91543

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —' ! -Ά " >ϊ!ν * '*! '*
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ίΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
  ΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοος τή -Ο Αυγούστου Ί9ι2 αΡ'θ· 6-
  Αριθ. Διατάγ. 100
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ Ε,ΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τα άπό 2 Μαρτιου κ,χί 4 Ίουνίου 1912
  Ψηφίσματα τής Έπα,ναστατικής των Κοητών Συνελεύσεως,
  το άρθρον 3 τοΰ ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 Ψτιφίσματος τής
  Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτγι καί τό άρθρον 36 τοΰ
  ύπ' αριθ. 737 Νό(Αθυ περ: Δημοσίου Λογιστικοΰ" προτάσει
  των επί των ΈσωΤερικ,ών καί Οίκ,ονομικών Διοικ, Επιτρο¬
  πών, στηριζομένη είς τγ;ν ύπ' άρ·θ. 169 έ.ε. όμόφωνον από¬
  φασιν τής Διοικουσ-ης Έπ*ναστατικής Έπιτροπής.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Χορηγεϊται επί τοΰ είδικοΰ Προυπολ^>γισμοΰ των έξόδων
  τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των 'ιΐ/σωτερικ,ών τής χρήσεως
  1911 κα,Ι υπό ίδιον κεφάλαιον κα'ι άρθρον ΪΛτακτος πίστωσις
  έκ δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4,000) «Διά την πληρω¬
  μήν των όφειλομένων είς τό έν Αθήναις Λυσσιατρεϊον
  Παμπούκη».
  Είς τούς α,ύτούς επί των Έσωτερικών κχϊ Οί/<.ονομ,ικ,ών Διοαουντα; Έπιτρόπους άνατίθετα,ι ή δϊ)ΐ*ο«ίευσ ς καί έκτέ · λεσις τοϋ παρόντος. Έν Χανίοις τή 2 Αύγοΰστου 1912. Έν Όνόαατίΐ τοθ Βασιλέως 4*Η Λιοικοΰσα ΈηανασΓατικη Έπττοο·τίι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Θ.ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ.Ρ.ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ μπουκη θα ύποβάλτι τό Δημόσιον είς οΊκαστικάς δαπάνας άνωφελιϊς καί συνεπώς παρίσταται κίνδυνος ζημίας αύτοϋ. Ίδοΰσα καί τό άρθρον 3 τοΰ ΰπ' αριθ. 93 τοϋ 1911 ψιηφίσματος της Συνελεύσεως καί τό άρθρον 36 τοΰ ύπ' αριθ. 737 Νομου. Άποφασίζει παμψηφεί Έγκρίνει, δ'πως διά Διατάγαατος χορηγηθγ επί τοϋ Εί- δικοΰ Προυπολογισμοΰ των έζόδων τής "Ανωτ. Διευθύνσεως των Ιι,σωτερικών τής χρήσεως 1911 κα,Ι υπό ίδιον Κεφά¬ λαιον κα,Ι άρθρον Εκ,τακτος πίστωσις έκ δραχμήν τισσάρων χιλιάδων (4000) «Διά την πληρωμήν των όφειλομ,ένων είς τό έν Αθήναι; Λυσσιατρίϊον Παμπούκη» καί Άνατίθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τού; επί των Έσωτερ.κών καί Οίκονομικών Διοικούντα,ς Έπιτρόπους. Ή Διοικοϋσα 'Επαναστατικη 'Επιτροπη Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ "Ο Γραμματεύς Π. %Ιαρκαντω'άκης "Οτι άκριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τί) 4 Αΐγούστου 1912. Ό Γραμματεύς τής Διοικούτης Έπαναστ. Έπιτροπής Π. Μαρκαντωνάκης Άοιθ. Διατάγμ. 72 ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ 'ΕπαναίΙτατικη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τάς έν τώ ύπ'άοιθ. 137 τΛς 2 Αυγούστου 1912 πρακττκφ αποφάσεως τΛς Λιοικ. ΈπαναΛατικΛς 'Επιτροπής. Αριθ. Άποφ. 169 Ή 'Επιτροπή Λαβούσα ΰπ' δψει τό ύπ' ά|»ιθ. 3003/1537 *· ^· έγγραφον τή; Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτερικών κχί 2ϋ«πτομένη, δτι ή περαιτέρω καθυστέρησις των υπό τοΰ Δηα,οσ ου όφειλομένων είς τό έν Αθήναις Λυσσιατριΐον Π α¬ ί Έχοντες ύπ' δψει τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 1912 ψηφίσματα τής Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό ά'ρθρ. 7 τού ύπ' άριθρ. 26 τής 29 Μαρτίου έ. Ι. Διατάγματος καί τό αρθ. 34 τοϋ ύπ αριθ. 737 Νόμου «περί Δημοσίου Λο- γιστικοϋ» προτάσει των επί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημοσ. Έργων καί επί των Οΐκονονομικών Διοικ. Έπιτρο- πων, στηριζομένη είς την ύπ'αριθ. 164 έ. 2. δμόφωνον από¬ φασιν τής Διοικούσης Έπαναϊτ. Έπιτροπής. Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν , Χορηγοϋνται επί τού Είϊικού Προυπολογισμόν των έξόδων τί|ς Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των 1 Δημοσ. Έργων τής χρήσεως το3 1911 αί έπόμεναι άναπλη- ρωμχτικαί πιστώτεις. 1). 'Υ«ό Κεφ. 2κ*ιαρθ. 6 «Δι'δδοιπορι*ά Ιςο3α καί πασάν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  σχετικήν δαπάνην ίιά τόν έλεγχον των Δημοσίων ίργων» Δραχ.
  2.20".
  2). Υπό Κεφ. 2 καϊ αρθ. 13 «Δι1 άποζημιώσεις των ύχό
  τοθ Δημοσίου καταλαμίανομένων κτημάτων.» Δραχ 40,000.
  3). Υπό Κεφ. 2 καί αρθ. 15 «Δι' έπισκευάς κτιρίων ύπαγο-
  μένων είς την Ανωτ. Διεύθυνσιν των Έσωτερικών.» Δραχ.
  2.000.
  4). Υπό Κεφ. 2 αρθ 16 «Δι'έπισκευάς κτιρίων υπαγόμε¬
  νον είς την Άν. Διεύθυνσιν των Ο'ικονομικών.» Δραχ. 2.000.
  Είς τούς αύτεύς επί τής Δημ. Ασφαλείας καί των Δημ.
  Έργων καί των Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόπους άνατίθεται
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος.
  Έν Χανίοις τί} 1 Αΰγούστου 1912
  '*Κν ονόματι τού Βασιλέως
  'Η Διοικοθσα ΈπαναστατΛκη 'Ε-ντροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!!
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  θ. ΑΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Ή Διοικοΰσα Επαναστατικαί Έπιτροπίι
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΛς έν τώ ύπ' αριθ. 134 της! Αύγούο"του; 1912 πρακτικω,
  αποφάσεως τής δτοικούσ"ης Έπαναστατικας Έπιτροπης
  Αριθ Άτοφ. 164
  Ή 'Επιτροπή
  Λαίοϋσα ϋι' δψει τα ύπ' αριθ. 3ββι/ΐ8*β χ<31' ^'/Μβο έ. ε· εγγραφα τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής ίημ. Ασφαλείας καί των Δημ. Έργων, τό αρθ. 7 τού Ιπ' αριθ. 26 τής ?9 Μαρτίου έ. ε. Λιατάγματος καί τό άρθρ. 34 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμου *Αποφα<ίίζει ΙΙαμ«|τηφεί, Έγκρίνει, όπως διά Διατάγματος χορηγηθώπιΐ επί τού ΕΊ- δικού Προυπολογισμοϋ των έξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημ Ασφαλείας καί των Δημ. Έργων τής χρήσεως τού 1911, αί έ-όμεναι άναπληρωματικαί πιστώσεις: 1.) "Υπό Κεφ. 2 καί α'ρθ. 6 «Δι' όδίΐπορικά εξοδα καί πασάν σχετικήν δαπάνην διά τόν έλεγχον των Δημοσίων Ιργων» Δραχ. 2,000. 2.) Υπό Κεφάλ. 2 καί ά'ρθ. 13 «Δι' άποζημιώτεις την ΰπότοθ Δημοσίουκαταλαμίανομένωνκτημάτων.» Δραχ. 40,000. 3.) "Υπό Κ«φ. 2 καί αρθ. 15 «Δι1 έπισκευάς κτιρίων ύπα- γομένων είς την Άν. Διεύθυνσιν των Έσωτερικών.» Δοαν: 2,000. * Ρ * 4 ) Υπό Κεφ. 2 καί αρθ. 16 «Δι' έπισκευάς κτιρίων ύπαγομίνων είς την Ανωτ: Διεύθυνσιν των Οίκονομικών.» Δραχ: 2,000. καί Άνατιθτσι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τούς επί τής Δημ. Ασφαλείας καί των Δημ. Έργων καΐ επί των Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόπους. Ή Λιοικοϋο'α Επαναστατικαί 'Εκιτροπτι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΣ Μ. ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ Θ. ΛΙΜΙ1ΡΙΤΗΣ Ό Γραμματεύς Η. Χ. Μαρκαντω<αχης Οτι ακριίές ί~όσχασμα Έν Χανίοις τί| 1 Αύγούστου 1912 Ό Γρχμματίύς τής Επαναστάτας Διοικούσης Επιτροπήν Π. Χ. ϋΐαρκαντωνάχης Άριθμ Διατάγ. 75 σίου Λογιστικόν προτάσει των επί τής Δημ. Ασφαλείας κΐΐ των Δημ. "Εργων καί επί των Ο'ικονομικών Διοικ. Επιτρο¬ πών στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 167 έ. Ι. ίμόφωνον απόφα¬ σιν τής Διοικούσης Επαναστατικήν Έπιτροπη"ς. Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν Χορηγείται επί τού Ε'ιδικοΟ Προυπολογισμοϋ των έξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημ. Ασφαλείας καί των Δημ. "Ερ¬ γων τής χρήσεως τοθ 1911 *αί υπό ίδιον Κεφάλαιον καί άρθρον- εκτακτος πίστωσις έκ ίραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4,000) «Διί· την αποπεράτωσιν τής εγκαταστάσεως καί τής κατασκευής τού έναερίου τηλεγράφου ά~ό Σητείας είς Ίεράπετραν, "Αγΐβν Νικόλαον καί Νεάπολιν καί άπό Ιεραπέτρας είς Βιάννον* καί διά προμήθειαν σιδηρου σύρματος εψευδαργυρωμένου διά την σύνδεσιν τής γραμμάς Σητείας-Ίεραπέτρας». Εις τους αΰτοΰς επί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημοσ. Έργων καί επί των Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόποκς άνατίθε¬ ται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος. Έν Χανίοις τη 2 Αύγούστου 1912. Έν Ονόματι τού Βασιλέως Ή Χ οικοϋόα Έπαναϋταττκη Έπιτροπη Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. Ρ ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Ή Αιοικοί?ο"π Επαναστατικαί Έπιτροπη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τής έν τφ ύη' άριθ.136τής 2 Αύγούστου 1912 πρακτνκώ αποφάσεως της Δτοικοϋο"ηί; Έπαναιΐτατνκής Έπιτροπής Αριθ. Άποιρ. 167 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ "Εχοντες υκ' όψει τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 1912 Ψηφίσματα τής Έπαναστατικής των Κρητών Σ^ελεύσεως, τα ύπ αριθ. 8426 καί 8517 έ. ε. εγγραφα τής Ταχυδρομικής Λαί Ιηλεγραφικής Διευθύνσΐως Κρήτης, τό άρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 93 τού 1911 Ψηφίσματος τής Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτη κα. τό άρθρον 36 το·3 ύπ' αριθ. 737 Νόμου, περί Δημο- Ή 'Επιτρ οπ ή Λαβούσα ύπ' 5ψει τα ύπ' αριθ. 8426 καί 8517 έ.έ", γγρ τής Ταχυδρομικής καί Τηλεγραφικής Διευθύσεως Κρήτης, τάς ΰπ'άριθ. 3 καί 4 της 16 ΊουΛΐου 1912 έκθέσεις τοθ έκ τής Ελληνικάς Τηλεγραφικάς υπηρεσίας μετακληθέντος ειδικοϋ τηλίγραφικοΰ ύχαλλήλου Α. Πετροπούλοι», τό άρθρον 37 το3 ΰχ'αριθ 93 τού 1911 Ψηφισματος τής Συνεκεύσεως των Έλ¬ λήνων έν Κρήτί], ώς καί τό άίρΰρον 36 τού ύπ' αριθ. 737 Νο- μου χερί Δημοσίου Λογιστικόν. Σκεπτομένη δ ότι χϊρίσσαται άνάγκη άναπόφευκτος πρό; χορηγίαν τής ζητουμένης έκτάκτου χιστώσεως χαί λόγω των των συμφερόντων τού τε Δημοσίου καί των ανταποκρινομένην άλλά καί διότι ή διακοπή των άρξαμένων ήδη εργασιών θά γίν^ πρόξενος ν' άποδώσιν επί ματα'ω α: μέχρι τοθδε γενίμ;να·. ?*- πάναι εις βάρος τού Δημοσίου. Άποφασίζςι παμψηφεΐ Έγκρίνει, όπως διά Λιατάγματος χορηγηθί) έ'κτακτος πί¬ στωσις έκ δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4,000) επί τοϋ Είδικοΰ ΠρουπολογισμοΟ των έξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημ. Ασφαλείας *αί των Δη,α,οσ. Έργων τής χρήσεως τού 1911 υπό ίδιον Κεφάλαιον καί άρθρον «Διά την αποπεράτωσιν τής έγκαταστάεεως καί τής κατασκευάς έναερ^ Τηλεγράφου άπο Σητείας είς Ίεράπετραν, Άγιον Νικόλαον καί Νεάπολιν καί άπό Ιεραπέτρας είς Βιάννον, καί διά προμήθειαν σιδηροϋ σύρ- ματος εψευδαργυρωμένου διά την σύνδεσιν τής γραμμής Σητείας Ιεραπέτρας.» καί Άνατιθησι την εκτέλεσιν τής παρού—ις είς τούς επί τής Δημ· Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων καί επί των Οικονομικωσ Διοια. Έπιτρόπους. Ή Διοικοϋσα Έ-αναστατικτι ΈπιτροηΛ Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗ5 Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ Ό Γραμματεύς Π. Μαρκαντωνάκης "Οτι άκριβές άχόσπασμα· Έν Χανίοις τί) 5 Αΰγούστοο 1912 Ό Γραμματεύς τής Διοικούσης Έπαν. Έπιτροπής Π. Μαρχαντωνάχης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «ΟΤ
  Αριθ. Διατάγ. 53
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' δψει τό άπό χρον. 2 Μαρτίου έ. ϊ. ψή-
  φισμα της Έπαναστατικ,ης των Κρητών Συνελεύσεως τό
  άρθρον 46 τοΰ Άστικοΰ Κώδικος προτάσει τοΰ επί των
  Έσωτερικών Διοικοΰντος Έπιτρόπου.
  ' Αποφασίζομεν χαΐ διατάσσομεν
  "Αρθρον 1) Έγκρίνομεν τό συνημμένον <ο^ε Καταστατι¬ κόν τοΰ έν ΙΙαλαιοχώρα ίδρυθεντος Συλλόγου υπό την έπωνυμίαν α'Αναγέννγ]σις». Κα,ί ίΓ.ιτρέπομεν την ενέργειαν των υπό τοΰ Κχταστα- τικοΰ τούτου όρ'ζομένων εργασιών. Άρθρον 2.) Ό Συλλογος όφείλει νά υποβάλη κατ' ϊτος τόν Ισολογισμόν αΰτοΰ είς την Άνωτε'ραν Διεύθυνσιν των Έσωτερικών πρός έγκρισιν. "Αρθρον3.) Πασά τροποποιήση τοΰ Καταστατικοΰ τούτου δέον νά υποβάλλωνται πρότερον είς την Άρμοδίαν Ανω¬ τέραν Διεύθυνσιν. "Αρθρον 4.) Ή παροϋσα έγκρισις δύναται ν' ανακληθή έν περιπτώσει παραβάσεως δρου τινός τοΰ έγκρινοιιένου Κα¬ ταστατικοΰ ·»ΐ τοΰ παρόντος Δια,τάγματος. Ό Ήμέτερος επί των Έσωτερικών Διθικών Έπίτροπος θέλει δημοσιευσΥ) κ»ί εκτελέση τό παρόν Διάταγμα. Έν Χανίοις τ?) 20 Άπριλίο» 1912 Έν Ονόματι τού Βασιλέως *Η Δτοτκοΰσα Έπαναστατικη Έ-ντροπη Ό Πρόεδρος Τα μέλνι Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ!! Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΒΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤοΟ έν Παλαιοχώρα έδ-ρενοντος Σελύ-νον α ή Αναγέννησιν» Α'Σκοπός κα Μέσα "Αρθρον 1. Συνισταται σύλλογος έν Παλαιοχώρα υπό την επω/υμίαν «Σύλλογον Σελύνου ή Άναγέντισις» σκοπός τοΰ ό- ιτοίου είναι ή πνευματικαί), τιθική καί πρακτική μόρφωσις καί ή σωματιχή έκγύμνασις των Ιαυτοΰ μελών καί τϊϊς κοινωνίας. "Αρθρον 2. Τόν οκοπόν τοΰτον θέλει έπιδιώξει δι' ιδρύ¬ σεως ίδιωτικοϋ Ήμιγυμνασίο έν Παλαιοχώρα, βιβλιοθήκης καί άναγνωστγιρίου, σκοπευτηρίου καί γυμναστΥΐρίου, άγρο- κηπίου , διά τελέσεως άγώνων, διά διάλεξεω«, της μετ'άλ- λων συλλόγων έπικοινωνίας, καί διά παντός «λλου μέσου την επιτυχίαν αύτοΰ άφορώντος. Β! Μέλη. "Αρθρον 3. Μέλος τοΰ συλλόγου δύναται νά γίνη πας συμ- μ.ορφούμενος πρός τάς διατάξεις τοΰ παρόντος χαταστα,τικοϋ. "Αρθρον 4. Τα με'λη διακρίνονται είς τακτικα άντεπιστίλ- λίντα καί έπίτιμα. Οί προκατχβάλλοντες δραχμήν μίαν δι' έγγραφήν καί πληρώνοντες μηνιαίως λεπτά πεντήκοντα, λο- γίζονται τακτικα μέν μέλη έφ' δσον ευρίσκονται έντός τίς επαρχίας, άντεπιστέΎλοντα δέ έφ' δσον οΊαμένουσιν έντός αύτη;. Έιτίτιμα μέλη προνείνονται υπό τοΰ Συμβουλίου καί έκλε'γονται υπό τοϋ συλλόγου οί παρασχόντες η οί δυνάμενοι να παράσχωσιν έξαιρετικάς ύπΥΐρεσίας είς τόν σύλλογον. "Αρθρον 5. Τα τακτικα μέλη τοΰ Συλλόγου μετέχουσι των συνελεύσεων καί πάσης ενεργείας τοΰ συλλόγου έκτελοΰσι μετά προθυμίας τάς άποφάσεις αύτοΰ ώς καί τάς τοΰ διοικτιτικοϋ συμβουλίου, υπέρ της επιτυχίας τοΰ σκοποΰ τοΰ συλλόγου, ΰποβάλλουσι προτάσεις κατά τάς συνίλεύσεις, λαμβάνουΐι έν α,ΰταϊς τόν λόγον επί παντός ζητήματος καί Εχουσι τα συμ- πεπληρωμένον Ιχοντα τό 18 ττΐς ήλικιας αότών ίτος τδ δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι. Των δικαιωμάτων τούτων άπολαύουσιν καί τα έπίτιμα μϊλϊ). "Αρθρον 6. Τακτικόν μέλος καθυστεροΰν την μηνιαίαν συνδρομήν αΰτοΰ στερεϊται τοΰ δικαιώματος τοΰ ψγ,φίζειν, διαγράφεται δ' έκ τοΰ μητρ(ί>ου των μ,ελών, εάν ή καθυστέ¬
  ρησις αυτή ΰπιρβη έζαμηνίαν καί έπαναγράφτιται αποφάσει
  τοϋ διοικητικοΰ συμβοολίου άμα τ^ϊ καταβολ^ των καθυ-
  β-τερτιμένων.
  Γ! Δωρηται κα εύεργέταχ
  "Αρθρον 7. Οί προσφέροντίς είς τόν σύλλογον ποσόν άπό
  50—Ιδθδραχμών τί άντικιίμενα Εσης άξίας άνακιορΰσονται
  δωρηταί, οί δέ άπό 150 δραχ. καί άνω εύεργέται αποφάσει
  τοΰ Συλλόγου.
  Δ! Πόροι
  "Αρθρον 8. Πόροι τοΰ Συλλόγου ιΐναι: α'. αίτιον έγραφο-
  μένων μελών προκαταβολαι, β'. αί συνδρομαί των μελων,
  γ'. Εκτακτοι συνεισφοραι, δ'. δωρεαι *αί κληροδοτήματα, ε!
  ϊκτακτ» εσοδχ των τμημάτων εκ των κανονισμών αυτών
  άπορρέοντα, στ! οί τόκοι των κεφαλαίων τοΰ συλλόγου.
  Ε! Διοίκησις
  "Αρθρον 9. Ό σύλλογος διοικεϊται υπό δεκαιξαμελοΰς
  συιιβουλίου αποτελουμένου έξ ενός προέδρου, δύο άντιπρο-
  έδρων, ενός γινικοΰ καί ενός ιίδικοΰ γραμματέως, ενός τα-
  μ,ίου, καί δέκα συμβούλων ίίς ούς άνατίθινται τα καθή-
  κοντα των διαφόρων τμημάτων τοΰ συλλόγου των έν
  τω 2φ άρθρφ άναφερομένων δι'αποφάσεως τοϋ διοικητοΌϋ
  συμβουλίου.
  "Αρθρον 10. Τα μίλη τοΰ συμβουλίου έκλίγονται υπό
  την ίδιόττιτά των έκ των τακτικών τοΰ συλλόγου μελών
  άνά διετίαν καί κατά την πρώτην τακτικήν συνέλευσιν διά
  μυστικης διά ψ-ηφοδελτίων ψηφοφορίας καί σχετικαί πλίΐ-
  οψηφίας.
  "Αρθρον 11" Έντός όκτώ ημερών άπό των αρχαιρεσιών
  γίνεται ή παράδοσις καί παραλάβη μεταξΰ παλαιοθ καί νέου
  συμβουλίου.
  "Αρθρον 12. Τό συμβούλιον συνεδριάζεΐ τακικώς κατά
  την α'. Κυριακην έκαστον μηνός καί έκτάκτως, οσάκις π*ρα-
  σττί άνάγκη, προσκλήσει τοΰ προίδρου, ί οσάκις τέσσαρα
  τακτικα μέλη αίτήσωσι τουτο εγγράφως καί τιτιολογγιμένως:
  ευρίσκεται δ' έν άπαρία παρόντων έπτά τουλάχιστον έκ των
  μελών αύτοΰ, διά πασάν δμως απόφασιν λνιφθησομένην έν
  αύτω άπαιτοϋνται πέ^τε τουλάχιστον ψηφοι υπέρ αυτής, έν
  Ισοψηφία; νικ^ ή ψηφος τοΰ προέδρου.
  "Αρθρον 13. Μέλος τοΰ συμβουλίου έκλεϊψαν η παρε-
  —ΐθέν τ, άπουσιάζον επί τρείς τακτικάς συνεδριάσει αΰτοΰ
  άδικαιολογητως, άποδεικνυομένηί εγγράφως της μή προσ¬
  ελεύσεως αύτοΰ, άντικαθίσταται δι' έκλογης νέου τοιούτου,
  έκτάκτως πρός τουτο συνερχομένου τοΰ συλλόγου κατόπιν
  αποφάσεως τοΰ συμβουλίου.
  "Αρθρον 14. Τό συμβούλιον άποφασίζει περί λήψεως παντός
  μίτρου συντελοΰντος είς την εκπλήρωσιν τοΰ σκοπ&ΰ τοϋ
  συλλόγου διευθύνει καί διαχειρίζεται την περιουσίαν αύτοΰ,
  συντάσσει τόν προϋπολογισμόν καί άπολογισμόν εκάστου
  Ιτους, οΰςΰποβάλλειδιά τοΰ προέδρου είς την. γεν συνέλευσιν,
  άποφασίζει περί διαθέσεως των έκτάκτων:δαπανων των έν
  τω προϋπολογισμώ άναγραφομένων, έγκρίνει την ετησίαν λθ-
  νοδοσίαν καί συντάσει τοϋς είδικούς κανονισμοΰς των διαφόρων
  τμημάτων τοϋ συλλόγου, ούς ΰποβάλει είς την ϊγκρισιν αύτοϋ.
  "Αρθρον 15. Ό πρόεδρος προίσταται τοΰ συλλόγου διευθύ¬
  νων τάς συνελεύσει αΰτοΰ ώς καί τάς συνεδρίας τοΰ συμβου¬
  λίου έκπροσωπεϊ τόν σύλλογον κατά πάσας τάς σχέσιις καί
  ενεργείας αύτοΰ καί ενώπιον πάσης άρχης φροντίζει περί της
  ΚΦΗΜΕΡ'ϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  άκρικβοϋς εκτελέσεως των άποφάσεων τοΰ διοικητικοΰ συμβου¬
  λίου καί των τοΰ συλλόγου, ύπογράφει μετά τοΰ γιν. γραμ-
  αατέως παν ϊγγραφον τα πρακπκάκαί τα πτυχία των μελών,
  έκδ-'δει τα /ρηματικά έντάλματα. πληρωμης, έξδλέγχει κατά
  τριμηνίαν τό ταμείον καί τούς λοίποΰς ύπολόγους διαχειριστάς
  καί λογοδοτιϊ κατ' Ιτο; ενώπιον της συνελεύεως. Τοΰτον δέ
  άπαντα η κωλυόμενον αναπληροί έκ περιτροπής ό ετέρας των
  άντιπροέδρων.
  "Αρθρον 16. Ό γίν. γραμματεύς εκτελεί πάσαν την γρα-
  φκήν υπηρεσίαν τοΰ συλλόγου τηρών την σφρα,γΐδ* καί τα
  «ναγκαιοΰντα βιβλία, βοηθούμενος είς τούτου υπό τοΰ είδικοϋ
  γραμματέως δστις καί αναπληροί αυτόν άπαντα η κωλυώμε-
  νόν.
  "Αρθρον. 17. Ό ταμίας «νεργεΐ πάσαν είσπραξιν εκδί¬
  δων διπλοτύπους άποδείζεις, εκτελεί τάς πληρωμάς των
  υπό τοΰ πρόεδρον εκδιδομένων ένταλμάτων, ύποβάλλει χαθ"
  έξαμηνίαν κατάστασιν έμφαίνουσαν τα εσοδα τοΰ Συλλό¬
  γου καί κατάλογον των καθυστερούντων την συνδρομήν αυ¬
  τών μελών πρός ενέργειαν των έν τω 6 άρθρω άναφιρομέ-
  νων, είναι προσωπικώς ΰπεύθυνο; διά πάν ?λλε·μμα τοΰ
  ταμείου καί δέν δύνανται νά τηρίί παρ' αύτω πλέον των
  είκοσιν δραχμήν ΰποχρεούμινο; νά καταθέτη πάν πλίόνασ-
  .α έν τψ ταμ ευτηρίω έπ' ονόματι τοΰ συλλόγου, κράτει
  έ καί τα σχετικά βιβλία.
  Στ'. Περι έξελεγκτικής έΛιτροπης
  "Αρθρον. 18 Κατά την α τχχ,' κην συνέλευσιν εκάστου
  ϊτους ό σύλλογος έκλέγει έκ των μελών αΰτοΰ τρΐμελη έξε-
  λεκτικην επιτροπήν, ήτις έξελέγχει την έν γένει διαχείρι¬
  σιν των χρημάτων τοΰ συλλόγου. Την δ' άμέσως επομένην
  τακτικήν συνέλευσιν ΰποβάλλει είς τόν σύλλογον την επί
  τούτω λεπτομερή αυτή"; Ι"κθεσιν. Μέλος τοΰ Συμβουλίου
  δέν δύναται νά εκλεγή καί μέλος της έξελεγκτικής έπιτροπή;.
  Ζ'. Περ σννελεύσεων.
  . Άρθρον 19. Ό σύλλογος συνέρχεται τακτικώς μέν δι
  τοΰ Ιτους καί έκτάκτως, οσάκις παραστη άνάγκη, προσ-
  χλήσει τοΰ προέδρου η τη έγγράφφ καί ήτιολογημένη αϊ-
  τήσει δέκα τουλάχιστον μελών αύτοΰ ευρίσκεται ό' έν άπαρ-
  τία παρόντων τού έν:; τρίτου των τακτικών αύτοΰ μελών
  κατά την τρίτην πρόσκλησιν, κατάδέ την δευτέραν παρόν¬
  των όσωνδήποτε μελών.
  Άρθρον. 20. Ή πρώτη τακτικη συνέλευσις γίνίται
  την προτελευταίαν Κυριακην Αΰγοΰστου εκάστου ετους καί
  ή διυτέρα την προτελευταίαν Κυριακην τοΰ Σεπτίμβρίου.
  Μη κατορθωθείσης κατά την πρώτην πρόσκλησιν άπαρτίας,
  ό σύλλογος συγχαλεϊται αύθις τάς άμέσως επομένας Κυρι¬
  ακάς των μηνών τούτων, είς δέ τάς έχτάκτους συνελεΰσεις
  καθ" ημέραν οριζομένην έντός χρονικόν διαστηματος μή
  υπερβαίνοντος την έβδομάδα άπό της α' προσκλήσεως.
  Άρθρον 21. Κατά την τακτικήν συνέλευσιν Αϋγούστου
  ό σύλλογος άκούίΐ την λογοδοσιαν τοΰ συμβουλίου καί προ¬
  βαίνει είς εκλογήν τής έξίλεγκτικής έπιτροπής καί τοΰ
  διοικη-τικοϋ συμβουλίου, εάν συμπίπτη ό χρόνος τής ^ιετίας
  Κατά την τακτικήν συνέλευσιν Σεπτεμβρίου άκούει την
  ϊκθίσιν τής έζελεγχτικής έπιτροπής ψηφίζει τόν άπολογισ-
  ■:όν καί τόν προϋπολογισμόν τοΰ συλλόγου, καί άποφασί-
  ιι περί παντός μέτρου την προαγωγην τοΰ συλλόγου άφο-
  ρώντο; .
  "Αρθρον 22.) Αί αποφάσει; τοΰ συλλόγου λαμβάνονται
  κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών έν ίσοψηφία την
  νικδσαν ϊχει ό πρόεδρος. Επί προσωπικών ζητημάτ'ων ό
  σύλλογος άττοφασίζει διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψη-
  φοφορίας.
  Η' Γεν. Διατάξεις
  "Άρθρον. 23 Ό σύλλογος έορτάζει την 25 Μαρτίοο.
  "Αρθρον. 24 Ό σύλλογο; ϊχει σφραγΐδα κα) λάβαρον
  την εθνικήν σημαίαν, φε'ροντα ώ; Ιμβλπμα τόν δικέφαλον
  άετόν την έπωνυμίαν τοΰ συλλόγου καί την χρονολογίαν
  ττς ιδρύσεως.
  Άρθρον 24. Άπαγοριύεται αυστηρώς ή ανάμιξις πολι¬
  τικών καί προσωπικών ζητημάτων είς την καθόλου δρασιν
  τοΰ συλλόγου, ό δ' ύπαίτιο; της τοιαύτης άναμίξεως δίαγρά-
  φεται των μελών αύτοΰ αποφάσει τοϋ συλλόγου.
  Άρθρον. 25. Έν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ συλλόγοο
  ή περιουσία αΰτοΰ δΊατίθεται υπέρ των κοινοτικόν ίδρυμά-
  των τί;; Παιοχώρα;.
  "Αρθρον 26. Παν ζητηαα μή προβλεπόμενον υπό τοϋ
  παρόντος καταστατικόν λύιται αποφάσει τοΰ Συλλόγου.
  "Αρθρον. 27 Έξαιρετικώς τό πρώτον έκλεχθησόμίνον
  συμβούλιον θέλει διοαεϊ μεχρι τοΰ Δύγούστου 1914.
  "Αρθρον. 28. Τό παρόν καταστατικόν άναγνωσθέν καί
  ψηφισθιν κατ' άρθρον σήμερον την 4 "Απριλίου 1912 καί
  ΰπογραφέν υπό τώ; εγγραφέντων μελών δεν δύναται νά τρο-
  ποποιηθί) ειμή δταν αΐτησωσιν έγγράφω; τουτο τα δύο
  τρίτα. των τακτικών χΰτοΰ μελών χωρίζ νά μ.εταβάλλωσι
  τόν σκοπόν τοΰ συλλόγου.
  Έν Παλαιοχώρα; τί) 4 Απριλίου 1912.
  ("Επονται αί ΰπογραφαί των μελών.)
  Αριθ. Πρωτ. 3748
  » Διεκπ. 2656
  ΑΧΤΓΗΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  "Εχοντες ίιπ' όψει την ΰπίδληθεΐσαν ημίν υπό χρονολογίαν 12
  Ιουλίου 1912 έκθεσιν το3 Αστυϊάτρου τνΐς πόλεως Ηρακλείου,
  «ερί τίς τηρουμένης καθαριότητος είς τ* «ν τη χόλει ταύτ^ μα-
  γβιρεϊα, διά τής οποίας άναφερει ημίν, έ'τι τα πλείστα τούτων
  καριστώσι θέαμα ίλεεΐνόν εξωτερικώς χαί εσωτερικώς, έν σχέσει,
  πρός την καθαριότητα καί ότι όχι μόνον τα πρός μαγείρείβν ύλιχ»
  εισί νόθα καί τα σχιύη ά>άθαρτα καί άκασιτέρωτα, άλλά καί έν
  πολλοΤς τούτων Ιχουσι συνϊυάσει οί ιδιοκτήται αυτών μαγειρεϊον,
  οΐνοπωλεϊον καί σταϋλον άκάθαρτον καί άποίίίοντα άνυιτόφορον
  καί άνθυγιεινήν δυσεσμίαν, πρός βλάβην τής ύγείας των είσερ-
  χομενων καί των περιοίκων έν γένει.
  Εντελλόμεθα πρός πάντας τούς ιδιοκτήτας μαγειρείων'
  1) Νά άπομακρϋνωσι τούς σταύλους τούς όποίους 8ιατηροΰ9ιν
  έντός των μαγειρείων.
  2) Νά άΐβεστώνωσιν επί τί)ς προσόψεως κ«ί εσωτερικώς κ«ϊ«
  δεκαπενθήμερον τουλάχιστον τούς τοίχους των μαγειρείων αυτών.
  3) Νά μεΓαχεΐρίζωνται άγνά καί καθαρά ύλίκά τής μαγεΐρι-
  κης, διότι άλλως οά κατάσχωνται κ»ί θά έξαφανιζωνται ^αί
  4) Νά διατηρώσι πάντα τα σκ ύη τοΰ μαγειρείου των καθ«ρ«
  καί χύτρας καλώς κασΐτερωμένας, άλλως θά τιμωρώνται *«ιβ
  τόν Νόμον καί έν ύποτροπίή θά άνακαλήται παρ' αυτών ή άϊ*ιβ
  τής έξασκήσεως τοΰ ίπαγγέλματος τής μαγειρικής.
  Η Ίσχύς τής ιταροΰσης άρχεται την 2Οην ημέραν ά«4 τ-ϊίς 'ΐ'
  μοσυύσεως αυτής έν τή ΈπισήΐΛψ Εφημερίδι, ή δέ βυίδλεψις Χ«|
  έ>τελεσις άνατίθεται είς τον Άστυίατρον κ«1 τα άστυνομικά *«
  Δημοτιχα δργ^να τής πόλεως ταύτας.
  Έν Ήραχλϊίφ τη 10 Αϋγούστου 1912.
  Ό Νομάρχης "Ηρακλείου
  Στυλ. Φωτάκης
  Ό 'Υ)γραμματεύς
  Γ. Μαλ«6ιιζώτης
  ΤΗϋ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩϋ
  «Ο»
  Αριθ. Πρωτ. 3747
  2655
  ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Νομάρχης Ηρακλειον
  Βεβαιωθέντις έξ ιδίας άντΐλέφεως, ίτι είς τάς χ«ντριχωτέρας
  οδούς τής πόλεως υπάρχουσαν ϊγχ,ατεστημΐ.οι σταθλοι των ζωων
  καί πεταλωτήρια άποτιλοαντα έστίαν μολύσματος ένεκα των έν
  αύταΤς όχαθαρσιών χαί άπόζοντα ϊυσαρέστως, ώστε, νά προξε-
  νώσι δυσφορίαν είς τούς διερχομένους.
  Αποφασίζομεν
  Μέχρις ίτου ληφθώσι ριζικά μίτρα, πρός τοποθέτησιν των
  εΐρημένων καταστημάτων είς τα κατα>ληλα χαί άπόχεντρα μέρη
  τής πόλεως* χαί
  Παραγγέλλομεν
  "Οπως πάντες ς! ιδιοκτήται τοιούτων κατσστημάτων οφείλουσι
  καθ" εκάστην χρω(αν, νά χαθαρίζωσιν επιμελώς τούς σταΰλους
  καί τα πεταλωτήρια αύτδν άπό πάσης άχαθαρσιας των ζώων
  τοϋ προηγουμένου ήμερονυχτίου καί νά άποκεμίζωσι μαχράν
  τούτων τάς άχαθαρσιας ταύτας, πρός δέ, νά άπολυμαίνωσι κατά
  Σάββατον ολόκληρον τόν σταϋλον, διά ύδαρροθς ασβέστου άλ¬
  λως θά τιμωρώνται επί παραβάσει τής παρούσης οιαταγής
  ημών.
  Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται μιτά δεκα ημέρας άπο τής
  δημοσιιύσεως αυτής έν ττ Έπισήμφ Εφημερίδι τής Κυβερνή¬
  σεως ή δέ εκτέλεσις αυτής άνακίθεται είς τα άστυνομιχά καί
  δηιιοτικά όργανα τής πόλεως.
  Έν Ηρακλείω τ- 10 ΑΰγοΰσΕου 1912.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ό 'Υ)γραμματεύς
  Στυλ. Φωτάκης Ι. Μαλεβυζώτης
  αΰτούς, άλλως θά άποχόπτωνται υπό των Δημάρχων, ϊαπάναΐς
  τοθ Ίδιοκτήτου των ϊενδρων.
  Ή μίριμνα τής εκτελέσεως τής παρούσης, τής οποίας τό κδ-
  ρος άρχεται, μετά 15 ημέρας άπό τής δημοοιιύσΐως αυτής είς
  την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, άνατίθεται εί; τα οημοτιχά
  καί αστυνομιχά όργανα τοΰ ΝομοΟ.
  Έν Ηρακλείω τί 30 "Ιουλίου 1912.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  Στυλ. Φωτάκης
  Ύ) γραμματεύς
  Γ. Μαλεδιζώτης
  Άρθμ. Πρωτ. 3533
  » Διεκπ. 2415
  ΑΧΤΓΚΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Νομάρχη Ηρακλείου
  Παρ»τηρήθη 5φ' ημών, χατά τάς μικράς άνα τόν Νομόν περι¬
  οδείαν ή,χών, 8τι εις μέρη τινά έχουσι τοποθετηθή προσωρινώς
  έν τώ μέσω τής άμαξητής δημοσίας έδοθ λιθίΐ είς σχήμα τε-
  τραγώνου, υπό Ίδιωτών, επί τφ σκοπώ τής μεταφοράς τούτω»,
  είς τόν τόπον τοΰ προορισμοθ των, δταν οί τοποθετήσαντες αύ-
  τούς, ίϋ'ρωσι την κατάλληλον εύχαιρίαν. Ή πράξις αυτή άντί-
  κειται, ποός τόν προορισμόν τής δημοσίας 02ου, διότι παρεαπο-
  δίζεται ή ελευθέρα καί άκίνδυνος διάβασις.
  Έπίσης παρετηρήθη, ότι οί ό'μοροι ιδιοκτήται επί των Δη-
  μοσίων ό δών, περισυλλέγουσι τούς λίθους των άγρών των καί
  τούς ρίπτουσιν επί τής όδοϋ $ τοτοποθετο5σιν αύτούς πλημμε-
  λώς, ίπί τού ύπάρχοντος ξηροτοίχου καί καταπίπτουσΐν, επί
  τής δημοσίας όϊοΰ, γενόμενοι πρόσκομμα, είς τους ϊιαβάτας.
  Έπίσης παρετηρήθη, δτι παράτάς δημοσίας χαί δημοτικάς
  όϊούς υπάρχουσι δένδρα των οποίων οί κλώνοι άπλοϋνται υπέρ
  τάς όδούς, «ίς ο'ψΐς έλαττον των δύο μέτρων, παρεμποδίζοντες
  την ελευθέραν διάβασιν των έφίππων διαβατών.
  Πρός πρόληψιν των κινδύνων καί προσκομμάτων τ όν άπαν-
  τωμένων υπό των ϊιαβατών.
  Αποφασίζομεν
  Άπαγορεύομεν την τοποθέτησιν λίθων προσωρινώς η όρΐΓτι-
  κώς, ίπί των ίαμοσίων χαί Βημοτικών όϊών.
  Άτταγορεύομΐν είς τούς ιδιοκτήτας άγρών παρακειμένας, είς
  τας Δημοσίας ή Δημο:ιχάς όδούς νά ρίπτωσι τούς λίθους των
  αγρών αυτών, επί των δημιοσίων ή" δημοτιχών όίών ή1 νά κτίζω-
  σ^ τούτους πλημμελϊΐς επί των παρακειμένας τοίχων, ώϊτε νά
  είναι βείαία ή κατάπτωσις τούτων, επί τής όδοϋ.
  Παρα-;γέ).λομεν, είς τούς Ιχοντας δίνδρα, παρά τάς δημο
  οίας ή δημοτικάς όδούς, των οποίων οί κλώνοι άπλοθνται επί
  τούτων καί «ίς ίίψος έλαττον των δύο μέτρων, νά άποκόψωσιν
  Αριθ Πρωτ. 3750
  » Διεκπ. 2658
  Α2ΤΓΝ0ΜΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΓΗ
  '<) Νομάρχης Ηρακλειον Επειδή ή τοποθέτησις παραπηγμάτων είς την ·κχχίϊοιν Πρίγ- κηπες Γεωργίου καί τό τεΐχος Σουλτάν Ίβραήμ (Μπΐντενάκι) διά τάς παραστάσεις (άνδρειχέλων καί καραγκΐόζηδων) εχτός τής άσχημίας, την όποιαν παρουσιάζουσι χαί των άτόπων τα όχοΤα λαμβάνουσι χώραν μεταξύ των συναθροιζομένων άνηλίκων καί άλλων άτόμων, έμποδιζουσι την ελευθέραν κυκλοφορίαν των δια- 6ατών χαΐ των άμαξών, έξ ού δυνατόν, νά προ*υψωσι δυστυχή- ματα. Διά ταυτα Άπαγορεύομεν την τοποθέτησιν παραπη <·μάτων είς την πλα¬ τείαν Πρίγκηπος Γιωργίΐυ καί τό τεΐχος ' Σ3υ*>τ3ιν Ίβραήμ
  (Μπεντενάχΐ) διά τάς παραστάσεις των ώς ανωτέρω θΐαμάτων.
  Έπιτρέπομεν την τοποθέτησιν αυτών μόνον έντός περΐιΐεχλεΐ-
  σμένων διά τοίγων μ«ρών.
  Ή Ίσχύς τής παρούσης άρχεται την ΙΟην ημέραν, άπό τής έν
  τη Έπισήμω Έφημεριί: δημοσιεύσεως αυτής, ή δέ εκτέλε¬
  σις ταύτης άνατίθεται είς τα Άστυνομιχά χαί Δηΐλοτιχά όργανα.
  Έν Ήρακλείφ τή 10 Αύγούστου 1932.
  Ό Νοιχαρχης "Ηρακλείου
  Στυλ. Γ. Φωτάκης
  Ό 'Υ)γραμμα-εύς
  Γ Μαλεβυζώτη«
  Αριθ. Πρωτ. 3749
  » Διεκπ. 2657
  ΤίΣΤΫΝθΜΙΚΗ
  Ό Νομάρχης Ήρακλείον
  Ώ παρετηρήσαμεν αί πλείσται των οίκιών τής ποΛ-ως, αί άνευ
  χεράμων έστεγασμέναι ϊέν έχουσιν ύδρορρόους, πρός ίιοχε'τευσιν
  των όμδρίω» υδάτων τής στεγης, μεχρι τής επιφανείας τής όβοΰ,
  άλλά διασχορπίζονται χαΰτιχ έν ώρα βροχής άπό τής στέγης »ίς
  ολόκληρον τι πλάτος τής όδοϋ χαί χαθυτώ.ι δύσκολον την διά¬
  βασιν των πολιτών κατα τάς ώρας τής βροχής.
  Έπειδή χό άτοπον τούτο ώς Ιπιβλαβές διά τούς κατοίχους
  τής πόλεως, θιραπευεται διά τής κατασχε,ιιής ύδρορρόης άπό
  τής στέγης μέχρι τής έπιφανΐίας τοϋ έδάφους.
  Διά ταυτα
  Παραγγέλλομεν είς πάντας τούς Ιδιοκτήτας οίχ.ιών έστεγιχ-
  σμένων άνευ κεραμων νά τοποθετήσωσιν ΰδρορρόας άπό τής στέ¬
  γης τής οικίας αυτών μεχρι τής επιφανείας τίς όίοθ, άλλως θά
  τιμωρώνται συμφώνως τώ Νόμα. επί παραβάσει τής παρούσης.
  'Η ίσχύς τής παρούσης άρχεται μετά 10 %1>·ίρχ<; απ« τής ϊημοσιΐύσίως αυτής είς την Επίσημον 'Εφημιριϊα τής Κυβερ- νήμεως ή δέ εκτέλεσις ταύτης άνατιθεται είς τα αστυνομικαι καί δημοτικά δργα· α τής πόλεως. "Εν Ήρακλε.φ ττί 10 Αύγούστου 1912. Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ό Ύ)γρμματίύς Στυλ. Φαϊτάκης Γ. Μ. Μα>εβυςιώτης
  «1©
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  Αριθ. Πρωτ. 3746
  » Διεκπ. 2654
  Α2ΤΓΝ0ΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  *Ο Νομάρχης Ήοοκλείον
  Παρετηρήσαμεν, £τι ίντός τής χόλεως καί μάλιστα είς τάς
  κεντριχωτέρας οΐους αυτής ΰνάρχουσιν έχηθειμβηχ επί των θυ¬
  ρών των ίμπορικών χαταντημάτων παραπετάσματα διά την
  παρεμπόδισιν των ήλΐακών άχτίνων κεπαλαιωμένα καί ρυπαρά
  είς ϋ'ψος Ϊ6 δκσανάλογον δία την ελευθέραν κίνησιν των ϊιερχο-
  μένων καί
  Έπειδή υπό τής ύγιεινής καί τής ελευθέρας συγχοινβνίας των
  χολιτδν έτιβάλλεταΊ ή αντικατάστασις πάντων των ρυπαρών χαί
  καταρακωμενων παραιτετασμάτων καί ή τσποθε'τησις τούταν είς
  ανάλογον ύψος ύχέρ την επιφάνειαν τής γής, ώΐτ* νά μή παρεμ-
  ποδίζηται ή ελευθέρα διάβασις των πιζών καί έφίππων καθώς
  χαί των άμαζών.
  * Α ποφασίζομεν
  Παραγγέλλομεν είς -άντας τους ιδιοκτήτας των ίμ-ορικών
  χαί λοιπών καταστημάτων, νχ άντιχαταστήσωϊΐ τα ρυ«αρά χα'ι
  χαταρακωμένα χαραχετάσματα των καταστημάτων αυτών διά
  νέαν κ°ί χαθαρΰν χαί νά αναρτώσι τα μέν διήκοντα μέχρι τ£ν
  πεζοδρομίων τής κόλεως είς ΰψος, 1,80 μ. τα δέ διήκοντα πέραν
  των πεζοδρομίων είς ΰψος δΰο καί ημίσεως τουλάχιστον μέτρων
  υκέρ την επιφάνειαν των όίών, άλλως θά τιμωρώνται ώς παρα-
  6άτ3ΐ τής παρούσης.
  Ή εκτέλεσις τής παρούσης, τής οποίας ή ΐσχύς άρχ«ται
  μετά 10 ήμερζς άπό τής δημοσιεύσεώς της είς την Επίσημον
  Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άναττθεται είς τα άβτυνομικά /.αί
  ϊημοταά δργανα.
  Έν Ήρακλείφ τί 10 Αύγούστου 19ΐ2.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ό 'Υ)γραμματεύς
  Στυλ. Φωτάκης Ι. Μαλεδυζώτης