91499

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

7/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι *
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ1
  ΤΤΑΡΛΡΤΗϊβΑ ΤΗΣ ΕΦΙεΡΙΛΟΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΜτΗ
  ΤΕΥΧΟ? ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 7 Ίουνίου 1912 — ΑΡΤΘ. 52
  Αριθ. Διαταγ. 76
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Έχοντες ύπ' δψιν τδ υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου ψηφισμ*
  της Έ—αναστα,τικης των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθον
  38 τοΰ ύπ' αριθ. 332 Νόμου καί την ύπ' αριθ. 2381]1118
  τοϋ 1912 άπόφχσιν τοΰ επί των Έσωτιρ'κών Διοικοΰντος
  Επιτρόπου πφοτχϊβι τοΰ αύτοΰ Έπ'.τρόπου.
  Άπο&αόίζομεν καί διατ,άίίίΐομεν
  Κυροΰμεν τα ύποβληθέντχ σνίδιαγράμαχτα οι' ών τροπο ·
  ποιείται τό Ιγκεχριιχένον σχέδιον της πόλεως Ηρακλείου
  ·»!ς τχς εξής όδούς α') είς την οδόν την χωρίζουτχν τί τετρά-
  γων* 244, 241, 239 κ*! 23 άπό τα" άντίθετα 238. 24
  *α115 β) είς την οδόν την χωοίζΌυσαν τα τίτράγωνα 13—(-12
  άπό τα αύτα 3-4-2+1 γ') είς την οδόν ττ.ν γωρίζουσα·'
  5τό τετράγωνον 182 άπό τό αντίθετον 181 κ*ί δ'[ είς τιην
  οδόν την χωοίζουσαν τό τετράγω«.ον 17 άπό τό αντίθετον
  ί 18, ώς Ιμφχίνουιΐιν έν τοίς συνγιμαΐνοις διχγρχιχματι δια
  ."«ο/χσίνγις μελάνης χαραχθείσαι γραμμαί.
  Ό Ήμέτβρος, επί των Εξωτερικών Δ'θΐκών Έπίτροπος
  δημοσιεύσει καί εκτελέσει τί παρόν διάταγμ*.
  ι Έν ΧανιΌίς τγί 22 Μαΐου 1912
  ' Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
  •Π Χχοικοΰόα Επαναβτατικη ·Επιτροπη
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗ3
  Β. ΞΗΡΑΣ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  "Αριθ. Δ(ατάγ. 76
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ι?ΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύ-' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  Ίήφισμα τής Επαναστατικαί των Κρητων Σ.>νελεύσεως^ καί τό
  αρθρον 3 έίάφιον θ' τού ΰπ' αριθ. 413 Νόμΐυ, προτάσει τού
  επι των Ο'ικονομικών Διοι/οϋντος Έχιτρόπου.
  'Απθ€^α<Ιίζοι.ιεν καί διατ<τ<ί<ίοιιεν Έπ-τρέπομεν την άτελή" ε'σαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Οϊ§ϊ Μ&ρ;^ΐ μ^ς κινητηρίου μηχανής μετά των έξαρτημάτων της ΟγΠίΐΠΐΟ πρός παραγωγήν ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Είς τόν αυτών επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον άνατίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τί 31 Μαίοο 1912 Έν Όνόιιαη τοθ Βασιλέως ΊΙ Διοικο'οα Έταναίΐτατι,χτι 'Επιτροπτν Ε. ΞΗΡΑΣ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ ' Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθ. Ατατάγ. 83 ' -?-1" ΓΕΩΡΓΙΟΧ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ϋπ'όψει τό υπό χρονο)ογίαν 2 Μαρτίου 15*12 ψή- φισμα τής Έπανασΐατικής τίύν Κρητώ^ Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3 *δάφιον θ'. τοθ ύπ' αριθ. 413 Νόμοο, προεάσει τοθ επί των Ο'ικοομι.κών Δ'.οικίϋντος Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν καί διατίβσομεν Έπιτρέπομίν την άτελή" ε'-σιγωγήν έν Ήρακλίίω άπό τού Γεωργίου Καρούζου ενός πιεττηρίου σταφυλών μετά των έξχρ- τημάτων τού. Είς τόν αυτόν επί των Ο'κονομικών Διοικοθντα Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίε,ισις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τή 31 Μαρτίου 1912 Έν Όνόματι τού Βασιλέως *ΙΙ 'Επαναστατική Διονκητικίι 'Βπ Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. ΜνΛΩνθΠΆΝΝΗ Ε. ΞΗΡΑΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ Αριθ. Διατάγ. 84 γεωργιος: α'. ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' όψε- τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τί)ς Έπαναστατικίΐς των Κρητών Συνελεύσεως, τό άπό 2 Απριλίου έ. Ι. ψήφισαα τής αυτής Συνελεύσεως καί τό άρθρον 36 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου, περί Δημοσίου Λογιστικοϋ. Προτάσει τοΰ επί των Ο'ικονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 120 έ. Ι. ίμόφωνον απόφασιν τί|ς Διοικούσης Επαναστάτας Έχιτροπής. ^Αποφασίζομεν κ>1 Πιατάσσομιν
  Χορηγεΐται επί τ«3 είδικοϋ προυπολογισμοθ των ίξόδων τί]ς
  4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ΙίΓ!
  ι ·
  ι >
  Ιϋ"
  •ι;
  ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικόν τής χρήσεως το3 1911
  χαί υπό ίδιον αρθρον έχτακτος πίστωσις έκ ίραχμών εξ χιλιά¬
  δων έννεακοσιων καί 15 °/β (6,900:15) «πρός ««πληρωμήν
  των είς Αθήνας μεταδαντων βουλευτών».
  Είς τον αυτόν επί των Οικονομικών Δΐίΐχοίντα Έττίτρίζον
  «νατιθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Δατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τι) 31 Μάϊον 1912.
  '&ν Όνόιιατι τοϋ βασιλέως
  Ή ΈπαναατατικΑ Διοικπϊικπ ΈηιτροκΗ
  Ε. £ΗΡΑΣ
  Κ. Μ1ΗΡΑΚΙΙΣ
  Γ. 1ΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΠΑΪ'ΝΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  *_ ΔιοικοιΜα '^παναΰτατιχη Έπιτοοπί»
  Άηόύ'παο'μα τάς έν τφ ύπ' άοιΰ. 9ί> της 23 Μχΐου 1912
  πρακτικψ αποφάσεως της Διυικ. 'ώπαναοτατικης
  'Αριθμ-______
  Ή Επιτραπή
  Λαβούσα ύπ' ό|ϋΐτί)ν πρότασιν ταύτην το3 επί των Οϊκονο-
  μιχών Διοιχουντος Έπιτροπου, το άπο 2 Απριλιΐυ έ. έ. ψη-
  ισμβ τής Επαναστατικήν των Κρη;ών ΣυνεΛεοσεως και το
  άρθρον 3ΰ τού ύΐ;' αριθ. 161 Νο,Αου.
  Έγκρίνει, άαως δια Διαταγ,ΐϊΓίς χιρηγηΰβ επί τοΰ εΐδικοί
  προυπολογισμόν των εςίίων τής Λνωΐίρας ^ιευϋονσεως των
  Οικονομικήν τ<|ςχρτ)ΐ5ως τού 11)11 %χι όχο ίίιον α'ρθρον ε'κτα- κτ^ς πίστωσις εκ όραχ. ες χιλιαΐων ενν«αΛ5σιων και 1ο "/β (6,900:1ο "/β ·'ι< «ποπληρωμην των εις Αθήνας μΐταίϊντων βουλίυτών» καί Άνατιθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τόν επί των Οΐ- χονομικών Διοικονντα Έπίτροπον. *Η "ώπαναστατικίι ΔιοικητικΗ Έπιτροπίι Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Κ. ΜΙΙΙΡΔΚΗΣ' Γ. ΜΓΛΩΝυΓΐΑΝΝΗΣ Ε. Ξ&ΡΔΣ Ό Γραμματεύς Π. Αΐαρχαντωνάχης "Οτι άχριίές άπίσπασμα Έν Χανίοις τί) 22 Μαίου 1912 "Ο Γραμματεύς τής ΈπανΛστατικής Δυικουσΐ}; Ίί Π. Χ. Λΐαρχαντωνχχης άγ. 50 ιχΙη; έν ί λω τής σ/ετΐχής δαπάνης είς δραχμάς 3500 ύ-ό τόν 03όν 3ΐ<ο; εκτελεσθή τ ο έργον τουτο έκ των προ· σόδων τής περιοχάς τής Μβνής καί συμφώνως ταίς ϊατάξίη το3 ΰπ' αριθ 356 Νόμου περί ίημοπρασιών καί εκτελέσεως ίημοσίων Ιργων. Έν Χανίοις τξ 18 Μαίου 1912 Εν Όνόματ» τοΰ ΊΙΈπαναατατικίι Διοικιτικη Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗσ" Ε. ΞΗΡΑΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΣ Γ. ΜΥΛΩΝ((ΓΙΑΝΝΗΣ Γ-ΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ϋπ' όψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τί|ς Επαναστατικήν των Κρητών Συνελ6^σεω; καί τί αρθρα 69 καί 73 τοθ ϋπ' αριθ. 276 Καταστατικβΰ νόμου, ζροτάσει τοθ Διοιχοϋντος την Παιδείαν Έχιτρόπσυ. Άπο^αοΊ'ζοικν καί διατάίίοΌ^εν 'Επιχυροϋμεν την ύπ' αριθ. 23 καί χρονολογίαν 12 Μαίου 1912 πράξιν τής Μόν. Επιτροπείας Ρεθήμνης δι' ής αυτή δεχεται την αίτησιν τοθ Ήγουμενοσυμδουλίβυ τί}ς Ίερΐς Μονής Άσωμάτων ώς καί τούς συνημμίνως αυτή όποίΛηθε'ντας ορους τ^ς συγγραφής ύποχρεωσίων προμηθείας σωλήνων «Μ^ηηβδ Μ»η» δια τό ΰδραγωγεϊΐν τής Ίερας Μον^ς Άσωμάτων καί τόν χροχολογισμόν τί)ς απαιτουμένης δαπάνης ίιά την προμήθειαν, μεταφοράν καί τοποθέτησιν χαλυδίινων «•ωλήνων μέτρων μήκους χιλΐων εκατόν ίίκα ές αριθ. (1116 ) Αριθ. άγ. 79 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μάρτιον 1912 ψή· φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τί όίρβρον 3 έίάφιον θ' τοθ ύπ' αριθ. 413 Νόμ°υ, προτάσει «3 επί των Οικονομικωσ Διοικοϋντος 'Επιτρόποι». Αποφασίζομεν και διατά(ΚΙο|ΐεν Έπιτρε'πομεν την άτελή εισαγωγήν 4ν Ηρακλείω υπό τοϋ Άπολλοδώρου Μελισσείδου των κατωτέρω ίβτροςών έργαλείων καί όργάνων. 1) "Ενός κλιδάνοι». 2) "Ενός ζυγο3 αναλύσεως. 3) Μιας μηχανής φυγοκέντρου. 4) Ενός θερμοχαυτήρος. 5) Έν^ς λύχνου. 6) Δύο συριγγων υελίνων. 7) Μιάς σύριγγος μετ' έμδόλθϋ μεταλλίνθϋ. 8) Μιας σύριγγος χωρητικότητος 5 κ. Ι. μετ' έμίόλου μ«- ταλλινου. 9) Μιας σύριγγος ένσταλλάξεως. 10) Δύο συρι/γων ούρήθρας έκ κρυστιίλλου. 11) Ενός ζευγους χειροκτιων έξ έλαστικοθ κό( 12) Τριών μέτρων όθίνης κηρωτ>}ς.
  13) Ενός τραπεζιδιου χειρουργικον. {
  14) Δύο λεκανών χειρουργικών υελίνων.
  15) Μιάς λε^ανης χειρουργικής επι χρίστοι».
  16) Ενίς βραστήρος επιχριστου δι" άποστείρωσιν ύ'ϊατβς.
  17) Ένδεκα ίοχεΐα έκ κρυστάλλου, διαφόρων μεγεθών ίι
  άντισηπτικά «ι'3η.
  Είς τον αυτόν επί των Ο'ικίνομικών Διοικοθντα Έπίτρίτον
  «νατιθεται ή Δημοσίευσις καί έχτελε«ς τβϋ παρόντος Διαΐάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 31 Μαίβυ 1912
  'Έν ονόματι τού Βασιλέως
  'ΙΙ Διοικοϋϋα 'ϋπανα<ίτατική κομεως. Γ. ΓΑΛΑΝ£Τ2 Γ. ΜΤΛΩΝϋΓΙΑΝΝΗ2 Ι· ΜΠΙΡΑΚΗ2 Β. 3ΗΡΑ2 Αριθ. Διχτχγ. 4 " γεώργιος: α'. ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗίίΩΝ Εχοντες ύπ' δψιν τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 191* ψηφισματα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελίυσεως, και το α^θρ. 36 τοϋ 737 Νομου, περι Λημισιβυ Λογυτικοδ, προ- I τασει των μελών τής Διοικο^ης Επαναστατικαί Έπιτρβκήίι .' στηριζομενυ είς όμοφωνον αότί}ς απόφασιν υ*1 αριθ. 130 6- έ. Χίρηγεϊται επί τοϋ βίοΊκοΰ Τών έξίϊων τί;
  5Γ ~
  ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  ί'Ανωτ. Διευθύνσεως των Οίκονομικών τής χρήσεως τού 1911
  Ικαί υπό ίδιον Κεφάλαιον χαί ά'ρθρον έ'κτακτος πίστωσις έ* δραχ-
  Ιμών τριάκοντα χιλιάδων (.30,000) «διά πληρωμήν των όδοιπο- '
  Ιρικών έξόδων είς τα ήδη άνεγνωρισμε'να παροντα με'λη τής Έπα- |
  |ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως». Ι
  Εις την Διοΐιιουσαν Επαναστατικήν Επιτροπήν άνατίθεται
  [ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατίγματος.
  Έν Χανίοις τή 5 Ίουνίου 1912.
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπαναστατική Διοικατικα Έπιτροπή,
  ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΚΛΙδΑΚΗΣ
  ΜΑΝ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΓΡθϋ
  ΑΠΟΣΠΑΣΙνΊΑ
  Της έν τφ ύπ' αριθ. 104 της 5 Ίουνίου 1912 πρακτνκώ
  αποφάσεως της Διοικουσης Ίϋπαναθτατικής 'Κ
  Άριθμ. 'Δποφ. 130
  Ή 'Έηιτρ οπη
  Λαβούσα ύπ' ό'ψει το άηό 4 Ίουνίου 1912 ψήφισμα τί,ς
  ΓΕπαναστατικής των Ινρηυών Συνελεύσεως καϊ την χορηγου-
  Ιμένην είς την Διοικοϋσαν Επιτροπήν δια τοί ψηφισματος τού¬
  του «ςβυσιοδίΐησιν, ά'πω, αύτη όΊ'αποφάσεως της κανονίση το
  Ικαταδλητέον εις έκαστον των «νεγνωρισμενων παροντων πλη-
  Ιρεξουσιων, λόγω όόοιπορικών αυτών εςοοων, π.σον.
  Ίοούσα καί τό ά'ρθρ. όό τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμβυ, περί
  Δημοσίου Λογιοτικού.
  Άποφασίζε» παμψηφεί,
  Εγκρίνει όπως καταδληΟώσιν είς έκαστον των τ;δτ) άνεγνω-
  ρισμένων παρόντων πληρεξουσίων τής Έπαναστατικής των Κρη¬
  τών Συνελεύσεως, λόγω οίοιπορικών αυτών έςοδων, άν» ορ.
  πεντήκοντα (50) χορηγουμένης πρός τούτο δια Διαταγματος
  έχτακτος πίστωσις εκ οραχμών τριακοντα χιλιάδων (30,000)
  ε~ί τού είδικού προυποΛογισμοΰ των έξόδων τής Ανωτ. Δι¬
  ευθύνσεως των Οικονομικών τη*ς χρήσεως 1911 καϊ υπό ίδιον
  Κεφάλαιον, καί
  'Δνατιθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης ί'ις τα παράντα μέλη
  τής Διοικουσης Έπιτροπής.
  Ή —ιοικοϋύα (*υ1πανα<ίτατΐκη Έπιτροπίι ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΡΗ2 ΑΝΊΩΚ· ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ ΜΑΝ. Ρ. ΚυΐΝΔθΓΡυΣ Ό Γραμματεύς Π. Μαρκαντωνάκης Οτι άκρι6ές άποσκασμα Εν Χανίοις αύθημβρό^ Ο Γραμματεύς τής Διοικουσης Έπαναστατικής Έπιτροπής. 11. ΑΙαρκαιτωναΜης __"Αριθ. Αιατάγ. 73 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΖ,1ΛΕΙ_ ϊϋΝ ϋΑΛΗΝΩΝ Εχοντες ιπγ' όψει τό ύκό χρονβλογίαν 2 Μαρτίου 1&12 ψή- φισμα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3 εδάφ. θ' τού ύπ' αριθ. 'ϋά Νίμου, προτάσει τού ·~ί των Οικονομικών Διοιχούνιος Έπιτρίπου. "Απο^αοΐ^οιιεν καΐ όιαταόο"ο^βν Έπιτρέπομεν την άτελή «ίσαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Κωνστ. Ζαχαριουδάκη των έςής ιατρικών έργαλειων. 1) Μιάς τσιμπιδας μεταλλΐνης δι' εξαγωγήν έμίρύων. 2) ίαιας φΐαλης ώς κΛΐϊ-μα μετ' ελαστικών. 3) Ενός έλαστικού σωλήνος μέτρου 1 1)Ί. ^) Δύο τεμαχίων έργαλείων ίατρικών μεταλλίνων. Είς χον αυτόν επί των Οικονομικών Διβιχοΰντα Έπιτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις κ«ί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διαταγ¬ ς, Έν Χανίοις τή 28 Μαίου 1912. " ' * " '*!.ν ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικτ. Έηιτροπτι Ε. ΕΗΡΑΣ Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ Γ. ΜΤΛΟΝΟΓίΑΝΝΗΣ , Κ» ΜΙΙΙΡΑΚηΣ Αριθ. Διατάγ. 81 ΒΑΣ1ΛΕΓ. ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ "Εχοντες ϋπ' όψει τόάπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τί|ς Ε¬ παναστατικαί των Κρητών Συνελεύσεως κλϊ τό χρβρ. 10 το3 ΰπ αριθ. 19() νίμου πρ;3τάτει τοό επί των Οικονομικών Διΐι- κβύντος Επιιρόπου, στηριζομένΐ) εί; όμόφωνο.» άπ3φασιν τής Διοικουσης Έτταναττατικής 'ϋπιτρβπ>}ς ύπ' αριθ. 124 έ, 2.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Αναστέλλε-ται επί έν Ιτος άπό σήμερον ή καταδίωξις των
  όφ«ιλ«τών τού Δημοσίου Στυλιανοΰ Δημητρακάκη κατοίκοιι Ρο¬
  δάκινου Αγίου Ιϊασιλειου καταδιωκομένου 5ια χρε'ος αύτβθ
  πρός τό δημόσιον ώς έγγυητοί τοϋ έλλειμβτίοι» πρφην ί*χ(*"·'
  δρομικοΰ υπαλληλου Κ. Φαρανδου, καί Χΐαύρου Ζουρίίου, Μι^
  χαήΛ Ακρωτηρια-νάλη, Ρρηγοριου Β&λοιναχη καί Νικβλάου
  Γζωτζωλάκη κατοίχων Αάκχων Κυδωνίας καταδιοκβμβνων 3ιά
  χρέη αυτών πρός το Δημόσιον έκ μισθωμάτων θερινών.
  Ο αύτάς επί των Οικονομικήν Έπιτροπος 3ί'λ«ι
  χαί έκτελέσειτό παρον Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τή 1 Ίουνίου 1912.
  '£ν ονόματι τοΌ
  Ή Δ,οικοΰο'α £ηαναο*τατικη
  Ε. ΕΙ1ΆΣ
  Γ. ΜΓΛαΝΟΠΑΝΝΙΐυ
  Κ. ΜΙ11ΡΑΚΗ£
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 80
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ' ό'ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίβι» 1912
  ψήφισμα τής Επαναστάτας Διοικητικής Έπιτροπης χαϊ τό
  αρθρον 3ον εδάφ. θ'. τού ύπ αριθ. ι!>) Νομου, προτασει το9
  επί των Οικονομικών Διοικοΰντος Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν «αί διατασσομ.εν
  Έπιτρέπομεν την άπλή εισαγωγήν έν Χανίοις υπο τοϋ Μιχ.
  Σταυρουλακη μιάς χειροκινήτβυ (ίαροαροφαγου μετα των έξαρ-
  τηματων βύτί}ς.
  Είς τ:ν υτο/ επί των Οικονομικών Διοικοΰντα Έπίτρώπον
  άνατίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγ¬
  ματος.
  Έν Χανίοις τ3 31 Μαίου 1&12.
  '_ν όνόμαιΐ τού Βασιλέως
  Ή Επαναστατικτι Διοικητικίι Ίι,πιτοοπΓΐ
  Β. 8ΗΡΑΣ
  Γ.ΜΙΔΟΝΟΓΙΑΝΝΗΒ'
  Γ. ΓΑΔΑΝΗ2 ,
  Κ. ΜΙΙΙΡΑΚΗΣ γ
  Αριθ. Διατάγ. 71
  Α*.
  Α #1
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΚΛΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ' όψει τό υπό χρονίλογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή"
  τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως, καί τ·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■'ίϊ
  'ί'
  ί! ί
  ίρθρον 3 εϊάφιον θ'. τού1 ΰπ' αριθ 413 Νομου, προτάσει τοί.
  επί των Οικονομικήν Διοιχοθντος 'Επιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καί διατά<*<*οΗεν Έιΐιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν Ιν Ρεθύμνη υπό το3 Χαμπιμ.παγαδάκη μιας ήλεκτρομηχανής μετα των έξαρ- τηματων της. Είς τόν αΐιτόν επί των ΟΊκονομικών Διοικο3ντα 'Επίτροτον | άνατίθίται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις το3 παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τή 26 Μβίοο 1912. *Εν "Ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναστατικτι Διοικητικτι 'Επντροπη ΕΜΜ ΞΗΡΑ*! Κ ΜΤΤΤΡΚΗΣ Γ ΓΑΛ*νΗ3 Γ. ΜΤΛαΓΙ4ΝΝΗΣ 'Αριθμ. Διαταγμ. 47 ΓΕΩΡΓΙΟ" Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ΰπ' 2Φιν τόάπό2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής 'ΡΙπα- , ναστατικ9|ί των Κρητών Συνελεύσεως, καί τό άρθρον 73 τοϋ . ύπ' άοιθ. 276 ΚαταστατικοΟ Νέμου, προτάσει τοθ Διοικοοντος ! την Παιδείαν 'Επιτρόπου. ] Αποφασίζομεν κνΐ Διατάβσο ».εν { Έχικυριϋμίν την ΰπ' αριθ. 9 καί χρονολογίαν 8 Μαρτίου 1911 απόφασιν τής Μοναστ. Έπιτοοπεία; Ήβ'νκλείοο, δι' ής αυτή άποφασίζει νά άγρρασθή υπέρ τοϋ Μόν. Τααείου καί έκ των έν τί) Κοητικί) Τραπέϋη καί Κοινωφελεΐ Ταμείω κατατε- θειμένων ·χρηαάτων τοθ άποθεματικοΏ των Μονών τό παοά τβν Λιμένα Ηρακλείου υπάρχον ο'ικόπεδίν τήο Εόσείίας Άν. ' Μιχελιδάκι καί Ζαχ. Γερωνυμάκη ώς ένασκο3ντος τΊν *ατοι- χήν εξουσίαν επί τοθ άνηλίκου όο»>ανοδ τέκνου τού Ήρ. Ζ.
  Γερων;μάκη έκ μέτρων τετρ. 215, ^1^, καί συνοοευόμενον
  δπο άγορας καί κτήιΐΛΠ^ τήο Έκνλτσίας των Καθ5>ικών,
  άντί δρ. είκοσι χιλιάδων ϊιακοσίων (20 200)
  Είς τον Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτρτπον άνατίθεται
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος
  Ι^'Εν Χανίίΐς τή 17 ΜαΕου 1912
  *Ε·ν Όνό^ιατι τοθ Βασιλέως
  *Η έπαναστατΐίίτι διοικητικίι Έπιτροπτι
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗ2
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε ΕΗΡΑΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2376
  » Διεκτ. 1541
  ΑΧΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΤΑΤΑΓΗ
  *Ο Νομάρχ"^ Ήρακλβίον
  Λαίέντες ύπ' ο4ιν τό ΰπ' αριθ. **8β/«βη« έγγραφον τοί
  Δκιμάργου Ηρακλείου, δι' ο3 άναφέρει ήμΤν δτι, *ιά«ορα
  άρτοποιεία Ικ των έν ταίς αγοραίς ευρισκομένων, ?γουν τάς
  καπνοδόχους των τόσον χαμηλάς. ώστε καθ' ήν ώοαν άνάπτονται
  οί κλίδανοι των άρτοποιείων τούτων, ο! καπνοί πίπτουν πρός
  την άνοράν, είς τρόπον ώστε, δΎι μόνον καθίστανται τώλυ
  ένο>λητικοί ε'ς το!ις πολίτας, άλλά καϊ έπιδλαβεΐς εις την
  ΰγε''αν α!ιτών.
  Ίδόντες καί τό άρθρον 9 έϊάφ. γ'. τοΰ ύπ' αριθ. 19
  Νόμου.
  Ποός άρσιν το3 άτόπου τούτου παραγγέλομεν τα έπόιιενα:
  Α; καπνοϊόγοι των άοτοτοιε''Μν δέον νά Ιγωσιν 5·!;ίς τοιοοτο
  ώστε νά ϋπεοέχωτι κατά ϊύο τουλάχιστον μέτρα την υψηλο¬
  τέραν έκ των παρακεΐ'ΐένων ο'κοϊομών.
  Ή εκτέλεσις τϊ!ς παρούσης, ής ή ίτχυς, άρχεται Μμ
  ήαέρας μετά την ε'ς τό πχοάοτηα-χ τ?)ς έρηαβοίϊος τής
  Κυίερνήσεως δημοσίευσιν αότής ά^ατίθΐται εις τα Άστυνομικϊ
  κα! τα Δηιιοτικά 5ργανα.
  Έν ΉοϊΛλείω τή 26 Μα?ου 1912
  Ό ίνομάρχης Ηρακλείου
  Γ. Δοκουμετζέδηβ
  Ό Ύπογραμματενς
  Γ. Μαλεβυζώτης
  Αριθ. Πρωτ. 2315
  » Διεκπ. 1540
  Ό
  Ήοακλβίον
  'Αριθμ.. Διαταγα. 46
  ΓΕΩΡΓΤΟ" Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες 6λ' οψκ τό ίτ'ι 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής
  'Επαναστατικϊ]ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ύπ' αριθ.
  146το3 1911 ΔιάταγΑϊ, πρίτάσει το3 Διοικοϋντος τ-τ'ν Παι¬
  δείαν 'Επιτρίπου,
  'Αποφαίίί^οιιεν καί διατά<Ι<Ιοιιεν Κανονίζομεν την μηνιαίαν μ'σθοδοσίαν τοο Νικ. Δασκαλαντω- νβκι διδ)λου Μαλλακίων Ρεθύμνης είς δρα. 55, βπο τής 3 Απριλίου 1912 καί εξής Εις τόν Διοικο3ντα την Παιδείαν 'Επίτρβπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις το3 παοόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τη" 17 Μαίου 1912 ^^ Έν "Ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοικοΰσα Έπαναατατική Έπιτροπή /, · Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ ■ Ε. ΞΗΡΑΣ Λαβόντες ύπ' όψιν τ?)ν ύπ' άοιθυ.. 1ίβι/,,, άπό 24 Μϊίου 1912 Ιχθεΐιν το3 Δηΐχάοχου ΉραΑλβίου, δι' ής άνϊφέρει ίμΕν τι, οί πλεΐστοι των εμπόριον τδν ποομηθευοΛϊνων έκ τοϋ έξω- ερικοϋ τνρζΐχ, άονοΰμενοΐ νά άποθηκεύσουν ταυτα είς την απο¬ θήκην των εύφλέκτων ύλών, μεταφέρουν εις τάς έντός τής πό¬ λεως αποθήκας των είς ιιεγάλας ποσότητας δηαιουργο3ν«ς οίνο «νδυνον πυρκαϊας ολοκλήρου συνοικίας τής πόλεως έν περιπτώ¬ σει α!ιτομάτου άναφλέξίωί των πυρείων τούτων. Ίδοντες καί τό &?!)?™ 9 έίαΦ. γ'. τοΰ ύπ' άοιθ. 19 Νόμου, έν συνδυασμώ, πρός τα όίρϋροί 592 καί 591 τοϋ Ποινικοϋ Νόμ'υ· Πρός πρόληψιν δυστυχημάτων δυναμένων, νά προκύψωσιν εν δεχομένη πυρκαϊά. Άπαγορεύομεν εις τοΰς δπωσδήποτε έμπορευομένους πυρεΐ», νά άποθηκευωσιν έντός τής πόλεως πβσότητα ΰπερίαίνουσαν τό ήμισυ κιβώτιον, μέ την ύποχοέωσιν, νά το«θετηθώσι ταίϊ* εν καιρώ νυκτός, έντός κιίωτίου, περιδεβλημένου, διά λεοκοσι?ή" ρου ή ά>.λου μετάλλου.
  Τάς δ' επί πλέον ποσότητας θά άποθηκεύωτιν εις την δημ'"
  τικήν αποθήκην των εόφλέκτων ύλών, έξ ής θά πεοιλαμίάνωΐι
  τμηματικώς κατόπιν αδείας το3 Δημάρχο» την ορισθείσαν πο«"
  τητα, την οποίαν δύνανται νά ?χωσιν είς τα καταστήματα αοτων·
  Οί παραβάταΐ τής παρούσης, ^ς ή σγις άρ7εται απ^ τ^'
  έν τή ΈΐΓ'σήμω Εφημερίδι δημοσιεόσεώς της θά τιμωρΜ''ταί
  συμφώνως τώ Νίμω άνχτιθεμένης τής εκτελέσεως εις τα «ς
  Γ. Μαλεβνζώτης
  Έκ τοθ Εθνικον Τυπογραφείον