91518

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊν»
  ' Γ 4* ■
  Α Τ λ ί ,Λ
  Λ
  "·Γ '
  "Γ γ ϊτγ
  ϊτγ-ί . .
  χ$

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΑΑΑΔΟ1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  Τ ΤΤ1 ,1 Ιϊί)
  ΓΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ 7 Ίουΐίου (912 — ΑΡΙΘ. 57
  Αριθ. Διατάγ. 52
  Γ Ε Ο Ρ Γ Ι Ο Ι Α'
  '* ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ' 5ψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής Έ-
  παναστατΐΛής τών Κρητών Συνελεύσεως καί το αρθρον Ο · τοϋ
  απο 18 Δεκεμβριού 1910 υπ αριθ. 42 Ψ'ηφισματος, προτάσει
  τού επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί τών Δημόσιον Εργων
  Λ.-.«-«..,— Έν___„„„ „.„,„,>-„,.,„., „;, —,, ,,,' ίηώ. 8879
  και διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ιεραπέτρα υπό τής
  Κρητικής έλαιουργειας ό «Μίνως» τών κατωτέρω Μηχανημάτων.
  1) 1 βραστήρα έλαιων σιδηροϋν.
  2) 1 ά'ςονα πυρηνοθραύστου.
  3) 6 έσ/άρας χυτοσιδηρας. *
  4) 30 κουβαδάκι* άναίατυρίου.
  5) 2 άντλίας μετά τών έςαρτημάτων των.
  6) 1 Παλάγκο
  Είς τόν αυτόν έχι τών ΟΊ*ονομικών Διοικοΰντα Έχίτροπον
  άνατιθΐται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 27 Ίουνίου 1912 , *.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Οί Διοικρΰντες Έπίτροπο»
  Ό Πίόεδρο:
  Χ'' Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Διοικοϋντος Έπιτροπου, στηριζομένη είς την υπ
  έ. 'έ. πρότασιν τών Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυλακ^ς
  καί Πεζικοΰ έν Κρήτ-ζ. Ι
  "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν ;
  Είς τοΰς έκ τών τάξεων τού ΠεζικοΟ άχοστελλομένους είς '
  υποχρεωτικήν άδειαν την ίην έλευσομένου οπλιτας τού Ιΐεζικού, »
  καταβάλλεται εκ τοθ Δημοσίου Ταμειου Λόγω έξίδων παλΐ- ,
  νοστήσεως είς τάς έστίας των καί τροφής, δϋο μέν ημερών '
  μισθοτροφοδοσια τοϋ δαθμοΰ των είς τους καΐοικοϋντας εν τή
  έδρα τής Στρατιωΐικής υπηρεσίας έξ ?)ς άφιενται και μέχρις
  οιποστασ&ως τεσσαρων ωρών εξ αυτής, τεσσαρων δέ ημερών |
  μισθοτροφοδοσια εις τους κατοικούντας πέραν των τεσσαρων ώ- '
  ρών καί προσθέτως 6 ναϋλος τριτης θέσεως ανεξαιρέτως είς
  τους δια θαλάσσης μεταδαινοντας ε;ς τας έστιας των.
  Γο παρον Διαταγμα, ούτινος ή ισχΰς άρχεται «πό σήμε- ,
  ρον, ισχυει καί δία τους απολυήησομενους την Ιην Όκτωδριου
  καί μετ αυτήν κληρωτ-υς τής κλασεως 1911
  Εις τόν αυτόν επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καϊ τών Δη-
  Ι*θσιων Εργων Διοικοΰντα Επιτροΐιον άνατιθϊται ή δημοσιευ- ^*^Γ'*ο"ί!', , 7"'? —,"£''— -------------■> —· ·- -γ
  '· ' - * --.....— - θρον 3 εδαφ. θ . τού ύπ' αριθ 413 Νόμου, προτάσει το3 επί
  Τα Μελη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Άριθ.
  90
  ΤΩΝ
  Α'
  ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ
  Εχοντες ύπ' όψει το ότό /ρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  τών Κρητών Συνλεύσεως καί τό άρ-
  *ις καί έκτέΛεσις τού παρόντος Διαταγματος
  Εν Χανίοις τί) 26 Ιουνιου 19ΐ2
  Έν Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Δ.οικοΰόα Εηαναϋτατικη Ιίπιτ^οπίι
  Τα Μελη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡ1ΤΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ό Πρτίε£ρας
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  ΆριΟ. Διατάγ. 94
  ΓΕΩΡ1ΤΙΟ_ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Έχοντες ύπ'δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  φισμα τής Επαναστάτας τών Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  ά'ρθρον 3 έδάφιον Θ'. τοϋ ϋπ' αριθ. 413 Νομου, προτάσει τοΰ
  ίπί τών Οικονομικήν Διοικοϋντος Έπιτροπου
  τών Οίκονομι/ών Διοικοοντος Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν κχΐ Πιατάσσομεν- ΓΓ '
  Έπιτρε'πομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ήραχλε'ω ύχό τοϋ
  Γεωργίου Σφακιανάκη, τών κατωτέρω μηχανημάτων άτμ5μ^λου.
  1) μ-'αν κινητήριον μηχανήν δυνάμεως 10 ίππων μβ:ά τών
  έξαρτημάτων της.
  2) μίαν βάσιν χυτοσιδηραν άλέυρολίθων μετά τών έξαρτημά-
  τών της.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντα Έπιτροιτον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 97 Ίουνίου 1912. , ,ν *„
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικη Έπχτροπτν
  Ό Πρόεδρος »*χ*$*Μ|, Τα μέλη
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ2
  Μ. Ρ Κ0ΙΝΛ0ΥΡ03
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΪ
  εφημερισϊτησ^κυβερνησεωσ'
  Αριθ. Δια,τάγ. 86 .>.-- ν
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψει τα άπό 9 Μβρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα τής Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί
  τό άρθρον 36 τού ΰπ' αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογι-
  στικοθ, προτάσει των επί των Έσωτερΐ/ΐών καί Ο'ικονομικών
  Διοικ. Επιτροπών στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 1 ί 1 έ. έ'.
  δμόφωνον απόφασιν τής Διοικ. Επαναστατικήν "Επιτροπήν.
  Αποφασίζομεν κα! διατάσσομεν
  Χορηγεΐται ϊκτακτος πίστωσις έκ δραχμών δύο χιλιάδων
  (2,00.)) επί τού ε'ιδικοϋ Προϋπολογισμώ των έξόδων τής Ανω¬
  τέρας Διευθύνσεως των Εξωτερικών τής χρήσεως 1911 κΐί
  υπό ίδιον Κεφάλ. καί άρθρον, φέρίν τόν τίτλον «Δι' ή^ερήσιον
  ϊαπάνημα καί διατροφήν των διαιτωμί»ων είς τό έν Σούδα
  άσυλον των φρενοίλαδών.»
  Είς τοΰς αύτοϋς επί των Έσωτερικών καί Ο'ικονομικών Δι-
  οικοθντας Έπιτρόπους άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις
  τί}ς παρούσης.
  Έν Χανίοις τί) 3 Ιουλίου 1912
  '·'·' *1 ν ονόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή διοικητικτι έπαναστατικίι Έπιτροπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  '"""· θ. ΛΙΜΙ1ΡΙΤΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  .. Ή ΛΛοτκοΰόα Έπαναόταττ ή ΈπιτροπΗ
  ΑΠΟΣΠΑ2ΜΑ
  ΤΛς έν τψ ύη* Αριθ. 115ττκ:2 "Ιουλίου 1912 -ρακττκώ
  αποφάσεως τττς Δ^οικούσης 'Κπανα.ΐκνηκης Έπιτρο-ης
  Αριθ. Άποφ. 141 ...
  Άριθ.Διατάγ. 6
  [ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ι Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡ0ΣαΡΙ3 ΕΪΙ11-ΤΛΤΙΚ ϊ ΚΪ8Σ
  Έχουσα ύιΐ' όψει τα υπό χρονολογίαν 14 καί 20 Ίανουα-
  ρίου 1912 ψηφίσματα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνε-
  λϊύυεις τό χρβρον 46 τού Άστικού Κώδικος, προτάτει τού έχί
  των Έΐωτερικών Άνωτέρου Διευθυντοί3
  Άποφαο5ίζει καΐ δτατά^(^^ι
  Άρθρον 1. Έγκρίνει τό συννημμένον ωίε Καταστατικόν ώς
  άνεθϊωρήθη, τίϋ έν Ηρακλείφ Σκοπευτικού Συλλόγου υπό
  την Ιπωνυμίαν ϊΤό Εθνικον Λάβχρον» καί Ικιτρέπει την ενέρ¬
  γειαν των ύπ' αυτού όριζομένων ΐργασιών.
  Άρθρον 2. Ό Σ,ιλλογος όφϊίλει ιι υποβάλλη κατ' Ιτος τόν
  ίσολογισγόν αύτοΰ εις την Άν. Διεύθυνσιν τώ; Έΐωτερικών
  πρός εγ/ρισιν.
  "Αρδρον 3. Πάσα τροποποίητη; τοΰΚαταστατικοΰ τούτου δέον
  νά ύποβάλληται πρότερον ε'ις τή< Αρμοδίων Ανωτέραν Διεύ¬ θυνσιν. "Αρθρον 4. Ή παροΰσα έγκρισις δύναται ν' ανακληθή έν πε¬ ριπτώσει παραβάσεως ορου τινός τού έγκρινομένου Καταστατι- κών ή τού παρόντος Διατάγματος. Εις τόν επί των Έσωτερικών Ανώτερον Διευθυντήν άνατί- θησιν την δημοσίευσιν καίέκιέλετιν το3 παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τί) 31 Ίανουαρίςυ 1912 ίΐ Έπανα<Ιτατικη Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΥΜΗΔΗΣ Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ Ή Έπιτροπή Λαβοθσα Οπ' όψει τό υ*1 αριθ. 25 »/Η|0 |. |. τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωυερικών. Σκεπτομέ-νη δι' ότι υπάρχουσι πραγματι λόγοι έπιτακτι- κής και «ναπωφέκτου αναγκης, οπ,ύς χορηγ,,θί) ή ζητουμένη ϊκταχτος πίστωσις, καθόσον άνευ τή; χορη Γ.α; ταύτης ζ |ν τφ Ασυλω νοσηλευομενοι φρενοδλαβεΐς θέλουσι μείνη άνευ τροφάς. Ίίοθσα καί τό άρθρον 36 τού ΰπ' άριθμ. 737 Νόμου. τωσις ( 'Αναθεώοησης χοϋ Καταάταττκοβ το
  Εφημερισ της κτβερνησεο-
  187
  πληρώσιν τοθ έπιϊιωκομένου σκοποΰ δ Σύλλογος όρ!ζ*ι πόρους
  ούτοΰ «'.) τάς συνεισφοράς των μελών. 6'.) τοΰς χιτριωτικοϋς
  έράνους γ'.) τάς διαφόρους δωρεάς καί κληροδοτήματα όνομ*-
  ζομένων μεγάλων εύεργετών των χορηγούντων 200 δραχμάς
  χά! ά'νω, Εΰεργετών των χορηγούντων 100 δραχμάς καί ά'νω
  χαί Δωρητών των προσφερόντων 30 δραχμάς καί ανω, ή πα-
  ραχωρούντων κατά την άνω'έρω ϊλίμακα ύλ'κά ΐσης άξ''ας καί
  άναγραφομένων των όνομάτων αυτών επί Ε'ιδικών πινα/ιίδωνέν-
  τ|5 αιθούση τοδ Συλλόγου έ'νθα άναρτηθήσ&νται καί αί ε'ικόνες
  των μεγάλων εΰεργετών δ'.) τάο καταβολάς των ύποψηρίων,
  ε .) τοίις τόκους των πβρά τινι Τραπέζη κατατεθειμένον* χρη-
  μάτων στ.) τάς Κυβερνητικάς *αί Δηημοτικάς έπιχορηγήσεις
  ζ'.) τα κέρδητοθ Όργανοθησέμου Λανείου καί η') τάς είσπρά-
  ξεις άπό διαφόρους διαλέξεις, αγώνας, Είιεργετικάς καί αγοραίς.
  4ον Δικαιώματα Μελών
  Αρθρον 4 Πας Κρής καί έν γένει Έλλην τ·) γένοςκαί χρι-
  στιανός δύναται νά αποτελέση μέλος τοΰ Συλλόγου συμμορφού-
  μ=νος είς τάς διατάξεις τοθ παρόντος Κα-ασταταοΰ καί λοιπών
  Κανανονισμών τοδ Σ*υλλόγ3υ.
  Άρδρον 5. Τα μέλη διακρίνονται είς έπίτιμϊ, τακτικά ναί
  Αντεπιστέλλοντα 'Επίπμα μέλη άνανηρύσσονται παράτοΰ Διοι-
  Χητικοϋ Συμβουλίου οί δυνάμενα ώς έκ τής Ιξεχούσης θέσεως
  των νά ώφελήσωσι τόν Σύλλογίν ίξαιρετικώς ε'ς την κατηγο¬
  ρίαν ταύτην δύνανται νά κατατεχθώσι καί άλλογενεΐς. ταχτι-
  κα τα κατά την ημέραν τής Γενκής Συνελεύσεως παρόντα καί
  Άντεπιστέλλβντα τα υπό τοΰ Συλλόγου Ινδιαφερόμενα αλλοΐ
  κατίΐκοδντα έκτός τής έ'δρας αύτοΰ
  Άρθρον 6. Μέλη το3 Συλλόγου γ'νονται δίκτά οί ύπερίαί-
  νοντες τό 18 έ'τος τής ήλικίας των δι' α'ιτήσεως αυτών ή τή
  προτάτει ετέρου μέλους έγκρινάμεναΰπό τοβ Διοικητι*οΰ Σ 'μίου-
  λίου.
  Άρθρον 7. Τα μέλη υποχρεούνται νά καταβάλλωσι την μη-
  νιαίαναύτών συνδρομήν άν£ρ7ομένηνε'ις δρα/μας μίαν (1) τακτι¬
  κώς.
  Άρθρον 8. Πάν μέλος δ'.ακόψζν ή καθυσ-ερήσαν άδιχαιολο-
  γήτως δύο μηνών συνδρομάς ή φωραθή πρωφανώς άντιστρα-
  τευόμενον τόν σκοπόν ή τα συμφέροντα τοϋ Συλλόγου διαγρά-
  «εται έκ τοΰ μητρώου των μελών υπό τού Διο'κητικού Συμ-
  δουλϊοο τί; προτάσει τοΰ Προέδρου ή ετέρου μθ,ους το3 Συμ-
  ίουλίου κατά πλειονοψηφίαν. Παν δ;αγρα?εν μέλος δύναται νά
  άνακτήση τα δικαιώματα τού εάν καταβάλη τάς όφειλομένας
  συνδρομάς το3 είς τόν Σύλλογον καί έγ/ρ'θή ή έκ νέου Ιγ-
  γρ*φή τού δι* αποφάσεως τΐύ Διοικητικόν" Γυμβουλίου, έπ^'ση:
  ίέχαίχα* μέλος τιμωρηθή; επί οϊα δήποτε άξ'ίποινω πράξει,
  ή δολιευθή τΐν σκοπόν'τού Συλλόγ'ου, ή πρόξενον ταρα-/άς ή
  σκάνδλα αποφάσει τοΰ Διοιν.ητικοΰ Συμβιυλίου διαγράφετα'
  Μέλος δέ διαγραφέν διά την α'-τίαν ταύτην δεν γίνεται δεκτόν
  εχ^νέου ε'ις έγγραφήν.
  Αρθρον 9. Αί παραιτήσεις των μελών τοΰ Συλλόγου άπευ-
  θύνονται είς τό Προεδρείον δι' α'ιτήσεως των, τα δέ παραιτίύ-
  μενα μέλη δεν άπάλλά'σσονται των χρηματ*τικ'ον υποχρεώσεων
  των μένρι τ?<ς χαραιττίσεως αυτών. Αρθρον 10. Παν τακτικόν μέλος καταβάλλον την μηνιαίαν συνδρομήν αΰτοΰ εχει τό δικαίωμα τοϋ έκ)έν£1ν, στερεϊ'αι δέ το« δικαιώματος τοΰ ?κλέγεσθ»ι εάν δέν ύπηρειήστι επί 3 του- λάνιστον μήνας ώς τακτικόν μέλος. Αρθρον 11. Τέσσαρα έκ των μελών δικαιούνται δι' αιΤή- «ώς των πρός τόν Πρόεδρον νά προκαλέσωσι συζήτησιν τοΰ Δι- ο«ητικοΰ Συμίουλίου όπως αποφανθή· επί τώνγραπτώς ΰποβλη- βησομένων αύτω θεμάτων. 5ον. Διοίκησις Άρθρον 12. Ό Σύλλογος διευθύνεται υπό δωδεκαμελοθς Διοιχητικοΰ Συμίουλίου αποτελουμένου έκ τού Προέδρου, Άν- τιπροέδρου, δύο Γραμματέων Γενικθΰ καϊ Ε'ιδικοΰ τού Τα(4ου «ί έπτά συμδούλων έκλεγομένων απάντων έκ των τακτικών με- λ<δν τής Γενιχί|ς Συνίλεύτεως, πλήν των Γραμματέων (Ρενι- χο° *»ί Ε'ιδικοΰ, οΐτινες θά έκ'λέγωνται υπό τού κατά περιόδους Διοιχητικοϋ Συμβουλίου. , Αρθρον 13 Τό Συμβίύλιον θέλει συνέρχεσθαι ύποχρεωτικώς ε(ς τβκτικήν μέν συνεδρίασιν τό πρώτον δεκαήμερον εκάστου μηνός είς έκτακτον δέ δσάκις ήθελε καλέσει αΰτό δ Πρόεδρος τί) κροτάσει τριών ή πλειόνον μελών. Κατά τάς συνβδριάσεις έν περιπτώσει Ίσοψηφίας Ίσχύει ή ψίϊφος τοΰ Προέίρου είς συνεδρ·'ατιν. Ο επί τρείς συνεχεΐς συνεδρίασεις ά'νευ δεδι- κα.ολογη'ΐένης α'ιτίας άπουσιάζων, θέλει άντικαθίστα άμέσως το συμ,οούλιον έκ των πρώτων κατά σειράν έπιλαχόντων. "Αρθρον 14ον Τό Διοικητικόν συμβούλιον θέλει δρίσει τόν τόπον τής σκοιτοδολί'ς μεριμνών περϊ τί[ς Ιγκαίρβυ καί άνελ- λιποϋς προμηθείας πάντων των πρός εκτέλεσιν τοΰ Συλλόγου αναγκαιούντος είδ-Τ.ν, καί 3ρ·'ζον διά προγράμματος τάς ημέρας καί τάς ώρας τής σκοτοίολής καί Γυμνατίων καθώς καί την αξί¬ αν των καταναλισκομένων φυσιγγίων παρά των μελών τοθ Συλ¬ λόγου. "Αρΰρον 15 Ό Πρόεδρος το0 Συλλόγου διευθυνει τάς συνε¬ δριάσεως τοΰ συμβουλίου προίδρεύει των Συνελεύσεων, ϊίδει τόν λόγον είς τόν αίτοΰντα καί άφαιρεϊ αυτόν ά«ό τοθ παρεκτρε- πθμένου, καί έπικαλεϊται ιδιαιτέρως τής άδελφ·.κί)ς μεταξΰ των μελών άρμο^'οτς. Έκπροσωπεϊ δέ τόν Σύλλογον είς πάσας αύτοθ τάς σχέσεις ενώπιον παντός Δικαστηρίου καί πάσης Άρχϊ)< μεριμνών διά την εκτέλεσιν καί έφορμ,ογήν των άποφάσεων τοθ Συμβουλίου καί ύπογράφει μετά τοΰ Γραμματέως παν έγγραφον τοΰ Συλλόγου. Άρθρον 16 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει έπιτρο- πάς έκ των μελών τοΰ Σ,ιλλόγου ή είς ά'λλων καταλλήλων προσώσων έ'ν τε -ώ εσωτερικώ καί ϊξωτερικω έ—ι παρουσιαζο- μένων άναγκών τοΰ Συλλόγου. Άρθρον 17. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τό κΰρος ν' άποφασιζΐ] π=ρί πάσης έκτάκτου δαπάνης θεωρουμένης άναγκαίας διά τόν σκοπόν τοϋ Συλλόγου. Άρθρον 18 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 2χει τό δικαίωμα νά διορ'ζη τρ'.μελ-ί! έφορευτικήν Επιτροπήν. "Αρθρον 19. Το Διοικητικόν Συμβουλιον λογίζεται έν άπαρ- τίαοταν παρίστανται ίπτά τουλάχιστον των μελών αυτού1. "Αρθον 2''. Ό Άντιπρό;δρος βοηθεϊ τόν Πρόεδρον είς τό Ιργοντου καί αναπληροί αυτόν άπαντα ή κωλυόμενον, «ναπλη- ρούμενος καί ΐοτος υπό τοθ πρεσβυτέρου των παρόντων Συμ- βούλων. Άρθρον 21. Ό Γενικός Γραμματεύς προίστατ«ι τοΰ γρ«- α>ε!ου τοΰ Συλλόγου, διευθύνει καί έπιίλέπει τουτο, έπιθεωρεΐ
  καί ύπογράφε·. όλα τα ?γ·ραφχ, συντάσσει δέ τα σχουδβιότίρα
  τούτων καϊ εχει την διαχείρισιν τής γραφικής ϋ'λης καί φυλάττει
  τό άρχεϊον μοογραφεϊ καί σφραγίζει κβτά σελίδα τα βιδλία εις
  τάς διπλοτύ-ους άποδείξεις καί συντάσσει είς το τέλος πράξιν
  μετά τοΰ Ποοέδρου μονογροφών, ίιευθύνει την άλληλογραφίαν,
  όδηγεΐ τόν Ε'ιδικόν Γραμματέα έν τί) έκτελέσει τής γραφικής
  ϋπηρΐσίας, παρίστατο^ ώς άντιπρόσωπος τοΰ Συλλόγου είς
  τάς εξωτερικάς αϋτοΰ ύποθέσεις κατόπιν συννενοήσεως μετά
  τοΰ Προέ?ρου, ουνεργάζεται μετά των μελών τοϋ Διοι-
  κητικ>ΰ Συμβου)ίου ώς προιστάμενος των διαφόρων ύπηρεσιών
  περί τής καταλληλοτέρας ένάστοτε ενεργείας πρός εΰόϊωσιν τοΰ
  έπιδ'.ω/ομέ/ου σκοποΰ καϊ τα πίρίσματα των συννενοήσεων τού¬
  των ύποβάλ/ονται εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον πρός λϊ[ψιν
  άποφάσεων κατόπιν ευρυτέρας έν αύτω συζητήσεως έφ "ίσον δέ
  είναι καί νΐμικός αυτοδικαίως καθίτταται νομικός Σύμβουλος καί
  δικηγόρος τοΰ Συλλόγου.
  "Αρθρον 22. Ό Ε'ιδικός Γραμματεύς διεξάγει την γραφικήν
  υπηρεσίαν τοΰ Συλλόγου καιά τάς δδηγίας τοΰ Γενιχοΰ Γραμ-
  μαιέως, ίν βο/,θεΐ καί έναπληρεϊ χωλυόμενον κράτει το Μη-
  τρωον των μελών καί πρωτόκολλον τί}ς άλληλογραφίας συντάσ¬
  σει τα πραχτικά τοθ Συμβουλίου χαίτών Συνελεύσεων υπο την
  εποπτείαν καί τόν έλεγχον τ·-ΰ Γενικοΰ Γραμματέως.
  "Αρθρον 23. Ό Ταμι'ας είσπράττει τάς μηνιαίας συνδρο¬
  μάς των μελών δίδων διπλο-ΰχίυς άποδείξεις κρατών ^ιρός τουτο
  βιβλίον έσόδων χαί έξόδων καί ένεργεϊ τάς πληρωμάς δυνάμει
  ένταλμάτων ύπογεγραμμένων υπό τε τοΰ Προέδρου καί τού
  Γραμματέως. Είναι πρίσο)πιχώς ύπεύθυνος διά τα έμπειτιστευ-
  μένα αύτω, έντέλει δέ τής διαχειρήσεώς τού καί οσάκις ζητηθή
  υπό τής έξελεγκτικής 'Επιτροπής ή τοΰ Προέδρου ϋποδάλλει
  έκθεσιν περί τής καταστάσεως τού Ταμείου, δυναμένου καί άμέ¬
  σως νά έξελεγχθί) σχηματιζομε'νης οίας δήποτε ύπονοίας. Άπών
  8έ ή κωλυίμενος άναπληροΰται υπό προσωρινοϋ άντικ«τ«ϊτ«το«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τή< εκλογάς τού καί υπέχει δέ άλληλεγγυως ευθύνας τής διαχειρίσεως όφα'λει Λογίου. Άρθρον 35. Ή Έφορευτιχή Ιν,ε'. την δ'ίύθυνσιν τοϋ Σκο- πευτηρίου καί Γυμναστικού Παοαοτήματος φο'ντ'ζουσ* τεο! τΫί; 40 δραχ. νά καταθέτϊ) έν τώ ταμιευτάρίω πιστωτικοΰ τινος εν Ήρ*ν.είΐύ ίδρύματος έντόκως κα' είς πρώτην ζήτησιν έπ' ονό¬ ματι τοϋ Συλλόγου. Διά πασάν Ικ τού Ταμιευτηρίου τούτου ανάληψιν χρημάτων άπαιτεΐται ή προσυπογραφή τοϋ Προέδρου | |π} τό Στρατιωτι«.ότεοον Ικγυανάσεί,κ των Μελών τοϋ Συλ>ό-
  κατέπιν αποφάσεως τοϋ Διοιχητικού Συμβουλιον ϊ γοι>, πείί τής διατηρήσεως τού Σχοπευτηρ'Όυ και Γυμναστηοίου
  Λ~. γτ.λ» «.1..—8λ 'Ρ—τηκπΫιη έν κάλι καταστάσει >·αί πεοί πάσης σχετικήν εργασίαι, χτ,ρϊ.
  αυτώ τ?ς
  έκάστης τρ'-ΐ-ΐη-
  6ον Πβρί Έξελεγκττκής Έπιτροηης , ·■ , . „
  . ,. Λ. „ ' - ,, , ,, , > !νήαε?ον τό Διοικητικόν Συμβουλήν και
  Αρθον 24. Πλήν τού Διοικήται Συμβουλίω '-^γετα' , ^{Μ^ς πρ5τάσ£(ί συντάσσει δέ είς τό
  κατετοςκαί τριμίλής Ιξελεγχτιχή Ιπιτροχη ήτις β6βλέγχε· ; ^ ^ στατιστικήν ήν μετ1 εκθέσεως της ύποίάλλει είς
  *ατα τριμηνίαν ταο ποάξε-ς τού Δι.-ικητικοΟ Ζυμβουλιου ^ και , ^ Δι0"[)ιητα?)ν Συ·χ6ούλιον έ'χει δέ τό δικαίωμα νά ϊιορίζει ν αί
  έγκρίνει την ετησίαν λογοϊοσίαν μετα την καταχωρισιν αοτής , Γραμ(Λατέο[) ϊστ(ί. κρατεί ^οΐ^^ τΰν ά«ί»ι*ένων έν τω
  .ις τό βιβλίον των πρακτικών τής Συνελεύσεως και πρό τής | σκοπε(ίτγ,ρ((;)ι τών χ—,ναλΐίχοιιίνων ουσιγγίων ν.αίτών ε'-σπρατ-
  Βημβ«βύ«ωί της. | τομένων ήμεοησΐΜς κοατεΐ δέ έχίσης τό 3'·«λίον τής ημερησίας
  Αρθρον 25. Τα κ^ήκοντα των μελων τού Δ,οιχητικοϋ Συμ- } χα{ ^ ^^ ^ σϋνΐάξεων.
  οουλιου κβί τής Εξελεγκτική; Ε-τιτρΐχί'ς είναι ο;συ·χ6'δαστα · '
  καί έπομένως β έκλεγόμενβί ιχέλος τής Έξελϊγχτικής Έπιτρο- :
  Ιίϊ]ς ίέν ίύνβτιι να εκλεγή Μέλθί τοϋ Συμίουλίου.
  7ον Περί Γενικής Συνελεύσεως
  "Αρθρον 26. Τα τακτικά μέλη τού Συλλόγου σι,γκαλοθντα'
  είς Γενικήν Συνέλευσιν τακτικώς μέν δίο τού Ιτο'ΐς, την Ιην
  Κυριακήν τοϋ Απριλίου καί την Ιην Όκτωβρίου, έχτάκτως δέ
  ίίσάκις παραστί) πρός τούτο ΐνάγκη.
  "Αρθρον 27. Ή Γενική Συνέλευσις εύρίσκετ'/ι ίν ακαρτία
  'όταν παρίσταται τό ^3 των έν τί) ε?ρα κατοι/ούντων τακτικών
  τ5°τον
  ρ 3 ) ρ |
  μελών τοϋ Συλλόγου, Ινπεριπτώσει δέ ματαιώσεως τήο συνε- |
  ϊριάσεως ελλείψει άπαρτίαο ή Συνέλευσις συγκαλεΐται έκ νέΌιι *
  . . , ί· . . . λ , . , » », ί Αρθρ
  την επομένην Κυριακην δποτε θεωρεΐται έν απαρτια θ'ος ίήποτε · «
  > » τ · · η « - , ν ^- « , ' ,, *, ! έ»τελε«ν
  καί αν είναι ο αριθμός ^«ν χαρόντων μελων τ* 5ποϊα όμως δέον - ,
  νά είναι πλέον των τεσσάρων. |
  "Αρθρον 28. Κατά την Γενικήν Συνέλευσιν 1) Άνΐγινώ-|
  σκετα(__ήλογοδοσία τοϋ Διοικητικού Συαίουλίου υπό τοϋ Προέ- ] "Αρθρον 38
  ΙΟον Περί προαγωγής των
  Άρθρον 36. Ή 'Εφορ'ϋτική Έπ'τοοπή έ'νΐΐ τό
  εάν κρ>'νη άν-ϊγχαίαν την ιτοοαγωγήν Μελίον τινιον τβ3 Συλλ^-
  οσίντα νά 6-ί5ά^λη τάς δεοΰσας ποοτάσϊ'.ς ε'ς τό Δι-
  Συιχβίύλιον τούτο 8- τή ΙγΛοίτει τού νά εκλεγή τριμελ!)
  έξεταστικήν'Ειτι-ρίχήν έκ τ-Τ>ν έν τώ ενταύθα Τάγματι ύπηοε-
  τούντων αξιωματικών ή οποία θά προβαίνη είς τψ εξέτασιν τ'">ν
  ΰποψηφίων.
  11 όν Περ έκδρομών
  Αρθρον 37. Ό Σύλλογο; θά εκτελή Ινόπλου; Ικϊρομάς πρό;
  ?λδμικών γυμνασ'ων και ψευϊίμαχΛν Β'.
  ;ων.
  12ον Γενικα Αιατάξεις
  Ό Σύλλογος 'ί-ιν. ώς Λάίϊοον την
  ημαίαν
  φίζει τόν προυπολογισμόν τού έπομένου 4) Άποφϊσίζει περί των
  ϊυτικός Σίλλογος
  ρον τούτο χβησιμεύη ώ; ΣηΐΛαίίί τ'Τιν Έθελοντικών Λόχων υμ
  θά άνυψοϋται είς τό άέτωμα τού Σκοπευτηρίου.
  "Αρθρον 39. Ήμέρα πχνηγύρειβς τού Συλλόγου επονομα-
  ζβαένη «Ελευθερία» δρ'ζεται ή 25η Μαρτίου εκάστου 'έτοος
  τι»χόν υπαρχουσών -ροτάσεων ώς κϊί επί πάσης υποθέσεως άφο-
  ρώσης τα συμφέροντα τοϋ Συλλίγου,
  Αρθρον 29. Συνεδριαζούσης τής Συνελεύσεως μέλος τακτ.-
  ε!ς άνάανγ)ΐιν τής 25γ;ς Μαρτίο1) 1821 καθ'ην Ό
  σεμαεκφραςον^λευν-έρωςτήν γνώμην τού πρίκαλούν επί τούτω > Παλαιών Πατρ^ Γερμανός ΰ'ψωτε την Σηαα'αν τή,- Έπανα-
  ψηφβ·«ρ(αν και ««χρβοϋμενον να συμμορφώται πρός τάς κατά } „*—ως έν τή Μον?) τής Άγί»; Λτύοας. Τα τής εορτής κανο-
  Κλετονοψηφίαν λαμβανομένας «ποφασεις. Ι ν(ζει τ1) Δηικητ-κόν Σλαβ,ύλίον δι' έπισή «υ προνοάμαατοί «»
  8ον Περχ Αρχαιρεσιών | περιέχοντος ϊοξολονίαν καί ϊνοπλον παράταξιν' των μελ'Τ>ν
  "Αρθρον 30 Ή ύπηρεσία των μελών τού Διοιχητιχο3 Συμ- " "Αρθρον 40. Ό Σύλλογος Ιχν. Ίδ'αν σ^ραγΕΪ* φέοουσαν έν
  καϊ τής Ιξελεγκτικής έπιτροπής είναι ένιαύσιος δ'.αρχεϊ ] τί^ μίσω τ^ν δικε'ίαλον ά;τόν τού Βοζαντινοΰ Λαβάρου
  ή ξγ
  δέ μέχρι τής έκ>ογτ]ς των
  ο λ
  ρ
  αυτών ή*τις ένεργεΐται κατά
  ί δά ά
  ρ ή γ]ς χ ήτς ένεργεΐται κατά
  το τελευταίον δεκαήμερον τού Ιουλίου διά μυστικάς διά ψηφ;-
  δελτίων ψηφοφορίας
  δελτίων
  ψφφρς
  Αρθρον 31. Ο; βουλί>|*βνοι νά θέσωσιν ύχοψηφιότητα όφεί-
  σιν νά δηλίόσωσι τουτο εις τον Πρόεδρον τού ' ΣΛλίγο» ~ "
  ρρ βλβ ά έσωσιν ύχοψηφιότητα
  λουσιν νά δηλίόσωσι τουτο εις τον Πρόεδρον τού ' ΣιΛλίγοι»
  προ
  (10) ημερών δι'αΐτήσεώς των εκάστη ίέ αίτησις 9α συνο-
  ΰη ται 1)τού Προίδρβυ μετά καταίολής δρα-/,. 5. 2) τοϋ Άν-
  τιπροέδρου δρ. 3 καί 3) τοϋ Ταμίου, των Συμίούλων καί τής
  έξελεγ,ς,ιχήςΐπιτροπήςδραχ. 2.
  κλωθεν τί·ν όνομασ'αν :ού Σύλλογον τό Εθνικόν Λάίαρον Η¬
  ράκλειον Κρήτης. |
  Άρθρον 41. Είς τα μέλη τού Συλλόγου παρα-/ωρείτ«ι δί-
  ύμα αναγνωίίσεωί της 'ϊιότητός των.
  Αρθρον 42. Ο Σύλλογο- θά υφίσταται έφ'οτον θά ΰττ-άρχωΐι
  δέχα πέντε (15) μέλη
  "Αίθρον 43. ^Άπαγορεόεται ή είς την Πολ>τι«ήν άνάμιξιί
  τοϋ Συλλόγου. Ή παράβϊσΐ'- τής ϊιατάςεως τϊ5της τιμωρεΐται
  - διά τής διαγοαφής έκ τού Συλλόγου τοϋ παοαβάτοο.
  κλίϊονται.
  ^ ΐ Αρθρον 45 Άταλάστονται τής ύπίχρεώσεωΓ τής μηνιαίας
  Αρθαον 33. Έντός όχτώ (8) ημερών άπό τής εκλογάς τής ? »«ν!ρομί]{ κα! έξαχολουθούν νά είναι τακτιχά μέλη τίύ Συλλό-
  Διοικήσεως ή άχίχωρήσασΐ διοίκησις παραδίϊβι τα β(5λ;α, τοΰς * "<5υ °· ^Ρ'ΐϊκαλούμενοι νά ΰπηρετήσωσι την στοατιωτικήν των λοναβιασιιοϋί «»ί ιγτιιτλ τ»ιτν«τ!*« γ-λλ/- τ>ι> *.^ί*»..«.. Λ.-.'_____ ί θητειαν.
  9ον Περί Έφθρευτΐκϊίς Έπιτρθπής Ι ®,ϊιχί>ί ^ίΐούτος τού ΣΛΰπευτ/-ρίου, Γυμναστηρίου, Έθελοντικών
  . ·4Λ Ί.Τ. !_!_„. - _ -. . _ Λ^'/Μν κλτ. ύπνρεσιων.
  ρς |
  "Αρ«?,ν 34. Ή έ.,2 τής έκγυμνάσεως τδν Μελών τοϋ Συλ- *
  υλλόγου «πασά ή
  ΙΦΗΜΕΡΙ2
  αυτού1 περιέρχηται είςτό Ταμείον το3 Έθ,ι/οΟ Στόλου.
  Άσβρον 4. Ή πχ-ροδια δύναται ν' ανακληθή έν —ερι-
  Άρθρον 48, Τα μέλη τοθ" ΔιοιχητικοΟ Συμβουλίω Ιξουσιο- πτώ>ει /τ·αραβά?ίως δρου τινός τού εγκρτνοαίνου Κχταυτα-
  Εθθντοι να υποβάλωσι τό χαοΐν Καταστατικόν κ« εντολήν τ.κου ·η τοΰ παρόντος &
  δοτοθ·
  τής Γενικής Συνέλευσις μετ' έγγρά<ρου συ·,ο3ευττκοϋ ά,ιελητεί είί την Κυβέρνησιν πρβς έγκρισιν. Άαθρον 49. Ό Σ>λλογος άνα*ηρύ:ττει ίϊρυτάς α!>το3 τοΰς
  έΐομίνους τοΰς ύτογράψιχντας τό ποΰτον Καταστασιν" 1)
  Έι*μ. Γ. Κακουδάκης 2) Νικόλ. Ε. Λαμιτιθιανόν, 3) Νικολ
  Στρατήγην 4) Μιχ. Σταματάκη 5) Άριστ. Τζαγχαράκην 6)
  Άριστ. Α. Μιχελιδάκην 7) Νι*. Πετράκην 8) Ιωάννην Τρου-
  λινόν 9) Γεωργ. Νιωτάλην 10) Μηνα; Μχοχάκην 11) Παναγ.
  Πτττανιχολάίυ 12) Άγκώτ Νεκσερχαλιάν 13)Ματθ. Κωστά<ην 14) Ιωάν. Βογιατζιϊάκην 15) Γ. Σελαμνιανάχης 16) Εύάγγε- λον Πλκτάκην 17) Άναστασ Κβρμόβον 18) Γεωργ. Ν. Συν~<τά- κην 19) Ιωάν. Μ. Σ*λ?5"ρον 20) Γίωδγ. Καρϊαμάκην 21) Ιωάννην Μ. Ββσιλά/τν !2) Ιωάννην Π—ηζδοπετράκην 23) Μανίϋσον Τρουλινδνκι! τϊΰς έςής ύτογράψαντες- τό χαρόν Κατα¬ στατικόν 24) Έμιμ. Κακουδάκην 25) Έμμ. Ι Παπαδάκην 26) Γβώργιον Μ Λυδάκην 27) Έ*μ. Ροβυθάκην 28) Σπύρ.'Ελευ- παρόντος Διατάγματος Ό επί των Έσωτερ'κων 'Λνώτερνς Δ'τυίυντης ΘΛει δη- μοτεότη κχΐ ΪΛτιλέσϊΐτό τταρόν 5-άταγμα. Έν Χανίοις τί) 20 Φϊβρουαρίου 1912. Ή 'Ι·*—ελεότικη ρ ' Ν, ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ : Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ :! Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ ΚΑΤ,ΑΧΤΑΤΙΚΟΙί Ύοϋ Σύλλογον των Έ«*π ροϋπαλλήλων ΙΙοακλείον. "Αρθρον 1. Σ^νι'σταται έν Ή.:χ*λβ·'τ!) Σίλλ»γος όττά την ονυμίΛν « Σύλλορς ΊίΐΛτορϊυτχλΑΟλ'^ν "Η3χ*λίίου ». Άρ ρον ? Ό Σύλλθ/Ός των ί|*·Λορούτ*λληλων Ή- 31 Εμμ. Μαρχακην 1} Ρ ? Χαριδημον Χαρχαλην έαττορ'.κην μόρφωσιν των ιιελώιν α^του τοϋ Συλλόγου εΐσιν τ«*τικ* **1 ρ Έμμ. Κ. Μεσσαριτάκτν 47) Β. Δασκαλάκην 46) μάκην 62) Κωνσταντίνον Πλατάκην 63) Γεωρ. Ξενάκην 6Ί) Γ ά 65) Γ Μά 66) Γ μη ) η ) ρ Γεωρ. Π. Κοσμαδά*ην 65) Γεωρ. Μαυρογιαννάκην 66) Γεωργ. Κ Μ ρ μ Κ. Μαθιουϊάκην. "Αρβρον 50. Τό παοόν Κ«ταστατικόν άναγνωσθέν κ»ί ψηφι¬ σθέν κατ' άρθρον ύττό των μελών το3 Συλλόγου σήμερον την 15 Ίανουαρίου 1912 καί ύπογραφεν υπ'αυτων δέν δύναται νά τρο- ποποιηδί) ειμή μετά παρέλευσιν τουλάχιστον 3ΰο έτών, Ιαν τό ήμισυ πλέον ενός των μελών τοθ συλλόγαυ ζητήσωσι τουτο εγ¬ γράφως άλλά μή θίγοντες τόν σκοπόν τού Συλλόγου.» Ό;ι άκριόές άντίγραίβν τοο έν τω Άρχείω τοΒ Συλλόγου κατατεθειμένου πρωτοτόπου. Ό Πρόεδρος Ό Ταμίας Ε. Κακουδάκης ΑΙ Σταματάκης ΌΆντιπρόείρος Ό Γραμματεύς Νικ. Στρατήγης Ε Ι.Παπαδάκης Οί Σύμδουλοι Γ. Ε. Καρδαμάκης Γ. Μ. Λυδάκης Ε '/άητελοςΠλατάκης Ε.Ν. Ρεβυθάκης Αριθ. Αιχτάγ,ΐΛ 20 ΔΙ Α Η ΠΡ0Σ1ΡΙΝ3 ?. Εχονσχ*τ'5ψ« τ* ΰτ6 ΤΑΓ ΐνΐ Α ίΐ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ι* 14 *χί 20 Ίχνονχ- ρίου 191 ί ψϊ-,φίάιχχτχ της Έπχνχστχτικης των Κ^ητών Συν}λε·05,-ο>ς κχί τό άρθρον 46 τοΰ Άιτ κου Κώδυιος, προ-
  'ί-α: τοΰ ί—1 των 'ώτ^τίκχ,όν Ανωτέρα Λ ίυθοντοΰ.
  'ΑποΦΐβίίει καΐ διατχσσει
  "Αρθρον 1. Έ/κρίν.ι τα συν?;μ.|.ί,$νο; φ%ί Καταστατικόν
  τοϋ έν Ίίρχχ,λείω ίδρυ^ι'ντος Σολλογου λχ' ίπ'.τρίΊκι τή-/
  των ύτό τοϋ Κχτχστατικοϋ τούτου οριζοι*5·/ων
  ωτερικών ττρόί Ιγκρισ
  "Αρθρον 3· Ηδ.τχ τροποποι'7ΐσις τοϋ Κατχ-τατικοϋ τούτ
  δ«''ν ν* ύποβχλληται πρότερον ι·ς την άρ;Αθδ·'α.ν Άνωτέρ.
  υνσιν.
  αυτών άοωγης νχ συν τελείωσιν είς την έύόδωσιν τοϋ Συλ¬
  λόγου.
  Τα τχχτιχΛ μίλη »*! έτηχε-ρϋντα ίδ·'·ω όνίι»βτι,
  ρικήν ίργϊτιαν οΌναντχι νά πχραΐΑείνω«Τ'ν είς την
  τακτικών μίλών ειρ 6'σαν θέλουσιν.
  "Αρθρον 4. Μίτά, τ/ιν έτψόφισιν )κ τη; Γ»ν *ί)ς Σ·>-
  νελεύσεως κχΐ την διά Κυβ ρντοτικοΰ Δι* άγματος Ικγρτ-
  <τιν τοΰ παρόντος Κατ»ττατικοΰ οί βου>όμ*νοι νά γίνωσιν
  τακτικχ μέλη οφείλουσι νΐ υποβάλλωσι τω Δ. Σ'ψβονλίΐ))
  τού Συλλόγου ΛΪτησιν, δπερ άποφχτνεται περΐ τοΰ παρτκ-
  δεκτοΰ ημή ταύτης έν τη τρώτη συν«δρ:ά«ι χοινοιΐοτο&ν
  την απόφασιν τού πρός τόν αίτοΰντα, ΐΛΐμίλείΐϊΐ τοϋ είοικοϋ
  Γραμμχτδ'ως τοϋ Συλλόγου. Τ ·■
  Άρθρον 5 Τα ίπιτ <χ% μέλιι τοΰ Σύλλογον π-ριτείνβνταί υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου κχ χνχκηρύτοντ-χ: ύτο της Γε- νικίϊί Συνελεύσεωί των μελών. Δέχ.% των τ«κτι«ών μελών τοΰ Συλλόν;υ δύνχνταΐ Ιγγρ^φως ν» προ-ίίνωτιν δτά τοΰ Προέδρου επίτιμον μέλος νς την Γινικ.Υΐν ΣυνΛί"σ{ν «ρός άνακτηρυξίν. Είς τί τχ. έπίτιαχ κχΐ τχ τα*τ:κά μέλη τοΰ Σύλλογον άποστελλ-.ται τί) φροντ-ίδι -τοϋ Δ. Συμβιυλίυυ Δίπλωμα μετά το; Καταττχτικοΰ φίρων γο όνοαατιπώνυμβν **ί τας λοιπάς ϊδιότηΐχς το^ μέλους κχΐ την ·'ιπ&γρ«φήν τοΰ Ι Προέδρου κχί τοδ Γίνικοΰ Γραμμχτί'ως, ύς χ.αΙ την σφρ«- ' γίδα τοΰ Συλλόγου. "Α;θρον 6. Τα τακτιχά <χί Ιιτίτίιαα αίλη το·ΐ Συλλόγου 1 νχίροϋσιν τχ αύτα δικχιώαχτα πλήν της ψήφου ή'τίς άπβ- άνήκει είς τα. έτί 'έ; (χ·»)νας τουλάχιστον τ*χτικά 2ν*τον ϊτος. χρόντος μ,έλτι αποκτώσι τό σικΛίωιχχ ιύτον : άαϊΐως τη; ψήφου κ*ίτοι μο διατίλέσαντ^ επί έξ μ^ ; τακτικά με'λη. ν ι Άρθρον 7. ΙΙχν μίλος τοϋ Σύλλογον» 6*ερ /ϊβίλι κ- έργαΐίών. ' κλβιστι*ώ; χνηκει είς τ* ετι ε; (χ.τ)νας τουΑΐ^^οι ι»» Άρθρον 2. Ό Σύλλογος έφείλει νχ ύπ-,βχλλγ) τόν ίοολο- μέλη τχ ϊ/οντ* συμπεττλ/ρωμένον τό οέχχτον 2ν*τον Ι γ^μύν αύτοΰκχτ' ϊτ.ς είς την Άνωτερχν Δ·.υθ,ν«ν των ; Τχ ε;τό; 1 μηνών άπό τής επιψηοίσεως τοϋ π*ρο 'γ.<τ,.«-«λ.«λ____*-?..„..„„ κχτ«στχτ.κ-ϋ έγγρχι»τσόι«νχ μέλη αποκτώσι τό οΐΛΧί' κίωμχ Δ μήνας ^^^ Α ιι *·■—ε?^^^»^εβ
  ιοο
  ΕΦΗΜΡίΣ ΤΗΣ
  τηγο,τθ* δι'ηθικήν πράξιν καί άποδειχθη αύτη βάσιΐΛος Άρθρον 13. Ό Είδ.κός Γραμματεύς τηρΐΐ τα αρχεια,
  διαγράφ,ται τοΰ μητρώου καί δεν έπιτρέπεται πλέον ή τα μτ,τρωα των τακτ κων καί επίτιμον μελων, συνταοει
  επάνοδος τού, μή Ιπιστρεφομένων κ«ί των καταθέσεων τού τα πρακτικά των Συνελευσεων καί συνεδρίασιν κ«1 ανα-
  λόγω συνδρο,ιης, η δι* οιονδήποτε λόγον. γινώσκει ταυτα 1ν τη επομ.έν0 συνεδριον Κωλυομενον η
  "Άρθρον 8. Παν τακτικόν μέλος τοθ Συλλόγου 0961161 άπόντχ τόν έτερον των Γραμματέων αναπληροί εις των
  νά καταβάλη έφ άπαξ δ-κα'ωμ* έγγρχφης δραχμάς μίαν Σύμβουλον τη ύποδείξει τοϋ Προέδρου
  ιά—ου υ,πνόί τγιν συν- "Αρθρον 14. Ό Ταμίας είσπράττει όυν
  καί ήμ'σειαν (1.50) καί έν άρχη εκάστου μηνός την συν- "Αρθρον
  υνάμει διπλότυπον
  δρομ,ήν τού οριζομένην είς δραχμήν μίαν κχί εΐχοσι. υπογεγραμμένος πχρ'αύτοΰ χχί σεσημασμένων^διά τ9ίς τοΰ
  ' Τούς επί τρείς' μήνας χαθυβτεροϋνταί την συνδρομήν Συλλόγου ΣφοαγΤδος τα Ισοδα, πληρώνει δέ επί τη βάσει
  των προτάαει 'τοΰ ταμείου, καλεϊ ό Πρόεδρος εγγράφως ό- χρημχτικών ένταλμχτον φερόντων τάς υπογραφάς τοΰ
  πως κχταβάλοσιν αύτην έντός δεκαπέντε ημερών, μή συμ- Προέδρου και τοΰ Γενΐκοΰ Γρχμμχτέοςτα Ιξοδχ (δαπάνας)
  μορφουμένους δέ τούτους πρός την πρόσκλησιν τοΰ Προέδρου, τοΰ Συλλόγου ών άτομιχώς ύπεύθυνος διά πάσαν έλλειψιν τοΰ
  οΊαγράφει έκ τοΰ Συλλόγου των τακτικών μελον, δυνάμει ταμείου.
  αποφάσεως τοΰ Δ. Συμβουλι'ου. Δύναται ό"μως τό ούτω 'Υποχρεοΰται κχτά τριμηνίαν καί έκτάκτως οπόταν ήθελεν
  διαγραφιν μέλος νά έπανχγραφη* άμα τη κατχβολη τδν κληθή" πρός τουτο υπό τοΰ Δ. Συιιβουλίου νά συντάσση
  καθυστερουμένων δόσεων. ϊγγραφον καί λεπτομεοΐί άπολογισμόν τνϊς διαχειρίσεως τού
  "Αρθ:ον 9 Κατά διετιαν έκλέγεται διά σχετικάς πλειό- ίν ΰποβάλλει πρός τό Συμβούλιον, ό*περ φέρει πατάν ευθύνην
  ψηφίας υπό τον μελών τοΰ Συλλόγου των εχόντων δικαί- διά πάσαν Ελλειψιν της δ-αχειρίσεως τοϋ ταμίου άν άπο-
  ωμα ψηφου συνερχόμενον είς Γενικήν Συνέλευσιν περί τάς δειγθη δτι δεν ίλαβεν την προσηκουσχν πρόνοιαν.
  αρχάς Αύγούστου, διά ψηφοδελτίον ψηφοφορίας Διυικητι- Κολυομένου τοΰ Τααίου προτάσει αΰτοΰ λχ ΰπ' ευθύνην
  κόν Συμβούλιον υπό τοΰ όποίΌυ Διοικήται ό Σύλλογος καί τού, τό Δ. Συμβούλιον διοριζει τόν προσορινόν άναπλη-
  τό οποίον άποτελεϊται άπό 1 Ποόεδρον 2 Άντιπροέδρους. ρωτήν τού.
  τόν Γενικόν Γραμματέα καί 8 Συμβούλους. Οί μετά τόν Άρθρον 15. Τό Δ. Συμβούλιον βοηθεΐ τόν Πρόεδρον
  δγδοον έπιτυχόντα Σύμβουλον, τρείς έπιλαχόντες Σύμβου είς την διοίκησιν τοΰ Συλλόγου μεριμνά περί 5λων έν γένει
  λοι, θεωροϋνται παραπληροματικοί, καλούμενοι είς άντικα- των αντικείμενον τον άφορόντον είς την πρόοδον καί άνά-
  τάστασιν των ΐΓαραιτουαένω* κατά σειράν της επιτυχίας των. πτυξιν τοΰ Συλλόγου, έπιβλέπει την διαχείρισιν τίς περι-
  Έν ίσοψηφ'α: διά μέν τόν Πρόεδρον έπαναλαίλβάνεται θυσίας αΰτοϋ, δυνάμενον όπότε δήποτε νά ένεργη έπιθεώ-
  η ψηφοφορία διά δέ τοΰς λοιπούς διε^εργεϊται κλήροσις. ρήσιν. Προνοεϊ περί της αυξήσεως των πόρον αΰτοΰ καί
  Τό ούτω έκλεγόμενον Γ μ,βούλιον, έκλέγει άαχ τη έγκχ- , έπιτηρεϊ ίνα μή χί δαπάναι ύπερβχίνουσι τα 'έσοδα. προσέτι
  ταστάσιι τού διά μυστικάς ψηφοφορίας μεταξΰ των όχτό δέ όρ·ζει τάς ημέρας κχί ώρας των δΊαλέζεων η καί τα
  Σύμβουλον, τόν Ταμίαν κχί τόν Ειδικόν Γραμμχ^έχ τοΰ ■ συζητησό;ζ«να θέματα έπιτρέπει είς τούς έπιθυμοΰντας θέματι
  Συλλο'γου. : εμπορικόν ή έπιστημονικόν καί θέλει μεριμνήσει έν τφ καταλ-
  Τόν Ταμίαν κχί τόν Ειδικόν Γραμμχτέχ μή έκτελοΰν- ; λήλφ χρόνω περί της συστάσεως των σχολων τοϋ Συλλόγου,
  τας τα καθήκοντά τον τό Δ-οικητικόν Συμβούλιον δι" ί κανονιζει την λειτουργίαν αυτών καί τα διδχχθησόμενχ
  Ιγγράφου τού διαβιβαζομένου διά τοϋ Γινικοϋ Γραμ,ΐΛατεως ' μαθήΐλατα καί προβαίνει διά τοΰ προέδρου είς τόν διορισ
  είνακαλ'ΐ είς ταθτ», εάν δί μετά την άνά,ίλησιν έζχκο- ' μόν των διδασκάλον
  λουθοϋν άδιαφοροΰντες τό Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει ] Άρθρον 16. Τό Δ. Συμβούλιον συνεδριάσει κατά μηνα
  είς την αντικατάστασιν των. ? τακτικώς, έκτάτως δέ οσάκις ό Πρόεδρος ηθελε κρίνει ά-
  Τοϋ Προέδ,ου, Γενχοΰ Γραμμχτέως, κχί άντιπροέδρων | ναγκαϊον θεωρεϊται δέ εν άπχρτ'α παρόντων εξ μελών,
  ιρχμελούντων τα κχθτικοντά των τό Δ. Συμβούλιον προσ- ! αί δέ άποφάσεις αΰτοθ λαμβάνονται κατά πλειοφ^οίαν νικώ-
  καλιΐ είς ΓινικήνΣυνέ λευσιν τα μέλη καί προβαίνει είς την ϊ σης έν ίσ&ψηφ'α: τίϊς ψήφου τοΰ Προέδρου.
  εκλογήν διευθύνει τριμελής επι- ε
  αντικατάστασίν των.
  "Αρθρον 10, Την
  τροπή έκ των μβλών τοΰ Συλλόγου έκλεγομένη διά μυστικης
  ψηφοφορίας ιΰθϋς μετα την ανάγνωσιν τής εκθέσεως της
  εξελεγκτικίίς Έπιτροπης.
  Εάν έντός τνίς όρ·ζομένης προθεσμίας δέν καλέση ό Πρό
  ς τό Δ. Συμβούλιον, δύναται νά ζητήσωσι τουτο δύο
  των μελών τοΰ Δ. Συμβουλιον καί έν άρνγισει τοΰ Προέδρου
  δύνανται ούτοι νά καλέσωσι τό Δ. Συμβούλιον είς Συνεδρίαν
  Έπίσης δύνανται τρείς των Σύμβουλον έν άρνήσει τοΰ Προε'-
  άν
  φ ρρ
  οψηφίαν Σύμβουλος.
  Άθ 12
  ,,. Χλ,κ ■ ιιι __Γ.[._. .„. *Α 7ντίΛί«·Μ^ έκλένει κατά τάς
  τα πρός πληρωμήν τον δχπανών, έντχλματα, τα πρακτικά «ρχαιρεσι'ας ενα επίτιμον Πρόεδρον καί δύο έπ.τίμους άντι-
  των ^υν,8ο(«σ,ων καί Συνελευσεων καί άντιπροσω^εύει προέδρους τοΰ Συλλόγου. Ό έπίτιμ,ος Πρόεδρ(
  «υτόν ενώπιον πάσης α?χης κχί συνομολογεϊ σ,μβάσεις ό άνώτατος διαιτητης επί πάσης άναφυομένης
  τη συκγαταθέσε, τού Διοικητ κου Συμβουλίου. τώ Συλλόγω. Οί έπίτ,μοι άντιπροέδροι άναπληροϋσιν κατά
  ολΙΪ Γ Ρ°ν' Γ"*
  V
  /^'Τ "ΧΤλη?0ί 6 "λ51" σ6ίΡάν Τί5? Αρ/««-»«β -όν τόν επίτιμον Πρόεδ όν άπόντχ
  οψηφών ^Αντ.προεδρος κωλυο;Λένους δέ αμφοτέρους ό πλει- ·* κωλυομενον. Ρ '
  φ
  Άρθρον 12. Ό Γενικός Γραμμχτεύς τηρεί την άλληλο-
  γραφίχν κράτει τη; σφραγίδχ τοϋ Συλλόγου προσυπογράφει
  τα πρός πληρω Αήν των δχπχνών έντίλυ.χτ*' (,Νς κχί —«ν
  Ιγγραφον προερχόμενον «χ. τοίί Σ5Λλόγου.
  "Αρθρον 19. Αί αρχαί τοΰ Συλλόγου διά μέν την παρού¬
  σαν περίοδον άναλααβάνο .ιν άμέσως τα καθήκοντάτων, δια
  δέ τάς μελλούσας έγχαθιδρύονται την δεκάτην ημέραν άπό
  τής έκλογης.
  Άρθρον 20. Γα μίλη τοΰ Συλλόγου συνίρχοντα,ι είς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΓΒΕΡίίΗΣΕΩ-
  δριάσεις τακτικώς καί έκτάκτως Καί τακτικώς μέν δίς τοΰ
  Ιτους.
  Αον έντός τοϋ μηνός Ιουλίου πρός ακρόασιν της διαχει¬
  ρίσεως τοϋ ταμείον», της λογοδοσίας τοΰ Συμβουλίου κ,αι έχλο-
  γής διά μυστικής διά ψηφολδετίων ψηφοφορίας μιας τριμε-
  λοΰς έπιτροπής πρός έξέλεγξιν της οικονομικάς διαχειρίσεως.
  Βον Τό πρώτον Δεκαήμερον τοΰ Αύγουστον πρός ακρόασιν
  της εκθέσεως της έζελε/τκικής έπιτριπής,την έ—ίψήφ;<τιν τον προυπολογισμόν τοΰ έπιόντος ετους καί εκλογήν κατά διε- τιαν Νέον 4. Συμβουλιον 'Η ούτω έκλεγθΜ,ένη έξδλεγκτικ,ή έπιτροπή πχύει ύφιστχμένη μίτά την λογοδοσίαν της. Έ*τ«κτως δέ οσάκις κρίνει τουτο άνχγκχϊον τό Δ. Συμβούλιον, Ύ υποβληθή αύτω αί'τητις ύτογίγραμΐΛδ'νη υπό 20 τουλάχιστον έκ των μελών των εχόντων δικχίωμχ ψήιρου καί δικχιολογοϋσα τό αίτιον της προσκλήσεως. Άρθρον 21. 'Η Συ/έλευσις θεωρεϊται έν άπαρτία; παρευρι¬ σκομένων τουλάχιστον τοΰ τρίτου τοΰ αριθμόν των μελών αύτοΰ των τακτικών, μή κατορθωθείσης δέ της τοιαύτας κατά την πρώτην πρόσκλησιν ό Πρόεδρος κχλίϊ καί <κ, δευ¬ τέρου την συνέλευσιν θεωρουμένην έν χπαρτία παρόντων δ'σων δήποτε μελών. Συγκροτηθεΐσα δπως δήποτε ή άπχρτίχ θεωρεΐται ύφ - σταμένη δσχ δήποτε μέλη καί άν πχραμείνωσιν. Άρθρον 22. Ή Συνέλευσις δύναται διά αποφάσεως τος νά αυξήση τάς μηνιαίαν συνδρομάς των μελών άν ή οίκο- νομική κατάστασις τοΰ Συλλόγου ήθελεν άπαιτήσει τοΰτ3. Άρθρον 23. Ή χρηματική περιουσίχτοΰ Συλλόγου κχτχ- τίθεται παρά τινι ταμιευτηρίω άνεγνωρισμένω έπ' άνοικτω λ/σμφ Ιπ' ονόματι τοΰ Συλλόγου άμα τό είς χεΐρχς τοϋ Ταμίου ποσόν υπερβή τάς ίκατόν δραχμάς (100). Μέχρι τοί ποσοΰ των εκατόν δρχχμώ; μένει είς χείρχί τοΰ τχαίίου πρός πληρωμήν των τρεχόντων έξόδων, όψέττοτε δέ ηθελιν ληφθή άνάγκη μβγαλίΐτέρου χρημχτικούποσοΰ ό Ταμίχς μετ" απόφασιν τοΰ Συμβουλιου δύναται νχ λάβη έκ των κατχ- τιθιιμένων χρημάτων, προσυπογράφοντος τοΰ Προέδρου έν τί) εκδιδόμενα αποδείξει παραλαβης. ιρέρων έφ' ά'ταζ δρχχ. Ιχχτόν (100) τουλάχιστον, άνχγο- ρέυβται εύεργέτνις τού Συλλόγου, οί δέ προσφέροντες δραχ. πίντήκοντα (50) δωρηταΊ. Τα όνό^ατχ των τε εύεργετών κχί των δωρητών άναγρχ- ?ονται έν πίνακι άνηρτημένω έν τγ, αιθούση των Σενεδριχ- σιων τοΰ Συλλόγου. Άρδρον 25. Τό Δ. Συμβούλιον όρίίλίΐ νχ μεριμν* πίΛ τή"; τοποθετήσεως έν έμπορικοίς η βιομηχανικοίς κχταστή- μασι παντός Ιμ,πορού ταλλήλου ίΰρισκομένου έκτός υπηρε¬ σίας. Προσέτι δέον κατχ την σύνταξιν τοΰ Προϋπολογισμώ τών έξόδων ν' άναγράφγ) ανάλογον πίστωσιν πρός πιρίθχλψιν των άσθινούντων έμποροϋταλλήλων έ* των μελών, οΐτινες οηλώσουν είς τό Προεδρ ΐον ίτι στεροδνται τα μέσα τή; ίά- σεώς των. Άρθρον 26. Γίνονται δεκτοί ώς μαθηταί έν ταίς σχολχϊς τού Συλλόγου κχί των μή μελών καταβαλλόντων τακτικώς ί!ί τό Ταμείον, τα όρισθησόμβνα υπό τοΰ Συμβουλίου Διδα*- τρα. Άρθρον 27. Άπχγορ«ύεται ή ε!ςτό κχτάστημα τοΰ Σ·Α- λ<>γου εϊσοδος είς πάντχ μή μέλος τοΰ Συλλόγου έκτό;
  Τών παρεπιδημούντων ξένων, δταν ούτοι συνοδεύωνται υπό
  τι1">ς τακτικοΰ μίλους, κατά τάς ϊυνελίύσεις δμως άπολ'ό-
  τ»« ή είσοδος είς πάντα μή μέλος.
  "Αρθρον 28. Ατταγοριύίται αυστηρώς ή ανάμιξις τοΰ
  2«λλόν;ου είς την πολιτικήν έν γίνβι, κχθώς κ*ί ή 4ν αύτφ
  συζήτησις πολιτικών καί προσωπικών ύποθέσεων, ώς
  καί ή έν τω έντευκτηρίφ τοΰ Συλλόγου χαρτοπαιξία.
  "Αρθρον 29. Έπιτρέπεται ίνα έν τ^ϊ αίθούσγ) τοϋ κατα-
  στήματος τοΰ Συλλόγου τελώνται έορταί καί γίνωνται όμι-
  λίαι κοινοφβλεϊς υπό διαφόρων άνεγνωρισμένων σωμχτείων
  Συλλόγων έπ' άμοιβίϊ κανονιζομένιρ υπό τοΰ Δ. 2υμβου-
  λίου.
  "Αρθρον 30. Τα μέλη τοΰ Συλλόγου εχοντα ελευθέραν
  την είσοδον έν τχϊς αιθούσαις αύτοΰ οφείλουσι νά -ιηρώσι τάς
  διατάζβις τοΰ παρόντος καί τοΰ εΐδικοΰ κανονισμοϋ αοϋ
  Συλλόγου, νά συμπ6ριφέρα>νται κοσμίως κχί άξιοπρεπώς
  κ»1 νά δίΐκνύωσιν τό προσηκον σέβας πρός τοΰς άνωτέρους
  αυτών. Έν ένχντία περιπτώσει τα Δ. Συμβούλιον άνακαλεϊ
  αύτοϋς είς την τάξ ν διά τ&ΰ Προέδβου, έν ύποτροπή άπαγο-
  ρεύίΐ αυτοίς την είσοδον είς τό κατάστημ* τοΰ Συλλόγου
  έφ' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, έν έπαναλήψει δέ δύναται
  νχ προβί) είς την διαγραφήν αυτών ί* τοΰ μητρώου των
  τακτικών μελών.
  "Αρθρον 31. Οί έκ των τακτικών μελών κ,ατατασσόμενοι
  έν τω στρχτω άπαλλάσσοντχι τής μηνιαίας συνδρομής έφ'
  όσον διαρκεΐ ή θητιία των, χωρίς νά δ:αγράφωνται έκ των
  μίλώ,ι, οφείλουσιν όμως νά είδοποιώσιν τό Ηροίδριϊον πιρί
  τής κατατάξίως των έπιδίδοντις καί αντίγραφον τής άφέ-
  σεως των ιύθύς μετά την άφυπηρέτησιν αυτών.
  "Αρθρον 32. Ό Σύλλογος την δευτέραν ήμέρχν τοΰ
  Πάσχα διά κοινής των μιλών ίίσφορας έορτοέζιι την επέτειον
  τής ιδρύσεως τού διά γεύματος είς ό' λαμβάνουσι μέρος
  οί βουλόμενοι των μιλών ή οίοσδήποτε άλλος τή συγκα-
  ταθέσει τοΰ Δ. Συμβουλιον.
  Άρθρον 33. Ό ^ΰλλογο; ϊχει ίδιαν Σφραγίδχ φέρουσα*
  έν τω μέσψ «Ερμήν», πέριξ δέ τούτου τάς λέξεις «Σύλ¬
  λογος Έμπορουπαλλήλων Ήραχλείου».
  Άρθρον 34. 'ϊΐ άναθιώρησ.ς τοΰ παρόντος Καταστατικόν
  δύναται νά γίνϊ) μετά διετίχν καί ά"ν κατά τα σχετικόν ϊτος
  άποφασίσγι τολτο ή Συνέλευσις συγκληθησομένη τ?> ειίτήσει
  τριάκοντα τουλάχιστον μελών έκ τδν εχόντων δικαίωμχ
  ψήφου.
  Άρθρον 35. Ή ίσχΰς τοϋ παρόντος Καταστατικαΰ άρχε¬
  ται «πό τής έν τή έπισήμι.ο εφημερίδι τής Κ.<βερ//)σιως δημοσιεύσεως τοΰ έγκριτικοΰ Κυβερνητικοϋ διατάγματος ή δ, έκλογή των άρχών τοΰ Συλλόγου κατά τάς διάταξης τοϋ παρόντος καταστατικοΰ έντός δεκαπέ^τε ημερών άπό τίίς έπιψηφήσεώς τού. Άρθρον 36. Τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου δικχιοΰται νά διαγρχψν) εκ τοΰ μητρώου παν τακτικόν μέλος δπερ ήθελε άποδέΐχθή ώ;(μή ίχον τα έν τω τρίτψ άρ'ίρω τοΰ|Κατα« στατικοΰ άναγραφόμενα προσόντχ Γό Δ. Συμβουλιον όφείλιι νχ υποβάλη υπό την Ιγκρισιν τής Συνελεύσεως την οΊχγραφήν ταύτην, "Αρθρον 37. Αίόιάτάς Συνελιύσιις προσκλήσεις των μελών γίνονται εγγράφως καί δημοσιεύονται είς μ:χν τουλάχιστον εφημερίδα εί δυνατόν. "Αρθρον 38. Έζχιρετικώς ή θητεία των ήδη έκλε/θησο* μένων άρχών τοΰ Συλλόγου θέλει διαρκέσει μέχρι τής 31 Ιουλίου 1913. "Αρθρον 39. Άνεγνώσθη κχί εψηφίσθη δι' άνχστάσεως τ6 παβόνΐκαταστατικόν παρά των συνελθόντων έπ'. τούτφ τακτι¬ κών μελών τοΰ Συλλόγου των Έμποροϋπρλλήλων έν τω παρά τόν "Αγιον Μηναν Β'. Παρθεναγωγείψ έν 'άρχχλείφ την 29 Δεκεμβριού 1911. (Έπονται αί ΰπογραφχί των μελών)
  •Λ * Κ>- «» Δ%, **λ
  1 ί
  ,,
  "V
  , ι-Λ*
  *, 'Λ
  τ* ι
  1 »-«,(< V Λ., ί^ιΐ ι (ν , * Τ, ^ < υ» ϊ .( η