91476

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίΤΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΙΦΗΜΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν ΚΡΗΤΗ
  ΤίίΥλΟΣ
  ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί* 31 Μαίο. Ί9Ί2 — Ά»ιβ. 47
  'Δριδ. Διατάγ. 44
  Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύκ'όψειτό ά* δ 30 Σεπτέμβριον 1908 ήφμ
  τής Βουλή*ς των Κρητών καί τβ άπό 2 Μαρτίου έ. Ι. Ψήφι-
  σμα τής Έκαναστοίτική'ς των Κρητών Συνελεύσεως, προτάσει
  των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κα! Οικονομικωσ Διοικόύντων
  Επι:ρότ?ων.
  Αποφασίζομεν καί δια άόόο λεχ
  Άρθρον μόνον.
  Τίθεμεν είς εφαρμογήν καί έ/ Κρητ^ το^ς καί έν τώ λοιπω
  Βασιλείω ίσχύοντας κερί στρατιωτικών συντάξαν Νόμ:ι»,·:
  ΣΕ 19 Αύγοά^του 1852 π-ρ! συντάςεβν .ού «ττρατβί τής
  ξηρας.
  ίΑ . 13 Νθϊβρίου 1864 Χϊρί τροπίποιήσ-ως των περί σ->ν-
  τάξεως τοθ στρατοΰ τής ξήρας καί τής θαλάσσης νίμνν
  ΑΥΚΣΤ'. 16 Μαίου 1887 περί καταργήσεως τού 4ου Ιδα-
  φίου τοθ ά'ρθρου 9 το3 Νόμοι^ 4Α'. τού 1864.
  ΑΣΛΣΤ'. 24 Ίοκλίου 1885 περί προίιβασμβΰ ύ-αξιωμα-
  τικών είς τούς βαθμοΰξ, τβ3 άν9υπ*σπιστβϋ, άνθυπολοχαγίδ καί
  ύπολοχαγοί.
  ΑΦΠΔ'. 14 Δεκεμβριού 1887 περϊ άπονομής Ανώτερον
  ραθμίϋ είς τβΰς «πβστρατευομένους άξιωματικ:ΰς τοό στ(»α:βϋ
  τής >,ηρ5ς καί τής θαλάσσης καί άνδυκασπιστάς τοϋ κατά γήν
  στρατοϋ.
  ΑΩΠΗ'. 31 Δεκεμβριού 1890 περί /αταργήσ<ως τ;5 ά'ρ- βρου 1 χςϋ ΑΦΠΔ νόμβυ καί τροπολογίας τού ίϊατίο^ Β'. τού ά'ρθρου ο τοΰίΑ'. το3 1864 νέμου. ΒΤ4Ε'. 29 Μαρτίου 1896 χερί άπον^ής άνω μ°ν» εις αποστρ^τίοομένους Συνταγματάρχβς. _ΒΧΝΓ'. 24 Ιουλίου 1899 κ«ρί αόξήσίως χώ>
  των χηρώ^ καϊ όρφανών των ένπο.λέμω πεσόντων.
  ΑΥΚθ , 16 Μαίου 1887 πβρί σιινταςεως άρχ
  «ρχιμουσικών καί επιθεωρηταί) των Μουσΐ/>.ών.
  ΑΧΙΔ'. 23 Δεκεμβριού 1887 Γ.ερ2 συντάξεως ό-λιτ
  ΒΤΟΗ'. 21 Μαρτίου 1896 τ.ιρϊ συντάξεως επιλ:
  λοχιών.
  ( ΩΠΒ . 18 Δεκεμίρίου 1880 πιρϊ αεντάςεως ϊιοριζ:μένων
  «ποστράτων αξιωματικών.
  ΥΚΗ'. 29 Μαίου 1871 χερί συντάξεως καί βοηίήματος
  «νικανων όπλιτώ»· άναδημοσιευοβιε'νίυς κατωτε'ρω.
  ^ι? τους αΰτοΰς επί τής Αημ:σίας Ασφαλείας χαί Οίκΐνβ-
  μικων Διοικοϋντας Έπιτρόπους άνατιθίτ«ι ή δηρ*σίευσις καί
  εκτέλεσις τ»ϋ «αρόντβς Νομβθβτικοΰ ΔιοιτάγμΛτος.
  ίν Χανίοις τή 31 Μαίοβ 1912.
  Έν ονόματι τον Β«<ΙιλέΜς 'Η Διοικοθσα Έπαναστ*τικίι Έπ.τροπίι Γ ΓΑΛΑΝΗ2 Ε. ΞΗΡΛΓ Γ. ΜΤΛΟΝΟΠΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗ2 ;ρί αρχίΐεχνιτών, των. /.αι Ν Ο Μ Ο Σ ΣΕ*. Τής 19 Ανγννόινν 18 2 ΙΙερί των σνντάξεων τοϋ ΣτρατοΟ της ξηοΛς ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ππρί δνκαιώματος πρός σύνταξιν. Άρθρον 1. (Έτροχίπβιήβ» διά τού ά'ρθρου 1 τ;ϋ '.Α'. νόμου ιο5ΐ864). Άρθρον 2. Τα πρός σύνταξιν άίθατρατεί«ς ίτη λίγιζονται μέν άφ' ζς ημέρας Οπηρϊτεί ό στρΛτιω:ΐ/ός, άλλ' όϊ/} καϊ προ τής ήλικ,ίας των 5:καίπτά «των συμπληρωμίνων. Άίθρ;ν 3. Ο! εις τον στρατόν τής ίηράς μεταβαίνοντβς ναυτικοί συνα- ριθμοϊσι; ϊι αύτω την ναυτι/ήν όκηρβσίαν των συμφώνως μ* τούς πε,οί ναυΐικών συντάςεω» νίμους. "Αρδρον 4. Τα έ»1 έκστρατεία ίτη τής στρϊτιωτΐλΐΐς υπηρεσίας ϊιπλαοιά- ζίνται ίΐς τάς ίξτ)ς -εριπτώϊίΐς. α . έν κ«ρω πολέμου. 5'. έν σώματ' στρατού κ-χτίχοντι ξίνην /(,'>ρα/ εν κολεμ» Ί)
  έν ειρήνη.
  γ'. έν τοΐ; πλοίοις έν καιρώ ιυλέμβυ.
  5'. έν αϊχμαλωσία, εάν άποϊίϊειγμίνβ); έξίτλ^»ε»τε τε κα-
  Οή/.όν τού ό στρατιωτικάς.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Ηροσδιορισμός τίίς δι άυχαιότι τα συνΐιΐξίως
  Άρθρον 5.
  (Αντι/.ατέϊτη διά νοθ αρθρ:ιι 2 τβΰ νόμου ΊΚ'. Τ2θ '*8β'5).
  Άρθρον 6.
  (Κατηργήθη διά τού αρθρευ 8 το3 ν6μ»υ ΊΑ'. τοί 1864).
  Άρθρον 7.
  (Άντικατίβτη ίιά τού άίρΰρίΐ) 3 τβθ νέμου ^Α'. τοί 1846).
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  Περ'ι συντάξεως άπ·ο"τρατείας ίνεκα τραυματων Λ
  ρ 8.
  Τ« τραίματα ίεινά κβί βνίατα δντα, ι»(ίβερχβμενα έκ συμί*-
  βηκότ»>ν τού «ιλέμου ή δυστυχη»άτ»ν έν ΰπηρεσία, χαρίχου·»
  χρϊς σύνταξιν άχβστρατεία; ί'.καίωμα.
  Τα δεινά καιί άνίατα νοσήματα, «ρεερχόμίνα έκ κέχ·ν ή
  κινδύνων τ1)ς στρβτι<»·ιικ*« έπηρεσίας, παρίχ·ι»« τε «ύτ· #ε· καίωμ*. Άρδρον Ι. νοσήμβτα, »ά χρίερχόμ«να έκ των άς τ» ρίΊ ωρισμένων α'ιτιών, εάν έ)«φέρω»ιτ6ίλ(»*ν, κβντελτ] άχρηστίαν ενός % χλαοτίεων μΛ· | Τ« τραΰματ* | προηγαιϊμενον ; Ι ά>φωτηριασμόν
  »_____ί-------------->-- -1-----Ε-
  148
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αρθρον 10.
  Τα έλαφρότερα τραύματα ή ν:σήματα παρέχουσι πρός σύντα¬
  ξιν δικαίωμα υπό τοΰς εξής όρους μόνον.
  α'. ί'ις μέν τόν αξιωματικόν, ά'ν άποκαθιστώσιν αυτόν ανίκα¬
  νον ένεργητικής ύπηοεσίας κ«ί άνεπίδεκτον νά αναλάβη έπομέ-
  νως αυτήν.
  δ'. είς πάντα δέ άλλον ύποδίέστερον τοί άξιωματαοΰ, εάν
  ■ ( άποκαθιστώσιν αυτόν ανίκανον τ1)ς υπηρεσίας κ»ί τοΰ πορισμοθ
  1 των χρός τό ζήν.
  •Αρθρον 11.
  Τα αίτια, τό είδος καί αί συνέπειαι των τραυμάτων καί των
  νοσημάτων άποδεικνύονται κατά τούς τύπους ίντός προθεσμιών,
  τα όποϊα Οέλονν πρίσδιορΐίθή ίιά δ'.οικητικου' κανονισριοΰ.
  Προο*διορισμός της συντάξεως
  Άρθρον 12.
  'Η σύνταξις των στρατιωτικών των ϋποστάντων τύφλωαιν, άκ-
  ρωτηριασ/όν ήπαντελή χχρ^:ί~:> ΊΙο μελώ^, πρβϋϊιορίζε:αι «Ίς
  τόν μέγιστον Ορον τής συντάξεως, ίποιΐσϊή"5" βιναι ό χρόνος
  τί}ς υπηρεσίας αυτών.
  "Άρθρον 13.
  Τα τραύματα καί τα νοσήματα τα έπιφίροντα παντίλή4 άχρη-
  στίαν μέλους τινός ή προξενοΰντα την αυτήν βλάβην, π,χρέχουν
  δικαίωμα πρ^ς τόν ελάχιστον όρον τής δι' άρχαιότητα συντά¬
  ξεως, όποιοσδήποτί είναι ό χρόνος τής υπηρεσίας τοθ στρατ:ω·
  τιχοΰ.
  Έκαστον £τος τής έντωστρατώ υπηρεσίας αϋτοΰ, λογιζομέ-
  νων καί των έτών εκστρατείας κατά τάς έν τω 4 άρθρω τεθείσας
  βάσϊΐς, προσθέτει είς την σύνταξιν ταύτην τό είκοστόν τής δια¬
  φοράς τοθ ίλαχίστού πρός τόν μέγιστον όρον τής δι' άρχαιότητα
  συντάξεως.
  Ό δέ μέγιστο; όρος τ^ς συντάξεως ταύτης άχοκτατ,π μετά
  είκοσαετή υπηρεσίαν έν τω σ:ρατω, λογιζομένων καί των έτών
  εκστρατείας.
  "Αρθρον 14.
  (Άντικατέστη διά των άρθρων 4 κα! 5 τού νόμου 4ΑΛ τοΰ
  1864).
  Άρθρον 15
  'Η διά τραύματα ή νοσήματα σύνταξις τοΰ στρατιωτικόν
  κανονίζεται κατά τόν βαθμόν αΰτοΰ.
  Τα πλεονεκτήματα τ:ΰ 7 άρθρου έφαρμόζονται καί είς τούς
  διά τραύματα ή νοσήμ,ατα συνταξίμους στρατιωτικούς.
  ΙΙιρι συντάξεως τής άποτάξεως
  Άρθρον 16
  Ό Άξιωμΐτικός όστις κατά την έν άχοτάξει μετάθεσίν τού
  δέν συνεπλήρωσε 18 έτών υπηρεσίαν, άπολαμδάνει τα δύο τρίτα
  τοΰ έλαχίστου ορου τής συντάξεως άτϊοσ;ρατείας τού βα9μού
  τού έν διαστήματι χρόνου ϊσου μέ την έν τω στρα·.ω υπηρεσίαν
  τού. Ό δέ 'Αξιωμαΐικός όστις κατά την είς την άπόταξιν μετά¬
  βασιν τού συνεπλήρωσε 18 έτών υπηρεσίαν άπολαμίάνει σύνταξιν
  άποτάξεως τα δύο τρίτα τού έλαχίστου ορου τής συντάξεως
  άποστρατείας τού βαΰμοΰ τού '.σοβίως.
  Έν οίιδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται νά μί;αβι5ασθι) ή τής
  άποτάξεως σύνταξις είς χήρας ή όρφ*νά.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
  Πεοί. συντάξεως χηρών καϊ όρφανύν
  Άρθρον 17
  Έχοοεΐν ίσοδίως ποός σύνταξιν διχαίω|ΐα, αν δέν συνε'λθωσιν
  εις δεύτερον γάμον:
  α'. Αί χήραι των είς τό πεδίον τής μάχης ή ε'.ς δ.α:ε-
  ταγμέ»ην υπηρεσίαν φονευθίντων στρατιωτικών.
  β'. Δι χήραι των έν Ικϊτρατιία άποθανίντων στρατιωτικών,
  εάν δ θάνατος αυτών τ:ροήλθ»ν έκ συμδεδηκότων τού πολέμου
  ή έκ λοιμωδών ή ένδημ'κών νόσων είς άς έξετέθησαν ώς έκ
  ιής υπηρεσίας των,
  γ'. Αί χήραι των άποθΑνόντων στρατιωτ'κών ένεκα τραυμά-
  των έπενεχθίντων έν τω Γίδίω τής μάχης ή έν διατετίγμε'νη
  Ινττηρεσ'α, εάν ό γάμος έξετελέσθη πρό των τραυμάτων.
  δ'. Αί χήραι των άποθανόντων άποσΐράτων καί των άπο-
  στρατευσίμων, εάν ό γάμος αυτών έξετελέσθη εν Ιτβς χρίν
  παύσωσιν οί σύζυγοί των τής ένεργητικής υπηρεσίας ή τέλος
  εάν ύπάρχωσιν εν ή ~ολλά τί/ΐνΛ γεννηθέντα έκ τοΰ πρό τής
  παύσεως τελίσθέντος γάμου.
  Ούίεις γάμος σΐρατιωτι,ίΰ παράγει δικ&ίωμα πρός σύντα¬
  ξιν, εάν δέν εξετελέσθησαν αί αφορώσαι τούς τοιούτους γάμους
  ί'ιδικαί 3ιατΐίπώσεις.
  "Αρθρον 18
  Αί σύζυγοι των μευά την ϊ'.άζευξιν τοΰ γάμου ή τόν άπό
  τραπέζης καί κοίτης χωριτμόν άποδιωσάντων στρατιωτικών,
  οϋδεμ,ίαν άπαίτησιν πρός σύνταξιν Ιχ^υσι* τα τέκνα όμως αυτών
  έ'χουσι πρός σύνταξιν διχαίωμα.
  "Άρθρον 19
  [ Ετροποποιήθη Ζιά τοΰ νίμου ΒΧΝΓ' 24 Ιουλίου 1899
  ώς έξ(]ς]
  Ή σύνταξις των μέν εχουσών τέκνον ή τέκνα άνήλικα συν-
  ταξίμων χηρών των έν τω πολέμω φονευθίντων ή ένεκα τοΰ
  πολέμου άποθανόντων στρατιωτικόν κατά τας β, 6 καί γ, παρα-
  γράφους τοΰ αρθρον 17 τοθ νόμου τούτου προσδκ-ρίζεται είς τον
  μέγιστον όρον τής συντάξεως τής άνηκούσης εις τόν βαθμόν
  τοϋ συζύγου των, των δέ μή εχουσών, είς τα τρία τέτβρτα
  τοΰ μεγίστου όρου αυτής.
  Είς την διάταξιν ταύτην ύπάγ;νται Λαί αί συντάξιμοι χί]ραι
  τ<3ν Ιίεκα τοΰ τελευταίου πολέμου θανόντων στρατιωτικών. Όμοία σύνταξις άπίιιέμιται εις τα; μητέρα; των 4ν τω τε- λευταίω πολέμω φονευθέντων ή ένεκα τοθ πολέμου άποθα¬ νόντων υίών αυτών στρατιωτικών, αν αυται δέν λαμβάνωσι σύν¬ ταξιν έκ τοΰ συζύγου αυτών. 'Η δέ σύνταξις των χηρ~>ν των στρατιωτικών έν τα ς άλλαις
  περιπτώσεσι τοΰ άρθρου 17 τοΰ νόμου τούτΐυ των μή εχουσών
  ορρεν τέκ* ν ή τέκ'α άνήλικ* ή θήλε? άγαμα, κροσ8ιορίζεται
  είς τό τρίτον, των δή μή εχουσών, ί'ις τό τέταρτον τοΰ με¬
  γίστου 'όρου τΐ,ς σ.>ντάξεως τής άνηκούσης είς τόν βαθμόν τοϋ
  συζύγου των.
  Άρθρον 20
  Η κατά τό άρθρον 19 σύνταξις διανέμεται είς δύο 'ίσα μ£ρη
  μεταξύ τής χήρας καί τϊΰ τέκνου ή τέκνων τού" αποθανόντος
  στρατιωτικοϋ, όσα καί αν ώσιν. Εάν δέ ή χήρα αποθάνη ή
  στερηθή τοΰ πρός σύνταξιν δικαιώματος κατά τοΰ δροος τοϋ ά'ρθρου
  18, τό έπιβαλλον είς αυτήν μέρος μεταδαίνβι «Ίς τό τέκνον
  ή τα τέκνα· ή δέ σύνταξις αό'τη χορηγιϊται μέχρις ότου τό
  νεώτατο; των τέκνων ένηλι*ιωθί|, ή άν ώτι θήλεα, μέχρις
  ου άποκατατταθωσ.ν. Είς τοιχυτην δέ «ερίστασιν ή μερίς των
  ένηλικιωθέντω* ή άπολατασταθέντων μεταδαίνει ί'ις τα άνήλιχα'
  άποθανόντων 8ϊ των τέκνων,ένηλικιωθέντων ή άποκατασταθέντων,
  μέν»ι Ίσοβίως είς την χ()?αν, εάν ϊέν ύπάγηται είς τούς'όρους
  τοΰ ά'ρθρου 18, τό τέταρτον τοί μεγίστου 'όρου τής συντάξεως
  τής άνηκούΐης εις τόν βαθμόν τοΰ άπο«α<·5ντ3ς συζύγου της. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. ΓεννκοΛ δ ατάξεις "Άρθρον 21 Αί πρός «μ:ιδήν έξόχων ή έκτακτον στρατιωτικών ύπηρϊσιίν, μή προβλεπομένων υπό τοΰ παρόντος νόμου, άχονεμόμεναι συν- τάξεις χροσΒιορ'ζονται εκάστοτε δι' ε'ιδικοΰ νόμρυ. Άρθρβν 22 Αί στρατιωτικαί συντάξεις εισί προσωπικαί καί ίσόδ'.οι, κατα- λογίζονται δέ είς τα δημοσίαχρε'η καί πληρόνονται παρά τοΰ τα- με-'ου τοΰ Κράτους Άρθρον 23. Ή σύνταξις καί τό πρός απόκτησιν αυτής δικαίωμα διακόπτεται. α .) Διά καταδίκης είς εγκληματικήν ποιντ,ν ή ένεκα τινος των έν τω άρθρω 22 τοΰ Ποινικοΰ Νομοΐ), τροποιτοιηθέ'ντι δια τοΰ ά-ό 20 Μαίου 1836 νόμου, διαλαμδα/ομένων ιιλημμελη- ματων, ένόσω ίιαρκίϊ ή ποινή αυτών. ό'.) Διά τής άποβίλής τής ελληνικάς '.βαγενείας, ένόσω αυτή διαρκεί γ'.) Ένεκα διαμονής έ*τ;ς τοΰ ΈλληνικοΟ Βασιλείοί) άνευ αδείας τοΰ Βασιλέως Άρθρον 24 Πάσα άπαίτησις άφορώσα τα περί τής στρατιωτικάς συντάξεως
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  149
  γίνεται κατά τούς νομίμους τύπους χρός τόν 'Υπουργϊν των
  Στρατιωτικών, "όστι όφείλει νά κανονίση τι ν σύνταξιν καί νά
  κοινοποιήση τάς δάσεις τοϋ προσδιορισμόν α!ιτής —ρος τοϋς ενδι¬
  αφερομένους έντός δύο τό πολύ μηνών άπό τής παραλαδής
  τής άναφορας' εάν δέ έντός των δάο μηνών οέν κανονίση ο
  Γπουρ^ός την σύνταξιν ή εάν αί βά-ίΐς τοϋ ζροΐίΐο^ίσ.;
  ξέν είναι 6ρ(ίχί, δύνανται οί έχοντες συμφεροντα νά κατα:
  γωσιν είς τα δικαστήρια.
  Άρθρον ?5.
  (Ετροποποιήθη διά τού ά'ρθρον 7 τού νόμο,ι 4'. τΐύ 1864).
  "Αρθρον 26.
  Ό παρών νόμος έφοιρμίζ*ται είς άπαντα τόν στραϊόν, Ικα--
  τος δέ άφ' ής ήρχϊ.15 νά ϋπηρετΐ] άπολαμβάνει την κατχ τό·.
  προσαρτώμενον Ιΐίνακα, είς τόν άντισΓΟΐχοΰντα πραγματικόν
  δαθμόν τού σύνταξιν. ( Ο Πίναξ έ·τροπί^;ιήθη διά τού νό,αυ
  4Α'.)το3 1861 -άρθροι» 2—)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ -
  Προόωρννα'. διατάξίΐς
  Άρθρα 27—30 (άχρηστα)
  Άρθρον 31
  Άπαντες οί άν ιίαίνΐντες εις 7ίν π,χρόντα Νόμο- ΐρισμ.;!
  καταργοϋνται
  ΝΟΜΟΣ 4Α' 13 Νοεμίρίοο 1864
  Περ τροποποιήσεως των περ'ι συντάξεως τοθ στιατοΰ τΛς
  ξηράς χά1, τίίς ύαλάσσιις Νόμο)ν.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  "Αρθρον 1.
  Τό δι' άρχαιότητα πρ'ίίς σύνταξιν άπ:σ:ρατείας δ'κχίωμα
  άποκταται μετά εΐκοσι καί πέντε πραγματικήν έτίον υπηρεσίαν
  έν τώ στρατω άλλ'όιΧΛ'-' δι' απολυτήριον Ιξετάσΐων έξερ-
  χόμενοι στρατιωτικής τινός Σχ^λής καί κατατασσόμεν}! είς
  τόν στρατόν συναριθμούσι δύο έ:ων υπηρεσίαν 8ιά τον Ιν τή
  Σχολη ταίττ) χοόνον τής έκπαιϊεύσεώς των διά μόνον τό δι-
  κ&ίωμα τΐ)ς άποστρατείας.
  Άρθρον ?.
  Μετά «Ακοσι καί πέντβ πραγματικαί έτών ίν τω στρατω
  υπηρεσίαν οί στρατιωτικοί αποκτώσι τό πρός τόν ελάχιστον όρον
  τής ίι' άρχαιό-.ητα συντάξεως δικαίωμβ, προσδιοριζομένης
  εις τόν δαθμόν των κατά τόν τροποποιημένην χαί προσηρτη-
  μένον έν τώ παρόντι νομώ Πίνακα.
  Δι' Ικαστον ετος πλέον τού ε'ικοστοθ πέμπτου καί κατά τοΰς
  προσαρτωμε'νους ΓΙίν«κας τής συντάξεως τού στρατού τής ξη-
  ράς καί τής θαλ;·σ;*ίς, προστίθεται εις την σύνταξιν τό εικοσ-
  τόν πέμπτον τής συντάξεως τού ελάχιστον δρου αυτής. Ό δέ
  μέγιστος όρος τής συντάξεως άιτοκταται συμπληρ!οθέ·των τετ-
  σαράκοντα πέντε έτών υπηρεσίας, λογιζΐμίνων καί των τής
  εκστρατείας. Κατά την συγ. ε^λαίωτ'.ν τού π«; άπολαυήν
  τής συντάξεως χρόνου τό ϊλαΐτον των δώδεκα μηνών διάστη-
  μα, εί μέν είναι χατώτερον των έπτά μηνών, δέν λογίζεται, ε'ι
  δέ έυτάμηνον χαί ανώτερον, λογίζεται ώς πλήρες ίτος.
  "Αρθρον 3.
  Οί κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου, αότεπαγγέλτως
  ή κατ' αίτηβίν τω< τιθέμενοι είς άποστρατείαν στρατιωτΐΛ;ί παντός 5αθ Αοϋ το3 μ3νί|*ου στρατ;ΰ δικαιοΰνται εις την απονο¬ μήν τοϋ χμέιλ- άνωτέρου δαθμού αό:ών καϊ τ·^ς τούτου συντά¬ ξεως άπό τους εξής όρους: Α'. Εάν άποδεϊειγμένως συμμετέσχον εις τίνα γνωστήν μάχην ή πολΐίρκίαν /.ατά τόν εθνικόν άγώνα, ϊχωσι τέσσαρα- κοντα έτών δπηρεσίαν, συμπερΐλαμβανςμένων καί των έτών εκστρατείας, καί εν ?τος εις τόν τελευταίον δαθμόν αυτών. Β'.) (Αντικατέστη ώς εξής «εάν έχωσιν όκτω έτών υπηρε¬ σίαν» διά τοϋ ά'ρθρου 2 τού νέμου ΑΩΠϋ'. τού 1890) Εάν δέ οί ύπαγόμενοι εις αμφοτέρας τάς ανωτέρω κατηγο- ρίας στρατιωτικόν άποδιώσωΐι πρ.ν ή τεθώσΐν εις ά~ςστρατείαν, τό δικαίωμα τής συντάξεως τςύ άνωτέρου δαθμού μεταβαίνει εις τάς χήρας καί όρφανά αυτών. Άρθρον 4. Οί ένεκα των τραυμάτων ή νοσημάτων, -ροδλεπομένων Ιιτό . .03 άρθρον 10 το3 ζερί συντάξεως το3 στρατού τής ξηρδς • νόμου, συντάξιμοι στρατιωτιχοί λαμδάνου-'.ν έπίσης τόν έλά- | χισ;ον όρον τής δι' άρχαιότητα συντάξεως, όποιοσδήτοτε Είναι ί δ χρόνος τής υπηρεσίας των άλλά δέν έπα^άνεται αϋ'τη κατά ι την έν τω άρθρω 13 τού ε'ιρημένου νόμου προβλεπομένην ανα¬ λογίαν δ1.1 έ/.ασΐον ?τος ύπμρεσίας, ειμή μετά είχοσιν έτΰν ύπη- ρετ'αν έν τω σ;ρατω λογιζομίνων κχί των έτών έκσΐρατείας. "Άρθρον Γ). Ο μίγιστος όρος τής ανωτέρω συντάξεως άποκταται μετά 40 εΐών υπηρεσίαν έν τω σιρατω, λογιζομένιον και των έτώ^ τής εκστρατείας. Άρθρον 6. Εχουσι δικαίωμα '.σοδίου συντάξεως αί χήραι των άπο- στράτων γ.ν, άποτ;ρατευσίμων κχί των άποβ-ούντων >/τρατιω-
  τι/.ών ;ών εχόντων είκοσιν έτών 6-^ρετίαν έν τω στρχτώ, ώς
  /.ν των άπίδιωσάντων έν τω στρατω άπό τής ίημοσιεύσεως
  το~ παρόντος νόμον. Άλλ ή σύνταξις των χηρών έκείνων,
  ών οί σύζυγοι όέν άπέκτ^σαν τό τί|ς άποστρατείας δικαίωμα,
  ά)λ' £ΐχ:ν 20 έτών υπηρεσίαν έν τώ στρατω, όρίζεται είς τα
  εί',οσιν ε'ικο-τά πί'μπτχ—ϊ0/ί»— Χίί συντά;εί>);, άπό δέ τού
  ται 5ιά πά) ετος ύ-()ρ5ϊ!ας τού άποδιώΐα^το; στρατι<α:·.Λ3ΰ τό εί/.οστ;ν πέμπτον τής συντάξεως ταύτης. "Αρθρον 7. Αί στρα-.ιωτικα! συντάξεις δέν ύπόκεινται είς κατάσχεσιν οϋτε •^ΐρχχωροΰντχ·.,, έξα·ρ5υ;χένης τής διχτροφής σύζυγον, τέκνων καί γονέων. Άρθρον 8. Το αρθρον 6 τού άπό 19 Αύγουστον 1852 περί συντάξεως τού στ-ρατού τ>;ς ξηράς ΣΕ'. νόμου καταργεΓται
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  ΕΙδικαι διατάξεις
  Άρθρον 9.
  Ή ε'ς άποστρατείαν αύτεπαγγέλτος μετάθεσις παντός αξιω¬
  ματικόν τού μονίμου στρατού ένεκα άΐτοδεδειγμένης σωματικάς
  ή περί την εκτέλεσιν των στρατιωτικών κ*θΓ(κόντων άνικανό-
  τητος άπορασιζεται παρά το3 Βασιλέως τϊ) προ:άσ.ι το3 επί
  -ών Στρατιωτικών ύπουργού στηριζομένη είς την γνωμοδότη¬
  σιν Συμ.δ5νλίοΐι, συγχεκρΐτημινοο /.ατά τού; περί σχηματισμοΰ
  των άνακριτικών σνμδουλίων τΰπους.
  Ή προβεδί}κυΐα ήλικία, όριζομένη είς μέν τού; κατωτέρους
  τό 55, εις δέ τού; ανώτερον; άξ'ωμιχτικούς τό 65 ετος δύνα¬
  ται νά θεωρηθή ώς άφοραή νά παραπε.^φθ}) πας άξιωματικός
  ενώπιον τού ανωτέρω μν.^μίνεοί,λέ/ου Συμβουλίου διά νά τεθί)
  αΐτεπαγγέλτως είς ίποστρατείαν ϊνεκα άνικανότητος πϊρί την
  στρατιωτικήν υπηρεσίαν.
  Οί ύπαξιωματικίί—συμπεριλϊμδανομένων καί των άνθ^παΐ-
  πισών—καί ο! στρατιώται ώταύτω; τίθενται αυτεπϊγγέλτω; εις
  άποστρατείαν τή γνω'ΧϊΒιτήσει τ:ο επί τούτω 3·.α
  διά ϊιοι/ητικού κανονισμίϋ Συμβουλίου.
  [Επηκο'/'ούθει εν έ;ά;ι:', κ'.:α2γ()1-ν κχ ά/ν/.χταΐταν οια
  τοϋ νόμίϋ ΑΥΚΣΤ τού 188)]
  Ή δ οίι/.ασία των συμίουλίω; τούτων όρισθήΐεται διά διο.-
  κητιχοϋ κανονισμοΰ' τα προσόντα *αί δ προσδ'.ορισμό; των στρα¬
  τιωτικών συ/τάξεων ύτό·/.?'.ν-α'. εις την έξέεγξι> τοΰ Έλϊγ-
  κτικο3 Συνεδρίου κβτά τόν άπό 13 Μάρτιον 1864 ΜΓ'. νόμον.
  Άρθρον 10.
  Αί διά τού παρόν-ος νόμου έπενεχθεϊσαΐ τροπολογίαι επί των
  διατάξεων τοθ άπό 19 Αύγούΐτου 1852 νόμου το3 διέποντος
  τάς τοθ στρατου τής ξ
  ε< •ρ ά Κ Ο·· Ύ, 3 -ο >:
  •ο
  - »ν
  .3
  _________μ^- >->» ^,*.; ^ -^ <*■ οο ο >*ο
  ΟΧΟΟ Ι Οί Ι >3> Ι Ο3*^ Ι Ι Ι
  ^^^> Ι υΙ μ Ι οο Ι Ι Ι
  ι^>
  -ο
  69
  β
  Φ
  «υ
  ο
  Έλά·Αίϊτος'όρ5ς|ΐετά την συμ¬
  πλήρωσιν 25 έτών υπηρεσίας
  -_-ΐι^§·-β§?«Ι«ζί
  σθ*'θ5θθ»ο>
  -1 Ο Ο Ο Ο Ο <Ο ι-*· — >ο >'' 4> ν σ> οο ο >ο
  Ο3 — Ι 00 Ι Μ ' Ο| ΟΙ ιΐ» Ι Ι Ι
  οο»>ί)α.^[ΛΡ οο Ι οο Ι Ι Ι
  ·-» ι-*- ϊ* ίΛ ΟΟ *- Οτ
  ΟΙί-ΙίΚΡΟΟ-Ι ;>Ρ 00 Ο — Ο_
  Λ >Ν 0Ο ι -^ ι Ο Ι Ι ; ·
  ίοοΙ ο Ι ο
  II1!
  ίθ 00 Ο5 Ι Ο".
  ~1θ -2 Γ ο
  σ. ^ 4ν ίί οο οί ι-
  ..°-'- "2 &; Ρ' ^Γ ο οτ
  ί Οτ Ι
  . - · — .— (^ «^ *> ^ ^ <Ο (Ο (^ οο οο ο »-β οτ >ρ» ^ρ 7.-ίουιο^
  — ςοο ί οο ι -■ ι Κ3 οο ι ι ι
  -ι ;£ — οο -ι-- αί ο —3 ε>ρ ο οο
  ερ ο ο
  — ^-οτι ο ι - ι *·« ι . ι
  »4» 00 ~ Ι <Χ Ι ΚΡ ' — Ο Ι ί ι>
  Αύξησις ϊι' εχ«·τον ϊτος υπη¬
  ρεσίας καΐ έκαστον έ'τος έχστρα-
  τειας ύτερ τό είκοστόν πέμπτον
  Μέγιστος όρος συμιτληρωθέν-
  τω> 45 έτών υπηρεσίας, λο-
  γιζομί'νων καί των τής έκ-
  τρατεία..
  Ωρισμί'νη σύνταξις διά τύφλωσιν, άκρω
  τηριασμόν ή παντελή άχρηστίαν δύο
  μελών (αρθρον 12 τ£ΰ Νόμου)
  Έλάχιστβς όρος
  Αύξησις δ!1 έκαστον ετος
  ύτϊηρεσίας, λ'.γιζομένων
  ν αί των τής εκστρατείας
  Μέγιστος όρος μ6τά Τήν
  συμπλήρωσιν 20 έτών υ¬
  πηρεσίας, λογιζςμίνον
  .αί των τής έκστ,*ατί·Λς
  Έλάχι—ος ίρες
  Γ>
  >
  ί>
  -ο
  Αύξησις δι ίχαστονετο 4-
  ίας μίτά τήν-«μπλ»ί-
  20 ίτώνβΐΓ^ισ *.,λ·
  μίνων χαΐ των τ'ς
  εγιστος όρος μετ* τήν
  συμπλήρωσιν 20 έτών
  ύκηρίσίας, /'ογιζομένων
  καί των τής έκτρατΐίας
  < ο άνηλάων τέκνων -ο 1>*

  Μετά ένη)ί·/ων τέκνων
  άνε» τέκνων
  Μετά άνηλί'/.ων τϊκνων
  Α'ΰξησις 'ι' έκαστον έ'τος
  υπηρεσίας υπέρ τό ϊ'.κοστόν
  Μετά έν/;/ίκο)·* ή ανβυ
  τέκνων
  Αύξησις δ-.' έκαστον ϊτ»ς
  υπηρεσίας υπέρ τό ί'ικϊστόν
  II!
  ΤΊ! 8 8
  ^
  Εφημερισ
  1Κ1
  ΝΟΜΟΣ ΑΪΚΣΤ1.
  ΤΛς «6 Μαΐου 1887
  Περ! καταργήσεως τού 4;* έϊαρίου χιί χο*>ρο·> "9 τού άπό
  13 Νίεμίρ'ου 1864 -ίΑ'. νό[Α:υ -:;ρϊ τρο-[3τ:3ΐκ)σί<*ς τώ> πίρί
  συντάξεως το') σΐρχτίύ' χ·7; ζηιχ; «! θΐΛάτσης νό/,ων.
  Τ& έϊά^ιβν 3 . το3 ά'ρ9ρ3υ 9 τού νίμ:υ 4Δ'. περί τ
  ή ώ ί ά
  ρρ μ Δ. περί τροπο¬
  πιήσεως τώ> περί υ-π τάξεως ττρχτοο τής ξηρας κχί τ^ς θα¬
  λάσσης νόμ-ίν κ.τ.ταργεϊτχι »αί άνπ'κχΐισ-οίται ώς έςί]ς: «Είς
  α ί Σ5ύλ ί ά
  τα άρ^ί'*3. Σ»μ5ούλ'.α παρ»ορίσκβτα'. ζάντίτϊ "Α«ί ό ρχ
  τερος των έν τη φρουρα ύπηοετ^ύντων ομϊΐοδά'βμ'ον άλλά νεη-
  τέρων τοδ προέϊρβυ τού Σ.>μβ:υλίου, ύγΐΐίνομικών αξιωμα¬
  τικών, καί έλλϊ'ψει τοιούτου, Ό άρχαιότερος των τού άμέσως
  χ,ατωτίρου βαβμοα. ή 8έ γνώμί) α!)τοΰ είναι μόνον τυμβου^
  λϊυτική.»
  ΝΟ>ΟΣ ΔΣΛΣΤ'
  ΤΛς Ά! Ίο-'λίον Ά8ό
  ΙΙίρί προδιίκσμίύ ύπ*ςΐΜ|(ΐατ <ών εις τούς βαθμούς τοί Άίι- &υπ»σπ«;:οΟ) Άνθο-ίλοχβίγοϋ '/.αί 'Γπολο'/αγ.-ϋ. Άρθρίν 4. Οί κα;ϊ: τ>ς ί.Λ'ίς '.ς τού 4Α'.Νό^.ίυ α^ΐίυαγγίλτως ή κατ
  αίτησίν ττον τιθίμ.ίν«ι είς άποστρατϊίαν ύπολοχαγί! έ* των έν
  ΝΟΜΟΣ ΑΦΠΔ'.
  Της 14 Δζκεμβοίον 1887
  ^ Περί απονομίς άνωτέροι» βαθ;^ϊ είς τίύς άποσΐρχτευβμί
  άξιωματιχούς τού στρα-ού τής ξη^ας καί τής θαλάσσης
  ανθυπασκιστάς τοθ κατά γήν στρατολ
  τοθ κατά γήν
  Άρθρον 1.
  ρρ
  Οί κατά τας δ,ιατάξεις των νόμων ΑΊ Δ'. τής 26 Μαρ-
  τίου 18§3 καί ΛΣΑΣΤ'. τή.; 24 Τουνίου 1885 -,ροδιδϊϊθέν-
  τ»; είς τϊν βαθμόν τΐ3 άνθοπαιπιστοϊ καί θ' κατά :άς διττά-
  ξβ'.ς τ»Ο Νόμοϊ ΑΣΛ2Τ'. προδιδΛζόμ«ν« »'ις τον βαθμόν τ
  αν^πατπυτού, τιθίο,ϊν»1. τή «τήπι ;ο* ΐ'.% άιτοσΐρατεί
  κατ* τας διατάξεχ; των περί συντάξεων τοϋ στρατοϋ τής ξη-
  ρας Νίμων δ'καιοΰντ^ι είς τ»Γ' άπίλαοήν τού βχθμ^ΰ τού
  ανΟ.)πολοχαγοϋ καί τή; τούτου συντάξεως, εάν έχωσι συμτε-
  πληρω.λενην πε'ντβ έτών ύτηρεσία; είς τϊν βαθμόν τού άνθυ-
  ϋ
  Άρθρον 9.
  διά τ-3 Νόμου ΑΩΓΙΗ' τ))ς 31 Δεκεμβριού

  " 890]
  ΝΟΜΟΣ ΑΩΠΗ'.
  Τ«ς 31 Δεκεμβριού 1893
  'Αρθρο» 1.
  Τό αρθρον 2 τοϋ άπό 14 ΔίΛεμίρίου 1887 ΑΦΠΔ'. Νό-
  μου περί απονομίς άνωτε'ρου βαθμού είς άποσΓρατευομένυυς
  αςκοματικοΰς τή; ξηρας καί τή: θαλάσσης καί άνθυΐϊαετπστάς
  κο3 κατά γήν στρατοϊ. καταργεϊται.
  Άρθρβν 2.
  Τό έδάφιον Β'. τού ά'ρθρου 3 τοί άπϊ 13 Νοεμβριού 1864
  4Α . νόμβυ περί τρί-οποιήσεως τώ^ περί συντάξεων τού στ^α-
  τοθ τής ξηράς καί τής θαλάσσης Νόμων άντικαθίσταται διά
  τοδ εξής:
  «Β'. Εάν εχω*'.ν όκτώ ϊτών υπηρεσίαν εις τ'ίν αυτόν
  β*θμ$ν».
  [Έπονται δΰε §, καταργηθίΐσαι διά τοϋ νόμου ΒΤ4Ε'.
  τοθ 1896]
  ΝΟΜΟΣ ΒΤΑΕ'.
  ΤΛς 49 Μαρτίον 1896
  Περ άπονοαης ανώτερον §αθμοΰ είς άποστρα-
  τευο^ένους Συνταγματάρχας.
  Άρθρον μόνον
  Ή έν τω ΑΩΓΙΗ'. τή; 81 Δεκεμβριού 1890 νομώ Ιμπε-
  ριε·/ομένη διάταξις :
  «Προστίθετα! ώς τελευταίον έδάφιον το* ά'ρθρου 3 τοϋ άτό
  13 ΝδίΙδ^Ιίάξ
  Ι «Τό λόγω τής όκταετοΰς έν τώ αύτω βαθμώ υπηρεσίας κατά
  την διάταξιν τού παρόντος αρθρου δικχίωμα πρός απονομήν ά-
  νωτίρο βα/μοο 3έν πχράγεται υπέρ των συνταγμχτχρχών καί
  των ίεο3άθμων αυτοίς τοϋ κατά ξηράν καί θάλασσαν σΐρατοΰ,
  άίΐονε(Αομέν/); όμως τούτ) ς τή; εί; τόν βαθμόν τού ΰποστρα-
  τήγου χαί ύποναυχρνΌΐ» άντιστοιχούσί)ί συντάξεως».
  ι Κζί ή ζροσωρινή κατόπιν διάταξις. Λατβργοΰνται.
  ! Οί άπό τής έφΐ,εμογίΐς τοϋ ΑΩΠΗ'. νόμου τού 1890 άχο-
  σΐρατίυθέντίς τί) αίτήϊϊ'. των σον:αγμα:άρ·/αι μέ σύνταξιν »πο-
  στοατήγου ύπχγονται καί ούτοι εί; τάς δ'.ατάξεις τού παρόντος
  , Νόμου ώς πρός την άνάλτησιν τβϊ βαθμοί τού ΰ«θϊΓραΤκ)γου.
  Ν Ο Μ Ο £ ΑΥΚΘ'.
  : ΤΛς 16 Μάϊον 1887
  Πδο χορηγίας συντάξεως είς τοί/ς Άρ^ιτεχνί-
  I
  τας, τούς Άρχ-ιμουσϊ,κούς καχ τόν Έπι-
  | θε»ρηττι; των Μουσΐκών.
  1 "Αρθρον 1.
  ] Το άρθρον 2το0ΠΐΒ'. Νό,Λοε τί|; 25 Φεδροι,αρίου 1881
  ί περί χορηγίας έπιδόματος είς τ-ΰς άρχιτβχνίτας, τοΰς άρχιμου-
  ' σΐλους, καί τόν έ"ΐθΐω,;<3τήν τώ; μουΐΐλον ά'λυρούτχι καί άντι- καθίσταται διά τού έπομίνου : "Αρθρον 2. ^Προΐίϊΐμένου νά ;φαρμ5δθώσιν οί έν ισχύϊ έν τω στρατω χερί συντάξεως Νόμοι ίιά τούς «ρχιτίχνίτας, τοϋς άρχιμουσικούς, τούς ύιαξιωματικοΰς τεχνίτας κχί τούς μουτικούς, ούτοι παραλ- ληλίζοντιιι ώς εξής : α'.) Οί άρχιτεχ.ϊται α'. τάξεως καί οί άρχιμουσικοί άξιωμα τι/.οί πρός λβχαγ:ύς. β .) Οί ά^χιτεχνΐται |ο'. τάξεως καί οί άρχιμουσικοί άνθυ- πασπισταί ιτρίς ϋπολοχαγούς. γ'.) Οί έπιλοχίαι τεχνίται καί μί^ικοί α'. τάξεως πρός άνθ^ολοχαγούς. ί'.) Οί λοχία'. τεχνί-Λΐ, οί λοχίαι άρχισα.λ5τιγΑταί καί οί μουσικοίί'. τάξεως πρός άνθίπασπιστάς. ί'.) οί ϊε/,ανεΐς τεχνίται, οί ϊεκχνεΐς άρχισ«λ«ιγκταί καί ο! μουσικοίγ'. τάξεως πρός «πιλίχίας. Αί χηρεύουσαι οικογένειαι των ε'ιρημενα»; ίχουσι δικαίωμα συντάξεως κατά λόγον τοϋ βαθμοΰ πρός όν ούτοι διά νοϋ παρόν¬ τος ά'ρθρου παραλληλίζονται. Οί άρχιτεχνίται καί οί άρχιμουσικβί άνθυπασπισταί ΰπόκβτνται εις τάς διά τοΰς κατΜτέρους άξιωματικοίις υπέρ τοϋ μετοχικοΰ ταμείου τού κατά γ?)ν στρχτοΰ νενομισμένας κρατήσεις, κ«τα- λεγόμινοι είς την τώ' μετόχων αξιωματικών κατηγορίαν ώς πρός τα πρός «ύτό διχχιώματα καί τάς ύχοχρεώσεις «ύτών, α! δέ χηρεύουσαι αυτών οικογένειαι άπολαμδάνουσι ίϊάντα τα έκ τού αύτο3 ταμείου πλεον$κτήματα κ»ί βοηθήματα». )~ν " "Αρθρον 2. Διά Βασιλικο3 Διατάγματος όρισθήσονται ειδικώτερον οί δπα- γόμενοι εις την διάταξιν τοΰ ανωτέρω ά'ρθρου καί ή εκτέλεσις τοϋ παρόντος Νόμου. ΝΟΜΟΣ ΑΧΙΔ'. ΤΛς «3 Ιεκεμέρίου 1887. Περ συντάξεως όπλιτών Άρθρον 1. Έκ των έν τώ ένεργώ στρατω ύπηρετούντων ήδη δχλιτών οί συμπληρώσχντες μέχρι τής Βημοσιΐύσεω; τού παρόντος νόμου 3εκα-5νταετί) καί πλέον «πηρεσαν, μή κεκτηι*ένοι δέ τα πρός άναχατάταξιν προσόντα ή την πρός τούτο άπαιτουμένην σωματι¬ κήν 1/,χνότηΐα, άπολυόμίνοι τώ) τάξεων τού στρατού, ώς καί οί έχοντες τα πρός άνακατάταξιν προβδντα άλλ' άφιέμενοι εκου¬ σίως, λαμδάνο'.'σι μηνιαίαν προσωπικήν σύνταξιν, οριζομένην. α'.) Διά μέν τούς Ιχοντας δεκατενταετή υπηρεσίαν, είς 1β/ίΒ τ1]ς συντάξβως ήν αύτοι ούτοι ήθελον λάδει αναλόγως τοθ βαθ- μ;3 των, εάν είχον άποκτήσει, κατά τους ήδη Ίσχύοντας περί συντάξεως νόμους, τό πρός σύνταξιν δικαίωμα. νόμβυς,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  II
  Είς τάς ανωτέρω διατάςεις ύκάγον.αι υπο τούς αύτοϋς βρους
  καί οί άπολυθέντες ή άφ-:θέντες έκ των τάξεων τοϋ "-ρχτοΖ μετ»
  την δημοσίευοιν τού νόμου ΑΦΚΗ', τής 28 Μαίου 1887 περι
  στρατολογίας τοθ κατά γήν στρατού.
  Άρθρον 2
  Ίίπίσης χορηγεΐτα-. σύνταξις υπό τοΰς αύτούς ώ? ανωτέρω
  'όρους είς τοίις πεζούς χωροφύλα^ας καί τού; ΰποϊεκανεϊς καί
  στρατιώτας των εύζωνικών Ταγμάτων, τούς έκ των τάξεων
  τοθ στρατοΰ άπολυθε'ντας ή άπολυθησομένους πρός εφαρμογήν
  των ϊιατάξεων τοϋ άρθρου 114 τού Νόμου ,ΑΦΚΗ' τής 28
  Μαίου 1887 πε·ί οτρατολογίας τοϋ χατά γήν στρατολ.
  [Τό άρθρον 114 κατηργήθη διά τοϋ ά π δ 11 Ιουλίου 1892
  ύπ' αριθ. ΒΙΣΤ'. Νόμου]
  Ν Ο Μ Ο Σ ΒΤΟΗ'.
  ΤΛς 21 ΙΙαρτίον 1896
  Οϊ Έπιλοχίαι καί Λοχίαι παντός οπλου ή σώματος τού
  στρατοθ καί τής /.ωροφυλακής, άποστρατευόμενοι είτε τί} α'ιτήσει
  των δι' άρχαιότητα υπηρεσίας είτε αϋτεπαγγέλτως ως συμ-
  ιτληρώσαντες τό πεντηκοσΐόν ετος τής ήλικίας των, λαμβάνουσι
  τδν βαθμόν καί την σύνταξιν τοϋ Άνθυπολοχαγοΰ.
  Ν Ο Μ Ο Σ ΩΠΕ'.
  ΓΛς 18 Δεκεμβριού 1880
  Περί διορισμόν άττοστράτων Αξιωματικών
  Οί ϊιβ: ιζόμενοι είς ύπηρβσίαν άπόστρατοι άςιωμβτικοί άπβ-
  λαμβάνουοι τάς νενομισμένας έν ενεργεια «ποίο/άς τού βαθμοθ
  των" δέν παΰονται έν όσω διατελεί έν έπιστρατεύσει ό ένεργός
  στρατός ϊ'ιμή τί) προτάσ&ι τής προισταμενης αυτών Άρχής
  ή επί τί) εκθέσει είδικοΰ 'ΕπιθεωρητοΟ *α προσμετροϋσιν είς
  τα ίτη -ζΫ,ς προγενεστέρας υπηρεσίας των τον χρόνον καθ δν
  δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ύπηρέτησαν, αΰξανομένης τϊ|ς
  μηνιαίας συντάξεως των ίι' Ικασνον Ιτος τής νέας των υπη¬
  ρεσίας κατά τό διπλοθν τής υπό τού περί συντάξεως νόμίυ τοϋ
  18 ϊ4 οριζομένης ϊιά τόν βαθμόν των μηνιαίας αυξήσεως δι
  ϊκαστον ίτος 6πηρ»σίας υπέρ τό 25ον ετος.
  ΝΟΜΟΣ ΥΚΗ'. 29 Μαίου 1871
  Περί συντάξεως καΐ 6οηθήματος άνικάνων όπλιτών
  (άποτάκτων)
  Άρθρον 1.
  Περι των έκ γτιρατος άνικάνων
  Οί ύπαξιωματικοί καί στρατ.ώται, ό'σοι, ?χ;ντες συμπεπλη-
  ρωμένην 8οίεκαετ5} υπηρεσίαν έν τω στρατω ύπβρέδησαν τό 55
  Ιτος τής ήλικίας αυτών κ»τέστησαν δέ έκ τής υπό τοϋ γήρως
  έξαντλήσεω; των σωριατικών αυτών δυνάμε«*ν άνίκανοι ϊ'ά την
  στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τίθενται είς άπόταξιν, λαμβάνοντες
  Ίσοίίως τα δΰο τρίχα το3 έλαχίστου ό'ρου τής συντάξεως άπο-
  στρατείαςτίύ ίαβμβϋ των, εάν δέν ιτροτιμώσι την απόλυσιν των
  όπδ τούς ό'ρουςτοθβ'. έίαφίου τοΰ κατωτέρω 2 άρθρο'«
  Άρθρον 2.
  Περί τ·*ν έν άιατεταγμένυ ύπηρεσ"ία καθιοΤαμενων
  ανικάνων
  Οί ύπαξ-ιματικοΐ καί στρατιώται, χαθόντες έν διατεταγμένη
  ΰπηρεσια Ζ άίην καθιστώσαν αότοΰς ανικάνους διά την στρα-
  τιωτικήν ύ-ηρεσίαν,:
  α'.) Έαι μέν ϊχωσι συμπεπληρωμένην δωδεκαετϊ} υπηρεσί¬
  αν έν τώ στρατω, τίθενται είς ά~όταξιν, λαμβάνοντες
  Ίσοίίως τα ?ύο τρίτα τοθ έλαχίστου ορο·> τής συντάξεως άπο-
  στρατείας το3 δαθμοθ των εάν δέν προτιμώσι την απόλυσιν των
  υπό τοίις δρ;υς τοθ άμέσως έπομένου 6' έδαφίου.
  6'.) Εάν ϊέ ίχωσι^ υπηρεσίαν έλάσσονα των δώδεκα έτώ/
  άπβλύονται τϋν τάξεων τοθ στρατοΰ, λαμβάνοντες έφάπας καϊά
  την απόλιισιθ των τό έν τω συνημμένω είς τόν πσρ&ντα νόμον
  Πίνακι όριζίμενον χρηματικδν χορήγημα αναλόγως τοΰ ίαθμοθ
  δν έχουσιν ί·- % ίι' αότοΰ ίπιδίθώσιν είς όιοπΐρατικόν τι ϊργο».
  Άρδρον 3,
  Ίερϊ των έι τυχαίου σνμβεβηκότος
  μέ·α)ν ανικάνων
  Όθισταμέα)ν ανικάνων
  Ο! όπαξ-,ιματικοί χά: στρατιώται οί παθόντες «κ τυχαίου
  συμδεβηκότΐς βλάβην καθ.στώσαν αύτοΰς ανικάνους πρός χορισ-
  μόν των πρϊς τίζτ^ν, ί!;τ?ή-:τε ίί τ) ϊ χρίν3; τής !ν τώ ΐτρΛΤω
  υί υώ
  τα βύί τρίτα τ:3 έλαχίσςΐυ 'ίρο'ο τής συντάξεως άποστρατεία; Ι
  ! τού βαθμ?3 των, εάν δέν προτιμώσι την απόλυσιν των υπό τοΰςΙ
  ■ ό'ρους τοΰ άμέσως προηγουμένου δ'. έδαφίου τοϋ 2 ά'ρθρου.
  Ι "Αρθρον 4.
  Ι Οί ύπαξιωματικοί καί στρατιώται, παθόντϊς έκ τυχαίο» συμ-1
  Ι βεδηκότος βλάβην καθιστώσιν αύτούς ανικάνους διά την στρα
  | τιωτικήν υπηρεσίαν:
  8 α'.) Εάν μέν ίχωσι ουμπεπληρωμέην δω?εκ*6τϊ) ύπΓ,ρισί»
  Ι έν τω στρατω, άπολύονται, λαμδάνοντες, κατά την μ.ειζονα
  |τ> έλάσσονα δαρύτητ» τής δλάβης, τό β'ις τον βαθμόν των άντΐ-
  | στοιχούν μϊΐζον ή έλαττον χρηματικόν χορήγημα έκ των έν τώ
  * συνημμένω Πίναχι σημειουμένων
  β'.) Εάν δέ ϊχωσιν υπηρεσίαν έλάσσονα των δώϊεκ» έτων,
  άπολύονται των τάξεων τοθ στρατοϋ.
  Άρθρον 5.
  Περί των έξ οίκείας δουλήσεως
  καθισταμένων άνικάνων.
  Οί ύπαςΊωματικοί καί στρατιώται οΐτινες έξ βίκείας δουλή-
  *εως