91538

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .»,.-** -- .,*.<■ -.■>; ν. ι» ιτ»
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ. ΕΛΛΑΔΟ1"
  ΠΑΡΑΡΓΗΙλ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
  1£|4 Κ ΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 8 Αύγούστου 1912 — ΑΡΙΘ.
  'ΔριΟμ. Διαταγμ. 109
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
  Σ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
  "Εχοντες ύπ' δψεΐ τα άπό '2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα τής Επαναστατικήν των Κοητών Συνελεύσεως, ,_το
  αρθρ. 7 τού ύπ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτιου έ. έ". Διατάγματου
  καϊ τό όίρΰρον 34 τού ύπ' αριθ. 737 Νομου, περί Λημοσιος
  Λογιστικόν, πρβτάσει των επί των Οί/ΐονομικών Διοικοϋντος
  Έπιτροπου, στηριζομένη είς την υπ' ύπ' αριθ. 15θ έ. ε. όμ9-
  φωνον απόφασιν τής ιΛιοιχ,3Λσ<]ς Έπανατταπκής Έπιτροπής. καΐ Χορηγεϊται επί τού είδικοϋ προυπολογισμού των έςόδων τής Άν. Διευθύνσεως των Οίκονομικων τής χρήσεως τού 1911 υπο Κεφαλ. 11 άρθρον 13 άναπ^ηρωματική πίστωσις έκ δραχμών χιλιων διακοσίων πεντήκοντα (1250). Δ('αγοράν λαί επισκευήν πλαστίγγων, λέμβων καί ά'λλων σχετικών αντικειμένων καϊΐςοδα μεταφορας. Εις τόν αυτόν επί των Οικονομικωσ Διοικοθντα Έπίτροπον άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τί) 29 Ιουλίου 1912. Έν Ονόματι τού Βασιλέως 'ίΐ Διοικανσα Έηαναστατικΐτ Επιτ^οπίι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. Ρ. ΚΟΙΝΛΟΓΡΟΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ απο_:πα_:γλα - Της έν τω ι5λ' ιΐριθ. 128 τής 29 Ίοι/λιοι/ 1912 πρακτικφ αποφάσεως τας Διοικούσης 'ώπαναΊταττκής Έπιτροίτης Αριθ. Άποφ. 155 Ή 'Έηιτροηή Λαβούσα ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. *74β/1β4β έ. ε. έγγραφίν τής Άν. Διευθύνσεως των Οίκονομικών, τί αρθρον 7 τού ύπ'αριθ, 26 τής 21 Μαραου έ. Ι. Δΐατάγματος καί τό αρθρον .14 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου περί δημοσίου λογιστικοϋ. Αποφασίζει ηαμψηφεΐ Έγκρίνει, ότως διά Διΐτάγματος, χορηγιθή άναπληρωμα- τική πίστωσις δραχμών χιλιω/ ό"ια*3σιων πεντήκοντα (1250) επί τοϋ Ειδικού προ^πολογισμοϋ των έξόϊων τής Άν. Διευθύνσεως των Ο'ικβνομικών τη"ς χρήσεως τοϋ 1911 υπο Κεφάλ. 11 ά'ρθρ. 13. Δι' αγοράν καΐ επισκευήν πλαστίγγων, λέμ6«ν. καί αλλων σχετικών αντικειμένων καί ΙςΌόα μεταφοράς' καί ,τ< γ< .. *>
  Άνατίθησι την εκτέλεσιν τί)ς παρούσης είς τόν επί των Οίκο-
  νομικών Διοικούντα Έτ.ίτροπον.
  'Η Διοικοϋσα ΈπαναστατΛκτΐ Έπιτ,οοη^
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ ■
  θ. ΑΙΜ11ΗΤΗΪ
  Μ. Ρ. ΚΟΙΝΔΟΤΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  "Οτι άκριίές άχόσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν · "·
  Ό Γραματευς τής Διοιχούσης .Έπαν, .'βπιτροπί'ς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Άριθ[λ. Διατάγ. 84
  ΓΕΩΡΓΙΟ- Α' ,η
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΧ^'
  Έχοντες ύπ'όψει τα άπ3 2 Μαρτίου καί 5 Ίουνίου
  ψηφίσματα τής έν Κρήττ; Έπαναστατικής Συνελεύσεως των Έλ-
  λΥ'νων τό ά'ρθρίν Λ6 τοϋ ύπ'|άριθ. 737 Νόμου προτάσει των 1x1
  των Ο'ικο^ομιΐιών Διοικούντων Επιτροπών στηριζομένη επί ομο-
  φώνου αποφάσεως τής ίιοικούσης Έπαν*σ:ατικ>}ς Έπαρβχής
  ύπ' αριθ. 158 έ. ε.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Χορηγοϋμεν έτί τού Ε'ιδικού προυπολογισμόν τί}ς Α. Δ. τής
  Δικαιοσύνης τής χρήσεως 1911 τάς επομένας άναΐτληρωματι-
  κάς πιστώσεις. ^ .....· ., *>
  1) Τπά κεφ. 7 άρθρ. 3 εδά;, λ δι'αγοράν βιίλίων (κατιχ'
  στίχων) Λικαστηρίων δραχμαί 325. .„ ^ .
  2) Υπό κεφ. 7 άρθρ. 3 έδάφ. ε' δι'άπροίπτοος 8ακάνας καί
  έςοδζ δημοσιεύσεως των ποινιχών άποφάσεων δρ. 100.
  3) Ίπό κεφ, 7 άρθρ. 3 έδάφ. ζ'. «Διά σύνδεσιν πρακτικών
  άποφάσεων, ΊΕπισήμου Εφημερίδος τΜΐΐΛ<ιΐβ£<ίψ. φακέλλων καί λοιπών, Έφετειων, Πρωτοδικειων, Είρηνοϊικείων χαϊ Ίποθηκο- φυλαΛάίων &ρ. 1000. - , 4) 'ίπο κεφ. 7 άρθρ. 4 έδάφ. 3', δια χάρτην καί φακίλλους κοινιχών διχογράφων καί μικροδιαφσρώ» καί έςοβα άπίστολής αυτών δρ. 280. ^ ,; 5) Υπό κεφ. 7 ΐρβρ. 4 έϊάφ. ε'. δι' δδοιπορικά Ιςοοα ϊιχα- στικών ύπαλληλων δρ. 3000. . , 6) Υπό κεφ. 8 αρθρ. ε'. «Διά καθαριότης χαί. συντήρησιν των φυλακών έ'ξοδα άπολυμάνσεως κλπ. 4ρ. 350. #•1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  III
  κβί7) Υπό κεφ 10 ά'ρθρ. 1 «Δι1 επισκευήν καί συντήρησιν Ί«ά,. Φαλκονάκη, ενός σιϊηροθ χβιροχινή»» «Στεμφυλοπιε-
  μοσίων κτιρίων ύπαγομένων είς την 'Α^τέρζν Διεύθυνσιν τής στηοίου μεθ 'όλων των 5ς*ρ:ηματων τού.
  μοσιων*»ρα» ι^ -> γ Είς τόν αυτόν έ"ί των Οικονομικόν Διοικουντα Εζιτρο-ον
  δημοσιΊ
  Δικαιοσύνης 1653.
  Είς τόν επί τής Δικαιοσύνης Διοαούντα Έπίτροπον άνατίθε- άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τβθ παρόντος Δια-
  τοα ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού χαοόντίς Διατάγματος.
  Χανΐβτϊ) 30 Ιουλίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοΰόα 'Ε—ιναβταιικΛ Έ—τροπί»
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ;-' θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  ταγματος.
  Έν Χανίοις τί) 29 Ιουλίου 1912
  ♦Εν ονόματι τού Τβαβιλέως
  Ή Διονκοϋσα Έπαναστατικη Έπιτροπλ
  Α. ΜΙΧΕ»ΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗ3
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΛς έν τω ύπ'αριθ. 131 τΛο 30 Ιουλίου 1912 ποακτικώ
  αποφάσεως τής διονκούσης "Επαναστατικης 'Επττροπτίς,
  'Αριβ. 'Αποφ. 158
  Ή 'Επιτροπή
  Λαβοθσα ύπ' δψιν αήν πρότατ'.ν ταύτην τού ΙνΙ τής Δι-
  χαιοσίνης Διοικουντος Έπιτρό-ου τό άρθρον 7 τού ΰπ' αριθ.
  26 τί|ς 29 Μ«τίου έ. Ι. Διατάγ'α,κτος καί τό άρθοον 34
  τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού.
  Άηοφαόίζει παμΐ|τηφεί
  'Εγκρίνει ίπως ϊιά Διατάγματος χορηγηθώσιν Ι—ι τοϋ εί-
  ίιχοθ προϋπολογισμοΰ' των έζόϊων τής Α. Δ. χ9ς Δικαιοσύνης
  τί)ς χρήσεως τοί 1911 α! ίπόμιεναι άνΐπληρωματιχϊί πίστωσις.
  1) 'Υπό χεφ. 7 άρθρον 3 έϊάφ. α' ϊι' αγοράν βιίλίων (κατα-
  στίχων) Δικαστηρίων ϊρβχ. 325.
  2) Υπό κεφ. 7. άρθρον 3 Ιϊάφ, γ' διά σύνθεσιν πρακτικών
  άποφάσεων κ. λ. π. ϊραχ. 1000.
  3) "Υπό κεφ. 7 άρθρον 4 έϊάφ. δ' ϊιά χάρτην καί φακε'λ-
  λους ιτοινικών ίικογράφων καί μικροϊιαφορων ϊραχ. 280.
  4) 'Γ-ο κεβ. 7 άρθρον 4 έϊά». ε' ίι' όίοιπορικά Ιξοϊα 5ι-
  Ααστικών ύπαλλήλων ϊραχ. 3000.
  5) "Υπό κϊφ. 8 άρθρον 5 έϊάφ. α' Διά χαθαριότητα καί συν¬
  τήρησιν φυλακών καί ίξοϊα άπολυμάνσεως δραχ. 350.
  6) 'Υπό κεφ. 10 άρθρον 1 ϊι' επισκευήν καί συντήρησιν
  ϊημοσίων κτηρίων ύπαγόμενα είς την Α. Δ. τής Δικαιοσύνης
  δραχμάς 1653.
  7) "Υπό κεφ. 7. άρθρον 3 ίϊάφ. στ'δι' άπροόπτους ϊαπάνας
  Άριθμ. Διαταγ. 115
  γεωργιος: α'
  ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  'Εχοντβς ΰπ'δψιν τό υπό χρονολογίαν 4 ΊουνίΌυ 1912 ψή-
  »ισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. θ. το3 ΰπ' αριθ. 4ί 3 Νόμου προτάσει τοΰ επί
  των Οίκονομικών Διοικοΰντος Επιτρόπου
  Έπιτρέπομεν την άτελή είσαγωγϊ;ν ίν Ηρακλείω υπό το3
  • Ξενάκη Λιανα καί συντο3?ίας ενός σιϊηρού χειροκινήτου στεμ-
  φυλοπιεστηρ!ο·ί μεθ' 'όλων των έξαρτημίτων τοι>.
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικων Διοικοϋντα Έπίτρίχίν
  άνατίθετατ ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού πχρόνχος Δια¬
  τάγματος.
  Έν Χανίοις τή 29 Ιουλίου 1912.
  Έν Όνόματχ τοθ Βασιλέως
  Ή Λιονκοϋο'α Έη:ανα(ϊτατ»κη Έπιτοοπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙ4ΑΚΗΓ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΛθΥΡθϋ
  Θ. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
  φ ρρ φ ρ
  χατ ίξοϊα Ϊημοσιει5σε(*ς ποινιχών άποφάσεων δραχ.
  Άνατίθησιν 8έ την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τόν επί
  ττ)< Δικαιοσΰνης καί των Οίχονομικών Διοιχούντας 'Επιτρόπους. ΉΙ/Δ»οιν;οΰο'α 'Ε-αναστατινη Έπντροπτι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ό Γραμματεύς Π. Μαρκαντωνάκης "Οτι άχριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 30 Ιουλίου 1912. Ό Γραμμ*τεϋς τής Διοικούτης Έπαναστ. Έπιτροπής Π. Μαρκαντωνάχης 'Αριί. Αιατάγ. 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθ. Δκχτάγ. 112 ΓΕΩΡΓΙΟ- Α'. ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ "Εχουσα ύπ'όψει τό 6πό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 ψή- ιρισμχ τής Έπαναστατικής των Κοητίόν Συνελεύσεως καί ό άθ 3 1ά ' Εχοντες ύπ' δψιν τϊ υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 ψή- ψβμχ τ% Ε*«ν*στ*τική·ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρον 3 εί. Ο . το3 υπ· άριθ. 413 Νόμου, προτάσει το3 επί των υικονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου 'Δποφα<ΐ{ζοΐιεν καί διατάσσομεν την άτελί) εισαγωγήν έν "Ηρακλείω υπο το3 ής η άρθρον 3 15ά9. θ'. τ=3 ύτ' αριθ. 413 ΝτΑου, -.οοιίιικ τού Ιπ των Οίκονομαών Διοι«3ντος Έπιτρόποο, Αποφασίζομεν κ*1 διατάσσομεν Έπιτρέπει ν* εισαχθώσιν άτελώς Ιν Ηρακλείω ύχό το3 Ν. Α. Καστρινάκη τα έςής μηχανήμΐτα ϊιά τόν άλευοόμυλόν τού. Μία άνθρϊκωτομηχανή (κινητήριον) δυνάμεως 64 ίππων μετά το3 άεριγόνου αότ(]ς, τής τροφοϊοτικής άντλίας τού καί τού ντ«- Ίτοζίτου το3 δϊατος. Διάφορα έξαρτήματα αυτών ήτοι τσιγκοκιίώτια, άξονε^ τρο- χαλίαι, κου^ινέτα σφίναι ΜλΪΟγΙ αέ στόπερ, λωρία των 250 χι- λιοστών πλάτους, μέτρα 15 των 160 χιλιοστών πλάτους, μέτρ* 17 κβίτών 70 χιλιοστών μέτρα 100. Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Δίοικο3ντ« 'Επίτροπον άνατίθησι την ϊημοσίευσιν αοΙ έκτε'λεσιν τοϊί παρόντος Διατάγ¬ ματος. Έν Χανίοις τη1 29 Ιουλίου 1912. Έν Όνόματι τού Βασιλέως "Η Έπαναστατικτι Δχοινητνχλ Έπχτροπίι Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΑΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ 'Αοιθ. ΑιατάγΐΛ. 110 γεοργιοσ: α' ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' δψειτο υπό χρονοοογίαν 2 Μαίου 1912 ■,'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΤΤΤΕητ
  τής Επαναστατικαί των Κοητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3
  15. θ'. τοϋ δ—* άοιθ. 413 Νόμου, προτάσΐει τοϋ επί των Οικο¬
  νομικήν Διοικοϋντος Έπιτρόπου,
  '4ποφα<ϊ{Γο««ν καί δτατάάϋοαεν Επιτρέπομεν την άτελή" εισαγωγήν Ι» Ηρακλείω ύχό τοϋ Άντωνίου Χατζιϊάκη ενός άχοστακτικοΰ άμίυκος των στεμφύ- λων τύχου νβΠΏΟΓβΤ. Είς τόν αότόν Ιχί των Ο;κονομικ'7>ν Διοικοϋντα 'Επίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγμα-
  τος.
  Έν Χανίοις τί) 29 Ιουλίου 1912.
  Έν ονόνατχ τοϋ Καΰιλέως
  Ή έπαναστατικτι διοτκητικίι Έπιτροπτΐ
  Α. ΜΤΧΕΛΤΔΑΚΗΣ
  Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  1) Μι5ς πετρελαιομηχανής δυνάμεως, 9 ίππων μεθ' άπάν-
  , των των έξαρτημάτων της.
  | 2) Μιας χειροκινήτου συσκευάς πρός τοποθίτησιν πλακώ»
  ; τϊελατίνας.
  3) Μιας ήλεκτοομηχανής πρός πβραγωγήν ήλεκτρικβϋ φωτός
  ϊυνάμ,εως 10,000 κυρίων μετά των έξαρτημάτων τη«.
  Ι Είς τόν αότόν ?πί των Οίκονομικών Διοιχοϋντ» Έπίτρβπον,
  • άνατ^θεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δ'ατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τη 24 Ιουλίου 1912. ,
  •Εν
  Αριθ. Δίατάν. Η)
  Γ1ΓΩΡΓΤΟ- Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"
  "Έγοντεο ύπ' ?ψει τό υπό -/ρίνολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  οισιχα τί)ί Έπανοίστατικήο των Κοητ<7>ν Συνελεύσεως κα! τό αρ-
  Λοθν 3 εϊάκ. θ'. το3 ύπ' άοιθ. 413 Νόμου προτάτει τοϋ Ιχί των
  Ο'ικονομικίόν Διοικοϋντος Έχιτρόπου.
  *Αποφα<ίίζοΗβν καΐ Δτατάόΰοιχβν Έπιτρ^πρμεν την ίτελϊ! εισαγωγήν διά τού 5ποτελωνε£ου Αγίας Ρα'λήνη: ΰχό τοϋ Ματ. Μαα-χλάκη, των κατωτέρω 3ιομηγανικ>7ιν ε''ϊ<ον χροωρισμένων διά τό έκείσε άτμοκίνητον έλαιοπιεστήριο'ν τού, 1) μιόχ άτμομηγανί); δριΓοντίου 21 ενός άτιχολέίητος Γαλλικοϋ συστήαατος μέ μίαν βουζέλαν κα? τ<7)ν λοιχδν έξαοτηαάτων 3) Ινος ελαιοτριίείου μετά ϊύο πετρών και των λοιπών Ιξαρ- ά αάτΜν 4) ϊύο ΰίραυλικών πιεστηρίων μετά πάντων των εξαρτημά- των αυτών 5) ΐί,ια; άντλίας θεριχάστοας ίογεϊον ζΰμης ϊοχεΕον ύδατος ά?όνων, τίογαλιών. άτιιολείιίτων σωλήνων και καπνοϊόχων ίερ- ματίνων Χωρίων κα' πάντων των ενέτικών Ιξαοτημάτων 6) ϊύο λείήτων'σάπωνος (20) φύλλων λαμαρήνας Βιά την λϊΐτουργίαν των λεβήτων και των λοιπήν Ιξαρ-ηαάτων ""7) 5ύο£εύγη »ετοών άλ'όρων κα? των λοιπών έΕαοτημάτων Ε'ΰ -όν αότόν €πί των Οικονοιΐ'κών Διοικοΰντα Έχίτροπον άνατίθεται ή ϊημοσίευσ-ς'καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ- Έν Χαν(ο-ς 29"Ιουλίου 1912. Έν ονόματι τοθ Βασιλέως Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικίχ Έπιτροπτι Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ Μ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ . Αιατάγ. 101 ΓΕ£_ΡΓΙΟ_Ϊ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟ¥ τ?ΑΛΗΝΩΝ Έχοντες ΰπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- φισμα τής Έπίχναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3 έίά?. θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, χροτάσει τίϋ επί των Οίκονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν Επιτρέπομεν την άτ=λτ} εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοϋ Ιωάν¬ νου Εμμ. Κουρουτάκη των εξής μηχανημάτων πρός χρήσιν τοθ *ν Χανίοις λιθογραφείοο τού. Οί Διοχνοΰντρς 'Ειίτοοηοτ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!! Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Θ. ΑΙΜΠΡΙΤΗ2 Αριθ. Διατάγ. 102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΚΑΑΗΝΩΝ βε ύπ' 5-1/βι τό υπό γρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- βιτμια τ"ο Εχαναστιτική; τ4ν ΚίτιτΜν Συνελεύσεως καί τ% ρθρον 3 Ιϊάφ. θ'. το3 ύπ' άο'θ 413 Νόμου, προτάσίΐ τβϋ επί των Οικονομικήν Διοικοϋντος Έχιτρόπου. *Απο6ηό{(θΜεν κα.1 Αιατάίίιίοιιεν Έχ'τρέπομεν την άττεΧή ε'ιιβγωγήν ίν Χανίοις υπό τ^Ο Χαρι- λάου Ραλάνγ) ίνόί ν.>«ί9υ κοινίΤκ λεγοΐλένου »Λο5τα'· κα^ ενός
  μικροϋ κιίωτίου κογλ'Μν πρός νρΐσιν τοϋ Ιν Ραίϊοϋγα Κισσά-
  μιυ Μεταλλείου Ρ. Βόγλη κα? χρησ·'μου ϊιά την φόρτωσιν τοβ
  Είς τόν αότόν έχί των Ο'κονοιχικ'ον Διοιχοϋντα Έπίτρίπον
  ται ή ϊημ,οσίευσιο καί έχτέλετις τοϋ παρόντος Διατβγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις'τή 24 Ιουλίου 1912.
  Έν ονόματι, τού Βασιλέως
  Ή Έκαναό'τα—κτι
  Α ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. ΚΠΥΝΛΟΤΡ
  β. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  •Αριθ. Διχτάν. 113
  ΓΕΩΡΓΤΟ": Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΟΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
  χεο ΰπ' ί'!<ει τό ύτό -/οονολογία* 4 Ίουνίου 1912 ψή- Φΐσμα τ?!ς Έχανβστατικί'; των Κοητών Συνελεύσεως καΐ το αρθρον 3 Ι?άφ. θ'. τοϋ ΰπ' αριθ 413 Νόιιου προτάσει τοϋ επί των ΟΊκονομικών Διοικοϋντος Εττιτρόπίυ ΆποφασίΓοιιεν καΐ διατάόΛομεν Έ*ιτοέχομεν την άτελϊ) εισαγωγήν Ιν Ηρακλείω υπο τβθ Έμμ. Μπαμιεϊοαη ένϊς σιϊηροϋ χειροκινήτου Στεμφυλοπιεστη- ρίου μεθ'δλων των Ιξαρτημάτων τού. Εις τόν αότόν επί των ΟΊκονομικών Διοικοθντα Έπίτροχον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τή 29 Ιουλίου 1912. Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως ,Η επαναστατικαί Διοικπτικίι Έπιτροπίι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ .
  "■ΠΙΙ
  _Ο4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ Ε,ΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' όψει τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου έ. ε.
  ψηφίσματα τί}ς Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως, τό
  άρθρον 7 τοϋ ύπ' αριθ. 26 τή£ 29 Μβρτίου έ. έ. Διατάγματος
  καί τό αρθρον 34 τοϋ ϋπ' αριθ. 737 Νόμου, περΐ Δημοσίου
  Λογισιικοϋ, προτάσει τοϋ επί των Οικονομικωσ Διοικοίντος
  Έπιτρόποι», στηριζομένη είς την ΰπ αριθ. 166 έ. £. όμόφωνον
  απόφασιν τής Διοικούσης 'Επαναστατικής Έπιτροπής,
  καί δεατά<Ι<Ιοιιεν Χορη(ΊΪΓ«»Λ*τ^3ι»3 προυΛολογισμοό των έξόίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο.λονομικών τής χρήσεως τοϋ 19ΐΐ άνϊτληρωμαίΐΛή πίΐτωτις εκ 3ρ. πίν;ε χιλιάίων υπό Κεφάλ. 18 και *?®?· 1 *Δι' εκτέλεσιν έκχττιχώ/ χπογίαιύν, συ^ίι- βαστικών πρά'εων καί δι' άμοιίας δικηγόρων.» Είς τόν επί των Οίκονομικοών Διοικοΰντα Έπίτροπον άνατίθΐ- ταιή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος. Έν Χανίοις τί) 2, Αύ-γούστου 1912. Έν Ό*ΟΛατι τού βασιλέως *Η Έπαναστατικίι Διοικοΰσα Έπιτοοπλ Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΓΝΑΟΤΡΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗ8 'Λ Διοικοι7ς Έπιτροπής.
  Ι Άττοφ. <66 " . Ή Έπιτρ οπή Λαίοθσα ΰ*'5ψει τό ύπ' αριθ. "**/|6)4 έ. ϊ. έγγραφον τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Οικονομικωσ το αρθρον 7 τού ύ-' αριθ. 26 τής 29ης Μαρτίου έ. Ι. Διατάγματος κΐί τό αρθρον 34 τοϋ 6π' αριθ. 7Ϊ7 Νίμ^,ινί/ιΐ1 Δημοσίου Λ π% Έγκρίνβι, οκω; 8ια-Δ««ίάγματος χορηγηθ/^ άναχληρωματική πίστωσις έκ ίραχμών πένε χιλιάδων (5,000) επί τού ε'ιδικοϋ πρίϋπολογισμοϋ των έςόίων τής Άνω:. Διευθύνσεως των Οϊ- κονομικών τής χρήσίως τού 1911 υπό τό Κεφ. 18 καί άρθρίν 1 «ίι' έκτέλίσιν δικαστικών άποφάσε<·ν συμίιίαττικών κράςεων κά? δι' βμοιίάς ίικηγόρων.)» Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τοϋ παρόντος είς τόν επί των ΟΊ- κονομικών Διοικούντα Έπίτροπον. 'Η Διοικοΰσα Επαναστατικαί Έπιτροπή ΑΝΤ. ΜΙΧΒΛΙΕΑΚΗϋ ΘΚΟΛ. ΛΓΜ11Ρ1ΓΗ2; Μ. Ρ. ΚΟΓΝλΟΓΡΟΣ ^ Αριθ. Πρωτ. 2800 » ιλΐίκπ. ΙϊιΟ Ό Νομάρχας Ρεθύμνης 'Γπ'οψει έχοντες 1) ότι πολλαί κύνες περιβ/ΐρίμενοι άνευ έπιτηρήσεως προςενοϋσι βλάδας εις άν«ρώχο«ς καί πράγματα 2^ το άρθρον 8 είαφιον γ' τού Νο,αου 19 καΐ ό) το αρθρον 615 τού ΙΙοινικού Νομου. Ιΐαραγγελλομεν τάδε Έκαστος ιίιοκτ^τη^ κυνός ύποχρεοϋται νά περιάγΐ) τοΰτον δίδΐμένον ευ")ύ; ίι' ής ήθελεν έκΟηΛωθί) νασημά τι ή έλάττωμα σοδχρ^ν να χροδαιντ] εις την φιμωτιν αυτού απολύτως άπαγ3- ρευομενου μετα την εΛθ^Λωτιν τού νοσήματος τ) έλαττώματος το^του να περιφέρεται ο κ^ν α'νευ φιμώτρου. Απαγορευεται απολύτως η είσοδος ή παραμονή οιουδήποτε κυνός εις τας άμπίλους ξενων υ'ιοκτητών. Κύνες των οποίων άμεΛείται ή κατα το» ά'.ω είρημένον τρό¬ πον έπΐόαλΛομενη έπιτήρησις, η οί οποϊοι ήθελον φοραθί) έντος αμπεΛων ξίνων ιθιο/ΐτητων ΰα συλλαμδανωνται υπο των άστυ- νομΐΛων ή οημοτικών όργανων, άφ' ού προηγουμένως νου&ετη- θωσιν οί κυριοι αόΐών /}τοι α? ού βίόοποιηθωσιν ότι οφείλουσι να συμμορφωθωσι πρός την παρούσαν διαταγήν. 2ίυΛλαμδβνονται ί,πισης καί Οανα;ωνονται οί άδεσπότως περι- φερομενοι κύνες. Οί παραίαται τής παρούσης αστυνομικάς διαταγής, ή'τις θί- λει ισχυσει απο τής όημοσιευσεων αυτής εν τή Έπισήμω 'ϋι- φημεριοι τής Κυβερνήσεως, θα τιμωρωνται συμφώνως τω α'ρθρ. 0'15 τού Ιΐίΐνικου Νομου η δέ ίφαρμογή αυτής άνατιθε- ται εις τα ίστυνομικα καί θημοτΐΛα οργανα. Εγένετο έν Ρΐθϋμν,β τι) 23 Ιουλίου 1912. Ό Νομάρχας Ρεθύμνης Γ. Δοκουμεζέδης Ό 'Υ)γραμματεύς Σ. Μ. Ιΐαπαμαρκακης τοΰ'£θνικοτ} Τυπογραφείον