9149

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΣτρατηγός Σκόμπυ εξέδωκε την ακόλουθον προ¬
  κήρυξιν σημερον 4-12-44 πρός τόνΈλληνικόνΛαόν:
  . ΐσταμμα! στερρως οπόθεν τής παρούσης Συνταγματι-
  κης Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί θά την βοηθήσω, βά¬
  σει και των Δ)γων τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως, μέ ό¬
  λας μουτας δυνάμεις.» ^
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ,, 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ ΥΤ Η 3Ε
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α-' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·'
  Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  γτΤΘΡγΊ ΣΥΝΕΡΓγΊΤΩΝ
  ΒΝΛΓΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΜΕΣΕΩΣ
  Πέρασαν τριάμιση χρόνια άφ' ής
  έποχής αί άγριαι όρδαΐ τού Ναζι-
  σμοΰ επλημμύρισαν τα ίερά χώματα
  τής πατρίδος μας ΤΗτο ή έποχή πού
  τό έ'να μετά τό άλλο τα μικρά καί ά
  δύνατα κράτη ύπέκυπτον είς την δύ¬
  ναμιν τής άριθμητικής ύπεροχής τοΰ
  είσβολέως.
  Οί κατακτηταί, ύπερφίαλοι καί ά-
  λαζόνες, σάν νικηταί πού παρουσιά-
  ζοντο τότε, διεκήρυξαν μέν δτι ήλθον
  διά νάέκδιώξουν τούς έχθρούς των
  άπό τό έδαφός μας, άλλά ήμδς τόν
  Ελληνικόν Λαόν, έλεγον, θά μετα
  χειρίζοντο ώς φίλους. Έν τή
  πραγματικότης δμως κατέλαβον τα
  σπίτια μας, πήραν τα έπιπλά μας, ά
  πεγύμνωσαν την αγοράν μας άπό δ-
  τι καλόν καί πολύτιμον εΐχε, έπέβα-
  λον τόν άναχρονιστικόν θεσμόν τής
  ύποχρεωτικής εργασίας, έφήρμο
  σαν τό σκληρόν καί άδικον μέτρον
  των όμαδικών κυρώσεων κατά των
  άθώων διάπράξεις άγνώστων καί έν
  γένει έπέβαλον τόσους περιορισμούς
  καί τόσας δυσκολΐας, ώστε ό δύσμοι-
  ρος λαός ήρχισε νά κύπττ] υπό τόν
  βαρύν ζυγόν τής νέας τάξεως πραγ-
  μάτων.
  Ό τόπος μας δέν υπήρξε ποτέ αύ
  τάρκης. Τα περισσότερ έκ των είδών
  τής πρώτης άνάγκης είσήγοντο άπό
  τό εξωτερικόν. Κατά τόν πρώτον λοι-
  πόν χειμώνα τής δουλείας μέ τόν ά-
  ποκλεισμόν τόν οποίον έπέσυρεν ό
  κατακτητής είς την χώραν μας, επήλ¬
  θε μεγάλη έλλειψις δλων των είδών
  καί ιδίως των τροφίμων.
  Όλος ό κόσμος ^ύπέφερε έκ τής
  δημιουργηθείσης καταστάσεως. Άλ-
  λοι πολύ καί άλλοι ολιγώτερον. Αί
  συνέπειαι των στερήσεων υπήρξαν έκ
  δηλοί επί τής ύγείσς καί αυτής τής
  ζωής των λαικών ιδίως τάξεων
  νκεΐ δμως δπου δέν είναι δυνα¬
  τόν νά περιγραφή τό άπελπιστικόΛ
  τής καταστάσεως είναι ή περιφέρεια
  των Αθηνών. Κατά εκατοντάδας έ-
  σημειοθντο καθ" εκάστην οί έξ άσι-
  τείας θάνατοι καί ή άπαθλίωσις καί
  άποβιταμίνωσις των λαϊκων τάξεων
  θ' αφήση διά πολύν καιρόν μετέπειτα
  τα ϊχνη της|είς τόν τόπον.
  Καθ* δλον τό χρονικόν τουτο διά-
  στημα τής σκληρδς δουλείας, ό Ελ¬
  ληνικάς Λαός, έκτός ελαχίστων έ
  ξαιρέσεων, έδείχθη άντάξιος των ί-
  στορικώντου παραδόσεων. Εναντίον
  των ολίγων, εύτυχώς οΐτινες έλησμό-
  νησαν τάς έθνικάς των ύποχρεώσεις
  καίέβοήθησαν τόν εχθρόν κατά τής
  ιδίας πατρίδος έ'χει ήδη στραφή ό πέ-
  ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΠΜΣ
  Η ΠΝΠΡΡΩ-Ι-
  Ή συζήτησις εΐχε φθάσει στό κατα
  κόρυφο Ακριβώς άλλωστε όπως
  συμβαίνει συνήθως μεταξύ μας, πού
  πέρνωμε πά ντα προσωπικά, κάθε ζή-
  τημα πού ίπάνω σ'αύτό γίνεται κου
  βέντα.
  Τό θέμα ήταν πραγματικά ένδια
  φέρον. Σχετιζόταν μέ την δλη κατά-
  στασι, καί καθένας εΐχε άπό μιάγνώ
  μη καί άπό μιά λϋσι νά προτείνη.
  Άνάμεσα στό κθκλο τό φιλικό, ή¬
  σαν δλων των είδών οί ψυχοσυνθέ-
  σεις. Όλες οί άποχρώσεις άπό τόν
  ύπεραισιόδοξοΐσαμε τόν καθολογικά
  άπαισιόδοξο καί άπό τόν πιά όρμη-
  τικόίσαμε τόν διστακτικό καί τόν
  έπΐφυλακτικό.
  Καταλαβαίνετεβέβαια, μέσα σ'ένα
  τέτοιο κΰκλο, άν είναι δυνατό νά λη-
  ξη μιά συζήτησις ήρεμα κι' άν είναι
  δυνατό 'νά βγή έ'να συμπέρασμα. Α¬
  κριβώς στήν ώρα απάνω ήλθε καί ό
  νιατρός τής συντροφιάς, πού πήρε τό
  λόγο, ΰμα κατατοπίστηκε στή κου-
  βέντα.
  —Έχω τό γνώμή πώς ό κόσμος
  λεκυς τής ελευθέρας Έλληνικής Δι
  καιοσύνης.
  Έκτός δμως των ολίγων τούτων
  οΐτινες έβοήθησαν τόν εχθρόν μέ τό
  κατάπτυστον έργον των, υπήρξε κα
  μία άλλη κατηγορία Έλλήνων, οί ό
  ποΐοι, ώθούμενοι άπό την άπληστεί-
  αν τοθ έμπορικοΰ κέρδους, έλησμό-
  νησαν τάς πατροπαραδότους αρχάς
  τού "Ελληνος περί ;Κοινωνικής κα
  χριστιανικής αλληλεγγύης καί ήλθον
  συνεπίκουροι των γερμανών κατα-
  κτητών είς τό κατά τοθ ΈλληνικοΟ
  πληθυσμοθ καταστρεπτικόν έργον
  των.
  Αύτοι είναι έκεΐνοι οί όποΐοι δταν
  ό Λαός εστέναζεν υπό τα βαρέα πλήγ
  ματα τής γερμανικής μπότας, πολυ-
  ειδώς καί πολυτρόπως βασανιζόμε-
  νος, αύτοι συνειργάζοντο μετά των
  έχθρών τής πατρίδος των έχοντες ώς
  μόνην κατεύθυνσιν τόν άθέμιτον πλου
  τισμόν. Είναι έκεΐνοι οί όποΐοι, δ¬
  ταν ό λαός έμαστίζετο υπό τής «πεί
  νης καί των στερήσεων τής δουλεί
  άς, αύτοι άπελάμβανον, άδιαφο-
  ροθντες δι* δλους, επάνω είς τα ά-
  μύθητα κέρδη τού ευκόλου των πλου
  τισμοΰ. Είναι οί άνθρωποι πού με¬
  τεχειρίζοντο ελευθέρους τα γερμανι-
  κά^άερσπλάνα διά τάς ατομικάς καί
  εμπορικάς των ανάγκας. Είναι αύ¬
  τοι πού έλάμβανον άκωλύτως τάς
  αδείας έξαγωγής άπό τα γερμανικά
  γραφεΐα, δταν είς ημάς τούς κοινούς
  θνητούς δέν έχορηγεΐτο αδεία άπο-
  στολής ολίγων κιλών ελαίου είς
  τούς έν τή πρωτευούση, λιμώττοντας
  συγγενεΐς μας. ΕΤναι οί άποκρύ-
  πτοντες τα τρόφιμα. Είναι οί ύποτι-
  μώντες τό εθνικόν νόμισμα. Είναι
  οί εκμεταλλευταί τής δυστυχίας τοθ
  λαοΰ.
  Οί άνθρωποι αύτοι, εύτυχώς ο¬
  λίγοι μεταξΰ των πολλών, είναι
  γνωστοί δλοι των είς δλους μας. Κρί-
  νονται μέ τό αύτό μέτρον, έκ των ά-
  ποτβλεσμάτων τΰν έργων των, ώς
  καί οί, κοινοί προδόται τής Πατρίδος
  Πλήν δμως μόνον οί τελευταΐοι
  ευρίσκονται είς τάς φυλακάς. Πά
  ρά τάς έπαγγελίας των αρμοδίων
  άρχών περί καθολικής έπιβολής τής
  Έθνικης Νεμέσεως, οί άνθρωποι αύ¬
  τοι κατορθώνουν εισέτι νά περιφέ·
  ρωνται έλεύθεροι μεταξύ των θυμά-
  των των.
  Καί δμως πρέπει νά ίκανοποιηθή
  τό εθνικόν αϊσθημα περί έπιβολής
  δικαίων ποινικών κυρώσεων ^καί συγ¬
  χρόνως νά δοθή παράδειγμα είς
  την μέλλουσαν γενεάν.
  δταν καταπιάνεται σέ μιά κουβέντα
  ξεχνά πάντα τού τή μεγάλη βάσι
  άπό την όποία πρέπει νά ξεκινήστι,
  παραβλέποντας τής λεπτομέρειες,
  ποΰ είναι γιά νά συγχίζουν μόνο.
  Τό μυστικό σέ κάθε κατάστασι εΐ-
  ναι πρό παντός νά βρή κανείς τό
  ρυθμό πού ταιριάζη.
  Καί ό ρυθμός αύτός, πού θά δώ¬
  ση την ίσορροπία είναι ή άπαραί
  τητη προυπόθεσι χωρίς την όποία δέν
  μπορεΐ νά σταθή τίποτε.
  Χωρίς νά πδμε πολύ μακρυά έ-
  ξετάζοντας τό σΰμπαν πού είναι ή
  τελειότερη έκδήλωσι τοΰ ρυθμοθ καί
  τής ίσορροπίας, άς πάρουμε τόν έαυ
  τό μας, τόν άνθρώπινο όργανισμό
  Αύτό τό θαθμα, πού τόσο λίγο τό
  ξέρουμαικαί τόσο λίγη προσοχή τοθ
  δίνωμε μπορεΐ νά μας πή πολλά.
  Ένας μεγάλος άριθμός όργάνων
  καί £νας άφάνταστος άριθμός κυτ-
  τάρων δουλεύει άπό τή πρώτη στιγ-
  μήϊσαμε τό τέλος. Καί δλη αυτή ή
  δουλειά πού γίνεται μέ τόση κανονι-
  κότητα καί μέ τό τελειότερο ρυθμό
  δέν εχει άλλο σκοπό παρά νά βα¬
  στάξη την ίσορροπία πού τή λέμε ύ-
  γεία.
  "Ε! αυτή την ύγεία, αυτή την ίσορ¬
  ροπία εχει άνάγκη καί κάθε άλλος
  όργανισμός. Γιατί καί £να έθνος καί
  έ'να κράτος είναι όργανισμός κι' αύ¬
  τός μέ τα έκατομυύρια τα κύτταρά
  τού, έμας καί τό μεγάλο άριθμό των
  όργάνων τού, πού είναι ή πού πρέ-
  πει νά είναι οί όργανομένες τάξεις
  τού καί δλα αΰτά πρέπει να
  δουλεύουν κανονικά μέ ρυθμό
  καί μέ ίσορροπ'ττ γιά νά κρα
  τοΰν την ύγεία το3 κράτους, πού
  στή περίπτωσι αύτ) όνομάζεται Εύ
  νομία, δικαιοσύνη, άσφάλεια, τάξι.
  Άλλά γιά νά γίνη αύτό, προϋπο
  θέτει πάντοτε, πώο πρέπει νά ίκα
  νθποιοθνται ή άναγκες δλων, γιά
  νά μποροΰν νά δίνουν στό σύνολο,
  καθένας χωριστά έκεΐνο πού πρέ¬
  πει.
  Τό άντίθετο δημιουργεΐ την ά-
  ναρχίαστόν όργανισμό την άσθέ-
  νεια, καί στό κράτος τή κακή διακυ-
  βέρνησι, πού καταλήγη σιγά στό μα-
  ρασμό ή μιά καί καλή στή κατα
  στροφή.
  Περνοΰμβ καί μειςτώρα μιά κρίσι-
  μη άρρώστεισ, σάν κράτος. Χρειάζε
  ται προσοχή νά χρησιμοποιήσωμε
  κεΐνο πού χρειάζεται γιά νά τονώσω
  με τόν άρρωστο.
  Ή άνάρρωσι είναι κι' αυτή μιά
  δύσκολη περίοδος, όχι βιαστικά, 6χι
  άποτομνιες. Πρέπει τα κύτταρα νά
  ξαναπάρουν τή ζωτικότητά τους νά
  βροΰν το ρυθμό τους γιά νά ξανα
  μποΰν στή δουλειά.
  Άπό μδς έξαρτάται, άρκεϊ νά
  κρατήσουμε τή λονική πού βγαίνει
  άπό τό κοινό μυαλό
  Κάθε άλλος τρόπος θά οδηγήση
  στή συμπλήρωσι τής καταστροφής
  Καίή συντροφιά παρεδέχθη.
  Βΐοηα..
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΤΑ ΚΑΚΟΪΡΓΗΜΑΤΑ £Ν ΠΕΛΟίΙΟΝΗίΩ
  Β Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  εδήλωσεν δτι άπό τής εγκατα¬
  στάσεως τής Κυβερνήσεως είς τάς Ά
  θήνας δέν συνέβησαν φόνοι έκ μέ-
  ρους των άναρχικών είς την Πελο-
  πόνησον. Πολύ καλά! Κατά την επί¬
  σημον δμως έκθεσιν τοθ Γενικοϋ Εί
  σαγγελέως Πατρών άπό τής φυγής
  των Γερμανών έκ Πελοπονήσου μέ-
  χρι τής άφίξεως τής Κυβερνήσεως
  είς τάς Αθήνας ήτοι έν διαστήματι
  ολιγώτερον τού μηνός οί άναρχικοί
  έκρεοΰργησαν είς την Πβλοπόνησον
  πλέον των 10 000 έθνικιστών. Τό άν
  τώρα τα δυστυχή αύτά θύματα έ-
  κρεουργήθησαν πρό ή μετά την εγ¬
  κατάστασιν τής Κυβερνήσεως είς
  τάς Αθήνας ουδεμίαν ασφαλώς έ-
  χει σημασίαν. Γεγονός είναι δτι έ-
  κρεουργήθησαν, ώς έπίσης γεγονός
  είναι δτι κάποτε, ϊσως πολύ γρήγο
  ρα, οί δολοφόνοι των, δποιοι καί
  άν είναι, θά πληρώσουν μέ τό βρω-
  μερόν σαρκίον των τάέγκλήματάτων.
  Ο*. ΖΕΥΓΟΕΚΑΙΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΙΣ
  Ηέν ΆθήνΟΤις έκδιδομένη κομμου-
  νιστική συνάδελφος «Ριζοσπά
  στής» όμολογεΐ δτι ό κομμουνιστήςτέ
  ως'Υιΐουργός τής Γεωργίας κ. Ζεϋγος
  συνέγραψε βιβλίον είς τό οποίον ύ-
  Γτοστηρίζει την αύτονόμησιν τής Μα
  εδονΐας καί Θράκης. Έπαναλαμ-
  ϊάνομεν: Πρός αύτονόμησιν τής Μα
  εδονίας καί Θράκης, όμολογεΐ ό «Ρι
  οσπάτης»,όκομμουνιστής τέωςύπουρ
  'όςκ. Ζεϋγος συνέγραψε βιβλίο». Καί
  άλλην μίαν φοράν: Ή Μακεδονία
  αί ή Θράκη πρέπει νά αύτονομη-
  οΰν ύποστηρίζει είς τό βιβλίον τού
  τέωςύπουργόςκ.ΖεΟγος καθ" όμολο
  Ίαν τής κομμουνιστικής εφημερίδος
  Ριζοσπάστης». Τώρα τί δέον γενέ-
  σθαι; "Η πρέπει νά σπεύση αύριον ή
  άπογευματινή συνάδιλφος νά δηλώ-
  ) δχι ό~κ. ΖεΟγος είναι... «έθνικι-
  στής» έφ' δσον, κατά τάς δοξασίας
  ης, οί έθνικισταί καί δχι οί διεθνι-
  σταί είναι οί ζητοθντες την αύτονο
  μίαν τής Μακεοονίας καί Θράκης, ή
  πρέπει νά άλλάξτ) τόν τίτλον της καί
  ά λέγεται «ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΟΜΑΙ» ..
  Είμεθα έν τούτοις βεβαιοί δτι οϋτε
  ό έ'να θά πράξη οθτε τό άλλο... Θά
  ό ίδωμεν!
  κυριώτερα σημεια
  τού διαγγέλματοςτου κ. Παπαν¬
  δρέου πρός τόν Έλλην. Παόν.
  Κατηγορούμεν την παράταξιν τής άριστεράς
  ή όποία έθεσε τάς βάσεις τού έμφυλίου πολέμου.
  Ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  εξεφώνησε βαρυσήμαντον διάγγελμα
  πρός τόν Ελληνικόν λαόν τό οποίον
  διά λόγους τεχνικών δυσκολιών με
  τεδόθη διά τοθ ΡαδιοφωνικοΟ Σταθ-
  μοθ Λονδίνου ληφθέν ήχογραφΐκώς.
  Ό κ. Πρωθυπουργός ήρχισεν ώς
  εξής:
  «Άπευθύνομαι καί πάλιν πρός τόν
  ελληνικόν Λαόν.
  Ή έθνική ένότης τής Κυβερνήσε¬
  ως διεσπάσθη κατόπιν τής παραιτή¬
  σεως των Ύπουργών τής άριστερδς.
  Όπως καί τότε ούτω καί σήμερον
  τονίζω δτι οί άπαραίτητοι δροι τής
  έθνικής ένότητος συνοψίζονται είς
  τάς άκολούθους λέξεις:
  Μία πατρίς, μία Κυβέρνησις καί
  £νας έθνικός στρατός ό οποίος άνή-
  κει είς τό Κράτος καί ύπακούει τάς
  διαταγάς τής Κυβερνήσεως...
  ...Ή Κυβέρνησις είχεν εκδώση διά-
  ταγμα διά τοΰ όποίου δλαιαί άνταρ-
  χικαί όμάδες θά διελύοντο έντός τοθ
  διαστήματος άπό τής 1ης μέχρι τής
  10ης Δεκεμβριού. Τό διάταγμα τουτο
  είχεν υπογραφή παρά πάντων των
  μελών τής Κυβερνήσεως και ή από¬
  φασις τής Κυβερνήσεως υπήρξε δμό-
  φωνος.
  Πλήν δμως ή άριστερά παράταξις
  ήθέτησεν την υπογραφήν της καί έ-
  πρότεινε έκ των ύστέρων νέους δ
  ρους.
  Μάς εζήτησαν νά διαλύσωμεν την
  όρεινήν μας ταξιαρχίαν, τούς ήρωας
  τοθ Ρίμινι, τόν ιερόν λόχον καί τα
  τμήματα τοθ στρατοϋ Μέσης Άνα-
  τολής....
  ...Τό "Εθνος πρέπει νά γνωρίζη
  ποίος Ιπταισε.
  Έχομεν την συνείδησιν ήρεμον δι¬
  ότι παρά τάς έπικρίσεις τάς οποίας
  εδέχθημεν καί τάς ύποχωρήσεις είς
  άς προέβημεν, έξηντλήίσαμεν κάθε
  δριον ύπομονής...
  ...Όλόκληρος ή εύθύνη βαρύνει
  την άκραν αριστεράν ή όποία προ-
  σπαθεΐ νά εξεγείρη την χώραν είς
  εμφύλιον πόλεμον.
  Θέλουν νά εχουν ολόκληρον την
  διοίκησιν είς χείρας των.
  Τούς άνεκοινώσαμεν τάς άποφά-
  σεις τής Κυβερνήσεως καθώς καί
  πλήρην αποδοκιμασίαν των άποφά-
  σεών μας έκ μέρους τής Βρεττανικής
  Κυβερνήσεως καί τοθ ΣυμμαχικοΟ
  Στρατηγείου...
  ...Ή Κυβέρνησις θά προχωρήση
  άπερίσπαστος είς τό έργον της άνευ
  τής συμμετοχήν τής άριστεράς βάσει
  των προγραμματικών δηλώσεων τής
  18 Όκτωβρίου.
  Άπευθύνομαι πρός τούς νέους τής
  ΕΑΜ καί τούς κάνω έκκλησιν να:
  μην ύπακούσουν τούς άρχηγούς των.
  ΕΤνε δυνατόν νά πλήξετε την Πα·
  τρίδα είς την καρδίαν.
  Πρέπει νά άκούσετε την φωνήν τής
  Πατρίδος καί δχι τής οργανώσεως.
  Όφείλετε νά άκούσετε την φωνήν
  τής Ελλάδος...
  ..Πολέμιοι τής αντιδράσεως, ση-
  μαιοφόροι τής ελευθερίας, μέ την
  θερμήν συμπαράστασιν, καί την βο¬
  ήθειαν των μεγάλων Συμμάχων μας
  θά προχωρήσωμεν είς τό έργον μας
  καί θά φέρωμεν είς πέρας τόν ιερόν
  σκοπόν δν άνελάβαμεν.
  Ζήτω ή αίωνία Ελλάς.
  Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΤΕΑΕΤ8 ΕΙΣ ΤΗΝ Ε2ΤΙΛΝ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΣ2ΙΤΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την παρελθοΰσαν Πέμπτην 30 λή
  ξαντος καί περί ώραν 11 π μ. είς τα
  Λαίκά Συσσίτια «Άνδρέου καί Μα¬
  ρίας Καλοκαιρινοΰ> δπου λειτουρ-
  γοθσι σήμερον τα παιδικά, έλαβεν
  χώραν σεμνή καί έπιβλητική τελετή
  Παρέστησαν ό Πανοσιολογιώτατος
  Πρωτοσύγκελλος τής Ίερδς Μητρο¬
  πόλεως Άρχιμ κ. Εύγένιος Ψαλλι·
  δάκης, ό Άντιηρόσωπος τής Έλλη-
  νίκης Κυβερνήσεως κ. Έμμ. Παπα-
  δογιάννης, ό Στρατιωτικός Διοικητής
  Νομοΰ Ηρακλείου κ. Ανδρέας Νά-
  θενας, ό Ούδέτερος άντιπρόσωπος
  τοΰ Δ.Ε.Σ. κ. Έλεγκρεν, ό Ταγμα-
  τάρχης κ Γεώργιος Κατσιρντάκης
  έκ μέρους τοθ Φρουραρχείου Ηρα¬
  κλείου, ό κ. Δήμαρχος καί Μέλη τής
  Έκτελεστικής Έπιτροπής τοΰ Ε.Ο.-
  X
  Α.Μετά την τελετήντοΰΆγιασμοΰ
  ό Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελ
  λος διηρμήνευσε την ευγνωμοσύνην
  των σιτιζομένων παιδίωνκαί των γο-
  νέων αυτών πρός τόν Διεθνή Έρυ-
  θρόν Σταύρον καί πρός τούς κατά
  καιρούς έν Κρήττ) Άντιπρθσώπους
  αύτοθ Τό έργον τοϋ Έρυθροΰ Σταυ-
  ροΰ, είπεν, έκτιμδται δεόντως υπό
  τοθ εύεργετηθέντος εύγνώμονος πλη-
  θυσμοΰ τής Νήσου, ό οποίος είς τάς
  σκληράς ημέρας τής μαύρης αύτοϋ
  σκλαβιάς άπέβλεπεν είς τόν Διεθνή
  άνθρωπιστικόν "Οργανισμόν τοΰ Έ-
  ρυθροΟ ΣταυροΟ ώς πσρήγορον άγ¬
  γελον καί άνβκουφιστήν τής δυστυ¬
  χίας τού.
  Άνεφέρθη ακολούθως είς τάς προ
  σπαθείας των Ούδετέρων Άντιπρο-
  σώπων πρός διάσωσιν των τροφίμων
  τοΰ ΓερμανικοΟ στρατοΰ, χάρις είς
  τάς οποίας δέν εγένοντο ταθτα πα-
  ρανάλωμα ηυρός. Μετά ταυτα ηύχα-
  ρίστησεν καί έπήνεσεν την ΈρΙτιμον
  κ. Μαρί Πετράκη, Διευθύντριαν τής
  Έστίας, ώς καί τάς Έριτίμους Κυρί-
  ας καί ,ίΔεσποινίδας τοθ Ε.Ο ΧΆ., αί
  οποίαι μετά θερμουργοϋ ζήλου καί
  θαυμαστής άφοσιώσεως ττροσφέρου-
  σι τάς υπηρεσίας αυτών είς τό θεά·
  ρεστον έργον των Παιδικών Συσσι-
  τίων καί έξέφρασεν είς αύτάς την
  ίύαρέσκειαν τής Μητρός Έκκλησίας.
  Έκφράζομεν είς πάσας, είπεν, την
  εύαρέσκειαν τής Μητρός Έκκλησίας
  δι' δσα προσεφέρατε καί ,προσφέρε-
  τε είς τα παιδικά συσσίτια καί την
  παντοειδή εξυπηρέτησιν των άπόρων.
  Τα όνόματά σας συνεδέθησαν μέ
  την εύγενεστέραν εκδήλωσιν τής φι·
  λοπατρίας κατά ημέρας κρισίμους
  καί πικρδς δουλείας τοΰ Έθνους
  μας.
  Προτρεπόμεθα δπως μετά τοθ Ιδί-
  ου ζήλου καί των αυτών άγνών χρι
  στιανικώνκαί πατριωτικών αίσθημά-
  των συνεχίσετε τό θεάρεστον έργον
  πρός σωματικήν καί ηθικήν ανάπτυ¬
  ξιν καί άγωγήν των παιδίων έν τώ
  πλαισίω των χριστιανικών καί Έθνι-
  κων παραδόσεων τής Φυλής.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
  — Ό Διοικητής των Βριττανικών
  Δυνάμεων στρστηγός Σκόμπυ διέτα-
  ξε δπως αί όμάδες τοΰ ΕΑΜ νά έγκα
  ταλείψουν την περιοχήν τής Άττική"ς.
  —Νεώτεραι πληροφορίαι άνσφέ-
  ρουν δτι Βρεττανοί ναΰται ετραυμα¬
  τίσθησαν υπό των διαδηλωτών είς
  τόν Πειραια.
  —Ή Βρεττανική Διοίκησις έπενέβη
  διά νά προλάβί) μελλοντικάς ζημΐοχ;
  τής Ελλάδος.
  ιί
  υς.
  ίλμα δ'
  «τρατο
  -Ο! γ«>-
  μέ την
  »ναρ(·υ
  ραφίαν
  #ά υπο
  γλώσ·
  ς τρ··
  Ψ
  θ_
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 5
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡ1ΤΗ 5 Δ)Ρρ(βυ 1944
  ΤΟΠΙΚΡ) ΝΕΡΊ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΣΦΑΓΗ
  ΚΑ1 ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΜΝΩΝ
  Ό Διοικητής τί)ς Χο>ρ)κής κ Έμμ
  Πυτικάκης δι' άνακοινώσεώς τού κσ-
  θιστφ γνωστόν δτιδι' αποφάσεως τοθ
  Ύπουργείου Άγορανομίας απηγο¬
  ρεύθη ή σφαγή καί ή πώλησις άμνών
  καΐ έριφίων γάλακτος μέχρι τής 2Οής
  τρέχοντος μηνός.
  Κατόπιν τούτου ή ενταύθα Διοίκη¬
  σις Χωρ)κής απηγόρευσε τόσον την
  σφαγήν καί πώλησιν άμνών καί έρι-
  φΐων γάλακτος έν τή περιφερεΐα τοθ
  Νομοΰ Ηρακλείου, όσον καί την πα¬
  ρασκευήν φαγητών έν τοίς έστιατο
  ρίοις έκ τοιούτων κρεάτων. Οί παρα
  βάται θά διώκονται ποινικώς βάσει
  των διατάξεων τοϋ ΆγορανομικοΟ
  Κώδικος, τα όέ παρανόμως σφαζό
  μενά σφάγεια άμνών καί έριφίων γά
  λακτος θά κατασχωνται.
  ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
  Κατά τάς απογευματινάς ώρας
  τής Κυριακάς κατέπλευσε είς τόν λι¬
  μένα μας Αγγλικόν ατμόπλοιον
  > Μόλιςώς τουτο ήγκυροβόλησε άμέ-
  σως οί ναυτοπρόσκοποι δλοι αύτο-
  βούλως προσήλθον πρός έκφόρτωσίν
  τού κατορθώσαντες τουτο έντός έλα
  χίστου χρονικοΰ διαστήματος.
  Διά την ευγενικήν ταύτην πράξιν
  καί παραδένγματικήν των έργαιικό-
  τητα ή κοινωνία μας, ημείς καί ό
  πλοίαρχος, τοίς άπονιμομεν εναμεγά
  λονκαΐ δίκαιον επαινον.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΠΤΟΝΤΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
  Είς την Διοίκησιν τής Χωρ)κής κα-
  τηγγέλθη παρά τής υπηρεσίας γραμ·
  μών δτι άποκόπτονται τα ,χηλεφωνι-
  κά καλώδια των γραμμών Ηρακλεί¬
  ου—Λασηθίου παρά διαφόρων προ-
  σώπων καί μεταφέρονται ενταύθα
  πρός πώλησιν.
  Κατόπιν τούτου ό Διοικηκής τής Χ)
  κης κ. Πυτικάκης εξέδωκε ανακοίνω¬
  σιν διά τής οποίας καθιστδ γνω¬
  στόν δτι πάς δστις ήθελε καταγγελ-
  θή μεταφέρων ή κατέχων τοιαΰτα
  τηλεφωνικα ή τηλεγραφικά καλώδια
  θά συλλαμβάνεται καί θά ένεργοθν-
  ται εναντίον τού τα δέοντα, κατα-
  σχομένων καί των καλώδιον.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Είς τό ύπ' αριθ. 39 φύλλον τής Έ-
  θημερΐδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ» υ¬
  πό τόν τίτλον «νά πάψουν οί κανιβα
  λισμοί» έσχολιάσθη ή σύλληψις συνε¬
  πεία διατσγή τής υπηρεσίας μας προ
  σώπων τινών έκ Λαρανίου καί ήτήθη
  κατά τρόπον έπικακτικόν ή διάλυσις
  τού δικαστικοΟ τμήματος ΎπαΙθρου.
  Ή απόφασις τής "Υπηρεσίας μοί) εί¬
  ναι δπως τό Δικαστικόν τμήμα της
  συνεχίση την εργασίαν τού, πρός
  σύλληψιν παντός προδοτου καί συ¬
  νεργάτου των Γερμανών. Τό γρα¬
  φείον τούτο θά επιμείνη, καί θά χωρί-
  ση, μέ σταθεράν βήμα άλλά καί ταχΰ
  είς τό Ιργον τής εκκαθαρίσεως των
  έγκληματιών τής Πατρίδος, έΌτω καί
  άν οί άνακοινώσεις τΓ)ς «Ελευθέρας
  Κρήτης» καί των συντακτών της είνε
  άντίθετοι των άπόψεών μας
  Ή Κυβέρνησις εχομεν την πεποί¬
  θησιν δτι θά υιοθετήση την τακτικήν
  μας αυτήν ή όποία ουδένα άλλο σκο¬
  πόν έπιδιώκει εί μή την έξυγείανσιν
  τής κοινωνίας έκ τής σαπρίας των ά-
  μαμπολησάντων την πατριωτικήν συ¬
  νείδησιν τού "Ελληνος καί συνεργα-
  σθέντων μετά τού έχθρού, γενόμενοι
  άφορμή νά θυσιασθώσιν τόσαι φυσιο
  ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Αί Βρεττανικαί δυνάμεις είσεχωρησαν
  είς τα προάοτεια τού Βέν-Λό.
  ιΚ
  Κ
  *
  -|£Ί*!
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ήέ-
  ξαπολυδείσα επίθεσις είς τόν
  τομέα τού Μάς σημειώνει ικα¬
  νοποιητικάς προόδοίυς. Μέχρι
  τής χδές Βρεττανικαί Δυνάμεις
  είσεχωρησαν είς τα προάσ.^ια
  τού Βέν Λό έν χιλιόμετρον
  άπό την πόλιν.
  Είς τάς πόλεις Λίνιχ καί
  Γιοΰλιχ συνεχίζονται αί όδο-
  αφορμη να ουσιασοωσιν τόσαι ψυσιο-!υαγ[αι Μετα£ύ τΛν πόλεων αύ
  γνωμίαι πατριωτικαί έκ τοΰ ΝομοΟ μαΧιαι· "ΐ6,7 .? < , , □*, των κατελήφθη ή πόλις Ροεν- τορφ. Άμερικανικαί Δυνάμεις προ- ελαυνουν είς τό λεκανοπέδιον μας. Όποιαδήποτε δαως καί εάν είναι ή άποψις τής «Έλεύθερης Κρήτης>
  άλλά καί αυτής τής Κυβερνήσεως η¬
  μείς μή έπιδιώκοντες πολιτικά όφέλη
  έκ τής παρούσης καταστάσεως δέν
  θά έπιχειρήσωμεν νά συγκαλύψωμεν
  προδότας, άλλά θά τιμωρήσωμεν καί
  τούς προδότας καί τούς συμπαρα-
  στάτες ύπερασπιστάς τα: ν οΐτινες πα·
  ραβλέπουν πρό τοϋ συμψέροντος τοΰ
  κόμματος τό τοιούτον τής Πατρίδος.
  Ό Στρ. Δ)τής (Ύπαίρθου
  ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατ' εύγενή" παραχώρησιν τής Αγ-
  γλικής "Υπηρεσίας, εξησφσλίσθη ή
  άεροπορική διαβιβασις τοϋ ταχυδρο¬
  μείου είς Αθήνας καί λοιπήν Έλλά-
  δα καθ" εκάστην.
  Ή σχετική άλληλογραφία, επί τοθ
  παρόντος μόνον επιστολαί καί δίλ-
  τάρια, δέον νά κατατίθενται είς τα
  γραμματβκιβώτια τοΰ Ταχυδρομείου
  τό βραδύτερον μέχρι τής ΙΟης πρωι-
  ς ώρας.
  (Έκ τοΰ Ταχυδρομείου Ηρακλείου)
  τοΰ Σάαρ καί κατέλαβον την
  γερμανικήν γέφυραν είς Σάαρ
  Μάουτερν, διαβάσαι τόν ποτα-
  μόν Σάαρ.
  Ή 3η Άμερικανική στρατιά
  μάχεται έντός γερμανικοΰ έ-
  δάφους επι μετώπου 65 χιλιό¬
  μετρον. "Αλλαι Συμμαχικαί
  Δυνάμεις κατευδύνονται πρός
  τό Σάαρ έκ νότου.
  Κατά τόν παρελδόντα μήνα
  Νοέμβριον έρρίφδησαν είς την
  Γερμανίαν παρά τής Συμμαχι-
  κής άεροπορίας εκατόν χιλιά»
  δας τόννους βομβών.
  Είς την Ούγγαρίαν αί γερμα¬
  νικαι δυνάμεις διαιροϋνται. Δι'
  ημερησίας διαταγής τού ό Στρα
  τάρχης Στάλιν ανήγγειλε την
  κατάληψιν τοϋσπουδαίου σιδη-
  ροδρομικοΰ κόμβου τού Μί-
  σκολτς καί τοΰ έπίσης σπου-
  δαίας σημασίας συγκοινωνΐα.
  κου κόμβου Σατουράλ-Κού-
  χελτ.
  χθές Συμμαχικά άεροπλάνα
  όρμώμενα έξ ίταλικών βάσεων
  έπληξαν έχθρικούςστόχους είς
  Βόρειον Ιταλίαν.
  Συνεπληρωδησαν αί κεναί
  δέσεις των πρώην Ύπουργών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Χρησιμοποίησις Λιρθν καί Τμημάτων
  Ι αυτών πρός διευκόλυνσιν των συ-
  ναλλαγών.
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος άνταλ-
  λάσσει άπεριορίστως είς πάντα έπι-
  θυμοΰντα Λίρας μέ Νέας "δραχμάς.
  Κατώτατον όριον χορηγήσεως παρ'
  αυτής Λιρών επί καταθέσει νέων
  δραχμών, όρίζετσι τό ποσόν των
  δραχμών δώδικα χιλιάδων. Ή άν·
  ταλλαγή διά καταθέσεως Λιρών πα¬
  ρά τή Τραπέζα πρός λήψιν δραχμών
  έκ των ΤαμεΙων της θά γίνεται έπί¬
  σης άπεριορίστως. Ή Τραπέζα θά
  εισπράττη δι' εκάστην άνταλλασσο-
  μένην Λίραν δραχμάς δύο πρός κά¬
  λυψιν των πραγματικών αυτής έξό·
  δών.
  Συμφώνως πρός τόν Νόμον ύπ' ά
  ριθμόν 18 ("Εφημερίς τής Κυβερνήσε¬
  ως ύπ' άριθμ. 14 τής ΙΟης Ν)βρίου
  1944) νομισματική μονάς έν Ελλάδι
  είναι ή δραχμή ύποδιαιρουμένη είς
  100 λεπτά. Ή σχέσις τής παλαιάς
  δραχμής, ήτοι των Τραπεζογραμμα¬
  τίων τα όποΐα εξεδόθησαν μέχρι τής
  ΙΟης Ν)βρίου 1944, πρός την νέαν εί¬
  ναι μΐα νέα δραχμή ΐση πρός πεντή¬
  κοντα δισεκατομμΰρια παλαιών
  δραχμών. Σημειωτέον δτι παραλλή¬
  λως πρός τάς νέας δραχμάς θά έξα-
  κολουθήσουν νά κυκλοφορούν ώς νό·
  μιμον νόμισμα υποχρεωτικόν διά τάς
  συναλλαγάς καί τα ήδη έν κυκλοφο-
  ρία παλαιά Τραπεζογραμμάτιαδλων
  τώ'ν μέχρι τής ΙΟης Ν)βρίου 1944 έκ-
  δόσεων.
  Ή σχέσις τής νέας δραχμής πρός
  τό επί Λονδίνου Συνάλλαγμα όρίζε-
  ται άπό 11ης Ν)βρίου 1944 είς δραχ¬
  μάς έξακοσίας (600) κατά λίραν Αγ¬
  γλίας. Αί Στρατιωτικαί λίραι Αγ¬
  γλίας (Β. Μ. Α) τμημάτων Λι-
  ρών μιδς, Σελλινίων δέκα, αέντε,
  δύο Σελλινίων καί Μξ Πεννών, ενός
  σελλινίου ώς καί πεννών Εξ θά
  κυκλοφορούν έντός τής Ελληνικάς
  Έπικρατείας παραλλήλως πρός τα
  νέα Τραπεζογραμμάτια τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος επί τή ανωτέρω (-
  σοτιμία, ήτοι
  Ιον Μία Λίρα ίσον πρός Δραχμάς
  έξακοσίας.
  2ονΣελλ(νια, δέκα ίσον πρός δραχ¬
  μάς τριακοσίας
  3ον Σελλίνια πέντε ίσον πρός δραχ
  μάς εκατόν πεντήκοντα.
  4ον Σελλίνια δύο καί Πέννες έξ,
  ίσον πρός Δραχμάς εβδομήκοντα
  πέντε
  5ον Σελλίνιον ϊν, ίσον πρός Δραχ¬
  μάς τριάκοντα
  6ον Πέννες έξ, ίσον πρός Δραχμάς
  δέκα πέντε.
  Άπό σήμερον τίθενται είς κυκλο¬
  φορίαν νέα ΤραπΕζογραμμάτια των
  Δραχμών εκατόν, των Δραχμών πεν¬
  τήκοντα καί Κερματικά Γραμμάτια
  τοθ Δημοσίου τής μιθς Δραχμης. "Ο¬
  μοίως καί Λίραι των ανωτέρω τμη¬
  μάτων.
  Συνιστάται είς τό κοινόν ή εύρεία
  Έν Ηρακλείω τή 27 Νοεμβριού 1944
  ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  —'Εορτάζοντες καί μή
  Αυριον έορτή τού Άγίου Νικολάου δέν
  ίορτάζουν οθτε δέχονται έπισκέψεις οί
  κ κ. Νικόλαος Πλάτων Νΐκος Κων-
  σταντινίδης. καί Νίκος Κεχσγιαδάκης.
  — Είς τούς έορτάζοντας αυριον Ν. Κο-
  κολάκην καί Ν. Τζωρμπατζάκην εΰχομαι
  χρόνια πολλά. Μ.Α.
  — Ίατροί
  Ή μικροβιολόγος ίατρός κ. Μαρία Λα-
  σκαλάκη—Διαμαντάκη έπανέλαβε άπό
  χβές τάς εργασίας της είς τό ηαρά την
  συνοικίαν Περβόλα έργαστήριόν της ώς
  καί πρότερον.
  Κατόπιν τής παραιτήσεως
  των 6 ύπουργών τής άριστε-
  ράςό πρωθυπουργός κ- Γ. Πα¬
  πανδρέου προέβη είς τάς άκο-
  λούθους δηλώσεις καί συνε¬
  πλήρωσε τάς κενάς 8έσεις των
  υπουργείων τής Κυβερνήσεως.
  «Θλίβομαι βαθύτατα διά την
  επιμονήν των ύπουργών τής ά-
  ριστεράς νά παραιτησοϋν. Συ-
  ναισδάνομαι τάς ευθύνας τάς
  οποίας ανέλαβον άπέναντι τού
  "Εθνους. Θά προχωρήσω είς τό
  τοΰ Λιβάνου καί αί τοιαύται
  τής 18ης Όκτωβρίου έ. έ>
  Ό κ. Πρωδυπουργός προέβη
  είτα είς την συμπλήρωσιν των
  8έσεων των κενών Υπουργεί¬
  ων: Λ Λαμπριανίδης ύπουρ-
  γόςΓεωργίαςι ΆθανάσιοςΣμπα
  ρούνης ύπουργός Οίκονομι-
  κών, Γεώργιος Κάρταλης υπουρ
  γός Οίκονομικών, Σιδερής ύ-
  πουργός Εργασίας και ό μέχρι
  τούδε ύπουργός Συγκοινωνίας
  κ. Στεφανόπουλοςανέλαβε καΐ
  έργον μου καί άνευ τής συμμε- το υπουργείον Δημοσίων Έρ
  τοχής τής άριστεράς παρατά¬
  ξεως όπως άλλωστε άναφέρουν
  καί αί προγραμματικαι δηλώ¬
  σεις τού έθνικοΰ Συμβολαίου
  γων.
  Οίνέοι ύπουργοϊ ανέλαβον
  άμέσως τα καθήκοντά των
  |Αί άπόψεις
  τής Κυβερνήσεως
  Μόλις ή Κυβέρνησις έλαβε
  γνώσιν τής προκηρύξεως εξέ¬
  δωκε διαταγήν διά τής οποίας
  άπηγόρευε κάθε εί'δους διαδή¬
  λωσιν έκ μέρους αίασδήποτε
  οργανώσεως συνιστοΰσα πει¬
  θαρχίαν είς τάς Διαταγάς τής
  Κυβερνήσεως, καί των Βρεττα-
  νικών Άρχών.
  ,5υονχαι
  ϋων. Οί
  αυτών, ο
  ι ακληρα-
  Αί δηλώαειςτού παραιτηθέντος
  ύπουργοϋ κ. Ζεύγου.
  Αφροδίσια καί δερματικά νοσήματα
  "Ιατρός ΕΜΜ. ΦΙΩΡΑΚΗΣ
  ΤΩραι έπισκέψεων 9—12 π μ καί 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τυπογραφείων Έλεύθερης Γνώμης).
  Διανομαΐ Έρυθροϋ Σταυροΰ
  Φέρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ δτι
  απεφασίσθη διανομή είς τόν πληθυ¬
  σμόν τής πόλεως Ηρακλείου μέσω
  των παντοπωλών καί δυνάμει τοθ
  ύπ'αριθ. 15 κουπονίου των άτομικών
  δελτίων Δ Ε. Σ.
  Τα πρός διανομήν εϊδη είναι τα
  κάτωθι κατ' άτομον:
  Σΐτος όκ. 2. Βρώμη δράμ. 300. Ψα-
  ρικά 1 κυτίον προελεύσεως Δ. Ε. Σ.
  ή 2 κυτία Ρέγγες ή' 1 κυτίονΡαμόνες
  καΐ 1 κυτίον Σαρδέλλες.
  Τιμή δι' δλα τα ειδή ωρίσθησαν
  Ό πρώην κομμουνιστής ύ¬
  πουργός είχεν προβή είς τάς ά-
  κολούθους δηλώσεις, κατόπιν
  τοΰ διαγγέλματος τοΰ Διοικη-
  τοΰ των Βρεττανικόν Δυνάμε-
  ων άρχιστρατήγου κ. Ρόναλ
  Σκόμπυ πρός τόν Ελληνικόν
  λαόν τοΰ όποίου τό κείμενον
  άνεγράψαμεν αύτούσιον είς τό
  φΰλλον μας τής Κυριακής.
  «"Ηκουσα τό διάγγελμα τοϋ
  στρατηγοΰ Σκόμπυ. Πιστεύω
  ότι τέτοιες ένέργειες στίς όποΐ
  ες προβαίνει συχνά ό κ. Σκό¬
  μπυ δέν συντελοΰν στήν όμα-
  λότητα τής πολιτικής μαςζωής.
  Εκάλεσε έμένα καί τόν κ. Σβώ
  λο καί μάς εζήτησε τελεσιγρα-
  φικά νά τοΰ ύποβάλουμε δηλώ
  σεις ύπεύθυνες ότι δέν έγκρί-
  νουμε βίαιες πράξεις. Είνε πε¬
  ριττόν νά πώ δτι άρνηθήκαμε
  όποιαδήποτε συζητήση. Σήμε-
  ρα μάςάνακοινώθηκε δτι ή ό-
  ρεινή ταξιαρχία πού ήλθε άπό
  τό έξωτερικό δέν διαλύεται. "Ο
  λες αύτές οί ένέργειες πού εί¬
  ναι άντίθετες μέ τίς άρχές τοΰ
  Συμμαχικοΰ άγώνα ασφαλώς
  δέν έπιδοκιμάζονται άπό την
  Κυβέρνηση τής Μεγ. Βρεττανί¬
  ας. Ή μοναδική λΰσις είναι νά
  διαλυθοΰν δλες οί ενοπλες Δυ¬
  νάμεις τοΰΕΛΑΣ. ΕΔΕΣ,Όρει-
  νή ταξιαρχία Ίερός λόχος καί
  σχηματισμοί Αιγυπτου. "Ετσι ό
  Έλληνικός λαός θάεχη την ή-
  συχία τού καί θά βρτ| την όμα-
  λή έρέλιξη τής πολιτικής τού
  ζωής.
  Ή διαταγή τού Ύπ.
  Στρατιωτικών
  Τό υπουργείον των Στρατιω¬
  τικών εξέδωκε δ)γήν διά τής
  οποίας περιορίζεται ή ώρα τής
  κυκλοφορίαςείς τήνπεριφέρει·
  αν'Αττικής άπότήςβης πρωϊνής
  μέχρι τής 7ης έσπερινής ώρας.
  δραχ. 12 (δώδεκα) κατ' άτομον πρός
  κάλυψιν των έξόδων μεταφοράς καί
  άμοιβής παντοπωλών.
  Ήμέρα ενάρξεως τής διανομής ή
  7η Δεκεμβριού καί λήξεως ή 15η Δε¬
  κεμβριού μετά την παρέλευσιν τής ο¬
  ποίας χάνεται τό δικαίωμα τής πα-
  ραλαβής.
  Ε.Δ.Β,Ε. Γραφείον "Ηρακλείου
  Ή εύγενής επέμβασις
  Ή άμεσος επέμβασις των
  Βρεττανών άντιπροσώπων έ-
  μετρίασε την όξύτητατής κατα
  στάσεως μέχρι τής μεσηαβρίας
  Την πρωΐαν τής
  Κυριακής
  Κατ' ανακοίνωσιν τού πρακτορεί-
  ου Ρώυτερ τό Κουμουνιστικόν Κόμ-
  μα εκυκλοφόρησεν την πρωΐαν τής
  Κυριακής προκήρυξιν τό κείμενον
  τής οποίας καταφέρεται εναντίον
  τοθ ΔιοικητοΟ των Βρεττανικών Δυ-
  νάμεων άντιστρατήγου κ. Ρόναλ
  Σκόμπυ, καί προέτρεπε τα μέλή τής
  οργανώσεως νά κατέλθουν είς δια¬
  δήλωσιν.
  Λυπηραΐ συμπλοκαί
  Παρά τάς διαταγάς τής Κυ¬
  βερνήσεως ή πολιτοφυλακή τού
  Ε. Α. Μ κατήλθεν είς διαδή¬
  λωσιν την Κυριακήν. Ή άστυ-__...
  νομιαπαρά τάς προσπαθείας υ», οδτε
  της δέν κατόρβωσε νά διαλύ- υ'άΐανέλι'
  ση τούς διαδηλωτάς καί άντη-,- έργαοί
  λάγησαν πυροβολισμοϊ άμφοτέ- Εηοι έδ«
  ιν ταύτας
  «ό)αν έστ< ϊέΐοχτή ; τάς χα>
  ίίι)ζίοίο>ς
  έανεςέπ
  ■ά μέχρι τούδε γνω- %>ν, αί δέ ε
  σσεντα "υπάρχουν 15 νεκροί
  148 τραυματίαι.
  —--
  Αργά την νύκτα τής Καριβκής α¬
  νεκοινώθη άπό την οικίαν τοϋ Πρω-
  θυπουργοϋ τής Μεγ. Βρεττανίας τό,
  άκόλουλον μήνυμσ πρός την Έλ
  λάδα.
  Ό κ. Τσώρτσιλ είπεν:
  Τό Διάγγελμα τοθ Άντιστρατή< ' . γου Ρόναλ Σκόμπυ πρό τής κονοποΐ' * *αϊκί(: Μ* ήσεώς τού έλαβεν γνώσιν ή Βρεττ» νίκη Κυβέρνησις ή όποία τό ίνέκρι· ' νεν απολύτως καί τό έπεδοκίμασεν !"" Τ0*°βΐτοι πλήρως. ™ *"^ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΙ Η 'Αδήνας. νια λ Σημεριναί πληροφορίαι έκ ΛονδΙ νού άναφέρουν δτι είς τάς Αθήναι έπικρατεΐ άπόλυτος τάξις. Βρεττανικά άρματα περιπολοθ τάς όδούς κσί Έλληνικά καί Άγγλι κά σμήνη άεροπλάνων περιΐπταν ται τής πόλεως καί των περιχώρων Κατόπιν τής διαδηλώσεως τής Πι λΐτοφυλακής τοθ ΕΑΜ ή Κυβίρνησι έκήρυξε τόν Στρατιωτικόν Νόμον εί Αθήνας καί Πειραια. Λόγω τής άπεργίας έσταμάτησε ή έκφόρτωσις των τροφίμων. Αγγέλεται έξ Αθηνών δτι άνταβ^ τικαί όμάδες τής Πολιτοφυλακής το " ΕΑΜ ευρίσκονται συγκεντρωμέναί ίξω τής πόλεως. ^ ^ Ή Κυβέρνησις εδήλωσεν δτι έάγ*4»4 ^ άποπειραθοθν νά ,'είσέλθουν είς τήν"Ί ^ πόλιν θά άφοπλισίοΰν. ^ ΐ0 ' — Αγγέλεται έκ Λανδίνου δτι ή κρβ^ϊνη'1 σις είς την Έλλάδα ίπροξένησεν βα, ^ θυτάτην λύπην μεταξύ έγκύρων Βρε "ΐ^ τανικών κύκλον οΐτινες έτόνισαν 81 Ί»»^ δέν είναι καιρός διά πολιτικάς δια ! μάχας άλλά διά πολεμικήν δρασιν ·*|Γ ναντίον τοθ κοινοθ έχθροθ, ' '