91535

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
  ΚΡΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Ιουλίου 1912 —ΑΡΙΘ. 60
  Αριθ. Πρωτ. 2082
  » Διεκπ. 1039
  Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΜΓΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Πρός τίιν Δτβτκοϋόαν ΈπαναΛτ. Έπιτροπείαν
  Κιίριοι Σννάδελφοι,
  Λαμβάνω την τιμήν νά είστιγγιθω πρός υμάς τα εξής.
  Κατα την γενομένην είς τα καθ* ημάς Έκπαιδευτικά
  πράγματα μεταρρύΑμισιν αί λίνόμβναι έπαναλνιπτικαί συμ.-
  πληρωματικαί έξιτάσεις ι μετιξετάσεις λίαν ορθώς κατηργή¬
  θησαν. Πολλών άτόπων εγίνοντο πρόζενοι, έν οίς τοϋ δτι
  οΰκ όλ'γοι διδασκάλου ίνα κατά τάς θίρινάς ο"ια*οπάς έκ-
  μεταλλευθώσιν επί κέρδει τούς μαθιοτάς, έλαφρόί τη καρδία
  *αρε'πεμ.πον αΰτοΰς είς τάς μιτεζετάσιις προάγοντες ιίτα
  κατα Σεπτε'μβρ'ον, καϊ τοΰ δτι διά τάς έξετάσεις ταύτας
  με'γα με'ρος τοδ Σεπτευβρίου ά*όλλυται έκ τούτων επί με¬
  γίστη των σχολείων βλάβη, ών ή έργασί* περιορίζεται ίίς
  έπτάμτινον.
  Τα άγοιθά δέ της καταργήσεως πρός τη ελλείψει των
  ανωτέρω *ακών «Τναι δτι οί μαθηταί γινώσκοντες δτι μη
  προαγόμενοι κατά τόν Ιούνιον χάνουσιν ολόκληρον ετος, £ντε''-
  νουσι τάς προσπαθίίας αυτών Ιπιμε>ουμενοι καθ* δλον τό
  ετος καί κατορθοθσιν ούτω νά προβιβάζωνται. "Εχουσι δέ
  πρός τ?ϊ προαγωγη είς τίιν άνωτε'ραν τάξιν καί τό κε'ρδος
  ττίς διμήνου άναχαύσίως, δπιρ εΤναι με'γιστον άγαθόν, διότι
  διά. της άπογτίς άπό πνευματικών ΛΟπων προσκτώνται σω¬
  ματικάς δυνάμεις, αίς συμπαρομαρτοϋσιν αί ψυγικαί, μετά
  νέας δέ σωματικνίς ρώμης Λαί πνευματικης δυνάμεως άπβ-
  δύονται είς τόν νεον άγώνα τοδ Ιπιόντος σχολικοϋ Ιτους. Δέν
  χρήζει δέ υποδείξεως πόσον έκνευρίζει καί καταβάλλίΐ πνευ-
  ματικός πόνος έν τω χρόνω των κυνΐκών καυμάτων, άτινα
  καί τόν είς οΰδε'να, κόπον ύποβαλλόμενον άποχαυνοΰσι καί
  τελείως χαλαροΰσι.
  Τούτων ούτως εχόντων θεωρώ σωτιόριον την έμμονην
  "ημών είς ττι^ είσαχθείσα,ν εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν,
  •ής τάγαθα άποτελέσμκτα θά κατίδω[χεν μετά διετη η
  τριετΫϊ ίφαρμογην.
  'Αλλ' άποβλέπων ε-'ς τό ότι διά τό πρώτον Ιτοςτηςέφαρμο-
  γΐίςτηςανωσωστικτΐί διατάξεως δέν κατώρθωσε τρόπον τινά ο
  κόσμος νά άντι/ν/ιφθη τοΰ όρθοϋ με'τρου καί νά λάβη τάς
  άναγκα,ίας προφυλάζεις δια νά. μί) ελθγι είς τγινάνάγκην απω¬
  λείας ενός Ιτους διά τα τέκνα αΰτοΰ, ίσως δέ καί δέν ήρμη-
  νεύθησαν δεόντως υπό των προισταμένων των έκπαιδευτγ) -
  ρίων αί λεπτομεριαι των σχετικών διατάξϊων, άποβλέπων
  Ηγω είς ταυτα, λαμβάνω την τιμήν νά ίίσηγτοθώ πρός
  εΎμάς την λήψιν προσωρινοΰ μέτρου μόνον διά τούς άπορ-
  ριφθέντας μαθητάς τοϋ λήξαντος σχολικοϋετους 1911—1912,
  υπέρ ών νά επιτραπή διά Διατάγματος ή έπα,ναλνιπτητικη
  έξέτασις κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου, ιφ'
  δσον ή απόρριψις δέν ύπερβαίνιι τα τρία, «.αθίιματα, δέν οφεί-
  λεται δέ είς έλλιπγ) φοίτνισιν. Διότι ΰπΐρ ταύηης οΰδιμία
  χωρίί έπιιι'κίΐα. θιωρώ δ' Ιπί τούτοις άναγκαΐον νά συ-
  σταθη προ«κτική καί μετά λογικάς αύσττηρόηητος ή έπα-
  ναλτιπτικη έζέτχσις, διότι μεγάλη καί τοΰτ' αύτό Έθνικ·»!
  Ζημ'χ εΤν-χ! γ) προαγωγτ) καί απόλυσις κακώς έν τοίς εκπαι¬
  δευτηρίοις καταρτιζομίνων νίω^ οίτινις επί βλάβη γίν.κ^ί
  **ραγκωνίζουσι πλειστάκις τοΰς ίκανούς μή ουναμίνους δι'
  έλλειψιν ίσγύος πολιτικης νά έπιβληθώσιν. Έξυγί*νσιν λοι-
  πόν έκλαμβάνομεν την μή προαγωγην των άκαταρτίστων,
  μο'νον διά της αυστηράς τηρνισεως των έκπαιδευτικων
  έπιτυγχάνεται.
  Έν Χανίοις τνί 11 Ιουλίου 1912.
  Διατελώ μεθ' ύπολτιψεως
  Ό Διοικών Έπιτροπος τίϊς Παιδείαν
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΪ
  Αριθμ. Διαταγ. 65
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' 2ψιν τα. άπό 20 Ίανουαρίου καί 4 Ίουνίου
  1912 Ψηφίσμχτα τνϊς "ΐι.πανα.στατικης Συνελεύσεως των
  Κρητών, προτάσίΐ τοϋ Διοικοΰντος την Παιδείαν Έπττρόπου.
  Αποφασίζομεν καΐ οιατάΛίίθΗβν
  Άρθρον Μόνον ■
  Οί άπορριφθε'ντες κατά τάς έξετάσεις τοϋ Ίουνίου 1912
  δι' άνεπαρκη πρόοδον έν τρισί τό πολΰ μαθΫ)μασι δικαι-
  οΰνται νά ύποστώσιν έπαναλ-Γϊΐττικάς έξετάσεις άπό της 1ης
  με'/.ρι της 10 Σεπτεμβρίου 1912, μόνον έν οίς σχολείοις
  έμαθητίυσαν.
  »ΟΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  Ή ίσχύς τοθ παρόντος λήγει τ? 11 Σεπτέμβριον) 1912.
  Έν Χανίοις τη 4 Ιουλίου 1912.
  »Εν Όνόματι τοβ Βασιλέως !
  "Η Δκηκοϋσα Έπαναστατχκίι Επιτροπεία
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  •Α»ι8. Πρωτ. 4296
  » Διεχπ. 1442
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Λαβόντες ΰπ' 5ψει την ύπ' αριθ. "ε/^ έ. ϊ. Ικθίσιν επιθεω¬
  ρήσεως των λεωφορείον τοδ αστυϊάτρου Χανίων 2) τό αρθρον
  9 έϊάφιον γ' τοΰ ύπ' αριθ. 19 Νόμου.
  Διατάσσομεν τα έπόμενα
  Οί Διευθυνταί των Λεωφορείων υποχρεούνται νβ Ιχωτι τα
  έπιστρώματα παραπετασματα καθαρά, νά έπισκευάζωσι τα κατε-
  βτραμμένα μέρη καί νά ?χωσι έφοδιάση ταυτα με ΰάλινα περι-
  ίλτιματα.
  ΟΊ παραίάτβι τής παρούσης διαταγάς θά τιμωρώνται συμ¬
  φώνως τω Νομώ.
  'Η παροθσα άστυνβμΐκή ϊιαταγή ίσχύει άπό τ*!ς δημοσιεύ-
  σεώς της έν τί) Έπισιίμω Εφημερίδι, είς τα άστυνομικά καί
  δηιιοτικά οργανα άνατίθεται ή έπαγρύπνισις πρός άκριίί) εφαρ¬
  μογήν τής παρούσης.
  Έν Χανίοις τί| 16 Ιουλίου 1912,
  Ό Νομάρχης Χανίων
  Ισμαηλάκης Ό 'Υ)γραμματεΰς
  Σ. Βογιαζάκης
  •Αριθ. Πρωτ. 102
  » Διικπ. 79
  ΑΣΤΥΝΟΜΤΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Πάρεϊρος τοθ Δήμου Ηρακλείου ώς έχτελών χρέη Έ-
  ιταρχιακβθ Δημάρχου.
  Λαίόντες ΰπ' 5ψιν 8τι οί κτηματίαι τής αγροτικάς περιφε¬
  ρείας τοΒ ύί·ίιμο) ήρξαντο περΐΦράσσο^τες τα χτήματά των δια
  στΰλων χαι σύρματος άκανθωτοϋ καί ότι είς πολλά κτήματα χεΐν-
  ται δένδρα. Ιδίως άμυγδαλαΓ, παραλλήλως των δημοσίαν
  αγροτικών όδών, οί κλώνοι των οποίων παραίλάπτουσιν επικιν¬
  δύνως τοΰς ϊιβίάτας, παρακωλύετβι ί' οΐ3τως ή ελευθερία τής
  συγκοινωνίας.
  Ίίόντες τα αρθρα 39, 41 καί 49 τοϋ Δημοτικβύ Νόμου.
  "Αποφασίζομεν
  Οί κτηματίαι οί επιθυμούντες νά χεριφράξωσι διά στύλων καί
  σύρματος τα ίαατων κτήματα υποχρεούνται νά τοποθετώσι τούς
  στΰλους Ιντός των κτημάτων αυτών καί άπ-έχοντας τής γραμ¬
  μάς τοϋ ίρίοιι, ό'περ γωρίζει τό παρακείμενον κτήμα τουλάχι¬
  στον είκοσιν έκατοστά τοϋ μέτρου.
  Παραγγέλλομεν ίνα χάντες οί κτηματίαι οί έχοντες δένδρα,
  των δποίων οί κλώνοι παρακωλύωσι την ελευθέραν ϊιάίασιν των
  ίιερνομένων ϊιβ των ίημοσίων καί αγροτικών οδών, καθ' όλην
  την άγροτικήν περιφέρειαν τού Δήμου Ηρακλείου, Ιντός προ-
  θεσμίας ημερών είκοσιν άπό τής έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι ϊη-
  μοσιεύσεως ττ]ς τταροιίσης,άποκόψωσι τοΰς κλώνους των τοιούτων
  ϊένϊρων, καθ' δσον έν έναντία πεοιπτώσει την έκκοπήν θέλε
  Ινεργήσει δ Δήμος ίι' έργατών 5ιά λ]σμόν των Ίίιοκτητών, κα
  'Αναθέτομεν την άκριίί) καί αυστηράν εκτέλεσιν τής ταοού
  σης είς τα ίργβνα τί[ς Χωροφι»λακ<5ς καί είς τούς ύφ* ήμα βγροφύλ—.«ς. Έγένίτο καί έξεϊόβη Ιν Ηρακλείω τί) 5 Ιουλίου 1912 Ό Δημβρχιακός Πάρείρος Σταύρος Δ. Μαλαγαρδήν Αριθ. Πρωτ. 107 » Δκκπ. 82 ΑΣίΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ό Πάρείρος το3 Δήμου Ηρακλείου ώς έκτβλών χρέη άγροτικοδ Δημάρχου. Λαίοντεςύπ' ϊψιν, ότι είς πλεΓστα των αγροτικών κτημάτων κ«1 Ιδία είς άμπέλους περιφέρονται έλεύθεροι κύνες προξενοθν- τες άγροζημίας. Ίϊίντες τα άρ^ρ» 39, 41 καί 49 τοθ ίημοτικοθ Νόμο» χαί τό άρθρον 26 το3 περί άγροφυλβκής ύπ' αριθ. 80 Νομοθ. Δια- ίάγματος. '■■'■·': ΐ Αποφασίζομεν Άπαγορεύεται αυστηρώς τό νά περιφέρωνται έλεύθεροι κδνες καθ' 8λην την άγροτικήν περιφέρειαν τοθ Δήμου Ηρακλείου. Μετά παρέλευσιν ημερών 5 άπο τί)ς νομίμου έγκρίσεως τ