91483

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΙ
  Γ ί
  ι,',
  * *
  ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
  '.
  V
  τ- » Γ.
  ΠΑΡΑΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ··:.■·
  - Ν
  4». »-, ί > ί *ί» ί
  ΤΙ.ΥΧΟ- ΠΡΩΤΟΝ
  Χανίοις τ? 2 'ίουνύυ ^912 — Αριθ. 48
  Αριθ. Διαταγμ. 41
  2
  ΒΑΣΙλΕΓΣ ϊυι
  "Εχοντες ύ-' όψει τό άπο 2 Μαρτίου 1912
  τής Έίτχνχστατ.κής των Κρητών Συνελεύσεως και τό αρθρον
  7 τοϋ ύ—' άριθμ. 93 τοϋ 1911 ψο?'·<ίμχτος τ/)ς έν Κρηττΐ, ' Συνίλευσεως των Ίΐιλληνων προταΐιι των επι τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίαν 'Κργων καί ίΐτΐ των Οκονο- ! μικών ΔιοΐΛθύντων Επιτροπών στηριζομένη είς την ύπ' ι αριθμ,' 26°Υ2048 ε Ι πρότασιν τής Κιντρικής υπερεσίχς των Δημοσίων ι^ργων κ,χι τή ομοφωνω αποφχσβι τής Αιοιχ,ουσης ίίπχναστχτικής Έ-Λΐτροπος νπ' άριθμ. 112 έ. έ. Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν: Αρθρον 1. 'η,γκρίνονται αί μελέται καί οί προυίτολθ" γισμοί όια αήν έχτελίσιν των ακολούθων έργων κχι άκυ- ροϋνται οί δ.χ των υπ αρ.θμ' 14 και 18 έ έ Λιαταγματων εγχρ.θϊντβς προυπθλογισμοι καΐ μελέται όια την κατασκευήν των αυτών έργων. 1) αιά την σκιρροστρωσιν τή; όδοΰ Χανίων Άγυιας Άλυκιανού δραχ. 50000. 2) Δ ά την σκιρροστρωσιν τμήιχατος τής όδοΰ Χανίων Καστέλι Κισσα,μου και τροποποιησις τής όδοϋ πορχ τόν Μχκρΰν τοϊχον δραχμ. 1ΟΟΟ00. 3) Διά την σχιρροστρωιιν τής ό^οϋ ΒιολΙ Χχράκ,ι Σκχ λας Γωνιχ; δραν. 20000. 4) Διχ την σκιρροστρωτιν τή; όίοϋ Ροθυμνη; £στχ«- ρωμένου Ραράζου όρχχ. 55000. 5) Δια την σΛΐρροστρωσιν κχί συντήρησιν της όδοϋ Ήρχ- κλίίου Μεσσχρχ; (τμήμχ Ίιρχκλιιου ίϊταυρακιανή; Κα» μ*ρας) κχι τής όιχ/ΐλχόΐοτίω; προ; Άγιον Μ'ορωνχ (τμήαχ Ρεφυρακίων Βουτών) δραχμ. 7^000. 6) Διά την σκ ρροττρωιτιν χχι συντήρησιν των όδών Ηραι^λΐίου Πεζών Κχστελλίου κχι τή; διακλχδωσεω; Αρχανών δραχμ. 11000α. Τ) Διά την κατασκε^ν τού νίου Τελωνείου Χανίων παοχ Τ*; ά-οσήΛχ; ΧιΟνας εί; θέσιν Γερσανχ δραχ. 6ϋ000. Αρθρον 2. Έπιτρέπεται δπω; δια την ε<τέλεσιν των ανωτέρω ίργων δχπχνηθώσιν αί πρός τουτο ανχγιγρχμ- Ρ-ίναι έν τω είδ'κφ προυττοΆογισμω των ΐζόδων τή; Άνω- τ«Ραί Διευσύνσεω; της Δημοσίχς Ά-ϊφχλιίας κχι Δημο- Έργων τή; χρήσ«ι>: τοί Οικονομιχοΰ ϊτους 1911
  ί^ίς τού; αυτού; έπιτή; Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
  "Εργων κχι επί των Οικονομικωσ Έττιτροπους άνχτίθίται χ
  δημοσίευσις καί έκτελίσις τοϋ παρόντος Δ·ατάγμΛτος.
  'Λν Χανίοις τ9) 26 Μαίου 1912 Μ. , ,"ί;
  Έν ονόματι τ<»0 Βασιλέως .ι· •ίΐ Λιοικοϋ^α ΈηαναΊτατΐκη 'ϋϊ Γ. ΙΆΛΑΝΗί Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Κ. Κ. Χ Λ ΠΙΌ-Ϊ11ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ^' .-,/- ΤΛς άπαιτοΐίμονας δαπάνη,ς ύια την ακυρόο'τρωοΊν τΛς θοου 1'^ϋυμνπί, ΙΙϋοαματο^ αηι τοϋ χιλομ. Ο μβχοι τού χιΑιομ. ^ζ μ2£Ρ ϋϋθ π^οΐΛαμ4ανομι-νοΐΓ και τμΛ- ,.^λ τι^ος ττις υθυυ Ίοαμου. _ Ειΐοος εογων 11οσόν Τ.μη Δρ. Λ. Δαπάντ, Δρ. Λ ■' ίΛ. ! • ί/.. 860 00 Ο 70 2450 00 Ι Χωματιο"[ΐοΙ 1 Έςορυςις έπιπάτης φύσεως '' " " ''~ *^ ί,οαφ^υς μη εςαιρουμενου μη- · β* τβϋ Η,^/ου μετα τής με· _ταφοραςκΛπ..........μί 860 1 00 2 Δανίΐα χωματα πρός συμ¬ πλήρωσιν ΐής 03ου ενθα'αυ- τη -{■Ον'Ρ']............μ3 3500 II ίϊννικά ίογα 1 Έκσλαφχι θεμελ.έν γε'νει μ1 40 2 Τοιχοποί* δι' αμμοκονια; μ3 60 ά Ξεσ:η λιθίίομη.......μ3 7 4 Άμ^οκονια,Λατχ τριβιϋιου μ* 50 5 Ξηροτοιχοι...........μ3 5 6 Χΐλΐΐ,χετρικοί ορβι συμφώ¬ νως πρός τό συνημμΐνον σχέόΊβν............τεμ. 21 7 Έκατομε.ρικΐί οροι. .τεμ. 80 III Χκιορ;>όίμωοις ^, .,, ,-,
  παλαιοϋ οδο- ■,. - ·ζΑ ?. ι»1*^
  Λβθαρισμός ύ-,' . ,--λ.λ ;^*«
  παρ/οντων σχ,ιρρων και όια- >** "^ *5Τ
  στρωσι; α!ι;ων κατωθ. των
  νέων κατα μιτρ. μήκβυ; ό-
  8βα...............μ.μ. 9775 Ο 50 4887
  1
  20
  48
  Ου
  10
  00
  6υο
  ου
  41
  00
  287
  Ου
  1
  10
  55
  Οο
  4
  15
  20

  12
  00
  256
  6
  00
  480
  α.

  Ι »ΐΐ"
  Ι 1£>
  Είδος έργων
  Ποσον
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δαπάνη
  Δρ. Λ.
  ! ι
  Σχύραμετάδιαστρώσεωςκλπ.
  «)
  Επί τής όδοΰ Τσαρου.. . μ3
  150
  6
  60
  990 00
  /
  |ι ^
  Επί τοϋ χιλιομ. 0— 1 μ3
  700
  6
  10
  4270 00
  Ι γ)
  » » » 1—2 »
  700
  7
  00
  4900 00
  δ)
  » » » 2—3 »
  700
  6
  10
  4270 00
  Ι '
  Ι ε)
  » » » ^3—4 »
  650
  6
  10
  3965 00
  II
  */
  στ)
  » » »^β^ 4—5 »
  600
  6
  45
  3870 00
  ζ)
  » » » 5-6+250»
  800
  7
  50
  6000 00
  *ι)
  » » »Λ 6+250-7 »
  500
  6
  55
  3285 00
  1/
  θ
  » » » .-&& 7—8 »
  700
  5
  60
  3920 00
  /
  0
  » » » 8—9 »
  700
  5
  40
  3780 00
  /
  ιαΐ
  » » » 9-9+550 »
  350
  5
  70
  1995 00
  XV
  Τάό,ροι καΐ,έριΐόματα
  1 Άνέωξις καί καθαρισμός τά¬
  φρων έφ' δλου τοϋ σκιρρο-
  στρωθησομένου τμήματος
  κατά μέτρ. μήκους όδοϋ μμ. 9775 0 06 586 50
  2 Καθαρισμός καί έπίχωσις έ-
  ρεισμάτων καί κανονισμός
  «ύτών συμφώνως πρός τάς
  ΰποδΐίξεις τής υπηρεσίας
  κατά μέτρ. μήκους όδοΰ μμ. 9775 0 04 391 —
  V
  ί.ννΛΒη<ς όνν [ΐιοηόις οδοΰ Ήτοι καθαρισμός τοϋ κατα* στρώματος, των έρεισμάτων, καί των τάφρων τής όδοϋ έκ των χόρτων, θάμνων, κόνεως, ίλύος, λιθαρίων ούτως ώστ« νά βΊατηρϊ)- ται ή όδος έν βφι—η κατοκχτασει μέχρι τής όρΐστικί)ς οαραλαδής τής παρούσης έργολαβιας κατά μέτρον μήκους όοοϋ......μ.μ. 9775 0 15 1466 25 "Αδροισμα................ Δι' άπροόπτους δαπάνας έφ' ών ουδέν δικαίωμα ίχει δ έργολάίος............ Άθροισμα όλικόν.......... Ήτοι δραχμαί ΐϊντήκδντα πε'ντε χιλιάδας. Έν Χανίοις τ^ 22 Μαΐου 1912 Ό Μηχανικός Εν Χανίοις τίΐ 22 Μαΐου 1912 Γ. Καρυωτάκης Ό Μηχανικός τής 1ης περιφερείας Γ. Καρυωτακης Εθεωρήθη διά δραχμάς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας Έν Χανίοις τί| 22 Μαΐου 1«12. Ό Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ ΠΡΟΪ-Ι1ΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ Τής απαιτουμένης οαπανης δια την σκιρρόστρωσιν, συν¬ τήρησιν κλη. χηι; όόου Χανίων—Άλικιανου άπο τοϋ χιλτομ. Ο (Γέφυρα έ~ι τοΰ ποταμου ΚλαΰκΜβν μέγοι χνλ. 12+ϋυϋ (Γι,^υριον οείοη—αηηέ) παρα το Άλικιανόν. 53633 1367 00 υο •β* ΕΪδος έργων Ποσόν Τιμή Δρ. Λ. Δαπάνη Δρ. Λ. Ι Δάνεια πρός συμπλήρωσιν φθβρέντων έπιχωμάτων τής δδοθ είς διαφορα σημεϊα αυτής κ.λ.π..........μ3 II Τεχνικα έργα Έκσκαφη θεμελιων χαί μετα-, - φορά των χκμάτων έκτός τής ΐήβδ............... μ3 2 Ξηρολιθιά δια 1 400 — 0 70 280 — 140 - 1 - 12 — 18 — 216 - 48 — 9 — 432 — κ. λ. π.............μ3 140 — 4 50 630 3 Τοιχοποιίαδι'άμμοχονίας » 10 — 10 — 100 4 Χιλιομετρικόν όροι συμφώ¬ νως πρός τό συνημμένον διά— γραμα έχ ξεστών λιθων τεμ. 5 Έχατονταμετρικοίόροιτοπο- θετηθησόμενοι άνά 200 μέ- τρα μεταξϋ των χιλιομβ- τρικών τοιούτων.....τεμ. III Σκιρρόστρωσις 1 Άναμόχλευσις παλαιοϋ δδο- στρώματος άπο τοϋ χιλιομέ- τρου Ο μέχριτοϋ 7, καθα¬ ρισμός ΰπαρχόντων σκίρρων χαί διβστρωσις αυτών κάτωθι των νέον άνά μέτρ, μήκους ■* Ι 5 > ■« ι α
  δδοΰ.............μ. μ. 7000 — 0 40
  2 Καταβκευή σκάφης επί τοΰ
  μή σκιρροστρωμένου τμήμα¬
  τος (όδός προσπελάσεως γβ-
  φύρας Καιριτου) κατά μέτρον
  μηκβυς όδοΰ........μ. μ.
  3 Σκίρρα διαστρωμένα ήτοι:
  α')Έτίτοϋχιλιομ.Ο— 1 μ3
  2800 -
  700 — 0 15 105 -
  )
  6)
  γ')
  δ')
  ε')
  ς-')
  ς')
  η')
  θ')
  Ο
  «')
  ι6')
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  500
  500
  500
  500
  500
  500
  100
  100
  100
  μ-
  » 1— 2 »
  » 2— 3 »
  » 3— 4 »
  » 4— 5 »
  » 5— 6 »
  » 6— "ι »
  » 7— 8 »
  » 8- 9 »
  » 9—10 »
  » « 10—11 »
  » „ 11—1-^+200 500 —·
  IV
  Τάφροι καΐ ε^είσμα,τα
  1 Άνέωςις καί χαθαρισμός τά¬
  φρων έφ' ό'λου τοθ μήκους
  τής όδοϋ κατά μέτρον μή¬
  κους όδοϋ..........μ μ. 12200
  2 Καθαρισμός έρεισμάτων χαί
  κανονισμός αυτών συμφώνως
  πρός τάς υποδείξεως τής ΰχη-
  ρεσιας κατά μ. μ. όδοΰ. .. 12200
  V
  Σννή&ης σνντήρησιί
  τής όδοϋ.
  "Ήτοικαθαρισμός τοϋ τε χατα-
  στρώματος, των έρεισμάτων
  η.<χί των τάφρων τής όδοϋ έκ των χόρτων θάμνων, τής κό¬ νεως, ίλύος λιθαρίων ούτως ώστε νά διατηρήτοι ή όδός έν αρίστη καταστ«ίϊΐ μέχρ* τής ·> ■
  όριστιχής παραλαδής τής πα¬
  ρούσης «φγολαβίας κατά μ. μ.
  οδοϋ..............μ. μ. 12200
  Δί' άπροόπτου δαπάνας........
  Ήτοι δραχμαί πεντήκοντα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 18 Μαΐου 1912.
  — 9 85
  — 10 75
  — 11 30
  — 10 35
  — 9 "45
  — 8 55
  — 7 60
  — 6 70
  — 6 70
  — 7 90
  — 8 55
  4925
  15375
  5650
  5175
  4725
  4275
  3800
  670
  670
  790
  855
  3800
  — 0 06 732 -
  — 0 04 488 -
  -ί .ν,
  — 0 15 1830^—
  Ό Μηχανικός
  Γ. Καριωτάκηί
  Εθεωρήθη
  Έα Χανίοις τί) 18 Μαίου 1912. ' . ' 'ό.
  Ό Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας "' »·>
  Γ. Καριωτάκης ' " "*>'"'
  Εθεωρήθη διά δραχμάς χεντήκίντα χιλιάδας.(ί"
  Έν Χανίοις τ^ 22 Μαίου 1912. "
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων "]5ργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟ2Γ &ν" '
  ΖΙΙΤ ■"»
  Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΤΤΣΕΟ2
  ..._,.—".-. -. ' ΒΡΟΤΠθΙΟΠΪβΟΪ
  Της αποΛτονι*έν*ς δαπβνης διά την ο-κ^οόστρωοην καί συντήρησιν των όδών Ηρακλειον
  Πεζών Κασχελλίου καϊ τής δτακλαδοίσεως Αρχανών.
  "■ ί
  Ε ν ό ο ς
  Ε
  γ ω ·ν
  Βον Διά σκΐρρων των σκληροτέρων Λπο·κλ*ιθτικώς
  ότοωυμάτων λατομείων όδοϋ χιλ. - "Ζΐ*
  ν ** 16+700
  Μετβξύχιλ. 8—10: 2000Χ——ί—-χ4.μ3
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  » » 10—12: 2000χ—|——χ4.μ3
  » » 14-16: 2000Χ—-±——χ4 μ3
  » » 12—14: 2000Χ—^--Χ4.μ3
  » » 16—17: 300+3000Χ—^-—χ4.μ3
  Γον). Διά σνίρρων των σκληοωτέρων άηοκλει-
  στικώς σρτωμμάτων λατΌμείον όδοϋ χιλ ?0—6Θ9
  Μεταξυ χιλ. 18—20: 1600Χ-—{--Χ3.μ3
  17
  18
  19
  20
  Ιον 'Πρακλείον —Πε<ών—Κα<$τ*λ»ον | Ι. Σκιρρόα"»/>ωόΊς
  Α όν Διά σκίρρων λατομείον Ρονσαΐς ί*δδ. ΑασΛθ.
  20 μ 3,
  Μετ,ξυ χΛ. 0—2: 850Χ-—-ί—-
  2
  » 2—4: μ. 3
  ». 4—6: μ. 3
  » 6—8: μ. 3
  ύ'φ
  » » 20—21: 500+1500Χ
  ,0.13+017.
  Χ3.μ3
  » 21-500:22-500:1000χ--±£-χ3.μ81β
  Δόν). Δια σκύρρων μανρομαρμαρολΐθων (έν άγροΐς]
  Μεταξυ χιλ. 22+500: 23+500Χ——+—Χ3.μ
  Εον). Διά βκίρρων μαυρομαρμαρολίθων λατομείον
  χιλ. 25—700.
  Μεταξυ χιλ. 23—25
  II.
  ■βνακνλίνδρωότς
  Μεταξυ χιλ. 0—850—8+000 καί μ3
  III.
  Α»α(ΐόρ^ω<ί*ς κατΑ Ορΰγματα καί δάνεια .... άν»μαλ»βν Ιγ- ΚατββΚίνττ καί όνντΑρηόΙς τβχ ίργων Ανοιγμα θεμελίων μ3................. νιθοΐομή μ3 ....................... εστή γωνιών μετώπων καί κορωνίϊων μ3. Πλάκες έπικαλΰφειβς όχετων μ2........ Είς Μεταφοράν. Χιλ Τιμή μονάίος Δρα. Λ. μ. 3 672 .00 50 .00 30 .00 50 .00 1600 1600 1600 1600 1040 720 675 510 22.500 270 590 200.00 2.000 40.00 40.00 2.00 12.00 10 11 13 15 00 10 30 80 00 00 00 00 12 50 7 00 Δ α π ά ν Μερική 6720 555 399 770 14080 12800 12800 12800 8320 5760 50«2 4050 2025 Λ. Όλική Δροχ. 17»! 50 4720 400 1600 40 500 100 84 00 00 74458 Λ. 20 (Λ * Οί Σημείωσις 'Υποχρεώσεις έρ* 'ολάβου βλέπε χά >-(~(ρ<χ<}φ καί τιμο ,ογιον άτινα άπο1- ελοϋσι την βάστν ί]ς παρούσης έργό· αίίας. ι"! " Λ Ι Ί ΐι Ο ι
  18β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
  Ο/
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Ε τ ό ο ς
  έργων
  -ό-2
  «§■£
  Ι!
  υ, Ο ό
  ω ο 5.
  Γιμή
  μονάδος
  Δραχ.
  Έκ Μεταφορας.
  Ανάσυρσ'.ς κ*1 άνατοποθέτησις έκ τετοπισμένω·
  υπαρχουσών πλίίχών όχετδν μ. τ...........
  ρχ χ
  Ανατοποθέτησις πεπτοκυιών κωρονίϊος μ. τ.
  ρ μ.τ............................■
  Λιθόστοωτα μ.* ...........................
  Κυλινδρικοί όχε/τοί των 0.40 έσ. δι............
  Άπόφραξις όχ^τών μ. τ....................
  Έκατονταμε'ριχοί οροι ....................
  Λιθοϊομή βόλβυ γεφ. 1-2 κ(τρχ μετα θολοτύπων μ.3
  γ. ϊννήθης ΣνντήοηόΊς
  Μεταξύ χιλ. 0—850 χαί 8—25 μ. τ.
  » » 0.850-8 μ.τ.
  "Α θροιβμα
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  46
  31 |Άπρ66λεπτα έφ' ών ουδέν δικαίωμα Ι"χει ο έργολάίος
  Αθροισμα δϊο3 "Ηρακλείου- Πεζών Καστελίου
  Βον) Διακλάδωσις όδοΰ Αρχανών
  Ι. ΣκτροόατρωόΊς
  α). Διά σκΙοοωΛ" των σκληρωτέρων (ίποκλειοτικώς
  στρωμμάτων λατομείων όδοΰ Χιλ..» ■ ^ηη
  / 2.0Ο+Ο.16+Ο.20-3.2Ο1152
  32
  33
  34
  35
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  Τμηματικώς μ.
  Μεταξύ χιλ. 10-500-0.12-500 |
  » » 12X500-14X500
  II.
  •Αναρόχ'λενόΊς καί άν
  Μεταξΰ χιλ. 13X500-14X500: 50 μ. «.
  » » 0 — 15x0.3: 00 μ. «.
  III.
  Διβμόρφωίις κατά (ΐΑκος άνωιιαλιών
  Όβύγματα καί ϊάνεια μ.'.
  ι'ΙΙΙΙ Καταό'κενίι καί «ΙνντΑρησις τίχνικών
  "Άνβιναα θΕΐΐΕλίί,ιν ιι. *..............
  Άνοιγμα θεμελίων μ.
  Λιθομή μ. 3..........................
  Ξεστή γωνιών μετώπων καί κωρΐνίϊων μ. 3.
  Πλάκες έπΐκαλύψεως όχετών
  Λιθοδομή θόλου ·γίφι>ρΙο> μετά τοϋ θολοτόπου μ. 3.
  Άνάσυρσις κ»ί άνατοποθίτησις Ικ τετοπισμένων
  υπαρχουσών πλακών ίχετών μ. τ.
  Άνατοποθί'τησις πεπτωκυιών κορωνίϊων μ. τ. ...
  Ξηρότοιχοι ................................
  Λιθόστρωτα...............................
  Άπίφραξις όχετών .........................
  'ΕκατονταμετρικοΙ οροι.....................

  ϊννήθης ανντΑρηότς
  Μεταξό χιλ. 10X500—14X500 μ. 3.
  Άθροισμα.........
  Άπρδβλεπτα έν' ωε ουδέν ϊικαίωμα εχει δ Ιργολάίος
  Αθροισμα διακλαϊώσεως Αρχανών
  Έν δλωτών δύο όδών........
  6
  7
  8
  16
  11
  12
  14
  15
  'ΕθιωρΑθη
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν 1912
  Ό Νομομηχανικός
  Ι. ΣτνλιαντοΊις
  *Εν Χανίοις τή 22 Μαΐου 1912
  10.00
  20 μ μ.
  30
  40
  6
  15
  125
  1
  17850
  7150
  1180
  30
  22
  3 20 μ. 3
  3
  4
  0.50
  2
  1.00
  1
  1
  1
  4
  2
  15
  4000
  1
  1
  6
  2
  15
  1
  6
  35
  Δ α π ά ν η
  Μερική
  ■. Λ.
  90
  80
  20
  20
  00
  60
  00
  00
  0
  1
  12
  50
  7
  35
  1
  1
  6
  2
  1
  50
  00
  00
  15
  Όλική
  Δραχ.
  Λ.
  ΠαρατηολόΉς
  19 00
  36 00
  186 00
  880 'θθ
  90 00
  24 ,00
  750 ,00
  35 00
  3570
  715
  Ε θ ΕΩΡΗΘΗ
  διά δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας
  350
  240
  44
  50
  25
  14
  35
  1
  1
  6
  8
  3
  90
  00
  00
  00
  00
  00
  00
  00
  00
  90
  80
  20
  80
  20
  99890
  50
  10950
  10000(
  909
  23
  60
  998
  1
  1000
  00
  00
  00
  90
  Έν Ηρακλείω τη 18 Μαΐου 1912 |
  Ό Μηχανικάς ]
  Ι. ΧτνλτανΙδης
  Ό ΔιενθνντΛς των Δηιιοόιων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ! .
  Ι
  , - >" ·*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΣΣΗΟΣ
  » .> (■· Ι Λ
  Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την σκιρρόστρωσΐν και συντήρησιν τής όδοθ Ηρακλειον Μεσσαράς
  (τμηυ,α Ηρακλείου—Σταυροκχανής Καμάρας χιλ. 0 + 000—11 + ο00) καί ής διακλαδώσεως πρός
  'Αγ. Μιίρωνα (τμήμα Γεφυρακίων Βουτών χ-ιλ 3-(-509 11 -+-300) |
  ,θμός
  ιδο
  ργων
  6
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  Α '. Ηρακλειον ΣτανρακΐανΛς Καμάρας
  Ι. ΣκιοόοτοωόΊς
  α'. Διά σκίρων λατομεΐων Άνεμομύλων
  1 μ. πλ.
  Μεταξΰ νιλ. 0—2=5
  . δ.
  0.12+016
  ■ - - ■ ■ > ■ «-!
  0.13+0.17/
  ■ ϊ =864 μ3
  Ι πέραν διακλαίώσεως 16 '
  6'. Δια σκίρων λατομείον Σταυρωμένου
  Μεταξΰ χιλ. 4—6 μ3
  » » 6—8 μ3
  γον Διά σκίοων λατομείον "Αγ. Αντώνιον
  (Μεταξΰ χιλ. 8—11+500 μ3
  II.
  'ΔναιιόχλενόΊς κα» άνακυλϊ*δρωβ»ς
  Μβταξύ χιλ. 4—11+500=200x3.00x0.15 μ3 2
  III.
  Διαμόρφωστς κατά μΑκος ανωμαλίαν
  Ορύγματα καί δάνεια μ3....................
  IV.
  Καταόκϊνή καϊ «ίυντήοηίίις τε^ικω* Ιργων
  Ανοιγμα θεΐιελίων μ3.....................
  Λ.ιθο5ομή μ3.............................
  (Ξεστή γωνιών, μετώπων καί κορωνίδων μ3......
  Πλάκες έπικαλύφεως ό·/ίτών...............
  Άνάσυρσις καί άνατοτοθί'τησις έκτετοπισμένων ύπαρ-|
  "χόντων παλαιών πλακών ό·χετών ι*, τρ........
  Αναποθέτησίς πεπτωκυιών Λθρωνίϊων μ. τ.......
  Ξηρότοιχοι μ3............................
  Λ.ιθόστρωτα μ2...........................
  Απόφραξις όχετών μ. τρ....................
  Εχατονταμετρικοί δροι μ3..................
  V.
  ΣννΛθης
  Αποχιλ. 0 εως 11+500 μ. τ.........
  Άθροισμα
  Ακρόίλεπτα Ιξβία έφ' ών ουδέν ϊικαίωμα !χειδ Ιρ-|
  γολαδος.. .^ΐ»^."». *......·..............
  Άθροισμα Ηρακλείου Σταυρακΐανής Καμάρας. .
  Β*. Γεφνρακίων—ΒοχηΟ>
  Ι. ΣκιοόότρωόΊς
  α'. Διά σχίοων λατομείων έότανρωμένου
  Μ.ταξΰ χιλ. 3+500—5+300 μ3
  μ. χ. 5+300-7 ήτοι 1700Χ3.30χ
  0.18+0.22
  Είς μεταφοράν.....
  #1
  Ο/ Ο
  < ι " ε>
  ·§ Ι ϊ
  ο μ £
  13(·0
  800
  30
  30
  30
  90
  900
  25
  25
  2
  12
  10
  10
  5
  20
  15
  40
  11500
  60
  940
  Γΐμή
  μονάδος
  Δραχ.
  12
  50
  7
  1
  1
  6
  3
  1
  50
  6 |-
  20
  9
  Η
  Δ α π ά ν η
  Μερική
  Δραχ.
  104^0
  6400
  240
  270
  270
  180
  900
  25
  312
  100
  84
  19
  18
  31
  60
  24
  240
  540
  10340
  Λ.
  50
  'Ολική
  :· Λ.
  17580
  180
  900
  91
  2300
  2187350
  12650
  2^000
  50
  Παρα πρΛόε»ς
  'Υποχρϊώσεις έρ
  γολάβου 'όρα τιμο-
  λόγιον καί συγγρα-
  φήν άτινα άποτε-
  λοϋσι την βάσιν τής
  παρούσης έργολα
  5ίας.
  188
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1
  •Ι
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  Ε τ δ ο ς έργων
  2
  Αί-
  < 3· -έ Γιμή μ—άόος Δ α π ά ν η Μεριχή Δραχ. Λ. | Δραχ. Λ. Έκ μετχφοράς. •0.23 „ μ. χιλ. 7—9 ήτοι ?000χ3 ?ΛΧ μ. χιλ 9—11 ήτοι 2.ΟΟΟΧ<--±-- μ3 ανωμαλίαν τεχν»κδν Ιρ^ II. Διατ^όρφωόις κατά Όρύγματα χαί δάνεια μ3. . III. Κατα<ίν«τίή καί Άνοιγμα βεμελίων μ.3....................... Λιθοδομή μ3.............................. Ξεστή γωνιών μετώπων καί κορωνίδων μ........., Πλάχες έχικαλύφεως όχετών μ3 .............. Άνάσυρσις καί άναποθέτησις έκτετοπισμένων ύπαρ" χουσών πλακών όχετώνμ. τρ................. Άναποθέτησις πεπτωκυιών κορωνίϊων μ.τ........ Ξηρότοιχοι μ3............................. ΐστρωτα μ^..........···..·..·....-..·■ Κυλινδρικοί όχετοί των 0,40 έσωτ. ϊιαμ μ. τ..... Αχόφραξις όχετών μ. τ..................... Έκατονταμετρικοί 'όροι....................... IV. Σννήβης Άπό χιλ. 3 + 500—11 + 500 μ. τ............. "Αθροισμα...... Απρόδλεπτα έφ' ών ουδέν ϊΐκαίωμα £χειδ έργολάβος Αθροισμα δδοΒ Γεφυρακίων—Βουτών...... Έν όλω των δύο όδών..... Εθεωρήθη Έν Ηρακλείω τί) 18 Μαίου 1912 Ό ΝομομηχανικΙς Ι. Στυλιανέδης 1140 1180 180 1000 22 22 2 12 10 10 10 20 6 10 40 8000 13 15 16 1 12 50 7 1 1 6 3 15 1 6 50 80 50 60 10 14320 17700 2970 22 275 100 84 19 18 62 60 Ή0 16 240 800 Όλική Δραχ. Λ. 46370 800 986 800 48956 1044 50000 Παρατηρλββις τ- α 72000 — Έν Ηρακλείω τί) 18 Μαίου 1912 Ό Μηχανικός Ι. Στυλινίδης ΕΘΕΩΡΗΘΗ διά δραχμάς έβδομήχοντα δυο χιλιάδας Εν Χανίίΐς τβ 22 Μαίου 1912 Ό Διευθυντής των Δημοσίων "Έργων Σ ΠΕΖΑΝΟΣ Τ ."
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  18»
  ΠΡΟ'Γ-ΠυΑΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛς ά«α»τον|ΐίνης δαπάνης διά την κα«αό*κ«νην «Ό νέον
  ΐο.,.,,οίΛ.. |ν Χανίοις παοΑ τΛς ΓεΧωνειακΑς Αποθήκας
  Χιόνας είς βί«ί»ν «Γίΐ>όαΜΪ>
  «3
  α.

  Έίδος έργων Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  450
  Α'. Τοιχοποιϊαι καΐ λοιπαί
  έργαοιαι τού κτχρίον
  1 Τοιχοποιία θεμελίων διά θη-
  ραικοκονίας..........μ3
  2 Γοιχοποιία ά'νω θεμελίων μέ"-
  χρι κορωνίοΌς διά καθαρώς
  αμ,μοκονΐας μετά των γωνιο-
  λιθων, των κενών έλαττον
  τού 1 */| μ. άνοίγματος με-
  τρουμέν«>ν ώς πλήρων. . μ3
  3 Ξεστή λιθοδομή τής βάσεως
  τοϋ κτιρίου έξ ογκολίθων,
  των κατωγλίων των βάσεων
  των στηλων κλπ. μετά τε-
  λίίας λαξεΰσεως τώνδρατών
  αυτών έπιφανειών, άρμολο-
  γήματος κτλ.........μ3
  4 Έκσκαφή θεμελίων επί χά¬
  σης φύσεως έοάφους μετά
  τής έσοπεδωσδως των χωμά-
  των έντός καί πέριξ τοθ κτι-
  ρίου, τής έξαντλήσεως των
  υδάτων κλπ. (ϊοε σχετικόν
  ά'ρθρονσυγγραφής) μΛ..... 450 —
  5 Σιοηροί έλκυστήρες πρός
  σύνδεσιν των τοιχων καί σι- . . .,..
  δηροί δοκοί δι' ανώφλια θη-
  ρών και παράθυρον οκάδες 3ΟΟΘ —
  6 Όπτςπλι^θοδομαί έν γένει
  τοΰ κτιρίου των μεσοτοιχων
  παχους 0,12 τοϋ οτηθαιου
  κλπ-...............μ3 103 —
  7 Ξεστή κορωνίς έκλίθων Χα-
  λέπας έξοχή"ςΟρ30 (Βε σχε-
  τικάά'ρθρ.τή'ς συγγραφτ]ς)μ3 152 —
  Β*. _Εέγη
  1 Στήλαι χυτοσιίηραΐ κατά τό
  δοθησόμενον σχέδιον λεπτο¬
  μερείας μετά τής τοποθετή- -'
  σεως (ίδε σχετ. αρθρον συγ-
  γραφής, τόν..........11,000 —
  2 Στέγη έκ μΐλαχαϋ Χάλυβος
  μετατ^ς τοποθετήσεως ολων
  των τεμαχίων συμφώνως τώ
  σχεδίω (ιόε σχετικών αρθρον
  σϋγγρΛ^ής, τόν.........41,500
  Άθροισμα δραχ.........
  Δι' άπροοπτβυς δαπάνας έφ'
  ών ούοέν όικβίωμα εχει ό έρ-
  γολάβος............... _
  "ΑΟροισμα δλικόν....
  Ήτοι δραχμαι. έξήκβνχα χιλιάδβς
  Εθεωρήθη , ^ ^ '£ν Χανίοις τί)
  Έν Χανίοις τί) 22 Μα&υ 1912 Γ
  Ό Νομομ-ηχανικός
  Γ.
  Δβ. Λ. Δρ. Λ.
  12 — 54Θ0 —
  990 — 11 — 10890 -
  22 — 50 — 1100 -
  1 20 540 00
  0 50 1500 —
  30 — 3090 —
  22 - 3344 -
  540 - 5940 —-
  - 600 -^±11
  3296 00
  22 Μαίου 1912
  Ό Μηχανικός
  . Καρυωτάκης
  Εθεωρήθη
  ϊιά δραχμάς έξήκοντα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τ?1 22 Μαίου 1912.
  ΌΔιεκθυντήςτώ^ Δημοσίων
  2. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Έργων
  ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛς απαιτουμένης δα«άνης διά την αΊαρρόστ^ωσιν τΛ
  όδού Χανίων—Κΐ0ί)άμον άπό Χανίων—Κισσάμου χιλ. Ο
  κα'ι έφ&ξ)
  κα'ι
  Ειδβς
  Ι Χωματισμοί
  1 'ΐι,σκαφή έδάφους πάσης φύ¬
  σεως πρός έλάφρυνσιν των
  κλίσεων τί|ς βίού παρά τό»
  Μακρϋν Τοίχον κ.λ.π. μετά
  τής μεταφοράς αυτών πρός
  έπίχωσιν καϊ κανονισμόν των
  πρανών.............μ·
  2 Δάνεια χώματα είς διάφορα
  σημεϊα τής όδού πρός συμ¬
  πλήρωσιν των φθαρέντων έπι-
  χωμάτων μετα τής μετα-
  φοράς κανονισμοϋ πρα-
  νών κ.λ.π...........μ3
  3 Δάνεια χώματα πρός έπικά-
  λυψιν των παρά την θέσιν
  Πυργος Ψυλονερον άμμω-
  δών τμημάτων τής όδοϋ μετά
  τής μεταφοράς των μέχρι
  άποηάσεως 700 μέτρων κο·
  πανίσματος κλπ.......μ3
  II
  Τεχνικό εργα
  Ι ΈκσκαφήθεΐΑε.λίωνΙνγένειμ3
  2 Κίΐνή λιθοδομή δ' άμμο-
  /ονίας
  ....... ·; · μ·ϋ
  3 Ξεστή λιθοδομή δι' άμμο-
  4 Πλάκες έ~καλύφίως όχε-
  των.
  5 Ξηρότοιχοι..........μ3
  6 Έπενδ'-σεις διά ςηρολιθΐάς
  πάχους 0,30 είς διάφορα
  σημεϊα.............μ1
  7 Χιλιομετρικοί οροι συμφώ¬
  νως πρός τό συννημμένον
  διάγρ*μμα.........τεμ.
  8 Έκατονταμετρικοίό'ροιτοπο-
  θετηθησόμενοι άνά2ΟΟ μέτρα
  μεταξϋ των χιλιομ—ρικών
  τοιούτων...........τεμ.
  III
  Σκιρρόστρωσις
  1 Άναμόχλωσις πολλοθ 42ο-
  στρώματος καθαρισμός χαΐ
  κοσκίνισμα ύπαρχοντων σκ'ιρ-
  ρων άποκόμισις περισβευόν-
  των υλικών κλπ.....μ. μ.
  2 Κατασκευή σκαφης επί τοϋ
  μή σηρροστρωμένου μήχους
  οΐους.............μ. μ.
  3 Προμήθεια καί οΊάστρωσις
  σκΐρρων'
  α') Έπίτοϋχιλιομ.
  ί') » »
  γ)
  ί')
  Ο
  β·)
  Ο
  »
  »
  »
  τόν Τιμη
  Δαπάνη-
  Λ.
  Δρ. Λ.
  ^. .,£ :, "ο
  Ι ί' Γ ,
  .1 Π, ι,'
  ΐ^ι ί < ί,.: »^ - ι,: ν ; ■ 1 ^ ^ ». 1 τ' ',"·- ,' > ■',
  ι · Κ -■£, Ό
  ·-' π.. κ.
  .3 4ΟΘΟ — 1 — 4000 —
  500
  70 35«ι —
  "»<»Χ,^«..Γ ' |ν « >;(4
  '*:<« γ ' 600 — 1 20 750 100 — 1 — 100 200 - 10 — 2000 2 - 40 - 80 15 — 30 — 4 — 4 — 60 ί2Ο ίθθ'- Α,Κ · V 2 —' 200 22 - 18 — 396 8β - 9 - 792 — 12000 — 0 50 6000 — 5000 — 0 20 1000- 0- 1μ» 1- 2 » 2- 3 » 3- 4 » 4- 5 » 5- 6 » 6- 7 » 7- 8 » 8—- 9 » 9—10 » 10—11 » 11-12 » ν»* 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 8 70 9 60 10 50 11 40 10 50 9 60 8 70 8 70 9 60 10 45 9 70 8 80 3480 3840 4200 4560 4200 3840 3480 3480 3840 4180 3880 3520
  ?,< ί! ί ■ Εφημερισ της » 700 - 7 90 5530 - » 700 - 6 95 4865 — » 700 -- 7 90 5530 — » 700 - 8 80 6160 — • 700 — 9 70 6790 — 17000 - 0 06 1020 — 0 04 680 — γ')Έΐ!ΓΪτο5 γιλιομ. 12—13 V) » » 13-14 ιε) » » 14—15 V) » » 15--16 'ζ') » » 16-17 IV Ίάφροι χ αί έρείσματα 1 Άνέωςις και χαθαρισμός τά¬ φρων έφ' ολβυ τού σκιρρί- στρωθησομένοι» τμημαΐος καταμέτρον μήλουςίϊοί μ.μ. 2 Καθαρισμος ίρεισματων και χανονισμος αυτών συμφώνως χρςς τας ϋποίειξεις τής υπη¬ ρεσίας καταμετρ. όίΐΰ μ. μ. 17006 — V Συνήθης συντήρησις τής οδόν. "Ήτοι χαθαρΐΐμος τού τε νυχτχ· στρώματος, των έρεισματων και των τάφρων τής όδοΰ έκ των χβρτων θαμνων, τής κό- νεως, ιλυος, λιθοφιων ούτως ώστε να ίιαΐηρήται ή όίος έν αρίστη καταστασει μί'χρι τήςόριπικής παραλαίής τής παρουΐης εργο,αίιας κατα μέτρον ο£οΰ........μ. μ. 17000 — 'ΑΟροισμα.............. Δι' απροοπτους δαπάνας. . . Όλικό' ά'θροισμα........ Ήτοι ίραχμαί εκατόν χιλιάδας Έν Χανίοις τί) 17 Μαίβυ 1912. Ό Μηχανικάς Γ. Κα.ιωτάκης Εθεωρήθη Έν Χανίοις τί} 17 Μαίου 1912. Ο Νομομη/α/ιχ,ός τής 1ης περιφερείας Γ. Καριωτάκης Εθεωρήθη δια δραχμάς εκατόν χιλιάδας. Έν Χανίοις τη 18 Μαίου 1912 Ό Λΐευθυνίης των Δημοσιων Έργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ Ο 15 2550 — Δρ. 95443 — ^ΠΡΟΓ-ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ Της ά*αττ ιυμέυης δατιινης δια την σκιρρόστρωο" ν τοϋ άπό χιλιομ. 4-Γ-&60 ^ΐ-χοι τΜ χιλιομ. 9+51ο |ύ%'ηλοΐερον ση¬ μείον Σκαλας τού χωρίου Γων_άς) ιμηματυς τη αμα¬ ξιτής όι>ου Ρίθυμνη^—Χανιών.
  Ποσόν
  Ειδος έργων
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δαπάνη
  Δρ. Λ.
  Ι Τεχνικά εργα
  1 Έίοφή (εμελιων Ε» γ.'νιι.........μ3
  2 Κοΐ/τ) Λι6ν4ομή δι α^μο-ονιι;...... >
  4 ΞηρΑιβοοομί)....................μ3
  5 Χι Μομ* Ε, ιχοΐ οροι συμφώνως πρθ( τ6
  ■>·> Γ,ΧΑίνο β άγρχμμχ...........τιμ.
  20.} μίΐρ« μ<ταξύ των χιλιομιτρκων τοι— ο^ «>ν,......,...,,,.,...,,,,., τεμ.
  II
  Σκιρρόστρωσις
  1 Κατασΐιυη οχαφης £*1 τΐ){ μη αχιρρΐ—
  ΟΓρωμι»ΐ)' ίθνΐ χά Ε ι......,.....Κ··)4·
  2 Χχ ροβ 6ιΙβτρωμ<νΧ................. α'| Ετ> τού χιλιομ. 4+660—5+660 μ3
  10 —
  15 —
  4 —
  20 —
  1 —
  10 —
  4 —
  3 5.1
  18
  150
  16

  9 — 12 — 108 —
  38 — 6 — 228 —
  4855 — 0 15 728 25
  «1
  5+1.60—6+660 »
  » 6+660—7+660 »
  « 7+660—8+2οιΙ *
  » 8+-260—8+660 »
  ■ 8+6υθ—8+^80 »
  700
  700
  700
  480
  320
  260
  430
  — 5 40
  — 5 85
  — 4 10
  3783 —
  4ϋ95 —■ ί
  2870 -
  1872 — !
  1696 — !
  1352 — Ι
  167? - '
  χγ 7άφροι χαΐ έρείσματα ,„., -.,,*(,,„-,,
  Ά»Ι<*ςι< »«1 »«6·ρ«μΟ< Χάψραη ΟΑ» »·§ » · ■ * * * * *ιΓ >
  β»ι.(;(»3.ρ(υβ'.0»|ΐΙν<Λ,|ιι>μβιθί »«»«|*Ιτρ. ■> '■'/
  μην», κ>·»........................ 48ί>5 — Ο ιβ ϋΐ 30
  Κ·Ιαρ<ομ9ί βτ·ιβμ«τ»» _ι »»ν«νιβμθ ■>
  αιίτώ» βυμφ««·>. «(.<.» ϊά{ 6>»8<ι(·ΐ{ ΐήί ύ/5ν·5ί»< ««:« (ί μ. όίου........... 4855 — 0 ΟΙ 134 20 γ Σννήθης συντήρησις όδοΰ "Ιΐιοι α«αρΐ9)>0{ τοΐ τι ΐ3!ασ:).·'μΐ!0(ι
  τώ» ιριΐ9μα<ΐιΐ> »·ι ιω» ^ΐ«ρω·1ι.( ολοΐι
  IX
  των χθριω>, «ί(ΐ>·«·, χτ,( κθΜαχ, Τι,Ι -
  ίΗ, τώ» λι|»ρι«>· κθ;ι»( ωΐιι >«&ι><ΐ)· ι Ι) 44(4 ί. βριΐτΐ) χ»τββτ»οιι μ<χρι όριστιχϊ)( κιραΛα£ή( τ>)( χ·βονΐι,(
  6 μ τββ* μΊ»0^4 6θ6β μ.μ. 4805 — 0 15 728 2ϋ
  "ΛΦροιβμπ Οριχ^ιι................. 1*861 —
  Δ." αχροοκΐα ι;ιν·5ΐ ι{ ι» μ, α^Μν *ι-
  χ« ω^α Ιχιι «ν ΐΒ|(ιλ·6ν( δρα/μ«ι...... 134 —
  "Ητοι βριχμαΐ ·ί*υοι χιλιάδ»......
  Έν Χα»οι< τς 19 Μ«Ιο» 1912 Ό 1. Έβ« ωρ ι) Φ η 'Λ,ν λ αν ιοι4 τς ΙϋΜι'οο 191'2. Ό Νομομ>)χανιχό( ^ ^ ±
  Γ. Καβΐωιακης . «:< ;. ι ΕΟιωρι^Φΐ) ί.ι» βραχμ«( ιΓοβι χιλι«ο>(. < , :,-. λ £.ν λανοκ τί ϋ ΜΐΓ(,^ Ι91ίί. ' -" των Δ>ιμοσί«ον "
  ΖΣ
  'Αριθμ. Διατάγ. 43
  Γί-ΟΡΓΙΟ-Ι Α*
  ϊϋΝ ΕΑΑΙΐΛϋΝ
  Έχοντες υπ' ό|/ΐΐ το άπό Ί Μαρτιου 1912 ψήρισμα τή;
  Εκαναστατιχής των Κρηΐων Σν*ιυ7-ο>;< *αί το αρθ. 7 τ:-< υττ' αριθ. 93 τού υΐΐ .^υφυμϊτας τί]; Συνί/,υσεω; των ΕλΑηνων εν Κρηττ;, προτασει τώ» επί τή; Λημοήχς Ασφα¬ λείας και των Δημοσιων ϋιργων καί επί των Οικονομικών Δι;ι- κο^ιντων Έπιτρ^Γ.ων, στηριζομίν^ εις την υκ' αριθ. ****/4ββ* ε· ε. πρότασιν τής Κεντρικάς αιε.ιθ./νσίως τώ» Δημοσιων Έ και τι} όμοφωνω γνωμ·) της Διοικουσης ' τροπΐ/ς ύπ' αριθ. 114 έ. ί. '—πο«£αοΊζομεν καΐ Έγκρινετβι ή μιλέτη και ο ιτροθπολογισμός έκ 3ρ. 56,779. 2ϋ "]4 6ίΧ την ίυρρ^θμισιν το3 χωρου ΛααΐΛΐ τοθ λιμένος Ή- ραλλει:»·, ισοπεοωσεως, κατασκευάς αποθ<]κών κ.λ.π., άκυρου- μενων των δια τοϋ υπ αριθ. 37 της 2 Μάρτιον 1911 Διαταγ- ,Λατος εγκριθεν των με/.ε:τ(ς κζι προυπολογισμοθ ίια την εκτέλε¬ σιν τού εν Λογφ εργου. Εις τους επι τής Δημοσίας Ασφαλείας και Δημοσίων "Εργων και Οικονομ.κών Διοικούντας 'Κπιτροπβυ; ανατιθεται ή δημο¬ σίευσις και εκτέλεσις τοο παρόντος Διαταγματος. Έ όπως οια την εκτέλεσιν τβυ έργου τούτου οαπα- τω προ^πολίγισμω αναγεγρίμμενη σχίτικΐ] πίστωσις Έν Χανίοις τι) 2δ Μαίου 1912. Ί£ν Όνόμαϊΐ τοΐ Βασ;λ(ο>;
  Ή Διοικοΰσα Έπαναστατ»κη Έπιτροπλ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  ΕΜΜ. Ξ1ΙΡΑ22
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 2
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΧ
  ΤΗΣ ΚΊΓΒΕΡΝΗΣΕύϊ
  Ιβί
  ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
  Γής απαιτουμένης δατιάνης δια την δναρ/ύθμισνν τοϋ ■
  "■ ιμον ΧασΐΑι βΐς χον λτιιένα 'Η^ακλειον, "— ■— —
  άΛθύηκών, ωοπεδωοιν κ. τ. λ.
  Δ. Λ.
  Δ. Λ.
  |1 Έχ,σχϊ^ή χώροο κ«? βεμι-
  λιω* τοίχ*·» κ» βτ,ίλω» μ3 1000 — 2 — 20(>0 —
  Σ/.ιρρ:κίνιαμα έκ τοιμέν-
  τ.................μ3 14- 40- 560 —
  ΑιΟ:!;μή θίμελίων καί άνυ-
  ψώ»ως.............μ3 560— 13— 7280 —
  |ί Μ:ρ-ω7ΐς μ»σ»τκο0 βά-
  . *>;.........../"··** ^3 ~ 4~ 13"2 ~
  ■5 Ξίττή λι&οϊομή φάσεως ζώ-
  I
  νης κ« λί|**ί9ων.....μ3 15 — 80 — 1200 —
  Ν Ο Ξ.ττή λιθοϊομή χορωνί-
  | ϊβί.........;.....μ.τ. 70- 30— 2100 —
  7 'Λ,Λμυχονιάμβτα τρΐΓτά ζειι-
  I
  χτών ^«ριθωρίων κ.λ.*. μ2 400 — 1 60 640 —
  |8 'Αμμ;χονιάματα τετακτ»
  έ:ω-ί;ωτερικά.4..... μί 10 Ο — Ο 80 800 —
  Έπιχϊλ· ψ.ς άττικων μέ πλά·
  χας.Μελίτης........μ.τ. 9ί — 1 50 136 50
  |'ί Δ'.Οιναις ποδιαίς παράθυρον
  ένγίνειτεμάχια......... 2'» — 3 — 72 —
  ΰύ:αι ουρταϊ μετά θν-
  ριϊίς.............. μ2 28- 40- 1120-
  Γ2 Ιΐαράθυρχ μέ ύελοπίναχας
  Ι χαί κιγχΜδας........μ2 24— 35— 890 —
  |3 Φεγνίται ά'νω θυρών____» 13 20 16 — 211 20
  Ι-ί Κατεϊάφισις ήρειπωμένων
  ά-οθηκών κχί λιθίϊομής
  κατ' άχ:κ:πήν.......... 100 —
  15 Μαλακός χάλυψ ζευκτών
  , —βγι,ς............τόν. 12 - 600 — 7200 —
  ,1ο Μαλακός χάλυψ έπιμτ.κι-
  ϊωνΐ.............τόν. 25,120 — 450 - 11304 —
  Μ Σι^ηροϊ έλχυστν.ρες καί
  Ι πρέχΐα Ι..........τόν. 2,500 — 450 - 1*25 -
  [18 Χυτοσιϊηροΐστΰλοι καί ύπο-
  ! Οέματα........... τ6ν. 32,50 — 450 — 1462 50
  γ 9 Υελοπίνακες σιδηροπβ-
  1 γεΐς...............μ2 42 - 12 - 504 -
  Έπιστεγάσματα έκ καϊρο-
  νίων, σανίδων ΓυΙΐβΓθίι
  χ.τ.λ.............μ2 2000— 9 20 18400 —
  " ϊ'ορορρόαιχυτοσιδηραίμγ. 16 — 12 — 192 —
  "Ητοι έν όλω δραχμαί..... 5ϋ779 20
  Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912.
  Ό 'Επιθεωρητής των Δημοσΐων "ί^ρ·(<ύ·» Ν. Πετάβης Εθεωρήθη διά δραχμάς πεντήκοντα 1 χιλιάδας επτακοσίας >3ομήχοντα ίννία κχϊ *"ΙΙΜ.
  Έν Χανίοις τί) 17 Μαίου 1912.
  Ο Διευθυντής των Δημοσίων Εργων
  Σ. 11ΕΖΑΝΟΣ
  ^Αρι^θ. Διχτάγ. 40
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΑΕΤζ; ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  Ι "έχοντες ύπ' δψιι τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψή<ριομα ^Ίί Έπχνχστατικης των Κρητών Συνελιύσιως, καί τό ^Ρθ?ον 7, τού1 ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψγιφίιψατος τής ^νελευσεως των Έλληνων έν ΚρήτΥ). Προτάσιι των επί *■"" Δτ,μοσ. Ασφαλείας χαί των Δημοσίων Έργων καί επί ' Οίκονομιχών Διοιχούντων 'ΕΛΐτρόπων. είς την ϋιζ' αριθ. 2590/2β47 ^· ^· *ρΟτ*'!ν ""ϊί Διίυθύνσιως των Δημοσίων Έργων κΐί τί) όμοοώνω γνώμνι της Λιοικούτης Έ7Γ*ναστατ·.κης ΈπιτροΛης δπ' αριθ" 113 (. ετους. Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν -.', "Αρθρον 1. Έγκρίνονται αίμελίται **ϊ οί τΓρό διά την έχτίλεσιν των ακολούθων Δτ,μοσίων "Εργων. α'. Διά, την χατχσκιυήν αμαξιτής όδοϋ άπό τοϋ χωρίου Μελιδονίου Μυλοποτάμου μέχρι Πχνό:μου έκ δρχγμων 12,000. β'. Διά τή« κατχσκιυτιν τμήιιχτος Χ7τδ Πίριβδλίων ι»ρ4; Πρχβές τϊ5ς άα.«ξ!Τ·ης όδοϋ ίΓΕθύμνης-Άμχρίου έκ δρχχρ·· 35,000. γ*. Διά την κατασκευήν τμημχτος άπό Ι εθύμνης πρός εΑρμί'νους της ά;χχζιτή; όδοϋ Ρεθύμνης-Άγίου Βχσιλείου ίχ. δραχ. 45,000. Άρθρον 2. Έπιτρίπεται δττως δια την εκτέλεσιν τδν Ιργων τούτων διατεθώσιν αί πρός τουτο χοριτιγτιθίκΐαι ϊ%- τχκτοι πΐστώσεις διά γοΟ ΰπ' αριθ. 35 έ. Ι. Διχτάγμχτος ΐπί τοΰ Είδικοΰ Πρ^ϋ7ϋ^Α^γι5μοϋ των έξόδων της Ανω¬ τέρας Διευθύνσεως της Δημ. Ασφαλείας καί των Δημοσ. "Εργων της χρήσεως τοΰ 1911. Είς τοΰς αύτοΰς επί της Δημ. Ασφαλείας κχί των Δημ. "Εργων καί των ΟΐΑθνομΐΛών Διοικ. Έπιτρόπους άνατί- ρεται ή δγιμοσίευσις καί έχτε'λεσί; τοϋ παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις ττ, 26 Μαϊου 1912 •Εν ονόματι τοθ Βασιλέως Ό Δ οικοΟο*α Έπαναστατική 'Επιτροπη Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Ε". ΞΗΡΑΣ Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑίίΝΗΣ ΠΡΟΪ-Ι1ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν όδοϋ άπό τό χωρίον Μβλιδόνι Μυλοποτάμου μίχρ- Πανόρμου. β> Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  4 ϊργων ^' Λ' ^ Λ'
  Α'.
  1 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμίανομένου χαί τού
  διά πυριτιδίς έξορυτσομένου
  βράχου μετα^ερομένου διά
  μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι'
  οίουδήποτε άλλου μέσουπρός
  έπίχωσιν μέχρις αποστά¬
  σεως 800 μέτρ........μ3 4υ00 —■
  2 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμβανομένου καίτοϋ
  διά ιτυρΐΐΐδος έξορυσσομένου
  βράχου χρησιμοποιούμενα
  πρός έναπόθεσιν παραπλεύ¬
  ρως τής όδοΰ.........μ3 500 —
  3 Δάνεια χώματα πρός επί-
  χωσι» επί πάσης φύσεως
  έδάφους............μ5 500 —·
  Β'· Βηοότοιχο» νπαότηρί-
  ζεως γαιών-
  4 Έκσκαφή θεμελίων μέχρι
  βάθους 3 μέτρ........μ3 20 —
  5 Τοιχβποιία έκ ξηρολιθίας μ3 45 —
  Ι". Γέφνραι, γ.ψύρια
  καΐ ο^ϊϊοΙ. ; 4
  6 Έκ?κα|ή δβμελίων επί πά- νϊτ.--'
  1 50 6000 -
  1 — 500 —
  1 — 500 Ι
  1 50 3() —
  6 Η- 270 —·
  ί ϊί
  ίβύ
  ΤΗ_ ΚΤΒΕΡΝΒ-Ε02
  β/;; φύσεως έδάφου;.... μ3
  7 Κ: νη /,·.Ο:ϊ;μή ίιά κονίας μ3
  8 Ξεστή νΐθίδβμή.......μ3
  9 Θολοδομή μετά των θολο-
  τύπων............... μ
  10 Έπικάλαμμα βόλου .... μ*
  11 ΙΙλάκες έπικαλύψεως όχε-
  60
  110
  _ 2 — 120 — , 14 Έπΐλάλυμα βόλου μ2
  15
  28
  - 60 -
  25 —
  2 —
  1100 -
  480 —
  375 —
  56 -
  15 Πλάκες έπιχαλύψεως
  των μ2........ . . .
  οχε-
  60 00 2 00
  80 00 6 00
  120 '
  480 001
  των
  Δι* άπροόπτους δαπάνας. ,
  Έν όλω δραχμαί.......
  Έν Ρεθ'ύμνι; .£ 18 Μαι'θυ 1912
  50—6 — 300 -
  9731 —
  2269 —
  12υ00
  Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
  Χ. Τοολίνας
  Εθεωρήθη δα δραχμάς δώδεκα χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τ γ, 22 Μ» {ου 1912
  Ό Νομομηχανικ,ς τής 1ης περιφερείας
  Γ. Καριωτάκης
  Εθεωρήθη διά ^ραχμχζ δώδεκα χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 22 Μαίου 1912.
  "Ο Διευθυννής των Δηυιοσίών "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  34730 Μ
  270 01
  35ουο υιι
  16 Δι' άπροόπτους 8απάν»ς..
  Έν Ρεθύμντ, τ«5 17 Μαιου 1912 (
  Εθεωρήθη Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
  δια δραχμάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας Χ. Τβθλίνϊς
  Έν Χανί.ις ^ 22 Μαίίΐ» 1912.
  Ό Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας
  Γ. Καρυωτχκης
  Εθεωρήθη
  δια δραχμάς τριάκοντ* πέντε χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 22 Μαίου 1912
  Ό Διευθυντής των Δημοσΐ'ων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Της απαιτουμένης δαπάνης πρός κατασκευήν τμηματος
  άπό Περιβολίων πρός Πραϋές της αμαξιτής ό5ου Ρε¬
  θύμνης Άμαριου
  «&" Ποσόν Τιμή Δαπάνη

  Έίδος έργων
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  Α' μμ
  1 Όρύγματα πάσης φύσεως
  συμπεριλαμίανομέ'νου καίτοϋ
  διά κυριτιδος έξορυσσομένου
  μεταφερομένου διά μονοτρό-
  χου ή διτρόχου ή* δι' οιουδή¬
  ποτε μέσου πρός έπίχωσιν
  μέχρις αποστάσεως 800 μ3 14000 00
  2 Όρύγματ* πάσης φύσεως
  συμπεριλαμίανομένου καίτού
  διιά πυρίτιδος έξορυσσομένου
  βράχου χρησιμοποιούμεν»
  π«ός έναπο&εσιν παραπλεύ-
  ' ρως τήςόδοΰμ3......... 200 00
  3 Δάνεια χώμ.χ-(Χ πρός έπίχω-
  σιν επί πάσης φύσεως έδά-
  ν «ουςμ3............... 1500 00
  /^ Β'. ΊΌΙχοτ ττποότηριξβως
  „, _β γα»ών μετά κονίας
  4 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
  σης φύσεως έδαφους μέχρις
  ^βαθους 3μ μ3.......... 60 00
  ^5 Κοινή Αΐθοδομήδιάκίνίαςμ3 150 00
  Γ'. Βιιρό:οιχοτ νπο^ΐπβί
  <«**<; γαιών 6 Έκσκαφή θεμελίων μχρ βαθους 3μ μ3.......... 140 1 50 21000 00 0 80 1600 00 0 80 12^0 00 1 50 10 00 7 Τθιχοποιία έκ ξηρολιθ:άςμ3 Δ'. Γφ φύ 00 600 00 50 00 90 00 1500 00 210 00 2400 00 8 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬ σης φύεεως έδάφους μ3... θ Σχιιροχονίαμβ: διά θεμελιώ- σβις έν ΰ'δατι διά καθαρας θηραϊχής γτ)ς μ3........ 10 Λιθοδομή διά θεμελιώσεις έν ύ'δατι έκ καθαρχς θηραι- 3 200 00 1 50 300 00 10 00 21 00 210 00 ήγή μ 11 Κοινή ΛΐθοόΌμή έκ κονίας μ3 12 Ξεστή λιθοδομή μ3...... 13 θβλοδομη μετά Θολοτύπωνμ3 20 00 16 00 350 00 10 00 15 00 70 00 30 00 25 00 320 00 3500 0ϋ 1050 00 750 00 ΠΡΟ-Ϊ-ΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ Της ά,πακουμένης δαπά/νης διά την κατασκευήν τμήΗΐτος άπο ΡέΗυμ,νον πρός Άρμένους τής αμαξιτής Ρεθύμνης— Άγιον ΒαοΊλείου. Π έργων Δαπάν Δρ. Λη. Α'. Χα> μαχισ μοί
  1 Όρύγματα χάσης φύσεως
  ^^συμχεριλαμβανομένου καίτίθ
  ^_ διά πυρίτιδβς έξορυσσομένου
  βράχου μεταφερομένου ΐιά
  ^Γμονοτρίχου ή διτρόχου ή δι'
  οΐ.υδήποτε ά'λλουμέσουιτρός
  έπίχωσιν μέχρις άποιτά-
  σεως 800 μέτρον......μ3 8000 —
  2 'Ορύ-^^οηχ πάσης φύσεως
  συμπεριλαμίανομένίΐυ καί τοΰ
  διά πυρίτιδος έςορυσομένου
  βρά/ου χρησιμοποιούμενα
  πρός έναπόθεσιν παραπλεύ¬
  ρως τ)}ς Ο3ού.........μ3 1000 — 1 50 1500 -
  3 Δάνεια χώματα πρός έχί-
  έχί ■
  2 50 20000 -
  β^χΜθΊν επι πάσης φύσεως
  έδάφους........... . μ3 2400 —
  Β'. Ξηρότοιχοι νηοατψ
  ρίξίως γαιών.
  4 Έκσκαφή θίμελίων μέχρι
  βάθίυς 3 μέτρ........μ3
  5 Τοιχοποιία έκ ξηρολιθιας »
  Γ'. Γέφνραι, γεφύρια
  καϊ όχετοί.
  6 Έκσκαφή θεμεΛίων επί πά¬
  σης φύσεως έδάφοιις. ... μ3
  7 Κίΐνή λιθοδομή έκ κονίας..»
  8 Ξεστή λιθαδομή....... »
  9 Θολοϊομή μετά των θολϊ-
  τύπων..............»
  10 Έπικάλυμμα θόλου. ... μ*
  11 Πλακες έπικαλύψεως όχε-
  τών................μ1
  1 — 2400 -
  100 —
  300 —
  1 50
  4 —
  150 -
  1200 -
  500 —
  1200 —
  50 -
  ο _
  10 -
  60 —
  1000 -
  12000 -
  3000 -
  '2Ο —
  135 —
  25 —
  2 —
  3000 -
  270 Ι
  80 -
  6 —
  480 -
  4.000 -
  Έν όλω δραχμαί........
  Έν Ρεθύμνΐ) τή 17 Μαίου 1912.
  Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
  Χ. Τσολίνας
  "Εθεωρήθη διά δραχμάς τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 22 "Μαίου 1912.
  Ό Νομομηχονικός τής 1ης περιφερείας
  Γ. Καριωτ>κης
  "Εθεωρήθη διά δραχμάς τετσαράκοντα πέντε χιλιάδας.
  Έν Χανίοις τι) 22 Μαίοιι 1»12.
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  *_κ τού '—θνεκοϋ