91464

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι „:*
  «*■»!
  ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ;
  «Ν ΗΡΗΤ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ*ι 28 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ.
  Οα
  74
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΪΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύ-'οψ.ν τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίυ 1912 ψή-
  ;ισμα τής Έπανασταχι/.ήί των Κοιτών Συνελεύσεως, τ; αρθρον
  60 έοα?. α' τού Δημο-.ΛθΟ Νομ-υ χη την ύιτ' αριθ *-Λ8/ΐ4<0 τοΰ 1912 απόφασιν τού έπ' των Εσωτερικήν ΔιοΐΑθύντος Έ- πιτρόπου, προτάΐίΐ τού αυτού Έζιτρόπίυ. ι καΐ διατάϋιίίίμβν ! την ύπ' αριθ 13/ΐ τού 1912 απόφασιν τής δλο- Διά ταυτα * *" * Ίϊόντες καί τ; αρθρον Ϊ0 έδάφ. τ'. το3 Δημοτι/.ού Νίμου "Αποφασίζομεν Έγκρίνο'/.εν την ώς ά'νω ύπ' αριθ, '3/| τίί 1912 «ιιόφασιν ϊ]ς δλ:μΐλ:ίας τού Δγ,,λιγ·.»^ Σ^'^.53υλι^υ Ήρα/. -ΐίυ Εγίνετο υμ είίδόΟ/) έν Χαη ις τή 18 Μβίοι» 1912 Ό επι Γ<ΐιν 'ώΐω ΐ£ΐ ών Δυικώι 'Κ Κ ΜΠΙΡΛΚΙίΕ βς Αρ-θμ 13)2 ΐς άρθρων 36. Ό 'ΙΙμέτερΐς επί των Έσωνερι/.ών Διοικώ; Έτίτροποςθε'λει δί)μ:σιεύσε'. καί Ικτελέσει τΌ ταρΐν Δϋμα Έν Χανίοις τή 18 Μοα'ου 1912 ΊΙ Γ ΓΛΛΑΛΗΣ Ε ΐΙΠΆ" Γ. Αριθ. Πρωτ. 2360 » Δι,χπ. 111ί· ΑΠΟΣίΙΑΣΜΑ ΤοΟ ύπ' άρτθ' 13)2 και χρονολογίαν 2% Φί.(5ρουαοιυκ πρα, τι ου ουνει3_ηι1σεως τυθ Δημοτικόν Συμόουλίον Ηρακλείου. ι ό Αημοτΐκον Συμβούλιον 'ΙΙρανλείου Συγχ.είκ.ίνον κ, τ. λ. 2) Μετ» τουτο ό Πρόεδρος λε'γε: 5τι έν σχέΊι. ταρά τό "ί^-.^ιχ τοΰήλε/Ηρο,ίωτυμΧιϋ τ?ί; πόλεως Ήρχκΐίίου, κχτνιρ- τ ίίν, έπιτροπγι ή όττο'* άΐρ' ού έ/ιλέτησί σχετικχ; σ^λβίηε'ζ δ 5λ/χς πί>ι ς ό·χοι«ς τρός τίιν πό>ιν τοΰ Ήραχλίίου
  λχτΟ{... « σ/:'δ'θν συΐλβάσιως τό οποίον ύϊτιβλ'/,θ/;, εις τ/;ν
  ■πηριτίαν τ&ΰ υπουρ·,ίίου των ΈσωτερΐΛών τος
  χι ονιΐ7ίΑ7ΐρ')'/εν οίθ^τως επιστρα,ίρ'/). ίπθοιζλ/ει
  δι σ/)αδρον τό (Γ/ίδ όν τουτο της συαβάσίως δα νχ7άβ·()
  γνώσιν τό Ιυμβοόλιον κχι άποφανθ/ί έχ' αύτοΰ προιθί'ις
  ίτι διά των γινομέναι προκαταρ/.τικών εργασιών ~Λ σ/έύ.α»
  τοΤτο 'ης 7^μβάσίωί παρουσιάζίται καθ" δλα πληρες κ.αί
  'Χ/
  Ό έ«χ των ?Ε«ίωτερικών Διοικών
  Λαβόντες ότ' όψιν την ύπ' άρι9. 13/, τού !912 απόφασιν τού
  Δημοτιχού Συμβουλίίυ 'Ηρχ^είζν 3ι'ή; ^γΑρχεται τί ζπγ,}-
  μένΐν ταύτη σχεδιον συμβάσεως ϊιά τϊν ήλελτροφωτ'σμόν τής
  πί/εως Ήρακ)είου αποτελουμένου έκ 36 ά;Λρα>·)
  Σκεφθέν τες
  Έπ=ιδή ή προκειμε'νη πράξις τού Δημοτικού Συμβουλίου
  ύποίάλλει τόν Δήμον είς ν.ρΐ)ματ /.ήν υποχρέωσιν διά χρόνον
  μακρότερον των 15 έτών καί συνεπώς οίον πρίν ή κυρωθζ να
  τύχη τής έγκρίσεως ημών >
  Έπειϊή κατά την κρίσιν ημών ο! έν τή συμβάσει βναρερί-
  μενοι όροι κρ νονται Ιπωφελεϊς 3·.ά τόν Δήμον ΊΙρακκλείου ΐό
  σ-/έ?«ν παρουσιάζεται καθ* όλα χλήρες συμπληρωθέν υπό τής
  «ομοίας υπηρεσίας τοθ Τπουργίίου -ών Εσωτερικώ·; τΐ^ς
  Ελλάδος ί - -
  νω; όριζ«ι είς δρχχρ-χ; Τ65σχρά/.οντχ χιλιάδας. Μεθ' ό' άνε-
  γνώοθο τό σ/εοΊον της συμβάσεως ϊχον ώς έςης.
  "Ο,,οι Συμβάσβως διά τόν ηλεκτροφωτισμόν τή; πόλεως
  Ήρχκλί'ου.............·
  Μίτά (Λΐκράν συζητησιν.
  Ίδό/ κχί τάς σ/ετικάς διχτάξεις τοΰ νόμου 604.
  δτχι είς τόν Δημαρ/ον Ήρακλίίου μετ» την νόμ'-
  110* κΰρωτιν τος παρούσης, νά ϊ*δώσν) τ·/)ν σχετικήν οιχκή-
  ρ«;ιν με.οδθϊϊας, κχί νχ Ινίργόογΐ την δημοπρασίαν κχτά τάς
  Οιατά|εις το» νόμου 356, έττιφυλχσσΐμίνου δμω; ε'ς τό
  ημόν Συμβούλιον τζϋ Δικχιώ;ΐατος νά εγκρί-'ϊ) ·ί) μη
  τα πρχκτ χά της δ:εξαχθησοιιίνης δημοπραίίας
  Έπικυρωθε'ντων των πρακτικών της παρούσης συνδοΐάσιως
  ίλύ^η ή «ανεδρίασ ς.
  Ό Πρόεδρος τα Μέλη
  (Έπονται αί ύπογραφαί)
  άκριβε; άπόσπαμ*.
  Έν Ηρακλείω τί) 7 Μαρτίου 1912
  ό Γραμματεύς τού Δήμου Ηρακλείου
  Ι1Ε1Ί ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
  Άρθρον. 1.
  Σκοπός της Συμβάσεως
  Ό κ. Α. άναλαμίάνει την υποχρέωσιν όπως
  ϋίζις δαπά/αις εγκαταστήση μηχανήματα έν τί) πόλει Ηρα¬
  κλείου πρός παραγωγήν ήλεκτρικού ρεύματος συνεχοϋς ταΐεως
  ών ?Χ1Ο! Β;λτ ήτ;ι τοιούτου διανομής διά τριών άγωγών,
  καί «αροχί-,ν τΐιούτουείς τε τόν Δήμον Ηρακλϊίου καί τούς ιδιώ¬
  τας πρός φωτισμόν ή ίι' οιανδήποτε βιομηχανικήν χρήσιν ήτοι
  κινητήριον δύναμιν, Οέρμανΐιν καί χημικούς σκοπούς.
  Άρθρον 2.
  Έΐν συν τ?) π,;θύ;ύ/; τής έπιστήμης κ*ί τής τέχνης
  άναφανώσι τ«λειο-ο'.ήτε'.ς το3 τρόπου τί]ς παραγωγής καί δια-
  νομής τή; τ,λεκτρικγ',ς ενεργείας πρός φωτισμόν ή κίνησιν είτε
  ν.αί τής ήλεκ:ρικτ;ς Ιλξ;ος, δ άνάδοχΐς ύπίχρεοϋται υπό τόν
  όρον τής τηρήσίως των νίμων καί τω; κανονισμών τϊ)ς ΙΙο-
  λιτε''ας τ">ν 'ισ/υόντ-,)·,1 ζατά τόν χρόνον εκείνον καί υπο τού;
  κατωτέρω χαθςρ'.ζομένους όρους, καί Ιφ' όσον ζητήση τούτο ή
  Δημοτική Άρχή, δι' άποφάσϊως τ:ΰ Δημοτικοΰ Συμδουλίου,
  νάπραγματοπηήση τάς τελειοποιήσει ταύιαις, ή νά άντικατα-
  στήση τα παλαιά συστήματα διά των νέων άνευ άποζημιώσεως
  τινος, έφ' όσον ή έκπλήρωσις τής υποχρεώσεως ταύτης δέν ζη-
  μώ<·ειτόν ανάδοχον καθ" οΐονϊήποτε τρόπον, άλλά τουναντίον έκ τής μϊ-αρρυθμίσεως ταύτης θέλει προκύψει άντίστοιχος ελάτ¬ τωσις των δαπανών καί των βαρών τής εκμεταλλεύσεως. "II ϋπϊροχή των νέων συστημά:ων καί τα πλεονεκτήματα τιΤιν αίτηθητομϊ'νωϊ τελειοποιήσεως, δέον νά έχωσι αναγνωρισθή διά τής κανςνικής αυτών λειτουργίΛς, είς άλλην τινά πόλιν οίανϊη-ο:;, επί πέντε (5) τουλάχιστον συναπτά ε τη. Αί πρός τούτο άναγΑΐϊαι δεδϊΐοαεις γενήσονται νρχρχ τριών διαιτ/]τών, ών ό εί, διορισθήΐεται παρά τοϋ επί των Έσωτερικών Έπιτρό· 1Γ^υ, έτερος ταρζ τού άναδόχου, καί 6 τριτος παρά τα3 Διευ- Ουντίϋ τής ν Αθήναις Πολυτεχνικής Σχολής Ήάλλα^ή ή ώς αί ανωτέρω τελειο-3ΐήτεις των συστημάτων οΐν *ύναν;α'. νά ζητηθώτι καρά μετά την λήξιν τοϋ 15 ίτους Λϊί'β τής ^;γρχρής των ορ'.στικών συμίΐϊ.αίων τής προκϊΐμένης συμβίσεως μεταςύ Δήμου καί άναδόχου. Ήλεκτρική έλξις καί /.ΐνητήριος δύναμις. "Αρθρον 3. Ό αύτίς δικαίθϋται νά εγκαταστήση ϊδιιις ία-άναις καί Ίδίω κινδύνω κατάλληλα μηχανήματα έν τή αυτή ΐΓΟλει πρός παροχήν ήλεκτρικοθ ρεύματος ϊι'ηλεκτρικήν ε'λξιν οιίηροδρομικίΐς * ι τροχιοδρομικήί συγκοινωνία; έντός καί έκτός τής πόλεως Ηρακλείου, οταν Ό Δήμος ή δ άνάϊοχος ήθελον κατωρθώαη ν' άποκτήσωσι προνόμιον έ/μεταλλεύσεως τής τοιαύ¬ της ήλεκτρικής συγκοινωνίας έντός καί έ*τός τού Δήμου Ηρα¬ κλείου ζαρά τής αρμοδίας Άρχής συμφο>νως τοίς Νόμίΐς τής
  Πολιτειαι, έπιφυλαττομένου έν τοιαΰτιτ, περιπτώσει τού δικαι-
  ώ^ατος τω Δήμω Ηρακλείου νά προτιμήση τόν ανάδοχον τής
  παρ:ύσης συμβάσεως καί νά έλθη είς Ιδιαιτέρας συμφωνίας μετ"
  αυτού, αρ' ένίςμέν οσονάφορα τόν χρόνον τής εκμεταλλεύσεως
  καί τής ϊίανομής των κερϊών μετχξύ άναδόχου καί Δήμ:υ,
  ώς καί παντός άλλοο όρου, άρ' ετέρου δέ "όσον άφορΐ τό σύσ-
  τ/μα ί|ς ή'εν.τρ'.χής 'ίκξεως, τής ήλεκτρ;κινήΐ£ως τόν τϋπον
  των άμαξών, χαί τοϋ κανον;σμο3 των τιμών των ειΤΓ,τ'-,ρ'ων καί
  των κ;μίσ-ρων άνά χιλ όμετρον δ άνάίοχος τοϋ ήλε/,τροφωτισμοΰ
  -ροχψΛ-Λ'. άπίνχ/τι οίουϊήποτε αλλου τρίτον, υπό ίσου; πρός
  αυτόν δρους άνχλαμ5άίοντβς την έπ'χείρτ,τιν τΛ^ττ,ν τής
  τριχής έ'λξί.ος.
  "Αρθρον 4.
  Καθ" ή'' ΓΕρίπ:·οσιν τα τής έν λόγω έπι-^-ρήϊεω; κί'ρίη
  τοϋ άναδό/3υ ύ-ερβί)ϊΐ τα 12 % έττί τού έν συνόλω έγ/.α:ϊ-
  στημένου κε^Λλα'ου, εΑήμοί δ·."'.αιούτ5ί'. είς συμ'χετανήν Ιτγϊ τ«7>ν
  πλέον τούτων ν.ςρΒών κατά 59 "/ο ώς κέρδ^ς χ.αθ.ϊρ:ν λιγιζϊ-
  τ»ι ή διαφορά των άλαθάρτων ε'υττράξ'ων άπό των άμέσων δαλα-
  νών συντηρήσεως, χ&ζλ την άραίρε-ιν των τόκω; κυί των γρι-
  ολυσίων τΐύ1 έγκα:ε5τημένο« κεφάλαιον τής έπιχειρήσεως.
  ΠρόςκαΟ;ρ·.σ,Μ.';ν τής έν γένει ο'.κον;μ·.κΤ;ς καταττάσεως τής
  έ^ιχειρήσεως, ό άνάϊΐ/ςς ϋποχρϊ,ύταΐ'χά συντάσσγ; ετήσιον ισο¬
  λογισμόν έντος τού πρώτου μηνός έκάττςυ άρχΐμένου Ιτ;υ;
  καί οίτινες «ντιγραριν θα υποβάλλη τϊ) Δημ;τικ* Άρχ^. Ό
  Δήμος έν τςύτο·ς ύ-^χρεοθται δι' ύπαλλήλων τού ή ϊιά πρό-
  σώπων άρμ:2ίω; ϋ-' αΐιτιύ εντεταλμένων, οσάκις νρίν/; εϋ^ο-
  γον, καί ά-ςφάσει τού Δημ;τιχού Συμίουλίου, νά προβαίνει εις
  έξέλεγξιν των λιγιστ κων βιβλίον τού άναϊόχου
  Άρθρον 5.
  Έπίσης ό αΰτός ΰιοχρεοΰται νά τταρϊχωρί] είς τόν Δήμο/
  Ήρακλε.ίυ. εάν θελήση ό τίλευταϊος, κινητήριον δύναμ'ν διά
  την ΰϊρευσ'.ν καί ϊροιηα^ τής -όλεως καί των πέριξ μερών, έ-'.
  τί] βάσει τψ.ών συμιρωνηθητομένων πάντως ομως ή τιμή δέ;
  δύναται νά ύτερβαίνγ, τα είκ:σι έκχτοΐ;» τής δραχμάς άνά ίπ-
  πον καί ώραν, καί έρ ό'τ3ν ή άπαι-ουμένη δύναμις πρός τούτ:,
  δεν ΰπερβαίνει τό ήμισυ :ής υπό τού έργίστασίου παρέχομεν*];
  δυ/άμεως καί έν περϊπτιόσ^ι μή σ^Λφωνία, δΐ/<.αι;ΰτα'. ο Δή;Λθς νά έκχωριρ/; τό 3ικζ'ωμα εις άλλην έτ?ίρίαν. Άφ' ου δ' α-ας γείνη ή συ/.φωνία μεταςί) Δήμ3ΐ) να άναϊόχυυ, ϋπ:χρε:ύται δ τελευταίας έντός τό πολΰ ενός έ'τίυς ν' άρχίΐη καί άπ:πίρα- τώΐη τα ίρ·(χ τής ίγλατασ;άσϊως καί τής πλήρους λειτουργίας καί νά παρέχη την καρ' υϋτίΰ α'ιτηθίϊσαν κινητήριον ηλεκτρι¬ κήν δΰνίμιν Προθεσίχία εγκαταστάσεως Άρθρον 6. Ό άνάϊοχες ύ-οχρε53:αι έντός ίεσΐάρων μ,Γ,νών άπό τής υπογραφή; τού όριστιιού σϋμβολαίΐυ συμμ.ΐρ^ίύμενος πρός τας 2ια;άςειςτού ύπ'άρ.θ. 332 Νόμυυ τ^ς Πολιτείας περί ύΒρεύ- σεως καί λειτΐυργίας ΐργοττατιωνηλεκτρικόν Φωτός καί ηλεκτρι¬ κόν ρεάμαίθς καί πρός τοίις καν;ν!σμ·:·ύς ·Ααταί·/.ευϊ)ς καί ?ει- τΐυργίας, των ίν γένει ήΧϊ'Ατρικ'ο; Ιγκα-.αστάσεων τ:3 Βασιλείί^ τής ΈλΧά33ς, ώς χαί πρός τα; δια-άςεις χχντόί ά'λλου ύπάρ- χοντος ή γενησομένου Ν;μου ή Δ'.χταγματ:ς τής ί νά ϋτοδά/.γ] είς -όν Δήμον Ήρακλ,είου τα σχετικά σχ μιτα καί ύπομνήμχτ:. Έντός Γε τ:ροθεΐμία; δώοεκα μηνών άπό τής πρός τόν άνά- ϊοχονκο:ν;ί3ΐήϊεω; ύ*ό τού Δή ιου τής ~αρ' αότοΰ -'α' τ?ς τ.γ μίδίας άρχί|; έγ*ρ'ϊϊωςτών ώ; άνω σχϊδ.ογραμμα.ων καί ύπ5- μνημάτΐον, ί άνά3;-/ί; ΰ^οχρεοΰται νά εγκαταστήση τα μηχανή- μ»τά τού χαί άπ.τ.ερατ,όσς όλα τα είγα τα ά-αιτούμενα ό'ιά τόν φωτισμόν τής πόλίως Ηρακλείου καί να άρχίσ/) την Ικμίτάλευ- σιν αϋτοϋ Εάν ίντός -.ής δωδεκαμήνου προθεσμίας ταύτης, δυναμένης νά παραταθή έρ' ά,τας μίνον, εάν ζη:τ,θί) υπό τού άναδόχου επί τέσσαρας ετι μ^νας. Τά εργα τοϋ ^ωτι-μοΰ δεν λειτ;υργ:ϋβι συ;λ- φ<όνω; νή ανωτέρω ΰτοχρ;ώσει, ήν άνέλαβεν ό άνάϊοχος, δύνα¬ ται τό Δη;Α;τικ:ν Συμόΐύλιον 2:' ά-ΐφάΊςώς τού νά κηρύξη αυτόν ίκπτωτΐν τού προνομί.υ, ώς καί Τ3ϋ ό'λίυ έ'ργου. ΈςαιρέαΊΐ τ'»ϊί ανωτέρας βίας, ής άρθείσης, ύποχρϊούται 5 άνάϊοχος έντός των αυτών ώς αν» προθίσ,ο.-.ώιΐ νά ά-οτερ^τώΐτ; τό 2ργον τού φωτι- σμίΰ, ϋζοκείμενος ά'/>λως τε τγ3 -οιντ) τής έκπτώσεως. ής συνε¬
  πεία είνε ή υπέρ τού Δήμίυ κατάπτωςις τής εγγυήσεως ώς κ*ί
  των ε'ωςτό.ε =γΛατε;τημένων μηχανημάτων καί λοι-ών υλικών.
  Όάν*δν/ο; δικαιούται έντός ενός χαί ήμ-'σεως μηνός άπό τής
  -ρός αυτόν ν:·.ν;ποιήσεο>ς τής αποφάσεως περί έκπτώσεως να
  έφεσιδάλη τςν άπόφαιιν ένι')-·5ν τί3 ΙΙροέίρου των έν Ήρα/.λε'Ί·)
  Έφϊτών, όστις άπο^αίνίται άμεταΑλήτως, μή αποφαινομένου όϊ
  τούτου έν-ός ενός μήνις άπό τής Ιπιδότεως τής έφέσίως εις «ν
  Δί)μ:ν, ή εφίσις παραπέμπεται αύ:οδικαίως εις τόν υπό των Έσω-
  ΤΗ33
  ■ϋθ
  τερικών υπουργόν ή Έηίτροπον ά .οραινόμενον έπίσης ά;Λετ.χ
  λλήτως.
  Ήλε-τρχκαα λυχνίαι κα ένταοΊς αυτών
  Άρθρον 7.
  Ό άνάϊϊχος ΰποχρεοΰται νά παρε'χη είς τόν Δήμον -ρό:
  φωτισμόν τής πόλεως Ηρακλείου καί άμέσως α;χα τή έναρξε
  τοϋ φωτισ,λου τόν εξής ηλεκτροφωτισμόν όν Ό Δή^ος Ήρα·
  κλείου ΰποχρεοΰται νά διατηρήση καθ" όλην την διάρκειαν τής
  παρούσης συμβάσεως
  Α'.) Μίαν λυχνίαν τόξου των 550 Βάττ ή άι-..σ;οίχως
  των 10 "Αμπέρ καί 55 Βόλτ.
  Β'.) Τριάκοντα τρείς )υχνίας τόξου των 275 Βάττ τ, άν-.ι-
  στοίχω; των Γ) Άμπέρ καί 55 Βόλτ.
  Γ.) Είκοσ·. πέντε λυχνίας των πεντήκοντα χανονιχών /.ι/ρίων
  χέφνϊρ μίτΛΛλικτ); ενός πυρώσίως.
  Δ .) ΤεσσαράκονΓα τρείς λυχνίας των τριάκο-τα δ^3 κ,χνονι-
  κών κυρίων χίφνερ μετά μΐταλλιχή"; ενός πυρώσεως.
  Ε .) Εκατόν πεντήκοντα τέσσαρας λυχνια; τώ/ 25 λχ>>-
  νικών κ^ρίων χέφνερ μετά [λϊταλλι/.ί)ς ενός ττιΐϊώ-ίως
  ΣΤ' ) Δυ,ΐσίας τριάκοντα τρας λυν.ν άς των 1 ) κα.ον /.ών
  κυρίων χέφνερ μετά μεταλ"'ΐλής ενός ιτκρώσεος.
  Ζ'.) Τϊτσαράκοντχ εξ λχαπτήρας πρόσθετον; κ/ι β;ηθ<;τι· ν ου ς των 50 /.υρίω/, ςιτιν·ς Οά χρησιμεύσωσιν ώ; β^ηθ^τ'. οί των λχμπτήρ'αν των βΑτχϊ/ών τόξων καί οί όποϊο1. Οά άνά- πτωντα: έ/χλλάξ /.χτά τόν κατωτέρω όριζό,ΐίνον χρ:ν;ν. Άρθρον 8. Ή φοκιστική έντασι; λογισται κατά τα διά Τ3ΰ άΐτό 'ϊβ Σϊ- πτεμβρίου 1911 Έλλην.*:) Β^σιλΐλοϋ Διατάγματος περ! τώ* μ3νά*ων των ηλεκτρικόν/ καί μηχχνολογιχών μίτρήσεων ώ; λχ'. των φ'ι3-0|ίε-ρ^7: ύ* χ.αθ3ριζόμενα. Πρός ϊξϊΆεγςιν τής «ωτιττι- κης δυνάμεως ών λχμπτήρων πυρχχ.τώίεω; ύτο'/ρίούτχ: ό 'για- δ3χος νά Ιχη έ; τω έργοστασ.'ω -οί λαμπτήρχς προτύπου ακρι¬ βείας ('ίΙΙΠρβ βΐαΐθΐΐ) πρός -αραβολήν. Διά την -αραίολήν ;έ αυτήν Οά γίνη ;αι χρήσις φωι;;Αέτρων απερ Οά πρ3μηθευθ/; ό Δή- μος Ιδία δχ-τάνι;, θά έγχαταηή^τ; ίέ ό άνάδ.χο; δαπάνας αυτού έν τω ήλεκτρ'.χώ έργοστατ ω Οί πρώτυποι λαμ-τήρες τού άνλ- δόχου 3έβν ν! ώΐιν εσφραγισμέναι ύ^ό εύρωταϊκού δοκιμαστιχίύ Ίνστιτούίθο άναγνωρσμίνυ υπό τής ο'ι/εΐας Κυβερνήσεως, καί έν έλλείψϋ ^ω-.ομέτρου δύναται ό Δήμος, χΐρί.'σία χαί τ.Ο άνα- 8ό-/ου ή τ:3 άν;ιπροσώπ3υ τού νά ίςελέγςη την οωτι?τιχί;ν ίύ· ναμ.ιν δι* οίουϊή-;τε μέσου έπιστημονΐΛθύ. Ή θέσ.ς έ·/.ά;της των ανωτέρω λυχνιών όρισθήσεται υπό τού Δτ,μοΐ), ϋ-;νρ:'ί·^ ϊντ:ς τ:ύ άνα80χ;υ νά τ;ποΟε·.ήστ; έκάΐτ^ν των ι ανωτέρω λκχ,νών ΐυμ^ώνως τω τχεδ'.ω, όπϊρ ό Δήμος θέλει παραδώση αΰτ:ο ΐίιν ιϊ) ΰτ:ογρχφ?ί τή; χαροΰ:ης συμζάτεω:, χωρίς έκ τούτίυ ό Δήμ;ς νά ίεσμεύηται λχτά τάς έγ/αταΐτά- σεις νά έ—'.φΐρ.- Ϊ7>ς ή'-ελε θίωρήστ, άναγ/.αίας μεταρρ^θμίσ-ις.
  Έν τούτοις :μω; ή μίγίΐτη απόστασις μίταξϋ δύο λ.χνιών
  πυρώΐίω; δεν 5ύνχ:αι νά ύ-ΐρόή τα 50 μίτρ/, ότως ή αυτή.
  των λυχνιων τόξον δ=ν ού/Λτα·. νά ύτερίί τα 80 μ-ίτρα.
  Άπα-α ή άται.ΐυμένη 3αΓ:ά>η ίίά την =ν γεει έγκατά-;
  "Άρθρον 9.
  Ό άνί3οχο, ύ-5·/ρ:ο3τΛ'. μέ την εγκατάστασιν των μηχχ-
  μάτίον κα! / ϊ~ών χρειωοών τοϋ ηλεκτροφωτισμόν νά Ιγκχ-
  ταστήστ; σ-ίγχρόνω; ν.χί ·;ΰ; αναλόγου; συστωρευτάς ήλίχτρι-
  κο·3 ρεύματος ή άνάλογα μηχχνήματα ήλϊκτρικά διά την ά-τρ:σ-
  κοπτον καί ν.ανϊνικήν λειτ:υργίαν τοΰ ?ωιισμ5ϋ τής πόλε'-ς,
  Ετίτης χαί τούτων ή οχτάνη έπιβαρύνει τόν άνά3οχον.
  "Άρθρον 10.
  Αί λ χνίαι ^υρα/.τώΐίω:, τλήν των β3ηθητιχών των 50 κη-
  ρών 0ά και'Μσν ύπ;7ρ·'.>τι?Μς καθ* όλην την διάρκειαν τής
  •Κΐρζΐιζτ,ζ συ.λίάτϊω: 5^3 χιλ·.*5χς όκτ^(·λ^σί^ς ώρας ετησίως
  έ^ί^τη, οί :ΐ τ;ς-£.;ΐΤς λα,Λ.ττήρ-ς χΐ'.ία; ΟΑτα/.ίσίχς ί:η-
  σίως Ε'.αστΐς, έκ ίέ των :/',) ρηθίντων ήϊ/.τρ.κώ/ λχ;/.--.ηρων
  —.«,,ν-..;....» 0( β9))β»)τι*οί των πϊντή«3ντχ /.ηρίω; 0ά ώσιν
  τοποθετιμένοι πλησίον των φανοτχατών των βολταϊκων τάξων
  καί( Οά άναπτωνται μετά τό πε'ρας τής άφής τβΰτων.
  '3Δήμος ορίζει εγγράφως πρό τή; ενάρξεως έ/.α7:;υ μ·]·
  νός τάς ώρας άφί)ς καί τής σίέσεως των λα^πτήρων κα; έν
  περιπτώσει μή τοιαύτης τώ «ναδόχω κονιοχοιήσεως Ίσ/ύουϊΐν
  τα δΐΛτεταγμένα τού άντιστοίχου μηνός τοϋ παρελθόντος ετ:υ;.
  "Αρθρον 11.
  Όψίποτε ήθελε θεωρηθί) υπό τού -Ιήμου είς τό μέλλον
  άναγκαία ή αύξησις τού ανωτέρω φωτισμοϋ ό άνάδοχος είδ3-
  ποι:ι5μενος εγγράφως τχρχ τής Δημοτικάς Άρχής ύτ3·/ρί-
  ο3ται έντός τριών μηνών «πό τής ε'ιδοποιήσεως νά τοποθετί)
  καί ήλ£/.τρ:φωτίζτ; τούς καταλλήλους λαμπτήρχ; κΐ:ά τοϊι;
  έν τί) παρούση συμίάϊϊΐ ορους, «ποζημιούμενος υπό τοί Δή-
  μου, διά καύσ.ν δύο χιλιάδων όκτακοσίων ώρών τό έ":ους ώς
  «Κ.
  1) Δι' εκάστην πρόσθετον λυχνίαν πυρακτώσεως τώ/ πίντή-
  κοντα κηρίων μέχρις εκατόν τριάκοντα δραχμών.
  2) Των τριάοντα δύο κηρίων μέχρις εκατόν δέκα δ,:α·/μ'Τ)ν
  3} Των εΐ*5τ·. πέντί κ/ϊρίων μέχρις εκατόν Βρχ/μ^ν κχϊ
  4) Τώ/ δέ/.α Ιξ κ^ρ'ων μέχρ'ς έξήκοντα π'ντΐ ίραχμϊ)/.
  Εί; ή'ν ττ;ρίπΓω7ΐν ζιτή-ίΐ ό Δ^μο^ ταΐτό/ρ^νβν τ3π^0ί-
  τησιν λυχν ώ/ πυρώΐεως άνω των είχοσι πίντε ή ϋνωτίρω προ-
  θεσμία έγΛαταστάσΐίος διπλχ;ιάζεται, ο.τως έΐτίτί)· δΐίλχτιίζϊ-
  ται αντη, άν πρόχειτχι πε:ί έφάπαξ έγκχταΐ:άΐί(ο; λυχ/ι5/
  :όξου άνω τώ; εϊκοσι.
  Διά ϊέ την τίπσθίτητιν έ;έ3ων Β3λταίλύ/ τόξ^ν τή"; ά«·
  ;έρω ή μϊίζονος ή ελάυον:ο; εντάσεως, Οί/.ε·. Αχ:χρτιζίΐθχ:
  ϊιαιτ/ρα συμφωνία, πάντοτε ό'μως ο «νά53"/3; ΟΊ Ιν«ργί} δω -
  ρεάν την εγκατάστασιν καϊ μόνον περι τοί τιμι;;Αχτο; τ:ύ φω-
  τισμού θά γί/ϊτχι Ίοιχιτέρα συμ;ωνία, έν πίρ'.πίΐόΐϊ-. κχ')' ή/ ό
  άνάΪ3χος ϊ'ϊν ήθϊλε συμμ3ρφωθή εκάστοτε είς την Ιγ/.ΐτάστα-
  σιν των άνχγΑΧΐων λχ;*ττήρω/ έντός των ά/ω π.33θϊ7μ·.ύ/, 5
  ίίΛϊς Βικαιούτχι τα επιβάλλη α!ιτώ πρόστιμον %ρΛχκΰι ϊί/.χ $
  κ,αθ' έκαστην ημέραν έπιβρχϊύνσίος κα! ά/ά νίί/ λχμτεήρα.
  Άρθρον 12.
  Οί λχμπτήρες πυρακτώίεω; Οά τοτίοθίτηθώσιν επί σι3ηρών
  ραχιόνων προσηρμοσμένων επί των οίοϊομύν ή επί σίδηρον
  στύλων ών τό σχί}μα έγ*ρί/;Τχΐ π53ηρυ,Αίνω; παρά τί}; Δι-
  μοτικής Άρχή*ς, πάντως όμω; τύπ;υ έν '/^ρ^υΐ'. ή5η «ν ταΓς
  παρχιαχαΐς «όλεσιν, είτε καί τα προ-σ::ιχ των Άθη/ύν.
  Ο! στύλοι ούτοι πρέπϊ'. νά ΐ/^τ.ι ΰ'^ς άπό τοϋ ΐίάφο^ς
  πέντε μέτρα οί έπ' αύτω/ λαμ.τί;ρε,- ϊέ/ έπιτρέπεται νά Ιχωτιν
  ις περΐϊσότερον των τ·σΐάρω/ μίτρω/ κχί νά ^πν ίφοδ.χσ-
  μένοι διά κχτόπτρων έϊμιΐΛτοαί/ίον όχω; άντχνχΛλώϊΐ κΐί ϊ.£^-
  ύνωσιν μετά μειζονος ίντάΐίως τό φώ; πρός τα χάτω.
  Τα Βολταϊκά τόξχ Οά τ:π:03τη6Ί»ϊΐν έπίση; επί σι3/;ρών
  τύλων ή όπου τουτο είνε ό"υνχ;:ν θά Λ/αρτηΟώί'. άπό "/χλυ-
  ϊίνων συρματ3Τ/3ΐ'νων όριζοντίω; μίτΐξΰ τώ/ άπίναντι τΐίχυ/
  ιατεινίμένων, έν πχτη ίϊ πίρπ.ώΐϊΐ ιό ϋ{»3; των λυχνιώ/
  ούτων άχό τού καταϊτρώ;Λΐτ:; τή; 53^0 3έν Οχ είνί !*.ατϊ3ν
  ών εξ μέτρων, αυταί ϊέ αί λυ/νίχ·. 0ά άντ.σ:3ΐχώσιν εί; τό
  μέσον τοθ πλάτου; τής οϊοθ Λΐμπ:ήρ ατα; τοποθίτηθΐί; ίέ/
  μετατίθεται ή μή κατόπιν έγχρίσεω; τί!; Δτμ3τικ>5; Άρχής,
  ί) γνωμοδοτήτει τού Δ<].*;τικοΐ Σν,/.53υλίου καϊ ϊαπά/η Τ3θ Δημου, Πάντες αί στύ,οι ώς κχί ο! $ριχίο>'-ς ΟΊ δια:Γ,ρών-
  αι επιμελώς καί ε!»πρΐπώ; -/ρωμχτιζό,χενοι τουλάχιστον κα:ά
  ριμηνίαν.
  Έπίΐης τα είίη καί τα οργανα τοθ φωτισμοθ έν γε'νει, δ
  άνάϊονος ύποχρεβϋται καθ" όλην την ϊιάρκειΐν τί}ς ιΐαρίύαης
  υμίάσεω; νά διατηρή" έν καλί) κϊτασΐάσΐΐ, νά καθαρίζΐ) χαί
  ά άντααθιστα ταϋΐα άμελητί, φθειρόμίνα, δ-.καιουμένου τ:0
  Δήμου έν έναντία περιιττώΐϊΐ νά :ν-3γ|) τάς έχ-.ίιορ'ίώτϊΐς εις
  Ιάρος τοϋ άναδόχου.
  "Αρθρον 13.
  Ό ά/άδίχος εύθΰνετ»·. ϊ'.ά πάσα-/ ζημίχν ?, ίλίβην κροξί-
  οο,Λένην επί των Δημοτΐ/ώ/ ή ϊημοσίων δ;ών, επί τύν ;3ι-
  οκτ/;σ.ώ/ τοθ Δήμοι», τ>}ς ΙΙολ.τίία; αχ των ίϊ μ μ/ τ/;?3υ·
  μένων άπαρεκλήτω; των ΆστυνομΓΛων σχετικώς διατίςί·)· "Ί«ι
  των χειμένων Νόμων.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έγκατάστ σ.ς ηλεκτρικήν ώρολογίωνκιτ ιίΛει:-
  τρικοΐ άγωγοι.
  "Αρθρον 14.
  Όσα ήλεκτρικά ωρολόγια ήθελεν έγκχταττήσει ό Δήμος θέ-
  >.3ΐ έπιτηρ:ϊ ό άνάδοχος ανευ άποζημι ίσεως τα ίέ έξοδα τής
  έγκΛ;αΐτ:σΐΜς κα' τοϋ ν.αταναλιαΑομέν.υ . Λτάτ,,ν λε.τςυργ,.-
  βν «ότών ρεύματος επιβαρύνωσιν τόν Δήμον, ΰποχρεουμένου
  τοϋ Δήμου είς άντ«ατάσταΐιν τούτων Ίδ·αις δαπάναις, ·ίς ή πε¬
  ρίπτωσιν τιχύ:* ήθελον φθαρ'ν), συνεπεία τής μαχρ,ας χρήσεως,
  ή καταγραφή1 -}χΐ έ; 05ΓΛΐ«ότι·(τος τού άνα όχου, έπίσης δ Δ<]- μος δικχΐδύται είς ί.·.τάκτους τΐίριπτώσεις, ήτοι εορτάς, ΰποίο- χάς καί τι πχρόμοια ώς καί διαρχουσ^ν των έ·Λπορ·.^ώ; τανη- γύρεων, έίν ήθίλίν καθιερωθ? τοιαύται, νά ζητήΐ/] ϊχτακτον φωτισμόν, οόχϊ πλεΌ ■ τού */^ τί}!; δλης δυνάμεις τ;ύ έργοσι,α- σίου, ε'ιο;ποιώ/ τον ανάδοχον εγκαίρως, ώστε νά ύ άρχη «α'ρός οιά την προπ^ρασΑΐυαστικήν ταύτην έργα-ίαν Χ31 διά [/Λ ν τ',ν έγκαιάστ σ.ν ^ίλε: γενέσθα; ιδιαιτέρα συμφωνία, δ'ά δέ την κα- τίνάλωσιν τού ρι ματο^ τςν 8ι' ά/.ρ.δοΰς γνώ,Αΐντς καθ ρ,ζομέ- νην όείζεταΐ τ'μή ονχί ανωτέρα των 2ε''α λεπτώ/ άν* έκχτ-- "Αρθρον 15 Οί άγωγοί ιτρος διοχέτευσιν το3 ήΧεκτρικβϊ ρεόμα;:.; τίθεν¬ ται ίν?Ε- ·3; ε:ς ύ'^ος ά-ιό τοϋ Ιδα^ους τουλάχ'στον έπ:ά μέτροΐ έφ'όΐ3ν&ί';ς ίυ;ατ:ν, ώΐτε νά μ ι) π..ρ3.σιάζετϋ χί,^νβς τις, 'όπ.ΐι δέ δ '; τεχνΐί.ούς λόγους οϊν είνε δυνατόν τ^ύτο, άνάδο- χος, τ?) σο^αινίΓϋ τοϋ Δήαου, Οά τοτοθετήτη τούτους ϋ.τογε'ως ή καί έν ύ~3νό;Α0ΐς, άλλ' ϋποχρεουται νά διορθώνγ) τιάϊαν βλάβην ' ή ζημίαν, ή*τις ήθϊλε γίνει είς αυτού; Τα επί των οΐκιών Γί •/.αί τα Ι α;ρ£«ς /.είμενα σύρ,αατα, πρέπει νί τοποθ. ,ώνται ού:ως ώΐτί νά είνε άούναΐος ή οιά τής χειρός έπαφί| αύ;ών έν οίανϊήποτε περιπτώσει. Ή τοποθέτησις δέ δραχιόνων ή στύλ'ον άνωθεν ή επί των οίκοδομώ>> οί .ϊπέ3ων κ. λ' π. γινεταΐ μ=:ά
  ένην άδειαν των Ίδιο^,τητών είς οΰ'ς ταυτα άνήκουν,
  άναλαμδάνοντος τού Δημοσίου ΰποχρέίθσιν διά τούτο.
  Έπι6".λ?ιόμενα πρόστιαα δι' έλλιπη φανησαον
  Άρθρου 16.
  Ό άνά3;χο; ύποχρεούται νά παρέχη τακτικώς κχί ανελλιπώς
  καθ1 εκάστην κχτά τον δριζόμενον «νωτε'ρω χρόνον τόν ό'ν διά
  τής παρούσης συμβάσεως άναλαμίάνων ήλεχτροφω:ισμ&ν τ^ς
  πόλεως "Ηρακλείου, ϊιατηρών έν καλίί κατασ:άσε'. τα τε πρός
  τίϋτο άπα τ;ύμ:/α μηχαν/,ματα καί χλλχορ{χ,χ τού φ^τ.-
  σμού. Έν -ερ-.πτώτίΐ, -Αΐθ'ήν ϊι' 3Ϊ:.>3ήτ3τδ λόγον, ήθίλε διακί-
  ψς·. την λΐ'.'.ονργίχν αυτών, ήτοι των μηχανημάτων τού φΐοτισμού
  Οά καταδ'.ν.άζτ,τχ·. ώς εξής ήτοι α",) ε:ς πρόστιμον ίϊ.ν πρός τό
  δεκαπλά" όν τή*ς άντιστοίχου καταναλώσεως τής λυχ-ίχς άνά
  εσπέραν καί )υ"/νίαν, χαθ' ήν δέν εχχιεν, ή δέν είχε ψωτυτι
  κήν έντασιν ϊτην τρός την έν τω ά';θρω 6 Κίβίριζομέ'νι;; ιοεϊον
  151/,, ταύτης β'.) τό πρόστιμον τοϋτ: ίιπλασιάζετοκ, αι λ : ■>-
  μέ·/ρ(. τό πολΰ δέ/α τοίς εκατόν τοϋ ολ;υ άριθμ^ί ,
  α'ΐφνηΒία, βλα'ίης καί «κουΐίως τοϋ άναϊόχου, τό;ε ό^είλί! 3υτςς
  κατΐ την αότήν έτί.έραν νά καταστήση το·3το γνοΐ;ϊ;ν εις τίν
  -νωτε'ρω -ρό;:·.μχ ώς /.αί 3;.;ν;ή-2τ£ αλλο τοιοϋτον έπιίάλλον-
  ται υπό τΐϋ Λημίρχ:υ κ>;. έφεσιδάλλονιαι ένώ-ιον τοϋ Νο-
  μάρ"/3.' ■••«ίμετά τχϊχχ ένώχιον επί των Έτωτερ:κών Έκιτρό-
  που, δΐτις δύναται νά ά"θ|>αΐίσ.'( τελεσιδί/.'ος δ: αμφότερα τα
  μέρ·<; κΑΐ νά {/,οράτη τζϊτχ είς ήν περίιτιωπν : άνάδοχ ς ήθε¬ λεν άπίδεςειοτ·, ή τΑι:; τώ; φα/ών τού Δήμ^υ, ή ή έλλει- π!,ς φωτ ΐ,θλί; τούΐΐίΐ^ Ι/τ^σις ,τρ^λθβν έλ ^εγονίτος άνωτέρου, ϊι' ο 8έν ι, ο δυνατόν νά εόθύνεται ό άνάδβχίς. Άρθρον 17. Τα πρίσ:'μα ■)'% τείώτιν είς ίφχρμ3,'ί;ν ίΐ:'.'. ε; μήνας «πό τής ε~';ή_Α«ϋ ί'άρ?εωςτο5 Αη'Λ;τι>'.-3 φωτισμ/Ο χωρίς έννοεΐται
  νά παίσοιιν έττερχίμενα; αί άλλαι νίμιμαι συνέπειαι έν τφ με-
  ταξύ".
  "Αρθρ5ν 18.
  Ό Δήμίς έπιφυλάττει είς έζ^τίν τό δικαίωμα νά φωτίζη διά
  ν πετοίλαί;) η οΊν3ΐνε.;Λίτ:ς ή άλλως ππς παν μέρος τής
  πό'.ίως ΐντϊς τοΰ :ι/.-ύου τής ~ρώτης εγκαταστάσεως κείμενον.
  τοϋ ώημοτ κου Καταστήματος
  "Αρθ. όν 19.
  Ό 7/ί*οχοζ 6-οχ,:·ο5τ-.ι νά έγ/'ϊταατ^ϊ'; -/.τί χορηγήση
  ; ενν φωτιτμόν διά τό Λη .χρ-/·χ/>'^ι ΚατάτΓΓ,μα, ·ί;τ:ι τρείς
  ή πυρα7.;ώ;εω- έντάτε,ος τΐΐντήκοντο
  ώ
  ■ -- - έπιδιορθο,..,
  ή άντ;·/.αταϊτ-ση τούτους (δηλ. τούς παθό-■ :ας ήλεκτρικους λαμ-
  πτ?ίρας) θπίτΐ μόν;/ άπαλλάτσεται των ανωτέρω -ροστ μω^.
  Ε/.τ'ος -ών ανωτέρω προστίμων έπιδάλλεται είς τϊν
  έν
  ί:ρ£3.-'μο^
  πτήρ
  ί[ς
  (Ο.
  τιμωρεΐται διά
  [ς ί/ίϋ άνά λα;*-
  α κατο-^'ώΐίως. Ώς βά"«; ϊϊ των ύ-;λ;γΐ7μων ιΐν
  ο» -.ςύτων, ώ; καί πχ/;ός 5^ι^ί3^ ώς «νΐύζ,ΐρύ, λχχόί-
  ν«τχι ή τιιλγ, 0,50 τής 5ραχμ?(; άνί ώριαίον χιλιοδάττ. Τ« ά-
  ρ'.ων κϊι ες ι χι.~ΛΤ,ρ:-ς πορχχτίιΐ'εως κζι ενταΐε'ος ΐίία ες κ,α-
  νονικώ' •/.ηρ'ων οϊει^ες Οά κα Μτιν επί έτζτχ·/.:-ίχ;&ρας ετησίως.
  Πληρωτέον ποσόν είς τάν Ανάδοχον
  Άρθρον ,20.
  Ό Λή-ΐ:ς ίρx^ί|ο^ ύίτοχρεούτχι νά άτοζημιώσΐ) τόν ανά¬
  δοχον διά τ;ν ώς ά'νω δριζόμενο; φωτισμ-.ν τής πόλεως έν όλω
  μιν δχρχμάς τεττχράιοντα χιλιάδας (40,00") κατ' ετος πληρω-
  τέας είς δώ?εκχ ϊτας μην.αιας ίότεις, ϊ/.ίτχης έξ αυτών πλη-
  ρ«>τϊας εις το τ'/.ος έκάττου μηνός άτόχω; καί έν ΰπερημερία
  επί τόκω μίχρις ό^τώ τοίς έΑατο; έτητίως ά'χρις «ποπληρω-
  μής, έν πίριπ:ωτει δέ ■Ααθ^^τερησ£ως πληρω.Λ'ίς υπό τού Δή-
  μου δύί συν*χών μηνιαίων δόσΐω/, δ χνάϊοχϊς ϊιχαΐίύται νά
  διακόψη τόν φωτισμόν μέχρι πλ^ρωμής είς αυτόν των καθυστε-
  ριυιέί<ύ' δόΐε^ν, τού Δήμου ύ^οχρίουμένου είς την εξακολού¬ θησιν τ?)ς πληρωμής των μ*;'!« ;ο,' άποζημ'.ο>ΐε;ΰν είς τόν άνά-
  ϊοχον, καί κατά τή/ διάρν.ε'.τν τής διακοπής τοΰ φωτισμοΰ τής
  πόλεως.
  Πρός έξαΐ^ά ισιν το3 άιχΙο·/^ διά την έκάττοτε πληρωμήν
  τής ώς άνω άποζημιώσείος Ό Δϊ[μις έχ.χωρεϊ καί μεταδιβάζει άπό
  το3δε μέχρ'. λήξεως τής πληρωμάς είς τον ανάδοχον τόν ειδι¬
  κόν επί τοϋ 5·ι>τιυ>3) φόρον τού Δήμου, τ'-ν οποίον πρός ευκο¬
  λίαν τ-ύ άναου/ου καί ·λχ:' ένιολί)ν τού θα εισπράττη ό Δ/ίμος
  Ίίία αυτού ^χπαντ; κατΛίάλλων έκ των ε'ισ,:ράξϊων αότοΰ τω ά-
  ναϊ^χω τό ποσόν τής έφαρ,Μγής ά.τοζημιώΐεως.
  ίίαυοχη γηπέδ^υ, καί απαλλαγή των οίκοδομών
  μη^ανών καί ύλιν(5ν άπό των Δημοτικών φόρων.
  Άρθρον 21.
  Ο Λ/^μος Ηρακλείου ΰποχρεοΰται νά παραχωρήση είς τόν
  α α$ς-/3ν γήπεδίν κατάληλον διά τί;ν έγκ.οί;άΐ.ϊ;ι/ των μην..χ-
  νημαΐων καί λθιπώ/ χρειωδών πρΐς παραγωγ/;ν τού ήλεκτρο-
  φ'ι>τισμού καί έν γένει τού αναγκαιούντος ήλεκτριχοθ ρείματος
  Ικτάσ:ως 1οΟΟ τετ,ογων./'ον μίτρων ή χρηματικον ποσόν
  έρ α-αξ 2000 ϊραχμώ/ πληρίθΐέον ε;ς δόο ίσας έτησίας δόσίΐ;
  ϊρχ.-μέ,ης νής κα αδολής τής πρώτης δόσεως ά'μα ~5) ενάρξει
  των εργασιών τ?ς έγκατχστάσεως. Έπίτης δ Δήμος ύτοχρε-
  3^χχ: ν- Γ.χζ,ί/ίι τω άναδόχω κχθ όλον τόν χρόνον τής παροΰ-
  ση; συμίάσςως ϊύο μασούρα; ήτοι δύο κοί-Α» μέτρχ ύδατος καδ'
  ή-·.εο:νύ··.-!θί δα τ"-,< λ;ιτ:υργία^ των μηχανημάτων. Έπισης δ ΔήΑος ϋποχρεοϋται ν' απαλλάξη τόν «νάίοχίν παντός δή ιοτΐ'/,ού φόρου ϊιά τα ο'.Λ'ίμϊίΧ, μηχαν/(ματχ καί ΰλι- κά, τα άνζγκχιο^ντχ διά την πχραγωγ/]ν τ:0 ήλίκ-Γο>.<οΰ ρειί- μχτος καθ" όλο/ τόν χρόνον τής πχρβόσΓ,ς 7^1'.5^τ:■^; ;.-;/ ά53- ρα τού; δχρ-ΐν./,ας τα άντΐΑ£ιμϊ/χ τχίτχ δη,Λςΐίο^ί φόροος δ Δή^,ος -Άί>.:χ> 3.·>χ>*χ)λ'χ> ι ε ■')'■ -)*· -1' '-ί'ΐ* ι;^ ά/αϊόχου
  να ζητήση τ<-,ν άπαλλΕ/ΐ;ν ϊώ/ ά.τ'ί»ΰ- ΰ παρά — ΐΐ>ν άρμ,οδίων άρ-
  χών, 'όηο^ καί όταν δ Νομβς τό επιτρέψη. _ (.^ {,ίΐια ,Γ
  ΕΦΗΜΡίΣ ΓΗΣ
  ν;ν
  Έπίσης ό Δήμος παραχωρεΐ εί; τΐν άνάί;-/;
  μ"'
  σιμο
  ίή-
  ραϊίΐεως
  οοε-
  Χ?=
  Ϊ1}«
  Παροχίι ΛλεκτρικοΟ ρεύματος πρός ιδιώτας.
  Άρθρον 22.
  141
  ν ένδϊ'.ςεων. Ο τύζος των όργάνω' τούτων κ,κνονίζε-
  ται κοιν'Γ, τού άναΒόχου καί τ'ς Δημοτικάς Άρχής συνεννοήσει,
  καί πρέπει νά είνε έΐϊ'σήμος δε^Χ'ματμενα καί νά φέρωσι την
  σφρανϊ.'α τού ε'ιίικοΰ τμήματος τής ίξελέγξεως τής Κυβερνή-
  σ=ω; το3 ίίράτοο; είς ο θά πχρϊγγελθί) ή κατασ<ίευή των. "Αρθρο·. 25 Οί:-5ήΐ:οτΕ -ελά ής ή ό Λί;μ.5:, έν πάση -εριτττώσει, ε"χων επί τής όρθό-ητ;·; τοΰ πζρ' αύτω έγκατεστημέν:υ άνάίοχος δζεχο-:=ϋτα. ϊ1ς τ;6- 13ιώ χρείϋται ό άνάΪ3χίς ν' άποζημ'ώσ;;, ϊάν έννοεί:α', αυται είνε περισσότερον των 3έ·<α λίπτ η ρμ χρ ο άνάοΐχος νά ττρΐμηθεύϊ; πρός τούς 15'ώτας, μόν;ν με'χρ; τού τρί-ου τ^ς όλης ουνάμ:ως ίώ^ μηχανών τίύ 1&γ3,τ:«ί:ι> τού.
  'ίάν τό σύνολον των έγ/.αιεΐτημένων κιν"ΐ)·κί?ι·ν «^ορρο^Λ
  εύνιμν λέ ύ ( ά' δά
  τιχός ειοτισμός.
  η , ρ τού
  καθ' ή*ν ϊέν ευρίσκεται έν λει.οκργ-α 6 Δημο-
  Άρθρον 23
  Τάς πρός Ίϊιώτας Ιγκατχστάσςις πρός φΜ:ιτ;Γ:ν *Λ χ·.νητ^-
  ' 8'ό/α'Α',ν άναλο(;ιβίνει ό ά/ά?οχ"ς ϋ~;λΐγ''ζων εί: τόν πίλά-
  αντιτιμί; π/.ήν των ϊχττανών
  ά ή
  τή τ:!αύτ
  -ν 10 /,. Παται ο·μ
  ϊ/.τε^ί,νταιέπί τίίε^Ο
  άς ό ίοιοκτήτη θ^
  πλίιν /αί π,;;μή
  ρ γ3ίων
  νη καί ίϊίω κιν!υνω το3 άνα^ίχου, τη-
  των είϊίκύν κ^ν;νισμΜ; έ-α τ(ϊ; ήλί-
  ;3 |πξ τω, Έσωτίρ'*'7>ν Έλληνν.ίύ
  ^ ρ φρ
  ή τρθ7Γ3το./)?£ΐ; ί'ις την γλατάστασιν, νά δια/.37τ:η τόν
  9«·.ιτμόν ή τν' κ·νί_τκ;ρ.ον δύναμιν καί γΐνικώ; τό ηλεκτρικόν
  ρε3ΐΑα ά'νευ ούϊειν.α; προειδο~οιήσεω<. Ό πελάτης ύποχρίβθται νά συμμορφωθή πρός απάσας τα; κανονιΐτκας 3·.ατάξεις περ! παροχ)1,; ήλεΛτρΐΑίΟ ρ;ύματος τάς έκξοθησομένα; ύκό τού άνα53χ;υ, ν.αί έγκριθησομένας ύχό τής Δημοτκής 'Λρ'/ής. Οί πελάται, τοθ Ίδκοτι/.ού φω:ισ,/οΰ είνε ύπ:ύθυν5ΐ ίιά πάσαν β',ά5/;ν ίων έγ/.ατατ,-άσεων τ;5 άνα?όχου, προερχομένην έκ τή; πα;*6ίσεως '"ν άνωτίρω δ α:άςε/ον, όπότε οαίτόρ^ίμα δια'λό- πτΐται ανϊυ ;!ιΐΐ;Α άς-τρ3ΐΐ'ο- ιήτϊω; τί^ς άτα'.τήτ5ω; άποζι;- μιώτεως έχ μέρ:υς τού πελάτου. Άρθρον 26 Έν γ) χίρ'.πτώΐϊΐ οί πελάται καθυΐτερώσΐ τάς πληρωμάς των δ άνάϊο);;; εχϊ: τό ΐικαίωμα νά ϊυκόπΕΐ) τόν σχ·»τΐΑΟν φωτισμόν ή γενικώς -ό ήλελτρ'./.όν ρεύμα μ!) ένεχόμΐνο; ποσώς διά τα: έκ τού κ υ προσγινομενας ζ ;μία;. Ίί πληρωμ'·; τίϋ παρεχομ.έν:υ πρός Ιδιώτας ήλε/.τρικ?ϋ ρεύ- ε σ/.οζόν, ·τλ .ν το3 φωτ^μιο, Οά γίνεται ώ άϊό ί πε-άηυ. ργ Οί Γ-,ιώ ιώτα'. όύνανται νά έιΐτελύσι /αι όΥ ίο ών τεχν.τών τάς εϊ'·α-ϊσΐ;σ£(;, έ\α ην ο^ » ·ν»ντα·. αυταί νί τεθόΐιν είς ένέρ- Γ-'-αν πρΐν ή ίξίλεγ-χθώσι :·αί -ταραληίρθώσι ώ: καλώς !-/ίοσαι 1 ■- τοΰ άνα;όν;-υ. ΆοΟ: ϊΐΊίω μένουσιν ο3ΐ3ΐ είς χρήτιν τοΰ πελάτου ιιαθ' όλην δέ τή·< Ώς τή1; -/ρήσεως, Τ33 αναδόχου. -.*ν ,2^1; ^ -ϊϊ"*·3" περίτ?; κανονινής κα! άμέμπτίϋ λει- '-^-για; αυτών, -/.αθ'ότ;ν ίε'ον νά ών. τού τε ειοτ-β·;^ ο->
  Ι**τ:;.
  ('3ίίά?3χ;ς 6-ίχρε23ται ν* το-ΐθετήσι; έν τω Δημκρνει
  ^■Λϊτήμ—ι Χϊίνά ΐ'/τ, εις τή ί 3ιάθ-:σιν -.ζΰ Δήμίΐ» 1)'Β3λ'·
  ; !*■: :ΐν αχρ>ίείΐς ανα/ίγων ένθ£ΐ5:"ν 2) 'Λμ-ίθ'ίμίτρΐν
  'Ρΐ'^ιας άνΛλϊ/ων έν'.ειςεων χ,αι 3) Ιίαττιόμετρβν άκρ^εία;
  ματο; πρϊς ΐίθ
  ά
  •Έδρα τοΰ Ανάδοχον
  "Άρθρον 27
  Έά^ ! ά/άο3/ΐ; ?;ν χατ:αεϊ Ιν Ηρακλείω, δφείλει νά δια-
  τηρή ίιαρκώ; άντιχλ,,τϊν τού έν ι?( πόλει ταύΐτ,, είς όν θέλει γί-
  νείθϊπατχ ίπίϊοσις 5Γ/.5γρά"?'·)·> ή οίουΒήποτε ίγγρίφίθ άφορών-
  τος τϊν ανάδοχον
  Εάν δέ δέν ήθελε διορισθή τ:ΐ33τος άντίκλη-ος κατάτά ανω¬
  τέρω, τότε ή έ,τίδοσ'.ς 8Ί γ'νε-α: -'; τ'ον Ρρ-μματέϊ των ί/ Η¬
  ρακλείω Πρωτοδικών.
  Έξαγορά τής εγκαταστάσεως και [.ιηχανυμάτων
  υπό τοϋ Δήμου
  "Αρβρ-Λ 28 · '^^-' "-"
  Ιί'ς πασάν εποχήν μετά την λίξιν τού 15 ε;ου; άπ': τί|ς
  »τζί·(ρχγ7,; των ίριττιχίίν σομίίλϊίων, τής προχ.ει,Αένη; σ^μίά-
  Γ£Ός, /.αί μετ* προειϊοττοίησιν ενός ϊτους, δ
  , μ ρ
  νά Ιξαγοράτη ολόκληρον :ήν ϊά τής Πτρούτης συμβάσεως
  ί5ρ^0^(τ^μέν'ν έ-χεφητιν. Πρ;;·/.ϊ ονισμΐντής τιμής τή; Ιξα-
  γ; α; ■/.χ-βστρώνΐντα·. τα /.«Οαρά 7.ίρδη, τα ά~ο/.-ηΟέντα 6~ο
  των μετό ών =* τής έν γένει έχμϊΤϊλε^-ϊίο; ?,: προχειμένης
  έϋΐ/ίΐρήσεω; κατά τα δ έ":η :ά άμί-ω; προγί'/έ-ΐίρχ τ:3 έ':ΐ·ος
  τής ~ρ:ε'.53~3'.ήτ3Ί)ς, ό μέτ^ς 133; των καθχρών κερ5ώ; των
  έν λόγω Ο τελευτ«ων ίτών ^ :ά *ίρί>) τ;ύ χ-.Μν.Λ 3
  ΕΦΒΜΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϊτους, έφ'οσον τΐϋτα ύτερβαίνουτι τόν μέσον 'όροι, αποτελούσι
  τό ποσόν, όπερ ό Δήμος όφείλει νά κατχίζλλ/; τω χνχϊίχΐύ,
  καθ1 Ιχαστον ετος μέχρι τής λήξεως τή; συμβάσεως.
  Έν τούτοις την ετησίαν ταύτην καταβολήν, κειραλαιοποιου-
  μί';ην πρός 8 % ετησίως, δικ-χιοΰται ο Δη>ος νά καταβάλη 1?'
  ακαξ τοις μετρητοϊςτω άναΒόχω κατά τόν χρόνον τής έξαγωγ<;ς. Διάρκεια συμβάσεως Άρθρον 29 Ή ίιάρκεια τή"; ταροΰσΐ); συμ5άσεω,· δ,οιζετχι είς τεΐταρά- κοντα συναπτά ετη 'λτ.Ό της ημέρας τής ενάρξεως τής λε τουρ- γίας τού Δημοτικού φωτισμοθ. Μετά δέ την λήξιν τή; προνΈτμία; ταύτης πατΐι α! έγκχτα- στάτεις αί αφορώσαι τϊν ηλεκτροφωτισμόν χαί γενικώς την πα¬ ραγωγήν ήλεκτριχου' ρέυ,-Λατος πρός οίονΒήττοΓε σκοπόν κατά τα αναφέρομεν» έν τή" παρούση συμβάσει, έργοσΐάσια, ηλεκτρικόν σύμπλεγμα, μηχανήμτυα καί έςαριήματα, λαμ.~:ήρα, βραχίο- νας, στύλοι, ράβδοι τροχαίαι, ύλιχά καί λοιπά χρειώΒί] άνεξα;- ρέτως -εριίρχονϊαι μεΐά την λήξιν τής παρούσης συμβάσεως δωρεάν &ίς την τίλε'αν κ;ριότη:χ καί κάτοχον τού Δήμ^υ έςα'.ρουμε'νων μόνον έκείνων των έγ4ατασ:άτε<ι>ν, ά; ό άνά5ο·/ο;
  ήθελεν εκτελέση άπχ'.τήτει τ:3 Δήμκυ, κατά τα τελευταία πρό
  τής λήξεως πέν:ε Ιτη. Τας ίξα ρουμίνζ; ταύτας έ^Λχταστάτεις
  θά έξχγοράζη ό Δήμος παρά τοΰ ά;αδόχου είς άςία' καθορισθή-
  σομένην δι έπιτροπής έκ πρχ^μχτο γνοιχώνων, οριζομένην κ*ιν|}
  συνεννίησει μίταξύ Δήμου καί άναΐόχου, κα'. τούτων μή κχ:α-
  ληγόντων εις όρισπκή^ συμφω/ίϊν, ΰ-ό το3 επί των ΈτΛτερι-
  κών Έπΐΐρόπβυ δ—ις διοριζει τα!ι:ο·/ρ;ν.ος κα! τόν ίπίϊιαιτητήν.
  Αί άποφάσεις τού 5Λΐ3.αιτητ35 είν» όρ'ΐτι/.α' χαί τϊλετΒκοι 8ι'
  αμφότερα τα μέρη.
  "Οσον άρορα τα υΛΐλά, ήτοι γαιάνθραΛίς, ίΒη φίι>τ.σμ:3 καί
  λοι-ά, ά':ινα κχτά την λήξιν τί}ς; σομ5άσ=ως ήθελον εύρίθί) είς
  τάς αποθήκας τού άναΒόχου, έφ' οτον χρησιμεύουσι διά κανονι¬
  κήν λειτουργίαν των μηχανημάτων καί έγκαστάσε-ον επί μίαν
  τριμηνίαν, ϋποχρεούτα·. ο Δήμος νά άγοράϊΐ) επί τ·.μή όρΐσθη-
  σ)μ=νη διά πραγματογνωμ:σύνης υπό έπ:'ρο-?|ς συγ/.ρ3τουμέ-
  νης κ*τά τάς ανωτέρω διατάξεις, τα 3ε τυχόν περ-σεύίνται ϊιχαι-
  ούται 4 άνάίοχος νά αναλάβη ώς ιδία.
  Έντός τί|ς τελευταίας πενταετίχς τοϋ πρΐνομίου ό Δήμΐς
  θ'.χαιοθται νά 3ιορίση επιτροπήν έκ μηχανικών έπιστημόνων ή καί
  διατηρώνται έν κάλι)
  καταστάσίΐ, "όπως λειτουργίαν άπροσ/,όΐΐ'.ω; καί τελείως.
  "Ο άνάδοχος ϋποχίε;3ται νά ϊυρθ^νϊ) πατάν έλλειψιν υπό
  τ|5ς ϊπιτροπής υποδειχθέντα,- χαΐ νά έ-ισκευάζη ή νά άντικαθιστα
  τα είς μί) καλήν κατάτταί'.ν εύρ.σΑ^μενχ μηχαν/^μχτα καί λίΐπά
  έργαλίΐχή έξχρΐήματα παντός εί5ους, ο5;ωςώτ;5 νάίίρε9ώ«ν
  έν καλί) καταίτάσει κατά την λ/"(ςιν τοί προ^ο^ίοιι καί -ήν είς
  τόν Δη·μου χαράϊοσιν. Οίκ;0£ν ϊ;Αως έννοείιαι.ϊτι πάντ ος διά φ
  ** τϊ]ς χρήϊβω; φθίρ.ν τώ^ ,Α/ΐ/ανομίτ&χ καί λ'Λΐζώι ουδεμίαν
  φέρε: ευθύνην 5 άνάϊ^/ος, άο/.;ΐ νί: έταρΛωη ττρός παροχήν τϊΰ
  καιτά την π%ρο3ϊαν σ^μίατυ ηλ κ:ριχο·3 φ<ύτοί, Λΐνητηρίου δυνά¬ μεως, καί γενι/.ώς τ33 άναγΑϊυόντος ήλεκτρικού θίύ;λχ:5ς, πρός οίονδ/ίποτε σκοπόν. Πάσχ Β'.ϊριονί* ή'τι; ήθΑε γεννηθ») μεταςϋ τ^^ Αιίμου καί το3 άναϊί^ου «}>;ρώτα την ίφαρμογίιν
  το3 παρόντος χρΰρον (ιά λ^εται διά τεσΐάρω; 3 αιτΓ,Γων άνά ϊύο
  Έφετών.
  Προνόμιον έγκαταστάσεων.
  "Αρθρον 30.
  Πάσα έγκατβΐτάσις ϋιωτική τε καί δημυτιχή έκτος τής διά
  το3 παρόντος συμφωνηθίίσϊ); γίνετα'. ύ~: τοΐ άνί5:χ:ϊ, είς
  ουδένα δ' ϊΤίτρί'τετα-. καθ' όλ:ν ΐ"3ν Δ^μυν Ήρα<Χίίΐ3υ ν.χΐ καθ' "όλην φ ^ιάρΛειαν τής -αρ3ύτης σομίάτ-ως, νά κά^η !^^ ?·.' ήϊ·.-35? οτιται;ν εί:· ο!:υ5·;τ3:-: ία3!» εϊΐο'υς παροχήν, η έν γένει παροχήν ήλεκτρικου ρεύματος είς τόν Δήμον οΰΒέ πρϊς '.ϊ ώτχς εάν αί ζαροχχί αυτα'. -ρό'/,ϊΐ- τχι νά γίνουν γενομένη; τή; 5:ο/_ετε ίσεως το3 ήλε'.τριχοΰ ρεΐ- μχτος ή παντός αλλου ϊ"α>τιτ;.<ο3 άερίου Βιά τ'θν 3ημ.οτ:κών δ δών ή* πλατειών εναερίως ή ύ-ογειως. Άρθρον 31. Έν πάσ/; περιπτώσει 3ιά κζΊχ·/ 3ικατ;ικήν διένεξιν τα συμβΐλλόμενχ μέρη ύ-Γάλλον :αι έΛθυτίως εις τί;ν δικχι- δ:σ'οΐν των έν Ηρακλείω δ,κχΐτηρίω/. τού έν λόγω άναΒόχου ύποχρεουμίνου νά έχη είραν αύτο3 τό Ηράκλειον. Άρθρον 32. Ό ά/άδοχος 3ι/.χ'.οΰται είς παΐιχν στιγμήν άπό τής υπογρα¬ φή; τ9]ς πχρούτ/]ς συμβάσεως ν χ μϊταδ.ίάσβ τα έκ ταύτης πα- γάζονΐα δικαιώμχτα καί ΰποχρεώτεις α!ιτο3 πρός οίανϊήποτε άνεγνωρισμ.έν/;ν έταιρίαν ή" χ ο;χον. Άρθρον 33. Εάν διαρίθύση; τ/)ς παραχωρήσεως 3;' οίονΒήποτί λόγον, έκτδς των περιπτώΐεων ανωτέρα; 6ίας, έν ^ ίέν περιέχεται ου- τε /) πτώχευτις, οΰτϊό θίνατο; οϊΐτε κατ'έν γένει ή καθ'οίονΒή- ποτε τρίτονμείωσις τή; προτ^τικής καταττά»;ως το3 άναϊόχοι» ό άνάΒοχος ήθελεν έγ-Λαταλείψη την έκμετά) ευσιν τής άνααμβα- νομένης έτιχει.ρήΐεω; ό Δήμος έ'χει τό διχ,αίωμα νά παραλάβί) άμίσως εί; την κατοχήν το^ άπαντα τα μ«)χχν^μχτα καί τάς υπη¬ ρεσίας, διά νά εξακολουθήση την έκμετάλευσιν είς ίάρος το3 έ- νχΒόχου, /μ ϊ~ ίδίψαΐιτοθ το3 άναδόχου, ή τού πρός ό'ν ήθελε μςταβιβάσΐ] κατά τϊ προηγούμενον ά'ρθρο; κινδύνω. Εάν δέ ή κχτάσ-απτασις αίίτη πχραταθή μέχρι συ.Α-ληρώσεω; εξαμήνου ν.χΐ Ό άνάΒοχος ζροσχχλούμίνος επισήμως, δέν αναλάβη την ϊΛμετάλλευσιν, τότε πασά έν γίνει ή έγχατάττχσις καί τα μη- χανήματα περ'.έρν_3ντ-ν. εί; την κυριότητια το3 Δήμ^υ, ά'νευ ο5- δεμια; απολύτως άιοζημιώσεως προ; τόν ανάδοχον. Άρθρον 34 Ό Δ/|μος ίΰΒεμίχν άναλαμβάνει ευθύνην εάν δέν εγκριθή υπό τής Κυβερνήσεως κχί δέ; σΌθ>] ή αίεια δα την άναλαμβα-
  νομίνην %χρχ τοί άναΒίχου επιχείρησιν, ώς έπίση; ουδαμώς
  εύ9ύνε:αι, εάν δέν έπιτρέψωτιν οί ίδιοΑτήται οίκοΒομώ'ν κχί
  ο'ι/.οπέδων, την τοποθε'τησιν δραχιόνω;. ά]ΤΛγών στύλω^, συρμά-
  των ώς καί διά πάσαν δυτχίρειαν ή άξιώτιν έκ μέ"ρ9υς τούτων
  προκύπτουσαν, εϊτϊ έν τί} 5Α;χ5ταλεύσ£ΐ είτε έν τη διατηρήσει
  των έγκαταστάσεων.
  Έπίσης δέν εύθύνεται δ Δήμος διά τό σημείον τής εκτάσεως
  των περιχώρων τού, είς ό θά έζ/^τ^ ό 3υάΒοχος νά Ι^'.χειρκ)·
  ση έγΛχταστάσίΐς πρός οίίνΒήποτε σκοπόν, καθ1 όσον παρεχει
  διά τής παρούσης συμβάσεως ο:ι ζαρε'χεται αύτω έ/ των Ν:-
  μων τής πολιτεία;, έγγύησβ'.ς τού ΆναΒόχου.
  "Αρθρον 35.
  Ό άνάδοχος ΰποχρεούται νά καταθέση είς τό έν Ηρακλείω
  ΰποκχτάστημχ τής Κ,:ητικη"ς Τραπε'ζης δραχμάς εί·/.;σ·. χιλιά¬
  δας (20,000) έντο; 3Ιχχ ή,Λερΰν άτό τ/); γνωτυοποιήΐεως είς
  ιόν άνάδοχοι τής έπι-υρώϊείος των πρακτικών τής μειοΒοσίας
  υπό τοΰ Λη;λοτΐΑ3Ϊ Σ1^μ5ου.V:ο^ καί τή; εί; αυτόν κατ«κι»ρώ·
  σεως τού ΐ?'{Μ, ώ; εγγύησιν ΰ-'ερ το3 Δ!);.«!), διά την έκ-
  τή; ενάρξεως τοΰ Δημπικο3 ήλεκτροφω:υΊΐο3. Ή εγγύησις
  αυτή άναλχμίάνετα. αίιτοΒικαίως ά'μα τί) έγκαταστάσει κχί
  άκριόγ) λειτουργία τϋν μηχανημά-'.)ν κχί ενάρξει παροχής τού
  Δημοτικοΰ ήλεκτρορωτισμοϋ.
  θϊωρο'ύ^ται δέ ύτέγγυ* είς τόν Δήμον διά την εκπλήρωσ.ν
  των υποχρεώσεων τί)ς εγκαταστάσεως κ«ί τής έν γένει καθ
  όλην την οιάρχί'χν τή; κκτά την ζχρο"3τχν σύμβασιν έκτ'λέ-
  σεως τού εργου χαί δέν δύνχνται νά άΐαλλίτριωθώτι; ή άίτο-
  μηχανήματα επί τοϋ τόπου τϊ)ς εγκαταστάσεως.
  Άρθρο; 36.
  Τα συμ.53λϊ·.ογρχ?ικά ίικαιώματχ χ,χί τέλη το5
  μένίυ όρατ'.Αθΰ συ,Αβίλχ'ου, ώ; λχ! :χ εςιϊχ των
  νων άντιγράφων βαρύνουσιν τόν χνάΐ
  ——*■
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  143
  "Αριθ. Διατάγ. 41
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ϋττ' ό'ψ.ν τό ά-ο 2 Μαίου 1912 ψήφυμα τής Έ-
  ιταναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, κβί τό αρβρι» 109
  τού ύπ' αριθ. 276 Καταστατικόν Νόμου, προτάσιι τού Δ·οι-
  κοϋντος την Παιδείαν Έπιτρόυου.
  καί
  Έχικυροϋί*εν την ύπ' αριθ. 7 τής 26 Άττριλί:υ 1912 από¬
  φασιν τής Μόν. Επιτροπείας Ηρακλείου, ίι' ής αυτή έγχρίνε'.
  όπως άνταλλαγί] δ έν τξ πίριφερεία τοθ χωρίου Γάλιπε είς θέσιν
  «Άγριλούς Τρονάλους» Μοναηηριαχός άγρός 3ύ:> ττερίτου
  μουζουρίων συνορευόμενος υπό Λνΐ)ματων Δράχ:υ Κυρλ;·/.;,
  Μουσταφά Άρνα:υτάκι καί Γεωργίου Βραχουωτάχι, μέ τα έν
  τή αΰτϊ) περιφέρειαι τοϋ αίιτοϋ χωρίου κτήματα τού «πό Γάλ-.κε
  Δράκου Κυρλάκί, αποτελούμενη έ/, των εξής, 1) είς θέσιν *"Α-
  γιος Νικόλαος» άγροΰ ώσει μιας πρατιν.ίας περιε'χβντος δώο
  ελαιόδενδρα καί συνορευΐμένου υπό κτημάτων τής Μονής Ά-
  νωπόλεως ν.αί δέτου καί 2) είς θέσιν «Κιτροϋ' άγροϋ μ άς πε-
  ριπου πιναζ.?α<·, ττεριέχοντβς τρία ελαιόδενδρα καί συνορευομένου υπό χτημίτ'ον τής Μονής Άνωτόλεως, Κων;τ. Μανΐυΐάκι καϊ Χαρΐ/.λείας Βογΐατζοπούλας. Είς τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροικν «νοττίθΐτα'. ή δημοσίευσις καϊ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματΐς. Έν Χανίοις τή 10 Μαίθϊ 1912. '2ίν "Ονόματι τού Βασιλέως Ή Έ-αναστατχκίι Διοικητικη 'ιί-ιτροπη Γ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΛΝΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Αριθμ. Διαταγ. 45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΙΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛϋΝΩΝ Έχοντες ύπ' δψι,ν τό άπό 2 Μαί?υ 1912 ψήί'.σμα τής Β- τίαναστατικής των Κρητών Σ^ελεύσεως, κη τό ά'ρθρον 28 τοϋ ϋιτ' αριθ. 485 Νόμου, προ άσε τιΰ Διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόιτου. Αποφασίζομεν κχί διατάσαομε' Αρθρον ι) Εγλρΐνομεν τί συντ,μμένον ωϊ* Κατασ;ΐτικ",ν τίΰ έν Χα4οι; ίϊρ^θέντος Συλλόγ;υ Ιπο τ<;ν --(θ/ο,Αίαν ^Σύνϊε- σμ^ς των έν Κρήττ, Φιλομ.3>σωί > /.αί έπιτρέπομεν την ένε'ργεαν
  των 6—6 τοΰ Καταστατικόν ΐούτου όριζομένων εργασιών.
  "Λρθρςν 2) Ό Σύλλογος όφίίλει νά υποβάλλη κατ' Ι ος
  τον Ίσολΐγισμόν αύτοϋ είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Έσω-
  τ$ρι>.ών πρός έγκρισιν.
  Άρθρον 3) Πασά τροποποίηΐις τοϋ Καταστατικοΰ τούτου
  δέον νά ύττοδάλλητχι πρότερον είς την άρμοϊίαν Ανωτέραν Δι¬
  εύθυνσιν.
  "Αρθρον 4) ΊΙ παροΰσα έγκρισις δύναται ν' άνακληθί) έν
  περΐΓ.ΐώσει παραδόσεως δρου τινός τού έγκρ.νομένου Καταστα¬
  τικοΰ ή τοϋ παρόντος Δ'.ατάγματος.
  Ο Ημέτερος ί~ι των Έσωτερικών Διοικών '^πίτροπος
  θε'λει ϊημοσιεύσει καί έκτελέσει τό ποιρϊν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τή 10 Μαίου 1912.
  ; Έ; Όνόματι τοΰ Βασιλέως
  'ΐΐ Λπαναστατικη Διοικητικη Ίίπιτροπη
  Κ. ΜΠ1ΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜΪΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ .,
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  , Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  φ^ καί Διατάσ"<ίοαεν Κανονίζομεν την μην. μι:θοο;σίαν των έςής ΐϊ;μ)λίιν άφ' ής ανέλαβον ϋτ.ηρεσίαν κατά τό τρέχον σχοΛΐ/.όν 2τος. 1) Τοΰ Γεωργ.ου Βέργη 5ιδ)λου Έπισκοπής ίΐεϊιάδος είς δραχ. 110. 2) Τοΰ Νικολάου Περάκι 2ι5)λ=υ Κεραμέ είς 2ρ 50. 3) Τοϋ Άνδρε'ου Σ;ρατηγ 'κι δ·.3)λου Καλεσών Μαλεβυζίου είς ϊραχ. 70. Είς τίν Διο'.λίύντα την Παιδείαν Έπίτροπ.ν άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτέλεσ.ς :ο3 παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τή 11 Μαίου 1912. Έ ό,όμαΐι τοϋ ϋ ιοΊλέως €ι1 Έπαναστατικτι Διοιν.ητικίι Έπιτροπίι Γ. ΓΔΛΔΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΙΙΙΡΛΚΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Άρ.Ο. Λ-.ατάγ. 67 γεωργιος: α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗιΝϋΝ "Ε-/;ν:ε; ύζ'όψει τό ύττό χρονολογίαν 2 Μαρτίου ψήφΐσμα τής 'Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθρον 46 τοΰ Άστιχοϋ Κώϊικος προτάσει τοί επί των Έσωτερικών Δι- οικοθντος Έπιτροποι» ; ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Ι 2-υνδέ«ίιιοιτ των έν Κοήτη Φιλομο<>(|α»ν
  | Α "Ιορυσις—Σκοπός
  ; Άρθρ:ν 1. Ίϊ-ύεται έν Κρήττ) σωμ,χτείον υπό την έπωνιι-
  μίαν «Σύνϊεσμ;ς των έν Κρήττ) ΦΐΛομούσων· σιΐοπόν έχον την
  μελετην τής ίστορίας καί γεωγραφ'ας τής Κρήτης, τής άρχαιο-
  ίλογίας, λαςγραφίας κλπ., την 2ιάσω3ΐν των ήθών καί έθίμων
  •/αί αλλων ·παραδόσεων τοϋ κρητιχοϋ λαοϋ, την μελέτην τής
  [ γλώυης καί την ένθάρρυνσιν πάσης λογοτεχνικής κινήσεως πρός
  ί ανάπτυξιν κα! διαμόρφωσιν τής ^ετέρας κοινωνίας.
  ι Άρθρον 2. 11ρ:ς τόν σκο-τόν τοΰτον θά γίνωνται ϊιαλέςεις,
  ; θά δημοσιεύωνται κατάλληλοι πραγματεΐαι καί θά έχϊίδίται
  ί περιοΒικόν σύγγρ^μμα, ?τι δέ θά ζροκηρύϊσωνται διαγωνίσματα
  Ι πρός οι-αφόρους μβ"'έτας άποδλέποντα καϊ θά συλλέγωνται πάντα
  Ι τα πρός την Κρήτην έ'χοντα σχέσιν χ;ιρόγραφα, έγγραφα καί
  > λοιπά ϊστορικά άντικείμενα πρός ίδρυσιν Βιβλιοθήκης τοϋ Συν-
  δεομΐυ καϊ ΊστορικοΟ κΐί Έθνολογινιοΰ Άρχείου.
  "Αρθρον 3. Πρός άνάπτ^ςι.ν τοθ μ:υί·./.;ύ α'υθή^,αιος κ*1
  -ερισυλλ5γήν των κρητικών άσμάτων δύναται νά ίϊρυΟΫ] ν-χι
  Μΐυσικόν Τμήμα.
  Β' Περ Ίδρυτών
  Άρθρον 4. Ίδρυταί θεωροϋνται οί βϊυλόμενοι νά συντελώτιν
  εις τόν σκ:ιτόν τίϋ Συνδέσμ.3υ άνεγνωρισμένη ΙττιστήΐΑθνε:,
  φοιτηταί, 5ημοίιδάσχαλοι καί λόγιοι.
  "Αρθρον 5. "Ινα έγγραφί) τις έν τοίς Ίδρυταϊς τοϋ «Συν:ε'-
  σμου των Φιλομούσων» πρέπει νά αίτήσηται τούτο 4 Ϊ5ιος είτε
  νά κροταθγ; ΰϊό δύΐ ά'λλων τοιούτων ϊι' έγγράφου α'ιτήσεως δ·α-
  λαμβανούσης περί ιής τνευματικής μορΐώσεως τοθ προτεινομέ-
  ν:υ ν.α.1 συνοδευομ.ένη; ύ~ό άντιτύπου των δημοσιευθείσαν ύπ
  αυτού πραγματειών κχί νάίγχριθί) ϋττότού Συμίουλίου. Διά τοΰς
  ύχογράψαντας τό παρόν καϊ σχόντας τόν πρωτοβουλίαν τής ιδρύ¬
  σεως δέν ΐσς/ύΐυσιν αί ανωτέρω διχτά;=ις.
  Άρθρςν 6. Οί Ίίρυταί όφείλουσ·. νϊ προσφέρωσι την πνευ¬
  ματικήν κατά πρώτον συνερ^α,ίαν των είς τόν Σύνδεσμ?ν κ«ί
  ϊεΰτερΐν την ζρ:αιρετικήν χρηματι/.ήν συνδρομήν είτε άγςράζον-
  τες έκ των ί'ίων τα υπό τοϋ Συν3έτ,Α3υ έκ5ι3όμενα εργα είτε
  συνιστώντες ταυτα ίπϊ Ί3ια των εύθύνι; είς ετέρους δυναμένους'
  "Αρθρον 7. Αί είχόνϊς των Ίδρυτών, οΐτινες παρέχουσι τάς
  περισσοτέρας υπηρεσίας καί συνδρομάς πρός τόν Σύνϊεσμον, καί
  των Επίτιμον μελών δημοσιευονται έν τώ -ερι^ϊικώ, δαπαντ)
  τοϋ Συνϊέΐμου κα: μετά θάνατον άΐτίνέμονται αυτοίς αί προσή-
  κ;υσαι τιμαί, αποφάσει τοϋ Συμίουλίου.
  Γ Περ Μελών
  "Δι'Ο,,ον 8. Τα μέλη τού «Συνϊέσμου των Φιλομουσων»
  είναι Ταχτικά %ν. 'Ε-ίτιμχ.
  φημερισ τησ;κυβερνησεοσ
  καί έ'. των λοιπών οί ·α«7χ-
  ίρ-άν πάτα; τα;
  '· ■ ίργατία'. τί}ρο)μί'νου β.βλίιυ ' _
  '" ! Άρθρον 23. Τ3 Προσόν
  ·;α:γ) νά
  α') Τακτικά θεωροθ/τοιι οί καταβάλλοντες την ετησίαν αί: όν
  συνδρομήν έκ 3ραχ. 6, ήτις άντιχροσωπεύει ϊ;α μετοχικήν :ιτ-
  λον, δ') Έπίτιμχ ") έκλέγονται έκ των εςοχο; κχτεχόντων 0£-
  σιν
  μενοι
  κ:ηντχι
  προσφορας
  Άρθρο» 9. "Εκαστον μέλος δύναται νά συνεργάζη;α; έν ;3ϊς
  εργοις τού Συνίέτμου, συμφώνως τώ σχίτικω ΚχνοΜτμω τώ;
  Δημοσιευμάτων.
  Άρθρον 10. "Ινα ΐγγρχ^ τι; Γϊ<-ι·όν μέλος όφείλε'. «ά πα¬ ρουσιάση πρός τό Συμβούλιον ή νά αποστείλη ά-όί:ιςι; ϊ/]λ:3ΐϊν ότι κχ;έ9/)Λίν ε:ς τό Γαμ·:ί3ν τού Σ.ιν3·σ,Α0.> τ'οχιίΚορΊ π3τό;
  πρός κατάταςιν. Τα Έπίτι,ια μέλί[ προςεΐνονΐχι ΰτό το5 Συ,Α-
  δίυλίου εις τί)ν Ρ·ν. Σόνοδον καί έγΛρίνονΐαι ύπ' αύ:ή;
  "Αρθρο; Π. Γ ά τχΑϊΐ/,ά
  δάλλοντες ανάλογον
  έκϊόσεις τ33
  Άρθρον 12. Μ-'λος άνπτιθίμενο; πρός τάς αρχάς τού Σ
  δί'ΐ,λου 3ιχγρί?:τχι έν γεν. Σ^33ΐ;>, τ?) ϊγ/ράφ^ προ-ά,-ε-.
  μΐλών κϊ'. δ'.χ πλε'.3ψ(]φίχ; τί·; πχρόντω; α'ηβ-ροσώπω; ;Α=λ'ΐ
  Δ' ΙΙβρι πόοων τού Συνδέσμου
  "Αρθρον 13. Ή πΐριουτία α';ΐού 6ά «πο:ίλί)ται α') ϊα
  διαφόρων δωρεών ί) ί< τύν ·πρ;τ33;ον Α,χχί.υ, όπερ Οχ Ί γ') έκ τώ; συνδρομήν των ;ο.·λώ; δ) έκ τή; πωλήτεος τώ'/ ] δ'.αφόριον έΑδόσεων ε') έ-ΑΓίό; /.■ιβΐρνητΐ'ΑΟ; κα'. δηιιοτι-Α^ν έπι- χορηγήΐεων αχ'. τ;') Ί* τύ; ε'υ.τράςεω; τ·ο; ΙρχτιτεχνΐΑ όν πχ- ραϊτάσϊων, τάς οποίας θά ϊίδι; άπό σκ,ηνής. Άρθρον 14. 115; ϊ^γρχρο; ή ά'λλο !ΐ:ορ'.Λ3ν άντΐΑΕίμϊνον τού Συνό'ί'σμο.) νιατ' ο!)5ίνα τρόπο; έξ£ρχΐτ« τίϋ'; Γραρϊί'α)·; τού Συνδέσμου ουδέ δύναται νά πωληθί). Ε' Περν Διοικήσεως "Αρθρον 15. Τον « "Ίίνϊίϊμ, ιν τόν όκταμελές Συμ5ούΐ3ν, ΪΑλϊγόαϊνον /.α:1 Άτρίλιον Ιαϊ τριετίας έν γενικί) Συνόδω. "Αρθρον 1!>. Γο ίΑλεγέ; Σίμίούλ ο;, ΰ,τοον.Ανύίΐ τό; Πρό¬
  εδρον, Άντιποόεί,οιν, ΓραΑαχτία, ΤχΑΪχν, Διευθυντήν των
  λ ' ' ! - ν < '-ι ' 3 γ-ίί,ί,Αενου: Δημοσιευματων και τρΐΐς Ζιυμίοολους. ! ..^ . -^ "Αρθρον 17. Πχραιτουμένου ή άπΐ'χοντο; έ* τριών τ^·;εχών ■ "'* '!2 ' συνεδριάσεων μέλ3υς τού Συμ5ουλίου, κχλΐΪΓχ'. υπό το} ΙΙροε- δρου ό πρώτο; έπιλχχώ» πρός άναπλήρωΐιν, έκτός τού Προέ- 1 δρου, όν αναπληροί δ Άντιπρόεδρος. Άρθρον 18. Ό ~ ■ ■ 19 IV Περί Ιννεδριών ' Άιθρο; 20. Κα;ά τάς συνεδρίχ; ΗΑχττον μέλος παρίσταται :__'·» κχί χ-;?λ α ;. ■;,;■.-' ': ·,-'Λ:·γ··.); 7'Τ>ι ■χ-τ.-.ί^·.· <ί·η μετοχι- ω; · κων τίτλω;. "Ε-Αα3";3ς ϊίτλος άντιτροσίοπεύει κατά τάς ψηφοφο- ■ η·.^. &.--1.».. .ι..·.— ρ:ας διπλήν ψήφον. ιιαί έγ αάτά έτί αύ:οκρο(τώπως. άδ«- αι αρχαιρεσιαι. Ά 25. έΑ "9ί !*-:λί':-]ς τα 8 ού/εο; έν Σ5μ.δ}5λ'.?ν, α; κρίν/} άναγκαΐον, σχημαΐί- ϊλέτ/)ν_ διαφόρων ζητημάτων. Τό «ι- Τα Μ εί;α^ί)ΐΕ9χρεωτ!Χ>)ν διά τό Συμ-
  άνίγ/,γ; ·;ά τροΐυοποιϊ) τοϋτ:.
  Γενικαΐ διατάξεις
  σ.νε'ρ
  έν μια το> πόλεων τ?;
  μ
  έ« των προτέρων.
  191 ?.
  τάς λές-.ι;
  ι , . ,· ί 3ίνα;α·. νά άμε·.5{· -ούς πνευματικώς εί-
  ^νου; αναλόγως τώ·; πίρΐ)/ τού κχ^ί νά έπέρχηναι άρωγΐς
  '3ρχς τώ; Γρα.Αμχ:ων, έφ' ίσον αί χόροί
  πασάς ^(^;ού τα; ι
  των σ.);εδθ'.ών Λ»ί
  ί'τεις κ,αί έ; >.ΐ3ν
  ίρχί|ς.
  ίε·. τα)τχς. Μ3νογραρ=ϊ ά'παντχ τα βι-
  καί τή,·
  δλ-.α' τ>-;;χττο; Οίΐ^-ίταήν πρα;-.; :ο; ΐελιοω; και τή; ίϋ*5ρ*;, " ■ . - " -υ'^^ϊΑθυ η μί; χρΐ],Α <:ι*ί) περιοιισι Έ;ελέγ/ει τ: Τα^ίίο*, όσά/.ι; ήθϊλϊ κρίνΐ'. τοΰΐο ά;αγΑχ'ον | ^^■·'**'■ Ο ":* τί; πο^τ=ω; τ~όν γεο,Αίνω; ί ίϊίτίΐίν Λίλ9!<ΐί προσΑίλεΐ ί*αΐ;ον των μελών το3 2ο;Αδ3υλίου ποός έκπλή-^" ^ '„ ' 3ιχν5ί*ϊ;>
  ιν τώ"* άνατεθεΐΑενων αύτω καθηκόντων. | '' ,,' "ί(^??χ '/·/^~·
  καί
  ρωσιν τώ* ανατεοεΐΑενων αυτώ καοηκοντων. «
  δ') Ο Άντιπρόε3ρος ά;απληρ3Ϊ τό; Πρ5ι5ρον άπόν:α *! Ά(θ- 1
  λυόμενον, έχω; τα α!ιτά δικϊΐώματα καί ύπ:/ρεώτεις. Έπιμε'-
  λ«:αι τής εκδόσεως διαφόρων 3(]1>·'σιευμάίων έν συνεργϊΐία μετά
  τού Διευθυντού των Δημοσιευμάτων.
  γ') Ό Γραμματεύς φυλάττει τό άρχείον κχί την ανρχ-(ϊίχ,
  ϊι»ςχγειττΐν άλληλογραρίαν, σ^υτογράρει μετά τού Προέίρο»
  καί κραπϊ τα άναγΑαιοΰντ» βιδλία.
  δ') Ό Ταμ'ας 5ΐίξάγε·. την τ*μιχκήν υπηρεσίαν, κρατώ; τα
  συνήθ/) Βιδλία λογιστικής. Δέν δύναται νά κρχτζ ποσόν
  ?3έλΟ] 3ιχνέ>ϊ:*. μ,:αϊύ τώ, μ'6τοχώ'ν) ή '§'
  Α^τχ:.0-Γα·.
  3ύ;α;α, νά
  ή) γή ρζ
  ρον των 100—150 3ρα/., τό δέ πλεονάζον καταθε'τει έν μ·.α
  των Τραπεζών μετά τού ΪΙροέίρα. Έπιμέλεται των ε'ισπράξευν
  καί κληρωτών καίκατά τριμηνίαν ύτοδάλλει ισολογισμόν τής
  διαχειρίσεως τού, ύπεύθ^νί; -ρίτω^ικ'ος 3·.ά π3σαν ζημίαν.
  Άναλα,Αδάνει 4α τής Τραπέζης χρήματα 3'.' έγγρίφου τ3ύ Προ-
  εδρείοι». Άρνούμϊνο; νά ύΐυκούτ/] εις πρόΐΑλησιν τοΰ Συμδου-
  λίου 0εωρεϊτ3ΐι παρητημένος καί κ-»τα3ιωΑ£ΐαι δικαττικώς.
  ε') Ό Δ·.ευ^ντ/;ς των Δτμ3ΐιευ;Αά -(ο; -πιμέλε;αι τί|ς Ια3ο-
  βΐως τοΐ Περιοδικόν αϊ! των λ^ιπών *ημΐ3τΐΐυ|Αάτων μετά Επι¬
  τροπείας έκλεγίμ,ένης υπό τίό Συμδουλίου. Παραλαμβίνει καί
  ΚΛτατϊσσει τα προσ}υρ:;Αΐνα *αί άγορχζόμενα βιδλία καί συντάτ·
  α$ι κχτάλογον ιτρός ίδρ,ίΐιν ΒιδλιοθήΊης καί Ά
  τ
  ζ')
  [ Γ Ο; ΑΞΛ
  έπιδεδλημένην.
  εις χειρο-
  -. ινι Μουσείω τής Κρήτης,
  διαλελυμένος
  κχνονιζετχι υπο τού Συμβουλίου.
  Έ; Χα;·ο ; τί) 24 Απριλίου 1912.
  Ό ΙΙροσ. Π3όε3ρος
  Γ. ΛΕΛΕΛΚΙΣ Ό Γραμματεύς
  Έμμ.
  Έκ τοϋ Εθνικον