91527

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/7/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■«(»·**■ <» ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟλ ίϊΑΡΑΡίΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ --Ν ΚΡΗτΗ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Έν Χανιο1? τί} 10 Ιουλίου )9|2 — ΑΡΙΘ. 58 . Πρα,κτ. 27 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2ΓΝΕΔΡΙΑΣ Γής}Λΐυικοι}ι/ης Έ -ανασβατικΛς Έπιτοοπαζ Σφείρα τί; 21 τού μην:ς Μαρτιου Τ30 1912 έ'τους, γενο- μ=νκ/ς εν τω εςωθι των Χανίων λΐίγαρω τώ> Δημοσ.ων γραφείων
  χχι εν τί; ίίιαιτερα αιθούση των συνεδριών αυτής.
  Ιΐροείρϊΐα τού λ. Μίνωος Ηϊυχαλ*), Λιοικ. Έτιτρ^-ουέπί
  τω< Εωιεραών, παρουσια καί των Λοιπών μελώ^ αυτής κ. κ. Αριστ. Κράρη, Λΐοικ. 'ϋ/ΐπτρο-ου επί τής Αικαιοϊ-ινης, Στα- ρΐ4ωνος ΜαΛαταΑη, Διοι*. '^-αρόπίυ επί των Οικινομικών, Εμμ. Γσουίεροό, Λιοιλ. Έπιτροπου ετη τής Δημ. Ασφαλείας «αι των Δημ. Έργων κϊί Βχχκ. Σκουλα, Διοι*. Έ-ιτρόπου επι τής Ιΐαιδειας παρονΐος λ»ΐ τού Γραμματεύς Πέτρου Μαο- καντωνη. Αριθ. Άπο·. 32 ι επΐ^ τής Δημοσ. Άσ^αλεια; καϊ των Δημ;σ. Έργων Ε Σ ^ ής ημ ^; η Διοικ. Εζιΐρο^ος αναρέρει εις τί Σ^βούΛΐον, ο:; ή έν Ιΐαρι- οιοις ί30Ο(31,Β 1^ ι·αΙ15»1&6 α' βηΐΓβρΐΊδθδ αβ Οΐ"ίΙ£<1£β:$ β 6 νΛϋΧ Ραύΐιοδ, ήτις εί/ε μειο3οτη~ ο"ι* την καΓα- και εκμεταΛΛευτιν τού σιί<)ρο33ομου 'ΗρϊΛΛ,ειοιι —Μεσ- υΓ.εδϊΑίν εις την Κυβερνησιν το αΐτο 5Φ£6^^^ϊρί5υ 1912 · ^έγγραφον, όπερ «ν μεταφρασει έ'/ει ως έςής. «—ΐηριζομεν την όιαμαρχρήσιν μχς επί των έ,τομένων λό- ων 1] ο Νομος οεν σας ανα/νωριζΐΐ το δικιΐωμα ν' άρνηθήΐε ς τας πρότασις μας. Γο οίρ<ίρον 5 τού Νομο,ι τής 11 Φί- θ^ 5?^αρΐ3,ι 1ϋ11 είναι ρη;ον, η ο? = ΐλετε να ___Γ_ι(______,._ ι*-" ημών η άφεΐΛετε να παραπεμψητε τή* υπόθεσιν εις την Σι- ν=Λευσιν. 2^ Ε,τε.όη όέν έθηΛωτ,ιτε τιοτε την ίιαρωνίαν σας πρ3ς ιψ γνώμην τού Γνω,Λ3δοτι/.ο.ι Συμβουλιον άρα οφεΐλατε κατα ~·°·>ί ορους τού α'ρθρου 5 τού προειρημενου Νομου να συ^ά^η:5
  ΤΓ,ν σϋμδασιν μεθ ημών, συμφω/ως τή γνωμτ; τβΰ Γνω.ΑθίβΗ-
  χ:υ το-*θϋ Συμδουλιου, ό) Ή γνώ,-λη :εαοεη ήτο, ή νά δια;:ραγ·
  Μ-ατςυθήτε μετα τής εταιριας μας, υπο την επιφ-ιλϊςιν των έπε-
  ν6Χ·*ησο,Λενων τρίποποιησεων ε ς τας άρχικάς μας -ροτάΐεις, ή
  να είΐαναλαδί]νά την μειοίοσ.αν. Αλ^' ή τελευταία αοτη
  ^μδου/α] ήτο μιν^ν 5ια την Συνελϊ-ΐϊΐν, καθόσον μονον
  β·>τι9 ίικαιο^Γαι ν' ά-ορασ.σβ περι των πΐριπτώΐεων καθ"
  Λϊ ηθελατϊ αποποιηθί) να συμδληθήτί μεθ' ήμ·5> 4) Άλλ'
  ω' εςαγ&ται προφανως έκ τοϋ πνεύματος τ<;ς γνώμης >°" γνωμίίβτικου, τούτο δέν ήτο υπέρ τής :-αναΛήψεως
  τ*;·; μεΐϊίοσιας, εί μή κα(*' ή, περίπτωσιν ή Έτχ.ρί.Λ μΐς
  =ν θα εδέχετο τας τροποτΐο.ήΐεις τας οποίας τούτο εζήτει. 5)
  ΔλΛωςτε ούτως ύ,Λεϊς ε/ε:ε ερμηνευστ; την γνώ,χην τού Ρνωμο-
  οτι*ού, χαυ' 5σ3ν αντί να επαναλ3,$ί)χε την διιμοπρασίχν, ή
  «λλ«ν ναπαρ3ΐπέμψΐ}ΐ£ την ύϋδθϊϊΐν είς την Συνέλευσ.ν, μ,ίς
  άνεκίΐνώσατε τί)ν γνώμην τίϋ ΓνωμβδοτικοΟ, έν ώ ουδείς σας
  ύϋοχρέοιι είς τουτο, ζητούντας παρ' ημών νά ύποδάλωμεν ομοίας
  προτάσεις τροποπΐιημίνας, 6) Άχεδέχθημεν τάς ζητουμένας
  ύ^ο|τού ΡνωμοδοτικοΟ τροποποιήσεις και ίέν δύναται τις νά επικα¬
  λεσθή εναντίον μας το γεγβνός, ότι περιωρισθημεν έντός των
  ελαχίστων όριων τα όιτοϊα υπεδείκνυε τούτο, διότι εάν τό Γνωμο-
  43πκ3ν Σ.ιμ53..λΐον είχε την σιαθίράν πεποίθησιν ότι ηδυνάμεθα
  να έλαττωτωμίν περ.σϊοτερον τας τιμάς θά ύπεδείκνυεν ώς
  όριον κατωτε33ΐ πιαχ. Τ) επί πλέον οϋέιτοτβ προεκαλέσατε συ¬
  ζητησιν επί των κατωτέρων τούτων τιμών, όπερ Θ* έπράττητί
  εάν ήθέΛα;ε ιεωρήτ^αίιτας ώ; λίαν ϋπ3ρ3^κ3υς, έν τούτοις τοθτβ
  έσχε την λογικήν σ^νέίειαν να γνωΐίβποιήσητε την γνώμην τοί
  ΓνωμοόΌ.-ικοό *αι να ζητηΐητετ^ν τρ3ΐτ3Λ3ΐησιν των πρίτάσίιβν.
  8^ Τελθ; τα αιτιολογικα τα δποΐα ΐπΐΑαλίΕσθε δ'ΐν ίικαιολογοίν-
  ταιποσώς. Τω δντι :ςεπλχγΐ)μεν, ότι έστηρίζεσθί επί τής ελ-
  λειψΐως προηγουμένης εκτιμήσεως καί επί τής άίεβαιότητβς τί}ς
  χαραςεως, καθ όσον τοίτο εναπόκειτα· άϊτοτελεσματικώς είς την
  ΈΛτελεΐτικί)ν Επιτροπήν, ήτις προεκήρυϊε τ/;ν μειοδοσίαν τοθ
  τού εργου ύζ; τοός ορους τούτους, και τις οποίας έλλείψεις'
  είναι α'3ικον ν' άποίβσωμϊν είς μειοϊότην, όστις Ιχϊΐ νομίμως"
  άνταχοκριθί) είς τούς ύτο τής Κυ5ερνήτεως τεθεντας όρου; τής
  ίιακηροςϊως. Συίεττϊ.α των σλΐψϊων το^των λαμβάνομεν την τι¬
  μήν ν* ζητήτω,Αεν ~χρχ τής Έ/ΐτελεστικής Έπιτροπής νά έπα-
  ν»Λ.Θ/} επι τής ά,τοφαΐϊώς της κ«ϊ να μάς ά»αγνωρίσ>) τελευ-
  ταίους μεΐ353ΐας, ή να μα; ά^αγνωριτβ δικαίωμα τι άποζημιώ-"
  σεως τού όπ3ΐου το π3σον (<α όριΐωμιν εν εύθέτω χρόνω.» Μΐτά την ανάγνωσιν το3 έγιραφ3υ τούτου ό επί τής Δημο- σι»ς Άΐφϊλειας και των Λημοσ. Έργων Διοικών 'ιίΐπίτροπος πρΐτεινει είς το ΣυμίθΛλΐον νά τόν έςουσιθϊίτησ»), όπως έγγρά-, φι«»; άπίν.ησ/; είς ιην έν λόγω Εταιρείαν, άναΐρών τα διά το5 ησθέντος έγγραφου άν«ρερ3μενα έπιχειρήματά της, άναγι- ει 3» κΐϊ την απάντησιν ταύ:ην ήν 2χει έκπονήση. ΓΗ Έ«ιτροπή Άποφασίζει Έγκρίνε-., οΐω; σταλή είς τί)ν έν Παρυσίοις Ρΐ·Λη5»Ι3β ά'ΕηΐΓβρΠ5β5 αβ ϋΓά,%&<ξβ5 βί άβ Ρϋ6ΐΐΟ3» εί; α^ά/:ηϊΐν τού άπό 5 Φεδρουαρίου 1917 (ν. ή.) έγγράρου της πρ3ς τ<)ν Εκτελεστικήν 'Ειιιτροπήν, τό κάτωθι -.....ι- —---ι-- - . ..........γ ·«"' ι--..«». --.·,,, την σύμβίτΐ' τού σι^(^ρ33ρ3μ.^^ Μιτταράς. Γπεχρεοϋτο δ' εάν συ^ήττεν αηήν νά τηρήττ) τούς έν τώ ψηφίσματι τϊθειμίνους θε- μϊλ'.ώίίΐς όρΐυς. Το άρθρον 5 το3 ψηφίσμαιος, ο'ύτε ή ϊννβια
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  αυτού1 ϊέν υπέβαλεν υποχρέωσιν είς την Εκτελεστικήν Επι¬
  τροπήν νά διαπραγματευθή 'όρους μετά τής άποίαλλούτης τάς
  προτάσεις Έταιρείας ή νά παραπέμψη αύτάς είς την Συνέλευ-
  ., προέίαΐ' . ., . /
  εκτέλεσιν τοϋ εργου. Έν τή είδική ομωί πεοιπτώτίΐ ου μόνον
  δέν συνέίη τουτο, άλλά καί ή απόφασις τής Έκτελεστικής ήτο
  σύμφωνος πρός την υπό χρονολογίαν 1 Δεκεμβριού 1911 γνώ¬
  μην τοθ ΓνωμοδοτικοΒ, διότι αί ϋμέτεραι προτάσεις άττεκρούοντο
  πχρ'α τούτου /αί ριζικώ; άντέκίΐντο πρός τίνα; δροικ τής χροχη-
  ρύξεως καί τής πολιτειακής ύποστάσίως εισέτι τής Νήσου.
  2) Δικαίωμα διαπραγματεύσεως δεν άναγνωρίζει τό ψήίΐσμα
  είς την Εκτελεστικήν Επιτροπήν Γενόμεναι θ' άντέ'ειντο ποϊς
  Αριθ. Διατάγ. 64
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ■
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ
  Έ-/οντεο ύττ' 5ώ·ν τό άπ% 4 Ίουνίου 1912 Λήφΐσαα τί!ο Έ-
  παναιτα. των Κοητων Συνελεύσεως καί τα ΰπ' αριθ. 69, 15
  καί 77 ά'ρθο* τοΰ ύπ'άοιθ. 275 Καταστΐτικοΰ νόμου, προτάσει
  τού Διοικοΰντος την Παιϊίίαν Έπιτρόχου.
  κα ί>ιατΑ<ί«_ϊο«εν μ τ*ν ύτ' αριθ. 48 καί γρον. 98 Μα?οι> 191?
  απόφασιν τής Μόν. Έπτρο-ίίας Χανίων, ίι ής αίτΥ) Ιγκρίνει
  ν» -/οοηγηθή εί; τό υπο τό αρθοον 2 «Έκτ-ΐ·/τοι άνάγκαι των
  τοΰς θεμελειώϊει; άσφαλιστιχοΰς ό>υ; τοϋ Ληΐίσυιατοί καί θά Μ°;?^ ^ ^ Κ;'· τοίπΜΰπολογισμβ» τ^απδ 1 λ—τ£μ5ρ·ο«
  κατεστρατήγουν τάς προθεσμίαί καί τόν σχοπόν αυτών Η ανα¬
  κοίνωσις τής γνώμην τοϋ Γνωμοϊοτικοϋ πρός τόν νμέχερον αντι¬
  πρόσωπον, ούίεμίαν κατά συνέχειαν υποχρέωσιν έγέννησε κατά
  τοϋ Δημοσίου.
  3) Αί τροχοχοιήσεις τάς όζο·'α; ή ΰμετέρα Ετϊΐρεία ΰχέία-
  λεν επί των χροτάσεών της τη ^/^ Δεκεμβριού 1911, πρώτον
  εγένοντο κατά παράβασιν τής πρό; ύπ'ίολήν προτάσεως χροθί-
  σμίας, συνεπώς δέν ϋπεχρέουν τό Δημόσιον, δεύτερον κα! μετά
  την υποβολήν αυτώ» δέν επήλθε μεταξύ των χροτάτεων καί τής
  γνωμοϊοτήσεως άομονία, ώΐτε νά ΰχάρξγ; τούλάγιστον τοιαύτη
  διαφωνία μεταξΰ ΓνωμοδοτικοΟ καί Έκτελίστικί);. Διότι ίιά των
  προσθέτων προτάσεων περ'θρ'ζονται μέν αί τιμκί τή; δα-
  πάνης κατά χιλιόμετρον *ί; Ιραχμ'-ζς 90.000, ό τόκος είς
  5 '/», καί τό Λ τοϋ τύπου τής εκμεταλλεύσεως όρίζεται είς
  1350, άλλά τα ποσά ταυτα αποτελούσι τα; άνωτάτας τιμάς
  κατα το Γνωμοδοτικόν, έν ω συγχρόνως καθορίζονται καί α! έλάσ-
  σονες, σημειούνται ϊ' έν τί) άποφάτει αότοϋ ρητώς, ότι ένδέχε-
  ται ελάττωσις των άνωτάτων τιμών έν περιπτώσει άναπτΰ-
  ξεως τοϋ συναγωνισμοϋ διά τί»; επαναλήψεως τής μειοδοσ'ας.
  Αλλως δέν αϊρονται διά των τροτοτοιήσεων κυριώϊει; 'όρο'.
  1911—31 Αΰγούστου 1912 '/ο^-τ'.ΐΛζ κονϊύλην, άναπηίΜ-
  ματική πίστωσις Ικ δοαγ. δύο γιλιάϊων ■προ^ πληρωμήν έπειγου-
  σων ύζίνρεώσεων ϊι' Ικτελετθϊ'τα Ιν ταίς Μοναϊς καί περιοχαϊ;
  αυτών Ιργα.
  Είο τόν Διοικΐΰντα την Παι?εί«ν Έπίτροπον άνατίθεται ή
  χαϊ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 3 Ίουνίου 1912.
  "Εν Όνόιιπτ· τοί» Βπ<|ίλ»5ι«^ Ή Αιοικητική Έ«αναστ. Έπιτροπή Λ. Μ. Ρ. ^ Α' Β^ΤΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Ενοντες ύ-' οΊια τα ά-ό 2 Μαοτίου καί 4 Ίουνίου Σ ,ν τίιν Εταιρείαν επί των κατωτέρων τούτων τιμών. 4) Ά«ο<»υρθϊ£σης έν Παρισίοις τή 13/,β Ίανουαρίου 1912 υπό τής ύμετέρας Ίίταιρίας τής πββά τή Τραπέζη Κρήτης κατατε- βειμένης εγγυήσεως των 200,0°0 δραχμών τού ίρθρ. 3 έδα». 3 τί]ς «ροκηρΰξεως, ή έπανασυζήτησις έκ μέρους τοϋ Δηιχοσίου τικής Έπιτροπής. τής Έιτϊναττατικ'9!; των Κρητών Συνελεύσεω; και τοϋ επί των β'ί την ύ~ τήί Διοι/ούτη; Τ διατάσσομεν Άναστελλετα; ίπ? ε; ιιήνας άπό τί!ς σή'Λεοον ή ε"ΐ π-Γ·-, ... _.,___«, των όίειλομ,ένων ε'ς το Δημιόσιον, ύχο των ?ιαλχμίανθ!χένον τί)ς υποθέσεως πρός τϊν σκοπόν τή; κατα*υο ·'>σεως τοΰ εβνου. ι ποοσώχων έν τή μνησθ£ί7η ϋπ' άοιθ. 140 έ. 'ί. άποοίσει τής
  ' τΐΰτον, άλλά καί διότι Διοικ. Εχαναττατικής Εχιτροχής καί διά την έν «ύτί) αναφί-
  κατέστη άϊΰνατος πλέον καί διά τόν λόγον
  τοιοθτον δικαίωμα άνακλήσεω; των άχοφασισθϊ'ντων δέν εΓναι νο·
  μοθετημένον. Άποσύρουΐα ή Έταιρία την εγγύησιν αυτή;
  «αρητήθη δια τοϋ θετιχοϋ τούτου τρόπου τής περαιτέρω ερεύ¬
  νης τής υποθέσεως, άναγνωρίζουσα δ' ο^τω νόμιμον καί βάσιμον
  την άχοροίπτουσαν απόφασιν -ολύ ποό τής έπ.δόϋως τής δια¬
  μαρτυρίας, εστερήθη καί των χερί άποζημιώσεως δικαιωμάτων,
  καίτοι οΰϊέιτοτε ίκτήσατο τοιοθτο.
  ^Ανατίθησι δέ την εκτέλεσιν τής παρούσης άτο«άσεω; εί; τόν
  ίιτί τϊ)ς Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη·Αοσίων Έργων Διοικ.
  Επίτροπον.
  Ό Πρόεϊοος
  Μ. ΗΣΤΧΑΚΗ2
  Ο Γραμματεύς
  Π. Μαρχαντωνάκης
  ν/τι άκριβες οπεόσχασμα
  Έ» Χανίοις, τί) 3η Ιουλίου 1912,
  Τα μέλη
  Ε. ΤΣΟΤΔΚΡΟΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΤΤΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗ3
  Β. ΣΚ0ΤΛ5
  ρομένην αιτίαν.
  Είς τόν ϊ!ιτόν επί των Οί/ονομ.ικών Διοικ. Έπίτροπον άνα-
  τίθεται ή ϊηΆίτίευτις κα! =κτέετι; τού παρόντος Δι«:άγματ3ς.
  Έν Χανίοις τή 7 Ιουλίου 1912.
  Έν'όνόι*.ατι τού Βασιλέως
  Ή λιοικοθσα ΈηιναοΤΓατικη ΈπιτοοπΗ
  Α. ΜίΧΕΛΤλΑΚΗΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ!
  Αριθ. Διατάγ. 57
  ~ ΓΕΩΡΓΙΟΙΙ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  ι Διατάγμ.ατ3ς καί τό ά'ρθρον 34 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου, π£?ί
  'Λ ρ.,,.,,, . , α , ,„ ,_ > «Δημοσίου Λογιστικού», χροτάσει των έχί τή;
  Ο Ιραμματευςτή; Διοικ3υση; Έ^αναττατικής Έπιτροτή; ( λείας καί των Δημοσίων "«?...........' --■ "'
  Π. Μαρχατωνάχης
  μ, ?
  Δημοσίας Άσ?α-
  ημ ^^^Ο^Το^ΤΙ,^
  Επιτροπών, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 148 έ. Ι. όμ
  φωνον απόφασιν τής Διοικητικώς Έπαναστατική-ς Έπιτροπής.
  Άποφα<ίίζοιιεν καΐ Ατατά^σο^εν ) Χορηγεΐται επί τίϋ Είίικοϋ Προϋπολογισμοϋ των Ιξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων
  γΪΦΤΤΜΡ,ΡΤΓ Τ· ·'
  τής χρήσεως τοϋ 1911 υπό Κεφάλ. 5 ά'ρθρ. 5 άνατληρωματική
  πίστωσις Ικ ϊραχμών τεσσαράκοντα χιλιάδων (40,000) «δια προ¬
  μήθειαν ε'ιδών ίματισμοϋ καί πληρωμήν πιστούχων»
  Είο τοίις αύτοϋς επί τήι: Δηιιοσ Ασφαλείας καί των Δημο-
  σίων Έργων καί επί των Ο'ικονομι«ών Διοικοϋντας Έττιτρόπου;
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
  ΐος.
  Έν Χανίοις τή 6 Ιουλίου 1919.
  Έν Όνόματι τον? Βασιλέως
  Ή Διοικοϋσα Έπαναστατινη 'Εττιτροπη
  ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΓΪΉΣ
  Α ΜΙΧΡΆΙΔΑΚΗΣ
  Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ή ΔιοικοίΌ*α Επαναστάται» 'Επιτροπίι
  ΑΠΟΣΠΛ7ΜΑ
  Της έν τώ ύπ' αριθ. 121 της 6 Ιουλίου 1912 ποακτικώ
  αποφάσεως τής διοικούστις Έπαναστατικίτς 'Επιτροπης,
  Αριθ. Άττοφ. 148
  Ή Έπετοοηή
  Λαβούσα ύπ' 3ψει τό ύπ' αριθ. 3ϊ35/ή<.> έ. ε έγγραφον τής
  Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δηαοσ.
  Έργων, τό αρΒρ. 7 έίάφ. α'—ϊ' τοΰ ύπ' άοιθ. 26 τής 29 Μαο-
  τίου έ. 5. Διατάγματος κ«ί τό αρθρ. 34 τού ϋπ' αριθ. 737
  Νόμου, «περϊ Δημοσίου Λογιστικόν».
  Αποφασίζει παμψηφεΐ
  «Έγκρίνει όπως διά Διατάγματος γορηγγβϊι επί τού Είδιυού
  Προυπολογισμοΰ των έΕόδων ττΚ Ανωτ. Διευθύνσεως τ?ς Δη¬
  μοσίας Ασφαλείας και Δημοσ. Έργων τής χρήσεως 1911 υπό
  Κεφάλ. 5 καί οίρθρ. 5 άναπ^ηρωματική πίστωσις έκ δρα-χμών
  τεσσαράκοντα χιλιάδων (40,000) «διά προμήθειαν ε'ΐϊών στρατω-
  νισμοΰ και πληρωμήν πιστούχων».
  Άνατίθησι ϊ την Εκτέλεσιν τίς παρούσης είς τοΰς Ιπί τϊ)ς
  Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δη^οσ. Έργων καί των Ο'ικονο-
  μικών Διοικοϋντας Έπιτρόπους.
  Ή *Ε«αναστατ»κη Λ»οικη«κτι Έ"τροΐίΗ
  Ά ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  "Ο Γραυιματεΰς
  Π. Χ. Μαρκαντωνακης
  "Οτι άκριίές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τής Επαναστατικαί Διοικούσης Έπιτροπής
  Π. Χ. ΛΙβρκαντωνάκης
  Αριθ. Διατάγ. 95
  γεωργτοσ: α'·
  βασιλευσ των ελληνον
  Έχοντες ύπ' όψιν τό υπό /ρονο>ΐγίαν 4 Ίουνίου 1912
  ψήφισμα τής Έπαναστατικΐίς των Κρητών Συνελεύσεως καί
  τό αρθρον 3 ί$ά?ιον θ'. τού «π'αριθ. 413 Νίιχβυ. προταοει
  τοϋ επί των ΟΊκονομικών Δΐοικοθτος ,Ετιτρόποο.
  •Αποφασίζομεν καί διατό<ί«ίθΜεν Έπιτρε'ποαεν την άτελή εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοϋ Νουσρέτ Μπαμπα Άλημπ3παζαϊέ των έςής μηχανημάτων δ'2 τό ελαιουργείον τού. 1) Δύο ύϊραυλικών Ιλαιοκιεστηρίων μετά ίύο ύδραυλικών αντλιών καί των έξαρτημίτων αυτών 2) "Ενός μηχανήματος διά τό άλεσμα των έλαιων μεθ' ενός ζεύγους λίθων καί ολων των έξαρτημάτων αότοΰ. 3) Ενός ίιπλοϋ χάγκου άλευρομύλ:υ μετά των λίθων αυ¬ τού1 καί 'όλων των έξαρτημάτων. 4) Ενός αςονοί διά την κίνησιν των άνωτε'ρω μηχανημάτων μήκους μέτρων 25. 5) Δέκα όχτώ τροχαλιών. 6) Δώδεκα έϊράνων μετά των τριίείων αυτών. 7) Όγίοήκοντα μέτρων ίμάντων. 8) Μιας άντλίας ύδατος καί εκατόν πεντήκοντα μέτρα σω¬ λήνος .( 9) Ενός φυσεροθ - ,,» 10) "Ενός λέβητος πρός θέρμανσιν ίίϊατος. 11) Δέκα κρουνών νυτοιιϊηρών. Ε'ί τόν αότόν έ-! τον ΟΊκονονιικών Διοικοθντα Επίτροχον άνατίθεται ή ϊημοσίίυσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διχτάγ- ματος. Έν Χανίοις τή 3 Ιουλίου 1912 Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναστατκη Διοικητινίι Έπιτοοπϊι Α. ΜΤΧΕΛΤΔΑΚΗΣ Θ. ΛΙΜΠΡΤΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ Άοιθ. Διατάγ. 96 Α' ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Ενοντες νκ 5ψιν τΑ άτ^ 4 Ίουν'ου 1912 ψή?ιΐ|Λ* ντ'- Έτταναστχτ'κίίς των Κοητών Σ! ίνελεΰτεω; καϊ τό άρθρον 3 έ!5. θ'. τοϋ ύτ'άοιθ. 413 νόαου ποοτάσει τοΰ επί των Οίκονοαικών Διοικοΰντος Έπιτρόπου. •ΑποφαΛίζομεν καί διατά<Ι<ΙοΜεν Έπιτρέποαεν την άτελη ίίιΐχγωγήν έν Ρίθύμννι υπο τοϋ Μουιταοα Έφέν^ν) Μουσταφάκτ. 1) μιϊς έσ/άρχς αχτίμένιχς ^ίοου; 300—350 χι'λιθ- γράιχμων καί 2) μια; θύρας σιδτιοας διά τόν φοΰρνον τοΰ ΐν Ριθύμνη λειτουργοϋντος Σαπωνοποιείου τού βάρουί 100 ιτίρίπου χι- λιογοάιιι/ων τί οκάδων άαφοτ/ρων ώς 6γγι<ττ* 300. Είς τΊν Διοικοϋντα Έπίτροπον των Οίκονομικών άνα- τίθεται ή Χημοσι'ευσΐς καί Ικτέΐεσις τοΰ παρόντος Διατάγ- μ*το<;. Έν Χανίοις τ* 3 Ιουλίου 1912 'Γν ονόματι τοϋ Βασιλέως "Η έπαναο'τατιντΐ δΊοικητικϊι Έπττροπτι Α. ΜΤΧΕΛΤΔΑΚΗΣ Θ. ΛΤΜΠΡΠΉΣ Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΡΩΡΠΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ Έγο^σϊ ύπ' ϊψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μιίου 1912 ψήφισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρ.ν 3 έδάφ. θ'. το3 ΰπ' αριθ. 413 Νόμου, χροτάσει τοϋ επί των ΟΊ¬ κονομικών Δΐίΐκοόντος Έπιτ^-όπου. •Αποφασίζομεν «αί διατΑΛΛομβν Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ρεθΰμνη ό-ο τής έ αι- ρίας υπο την έπωνυμίαν «Άνυφαντάκης καί Καλογίννητος» των κατωτέρω μη-χανημάτων. 1) Είκοσι τεσσάρων σιδηρών χειραμϊξών βάρους 690 χι¬ λιόγραμμα. 2) Έξ λαδιϊων βάρους 62 χιλιόγραμμα 3) Δέκα ράδδων χαλυβδίνων ξίίρους χιλιογ. 139 4) "Εκατόν τρ>~ίνα>ν * · '"«
  5) Ενός άΆμωνος » » 100
  6) Σ?υρίκοπανών » » 124
  7) Ενός μαγγανίου » » 113
  8) Ενός σφυρηλατηρίου » » 84
  9) Δέκα πλακών » » ^ 15
  10) Είκοσι σεσσάρων α'ι-/μών τρυπανίων έξ ών δώ-
  ίεκα συστροφεΐς _ βάρους χιλιογ. 1 1)2
  11) Δώδεκα μικρών πρυώνων » » «
  12) Τροπανίων » » 2
  ■4**4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ
  βαρους χιλογ.
  » »
  13) Όκτώ τρυπανίων
  14) Έξ σμυλών
  15] Ενός ϋ,τρηροπάγκου » »
  15) Δωδεκα φυτιλιων » *
  17) Δώδεκα πορακακίων μεταλλίων
  18) Έξ λαμιων » »
  19] Δυο κλειόιών Αγγλικών » »
  20) Δώίεκα πεΛε'κεων μέ χειριδας «
  21) Είκοσι ενός κοπτήρος » »
  VI)
  Έξ ϊωδεκαίων λεμών χαλυδίίνων »
  23) Ε.ϊ*οσι σφυρών καβαριστών » »
  2 1)2
  2 3)4
  3 1)2
  2 ))·2
  7 1)2
  1 1)2
  3
  27
  34
  33 1)2
  17 1)2
  24] Εϊκοσι τεσαρων έπικοπιϊων έξ ών αί δώδεκα Οερμαί καί
  δώδεκ» ψυχραΐ ββρους χιλιεγ. 43 3]4
  2",>) Δέκα όκτώσφυρών μεγαΛων διακοπται πετρών όϊ! 1)4
  26) Δωδΐκα σαρακίω.1 εξ ών ες τής χειρός 12
  27) Εκατόν εϊκοσι Λαβιοων ές ών 24 πτυων
  καί 48 πελεκεων βαρους χιλιογ. 106 1)2
  26) Δώδεκα βελονών » » 11 1)2
  Μ) Εϊκοσι (20) ιμίολέων Λ » 54
  3ϋ) Τεσθαρακοντα όκτώ καζμάδων * 44
  ^31) Εϊκοσι τεσσαρων κουταλων » » 13
  κ 'ά'Ι) Δώοεκα σαρα*ακιων » » 20
  &}) Εϊχοσι τισσχρίύν πτύων » » 48
  34) Είζ,ςσι » πιρωνών σιδηρων » 123
  35) Είχ,οσι λαμπτηρων άσετιλινης » 2ί
  36) Ενός κιίωτιου ανθρακουχου ασβέστου 120
  ^ αυτόν επι των Οικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον
  άνατιβεται ή Δημοσίευσις και εκτέλεσις τοί παρο;τος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίβις τ<) 3 Ιουλίου 1912. *κ.ν ονό^ιατ* τού ϋαΰι^έως Ή Λιοΐκ,οϋσα Έπαναστατικίχ Έπιτροπίι Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ Θ. μ. Αριθ. Διατάγ. 97 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΒΑΣ1ΛΕΓΣ ϊυΝ ϋΛΑΗχΝϋΝ "Έχοντις Ολ' δψ,ν τό 6λο χρονολογίαν 4 Ίουνιου 19 12 ψή^ισμα της Επαναστατικήν των Κρητών Συνελίυσεως και το άρθρον 3 ίο. θ' τού υπ' αριθμ. 4 13 νομοο, προτασβι τού έ—» των Οίκονομιχ,ών Διοικούντος Ίΐίπιτρόπου. 'Αποφαιίιζο{.ιεν και Λιατα<Ι^οιι<ν Έττιτρίπομιν την «τέλη 6ίσαγωγτ;ν έν Ήρακλείφ υπό τ&ΰ Ιωάννου Μηλιαρά έπιπΛθποιοϋ, κχτο-.κου Ηρακλείου τών ίζ^ί μνΐχανηματων πρός χρή'ΐ' τοϋ έργοβτασίου τού. 1) ενός τορνου άτμοκινητου 2) μ.ια; δασεως αύ:οϋ 'ά) μιά; άκονιστιιαις μηχανής χαί 4) ενός σύρτου πλάνιας. —*« τον Διοικοϋντα επί των Κίχονομιχών '^,πίτροπον άν*- τιθιτχι ι, δημοσίΐυσις καί έκτίλιαίς τοϋ παρόντος Διατάν- ματος. '*-< Χ*νί-ις τί) 3 Ιουλίου 1912 '£ν Όνόματι τοι? ϋαόιλέω; ,ΙΙ έπαναστατικίι Διοικτιτικη Έπιτροπτι Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗίί Θ.ΛΙΜΠΡΠΗϋ Μ.ΚΟΤΝΔυΤΗθΣ Αριθ. Πρωτ. 2610 "Αριθ. Διικπ. Πϊί· ϋοιαρχία 'ΙΙ^ακλείον ΔΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΔΤΔΓΗ Τ*1 ίψει εχϊντες 1) ότι πολλοί κύνες βεριΤ·ρ6μενβι ίνε« τηρήσεως πρβξενο5« βλάβας καί είς άνθρώπβκς καί ' πράγματα 2) τό άρθρον 8 έδάφ. γ' τοΰ Νόμου 19 κχί τό άρθρον 615 τού Ιΐοινικοϋ Νόμου. ιΐαραγγέλλομεν τάϊε Οί ιδιοκτήται τών ιονών ύ-οχρίίύνται νά περιάγωσι τούτους δείεμε'οίυς, εύθος ο' ως ήθελεν έλβηλωθ/] νοσημα τι ή έλάτ- τωμα σοβαρόν, να /:ρ;όαίνωτιν εί; τι)* ^ιμωτιν αυτών, απολύτως άκαγορευομβνου μετα την έ/.ίήλωσ:ν τού νοσήματος ή έλατ- τωματος τούτου, νά Γεριάγω/ται ανευ φιμώτρου. Κύνες τών οποίων άμελάΐται ή Λα:ά τον α'νω ε'ιρί;με'νον τρίτον έπιβαλλο- μένη έπιτιρησις, συλλαμβάνοντβΐ και (ίαναίώιιον;αι ΰκοτώ^ άτ- τυνομικών ή ίημοτι^ών όργανων, ζγιϊ "ροηγουμέ/ος νουθϊτη- θώσιν οί κύρυι των, Τ,τοι αφ^ί ειίοποιηθώσΐν ότι όρίΐλουσι νά συμμοριρωθώσι πρός την παρούσαν διαταγήν. ΣυΛλαμίάνονται επισης και θανα:ώνονται οί λδεσπίτως περι- χλανώμενοι κύνες. ΟΊ -αραόαται τής παρούσης Άττυνομι/.ής Δ'.αταγής, ήτις θά Ίσχύη άπο τής δημοσιεύσεως αύΐής έν ττ) Έπισημω Εφημε¬ ρίδι ϋά τιμωροϋνΐαι συμφώνως τώ α'ρθρω 615 τοϋ Ιΐοινικοΰ Νο- μου, ή δέ $φιχρμογή αυτής Λνατιθε;αι εις τα άστυνομικά καί δη- μοτικα οργανα. Εγένετο έν Ηρακλείω τί) 7 Ίουνίου 1912. Ο Νίμάρχης ΉραΛΛείου Γ. Δουκουμετζίδης Ό 'Γ^ο Γ. Μ Αριθ. Πρωτ. 3022 » Διεκπ. 2013 Δ-ΤΓΉΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΔΓΗ Ό Νομάρχης Ηρακλείου Έκειδή εις πολλάς α (■ροίΐΛας θίτίΐς τίΰ Νί,. υπάρχουσι φρεατα, άν/ΐκ,ίνΐα »ίς πολίτας ή εις α,οινότητας ή είς δημους, ών το σΐομιον δέν ύπΐρεχει το; έδαφους καί πολλά*ις συμ£αινουσι δυΐτυχηματα »ίς τε τού; άνθρωκους καί τα ζώα καί δή έν καιρώ νυκτός. ΙΙρος πρόληψιν τών δυστυχημάτων τού¬ των έν τω μέλλοντι. Διατάσσομεν τα έπόμενα, συμφώνως τω ά'ρθρω 9 έδάφ. γ' τοϋ ϋπ' αριθ. 19 Νόμου. Πάντες οί ειρημενοι ιδιοκτήται φρεάτων ών τό στόμιον είναι ίσον τ$ επιφανεια τίύ έδ φ2υς ύ'οχρείϋνται νά γύρωθεν τοϋ τοιο^του στόμιο.» τοίχον υψίυς όγδο/)κοντα στών τού μέτρου. Οί παραβαται τής παρούσης διάταξης θα τιμωρύνται συμ¬ φωνως ταίς σχετικαις διαΐάςεσι τοϋ Ιΐοινικοϋ Νομου. ϋάχ,ρ.δης έ*τεΛεσ;ς τής παρούσης, ·ης ή ίσχύς α'ρχετβΊ δί'** ί,1>.ί?χς μετα την ε·ς το παραρτημα τής Εφημερίδος τής Κυ-
  δερνήΐεως δημοσίευσιν αύ:τ)ς ανατιθϊται εις τα «στυνομικά καί
  δημοτικα οργανα.
  Εν Ηρακλειω τί, 1 Ιουλίου 19ΐ2.
  Ο Ν;μαρ-/ης Ηρακλείου
  2ΤΓΤΛ. *Ω1ΑΚΗλ Ό Ύ)γραμματίύς
  Γ. 1Ι1αλ£βιςώτης
  Ηαμόοαμα
  Έκ τής δι;1 αριθ. **»/Π4 τής 18 Μαίου 1912 'Ασΐονομαηί
  ημών δ«ιαγί)ς τής ο/)μθ7.^θεισ»); είς χο ύ-' αριθ. 53 φύλλον
  τε-χβς Α'της Επισήμου Εφημερίδος καί ώρισμένως έκ τοϋ 2
  αρθ,,ου ταύτης παρελείφθ^αν εκ παραδρβμής αί λέςεις «καθ'
  έκαστην, των δέ μη προσδίδλημένων» έτομενως προστιθίμεναι
  αοται τό άρθρον τουτο εχ;ι ούτω. «Ί'ποχρϊούνται οί κατοικοι
  τών κωμοπολεων καί χωρίων νά σαρωνωσιν τάς πρό τών οίκιών
  καί κατασΐημαΐων των όδους, τών μέν υπό οίασίήποτε μετα-
  δοτικής νόσου προσδϊβλημένων χαθ' εκάστην, τών δέ μή προσ-
  δείλημένων τουλάχιστον τρίς τής εβδομάδος.
  (Έκτςί Ρραφείου τϊ}ς Νομαρχιας Λαβϊ,θιου)