91512

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "** * */*
  ' 8 τ ΥΡ 'ίί,.
  ΒΑΧΙΑΕϊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ1
  ι ύ μ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΝ ΗΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΕ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Ίοονίου |[)]2 — ΑΡΙΘ.
  Άριθμ. Διαταγ. 51
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΑΒΤ- ΤΩΝ ΕΛΛϊίΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' δψίΐ τα ά—ό 2 Μχρτι'ου κα1. 4 Ίοονίου
  912 ψηφίσματα της 'π,παναττατικης των Κρτ,τών Σιχ'ί-
  ύ, τό ύ-' αριθ. 30<"/ϊ4ί2 Ι. ε. ϊγγρχφον της Κιντρ- ης Δΐίυθύνβεως των Δημ "Εργων κχι τό αρθ. 36 τοΰ αριθ. 737 Νο'μου, περί Δνιριοσίου Λΐγιστικοί προτάτει ών επί της Δημοσίας 'Ασφχλε'ας κχί των Δημοσ'ων Έργων χί ΐ«ί των Οικονομικαί ν Διοικούντων Επιτροπήν, ττη- ζί είς την ΰπ' αριθ. 135 έ. ϊ. ό,χο^ώνον άττοψχσιν ίί Διοικουσης Έπ«ναττατικΫ)ς Έ-ιτροπής. Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν Χορηγεϊται επί τοϋ είδικοΰ προυπολογισμοϋ των έξόόων ?ίς 'Ανωτε'ρας Δ ευθύνσίω; της Δημοσίας Ασφαλείας κχί ών Δημοσίων "Εργων της χρήσεως τοΰ 1911 κχί ΰττό ιον κεφάλαιον κχί άρθρον Ικτχκτος πίστωσις ΐκ δρχχμών τω χιλιάδων (χριθ. 8,000) πρ6ί πληρωμήν των ήμίρο- ισθίων έργχτων των προσλχμβανομενω; κχτά τα; μιλέ- κς 5ϊΐμο»ίων έργων, διά μετχφορχν εργαλε'ων κ.τ.λ. Είς τούς αύτοΰ; επί της Δηιχοσι'ας 'Αίφχλείχί κχί Δηαο- ων "Εργων κχί επί των θ!*ονομ·κών Διοικ. Έπ.τρόπους νχτίθιτχι η δημοσιεχτις κχ! έκτίλισις τοΰ πχρόντος. ίίνΧχνίοις τ? 15 Ίουνίου 1912 Έν ονόματι τ^ΰ Βασιλέως Ή Διοικοϋσα Έπανασταηκίι Έπιτροπτν Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 'εΐηχνχιτατιχή Έπιτροπή φχνοϋς ζηχ'χς τοΰ Δημοσίου, καθόσον ίν έναντία περιπτώσει θίλβι τουτο 67Γΐβχρενθ^ κχ'ι μϊ πρότθιτχ δικχστικχ δαπα- νήιχχτα κχτά συνέπειαν παρίσταται άνχγκη άνχπιίφευκτος χορηγίας ίκτάκτου πιστώαδως διά την πληρωμήν των *.%- θ;σπρουμενων ήιχιρομισθίων είς τοΰς ίργχτας τοΰς προσλαμ- βχνομίνους κχνά τ/)ν έκτίλισιν των Δημοσίων Έργων. Ίδοΰσχ κχί τό ίρθρον 36 τοΰ ΰπ' αριθ. 737 Νόμου Έγκρίνει, ό ίω; διά Διχτχγαχτος χορηγηθο επί τού είοΊκοΰ προυτολογισίχο^ των ίζόο^>ν τη; Άνωτίρχ; Διευ-
  θύνσίως τής Δημο?'χς Άσφχλιίας κχί των Δημοσίων Έρ¬
  γων τής χρ>ίσιως τοΰ 1911 κχί υπό [διον κεφάλαιον καί
  άρθρον ί'κτΛΑτο; πίστωσις έκ δραχΐχώ/ όχτω χιλιάδων
  (8,000) πρός πληρωμήν των ήμερο^ισθ.'ων ίργατών των
  προσλαμβχνο,Λενω* κχτά τα; μελίτ«ς Δημοσίων "ί(3ργων,
  διχ μεταφοράν ίργχλιίων κ τ.λ.
  *Η Διοικοθο'α Έπαναστατ,κτι Έηιτροπλ
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  "Ο Γραμματεύς
  Η. Μαρχαντώνης
  "Οτι άκριίές άΐόσπασμα
  Έν Χανίοις τη 15 Ίουνίου 1912
  Ό Γραμματεύς τής Διοα. Έπχναττ. Έκιτροπής
  Π. Μάρκαντώνης
  Γϋς έν τώ ύη'άοιθ. 10)τΛς {4 Ίουνίου 1912 πρακτικω
  τ« <--■-- τϋς Δ.οικού^Λ^ Έπανα ίεατικής Έπιτροπης 135 Έπιτρ οπ ή ΰτ'ίψι: τό ύττ' αριθ. 30<Μ/2402 έ 1· ?ΥΥ?*?ον ΐς Διευθύνσεως των Δηυιοτιων Έργω/ κχί , νη δπ εύρίσκιται πρό άνε λημμένϋΐν ύποχρεώ- τοΰ Δημοσίου άπε'ναντι των Ιίιορισδέντων κχί διχτη- "των Ιλτοτι έργχτών δ ά. την έ/ΐτΑίσιν των Δημοιίων Ι,'Υω', τχ; ότοίχς χθ?η ^ν δννχτχι νϊ πχρίδη άνεο προ- Αριθ. Δίχτάν. 86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΩΧ Έχοντις όπ' δψίΐ τό υπό χρονολογίχν 2 Μχρτίου 1912 ψήφ'σαχ τος 'ίΐΐπχνχστχτικής των Κρητών Συνελεύσεως κχί τό άρθρον 3 έδάριον θ' τοϋ υπ' αριθ. 413 Νόμου, π οτάτει τοΰ έτί των Οίκονομ'κΰν Διοικοΰντος Έπιτρόπου αο*{ζοαεν καί διατά«ί(1ομεν ρ την άτελη εϊίΐχγωγήν έν Ήραχλιίφ υπό τοΰ Νικ Ξ£νά/4η δύο μηχχνών πρός κχτχσΑΐυην βουτύρου κχί τυροΰ μετά των έςχρτημχτων αυτών. Εί; τόν χΐτόν Ιχί τ5ν Ο'Λθνομικΰν Διοιχοΰντχ Επί-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τρόπον άνατίθιται ή δημοσίευσις κχί ίκτίλίσις τοϋ παρόν
  τος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τ? 18 Ίουνίου 1912
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Οί Διοακοΰντες Έπΐτροποι
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 87
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες 6—* δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφισμα τίς Έπαν. των Κργιτών Συνελεύσεως καί τί άρθρ.
  8 έδάφιον θ'. τοΰ όπ' αριθ. 413 Νομου, προτάσει τοΰ
  Ιπϊ των Οίκονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου
  'Δποόαόίζει καί &τατάύΰει
  Έπιτρέπομεν την άχελη εισαγωγήν έν Ήρακλε'ω υπό
  τοθ Μ. Μπαμπούοη μιάς πετρεΛαιομηχανης ΜθΙΙβιΐΓ Ά
  ρβΐΓθΙβ μεθ' 5>ων των έξαρττιμάτων της.
  Είς τόν αυτόν επί των Οίκ,ονομικών Διοικοϋ^τα Επί-
  τροπον άνατίθιται ή δημοσίιυσις κχί ίΛτέλίσ-ις τού παρόν¬
  τος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τ? 18 Ίουνίου 1912
  Ή Έπαναστατικίι Διοικοϋσα Έπντροπτ.
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΙΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΤΡΟΣ
  Παροράματα
  Τό ύπ' άριθμ. 51 τής 22 Μαίου 1912 Διάταγμα χί,ς
  "Ανωτ. Διευθύνσεως τής Διναιοσύνης δι' ου χορηγοϋνται ϊι«-
  φοροι πιστώ?ε-ς, εδημοσιεύθη ε'% τό ύπ' αριθ. 43 τευχος Α')
  ίύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τού ετοιις 19)2
  κα:ά λάθος δέ τό α!»τό ϊιάταγμα εδημοσιεύθη καί είς τό οχ'
  αριθ. 54 έ. Ι", τεϋ'/ος Α' φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερ¬
  νήσεως, έπομένως τό δημοσιευθέν εις τό ύπ' αριθ. 5ί έ. ε. φύλ¬
  λον τής Εφημερίδος Διάταγμα είναι ά'κυρον.
  (Έκ τού ε'ιδικοϋ Λογιοτηριου τής Α. Δ. τ%ς Δικαιοσύνην)
  Είς την ύπ' άρ.θ. 5993)2504 τής 8 Όκτωδρίου 1911 ««»■
  νομΐΑην ημών Δΐατα-ήν την δημοσιευθείσαν είς τό ϋπ' αριθ.
  79 φύλλον τεύχ. Α'. τής Επισήμου Εφημερίδος ανεγράφη
  έκ παραδρςμή είς τό άρθρον 2 ίδάφ. α . ώς ανώτατον !ρκν
  φορτίου δι ί'ιπο^ς μέχρις οκάδων 200 άντί νά γραφϊ) όχάίω»
  100 έπομένως ό «ριθμός 200 δ.ορ&ούται είς 100.
  (Εί τοΰ Γρα<ρ*(ου τή; Νομοτρχίας) Τ ,"■< ι ϋ Μ ι & ί '*.«χ ν» ν. ιϊ- ; , / -ι , -κ ·,, »· ·>"τ,
  ■Λ··*
  (ί', '
  Λ·»
  .. ί ,,Τ
  £)>>;« ί
  ■υ
  ι, ' * ! ·
  - ,ι.»
  χ,'Λ
  «Ίιί ϊ
  -
  ,4 ·
  Χλ *
  0 «< -, Κ )■}' ν«?: 4>·
  γ ι»
  ί

  ι *«,
  ;>ι
  κ
  ι
  . · »
  Γ- . ! , ^"- - "
  »· >■ ? ί-
  * " ;ί
  •ι.,* . ^ ;