεχθήτε την παραιτήση μου. Πιστεύω πάντοτε στήν άπόλυτη ά- νάγκη τής πλήρους έθνικής, ένότητας καί εΰχομαι νά ξαναγίνη. κατορθω- τή πρός χάριν τοΰ λαοϋ μας καί τής ομαλότητος τή*ς πολιτικής ζωής τού. Μέ πολλήν έκτίμησι ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ» Άμέσως κατόπιν οί ύπουργοί κ. κ. Τσιριμώκος, 'Ασκούτσης καΐ Άγ- γελόπουλος, παρεκάλεσαν τόν κ. Λαμπριανίδην νά διαβιβάστ) είς τόν κ. πρωθυπουργόν δτι καΐ αύτοΐ υπο- βάλλουν τάς παραιτήσεις των. Έπίσης βέβαιον είναι δτι την πρω¬ ΐαν αυριον θά ύποβάλουν τάς πα- ρσιτήσεις των καί οί κομμουνισταί ύπουργοί Ζεθνος γ — Εγνώσθη δτι ή Αίγυπτιακή Κυ¬ βέρνησις προέβη είς την αθξησιν των άποστολών της είς την Έλλάδοι. —Ό Βρεττανός Άρχιστράτηγος κ. Σκόμπυ ανεκοίνωσεν δτι ή "Ελλάς θά λαμβάνει μηνιαίως 18Ο.ΟΟΟ τόνους προμηθειών δλων των είδών, έκ των οποίων 60.000 τ. τρόφιμα καί 50,000 τ. σιτηρδ. Οί ύπόλοιποι 7Ο.ΟΟΟ θά πε- πιλαμβάνουν μεταφορικά μέσα, υλι¬ κόν δι' επισκευήν λιμένων καΐ μηχα- νημάτων, ένδύματα, κλινοσκεπάσμα- τα, φάρμακοί, σάπωνα καί άλλα άπα- ραίτητα εϊδη. 'Επαρκεΐς ποσότητες καυσίμου ΰλης καί πετρελαίου θά παρέχωνται ώστε νά συντηροΰνται αί κοινής ωφελείας υπηρεσίαι καί άντι- μετωπισθώσιν αί πρώται ούσιώδεις άνάγκαι τοθ λαοΰ. — Είς τό Υπουργείον ΈφοδιασμοΟ ύπεβλήθησον αίτήσεις έμπόρων δπως μεταβοΰν είς Τουρκίαν καί μεταφέ- ρουν αύγά, σφάγεια, δέρματα, άλί- παστα, νωπά ψάρια, έλαιόσπορον καί σπορέλαιον. —Τό <νπουργεΐον ΈφοδιασμοΟ α¬ νεκοίνωσεν δτι ή Τουρκική Κυβέρνη¬ σις επέτρεψε την εξαγωγήν είς Έλ¬ λάδα νωπών καί παστών ψαριών μό¬ νον. "Ηδη καταβάλλονται ενέργειαι δπως αί έξαγωγαί έπεκταθοθν είς σφάγια, αύγά, έλαιόσπορους, σπο- ρέλαια καί σουσάμια, μέ πολλάς ελ¬ πίδας επιτυχίας. Ή Κυβέρνησις 6ά συ¬ νεχίση τό έργον της. Κατά τβς μεσημβρίας ώρας α¬ νηγγέλθη ή παραίτησις καί των δύο Κομμουνιστών,Ύπουργών κ. κ. Ζεύ- γου καί Πορφυρογένη. Ό κ. Παπανδρέου Εξέφρασε την λύπην τού διά την παραίτησιν των 6 υπουργόν, δηλώσας δτι ή Κυβέρνη¬ σις θά συνεχίση τό έργον ,,της καΐ άνευ τής συμμετοχήν των καί θά προ χωρήση άπερίσπαστος είς τό έργον της δπως άλλωστε άναφέρουν 4καί αί προγραμματιμαΐ δηλώσεις τοθ έθνικοΟ συμβολαίου τού Λιβάνου. Τά αΐτια τής παραιτήσεως των Ύ- ποοργών είναι δτι άπαιτοθν την διά¬ λυσιν τής όρεινής μας ταξιαρχίας, των τμημάτων τοθ ΙίεροΟ λόχου καί των έλληνικών^ τμημάτων στρατοΰ της Μέσης Ανατολάς. ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ —Πληροφορούμεθα ότι έφδα σε έξ Αθηνών ίδιωτικήάλληλο- γραφία άεροπορικώς είς τό τα¬ χυδρομειον τής πόλεώς μας. —Αυριον (σήμερον) καί περΐ ώραν 8.15' ό κ. Παπανδρέου θά άπεηθυνη διάγγελμα πρός τόν ελληνικόν λαόν. Ό Στρατηγός Ντέ — Γκώλ έφθασε είς Μόσχαν. —Ή 9η στρατιά κατέλαβε τό Γιούλιχ καί έξεκαθάρισε τά . 2)3 τή§ πόλεως Λίγιχ,