91494

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΙΚ;ι1ΑΑΑΔΟδ1
  ΤΗ "
  Ι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί 2 Ιούνιον
  - ΑΡΙΘ. 49
  Αριθ. Διατάγ. 45
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφισμα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως τό άρ¬
  θρον 11 τοϋ ύπ' αριθ. 73 τής 16 Φεδρουαρίου 1911 ψηφίσ-
  ματος τής έν Κρήτ^ Συνελεύσεως των Έλλήνων προ-
  τάσει των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων
  καί των Οΐκονβμικών Διοικούντων Επιτροπών στηριζομένη είς
  την ύπ' αριθ. έπ' όμόφωνον απόφασιν τής Διοικούσης
  Έπαναστατικής Έπιτροπής.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  "Αρθρον Μοναδικόν
  Μεταφέρονται είς τόν πρβυπολογισμόν των έξόδων τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
  Έργων τής χρήσεως 1911 6πόά'ρθρ»ν 20το3 Κεφαλ. 3 τό υπό¬
  λοιπον ήτοι δραχμαί 98577 έκ τής διά τοϋ ύπ' αριθ. 168 τού
  1910 Διατάγματος επί τής χρήσεως τοΰ 1910 χορηγηθείσης
  πιστώσεις δραχμών 198577 διά την κατασκευήν τοθ 8'. τμή-
  ματος τής δδοθ Χανίων Κισσάμ»υ.
  Είς τοΰς αΰτοϋς επί τί)ς Δημοσίας Ασφαλείας χαί Δημοσίων
  Εργων καί επί των Ο'ικονομικών Έπιτρόπους άνατίθεται ή δη¬
  μοσίευσις καί εκτε'λεσις τοθ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 1 ΊουνίΌυ 1912
  Έν Όνόματβ τού Βασιλέως
  Ή ' Επαναστατικήν Δκηκητικίι Έπιτροπτΐ
  Γ. ΓΑΛΔΝΗΣ
  Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Ι· ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε. ΞΗΡΑ2
  Αριθ. Διατάγ. 46
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό «πό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως τό ϋπ' άριθ.ΙΑ . τής
  26 Ίουνίου 1910 ψήφισμα τής Συνελεύσεως των Έλλήνων
  έν Κρήτη καί τ« άρθρα 3 καί 7 τοθ ύπ'αριθ. 93 π. Ι. ψη-
  φίσματος τί)ς αυτής Συνελεύσεως προτάσει των επί τής Δη¬
  μοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων καί επί των ΟΊ-
  κονομικών Διοικουντων Επιτροπών στηριζομε'νΐ) είς την ύπ'
  αριθ. 128 έ. έ'. δμόφβνον άιτίφασιν τής Διοικοΰσης Έπανασ
  τατιχί|ς Έπιτροπ<5ς. καί οιατά<(ιίομ«ν Χορηγεϊται έ^πί τού ε'ιδικοθ προύπολογΐσμοιΐ των έςόϊων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δη¬ μοσίων "Εργων τής χρήσεως τού ο'ικονομικοϋ ϊτους 1911 ϊκ- ακτος πίστωσις έκ δραχμών όκτακ-οσίων πεντίκοντα έννέα χιλιάδων πεντακοσίων (859,500/ κατανίμομένη υπό ίδιον Κε¬ φάλαιον καί αρθρα ώς ακολούθως διά την εκτέλεσιν των ξ Δημοσίων Έργων. 1) Διά την κατασκευήν κρητιδώματος καί κρο- κυμαίας τού λιμένος Χανίων.......... Δρ. 2) Διά την συνέχειαν τής κατασκευάς τού Τε- λωνειαχοθ Καταστήματος Χανίων....... » 3) Διά την προέκτασιν τί|ςό8οϋ Χανίων-Κερβ- μειών............................ * 4) Διά την προέκτασιν τής όδοθ Χανίων-Άκρω- τηρίου πρός Στέρνες.................. » 5) Διά την αποπεράτωσιν τοθ ϊιϊραγωγείοι» Λάκκων......................... * 6) Διά την δ3όν Φουρνέ-Μεσκλών 7) Διά την κατασκευήν γεφίρας εί Κισσάμου.......................... * 8) Διά την οδόν Κανδάνου-Πβλαιοχώρας.... » 9) Διά την οδόν Παλαιοχώρας-Βουτα-Φτερο- λάχΛβυ Σελίνου..................... » 10) Διά την οδόν Ποροσελίων-Σούγιας ίιά των χωρίων Άγίας Είρήνης Έπανιχωρίου Πρινέ Τσισκιανών Σκάφης Άγριλέ Ροδοδάνι Καμ- πανοϋ............................. β 11) Διά την αποβάθραν Γεωργιουπόλεως. ... » 12) Διά τΐ)ν προέκτασιν ιίΐς οδοί Μεγάλων Χωραφίων-Στΰλου................... * 13) Διά την αποπεράτωσιν τί]ς 62ου Βάμου- Κεφαλά........................ 14) Διά την προέκτασιν τής όϊοϋ Καλυ6ών-Άλ- μυρίδος-Γαδαλοχωρίου................ » 15) Διά την προε'κτβσιν τής δίοθ Βάμου-Καλα- μίτση.......................·..... * 16) Διά την δδίν Βάμου-Μπαμπαλή Χάνι. ... » 17) Διά την οδόν Βρυσών—Βαφέ. ........ » 18) Διά την οδόν Μπαμπαλή* Χάνι—φρί—Τζι- είς ......... Κοΰν ενι 60.000 20.000 10.000 10.000 8.000 10.000 7.000 40.000 20.000 20.000 20.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 τζιφέ. 19) Διά την δδόν Μπαμπαλή" Χάνι—Πεμόνια 20) Διά την κατασκευήν γεφύρας επί τής Χαν- δάκας Γεωργ'ουπόλεως ■παρχιτ^ θέσιν Δη- μητρουλιανά....................... 21) Διά την συμπλήρωσιν τής Χανίάκας Γεωρ¬ γιουπόλεως ....................... 000 000 .000 ,000
  II
  ι1
  Μ Ι
  164
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  η
  2.
  000
  5.
  000
  »
  2.
  000
  ο.
  000
  »
  4.
  000
  »
  5.
  000
  Β
  '».
  000
  »
  20.
  000
  »
  10.
  000
  40.
  000
  22) Διά την ϊϊον Κεφάλας—Άλυκάμπου..... » 5.000
  23) » » « Κεφάλας— Έμπροσνέρου ... » 5.000
  24) » » » φάραγγος Άσή Γωνια;. . . . .
  25) » » > Βρυσών—Νίπους.........
  26) » » » Μουρί—Χώρας Σφακίων....
  2η » » * Σελοώίζς—-Άγίας Ροιμέλης
  28) » » » φάραγγος Άράδ&νας......
  29) » » » Άνωπόλεως—Λουτροΰ.....
  30) » » » Χώρας Σφακίων-Άνωπόλεως
  31) Διά την συμπλήρωσιν το3 ζαθαρισμοΰ τοδ
  λιμε'νος Ρεθύμνης..................
  3?) Διά την κατασκευήν λιμβνοίραχίβνος έν
  τω λιμένι Ρεθύμνης.................
  33) Διά την κατασκευήν Τελωνειακόν Κατα-
  στήματος Ρεθύμνης.................
  34) Διά την προέκτασιν τής δδού Πηγής
  Άρκαδίου........................ Λ
  35) Διά την προέκτασιν τ^ς δ3ΐ5 Μελιδονίου
  Πανόρμου.............>.........= "
  36) Διά την οίον Μ ε1) ιδονίο» Περάματος... »
  37) Διά την διοχέτευσιν τού ύδατος «πό τής πη-
  γη*ς μέχρι τής κρήνης Χανιαλή διά σιδηράν
  σωλήνων .......................... ®
  38) Διά την ζροέκτασιν τής οδού Ρεθύμνης
  Αγ. Βασιλείου.................... »
  39) Διά την προέκτασιν τής όίοϋ Ρεθύμνης Ά¬
  μαρίου............................ »
  ■40) Διά την αποπεράτωσιν τής οδοί Πολυδώρου
  Χάνι Πηγής....................... »
  41) Διά την κατασκευήν γεφΰρας εις Παλαιο-
  καμάραν Άμαρίου................... »
  42) Διά την συμπλήρωσιν των ίργων εις Χασίλ'.
  καί τα λοιπά τοϋ λιμένος "Ηρακλείου..... »
  48) Διά τό Μουσείον "Ηρακλείου.......... »
  44) Διά την προέκτασιν τϊ]ς οδοί "Ηρακλείου
  Λασηθίου.......................... »
  45) Διά την όϊόν "Ηρακλείου Ρεθύμνης..... »
  46) Διά την οδόν ΉρακλεΙο» Γέργερης Ζαροϋ
  Άμαρίου.......................... »
  47) Διά την οδόν Τσουλή Μνή;*α Κρουσταλένιας »
  48) Διά την οδόν Λιμένος Σητείας Λιθίναις. . . »
  49) Διά την οδόν Λιμένος Σητείας Τουρλωτής
  Μαλάίρας................,........ τ>
  50) Διά την συμπλήρωσιν τοί 'Γίραγωγείου
  Πισκοκεφάλου Σητείας............... »
  51) Διά την οδόν Ίεραπέτρου Βιάννου...... »
  52) Δία την αποβάθραν Ιεραπέτρας........ »
  53) Διά κατασκευήν γεφύρας εις Φουρνέ Κυ-
  ϊωνίας............................ »
  Ητοι τό όλον Δραχμαί.............
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  "Ενοντες νπ' ο!-: τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  ' Επαναστχτικ^ ς τ όν. Κρητών Συνέλευσις καί τό αρθρον
  7 -.ου ΰπ' άρθμ. 93 τ'-ϋ 1911 ψηοί-μχτος τη> έν Κρητ·$
  ΣενελιύτεΜς τί,ν ' λληνκν προτάσει των επί της Δημο¬
  σίας Ασφαλείας /.αί τώ,* Δημοσίων Έ^ων ;;αί επί των Οί
  ΛθνΐνοίΑ'.κ,'ον Διοιχ'.ύντων "'πιτρόπων στηριζομένη ιίς την
  ί,—' άριθι*. 1 27 ? Έ'. όμοψώνω άπέίρααιν της Δ οικούση;
  'Γ.πχνχστατικ,ής 'ίΐ',.ιτροπηί.
  " *>-«Λ,~.-.'-'/
  '^κ,οίνονται αί μελέται καί οί προϋπολβγισμοί των άκο-
  15 000 < λ λ ι ^ < ν 5 λουοων όημ,οσιων εργω'-' 10 ΠΑΓ · ^· Διά την κχτι σ/.ε'-ήν άμ,αζιτης ό5οΰ Καλυβών 'Λλμυρί- 10 000 * 1α6'/./Όν ρ ου ο:αχ. ΐυυυϋ. '. 2. Διά την άνέοξιν άπδ Λί,υ-νης Κουρνά πρός Σφακο- | —ΐίγάδα Χάν§ακ:ς κλπ. οΥαχ. 6000. Έπιτρέπεται όπως πρός Ι/.τίΧετ ν των ϊργων τούτων δια- κοβ ν αί πρός τουτο γ^ρηγν,Ο=ΐσχ; εκτακ,τοι πιστώσεις. Τοίς χύτοϊ: :πί τής Λημοοίας Ασφαλείας καί των Δημο- 6.000^ 30.000 * ί 15.000» 6.000 } 3.500 ; 60.000 ' χο.οοο ; σίων ίργων κχί ε-—ι των Ο!χ.ονομ:κων Λιοικουσιν Επ;- ή δημοσίευσις κα1· εκτέλεσις τοΰ παρόν- 40.000| 40.000 - 20.000· 20.000 40.000 . 40.000 ■ 15.000 25.00.1 '< 5.000*' 25.000 !' νί 1 Ίουνίου Έν Όνόματι τού "II Έπαναστατικη Διοικητικίι Έπιτροπϊι Γ. ΓΑΑΑΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝ0ΓΙΑΝΝΠ3 Ε ΞΗΡΑΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ 819.500 μέρει Αριθ. 'Αποφ. 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της έν τω ύκ'άοιθ. 101 της 31 Μαίου 1912 πρακτνκω, άπο|άσεωςτής Λιοικ. Έπονααταΐΐκτϊς Έπιτροπής· Ή 'Έηςτροπή Λαβοϋΐα ΰπ' όψει την πρότασιν ταύτην τοΰ επί τής Δημο- ίας Ασφαλείας κΐί των Δημοιίων Έργων Διοικοΰντος Έττΐ" ρίπου τό ΰπ' Βριθ. ΙΑ τής 26 Ίουνίου 1910 ψήφισμα τή? ,· Κρήτη Συνίλεύσεως των Έλλήνων καί τα άρθρα 3 καί 7 ο~> ϋπ αρ'θ. 93 τού 1911 ψηφίσματος τής αυτής Συνελεύσεως.
  Άποφααέζει παμψηφεΐ
  Έγκρίνει όπως διά Διατίγματος χβρτ(γη0ί| επί το3 ε'ιδικοϋ
  ο (Ίσμού1 τώ; έξόδων τής Άνωτέρεις διευθύνσεως τΐί
  ς Άτ^ϊλεία; ·Λα!. Δημοτ^ων Έργων τής χρήσεως τοϊ
  Όκτακόσιαι πεντήκοντα έννέα χιλιάδας πίντακόσιαι.
  Ή πίστωσις «3γ»; έφ' οίον ϊϊν ϊιατεθί) έξ ολοκλήρου ?·.
  σης τής χρήσεως τοδ 1911 μετενεχθήσεται ^ όλω ί) έ^
  είς τάς επομένας χρή»·ις διά Διαταγμάτων.
  Αί μελέται καί οί προϋπολογισμόν των ανωτέρω ίργων έγ*.-
  ριθήσονται διά Διαταγμάτων συμφώνως τω άρΰρφ 7 το3 93 τοί
  1911 ψηφίσμα:ος ττ]ς Συνελεύσεως των Έλ.ή^ο; έν Κρήτ^.
  Είς τους αΰτούς επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δ»;μ3σίο)ν γ , - ... . - , .
  Έργων καί επί των Ο'ικονομικών Διοικοθντας Έπιτρότους άνα- ? ^«'ν5 λ *νιων.......................... Δρ.
  τίθετα( ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοί παρόντος Διατάγματος. ι. 1> "'! ττ'ν ™νίχ«*ν ψ κατα.-Λευής τού τε-
  ,- Υ . - 4 .γ / ι αι ο . λωνειβκου χβταστήματος Χανίων......... »
  Εν Χανιο,ς τί 1 Ιουνι.υ 1912. 3) Διάτήν προέκτασιν τής όΒ,ύ Χανίο)ν-Κερα-
  με'ών................................ »
  4) Διά την προέκτασιν τής όδοϊί Χανίων-Ά-
  κρωτηρίου πρός Στέρνες.................. »
  5) Διά την αποπεράτωσιν τοθ ϋδραγωγείου
  Λάκχω;.............................
  6) Διά την δδόν Φου-νέ-Μεΐχλών........ »
  Χανίοις τή"
  Έν Όνό«ιατ» το·3
  "Η Έπαναστατικίι Διοικητιχίι Έπττοοπλ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Ε. ΞΗΡΔΣ
  ο·.'.ονομικΐΰ έ'τους 191! έ'κτακτος πίστωσις έκ ίραχμών όκτα-
  κοσίων ζεννήκοντα έννέα χιλιάδων πεντακοσίων κατανεμομένη
  υπό Ιδιον Κεφάλαιον καί ά'ρθρα ώς ακολούθως διά την εκτέ¬
  λεσιν των εξής δημόσιον "Εργων.
  1) Διά τ!;ν κατασκευήν κρηπιδώματος καί προχυμαίας το3 λι-
  ' - - · Η ■ 60.000
  20,000
  10.000
  10.000
  8.ΟΟ'Λ
  10.000
  7) Διά την κατασκευήν γεφΰρας είς Κούνενι
  Κισσάμου.............................
  8) Διά την δδόν Κανϊά^ου-Παλαιοχώρας...
  7.000
  40.000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  9) Διά την οδόν Παλαιοχώρας-Βυυτα-Φτερο-
  λάκκου Σελίνου . . . .'................... »
  10) Διά την δδόν Ποροσελίων-Σούγιας διά των
  χωρίων Άγίας Είρήνης, Έπανιχωρίου, Πρινέ,
  ΤσίσΑΐανών, Σκάφης, Άγριλέ, Ροδοβάνι, Καμ-
  πανοϋ................................ »
  11) Διά -ήν αποβάθραν Γεωργιουπόλεως .... 9
  12) Διά την προέχτασιν τής δδοϋ Μεγάλων Χω-
  ραφίων—Στύλου .....,.............. ·
  13) Διά την αποπεράτωσιν τής βδοθ Βάμ*υ-Κε-
  φαλδ............................ . «
  14) Διά την προέ/.τασιν τής δδοϋ Καλυβών-Άλ-
  μυρίϊος-Γθίβαλοχωρίου..........»........ »
  15) Διά την προέκτασιν τής όδοΰ Βάμου Καλα-
  λαμίτση.............................. »
  16) Διά την οδόν Βάμου Μμαμπαλή Χάνι.. . »
  17) Διά την οδόν Βρυΐών—Β«φέ....... »
  18) » » » Μχαμπαλή" Χάνι—Φρέ-
  Τζιτζιφέ...................... »
  19) Διά την οδόν Μπαμπαλή Χάνι-Πεμόνια »
  20) Διά την κατασκευήν γεφύρας επί τής
  Χανδάκας Γεωργιουπόλεως παρά την θέ¬
  σιν Δημιτρουλιανά................. »
  21) Διά την συμπλήρωσιν τίίςΧανδάκας Γε-
  ωργιβυπόλεως.................... »
  22) Διά την οδόν Κεφάλας—Άλυκάμπου. »
  23) » » » Κεφάλας—Έμχροσνέρου »
  24) » » » φάραγκος Άσή Γωνιας. . »
  25) »» ν Βρυσών—Νίχους...... »
  26) » » » Μουρί—Χώρας Σφακίων. *
  27) » » » Σελούδας-'Αγ. Ρουμέλης »
  28) » » » φάραγγος Άράδενας.... α
  29) » » » Άνωπέλίως—Λουτροί . »
  30) » » » Χώρας Σφακίων—Άνω-
  π&λεως......................... »
  οί) Διά την συμπλήρωσιν τοΰκαθαρισμοϋ τοϋ
  λιμένος Ρεθύμνης................. »
  3"^) Διά την κατασκευήν λιμενββραχίονος έν
  τώ λιμένι Ρεθύμνης..μ ........... »
  38) Δ'ά την κατασκευήν Τελωνειακόν} Κατα-
  στήματος Ρεθιίπνης................ »
  34) Διά την πεοέκτασιν τής δδοϋ Πηγής
  Άρκαδίο·...................... »
  35) Διά την προέκτασιν τής δδοο Μελιδονίου
  Πανόρμου.................... »
  ---■—· ,)
  20.000
  20.000
  20.000
  10.000
  5.000
  10.000
  10.000
  10.000
  5.000
  5.000
  5.000
  6.000
  Χαηχλί| διά
  ο-ιδηρών σωλήνων. . . ,.............. *
  4.000
  5 000
  5.000 '
  2.000
  5.000
  2.000'
  5.000,
  4.000)
  5.000 {
  4.000,
  20.000 (
  10.000 γ
  40 000 (
  15.000
  12.000.
  10.000
  6.000·
  σκοκεφάλου Σητείας.................. » 15.000
  51 Διά την δδόν 'Ιεραπέτρου Βιάνου........ » 25.000
  52) Δι« την αποβάθραν "Ιεραπέτρας......... » 5.000
  53) Διά κατασκευήν γεφύρας είς Φουρνβ Κ«δω
  νίας.............................. » 25.000
  Ήτοι τό όλον Δρβχμαί........ 859.500
  Όκτακεσιαι πεντήκοντα έννέα χιλιάδες πεντακόσιαι.
  Ή πίστωσις αυτή έφ' όσον δέν διατεθϊ) έξ δλόκλήρο» δι-
  1 ρ*ούσης τής χρήσεως το3 τρέχοντος β'ικονομικσβ Ιτους 1911
  μετενεχθήσεται έν όλω ή έν μέρει είς τάς επομένας χρήσεις
  ! διά Διαταγμάτων.
  Αί μελέται καϊ οί προυπβλογισμοί των ανωτέρω Ιργων
  ■ έγκριθήσοντοιι διά Διαταγμάτων συμφώνως τφ ά'ρθρω 7 τοϋ ΰχ'
  αριθ. 93 τοΰ 1911 ψηφίσματος τής Συνελεύσεως των Έλ-
  1 λήλων Ιν Κρήτη καί
  ΆνΛτίθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τεύς επί τής
  ι Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων καί επί των
  Ο'ιχονομικών Διοικοϋντας Έπ«τρόπους.
  Ή Διοικοϋσα ΈπαναστατικΫι Έπιτροπτ.
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΣ
  Γ. ΜΪΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ2
  Ε. 3ΗΡΑΣ
  Ό Γραμματεύς
  ' Η. Μάρκαντώνης
  "Οτι άκριίές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τη 1 Ίουνίου 1912
  Ό Γραμματεύς τής Διοι*. Έπαναστ. Έπιτροπής
  Π. Μάρκαντώνης
  Άριθμ. Διατάγ. 58
  38) Διά την προέκτασιν τής όδοϋ Ρεθύμνης ΧορΥΐγεϊται επί τοΰ είδικοϋ προυπολογισμοΰ των έξόδων
  βον ^ϊ"6*^1^"...........· ·......' · · * 30.000 < τ,ς Αν Δ[{υί)ύνσ6ως τ95ς (Ιχώιΐχζ τής χρήσεωςτοϋ 1911 κ*ί ο9) Διά την προέκτασιν τήί όδοΰ Ρεθύμνης Α- · Κ μαριου.......................... » 15.000 · ,; 40) Διά την αποπεράτωσιν τής δδού Πολυδώρου Χά ~ 41) Διά την κατασκευήν γεφύρας καμάραν Άμαρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛ.ΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ Έχοντες ΰπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφιβμα —5)ς Έπ«.ν*ο-τατικής των Κρητών Συνιλεύσιως τό άρθρον 7 τού ύ—' αριθ. 276 νόμου, περί Καταστατικοϋ ττΐς εν Όρθοδόξου Έκκλησίας καί τό άρθρον 36 τού" ύπ' . 737 Νόμου, —ερΐ Δημοοίου Λογιστικοΰ, προτάσει Των επί της ΠαιδΊίας κ*1 των Οίκονομικων Διοικούντων 'ώπιτρόπων στηριζομένγ) είς την ύπ' αριθ. 116 έ. ί. όμόρωνον απόφασιν της Διοικούσης Έπαν. Επιτροπης, Άποφαΰΐζουεν καί εβδομή όν ϊκτακτος πίστωσις έκ δρ. (670) «διά. περίθαλψιν τοΰ είς άνι- Κυδβνίας υλ '*·* ι ΐι ψ ι* ί*-ν/ι, ^ ιν ι* ίΐλ|ΐ>ι,τ *»;*,) «ν*«^ λ.»».»»»-—ρ-»- ,
  :«νι Πηγής........................ » 6.000 , κ*νοτητα περισταντος πρφην
  >ι* την κατασκευήν γεφύρας είςΠαλαιο- ; Άποκορώνου».
  Είς τοϋς αυτους «τί των Οίκονομικων και ΙΙαιθείας αι-
  3.508 ι
  42) Διά την συμπλήρωσιν των έργων είς Χασίλι
  καί τα λοιπά τού* λιμένος Ηρακλείου..... » 60.000
  43) Διά τό Μουσείον Ηρακλείου........... » 30.000
  44) Διά την προέκτασιν τής όδοϋ Ηρακλείου
  Λασηθίου.......................... » 40.000
  45) Διά την οδόν Ηρακλείου Ρεθύμνης...... » 40.000
  46) » β » » Γέργερης ΖαροΟ ;
  Άμαρίου.......................... >' 20.000-
  47) Διά την δδόν Τσουλή Μνήμα Κρουσταλλέ-
  οικοΰντας 'ίίιτιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέ¬
  λεσις τοΰ παρόντος Αιατάγματος.
  Έν Χανίοις τϊ) 28 Μαίου 1912
  Ή Αιοικοΰσα Έπαναστατική Έπιτροπή
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΓΑΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  νιας
  48) Διά την δδόν Λιμένος Σητείας Λιθίναις...
  49) Διά την οίον Λιμένος Σητείας Τουρλωτής
  Μαλάίρας.........................
  50) Διά την συμπλήρωσιν τοϋ 'Υίραγωγειου Πι-
  20.000 ί
  40.000 |
  40.000 1
  3
  ιββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Της έν τωύπ' αριθ. 92 της 26 Μαΐου 1913 πρακττκφ άπο-
  φάβεως τΛς Διοικητ. 'Επαναο"τατιχτις 'Κπιτροπής.
  Αριθ. άχοφ. 116
  Ή 'Έπιτροπή
  Λαβούσα ύπ'δψει την πρότασιν ταύτην τοϋ έτί της Παι-
  δείας Διοικ. Έπιτρόπου, τό άρθρ. 7 τοϋ ΰπ' αριθ. 276
  Νόμ,ου, περί Καταστατικόν τής έν Κρήτγι Όρβοδό-
  ζου Έκκλησίας, καί τό άρθρ. 36 τοϋ ΰπ' αριθ. 737 Νό-
  μου, περί Δημ,οσίου Λογιστικοΰ.
  Άποφασίζει παμψηφεί,
  Έγκρίνει όπως διά Διατάγματος χορηγηθϊί Ικτακτος
  ιτίοτωσις Ιπ τοϋ Είδικοϋ Προϋπολογισμώ των έξοδων ττίς
  Άν. Διευθύνσεως της Πα,ιδείας της χρήσεως τού1 1911 καί
  υπό ίδιον κεφάλαιον κα,ί άρθρον έκ δραχ. έξβικοσίων εβδο¬
  μήκοντα (670) διά περίθαλψιν τοΰ είς άνικα,νότϊΐτα περι-
  στάντος πρώην Έπιΐϊκόπου Κυδωνίας καί Άποκορωνου" καί
  Άνατίθτΐσι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τούς επί τϊ}ς
  Παιδιίας καί των ΟίΛθνομικΛν Διοικ. Εκιτρόπους.
  Ή Διοικοΰαα Έπ«ναστατική 'Έηιτροπή
  Γ ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Ε. 3ΗΡΑΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ό Γραμματίύς
  Π. Μαρκαντώνης
  "Οτι άκριβές άπόσπασ(ΐα
  Έν Χανίοις τί) 28 Μαίου 1915.
  Ό Γραμματεύς τής Διοικούσης Έπαναστ. Έπιτροπής
  Π. Μαρκαντωνάκης