91504

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «· Γ
  ί γ
  «**?"·§
  Γ " Χ
  V
  Ι ν
  ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟ1
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ΕΦ
  ΕΝ
  ϊ^ ΡΗτΗ .
  "ΠΞΥΧ
  ο;ε πρώτον
  - - -Έν ΤΜς τϋ
  1.4 Ίοϋν,ου 19)2 —
  ΑΡΙΘ. 53 *.....
  Αιχτάγ. 42
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ^λΣΙΛΕΥΪ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΡΝ . ,
  Ι Έχοντες ύπ' όψει το άπΰ 2 Μαριου 1912 ψή«ΗσματΙ]« ΙΕπα-
  αστβΤ5ΐκί)ς των ,Κρηχωνί^κνελεύσεως καί το άρβρ·^ 7 ϊβυ ϋπ'
  ριθ. 93 τού 1911 ψηφίσματος ΐί)ς έν Κ^ήτη Συνελεύσεως ττβν
  Ελλήνων,ιτροτάσειτών επί τϊ[ς Δτ,μ,βσί*ς Ασφαλείας καί των
  Δΐςμβσίων "Εργ<ι)ν καί έ—ι των Οίκονομ,κων Δ»οικβΰντων Έπι- τ^4ιτ»ν, στηρ^βμ^νη-εΐί την ύπ'αριθ. 115 έ. ί. δμόφωνον από¬ φασιν "»ήςβΔιοικοδ<—ς 'Επαναστατικ^ς ^βιτροπής *Αποφασίζομεν ,καΙ διατάσσομεν , -Έγ»ρίνονται α' μελέται κχί οί προϋχολογισμοί των ακολούθων Δημοσίαν "Εργων. ^ , - , ^ 1) Διά την κατασκευήν ιτ^οεκτάσβως τίΐς οοοθ Καλομοϊίου— Καστελλίβι», τμήμβτος τΫ]ς δϊοθ 'ΗραΛλείου—Καστελλίβυ έκ ϊραχμών 50,000. ' 2) Διά την κατασκευήν προεκτάβε,^ί τ*Κ Αί*€ *Αγί>ς Βαρ-
  ίάρας—Πείιάίος—Μεσσαράς, τμήμβτρς τής οδοθ "Ηρακλείου—
  Μεσσαράς έΧ δραχμών 120,ΰ,0,0.
  3) Διάτήνκατ«τκε»ήν προικΐάσεωο τϊΐς δίοβ Κακο3 Ορους—
  Χ*Ρ«νήσβο, τ|*ήμ—βς τίς ο,δβθ Ήραχλείου—Λασηθίου, έκ
  ί 3(14)00
  *χμών 3(1,4)00.
  ,'Ε-τρέπβ:αι 4πως.ϊιά την εκτέλεσιν των έργων τούτων
  τεώσιν"β{πρίς τοϋχ0 χορηγηθείσαι ϊκτοκτοι κιστώσεις δια τοθ
  ύπ άριθμ. 35 έ. (. Διατάγιχατος.
  Έν Χανίοΐί τή 28 Μαίοΰ 1912~
  •Εν ^α»4^τ^/Μ|ϊ^
  Ή Δχοικοϋσα Έηαναο"τατιν:η Κπχτροππ
  Γ. ΓΑΑΑΝΗΪΤ
  Γ ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Ε 3ΗΡΑΣ ,
  -3-
  ΠΡΟΤ-ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Απαιτουμένης δα«άνης διά τΛν καταοκζνήν .
  ιΛς όδοθ Καλοροδιον Καότ«3Λ*ο» ί|ΐ*|ΐατος
  της όδοθ Ηρακλείου Κα<ί*«λ>.»·ν
  ί
  Ποσόν Τψίι Δ**άνη
  Δρ,,Λ. Δρ. Λ.
  Εϊδος έργων
  Ποσόν Τιμή
  Δρ. Λ.
  Β'. Τϊχνικά Έογ«
  3 'Ανασκαφή βεμελίων μχρ
  3άθους3μύπ!>κοίτηνμ3... 250,— 1,,4Ρ
  4 Άνασκβ»ή ίεμελίων άπό
  βάθους 3-6 μ3........ ^τ- ^(0
  5 Ά<»σκι»φήθεμελίωνέΛίβρ«- . •/ουκβίδ(ακοί7.αν(ηςαΰτοϋμ3 40—- 1 .|0 6 Διε**ετήσειςμ3......... 12,0.— 1. — 7 Σ*ΐρροκονίαμα βεμελιώ- Ζ£ μ3.. ...... .... 30.- 1Β,-- 8 Κοινήλιθοδοιιήδιάκον|αςμ3 473^27 ^,—. 9 Αχθαδομή θόλου μετά των 6ολθτύπωνμ3;.......... 10 Ήμίξεβτος λιθοϊομή γωνιών καϊ'μετωπών θόλου μ3..... 11 Εεατήλιθοδομή κορω νίίων μ3 15 ΠΧακει: έπικαλυψεως δχ*- των μ?.............. 13 Σιμέντινοι κυλινϊρικοί' δχε- τοί έσωτ ϊιαμ. 0,40 μ. τ.. 14 Σιμε'ντινοι κυλινδρικοί όχε- τοί έσωτ. διαμ. 0,60 μ τ.. Δρ. Λ. 60-37 - 2230 - 20 — 50 — 1000 — 10 — 70— 70ρ- βθ — 7 — 15 — 16 — ".7 — 23 - 4?0 240 - 161 - Λ» .1 1 ΌρυγμϊέπΙσυμυαγοϋςσυνε- νΙ<1» 1?ίχρ« μ3....... 2 "Ορ»γμζ- επί πάσης, φύσεως έϊέν3: 3200 - 2 60 4320 - 21000 - 1 30 27300 - 15 Ξηρολιθοδομαί τοίγων ύτο- , , , στηρίξίωςκαίλιθενδύσεις-^3. 200 — 3 80 760 — 16 Λιθοροιπαί μ3.......... 80 — 3 - 240 - 17 Πρόχειρος σκαρώστρωσις ίι« _ # ^# άίγιλλώδηΊδαΐϊι^Τ.. !Κ 300- 4 50 1350- 18 Σταϊιοδείκτ» &μ. μ..-..>*».< ^Ο,—.ΐδ— 150 — Άθροισμα 19 Ά*ρ»δλεπτα έφ' ών- βίιϋν ίι- καίωμα ίχει δ έργολάβος.." " ' Τό δλσν δραχμάς ί -Έν Ηρακλείω τί) 34 Μβίου 1912. Ό Νομομηχανικδς ·>,|
  1. Στχϊλιανίβης
  'Εθεωρήβη '/ Α
  Έν Χανίοις τί] 27 Μα'ου 1912. -' ^ ··»'«>
  Ό Διε«θ«νττ)ς των ΔτΐΐΜΟίων "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ,,·η Ι τ ' - ϊ^'3
  Γημ. 'Τπ^ρεώσεις έργβλάβοι» δρα τιμο όγιον
  1/1 * _^_>.
  50000 00
  ιτβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ'ΤΗΣ'ΚΥΒΕΡΝΗΣΚΩΣ
  ί'Ι
  ΠΡΟΪ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Τής απαιτουμένης δαπάνηο δ1 α την κατασκευήν προεκτά·-
  σεως τής όδοΰ Άγΐας Βαρβάρας Πεδιάδος-Μεσσαράς
  τμηματος τής όδοϋ Ήρακλείου-Μεσόαρας.
  •β
  Έΐδος έργων
  Ποσόν Τΐμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  Α'. Άπλ3 Έργα
  1 Όρυγμα επί συμπαγοθς
  συνεγομένου βράχου φάραγ-
  γοςέξόδου μ3........... 5000 — 2 80 14000 —
  2 Όρυγμα επί πάσης φύσεως
  έδάφουςμ3............. 55000 - 1 20 66000 —
  Β'. Τεχνικά δργα
  3 Άνασκαφή θεμελίων μέχρι
  βάθους3 μ. υπό κοίτηνμ3. 500— 140 700 —
  4 Άνασκαφή θεμελίων άχό βά-
  θους 3μ.—6μ. μ3....... 50 —
  4 50
  400 — 1 -
  30 — 22
  225 —-
  400 -
  660 -
  870 - 12 - 10440 -
  5600
  75 — 55 -
  15 — 75 —
  60 - 7 —
  200 - 18 -
  100 — 26 -
  δ Διευθετιίσεις μ?-.....__
  β Σχυροκονίαμαθεμελιώσεωνμ3
  7 Κοινή λιθοδομή διά κονίαςμ3
  8 Λιθοδομή θόλου μετά των
  Θολοτίπωνμ3........... 140 — 40 —
  9 Ήμίξεστος λιθοδομή γωνιών
  χαΙ μετωπών Θολουμ3.....
  10 Ξεστή λιθοϊομήχορωνίδων μ3
  11 Πλακες έπικαλύψεως όχε-
  τών μ2...............
  12 Σιμέντινοικυλινϊριχοί όν_ίτοί
  έσωτ. διαμετρ. 0,40ιι.τ. . .
  13 Σιμέντινοι κυλινϊρικοΐ όχετοί
  έσωτ. διαμετρ. 0,6^ μ. τ. . .
  14 Ξηρολιθοδομαί τοίγων ύπο-
  οτηρίξεωςκα!λιθένϊυσιςμ3. 2000 —· 4 — 8000 —
  15 Λιθορριπή ,α3........... 80 — 3 —
  16 Πρόχειρος σκιρρόστρωσις, διά
  λεπτολιθοσυντριμμάτων είς
  άργιλώδη ίδάφημ3....... 300 — 4 50
  17 ΣτβδιοδεΓχτατ δμ. μ...... 14 — 17 —
  Αθροισμα
  18 Άπρόβλεπτα έφ' ών ουδέν
  διχαίωμα Ιχει ο έργολάίος
  Έν όλω δραγμαί
  Έν Ηρακλείω τί) 24 Μαίου 1912
  Ό Νομομηχανικός
  Ι. Χτυλιανίβης
  Έ θε ωρή θη
  Έν Χανίοις τί) 27 Μαίου 1912.
  - < Ό Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ Σημ. Υποχρεώσίΐς έργολάδου ορα τιμολόγιον καί συγγραφήν 4125 — 1125 — 420 - 3600 — 2600 — 240 - 1350 — 238 - 119723 — 277 — 120000 — ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν προεκτά- ο"εως τής όδοθ ΚακοΟ "Ορους Χερσοννησου τμηματος τής όδοΰ Ήρακλείον Λαοηθίον. Δαπάνη Δρ. Λ. Ιργων .§■ Ποσόν Τιμή £ Εΐδος έργων ΔΡ' Λ< Α'. 'Απλδ δργα 1 Όρυγμα επί συμπαγοθς σονεχομένου βράχου μ3------ 1600— 3 — 4800 — ] 2 "Ορυγμα επί πάσης φύσεως Ι «ά>ουςμ3............ 8500— 130 11050—}
  3 Όρυγμα έχΐ καθαρώς άμμω- , ί
  Ϊώνθινώνμ3........... 1400— 0 70 980 —?
  Β'. Τεχνικα 6ργα
  4 Άνασκαοή θεμελίων
  βάθους 3 μ. υπό κο'·πτ)ν μ3 .
  5 Ά.ασκαφή θεμελίων άπό βά-
  θουο 3μ. μέγρι βάθους 4μ. μ3
  6 Άνασκαβή θεαελίων Ιπιβρά-
  γου καί ϊιακοίλανσις αότοΰ μ3
  7 Διευθετήσεις επί βράγου μ3
  8 » επι πάσϊ)ς φΰ-
  τεως Ιδάφουε μ3.......
  10 Κοινή λιθοϊομή διά κονίαίμ.3
  11 Λιθοϊομή θόλου μετά των θο-
  λοτΰτων μ3...........
  12 Ήυιβεστος λιθοϊομή γωνιών
  χαί μετωπών θόλων μ3 . .
  13 Ξ8στήλ!θοϊομ·ίικορωνίϊωνμ3
  14 Πλακες έπικαλύψεως όχε-
  ^»νμ2...............
  15 Ξηρολιθοϊοιιή τοίνων ύπο-
  σ'ηβ(ξεω?μ3........... 300— 3 50 1050-
  16 Τοιχίσκοικαθορισμοθτάφρων
  χαί θωοακείων δι' άμμοκο-
  ν?αί μ3............... 100 — 9 — 900 -
  17 Πρόγειρος σκυρόίτοωσις διά
  λεζτολ'θοσυντριμμάτων είς
  όογΛλώδη Ιίάφη μ3..... 70—4 50 315 —
  18 Γταδΐοδείχταιδμ α....... 6 — 15 — 90 —
  σον
  Τιμη
  Δρ. Α,
  Δαχάνη
  Δρ. Λ.
  200
  - 1 40
  280 -
  50
  — 3 30
  165 -
  30
  60
  — 3 40
  - 2 50
  102 -
  150 -
  50
  376
  — 1 —
  — 15 —
  36 11 —
  50 -
  450 -
  4140 —
  75
  — 38 —
  2850 -
  ?0 — 50 — 1000 —
  12 _ 70 — 840 -
  65 - 7 - 455 —
  "Αθροισμα
  19 Άπρόδλεπτ* ?ξο?α Ιφ' ών ουδέν
  ουδέν δικαίωμα Ιχει ό Ιργολάίος
  Έν όλω δραχμάς
  Έν Ήρακλβ'ω τί) 24 Μαίου 1912.
  Ο Νομομηχανικός
  Ι. Χτυλιανίδης
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 27 Μαίου 1912
  29667 -
  €.{«.-
  ♦ Ό Διευθυντής των Δημοσίων Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Σημ. 'Υποχρεώσεις έργολάδου ορα τιμολόγιον καί σϋγγρ5?ήν·
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν αμαξιτής
  όδοΰ Καλυδών—Άλμυρίδος=Γα6αλοχωρ{ου πλάτους 5.00υ·
  1 Εΐδος Ιργων Πί^ ^
  Δρ. Λ.
  1 Έκσκαφή πάσης φύσεως έδά-
  φους μηδέ τοθ διά πυρίτιδος
  έξορυσσομένου βράχου έξαι-
  ρουμε'νουμ3............ 6000— 120 7200 —
  2 Δάνεια χώματα μ3....... 500 — 0 80 400 —
  II
  Τ*2ζνικα €ργα
  ϋ Έκσκαφή θεμελίων μ3____ 90 — 1 — 90 —
  4 Κοινή λιθοδομή μ3....... 70 — 13— 910 —
  5 Θολοδ9μήμετάθολονύπωνμ3 4 — 22 — 88 —
  6 Ξεστή λιθβδομήμ3....... 6 — 45 - 270 —
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ^ΓΗΪ ΚΤΒΕΡΝΗΕΕΟΓ
  1ΤΤ
  α.

  Είδος έργων
  Ποσόν
  Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  7 Πλακίί έπικαλΰι1/εωςμ2... 22 50
  8 Ξηρολιθοδομ«ίμ3........ 150 —
  9 Άπρόίλ*χτ« έφ' ών ουδέν
  κέκτηται ο έργϊλάίος
  Έν δλω δραχμάς
  Έν Βάμω τί)'25 Μαίου 1912
  6 — 135 -
  5 — 750 —
  9843 —
  157 —
  1000(Γ —
  "Ο Μηχανικός
  Σπυροπουλοε
  Έθϊωοήθη
  Έν Χανίοις τί) 30 Μ«ίου 1912
  Ό Νομομηχανικος
  Γ. Καριωνίκης
  Εθεωρήθη
  Διά δραχμάς δέκα γιλιάδας.
  Έν Χανίοις τί) 30 Μαίου 1912.
  Ό Διευθυντάς τδν Δημοσίαν "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Σημ. Όπβρών ιτροϋπολογισμός μή δημοσιευθείς ιιετά τοθ
  ϊι' (-3 ενεκρίθη ύπ' αριθ. 48 έ. Ι. Διατάγαατος τοϋ δημοσιευ¬
  θέντος είςτό δπ' αριθ. 49 Ι. ίΛΤευχ. Α'. φύλλον τής Επι¬
  σήμου Εφημερίδος δηιχοσιεύετ«Γήϊη.
  ' ΠΡ0ΓΠ0Λ0ΓΙΣΜ0Σ
  ΤΛς άπαιτονμένηο δαπάνης διά την άνέωξτν τάψοου Λπό
  7 λίμνης Κοι/ονά ποός Σ6ακοπηγάδα καΥ καθαοιο"ιιοίϊ χαι
  διαπλάτυνσιν των ύ«ολειπομένων τμημάτων της
  χανδάκας Κοι/ρνοπατημάτων.
  * Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  ^ Εΐδος Ιργων Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  Ι ΧωυατιόμοΙ
  1 Εκσκαφή πρός κατασκευήν
  τάφρου άπό λίμνης Κουρνά
  και διά πλάτυνσις τής χανδά-
  κας Κουρνοπατημάτων είς 5
  σημείον θέλει ύποδείξει ή
  ύπηοεσία μ3........... 4100— 1 40 5740 —
  2 Καθαρίσμος τής υπαρχούσης
  χανδβκας Κουρνοπβτημάτων
  «πό χαλάμια βρυα κτλ. είς
  ά τμήματα θέλει ύποδεί-
  ξε» ή ύπηρβαία μ. μ...... 1000— 0 15 150 —
  5890 —
  3 Απρόβλεχτα Ιφ' ών ουδέν δι-
  κχίωμα κέκτηται ό έργολάδος
  Έν Ολω δραχμάς - 6000 —
  Έν Βάμω τί) 25 Μαίοιί 1912.
  Ο Μηχανικός
  Λ. Σπυρόπο >λος
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις τί) 30 Μαίου 1912.
  Ο Νομομηχανικός
  Γ. Καρυωτάκης
  Εθεωρήθη
  Διά δραχμάς εξ χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 30 Μαίου 1912
  Ο Διευθυντής των Δημόσιον "Εργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  Σημ. Όπαρών κρούπολογισμϊς μή δημοσιευθείς μβτά τοβ
  5' ου ενεκρίθη ύπ'αριθ. 48 έ. ί. Διατάγματος τοθ δημοσιευ¬
  θέντος εις τό ύπ' αριθ. 49 έ. ϊ. Τευχ. Α'. ?ΰλλον τί}ς Επι¬
  σήμου Εφημερίδος δημίσιεύται ήδη. 1ί£1' έω«
  Ή ΈπαναΛτατινίι Λιοινητικη Έπιτοοηίν
  ΧΑΤΖΗ ΜΤΧΑΑΗΣ ΓΤΑΝΝΑΡΗΤ
  ΑΝΤΟΝ. ΜΙΧΚΛΙΛΑΚΗΣ
  ΜΑΝ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ!
  Ή Διοεκούσα Έπαναιιτατική Έπιτοοπή
  ΑΠΟ~ΠΑΣΙν1Α
  ΤΛς ίν τώ Λ π' ΛήΑ. <ΟΛ τΛρ 7 'Τουνίου 1<»Ι2 ποακτνκΛ άποφΛσε6)ς τΛς ΔιοινούΛης 'Επανα·«τατνκΛς ΈπχτροπΛς •Αοιθμ. 'Αποο. 132 Ή Λαίοθσα ύπ' οΜιει τό ■νπ% 4 'Τουνίου 19)2 ψήβ'σιια τίΐς Είτα- νοτστατικϊΐί των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρ. 36 τοθ δπ' αριθ. 737 Νόμου, περΐ Δημ,οσίου Λογιστικόν ΆποφισΓζει πτμψηφεί Έγκρίνει όπως δια Διατίνα—οο •/■'Ρ'ΊΎηθί) ?κτακτ·5ί πίστΜσις Ικ ^ρατ/μϋί^ είκοσι χιλιάδων Γ20.000) επί τοϋ ΕίδικΌ Προϋπο- λογΐσιιου των έ?όϊ'·ιν τί(ί Ά^μτ. Διευθ'^ν(τε'Λ^ των Ο'.χονομκών τϊ!ο γρήσεω^ τοθ 1911 ύτ>> Κ,ενΆ. 29 καί άρθβ. 1 «Πρός πλη¬
  ρωμήν τ<7>ν δϊοιπορικών έ5όϊων των ανεγνωοιτυιένίΛν πβρόντων
  πληρεξουσίων τήο Έπανασταττκί)ς τώνΚοητων Συνελ·ύσεωΟ>καί
  Άναττ,'θησι την εκτέλεσιν τϊ)ί παρούσης είς τα μέλη τής Διοικοιί-
  σης Επαναστάτας Έπιτριπής.
  ΧΑΤΖ" ΜΤΧ4ΑΗΣ ΓΤΛΝνΑΡΗΣ
  ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΕΛΤΔΑΚΗΤ
  ΜΑΝ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ό Γραοματεύί
  ΤΙ. Μαουιντώνηβ
  "Οτι άχριίϊΐ άπ4(τπ*σ'ΐ.α
  Έν Χανίο.ς τη 11 Ίουνίου 1912
  Ό Γραμματεύς τί)ί Διοκ. Έπαναστ. Έπιτροπής
  Π. Μβρκαντώνης
  'ΑοιΟ. Διατάγμ. 70
  ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχουσα ΰκ' {ψει το ύχό χρονολογίαν 2 Μαίου 1912 ψήφισμα
  τή; Έπαναστατιχής τώ·· Κρητών Σι»νελεύσε«»ς %βΙ τόυχ'άριί.
  36 Νομοθετικόν Διάταγμα.
  καί δχατάίΐαομβν
  Όρίζει ώ; άναπληρωτήν το3 επί των Οίκβνομικων Διοικοθντος
  Έτιτρβπου τδν «κ των μελβν τής Έ*<χνα—«τι*ής ΔιβΚητίχής ♦Εχΐτρβ-ής κ. Γ. Γαλάνιιν Διοιχοίντα *Ε*ίτροιτον ίχΐ τής Δη¬ μοσίας Ασφαλείας <ί»ί Λτι»βσ!ων "Έργων «ίθβχίρινθί ϊ* Ϊίγι τήί ΤΤαιοεΙας ίιβ τ-!}» >,ϊ4σΐ» ϊ) σβ <Ί τή»,άντε·ββγ«τ*ΐ» λο3 ίοχου τοθ έ-ιβληθ'ντος τώ Δηιιοσίω ίν τί Χ2τ' βυτοδ ^ί«ιη τη ίγερΐεί" ύιτδ τοϊΙ Ζαγβρίσο ΦαΓάχη χαίο(<ου Δρΐέδνας Κισσάμου, βτ« %>»}->μ.4·*υ τοί Αΐτά Ν^ριβν ίκ<βοΐσ·ιτ'5ντ«ς -υ Δ-ι»ί?«ίν "Ρ5ικ-' τρβ*οι». Είς Λν βδτδν έ-ή τίόν Ο?·«ίνομτχίό» "ΚίεΙτρΒπον ϊνβτήθτ)σΐ την ϊνίίΓβι^ετΐτίν καί Ικτ£λ»Λν το"ί ΐϊβραντοι Έν Χβνίοισ τί 13 Μ-ίου 191?. ίΒ Έχαναάιαιικη ΔηηνητΐΗι κ εηρατ , <■ , .Γ. ΜΤΛΩΝΟΠ ΑΝΝΗΣ . . Γ. ΓΑΛΑΝΗΤ Κ. ΜΠΙΡΑΚΤΣ 149 Ο' ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΧΑΝΙΩΝ ' Λαίίντες ύπ' δφιι Το άοθοον 9 τοΰ Δ οι^ητικοθ ΌργανισμοΟ κ«ί τβ ΰπ αίΐθ. Πρωτ. 194 άιεκπ. 91 ε. ί. Ιγγριφον το3 Αστυϊάτρου Χανίων χαιαγγΑομεν τα έπόμενα. 1) Οί λ*ΐ(αν;·Ίωλεις καί ο! οΊΐωροπώλαι υποχρεούνται να το- τοΚετώσι τ* ΰπ' αυτώ» «ωλούυιεν* εί?η είτε έντός κοφίιων ςίτε έιτΐ τραπιζών κατ' ακολουθίαν βπαγορεόεται κα' τοποθίτησις των βνωτίοω είΐώ< χαμαί κΐί ε'ς πεοίστασιν ά'όαη καθ* ί;ν ταυτα βά ^σιν έντός βάκκων έξ ύίίσμιτος ή ψάθηί. 9) Οί ζυγοί ϊιά των όπο·'ων ζυγίζοντΐι τα ανωτέρω είδη ή Ιτερ» τρίφιφμίΙ ΐέον νά τοτοθετώντ»ι επί τραπεζών. Ή Ί*γυς τ?); πΐοούτης αογίται άπό τής κατανορί-'εώς της Ιν τί) Έ—σήιω Έφη^;ρί^ ή δέ τήοησΐς α!ιτί)ς άνατ·.θ«ταΓιείς την Χωρβφ Λακήν κα! τα Δημοτικά δργαν». Χαν,ίβ τή 30 Απριλίου 191?' ·!Ο Νβμιάρχης Χανίων ΤΑΧΗΡ ΙΣΜΑΗΛΑΚΗΣ " : Ό 'Υ)γραμμ"ευς . . .._ . - Β^ Κορκίδης Α#«θ. Πρωτ. 2045 . , . 774 ΜΚΗ 7^ Νβηαρνία Καόη&ζίον "Εχοντες ΰπ' ϊψιν την έχιδικνυομένην υπό των κατοίκων Γ»ν χώμοπόλεων καί γωρίων αδιαφορίαν πεΐί την κχθζριοτητα των οδών, των στβύλων, τ<Τ>ν ΐαντοπωλείων, των φρεάτων
  των ύδραγωγείων, καί όχετίνν, καί την πώλησιν εδωδίμων
  καί ιτοτών έιίιίλαδων είς την υγείαν καί επιθυμούντες χάριν
  τής ύγΐίας των χατοίκων νά ληφθώσι προφυλακτικά μέτρα
  πρός > άκοφυγή·*· νσσ»ιν ■ καί ποόληψιν ευρυτέρας μεταδόσεως
  τής ένσκυψάσης είς τίνα χωρ'ατοϋ Νοριο3 νίνβο -δστρακιάς.
  Διατάσσομεν τα έπόμενα.
  Ιον) ΆκαγορεύΌμεν νά'ρίπτωσιν είς τάς οΐους των χωμβ-
  πόλεων καί χωρίων σαρώμΐτα ή ■ άλλας» άχαθάρτους ΰλας,
  νβ χρησιμοποιώσιν ώς κοπρώνας τάς έντβς των ο'ικιών των
  γωνίβς, {) μέρη κείμενα πλησίον τώ» σφΐγείων, των κρεο-
  π*)λΐ£ων, των ύδραγωγείων ή φρεάτων. Την έν τοίς σταύλοις
  αυτών καί κοπρολάκκοις συσσωρευομένην χόχρον οφείλουσι νά
  μεταφέρωσιν είς το^ς άγρού; των τοΐιλάχισοον κατά δεκαήμερον
  χατά τούς μήνας Μ4ϊ6ν,' Ιούνιον, Ιούλιον, Αδγοιιστον καί
  Σεχτέμίρτο»· εκάστου έτους.
  2) ιικοχρεοθνται οί χάτοητοι των χωμοπόλεων καί χωρίων
  νά σαρώνωτι τάς πρό των ο'ιχΐών χαί κατα<τ~μάτων των 43ο1ς των μέν υπό οίας δήποτε μεταϊοτικής νίσοι» «ροσβεβλημε'νων τούχάχιστον τρείς τής έίϊομάδος. 3) Ύ*·χρεβ3νται νά χρίσιβσι ίι' άσίέστότι εσωτερικώς τάς οικίας, παντός ε?ϊους χΛΤΛττήμβτα, στβύλοος, τα εντβς των χωμαπίλεων χα' χωρίων πιριτοιχίσμ^τα%ί,κβ1 . να ^γ " *ν ιτλήοε! καθαοι^τητ' τα σβανεϊϊ. χοϊθ·τ«λϊία, τα ΧεΓα χα*»ενεία τα ^ρέιχνχ χαϊ τα ύϊραγωγεΐβ. 4) 'Απανοαβύεται τδ βύρεϊν χαί οχββϊεύ'ειν }ξ—ΐ .Λν ;4 τ) «Ίς τας γωνίϊς Ιντδς των κ'ύμοπολεων % ημΛρΙι&ν .τάς πλησίον των όϊών, φρείτων, ΰ?ρ·»γωγε(<ον ή πλατϊΐών σονναζοιιένων. τ_ ,._ 5) Άπαγορεύεται ή πύλησ'ς ?φ^ίρ;Α^ν*ν ,15ω?^ων χβΐ άώο»»ν όπωβιχών ώς έπιίλαίών είς την υγείαν τ<5ν κατοίκων. Οί παρϊίάται τής παρούσης ^ιατάγ}|ί θα τιμωροθνται κατν τάς σνετίχάΰ ?ιατάξεις τ ί ΤΤοινικβΙ Νίαοι» Ή ?·κ9''4ής ΙκτΟ,εσ'ς τήί παοούτηΰ ?5ί ή ίτχυς άοχεται άπο τήί ϊηιΐοσιείσίως άνβτίθετιχι είς τα Άστυνοαι^ά χαί Δημοτ'χά "δργανα. ■·!)·■«"* Έε Άγίω Νικολάω τή 18'Μβίου (91* Ό Νομάργης ΛασηθείΌυ Έμμ. Σφακιχνάκις Ό Γραμυ.«τευ« Ό άν-'γραίον Έν 'Αγίω ,ϊ^ικ,ολάω. 'λοιθ. Π"ωτ ^604 773 ΔΤ'ΑΤΑΓΗ Πρό;:"- πρόληψιν των υπό των άίεσιτότων χ*ι έβυθίρ«κ χβ- ριπλανομένΜν χυνών ποο?ενοομέ*ν >ν >ι»στυγηι»ίτων κβΐ ζώ
  εΐο τε τοΰς άνθρώπονς τα ποίμνιά χ«ί τας μπίλους
  Διατάσσομεν τα έπόυ-ενα
  1) Άπαγορεύετιΐ·. ή ίιατήοησις ψωριώντων ί) συμ^,τώματα
  |(λΰσσης χρ«υσι*ζ4ντων χυνών, τίΛν κυρίων τοΰτων' δίτοχρεοι»-
  μένων νά ιρονευωσιν αυτοίις άμα τη έκϊηλώσει τής νοσου.
  • 2) Οί χύριοι χυνών ΰπογρεοδνται νά ϊχατηρώσι τούτους ϊε-
  ίϊμ.ένο»ς έντός των ο'ιχιών ι) τί>ν χτηιΐττων των, ^οσάχΛί ϊ*
  ·βδ*ιγο3σι τούτους είς άλΧα μίοη ν« τούς περιία^λωσι ίια ?'"
  ■μώτρου ή σύρωσι μεθ'έαυτών ϊια «χοινίων, ε|«'ρ^ο;ει των ιγοι-
  ΐμένων κα' κυνήγιον χαθ' 5ς ώρας ευρίσκονται πλησίίν των
  ιμ,νίων των 9) θηρεύουσιν.
  3) Έπιτρέπετα'. ίνα μετά πάοβϊον ιτίντε ίήμεοων. ^πο τής
  τής -αρούσηί ποοίώσιν οί «,εν ΐ
  Ν
  κα'
  ρ
  τοό Νοιιο3 ε'^ τόν βόνον παντός
  ίνευ φΐΐλώτοου πεοΐίεροιιένου κυγός ε;ς τα >ίορία καί ΐ
  ϊι' διτλου οί δέ χωροΐίλβχϊς είς τας κωμ^πίλεις ίια
  τηρίου
  4) ο^ ιηραίάτοίΐ ύπόχεινται εί; τάς ϊ'.βτίξεις τοθ ίρθρδι>
  697 το"5 ΠοινιχοΟ Νόμου. ,
  5) Είς τας Άστυνοαιχϊς κα* Διοικητικϊ» άρχίς άνβτίθε-
  ται ή άχριδ^ τ^οησΐς τής ιταρούσης.
  'βν"Αν'ω Νιχολάφ τή 17 Μαίβι» 1912
  Ό Νοιιάρχης Λασηθίου
  Έρτ.. "βίιχκΐανάχης
  Άχριίες άντίγραφίίν
  Έν Άγίω Νικολάω αίιθημβρβν
  Ό Ρραμμβτευς
  Γ. Σκυδαλάχης
  /'Ο "Χ)γρ«μμ«τεί>ς
  , .; ' Τί 'Σι»γχελλ<ίκης Έκ τού Έθνιχοβ