91509

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  λΤ-.ΚΓί*,^, χ- τ
  φ *■ ι-ί* ν 6) * ί
  ΠΗΠ3Ί
  ',·. -ί τ-τ
  .ΙΪίΓΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΗΗΣίΟΣ
  τι_τχα:£ πρώτον
  Έν Χανϊ'οις τν| 19 Ίο»νί
  ο»νίου
  ΑΡ'ί
  . 54
  Αριθ.
  άγ. 51
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύτ όψε( τό «πό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  • η ν"σ,τβτιν·ί? τών Κρητών Συνελεύσεως, τό α'ρθρ. 2 τού υπ'
  βρ!°. *^« 29 Μαρτίου έ. ε". Διατάγυατος κάί τό ά'ρθ, . 34
  τοϋ 6ζ^ αριθ. 737 Νόμου, περ'ι Δηι·οσίου Λογιστικόν, προτάσει
  τω, ΐπι -ής Δικαιοσύνης καί των ΟΐΛονομικών Διοικ. Έπιτρό-
  ~ων, στηριζομένη είς την ΰπ' αριθ. 106 έ. Ι. όμί?ωνον ά-ί-
  ?ασιν ·,9,ς Διοι/Ού~ς Έπαναστατΐκής Έπιτρ^πής.
  Ίπο^αΛίζομεν καΐ Δτατάσϋοιιεν
  Επί τοϋ είδικοϋ Προυπολογισμοΰ των έξόϊων τής Ανωτ.
  Λιειιθ-ίνσε»; τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τού 1912, χορη-
  γου,/ται αί έπόμεναι άναπληρωμβτικαί ιτιστώΐεις.
  ) ( /_ Ι πό Κεφάλ. 7 ά'ρθρον 3 έδάφ. 8') άγορά καί Ιπισχευαί
  επιπ/ων Δκ~τηρίων καί 'Υποθηκοφυλακείων δρ 800.
  *) Υπό τό αύτό Κεφάλ. καί ά'ρθρον έδάφιον ζ') διά σύνδεσιν
  τρα«.τι/»ν, άποφάσεων. Επισήμου Εφημερίδος, κατασκευήν
  ίακβ/λων >αί λοιζών Έφετείων, Πρωτοδικείων, Ε'ιρηνοδικεί(«ν
  Χαί ΥποΘη^οφυΛαχείων δρ. 1500,
  ■Γ, ~°')'' Οι-|τούς επί τής Δΐλαΐίσύνης καί Οίκονομικών Διοικ.
  Επιτριπούς άνα»ίθεταιι ή δημοσίευσις καί έκτελϊσις τού παρόν¬
  τος Διατάγματος.
  Έν ΧανίοΙς τί5 22 Μαίου 1912.
  Έν ονόματι τοϋ Βαόιλέως
  'Η Διοικο^σα Έπαναστατικη Έπττροπτΐ
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Ε ΞΗΡΑΣ
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  ί/.;*·/ό«οιι
  χ σύνϊεσεν
  3ιχο3 Πρί-ιπολογισμοϋ των έξόδων την Ανωτέρας Δ'ευΟ-ινα-ίως
  τής Δικαιοσύνης τής χρήσίως τεϊ 1911 αί ίζ:;;;ναι άν«-λη-
  ρωματιχαί πιστώσκς.
  1) Ίπό Κεφάλ. 7 άρ^ρ. 3 Ιδάφ. δ' άγε:ά
  έπιζλων ΔικΛστηρίων, καί ύποβηκοφυλακ'ων,
  (800) καί
  2) Υπό τό αΐτό Κεφάλ κίί αρθρ. »3ίφ. ζ'
  ζραΛΤΐκών, άζοφάσεων, "Επισήμου Ε?ημ.ρι?;^, Λατ-σ/.ευΓ,ν
  φ^ΛΪλλων, καί λοιπών Έφ&τείων, Πρωτοϊικειω/, Κρι /-:'.λει»ν,
  καί Τπίθηκοφυλακϊίων δρ. χίλιαι ζεντακόσιαι (1">()μ) *.Λ
  Άνατι8»1ίι τήν εκτέλεσιν τής παρούσης είς τ:υς 5τικ τ^ς Δ-ι-
  καιοσόνης καί Οικονομικήν Διοι/.. Έ»ιτρόπουί.
  *Π Διοικοΐτσα Επαναστατικαί Επ
  Γ» ·' . " Κ. ΜΠΊΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝ.ΝΗ«
  Β. ΞΗΡΑ2
  Γ. ΡΛΑΑΝΗ2 ^
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρ,χαντωνάκης
  Ότι άκριβες άπόσζασμα » . >
  Έν Χ«νί;ις αόθημερό;
  Ό Γραμματεύς τής Διοικίυσης Ί
  Π· Μαρκκτωνάκης
  Αριθ. Διατάγ. 85
  ΓΕΟΡΓίΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  -(.
  Η ΕΠΑΝΑΣΓΑΤΙΚΗ ΔΙ01ΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ύπ' αριθ 17 τής 17 Μαίου 1912 πρακπκφ,
  ή Διοικ. 'Επαναστατικης 'Βπιτροπής.
  106
  'Η Έηιτροπή
  Λββοθσα ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. '^ί,/ιη έ. ί. έγγραφον τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τό α'ρθρ. 7 τού ύπ'
  οριθ.^ 56 τής 29 Μαρτίου 1912 Διατάγματος καί τό άρθρ. 34
  ότι τό άπ' αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστι*οϋ.
  Άποφαβίζεει παμψηφεΐ ;
  ν^, όπως δ»ά Διατάγμαΐος χορηγηθδσΐν επί το8 Εί-
  Έχοντες ΰχ δψει ν« υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίίυ 191'2 ψτ^-
  φισμα τής Έπαναστατικτ]ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρον 3 έϊάφιον θ'. το3 ΰπ' αριθ. 413 Νόμευ, πρίτάσβι τε5
  επί των Ο'ιχβνομικών Διοικοϋντ·ς Έπιτρόπου,
  , . , . ' την άτίλΐί εισαγωγήν έν Χανίοις }-ίβ -οί Άν
  τωνί3υ Φραντζεσκάκη 80 κοιλών -βπογραφικών στοιχείω^, ί/ος
  σελιδο9£-ο(ίι 4νός συνθεΐηρίου καί ίύο περίπευ κιλών
  όρίΐχαλκίνων.
  Εις τόν οΛτόν επί των Οικονομικήν Έτϊί»ρβπ»ν _..
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατ·γμ#το;.
  Έν Χανίβις τί) 18 Ίουνίου 1912.
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  * '4 Έπαναοτατικ,ίι Διοικητικη
  ΧΛΓΖΙΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΙΑΧΧΛΡΗ2
  ΑΝΤΩΝ. Μ1ΧΕΛΙΛΔΚ1Ι2
  ΜΛΝ. Ρ. ΚΟΥΝΑΟΐΡΟΕ
  ■βο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριθ,α. Διατα,γμ. 80
  ΓΕΩΡ Π Ο Α'
  ΒΑΛΊΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  -εωίαν έ/, των παράθυρον τβ« ο(χι&ν αυτών πρός τάς
  δνίί-'οβίβς έτδοΰς τ* έΓ'στρωρκ.*τχ καί τα χ.λινοσκεπάσμιχτα
  των βΐχιΛν αυτών. Τύ βόβ^ημα δέ τουτο δχι μόνον άσχη-
  μίαν ^ρβξενεϊ αίς τούς διερχομενους διότι Ιπικαθίζοβιν έπ'
  φεκιν τής Διοτνοίο^ς
  Άι?ο^«Μίι<ζοϊ»βν καί διβνά^οϊαίίίν ΧίρηγεΓτα·. ϊ»ί τ·Β «ϊϊίκοί ΠροΑολογι^μοΟ ττδν Έξβδων τΛ{ Άν»»τ. Αι«υθύν·ιως των Εσωτερικήν τ^ς χρήαεως τ«0 1111 Ιιβ· Κε^· 4 ί'Λρ. 5 άνκπλι^ρειματικ-ή κίστωΐις έκ ^ΡαΧ* μών τβοσαρίβν χιλιαϊων (1000) «&' ϊξβϊα ίΜτάνιτων ύγειονο- μικών μέτρων β*ςρ τί[ς ϊημ:βίας ίγςίατς ϊ'/εχα έπισημικών νόσων». Ε·ς τοΰς ίκί των Εσκτερΐλών καί Ο'ικονομχίών Διοικ. Επι- τρό~«υς άνατιθοαι ή Ιημ σί:;σις χαί ίιβ*έ)ετις τού παρόντος. Ά Χανί«ιςτή14 Ίβϋνίβι. 1912. Έν Όνόμοιτι τού Βασιλέως * Ή διοικητχκη ίπαναο'τατικίι Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗ3 " Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. Ρ. ΚΟ1ΪΝΔΟΥΙΌΕ Ή Δ οΐϋοίο'α 'Βπαναΰ.ατΐΗΐι Επ*τοοπΓ» ΑΠϋ_ΠΑΣΜΑ Της έν -»"ό ύη' άρ-Λ. V 7 τϋο 14 Μάρτιον 1912 •Αριθ. Ί 131 Ή Έπιτροπή Αϊ5ο5σα ύτ' ίψει τό αρθρον 7 τού ϋπ' αριθ. 26 τής 29 Μάρ¬ τιον 1912 Δν«τάγμ3»κ!ς καί ·»ί άρθρ. 34 τβϋ «χ' ά-ριθ. Τ37 Νό π?ρ;. Δημ:σί:υ Λ Άμοφασίζει Πρς»νί)ίγΐ5μίϊ τΓν έ;:ϊων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τ·ι*ν Όσω βρ'κών τ^ς χρήσεως 1911 61* κ&φάλ. 4 καί ά'ρθρ. 5 άν?- κλ^ρίο».ατι/<Γ) πιστ»ΐ'ς έκ ^ραγ_. «σσάρων χιλιάδων (4000) «δι' έ^κϊα έ-Λ'ΐί*το>ν ύγεεανομτκών μίτρων ύπΐρ τής δημοσίας
  όγείβ*; Ινςνα ϊχιϊιτ;μ»κΐίν νίβ«ν.»
  'Λνατιθηΐι'οέ την έχτέλβσ.ν ^ τ»αρο;σΐ|ς είς τόν επί τ*ν
  '-------- Β^ Δΐίΐ/ΐ3ν»α Η- τ
  '£'ΠΓΓ£ΟΠ«
  Χ" ΜΙΧ. ΡΙΑ&,ΝΑΡΗΣ
  Α. ϋΓΧΈΑΙΔΑΚϋΕ
  Μ. Ρ.
  Ό ρμμ;
  Π. Μκρκαντωνιίίαι,ς
  Ότι άκοίβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις η) 14 -Ιο.νίβ» 191,2
  Ό Γρ*μμ—ιΰς τί,ς Έ*ι»*ναστ3;τ(κ1}ς Δΐϊεν.ϊύσης Έ»ίτ
  Π. Χ. Μαρκαντωνάφ,ς
  'Α:.9. Π?ωτ. 2160
  1311
  ·ν -βλλ*τς των οϊχο
  τ^ι το ουστνίμα νά
  ' σματΐνίν νο*ον έκτι&έμενβι είς τδν «ί'^χ ιί—ίνέβνται ύιτό τ*ν
  *> δ?ίρχβΐ(Αίνων καί τοιουτοτρότΐως μετ«δίίονται λίαν ετικιν-
  " δύνως τα νοβή,αατα.
  Έπειδη τα ΐντό< της πο>*ω; χ£τα>ωτήρια δέν καθα.-
  " ρ,ίζονταΛ καθ" εκάστην εσπέραν, καί έκ τ*ν έν αυτοίς κο-
  χρώνων εξέρχονται δυοοβμία καί μικρόβια μολυσματικά.
  Έπ.ε'δή ωσαύτως πολλεί των πεταλωτών έκ,τίλοθτι τό
  ΐπάγγε/μα αυτών επί 'ης δημοσίαί; όδοβ καί δχι έντός
  των χεταλώττηίθίων, πβρεμχοδιζοντες ούτω την ελευθέραν
  διάβασιν.
  'Ετε δή τινές των κατοίκων της πόλεως διατρέφουσιν
  " ένιΐς ίρειπ'ων καί χλησίον κα,τωκημένων βΐκιών χοίρους
  «ροξενοίντας βλάβην είς την ύγιΈίοιν τΛν 'πρκίίκων.
  Α ώ. ταυτα
  Άπαγο^ευομεν ίίς τό ^έλλον τβ ξίβκόνιβμα, τ*δν «ΐιστρω-
  ι μάτων καί >ινο5κδπασμάτων 'φλ της δημβυι'ας όδοΰ
  τ^ς χολεως.
  Έπέσης άπαγορείομεν ■%& 1% των χαραθύρίον πέταμα
  ττββγ,ς άκχθαρσίας καί ύδατος μΕμολυσμένου η κλθαροθ
  ϊνλ τ·ςς δημςσίο·.· ό$οϋ της πόλεως ώς κκ,ί την έναπόθεβ.ν
  έχ.1 ταύτης τδίν σαρωμάτων της οικίας. "Εκάστη οίκογε'-
  ( νε-α ό^ίίλει νά εχνι ταυτα έναποτεθειμε'να έντός τίς οικίας
  της ί-ί κυβωτίβυ, ν* ί»χραδωσ·β ταυτα πρές τ&ύς καθ
  ■ έ^άστη διερχομδ'νους ρεταφορίί; τούτων.
  Άπαγορεύομεν τό έ~ι τίς δημουίας όδοΰ -ετάλωμα
  των ζφων καί.
  Παραγγίλλομεν τούς καταβτηματάρχας πεταλωτηρίων
  νά σκουπίζιβσι καί καθαρ'ζωσι ταυτα καθ" εκάστην έσχί-
  ραν καί νά ε-ιχρίωσϊ) τ«υς τοί/ους τούτων δι ύδατώδθ'.ί
  Απκγορεύομβν τ·>)ν έντό; 6ρ*ιπίων της πόλεως διατ-ροφην
  χο{(.ων εχ.τρεχομίνης μόνον εις απόστασιν 50 με'τρων
  απά τ>άς κατ«ικου(ΐ.6αζ οϊκιας.
  Παραβάτης των ανωτέρω διατάξίον θα τιμ«ρήται συμ-
  ; φϋνως τφ Νομώ
  χι Ϊ8/·ΰς τος'Λαροιίοης. άρχιται μετά 10 ημέρας ά^ό
  , *νκ δημοσιεύσεως αυτής ίΐζ την 'Κφημίρίδα της Κυβερ-
  ; νιίβϋως, ή δέ εκτέλεσις αΰτίΐς άνατιθετα- εί; τα δημοτ,κά
  καί άΌτυνομικά
  Έν Ρεθυμνγ, τ^"4 Ίουνίου 1912
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  ϊ.
  ό Γ-*αμμο*τ*ΰς
  Ν. Σκλαβ«»»ΐί
  ■?
  Τυπογραφεέο»