9152

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η ηως απεφασίσθη' μ^ ΪΓΛχ^ σ*α~^ επΦΡοής β-
  Αί Δυνάμεις μας θά" ^«ζ^ ^Γ^Γ^Γ/ μβς'
  εγκαθίδρυσιν Κομμουνιστικάς ΔΐκταΤορίας ένέΡΥει<*ν πρός (Άπό τάς χθεσινάς δηλώσεις τού κ. Τσώρτσιλ). ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-56 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ,, 206 ΛΡΥΤΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ «13 χν>&υι»^, υ
  οιαδήποτε αίτησις πρός αύ
  συνοδεύεται υπό άναλό-
  ων πιστοποιητικών, τα όποία
  οΐι·- άποδεικνύουντό βάσιμον τής
  (ηΐτήσεως.
  Θά έπροτείναμεν είς την Έ-
  ΐιτροπήν, νά ελάμβανε τό τα-
  ύτερον καί άλλο μέτρον προ-
  'ςεί|ϊειμένουδιά τούς άστέγους των
  Καταστραφέντων χωρίων τοϋ νο
  ^ιιοϋμας, οΐτινες όμολογουμένως
  Ιιρέπει νά τύχουν ιδιαιτέρας καί
  περισσοτέρας μερίμνης. Νά μή
  ζ επιτρέψη είς αύτούς την υπό
  οιανδήποτε μορφήν εγκατάστα¬
  σιν αυτών είς; την πόλιν έστω
  έξεχαί προσωρινώς, διότι αύτόθά
  ιοίοίρκέστι διά την όλοσχερή πλέον
  ιαδήιύτών καταστροφήν, τόσον των
  ποτίίνδρών όσον καί των γυναικών
  πειιαί παιδίων. Οί κάτοικοι των
  ς τ|[ωρίων αυτών, δλοι είδικευμέ-
  :ττα4οι καί σκληραγωγημένοι είς
  εωργο—κτηνοτροφικάς έργα-
  - ίας, θά χάσουν όλας τάς Ιδιό-
  θί ητάς των ταύτας, διαμένοντες
  ίς την πόλιν έστω καί προσω¬
  ρινώς, θά άποκτήσουν δέ άμέ-
  ΐ τοιΐως όλας τάς κακάς συνηθείας
  δ πόλεως Ιδίως οί νεώτεροι
  Είς τούς κατοίκους των κατα
  στραφέντων χωρίων, θά προσε-
  φέρετο 'πραγματική έκδούλευ-
  σις, εάν έξευρίσκετο κατοικία
  δι' αύτούς πάλιν είς χωρία, καί
  ιδίως παραγωγικά, είς τα όποία
  καί υπηρεσίας θά προσφέρουν,
  καί οί ϊδιοι θά Ικανοποιούντο
  πλήρως, χωρίς νά χάσουν τίπο-
  τε άπό τάς πολυτίμους ιδιότη¬
  τος αυτών ώς γεωργοί, καί χω¬
  ρίς νά διακινδυεύσουν τό μέλ-
  λον των, καί αυτήν άκόμη την
  ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΤΣ0ΡΤΣ1Α
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  , οΐτινες έπ' ούδενί λόγφ
  )είο»ά·θέλουν, ούτε θά δύνανται
  αλΐϊλέον νά έπανέλθουν είς τάς
  ίντψεωργικάς εργασίας, άλλά θά
  ιοτίατατρίβωνται έδώ άνδρες καί
  -υναίκες, οί μέν έπαιτοΰντες
  γνιΐ)ίαν θέσιν, αί δέ εν ήμερομίσθι
  κροίν, καί θά προστεθοΰν είς τούς
  ΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
  Ο λΗΟΡΕΠΣ
  Κάθε έποχή έχει τούς πολιτικούς
  υγείαν των
  Πολλά παραγωγικά χωρία τοϋ
  Νομοΰ μας, έστέγασαν σχεδόν
  ανέτως κατά την διάρκειαν τής
  κατοχήςΰπέρ τοΰςδέκαχιλιάδας
  Ήρακλειώτας, ή δέ Έπιτροπή
  στεγάσεως θά εύρη είς τα χω¬
  ρία αΰτά έτοιμον καί γνωστήν
  στέγασιν ήτις παραμένει ήδη
  κενή. "Ισως καί ή Γεωργ. Σχολή
  Μεσσαράς, καί παραγωγικαί τι
  νες Μοναι νά ηδύναντο νάστεγά
  σουν αριθμόν τίνα καλλιεργη-
  τών μέ διπλήν ωφέλειαν καί
  των ίδρυμάτων, καί των χωρι-
  κών. Θά ήρκει είς πάσας τάς
  περιπτώσεις αύτάς, νά εδίδετο
  φροντίς ώστε οί ού*τω έν τη ύ-
  Ό κ. Τσώρτσιλ είπεν.
  Κατά τα μέχρι τοθδε γνωσθέντα
  ή κατάστασις είς την Έλλάδα εχει
  ώς ακολούθως:
  Ή Έλληνική οργάνωσις τού
  ΕΑΜ ηθέλησε νά προβή είς διαδή¬
  λωσιν.
  Ή Έλληνική Κυβέρνησις απηγό¬
  ρευσε την διαδήλωσιν καί ή οργά¬
  νωσις τοθ ΕΑΜ παρά την άπαγο-
  ρευτικήν Διαταγήν τής Κυβερνήσεως
  προέβη είς την διαδήλωσιν.
  Εφονεύθησαν είς καί ετραυματί¬
  σθησαν τρείς έκ των διαδηλωτών.
  Δέν εΐμαι είς θέσιν νά γνωρίζω
  άκόμη ποίος ήνοιξε πρώτος πόρ ή
  άστυνομΐα ή οί διαδηλωταί.
  Νεώτεραι πληροφορίαι άναφέρουν
  11 νεκρούς καί 160 τραυματίας.
  Είναι άξιοθρήνητον τό γεγονός
  δτι είς την Έλλάδα έλαβον χώραν,
  τοιαύτης φύσεως ταραχαί ένα μόνον;
  ναι
  μα
  βέρνησιν καί μόνον.
  Έφόσον ό άντσρτικός στρατός εΐ-
  ίδιωτ'.κός καί ύπακούει είς άτο
  ή όργανώσεις δέν είναι δυνατόν
  νά θεωρηθή ώς τακτικάς. Ό ίδιωτι-
  κός οδως στρατός όφείλει νάάντικα
  τασταθή υπό έθνικοΰ τακτικοθ στρα-
  τοΰ συμφώνως πρός τάς Διαταγάς
  τής Κυβερνήσεως.
  Αί άνωααλίαι είς την Ελλάδα, ε¬
  συνέχισεν ό Βρεττανίας Πρωθυπουρ-
  γός, έμποδίζουν την διανομήν των
  τροφίμων τα δηοΐα έστείλαμεν καί
  των οποίων εχει απόλυτον ανάγκην
  ό Ελληνικάς Λαός.
  Εάν ό Ελληνικάς λαός αποφα¬
  σίση νά εγκαταστήση την Μοναρχίαν
  ή την Δημοκρατίαν είναι δική τού υ¬
  πόθεσις.
  Μέχρις δμως γίνουν αί εκλογαί θά
  χρησιμοποιήσωμεν τάς δυνάμεις μας
  διά νά άποκαταστήσωμεν την τάξιν
  ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Δεκεμβριού 1944
  ΟΙ ΗΡίΙΕΣ ΤΟΓ ΡΙΙΙΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΑΜΐΤΕί
  ((αποχώρησις των πέντε 'Εαμιτων
  II
  υπουργών έκ τής Κυβερνήσεως
  τού κ Παπανδρέου έπισημοΐοιβ1 καί
  τυπικώς τό ούσιαστικώς ύφιστάμε-
  νον χάσμα μεταξύ των 95 έκαϊο.
  στώντου έλληνικοθ λαοθ πού έπιθυ-
  μει την ελευθερίαν, την τάξιν, τόν
  νόμον καί την κο,νωνικήν Δικάιοσύ-
  , ^_Λ_. _.- ^ν,^^ν,^ιυι νΐΛ αιιοκαταστησωμεν την τάξιν
  μήνα μετά την απελευθέρωσιν της. | είς την χώραν. Θά βοηθήσωμεν την
  "Η Ελλάς ευρίσκεται σήμερον είς ι Έλλάδα εΐπε, καίή Αύτοΰ Μεγαλειό-
  οίκτηΛυ ηίΐί/-.»,^,..^Λ.. -—α----------- της ό Βλύ ή Α
  ^ Γ^ςΕΓΑΛΉ*ΕΛΛΑΤ5Σ
  καί των 5 έκατοστών πού δέν γνω
  ρίζουν τί ζητοΰν ή κ«ι άν γνωρ(ζουν
  έντρέπονται ή φοβοθνται νά τό εΓ.
  πουν! Είς τό άνευ προηγουμένου κα-
  τηγορητήριον τοϋ προίδρου τ«ς Κυ
  βερνήσεως εναντίον των άνθρώπων
  αυτών τούς όποίους έΧαρακτήρισεν
  'Ε||ς άνδρας, έχει τούς ήρωας της,
  |ϊύς ρήτοράς της καί δτι άλλο που
  ιΐτορεΐ νά καθοδηγήση καί ν' άνα-
  ρακτύξτ] στίς λαϊκές μάζες, κατά την
  γοπίλωσσαν των νεωτεριστών, τό πα·
  )εΐΐιριωτισμό.
  νέκρ' Μεγάφωνα τοποθετούμενα καταλ-
  σέ διάφυρα μέρη τής πό-
  καλοΰν τούς διαφόρους αύ·
  ίκλητους δημοκόπους καί λάβουν
  Ισιν καί σειράν άπέναντι τοΰ μι-
  ροφώνου.
  Ενας δέ μόνον «ό Άνδρέας>
  ^νει ΐιάντα έξω, γιατί ποτέ δέν
  Ο δίδεται σειρά, άλλά συνεχώς έπι-
  ηάζεται άπό τούς συναδέλφους
  )υ.
  35' Είναι ό τύπος πού πάντα μέσα
  Ιή ψυχή τού βλαστάνει καί άνθεΐ
  άνεπηρέαστος καί
  πατριωτισμός, είναι ό
  σέ δύσκολες περιστά-
  άπαισίου κα
  - - - «.ι
  παίθρφ χώρα τακτοποιούμενοι
  χωρικοί μας νά μή στερηθοΰν
  των Κρατικών, είτε των τοΰ Έ-
  ρυθροΰ Σταυροΰ βοηθημάτων
  τα όποία θάχορηγώνται είς τούς
  απόρους τής πόλεώς μας.
  Ιβομβσρδίσανε £να σωρό άποθήκες
  ■πυρομαχικών καί στούς μακαρονά-
  δες τούς κανονίσαγε κι' αύτούς.
  Είς επιβεβαίωσιν έκανε τό σημεί¬
  ον τοϋ σταυροΰ, γιά νά καταστήση
  πιστευτά τα λεγόμενά τού, άλλοτε
  δέ πάλιν εκτελούσι τό ΐδιο δρομολό-
  γιο ψωνάζοντας καί άδιαφορώντας
  γιά την διαταγήν των.
  Τώρα δέ πού είμεθα έλεύθεροι, ό
  άνθρωπος αύτός πού άψηφοΰσε τα
  πάντα, τίθεται στό περιθώριο καί
  δέν άναγνωρίζεται ή δράσις τού καί
  δέν τοθ χορηγεΐται σειρά γιά τό μι·
  κρόφωνο.
  Αύτό δέν τόν άπογοητεύει, πάντα
  είναι ό ϊο,ιος, πάντα θέλει νά λέη
  , ευμιυκεται σημερον
  οικτράν οικονομικήν κατάστασιν.
  Ημείς καί οί Άμερικανοί Σύμμα
  χοί μας πράττωμεν παν τό δυνατόν
  διά την αποκατάστασιν τής τάξεως
  είς την Έλλάδα.
  Ή Ελλάς άνήκει, είς την ι¬
  δικήν μας σφαίραν έπιρροής
  όπως απεφασίσθη μετά των άλ-
  λων Συμμάχων μας.
  Ή ένοπλος δύναμις όφείλει νά ύ-
  πακούΓ| είς την Ελληνικήν Κυβέρνη >
  σιν καί νά έξαρτδται άπό την Κυ '
  της ό Βασιλεύς τής Αγγλίας μέ δ
  λας μας τάς Δυνάμεις.
  Καί ό κ. Τσώρτσιλ εσυνέχισεν:
  Εάν δμως τα πολυβόλα τα όποία
  έτοποθετήθησαν υπό των άνταρτών
  τοθ ΕΑΜ διά νά κτυπήσουν τούς
  Γερμανούς, χρησιμοποιοΰνται τώρα
  διά νά έγκαταστήσουν μίαν κομμου
  νιστικήν δικτατορίαν, αί Δυνάμεις
  μας θά πατάξουν κάθε βιαίαν ενέρ¬
  γειαν καί θά άποκαταστήσουν την
  τάξιν είς την φίλην καί Σύμμαχον
  Έλλάδα. ΟΥ Ι ΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο Ε^ΘΡΟΣ
  ΕΙΜΕ ΕΙΣΕΤΙ ΤΟΣΟΠ ΠΛΗΣΙΟΜ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ¥"νθόρμητος
  πού
  στήν
  'λ°ιΤ1ς στι>1ν ίποΧ'Ί τοθ άπαισίου κα·
  ΥΥ*«κτητοΟ διετυμπάνιζε καί διελάλει
  τιβ*ς ίδέας τού.
  Έβγαζαν χΐλιες δυό διαταγές οί
  ίς'|τακτηταί καί κατεδΐωκαν τούς
  νη"4ντας πού τυχόν διέδιδον είδήσεις
  ν £ξ βάρος των καί υπέρ τής έλευ-
  Μας.
  Αύτός πολλές φορές συντροφευ-
  ·>ος μόνο άπό τή δυστυχία, άν
  '' φαντάζεται πώς είναι ό εύτυ-
  ;στ«ρος των άνθρώπων, έ"τρεχε
  :ΐϊν άγορά άπό τό Μεΐνδάνι, στό
  ,}ί°μαράκι καί στάς συνοικίας καί
  Πλλοτε υπό τύπον έμπιστευτικόν
  τόν ένα μετά τόν άλλον
  .εΥ«·
  Ακούσετε ίντα εΐπε τό Λονδΐ-
  Πιάσανε παλι τα Έγγλεζάκια
  τόσους χιλιάδες αίχμαλώτους
  'ΐτεθέρους, άρματα μάχης καί έ-
  άτέλειωτα τής είδήσεις τού.
  Βρήκε τό βήμα τού, ώ ύπαίθριος
  ρήτωρ άρπάζει τα μαρμάρινα λεον·
  τάρια τής Κρήνης Μοροζίνι (τοθ
  Σαντριβανιοΰ) σκαρφαλώνει πανω
  στό πλατό τοθ πίδακος καί άπό κεΐ
  βροτοφωνεϊ καί έξαπολύει τούς κε-
  ραυνούς τής ρητορικής τού δεινό¬
  τητος, γιά την Έλλάδα, γιά τούς
  Συμμάχους καί κατά των προδο
  μ
  των.
  Σέ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης κ. Παπαδάκης εξέδωκε την κάτωθι ανα¬
  κοίνωσιν άπευθυνομένην πρός τόν λοίόν των Άνατολ. νοαών τίϊο ΚπΛτπγ
  Άπευθύνομαι ιδιαιτέρως πρός τόν
  άπελευθερωθέντα άπό την Γερμανι¬
  κήν Τυρανίαν Κρητικόν Λαόν των
  Άνατολικών Νομών καί τόν Βεβαιώ
  δτι άπό μηνός καί πλέον παρηκολού
  θησα έκ τοϋ πλησίον τόν κατακτη
  την είς την κατεχομένην γωνίαν τής
  Δυτικής Κρήτης καί παρέστην μάρ¬
  τυς είς τινάς παρ' αυτόν ενεργηθεί·
  σας τρθμοκρατικάς έπιχειρήσεις κα¬
  τά τοΰ ΣτρατοΟ μας καί τοθ πλη-
  θυσμοθ τής περιοχής.
  Ή τελευταία τούτου πάνοπλος
  καί βροντώδης (χρήσις πυροβολικοΰ
  μιά τέτοια είκόνα παρέστην
  προχθές. ΕΤχε μαζευθή αρκετάς κό-
  σμος γύρω τού καί τόν άκουε, ώς
  έπιδοκημασΐαν δέ άντί χειροκροτη-
  μάτων έπαναλαμβάνετο ή λέξηΓο-
  ρ Ι λ λ α α α! άπό τό ακροατήριον χω¬
  ρίς ποσώς αύτός νά διακόψη τόν
  είρμόν των σκέψεών τού καί τόν λό¬
  γον τού.
  Σκέφθηκα άρκετή ώρα καί παρέ-
  βαλα τα δυό αύτά ταμπλώ των λα-
  ικών όητόρων, τόσον των» άπό μι-
  κροφώνου, δσον καί τόν άπό πίδακος
  καί εΤπα μέσα μθυ.
  Φτωχέ Ανδρέα!!! Ιτσι είναι ή κοι-
  νωνία άχάριστος κεΐνους πού πραγ¬
  ματικώς πρέπει νά έπευφημή μέ τή
  λέξη Γορίλλιδες, χειροκροτεΐ καί
  κεΐνο πού πρέπει νά χειροκροτή έ-
  πευφημεΐ άντιθέτους Γορίλλα!
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΙΚΗΣ
  επί τριήμερον) έξόρμησις πρός την πε
  ριοχήν των Κεραμιών παρά τό δτι
  έστοίχισε άκριβά είς αΓμα είς τόν εχ¬
  θρόν χάρις είς την ήρωϊκήν αντίστα¬
  σιν τοΰ ΣτρατοΟ μας, δμως εΤχε διά
  τούς πληθυσμούς τής περιοχής όδυ-
  νηρά άποτελέσματα διότι ό έχθρός
  έν τή μανία τού κατέκαυσε δεκάδες
  χωρίων μέ τούς έντός των οίκιών εύ
  ρεθέντας γέροντας άσθενεΐς καί γυ
  ναϊκας κατά τό τόσον τραγικώς
  γνωστόν Γερμανικόν σύστημα.
  Έπαναλήψεις παρομοίων ένεργει-
  ών δχι μόνον δέν άποκλείονται άλλά
  καί δέον νά άναμένωνται καί έν εύ-
  ρυτέρα πιθανώς κλίμακα.
  Ή κατάστασις αυτή καί ή άγω-
  νιώδης προσδοκία μιας συντόμου
  άπαλλαγής άπό τα ύπολλείματα
  τοθ Βαρβάρου έπιδρομέως μέ άπα·
  σχολεΐ συνεχώς.
  Εΐμαι βέβαιος δτι καί δλοι οί Κρή¬
  τες θεωρούσι την όλοκλήρωσιν τής
  ελευθερίας τής Πατρίδος μας υπόθε¬
  σιν Παγκρήτιον. Άποδεικνύεται του¬
  το άπό τάς έπιμόνους αίτήσεις των
  ένόπλων Οργανώσεων δλων των
  Νομών νά μετάσχωσι τής μάχης των
  Χανίων.
  Παρά ταθτα κατά τάς ολίγας ή
  μέρας τής παραμονάς μου έν Ηρα¬
  κλείω καί Ρεθύμνη, διεπίστωσα μετά
  Άνατολ. νομών τής Κρήτης,
  μεγάλης μου θλίψεως δτι ή οξύτης
  καί άνταγωνισμός μεταξύ των οργα¬
  νώσεων δίδει την εντύπωσιν δτι
  ευρισκόμεθα ούχι είς παραμονάς
  μάχης εναντίον τοϋ τόσον μισαροθ
  κοινοΰ έχθροθ, άλλά είς παραμονάς
  μάχης άν δχι άλληλοσπαραγμοΰ
  τουλάχιστον έκλογικής περιόδου
  Μερκουρίου έποχής.
  Λησμονεΐτα δτι ό έχθρός εΤναι
  εισέτι τόσον πλησίον ίν φ ή έκλο
  γική περίοδος πολύ μακράν.
  Καταγγελίαι άρθρα καί σχόλια
  τοΰ τύπου καί προκηρύξεων 2ρχον-
  ται είς δημοσιότητα διά των οποίων
  καταγγέλονται όργανώσεις διά πρά-
  ξεις μή επισήμως άποδεδειγμένας
  αντιθέτως επισήμως πρό πολλοΰ
  διαψευσθείσας καίάλλα άπρεπή κατά
  όνομάτων ήγετών οργανώσεων, άλ·
  λα πάλιν δι* άλλων άνοικείων δυσ-
  φημειών άποκαλοϋν Φασίστας ή
  πουλημένους, ένδόξους άγωνιστάς
  οί όποΐοι έθυσίασαν τό πάν είς τόν
  άγώνα κατά τοθ έχθροθ καί τοθ
  Φασισμοΰ μέ άποτέλεσμα την των
  πάντων σύγχυσιν καί την έ"ξαψιν
  είς επικίνδυνον βαθμόν των πνευ
  μάτων.
  Ό Ελληνικάς Λαός καί ίδιαίτατα
  ό λαός τής Κρήτης ουδέν άλλο
  ποθεϊ παρά την όλοκλήρωσιν τής
  "Ελευθερίας τού άπό τόν κατακτη-
  τήν άλλά καί την πλήρη ελευθερίαν
  καί ησυχίαν τού άπό τούς άπροσ
  κλήτους προστάτας τού.
  Τό γνωρίζω άπό τα άθρόα ύιτο-
  μνήματα άτινα Ιχω είς χείρας μου
  καί'άπό τό γενικόν πνεθμα των συ-
  νομιλιών μου τόσον μέ τοΰς άνθρώ
  πους των πόλεων δσον καϊ ίδιαίτα-
  τατα μέ τούς άνθρώπους τής Ύπαί-
  θρου καί είναι άρκετά ώριμος νά
  διεκδικήση έν καιρώ τάς πολιτικάς
  καί κοινωνικάς ελευθερίας τού.
  Ή Κρήτη υπήρξε παράδειγμα φω·
  καί ένσυνειδήτως έξωθοΰν την χώ¬
  ραν είς εμφύλιον σπαραγμόν ου¬
  δέν εχομεν νά προσθέσωμεν! Λέ
  γομεν μόνον είς τούς συμπατριώτας
  μας Κρήτας δτι τό πρόσχημα. ?ό
  οποίον εδρον οί Έαμίται διά νά έ
  ξαπολυσουν τόν εμφύλιον
  είς την Έλλάδα είναι δτι „ η
  νησίς ηρνήθη νά υποκύψη ε(ς την
  άξίωσίν των περί άφοπλϊσμοΰ τίς
  Ορεινής Ταξιαρχίας ΣτρατοΟ τβκτι
  κου ή όποία εσυνέχισε τό Άλβανι-
  κόνεπος είς τό Ρ[μ.νι της ·Ιταλ(.
  άς, καί ή όποία Οψωσεν είς την Ρώ
  μην «σημαία έλληνίκη» Άποτελεϊται
  Μ Α η—^- Τβξ,βρχΐα κατά
  ΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ
  Ω Ραδιοφωνικός σταθμός τοθ Λον-
  « δίνου είς προχθεσινήν έκπομπήν
  τού, μετέδωσεν δτι ή έφημερίς ^ί
  χεστριανός Φύλαξ» συνι^τ^ ,
  θ δ ς
  ρς ξ συνι^τ^ , &
  θρον της δπως είς τΐ)ν ΈλληςνικήΡν
  ^Άησίν< έ7ΓαναπΡοσληφθο0ν καί ΕΑΜίτες υπουργοί ϊνα ε[ς την κ βέρνησιν μετέχουν έκπρόσωποι δ- ^ν · Λ ά7ϊ°ΧΡώσεων[ Κάμνουσα υπόδειξιν ούτήν ή ίν λόγω έα φημερίς ασφαλώς θα |χπ Οπ. Χο της δτι οί περί ών πρόκειται «υπουρ, γοι» εχουν καί όπαδούς είς αριθ- μόν δικαιολογοθντα την έπανυπούρ- γησίν των! Επειδή έν τούτοις τοι- οθτον τι δέν συμβσίνει, γνωστοΰ όντως δτι τα 90 ο)ο τοθ Έλληνι- κοΰ λαοΰ είναι άκραΐφνώς έθνικό- φρονες, έστω καϊ άν δέν τό φωνά- ζουν είς τούς δρόμους, θά είχα¬ με νά παρατηρήσωμεν είς την συ¬ νάδελφον δτι ή σύστασις της δέν είναι δυνατόν νά ληφθή ύπ' δψιν. Τα τής Ελλάδος άλλωστε θά κα- νονίσουν οί Έλληνες καί ουδείς άλ¬ λο ς έκτός άπ' αύτούς έστω καί άν είναι φίλος καί σύμμαχος. τεινόν καί κατά την υπέροχον άντί- στασί της κατά την άπό ούρανοθ έ· πιδρομέως καί διά την ύπερήφα- νον περιφρόνησιν καί αντίδρασιν καθ1 δλην την μακράν μαύρην πε¬ ρίοδον τής κτηνώδους βίσς τοθ κα- τακτητοΰ, αποτελεί καί κατά την κρίσιμον σημερινήν Εθνικήν μΐτακε- λευθερωτικήν περίοδον τό φωτεινόν ύπόδειγμα καί διά την λοιπήν Έλ¬ λάδα της άποχής της άπό τάς θλιβε- ρότητας τοϋ έμφυλίου πολέμου. Δέν θά επιτραπή είς ουδένα νά άμαυρώση την λαμπράν ιστορίαν τής Κρήτης. Ποιούμεθα έκκλησιν καί πρός τάο όργανώσεις καί πρός τόν τύπον οίασ- δηποτε μορφής ί ΖΔ?*ν έν τώ συνόλω τού νά συμβάλλουν έκαστος έν τώ κύκλω τού βΐς τόν τερματισμόν πάσης φύ¬ σεως διενέξεων, καίάντιθέσεων ίνα ούτω αποκατασταθή ή π ληνη πρός επίτευξιν το0 καί -ρός τον κ ώ συνόλω τού νά έ τοθ Ν ♦) ιλλ. τρ· _
  τιμη φυλλου αρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6Δ)βρΙου 1944
  ΤΟΠΙΚΡ) ΝΕΡ)
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  Ό Γυμνασιάρχης τοΰ Γυμνασίου
  αρρενων κ. 'Ελ. Αλεξίου απαντών
  είς άρθρίδιον τής εφημερίδος μας,
  μας γνωστοποιεΐ ότι απηγόρευσε δν·
  τως είς τοΰς μαθητάς τού Γυμνασί¬
  ου πρός αποφυγήν άντεγκλήσεων καί
  διαιρέσεων δχι μόνον τα προσκοπικά
  άσματα, άλλά δλα γενικώς τα ά
  σματα τα ύποδουλώνοντα έξάρτησιν
  των μαθητών άπά οιανδήποτε έξω
  σχολικήν οργάνωσιν. Προσθέτει μά-
  λιστα δτι ή απαγόρευσις θά ισχύση
  μέχρις δτου ληφθοθν οδηγίαι άπό
  την Σεβαστήν Κυβέρνησιν περΊ των
  ένιαίων κατευθϋνσεων αΐτινες θά
  δοθοθν είς τοϋς τροφίμους.
  Η ΕΤΑ1ΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Ή «Έταιρεία Κρητικών Ιστορικήν
  Έρευνών» δι" άνακοινώσεώς της—
  τήνδποίαν θά δημοσιεύσωμεν είς προ
  σεχές φύλλον μας ολόκληρον—κα-
  λεϊ πάντας νά την βοηθήσουν στό
  έργο πού καταπιάστηκε: Στή περισυλ-
  λογή δηλονότι καί έπιστημονική χρη-
  σιμοποίησι τοϋ ΰλικοθ τής περιόδβυ
  τής κατοχής εΐδικά καΐ γενικώτερα
  στήν προαγωγή τής Κρητικής ίστορι-
  κής ερεύνης.
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Δ1ΟΙΚΗΤΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής κ. Νά-
  θενας απέστειλε τό κατωτέρω ύπ' α¬
  ριθμόν 3031 έγγραφον πρός τόν
  Αρχηγόν τής Ι Προσκοπικής "Ομά¬
  δος Άβδοϋ:
  «"Εχων ΰπ' όψει μου την άπό 20
  —12—44 αναφοράν σας, ήν διακρί-
  νει ϋφος άκρου κσί ίχγνοΰ πατριωτι-
  σμοΟ καί πνεΰμα Έθνικής ίδεολογί-
  ας καί άφοσιώσεως των Προσκό
  πων πρός την Μείζονα Έλλάδα
  μας, έμπλεως χαρας συγχαίρω υ¬
  μάς καί δι' υμών Βλους τούς άν¬
  δρας τής ομάδος σας ολοψύχως διά
  τα αίσθήματά σας ταυτα, άπό τα
  όποΐα εάν κατέχητε, καί εΤμαι βέ-
  βαιος δτι κατέχεται καί ό λοιπός
  πληθυσμός τής Άγαπημένης μας
  "Ελλάδος, τότε άσφαλέστατα δέν
  ημπορεί παρά νά μεγαλώση καί νά
  δοξασθ[) έ'τι περισσότερον καί κον
  τα είς την δόξαν της καί τό Μέγα
  λεϊον της τουτο καί ημείς τα τέκνα
  της θά ζήσωμεν εύτυχισμένοι καί
  δοξααμένοι.
  Όσον δέ την πατριωτάτην αίτη¬
  σίν σας νά σάς χρησιμοποιήσας έστέ
  βεβαιοί δτι μόλις άπαιτήσουν του¬
  το αί άνάγκαι μας σάς ίχω ύπ'
  δψει
  μου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται δτι δσοι έκ των
  πολιτών δέν παρέλαβον εισέτι δυνά¬
  μει τοϋ ύπ' αριθ. 15 κουπονίου τοΰ
  Έρυθροΰ Σταυροϋ τα τρόφιμά των
  (σταφίδα 2 οκάδες, έλαιον 1)2 οκάν
  καί σάπωνα μίαν πλάκα κατ' άτο¬
  μον).
  Καλοθνται
  "Ινα προσέλθωσι τό ταχύτερον κα
  παραλάβωσι τα εΙδη ταυτα έκ το
  παντοπωλείου "Ιωάννου Άναγνώ
  στου (έναντι ΔημοτικοΟ Σχολείου
  γίου Τίτου).
  (Έκ τοΰ ΓραφεΙου τής 'Επισιτιστι
  κης 'Επιτροπής.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Καλοΰνται τα μέλη τοϋ συλλόγοι
  των Πολυτέκνων είς γενικήν συνέ
  λευσιν πρός ενέργειαν αρχαιρεσιών
  την προσέχη" Κυριακήν 10 Δεκεμ¬
  βριού καί ώραν 9—12 π μ. είς τό
  κατάστημα Έμμαν. Κυριακάκη (πα¬
  ραπλεύρως Μεγάρου Διαλλυνά)
  ώς μή επιτευχθείσης άπαρτίας κατά
  την παρελθούσαν Κυριακήν.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
  "Υπό τοΰ τριμελοΰς πλημμελειοδ
  κείου τής πόλεώς μας κατεδικάσθη
  σαν οί κάτωθι επί παραβάσει τοΟ ά
  γορανομικοΰ κώδικο'ς 1) Δημ. Σκορ
  δύλης είς φυλάκισιν 2 1)2 μηνών κα
  χρηματικήν ποινήν δρ. εΐκοσι δισεκα
  κομμύρια και 2) Γεώργιος Διγενάκης
  είς φυλάκισιν 2 1)2 μηνών καί χρη
  ματικήν ποινήν δρ. δέκα δισεκατομ-
  μύρια.
  ΠΡΩΊ ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  4.000 συμμσχικα αεροπλάνα επέδραμον
  εναντίον Γερμανικόν στόχων.
  ΕΙΣΦΟΡΗΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΔ0Σ_ΕΓ1 ΚΥΠΡΩ
  ΚΑ-ΓΡΟΝ Νοέμβριος.— Είς την
  Λευκωσίαν (την πρωτεύουσαν τήςΚύ
  πρου) ωρίσθησαν έπιτροπαί καί ήρχι¬
  σεν ό υπέρ τής "Ελλάδος έρανος μέ
  άρίστας προβλέψεις. Ανεκοινώθη¬
  σαν ήδη αί πρώται έν Λευκωσία εισ
  φοραί υπέρ τοΰ Παγκυπρίου Έθνι-
  κου 'Εράνου ήτοι:
  Άρχιεπισκοπή Κύπρου λ. 2000, Ί
  Μητρόπολις Πάφου, καί Ί Μητρόπο
  λις Κιτίου άνά λ. 400, Π. Τοποτηρη
  τής κ. Λεόντιος καί Δημ. ^Νικολαΐδης
  άνά λ. 200, Χρ. Γ. Χριστοφίδης καί
  Υιός λ 500, Νεοπτ. Τοφαρίδης λ.
  30Ό, Παν. Τσεριώτης καί Α. Άραοϋ-
  ζος άνά λ. 50.
  ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΕΣΠΕΡΙΣ
  Κάϊρον Νοέμβριος.— Διωργανώθη
  ενταύθα Άγγλο-'Ελληνική Μουοική
  έσπερίς είς τό «Άλαμέϊν Κλούμπ.
  Ή όρχήστρα τής ΚΟΥΛΕ ΕΝΟΙ-
  ΝΕΕΚ8 έκ 52 όργάνων έ'παιξε Αγ-
  λική μουσικήν.
  "Ο Σμηνίας ΆστρινΙδης ίπαιξε την
  Ιδικήν τού σύνθεσι μέ "Ελληνικόν θέ-
  μα καί Μακεδονικούς χορούς. Ή κ.
  Αδαμ καί ό Σμηνίας Κυριακίδης έ-
  τραγούδησαν Έλληνικά τραγούδια.
  Έλληνικοί χοροΐ εξετελέσθησαν υ¬
  πό μαθητριών μαθητών "τής παροι-
  κίας μας, διδαχθέντες υπό τής δίδος
  Μάνη καί συνωδεύθησαν υπό Έλλη-
  νίκης μουσικής ιοϋ τμήματος ψυχα·
  γωγίας τού 'Ελλ, ΣτρατοΟ.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΛΓΡΟΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
  Υ)ΣΤγ1Μγ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έν συνεχεία πρές σημερινήν γνωστο
  ποίησιν τής Νομαρχίας Ηρακλείου ανα¬
  κοινούμεν τα εξής:
  Ή 'Αγροτική Τραπέζα ένεργοϋσα κατ'
  εντολήν και διά λ)σμόν τής Έλληνικής
  Κυβερνήσεως δέχεται προσφοράς δι* α¬
  γοράν ελαίου είς την τιμήν των 9 οκά¬
  δων άνά μίαν χαρτινην λίραν Αγγλίας
  Β.Μ.Α. τής οποίας ή τιμή καθωρίσθη επι¬
  σήμως ύττό τής Κυβερνήσεως πρός νέας
  δραχμάς (600) έξακοσίας εκάστη.
  Τό τΐροσιρερθησόμενον 'έΚαιον δέον νά
  είναι οξύτητος μέχρις 6 βαθμών κατ' α¬
  νώτατον όριον, διαογές (λαμπάντε), άνευ
  ίζήματος (μούργας), εΰγεστον καί άνευ
  κακοσμίας.
  Προσφοραί γίνοντβι δεκταί παρ" ημίν
  τόσον παρά των Σ)σμών δσον καί παρά
  μίμονωμένων παραγωγών ώς έπίσης καί
  τΐαρ' έμπορον.
  Αι προσφερθησόμεναι παρτίδες δέον
  νά μή είναι μικρότεραι των (100) οκάδων
  τουλάχιστον εκάστη.
  Διά πάσαν επί πλέον πληροφορίαν δύ¬
  νανται οί ένδιαφερόμενοι ν' άπευθύνων-
  ται παρ' ημίν.
  ?—1 (Έκ τού ένταθθα Ύ)τος Α.Τ.Ε.)
  Πρός τόν καπετάν Εμμανουήλ
  Μπαντουβά, αρχηγόν τής έν Κρήτη
  'Εθνικής άντιστάσεως.
  Δηλώ ό υπογεγραμμένος Νικόλαος
  Αλεξ. Παναγιωτάκης κάτοικος Αύ
  γενικής δτι άνήκων είς τάς τάξεις
  τού Ε.Α.Μ. πιστεύσας δτι οί σκοποί
  καί αί βλέψεις τού ήσαν Έθνικαί
  Σήμερον άντιληφθείς δτι τό Ε.Α.Μ.
  έργάζεται αποκλειστικώς διά τό
  συμφέρον καί μόνον ξένων δυνάμεων
  καταδολιιυόμινον τό Εθνικόν μας
  συμφέρον καί δτι ή υπό την ήγεσίαν
  "Υμών οργάνωσις (Ε.Ο.Κ.) είναι καί
  μόνον ή επιθυμούσα καί ίργαζομέ-
  νη διά τό Εθνικόν μας μεγαλείον,
  ίχω υποχρέωσιν ώς καθαρός καί
  γνήσιθς "Ελλην θυσιαζόμενος διά τό
  μεγαλείον καΐ την δόξαν τής άγα-
  πητής μας πατρίδος διακηρύξω
  δτι άποκηρύττω την παράταξιν τοΰ
  Ε.Α.Μ. έργαζομένη άντεβνικώς καί
  δτι έπανέρχομαι είς τούς κόλπους
  της Έθνικής μας οργανώσεως Ε.Ο.Κ.
  Αυτή περιλαμβάνει δλα τα Έθνικό-
  φρονα καΐ ύγιά στοιχΐϊα τα όποΐα
  συνεχίζουν τόν άγώνα διά τό Ε¬
  θνικόν μεγαλείον καί την Εθνικήν
  δόξαν.
  Μέ την πεποίθησιν δτι θά έκτιμη-
  θή δεόντως ή είλικρινής καί γνησία
  αύτη δήλωσις μου, δεχθεΐτε παρα-
  καλώ μετά βαθυτάτου σεβασμοΰ
  την πρός "Υμάς αφοσίωσιν μου.
  Έν Αύγενική τή 4 Δεκεμβριού 1944
  Ό δηλών
  ΝΙΚΟΛ. ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
  Βρεττανικόν Ναυτικόν ανακοινω¬
  θέν δηλοί δτι τό εσπέρας τής Κυρια-
  κης άνταρτικαί όμάδες τοΰ ΕΛΑΣ
  επετεθησαν εναντίον τοΟ Άγγλοελ
  ληνικοΰ Ναυαρχείου είς τόν Πειραια.
  Τό ΕΛΑΣ κατέλαβεν τό Νοσοκο
  μεΐον τοΰ Βρεττανικοΰ Ναυτικοΰ.
  Εφονεύθη ϊΤς "Ελλην άξιωματι
  κός διερνημεύς τοΟ ναυαρχείου καί
  ετραυματίσθησαν τρείς βρεττανοί
  ναΰται υπό των διαδηλωτών,
  Τα Στρατοδικεΐα ήρχισαν έκδικά-
  ζοντα είς Αθήνας παραβάσεις τοΰ
  Στρατιωτικοϋ Νόμου.
  Κατόπιν Διαταγάς ανετέθη είς τόν
  στρατηγόν Σκόμπυ ή άνωτάτη έξου-
  σία τής χώρας.
  Ό άνώτατος Διοικητής άντιστρά-
  τηγος Κοηαΐά—Όοοΐιιι εξέδωκε την
  ακόλουθον προκήρυξιν πρός τόν Ελ¬
  ληνικόν Λαόν. «Μερικά στοιχεΐα τής
  μειοψηφίας κατέδειξαν τάς προθέ
  σεις των ϊνα θυσιάσουν τα γενικά
  συμφέροντα της "Ελλάδος καί νά
  δημιουργήσουν ταραχάς
  Κοηαΐά—Εοοΐιιι.
  Ό στρανηγός 8θθΙ>α διέτα£ε δπως
  μέχρι τοΰ μεσονυκτίου τής σήμερον
  όλαι αί άνταρτικαί όμά&ες τοΰ ΕΑΜ
  —-ΕΛΑΣ έγκαταλείψουν την περιο¬
  χήν Άττικής.
  Δι' ετέρας Διαταγάς τού ό στρατη-
  γός Σκόμπυ διέταξε τμήματα τοϋ
  ΕΛΑΣ τα όποΐα κατέλαβον άστυνο-
  μικά νά έγκαταλείψουν πάραυτα τα
  τμήματαΐ καί νά άπομακρυνθοΰν
  έκτός τή"ς περιοχάς Άττικής.
  Τέσσερες χιλιάδες Βρεττανικά καί
  Άμερικανικά βομβαρδιστικά άερο
  πλάνα συνοδευόμενα υπό χιλιάδων
  καταδιωκτικών επετεθησαν εναντίον
  στόχων τής Γερμανίας. Μεταξύ των
  πληγέντων στόχων συμπεριλαμβάνε-
  ται καί ή Καρλσρούη—Χερμπρόργκ
  είς την Ρηνανίαν.
  Άλλαι ΒρεττανικαΙ άβροπορικαί
  Δυνάμεις επετεθησαν εναντίον τοΰ
  "Ομπερχαουζεν σιδηροδρομικοΰ κόμ-
  βου είς τό Ρούρ.
  2.200 άμερικανικά βομβαρδιστικά
  καί καταδιωκτικά βομβαρδιστικά
  έπληξαν σιδηροδρομικούς κόμβους
  είς τό Κάσσελ, Μάίντς, Σόϊλτ καί
  άλλαχοϋ.
  Είς την νέαν επίθεσιν των είς τό
  Δυτικόν Μέτωπον άμερικανικαί Δυ
  νάμεις προήλασαν 4 χιλιόμετρα επί
  μετώπου 15 χιλιομέτρων είς τό λεκα
  νοπέδιον τοΟ Σάαρ καί άπεΐχον χθές
  περί τώ 10 χιλιόμετρα άπό τό Σά
  αρμπρΰκεν, άφοθ κατέλαβον αριθ¬
  μόν τίνα ύψωμάτων τα όποΐα δε-
  σπόζουν τοΰ Σάαρμπρύκεν.
  "Αλλαι Συμμαχικαί Δυνάμεις προ-
  ελαύνουσαι πρός Φορμπάχ κατέλα¬
  βον δύο πόλεις επί τής δχθης τοϋ
  ποταμοθ. Οί άμερικανοί διεισδύουν
  ολοέν βαθύτερον ϊίς τόν τομέα τής
  πόλεως τού Σααρλόϋτερν καί Ευρί¬
  σκονται τώρα εκείθεν τής γεφύρας
  τοΟ ποταμοϋ Μάας.
  Είς την* μάχην διά τό Ρούρ Συμμα¬
  χικαί Δυνάμεις προελαύνουν επί τής
  όδοΰ τοϋ Γιοΰλιχ καί έ'φθασαν τόν
  ποταμόν Ρόερ έντός τής πόλεως.
  Είς την "Ολλανδίαν έξεκσθάρισαν
  ολόκληρον την δυτικήν περιοχήν τοΟ
  Μάας.
  Νοτίοος τοΟ Άρνχιμ οί Γερμανοί
  προσεπάθησαν νά κατακλύσουν τάς
  συμμαχικάς θέσεις άνατινάσσοντϊς
  τα έκεΐύδατοφράγματα. Είς τάς προ
  σπαθείας των απέτυχον πλήρως.
  Τό 21ον ΣώμαΣτρατοΰ υπό τόν
  στρατηγόν Μοντγκόμερυ συνέλαβι
  μέχρι σήμερον 250 χιλιάδας γερμα-
  νών αίχμαλώτων.
  Είς την Τρανσυλβανίαν Ρωσσικοί
  Δυνάμεις προήλασαν δυτικώς τού
  Δουνάβΐως. Οί Ρώσσοι εσημείωσαν
  εραιτέρω προόδουςΒπρός την κατεύ
  θυνσιν τής Αυστρίας καί τής Σλρ·
  βενίας. "Ανω των 100 θέσεων έκυρι·
  εύθησαν καί αί Ρωσσικαί φάλαγγες
  ευρίσκονται 20 χιλιόμετρα άπό τ()ς
  νίμνης Μπάλατου.
  Είς την Ιταλίαν Δυνάμεις τής 8ης
  στρατιδς προήλασαν επί τής όδοθ
  πρός την Ραβένα καί έπλησίασσν
  ήν πόλιν.
  Είς την άπω ανατολήν ό άμερικα-
  ηκός στόλος έβύθισε καί άλλα Ο
  (απωνικά σκάφη.
  0
  Ο
  •ο*
  νσΐ
  ρ
  Τόει
  Άντάρται τού Ε.Λ.Α.Σ.
  παροδίδουν τόν οπλισμόν.
  Αθήναι Δεκέμβριος. — Ή Έμ-Έλ ! νού έντολής επετράπη ή άναχώρησις
  ανεκοίνωσε δτι έ'χει ίδρύσει κέντρα
  άνεφοδιασμοϋ «ίς δλας τάς περιφε¬
  ρείας τής Στερεάς "Ελλάδος καί είς ' σιό πληρωμάτων-
  300 'Ελλήνων ναυτεργατών οΐτινες
  θά χρησιμοποιηθοΰν πρός συμπλήρω-
  δλας τάς ελευθέρας "Ελληνικάς νή-
  σους.
  — Βρεττανικά στρατεύματα επι·
  διορθώνουν τοΰς υπό των Γερμανών
  καταστραφέντας λιμένας καί τάς
  καταστραφείσας γεφύρας.
  — Ή "Εμ·"Ελ κατήρτισε σχέδιον
  κατασκευάς 25.000 οίκιών είς τα υ¬
  πό των Γερμανών καταστραφέντα
  χωρία.
  —Ή Έμ-Έλ απέστειλε είς τούς
  <στοίκους πολλών καταστραφέντων (ωρίων 68 000 ψορέματα. —Δι' Ύτίουργικής αποφάσεως όρί· σθησαν αί είσφοραί στό ταμείον ά- σφβλίσεως έπαγγελματιων καί βιο- εχνών α' κλάσις δραχμ. 300 καί β' Λασις δραχμ. 200. —Κατόπιν τηλεγραφικής «κ Λονδί- —Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ ύπουργεΐ- ου Τ.Τ.Τ. άπό τής 4 Δεκεμβρίου γί νονται δεκτά έπιστολικά δελτ«ρια διά την Σοβ. "Ενωσιν. Τα δελτάρια πρέπει νά έ'χουν περιεχόμενον οίκο- γενειακής φύσεως καί νά είναι γραμ- μένα είς την "Ελληνικήν, Γαλλικήν ή Αγγλικήν. —Έπίσης ανεκοινώθη ότι γίνονται δεκτά τηλεγραφήματα διά την Εϋ- βοιαν, πλήν τής περιφερείας Ίστιαίας. Βρεττανικά στρατεύματα πϊριπο- λοΰντα διά την τήρησιν τής τάξεως είς Αθήνας συνήντησαν 800 άντάρ- τας τοο ΡΛΑΣ ένόπλους οΐτινες διε¬ τάχθησαν νά παραδώσουν τόν οπλι¬ σμόν των είς τάς Βρεττανικάς Δυνά¬ μεις, Οί άντάρται κατόπιν μικρών δι- σταγμών παρέδωσαν τα δπλα. Αι 'Αδήναι στερούνται άρτου. Κατόπιν των γεγονότων έν Αθήναις ή άπεργία έγενικεύθη καΐ ή πόλις των Αθηνών στερεΐταί άρτου. Έπίσης ό Ραδι- οφωνικός ^ταθμός δέν λειτουργεί λόγω τής άπεργίας. Αί υπηρεσίαι ΰδρεύσεως'λειτουργούν κανονικώς. { ΚΟΙΜΩΝΙΚΑ —ΕΟΡΤΑΙ Σήμερον έορτή τού Άγίου Νικολάου δέν έορτάζουν οί κ. κ ΓΊΐκος Νικηφορά- κης, λόγω πένθους, Νΐκος Καρέλλης καί Ν. Παρασύρης. Είς τούς έορτάζοντας σήμερον Νικ. Κελάιδην καΐ Νικ Χαραλαμπάκην εύχό- μεδα χρόνια πολλά Α Μ Φ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωστάς ταχυδρόμος Αντώνιος Τριαλώνης ειδοποιεί δτι έντός των ημερών |άναχωρεΐ διά Πειραια—Ά θήνας δεχόμενος δέματα καί λοιπά ειδή πρός μεταφοράν. Πληροφορίαι Κατάστημα ψιλικών Λεμπιδάκη Ζα· φειρόπουλον ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΛΩΝΗΣ Ταχυδρόμος 1—6 ΑψροδΙο Ιατοό( σία καΐ δερματικά νοσήματα Ιατρός ΕΜΜ. ΦΙΩΡΑΚΗΣ. Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ.όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως Τυπογραφείον Έλεύθερης Γνώμης). ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Άρι9· Πρωτ. 482 ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ "Εχοντες ύπ' όψιν τάς διατάξεις τοΰ Νόμου Δ.Ξ.Θ. περί καταστάσεως πολιορκίας υφ' άς διατελεί ή Νήσος λόγω τής σοβαρότητος των περιστάσεων Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν Άπαγορεύομεν καθ" άπασαν την ελευθέραν Κρήτην πά¬ σαν δημοσίαν έν ύπαίθρω συνάθροισιν ή έν κλειστφ χώρψ δημοσίαν συγκέντρωσιν ένόπλων ή άόπλων ώς καί πάσης φύσεως διαδηλώσεις καί συλλαλητήρια. Προσκαλοΰνται οί πολίται δπως πειδαρχήσουν είς τάς Διαταγάς τού Κράτους. Οί παραβάται θέλουσι διωχθή κατά τάς διατάξεις τοϋ Δ.^.Θ. περί καταστάσεως πολιορκίας παραπεμπόμενοι ε¬ νώπιον έκτάκτων Στρατοδικείον. Ό Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 'Υποστράτηγος Οί Τούρκοι διά τήνΈλλάδα. Αγγέλλεται έκ Κωνσταντι¬ νουπόλεως ότι τό Τουρκικόν ατμόπλοιον «Κόνια» έφόρτωσε 1ΟΟΟ τόννους τροφίμων διά την Έλλάδα. Τό ατμόπλοιον θά άποπλεύσΓ) έκ τοϋ Τουρκι- κοϋ λιμένος διά Πειραια τό Σάββατον. Είς τό Θησείον. Αγγέλλεται έξ Αθηνών δτι σφοδραί συμπλοκαί έλαβον χώ¬ ραν είς την περιοχήν τού Γ είς τψ την ΕΜ καΐ θβ φς δια ,δρυθένΐ μέσως ν ΐοθ ττολί Κσμμ' ΐτοριαν «ιον των ίάλψεως ιΐον πολι Ικιιψεν αι Λ, ^ί Κστεληστ ών στοι>
  (ίραι πλ
  ί«κστομ
  ι!«, δ π ι
  κ4ναγκα
  φ ΐελεΐι
  κίίιοτοθν
  ΐροσπαθει
  ίκλειθερ
  ΟΡΠ
  Ή ΟΥΝΙ
  τοΟ έγκαρ)
  ών νά βοΓ
  εθνη
  οιξε τόσο
  >ν σκοπόν
  κατσλη< κρατών Ιο)ο τού σείου. Είς τόν Πειραια. Αί Βρεττανικαί Δυνάμεις άν( μίχθησαν περισσότερον ένερ γώς καί άπεκατέστησαν τήι τάξιν. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΑΝ2ΕΙΣ ή φ ^ ζεται, ότι θ< «τρωνεται |3αΐνον χά Ι !ψα. Τώ τοσοσ ιοϋ πού άν α ρ >ΐ) πρώτον ν
  01! των ου
  «ντρωθοΰν
  Ι θά 4
  ή Ικ
  %ΧΡει
  «ντοθτ
  ονά'
  Ό Άγγλος Διοικητής των άερο «
  πορικων Δυνάμεων ΜεσογεΙου στρβ ,
  τηγός Ήκαιρ προειδοποίησε τούι
  κατοίκους τής Γιρμανίας «τι θά πε
  ράσουν εφέτος τόν χειρότερον χει
  μΰνα άπό τής απόψεως των άερο
  πορικων βομβαρδισμών.
  —Είς την Βιρμανίαν κατελήΦ.
  ύπό Συμμαχικών Δυνάμεων ή Κάλι
  ουα μία έκ των κεντρικών είσόδ
  πρός την Βοΰρμαν.
  — Είς την Ιταλίαν οί σοσιαλιστι
  συνεφώνησαν νά σχηματίση την νι
  αν Κυβέρνησιν ό κ. Μπονόμι.
  σΧΠματία
  Κ
  ΪΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜ
  Τό διάγγελμα τοΰ κ Τσώρτς
  πρός τήνΈλλάδα ϊτυχε τής εύμενι
  στέρας άπηχήσεως είς τοΰς Συμμ<5 χους Ρώσους καί Άμερικανούς. —Ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρΐ ου απέστειλε τό κάτωθι τηλεγραφ! μα πρός τόν Στρατηγόν Διαικηττ" Κρήτης. «Πλοΐα φορτωνόμενα τώρα μέ τρ< φιμα καί προοριζόμενα δι'έλευθέρ— |ϋν καΐ κατεχομένην Κρήτην μεριμνώμεί"^ ΐη °ν άποπλεύσουν δσον τό δυνατόν ΥΡ'Ι^'αν εΐς ΥΡ γορώτερον». Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ' ■<.;