91473

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «**>*
  >Α_.1ΑΪ!ΟΗ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΧ
  Πί^,ΡΤΗϊΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΜΪ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ
  Α. 46
  Άρ.6. Διατάγ 78
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑ-ΙΛ3Υ- ΤΩΝ ΒΑΛΗ ΝΟΝ
  έχοντες υ*1 δψ*ι το α*δ 2 Μα,τίο; 1912 ψηφμ
  της Έ-*ν«στ«τιχης των ιίροτ-ν Σ,νελιυ«ως, το χ,θρον
  7 τοϋ ύκ' αριθ. 26 τής 29 Μχρτιι., έ ϊ. ι«ταγμχτος
  *«1 τδ «Ορον 34 «Ο ύ» αριθ 737 Νομο,, -·εΡ Δημοσίου
  Λογιστικόν, προτασει των έ- των Έ«ω ερ *ών .*' Οΐιονο-
  μικων Διο.κούντων Έπιτροι.* ν, στηριζομένη εις την υπ
  αριθ. 118 ..Ι. Ομοφ»'ον άιτοφοισν τ^ς ιοιχου.ης Β-»*-
  νεκττατικης Έττιτροπης.
  •Απβφαίίίζοίΐεν καί διατάσσομεν
  Χορηγοΰνται επι τοϋ ΕίοιΛοΟ προυπολογισμοθ των έξο-
  §ων της Άν Αιιυθυνσεως των Έβωτιρικών της χρήσεως
  τού 1911 αί «ιτομιναι τπστωσεις
  1) 6^6 κιφαλ. 4 χαι άρθρον 5 «8ι' ΐξ°ο* ικτακτων ογει-
  ονομιχών μέτρων ύτέρ τος Δψοσίας «γ»'«ς ϊν«*« των
  έπιδημκών νο<των» οραχμαι τρείς χιλιάδας (3000) 2) Υπό κεφαλ. 12 άρθρον 1 «3·« -·Μ τηλ.γρ«φ««ι ί Εξ άντ*πο οισωτί ^ικης λ«.ι ϋΐι,»»»· δεκα χιλιάδας (10,000) Είςτους οιυτους Μ των Έσωτερικών καί Οικονομικόν Διοικούνας Έπιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις και ε¬ κτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τη 30 Μαίου 1912 Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Δνηκουσα Έπαναστατνκτ. Επιτροπίι Κ ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Γ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1129 έ. ε' ε^γραφχ της Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσω. τερικών, τό άρθρ 7 τοΰ ύπ' αριθ. 26 της 29 Μαρτίου έ- ϊ. Διατάγματος και το άρθρ. 34 τοϋ ΰπ' αριθ. 737 Νό- μου, περ' Δημοσίου Λογιστιχοΰ Άπο^αίνεται 1Ιαμ«]τηφεί Όγκρίνίΐ δπωί δ'ά. Διατάγματος χορηγηδώσιν αί 2—ό— μεναι άνβεϊληρωματικαι πιστώσεις »τί τοΰ είδΐΛθΰ πρου- πολογισμοΰ ιω; Ιξοδω; της χρόσιως τοϋ 1911. ί) υπό κεφ. 4 καί άρθρον 5 οΥ Ιξοδχ έκ τάκτων όγειονο- μ,ΐλΚν μέαρων υπέρ της δημοσίας ΰγ.ίας ?νεκα των ΐττι- δημ κων νοσων, δραχμ,ά,ς τρείς (3000) χιλιάδας. 2) υπό Κεφ. 12 καί άρθρον 1 δια τέλη τηλεγραφικά εσωτερικάς καί έξωτερικης άνταποκρίσεως δεχα χιλιάδων (10,000) καί Άνατίθησι την έκ,-:λίσιν τής π«ρουσ;,ς είς τούς επί των Έσωτιρικών κα'ι Οικονομικήν Λ'οικ. Έττ'τρόπους. Ή Διοικοϋσα Έπανασηοτικτι 'Επντροιΐηη Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ε. ΕΗΡΑΣ Γ ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ό Γραμματεύς Ο. Χ. Μαρκαντωνάκης Ότι άκριβές άποσ«ασμα '1£ν Χανίοις τη 2β Μαίου 1912 Ό Γραμματεύς της Διοικούσης Έπαναστ Έ»ιτροπής Π. Χ» Μαρκαντωνάκης Άηόσ-καο-μα τής έν τψ ύπ' αριθ 95 ™ πρακτικώ αποφάσεως τής Διοικ •Επντροπής. Άριθμ. Άποφ. 118 Ή 'Έηιτροπή Λαβούσα ύπ' 6ψ« ™ &*' άΡι9' 1985>9°°
  Αριθ. Διαταγμ. 77
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοηες ΰπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 191?
  ψήφισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τα
  αρθρα 10 καί 20 τού ύπ' αριθ 99 Νόμου «περί ϊικαιοδοσίας
  δικαιωμάτων καί καθηκόντων τής Ταχυδρομικής Οπηρεσίβς καί
  περί τελών τής άλληλογραφίας έν γένει» καί τό ά—ο 29 Μαρ¬
  τίου έ. ϊ. ύπ' αριθ. 35 Διάταγμα.
  *Δπο^»α<Μζο|ΐεν καί διαταόόομεν Άρθρον 1. Έγκρίνεται ή Ικδοσις νέας σειράς πενταλέ- χτων άπλών ταχυδρομιχών δελταρίων διά την Εσωτερικήν άντα- πόκρισιν.
  14β
  εφημερισ της κυβερνήσεως
  Άρθρον 2. Τό σχήμα των ταχυδρομικών τούτων δελταρίων
  έσται έπίμηκες όρθογώνιον διάστασιν δεκατεσσάρων μέν έκατο-
  στομέτρων κίτά μήκος, έννέα δέ κατά πλάτος.
  Τό Γραυ,ματβσημον τής κλάσεως των 5 λεπτών ανευ επι™·
  μάνσεως χρώματος πρασίνου τό άπεικονίζον την Βριτόμαρτιν θα
  φε'ρηται έκτετυπωμένον είς την άνω δεξιάν γωνίαν τής προσθίας
  δψεως εκάστου ϊελταρίου έντός δέ πλαισί:υ όμοιοχρώμου τω
  Γραμματοσήμω Οά φέρωνται εις τό αύτό χ^ώμα ±ι.. .'Γ,ς τΓρ·;Ο'«ς
  έπίβης οψεω; αί άκάλουθοι φράσεις
  "ΕΛΛΑΣ,, "ΓΑΧ¥ΔΡ0ΜΙΚ0:ί ΔΒΔΤΔΡΙΟΝ ΡΜΕΡ1Κ07,, «Έ*.
  ΐτ)ς πλευρας ταύτης γρά^εται μόνον ή Διεύθυνσις.
  Άρθρον 3. Ή ήμέρα τ^ς ένάρςεως τής Ίτχύςς %Ά -ιής ?υ-
  •/.λοφορίας των νέων τούτων Δελταρίω» έρισθήσεται 3.α 5ηλω-
  σεως τής Τα/υϊίομι·/.ής -/.αί Τηλεγραφικάς Διευθύνσεως δημο-
  σιευθησομε'νης έν τή Έπισήμφ Εφημερίδι.
  Είς τούς 9>:!. των Εσωτερικΰν καί Οίκβνομικών Διο.χοΰντας
  Έπιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις κ«ί έ>.ιέλβσις τού πα¬
  ρόντος Διατάγματε-ς.
  Έν Χανίοις τί) 28 Μαΐο» 1912.
  Έν ονόματι τού Βιΐβιλέως
  Ή Διοικοθσα Έπαναστατικίι Έπχτροπίι
  Κ. ΜΙΠΡΑΚΗΣ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  καί ιό άρθρον 3 ίδαφιον 6' τοΰ ύπ' άριδμ. 413 Νόμου,
  προτάσπ τδϋ επί των Οίκςνομικων Διοιχοθντοι; Έπιτρόπου.
  Άπο^α<ίίζί)ι;εν καΐ Τ^ατάύόοηεν Επιτρί7ίθ|;5ν την άτε)η ίίσχγωγην έν Χανίοις υπό τοΰ Άντωνίου Φραντζεσκάκη των £ζτ;ς ίΐδδν, 1) Εί3ΐΓ) σΓίρεοτυττίας: α) 32 τίμάχια τετράγωνα. έξ όρεί- νά/κου, β) 8 τεμάχια, σιδηρϊ. όδοντωτά ίΛάσματα, γ) 12 τεμάχια «.(.ν,^-.Λ υ α.,γΙ Λ) ί —. :.. , 🙂 1 βοΰρτσ» ζ) 27 ί-.οιλά, μολυβδίνων μετάλλων διαφ. μ,εγ. ?) Ειδή 7'υπογραοίαί: Δύο περίπου κοιλα στοινίίων >.αλλ.γο«.φ<κών. 1 ι Τ Είς τυν αυτό^ αν, .ών Ο.χ}ν;^.ίΛων Διοι>ιοΰντοί Κπίτος-
  ι ι
  «όν άνατίθεται ή Δημοσίευσις κχ'ι εκτέλεσις τοΰ παρόντος
  Διατάγματος.
  ϋ Χανίοις τ·/5 "26 Μαίου 1912
  Εν * ονόματι τοϋ Βαϋιλ^ως
  *
  II
  έπαναστατικη διοικητικίν Έπιτροπίι
  Κ ΞΗΙΆΣ
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΪ
  Γ. ΓΑΛΑΜΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες όπ' ίψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφκτμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως
  καί τό άρθρον 3 εδάφιον θ' τοΰ ύπ' αριθ. 413 Νόμου
  προτάσει τοΰ επί των Οικονομικόν Διοικοΰντος Έπιτρόπου
  Αποφασίζομεν καΐ ί>ιατάίί(ίο«ιεν
  Έπιτρεπομιν την άτιλή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ
  Γεωργ. Μελαμπιανάκγ) των κατωτέρω είδών.
  α) 10) Ζεύγη κολασύζια βιδολόγων δι ανοιγμα βιδών.
  β) 2 Γαλλικά κλιιδιά β!δών.
  γ) 1 οκά ράμματα λοιριών μηχανης.
  δ) 6 Σφυριά καμίνων.
  ε) 1 Μίγγινάκ,ι χειρός.
  στ) 8 Πάκα Βιδαλάκια.
  ζ) 1 Στηθοτρΰπανον.
  π) ί Τροχό Σμύριδος διά τρόχισμ* έργαλείων.
  θ) 2 Διαβήται.
  ι) 1 Βίδα Τόρνου.
  ια) 3 Βέργις άτσάλι.
  ιβ) 1 Πιτριλαιομηχανή δυνάμεως 4 ίππων,
  ιγ) 3 Πα'λάγκα, τόρνων.
  ιθ) 1 Σφιγκτήρ,
  Είς τόν »ΰτόν έπΐτών Οίκονβμιχών Διοικοϋντα Έπίτρο-
  *ον άνατίθεται ή Δημοιίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος
  Διατάγι/ατος.
  Έν Χανίοις τί) 28 ΜαίΌυ 1912
  Έν ΌνόρανΛ τοβ Βασιλέως
  Ή Διονκοϋσα 'Επαναότατικη
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Γ. ΓΑΑΑΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗ2
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Άριθμ. Διαταγμ. 56
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  ! "Εχοντίς ύπ'δψιν τό άπό 2 Μαρτίϊυ 1912
  της Επαναστατικαί των Κρητών ΣυνεΛεύσεως την υπο
  χρονολογίαν 19 Μαρτίου έ. ϊ. άπόφασ ν τής Χριστ. Κοι-
  ' νότητος της πόλεως Ηρακλείου, τόν ύπ' αριθ. 768 νόμον
  ( κα'ι τόν υπ' άρι'^. 369 τοιούτον περί πχραχωρήσεως κτνί-
  . μάτων τοδ Δημοσίου 'διά. νά χρησιμίύσωσιν είς κ,οινωφί-
  λεϊς σ/.οπούς,προτάσει τοΰ επί τή"ς Παΐδίίας Διοικοΰντος
  , Έντιτρόποο στηριζομένγι είς την ΰπ' αριθ. 109 έ. ϊ. όμό-
  φωνον απόφασιν τής Διοι/.ούσης Έπαναστ. Έ~ιτροπ7ΐς.
  Άποφασίζομίεν καί
  'ΒΐπιτρίπεταΜ !να, τό παραχωρηθέν είς την Χριστιανικήν
  Κοινότητα τής πόλεως Ηρακλείου διά τοό ΰπ' αριθ 768
  νόμου, γηπεδον τοΰ Δημοσίου κείμενον είς τό βορειοδυτι-
  ; κδν μέρος της Άκ-Τάμπΐας Ηρακλείου έκ με'τρων τετρα-
  γωνικών 8.000 αποτελούμενον διά. νά οίκοδομηθώσι σχθ-
  λ6ϊ*, χρησιμεύση πρός ανέγερσιν έ~' αΰτοΰ τοΰ πτωχοκο-
  μείου τοΰ Άντ. Καπετανάκη κατά. τα έν τη ύχ' αριθ.
  19,668 δημοσία διαθηκη τοΰ συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Γεω. Ν. Παπαδάκη, διαταίσόμινα
  Ό αύτός επί της Παιδείας Διθίκών 'Επίτροπος
  δημοσιευσίΐ καϊ έκτελέσιι τό — αρόν διάτα,γμα.
  Έν Χανίοις τί) 26 Μαίδυ 1912
  'Κν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή Έπαναοτατική Δι·ικπτ«κτι 'ΕΛΐτροπη
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝ0ΠΑΝΝΗ2
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε. ΕΗΡΑ2
  Άρι6. Διατάγ. 72
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' ίψει τό υπό χρονολογίαν ? Μαρτίου 1912
  ψάγΐσμα τίίς Έπαναστατεκίίς των Κρητων Συνιλεύσεως
  Εκ τοϋ ΈθνικοΟ Τυπογραφείον