91532

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΙ
  ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗ5 ΓΦΗΜΕΡΙΑθΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΪΕΩΤ
  «Ν ΚΡΗτΗ
  ΤιΙΥΧΟΓ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 19 Ιουλίου 1912 — ΑΡΤΘ. 59
  Άοιθ. Δικτάγ. 99
  ΓΕΩΡΓΤΟΣΓ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  'Εχοντβς ύπ' δφιν τα άτβ ? Μϊρ-ιου καί 4 'Τουνίίυ 1915
  (!/-ο?ίσμϊτ'χ τ?« Έττΐναττατικής τνν Κοητών Συνελεύσεως τ'ο
  άρθοον 7το·3ϋπ' αριθ. 28 τήΓ 29 Μα-τίου Ι. ί. Διατάγμα-
  τος καί τό ά'ρθοον 34 τ;ϋ ύ*' ίοιθ. 7.37 Νόμ:υ προτάαει' τ^3
  έπί^ των ΟίκινΓαικΰν Διοικ. Έπιτβόπου, στηοιζομένη άς την
  υτ βοιθ. 151 Ι. ϊ. ίυ,ί^ωνον άπόρασ'.ν τής Δΐϊΐκούσης Έπα-
  ναϊτατικής Έπιτροχής.
  Αποφασίζομεν καί δτατάόΰουεν
  Χορηγοϋνται επί τού είδιχοϋ ζροϋ-ίλογιτμοϋ των έξόδων τί>ς
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οίχονομικών τής χρήσεως τού 1911
  αι έπόμεναι άναχλ/)ρΜμίχτικαί χιστώσε'ο.
  *) Γπό Κευάλ. 1' αοθρον 11 «δΓ ένοίκια τελωνειακών κα-
  ™*·ημάτων» ίρ,χ. 3,000.
  *) Υπό Κεϊάλ. 12 άρδρον ? έδάφ. 2 «δι' αγοράν χάρτου,
  ταΐνιών μισθοί έργατών χαί ένοίχια χαπνοκοπτηρίων» δρ. 2,500.
  ο) Υχό Κεφάλ. 16 αρθρον 1 «ϊι' έπισκευας κτϊΐρίων ύπαγο-
  μένων είς την δικαιοδοσίαν τής Άνω-έρας Διευθύνσεως των ΟΊ-
  κονομικών και ϊι' απογραφήν ακινήτου περιουσίας τοϋ Δημοσίου»
  ίριγ. 500. χα?
  V
  Γπό Κεϊάλ. 18 αρθρον 1 «δι 'ίκτέλεσιν ϊικαστικών άιτο-
  Φασεων, συμίιίαστικών πράξεων καί δι' άμοιίχς δικηγίρων»
  ίραγ. 10,000.
  ^ Εις τόν αυτόν επί των Οικονομικωσ Διοικοϋντα Έπίτροπον
  ανατίθεται ή δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 7 Ιουλίου 1912. *
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Δΐοικοϋϋα Έπαναιϊτατινη Έπιτροπη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΙΪ
  Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
  ΑΠΟΣΠΔΣΜΔ
  Της έν τώ ύη' ΛοϊΘ. 124 τήο 7 Ιουλίου 1Ή2 ποακτικώ
  αποφάόεως της Διοικούσης Έπανα-ΐταττκης Έπιτροπης
  __Άριθ. Άποφ. 151
  'Ε-ιτ ρ ο π ή
  Έ'«ρί'νει δτως ϊιά Διατάγματος ·ζορηγηθώσιν επί τοϋ ΕΊδικοϋ
  ΠρίϋπΛογισμοϋ των έξόϊων τής Άν,»τίρας Δ<ευΑΰνσεως των Οίκονομικών τής χρήσεως τού 1911 αί ίπόμεναι άναπληρωμα- τικΐί πιστ(όσειο. 1) Τπό Κεφάλ. 11 αοθρ. 11 «δι' ένοίκια Τελωνειακών Κατβ- ΐτϊ!Κ.άτ(.>ν» ΰοζγ. 3,ΟΟΠ.
  2) Υπό Κεφάλ. 12 όίρβρ. 2 έδάφ. 2 »δι'αγοράν νάρτου
  ταινκ7>ν, μισθί' έργατών /α! ένοίκια καχνοκοττηρίων» ϊρ. 2.500.
  3) Υπό Κεφάλ. 16 άοθρ. 1 «δι* έπισκευάς κτιρίων ύπαγο-
  μΐνων είς την δικαιοδοσίαν τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των
  Ο'ιχονομ'κών καί δι' απογραφήν ακινήτου περιουσίας τοθ Δημο¬
  σίου ϊρ*ν. 500" καί
  4) Ύχό Κεφάλ. 18 αρθρον 1 «ϊι' εκτέλεσιν ίιχαστικών
  άποφάΐεων συμίιδαστ'κών πρακτικών καί 8»' άμοιβάΐ ίικη-
  γόρων 8ραγ. 10,000.
  Άνατίθησι ?έ την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τον επί των
  Οΐιτονομικών Διοικοϋντα Έπίτροχον.
  Ή Δτοικοϋσα 'ΕποναΛτατινή εΕπιτοοπίι
  Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!!
  «. ΛΙΜΠΡΙΤΗΓ
  μ. ρ. κουνδουροσ:
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωννκης
  Ότι άκριίές άντίνραφον
  Έν Χανίοις τί) 9 Ιουλίου 1912
  Ό Γραμματεύς τής Διοκ. Έπαναστ. Έπιτροπί|ς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Ή
  ρ
  Λαβούσα ύπ' ϊψε· την πρότασιν ταύτην τού έχί των Ο'ικίνομικών
  Διοικούντος Έχιτρίπου, τό α"ρθρον 7 τοϋ ύπ' αριθ. 20 τής 29
  Μαρτίου έ. ε. Διατάγμα-ος καί τό άρθρον 'όί τοϋ υπό αριθ. 737
  Νόμου.
  Αριθ. Διατάγ. 76
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΡΛΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' 5'1/ίν τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα τής Έταναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως το
  αρθρον 7 τοϋ ύχ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτίου έ. ί. Διατάγματος
  καί τό ά'ρθρ. 34 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λο-
  γιστικοϋ, προτάσει των επί τής Δικαιοσύνης καί των Ο'ικονομι-
  λών Διοιχούντων Επιτροπών στηριζομένη είς την ύκ' αριθ. 152
  '_ έ. ϊ. όμόφωνον απόφασιν τής Διοικοΰσης Έπανασταττκί)ς Έιτι-
  . τροπής.
  * Άπηφααίζομεν καί διατάααομνεν
  Ι Χορηγεΐται επί τού ΕΊ!ικού Πρου-ολογισμοΰ των έξόδων τΙ[ς
  Ανωτέρας Διευθύνσεως τή*ς Δικαιοσύνης τής χρήσεως τοϋ 1911
  υπό Κεράλ. 10 ά'ρθρ. 1 άναπληρωματική πίστωτις έχ δραχμών
  1ΟΙ
  ΤΗΤ ΚΤΒΕΡΝΗΙ?ΡΟΤ
  πεντακοσίων (500) δι' επισκευήν καί συντήρησιν κτιρίων ύπαγο-
  μέ"νων είς την Άν. Διευθ, τής Δικαιοσύνης.
  Είς τοϋς αύτοΰς επί τής Δικαιοσύνης καί των Οΐκονομιικών
  Διοιχοϋντας Έπιτρόπους άνατίθίται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις
  τοϋ παρόντος.
  Έν Χανίοις τί) 7 Ιουλίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοτκοΰσα Έπαναστατικτι Έπχτροπττ
  Α. ΜΤΧΕΛΤΑΑΚΗΣ
  <=>. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  πρός
  *Η Διοικοί'ίΙα ΈπαναΛτατικη Έπιτροπτ»
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Τής έν τώ ύπ'Λοιθ. 125 τής Τ Ίοΐ'λΐον 1912 πραντχκώ,
  αποφάσεως τής Λιοικ. Έπαναστατικηο' Έπιτροπής.
  •Αριθ. Άποφ. 159
  "Η 'Επιτροπή
  γ Λαίοδσα ΰπ' ό*ψει την χοότατιν ταύτην τού επί τής Διχα'^σύ-
  νης Διοικ. Επιτρόπου. τό άρθί. 7 τού ύπ' αριθ, 26 τί!ο 29*;ί
  Μαρτίου Ι. ?. Δΐ'ΐτόγΐΑατθί. πεοί έπανορθώτεως τοθ καί διά την
  γρϊ)σιν τού ?τουο 1911 ε« έΐπίμογήν τεθε'ντος πρ5ϋ~ολογισμού
  των έσόδων καϊ «ξίϊων τίίς Νή-")υ τής'/ρήσίως τοΓ 1910, ώς
  καί τό αρθρ. 34 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου, περί Δημοσίου Λο-
  γιστικοϋ.
  Έγκρίνει, όπως διά Δΐατάγμ,ατος χορ-ηγτβτή Ιπί τού Ε'ιϊικοΰ
  ΠροϋπολογισμοΟ των έξόδων τϊ!ο'Αν<,)τ. ΔιευθΙνσϊί,-,ί τής Δι- καιοσΰνης τϊ!ο χρήσεως τοϋ 1911 υπό ΚεφάΧ. 10 ίοθο. 1 άνα- πληρωιιατική πίστωσις έκ δραχμών πεντακοτί',ιν (5°0) «δι'ίπι- σκευήν καί συντήρησιν κτιρίων ύιταγομίνων εις την Ανωτέραν Διεύθυνσιν τίΐς Δικαιοσύνης» καϊ Άνατίθησι την ?«τέ7>εσιν τής παρούσης είς τοΰς επί τής Δι-
  χαιθσύνης καί των Ο'ικονομικών Διοικοθντας Έπιτρόπους.
  *Η Διοχνοθσα Έπανασταττχίχ Έπντροπλ
  Α. ΜΙΧΚΑΤΔΑΚΗΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Ότι άκριίες βτιτοο-»:ασμα
  Έν Χανίοις, τί) 14 Ίου>ίου 1912
  Ό Γραματεΰς τής Διοικούσης Έπαν. Έπιτροπής
  Π. Μαρκαντωνάχης
  Ή τοιαύτη των παραγωγέων πράξις άντίκειται
  τα συμφέροντα των στβτφιδΐχβραγωγών, διότι θά προκαλέσουι
  τόν άποκ>.εισμός τής σταφίδος ά-ό τάς εύροπαϊκάς άγοράς.
  Έπ;ιδή οχι μίν:ν οί παραγωγείς ούτοι γίνοντβι έπιζήμιοι είς
  τό κοινόν συμφέρον, άλλά κα'. οί χορηγοϋντες, είς αΰτοΰς την
  Σόϊαν εμποροι τής πόλεως.
  Δι» ταυτα
  Άπαγορεύομεν εις τοΰς σταφιδοπαραγωγοΰς νά μεταφέρωσιν
  έκ τής πόλεως εις τάς κατοικίας αυτών σοδαν, υπο οιονδήποτε
  , πρόσχημα καί εις τοίις έμπόρουί τής πόλεως νά χωλώσι σόϊαν
  ! προν τοΰς σταΦΐϊοπαραγωγοϋς, άπό τ?ς ϊημοσιεύσεως τής τ.-χ-
  ' ρούα-ης μέχριτοθ χέρατος τής άποξηράνσεως τί!ς σταφίδος έΐ'
  όσον ό άγορασιής ϊέν προσαγάγει χιστοποίησιν τοϋ ο'ικείου Δη-
  { μάρχου βεβαιοϋντος την ανάγκην τής άγορας ταύτης καί την
  χρήσιν δι' ην ζητεΐται.
  Παραγγέλομίν τάάστυνομικά καί τα δημοτικα 5ργανατ?)ς πό¬
  λεως νά εξετάζωσι χά «α τα φορτία των σταφιδοπαραγωγών,
  I-
  ξερνομένων τής πόλεως.
  Πάς συλλαμβανίμενος σταφιίοπαραγωγός κομίζων σόδαν εις
  την κατοικίαν τού, ανευ χιστοποιήσεως τού Δημάρχου, θά
  ρήται επί ποίραί-ίσε'. τής παρούσης διαταγάς καί θά ά
  ή κομιζομένη ύχ' αύτοϋ σίδα, ό δέ χωλητής τής σόδας
  έμπορον θά τιμορήται συμφώνως τω ά'ρθρφ 3 τού ϋπ'άριθ. 22
  τού 1908 Διατάγιιατος.
  Ή Ίσχίις τής χαρούσης άρχεται χέ'ντε ημέρας μετά την δημο¬
  σίευσιν αυτής έν τή Έ^ισήμω Εφημερίδι, ή δέ εκτέλεσις αϋτΐίς
  άνατίθεται είς τα άστυνομικά καί τα δημοτικα όργαν» τής πό¬
  λεως Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Ιουλίου 1912. " "^~
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  Στυλ.^Φωτάχης
  Αριθ. Πρωτ. 3123
  » Διικπ. 2143
  Α2ΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙ-ΑΤΑΓΗ
  . .ι. γ. Ό Νομάρχης Ήρακλβίον
  - , Παρετηρήθη υπό των Σταφιδεμπόρων "Ηρακλείου καί υπό
  Των άγοραστών, είς τάς έκτός τής Κρήτης άγοράί, ότι άρκε-
  τητος τοθ ηλίου ή άπορρόφησις τοϋ ύπάρχοντος έντός αυτή;
  υϊατος, τό όχοΐον έξερχόμενον τής μεμίράνης τής σταφίδΐς,
  έπιφέρει την παντελί] σήψΐν καί καταστροφήν αυτής. Αίτία τής
  μή απορροφήσεως τού ύδατος τούτου υπό τοϋ καύσωνος τού
  ηλίου είναι ή Σόδα, την δποίαν μεταχειρίζονται τινές ζαραγω-
  γοίκατα την άποξήρανσιν, κυρίως διά νά δίδωσι χρώμα στιλίω-
  τον εις την σταφίδα καί δια νά έχη αίίΐη περισσότερον βάρος.
  Ό 'Υπογραυιματεϋς
  Γ. Μαλε5υζώτης
  Έκ