9155

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -"—Τ""·
  Ο ΓΖ Γμ|ζ/ϊναΐΑάδύναΤΟν να Αφαρμοσθή στήν Έλ-
  λουαένί £ ή ΛμΕγάλη *λε'ονότης των Έλλήνων άποτε-
  κυοαίοιη !£ μίΚροα"ών *ΥΚ«τβστημένων άπό έτών ώς νοικο-
  σμόΓουϊτον ^νταΓ' °°Τ' ^ Θέλ^ κομμουν,
  Σοφοκλής Βενιζέλος
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ.. 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α.' ΤΓΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ 44
  Μ ΒΟΜθΕΙ- ΤΩΝ ΣΥΠΛ^υομ π--
  Ο ΟΡΓΒΜΙΣΜΟ^ΤΗΣ "θΥιΊΡΑ,,
  ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΡρΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ κ. ΝΤΑΙΒΙΣ
  Ό κ. Νταΐβις διευθυντής τοϋ έν
  Ψυχικώ Άμερικανικοΰ κολλεγίου
  γνωρΐζει καλώς την Ελλάδα καί εί
  α α ,"*"» ''■" '-ΛΛ"σα και εί- Πρέπει νά σημειωθή δτι άρχή τής
  ναι άπό τους είλικρινεστέρους καΐ οργανώσεως είναι, ή όποία καί ε-
  θερμοτέρους φίλους της. ^ „. τηίΛθί. „. ' βΓ_ νώ 8ια.
  ιν. ι -» — ..»— — -^ ' Ι ^ ·
  Τό έργον τής ΟΥΝΡΑ, είπε, θά άρ
  χίση κυρίως μετά την αποχώρησιν
  τής Άγγλικής οργανώσεως ΕΜ—ΕΛ.
  Μέχρι τότε, δύο ή τρείς μήνες άπό
  σήμερον, οί ύπάλληλοι τής ΟΥΝΡΑ
  οί ευρισκόμενοι αυτήν την στιγμήν
  είς την Έλλάδα 6ά ύποβοηθοθν
  την ΕΜ—ΕΛ είς τό μέγα έ'ργονν της
  καΐ θά προπαρασκευάζουν τό έδα-
  φος διά τόν διεθνή οργανισμόν τόν
  ιδρυθέντα υπό 44 κρατών διά την πε¬
  ρίθαλψιν των λαών πού ύπίστησανά-
  μέσως τάς τρομοκρατικάς συνεπείας
  τοϋ πολέμου.
  Καμμίαν άλλην φ,οράν είς την ι
  στορίαν τοθ κόσμου όέν ετέθη ενώ¬
  πιον των άνθρωπον πρόβλημα περι¬
  θάλψεως τοιαύτης εκτάσεως καΐ τό¬
  σον πολύπλοκον ώς έκεΐνο πού προ¬
  έκυψεν άπό ΐήν επίθεσιν τής Γερμα-
  νίας, τής Ίαπωνίας καίτης "Ιταλίας.
  Κατεληστεύφθησαν καί έστερήθησαν
  των στοιχειωδών μέσων τής ζωής 35
  χώραι πληθυσμοΰ ήμίσεος καί πλέον
  δισεκατομμυρίου. Καΐ τό σπουδαίον
  είναι, δτι ό πόλεμος συνεχίζιται καί
  αί άνάγκαι είς έφοδια καί σκάφη διά
  την τελειωτικήν ήττον τοϋ έχθροϋ
  καθιστοΰν πλέον ή δύσκολον την
  προσπάθειαν τής περιθάλψεως των
  απελευθερουμένων.
  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 44 ΕΘΝΩΝ
  Ή ΟΥΝΡΑ, είναι τό δημιούργημα
  τοθ εγκαρδίου πόθου των 44 κρα¬
  τών να βοηθήσουν τα φίλα καί συμ
  μαχα έ'θνη είς τα όποΐα ό πόλεμος
  ήνοιξε τόσον βαθείας πληγάς. Πρός
  τόν σκοπόν τούτον έκαστον έκ των
  μή καταληφθέντων υπό τοΰ έχθροΰ
  44 κρατών υπεσχέθη νά διαθέτη, τό
  1 ο)ο τοΰ έθνικοΰ τού είσοδήματος
  έκ τής είσφορδς δέ ταύτης ΰπολογί-
  ζεται, δτι θά γίνη δυνατόν νά συγ·
  κεντρώνεται ετησίως ποσόν ύπερ-
  βαΐνον τα δύο δισεκατομμύρια δολ-
  λάρια.
  Τό ποσοστόν έκ τοθ συνόλου τού
  τού πού άναλογεΐ είς την Έλλάδα
  δέν καθωρίσθη άκόμη. Είναι άνάγ-
  κη πρώτον νά καταμετρηθή ή έκτα¬
  σις των συμφορών της διά νά συγ-
  κεντρωθοΰν ούτω τα στοιχεΐα τα
  όποΐα θά όδηγήσουν είς τό νά κα¬
  θορισθή ή έκτασις τής βοηθείας πού
  τής χρειάζεται. Καΐ πρός τόν σκο¬
  πόν τοΰτον άντιπρόσωποι τής ΟΥΝΡΑ
  περιέρχονται άπό ημερών τάς ελλη¬
  νικάς επαρχίας, άκόμη καί την Κρή
  την καί λαμβάνουν γνώσιν τής κα¬
  ταστάσεως έξ έμέσου αντιλήψεως
  Μεταξύ αυτών είναι καΐ ό συνταγμα
  τάρχης ίατρός Οβίηοχιρ ό οποίος
  περιώδευσε τα περΐ την Λαμίαν διά
  νά σχηματίση ίδέαν περί τής ύγΐει-
  νής καταστάσεως τής κεριοχής.
  Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
  Πάντως τό δ,τι θά δοθή είς την
  Έλλάδα, προσέθεσεν ό κ. Νταΐβις,
  δταν θά άναγγελθή θά ένθαρρύνη
  τόν ελληνικόν λαόν τυΰ όποίου ή
  συμβολή είς την προσεγγίζουσαν νί
  κην άπέσπασεν δλου τοΰ κόσμου
  τόν θαυμασμόν. "Αλλως τε καί είς
  μίαν των τελευταίων συσκέψεων
  τής ΟΥΝΡΑ πού έ'γινε είς τό Μοντρε
  άλ τοθ Καναδά διεπιστώθη, δτι ή
  __________------~—--------~·
  ΠΡΩΙ'Ν^Ι ΣΚΕΨ-Ι-,
  Ο ΒΑΚΧΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ
  "Αχ! τό νέον χαρτονόμισμα!
  Νέαν ζωήν, νέον κέφι, νέαν δψιν
  έσκόρπισε καί πάλιν σ' ολόκληρον
  την κοινωνίαν μας. Τό νέον χρήμα
  ήνοιξε τή κλειστή ταβέρνα, τό πο-
  λυπόθητον έντευκτήριον τοθ κοο-
  ρασμένου έργάτου άπό την δλοήμε·
  ρον εργασίαν, τοθ άπηυδισμένου
  Ελλάς ύπέψερε περισσότερον άπό
  δλας τάς άλλας έμπολέμους χώρας.
  Πρέπει νά σημειωθή δτι άρχή τής
  αποκατάστασιν των
  είς την προσωρινήν
  δώ θά τηρηθή αυστηρώς, νά δια
  νέμωνται τα έφόδια ανεξαρτήτως
  φυλής καί θρησκείας ή πολιτικών
  πεποιθήσεων. Τα έφόδια δέ αύτα
  θά συνΐστανται άπό τρόφιμα, άπό
  εϊδη ίματισμοΰ, άπό φάρμακα, άπό
  παντοΐα άλλα ύλικά, των οποίων
  θα έχη ανάγκην ή άνασυγκρότησις
  τής έλληνικής ζωής. Διότι ή συν
  δρομή τής ΟΥΝΡΑ θά έχη γενικώ
  τερον χαρακτήρα. Θα είναι τρόπον
  τινά ή λεγομένη είς την ιατρικήν
  γλώσσαν «πρώτη βοηθεία» διά νά
  ήμπορέση, νά συνέλθη, ό άσθενής. Ού¬
  τω έκτός των τροφίμων, των είδών
  ίματισμοΰ καί των φαρμακώνη ΟΥΝ¬
  ΡΑ θά δώση χ&ΐρα βοηθείας είς την
  δημοσίαν ελληνικήν υγείαν, είς την
  συγκοινωνιών,
  στέγασιν των
  άότέγων, είς την κίνησιν τής βιομη-
  χανίας, τής γεωργίας κλπ.
  Τα κεντρικά γραφεΐα τής ΟΥΝΡΑ
  ευρίσκονται είς την Βάσιγκτον καί
  τό γραφείον διά την Ευρώπην είς τό
  Λονδίνον. Γενικός διευθυντής της
  είναι ό πρώην κυβερνήτης τής Νέας
  Υόρκης κ. Χέρμπερτ. Τό κεντρικόν
  γραφείον διά τα Βαλκάνια ευρίσκε¬
  ται είς τό Κάϊρον καί διευθυντής
  τής έν Ελλάδι άποστολής ύποβοη-
  θούμενος υπό έπιτελείου ειδικήν εί¬
  ναι ό κ. Λέρντ "Αρτσερ διευθυντής
  τού ίδρύματος τής Έγγύς Άνατο-
  νής. Μέ τα πέντε τμήματά της διά
  την δημοσίαν υγείαν,·,διά την πρό-
  νοιαν, διά την γεωργίαν καί την α¬
  λιείαν, διά την βιομηχανικήν αποκα¬
  τάστασιν καί δια τούς μετατοπισθέν-
  τας πληθυσμούς ήρχισε νά καταρτί-
  ζτν, έν συνεργασία μετά τοΰ ΕΜ—ΕΛ
  σχέδια εργασίας γενικής φύσεως, τα
  όποΐα αυριον μεθαύριον θά θέση είς
  εφαρμογήν.
  Ό σκοπός συνεχίζεται, εξηκολού¬
  θησεν ό κ. Νταΐβις είς,-την κατωτέρω
  δήλωσιν τοΰ γενικοΰ διευθυντού τής
  ΟΥΝΡΑ. «Δέν ήμποροθμεν νά θεω¬
  ρούμεν τόν έαυτάν μας άσφαλή είς
  £να κόσμον, είς τόν οποίον έκατομ-
  μύρια άνδρών, γυναικών καί παιδί-
  ων αποθνήσκουν έξ έλλείψεων καί έ-
  πιδημιών. Διά νά έλπίση, ό κόσμος
  είς μίαν διαρκή ειρήνην καί μίαν στα
  θεράν οίκονομίαν πρέπει νά συνεργα
  σθώμεν ολοψύχως διά νά άποκατα-
  σταθοΰν τό ταχύτερον είς μίαν βά¬
  σιν αύταρκεΐας οί απελευθερούμενοι
  λαοί».
  Καΐ τώρα δέν μου μένει τίιτοτε άλ-
  λο κατέληξεν παρά νά ζητήσω την
  συνδρομήν τοθ έλληνικοΰ τύπου καΐ
  τοΰ ίδίου τού έλληνικοΰ λαοϋ διά
  την πρβισπάθειαν τής ΟΥΝΡΑ ή ό¬
  ποία εΐμαι βέβαιος θά είναι έξαι
  ρετικώς έπωφελής.
  Είς την καρδίαν των έλλήνων θά
  άκμάζη είς αίώνα τόν άπαντα τό
  αΐσθημα τής άγάπης καί τής εύ-
  γνωμοσύνης πρός την Αγγλίαν καί
  Αμερικήν, είς την πρωτοβουλίαν καΐ
  την συνδρομήν των οποίων όφείλε-
  ται ή ίδρυσις τής ΟΥΝΡΑ ή όποία
  έργάζεται νά μδς δώση ανακούφι¬
  σιν καί παρηγορΐαν έπειτα άπό την
  στυγνήν δοκιμασίαν είς την όποιαν
  μάς υπέβαλεν δ πόλεμος.
  άπό την ζωήν, τοΰ άπατημένου συ-
  ζύγου, τού καταχρεωμένου, έμπόρου,
  τοΰ διαδοσία, τοΰ πολιτικοθ ηγέτου,
  καί τέλος τοϋ γέρου, πού νοιώθει,
  την ζωήν τού να έγγύζη τό τέλος,
  έδώ δλοι συνατοΰνται.
  Τό ιερόν άντρον τοΰ Βάκχου ά-
  ποκτά καί πάλιν τίς ζωηρές κραυ-
  γές, τίς σιγανές κουβέντες.
  Ή ταβέρνα γΐνεται Ινα περιβάλ-
  λον πού δέν έπιτρέπει σκέψεις.
  Ό σεμνοτυφής θιασώτης τοθ ξαν
  Π Ε Μ Π Τ Η 7 Δεκεμβριού 1944
  θοθ Βάκχου δέν εχει τταρελθόν,
  οϋτε μέλλον, δέν έχει σκέψεις, μό
  νόν αίσθάνεται τό έλαφρό φορτίον
  τοθ Διονύσου, μόνον άγαπα τό εύ-
  ώδες καΐ νόστιμθν ζουμί τθΰ κλήμα-
  τος, τό ξανθό ήδυπαθές πιοτό, μέ
  τή βραδύνη παρέα.
  Ή εντύπωσις τοϋ έξω κόσμου χά·
  νεται στό ζωηρά φώς τοΰ ήλεκτρι-
  κοΰ, ή στό τρεμουλιαοτό κι' αμφί¬
  βολον τοΰ λίχνοΐΰ φώς, ή στή λάμψι
  τής τσαλακωμένης λάμπας, μέ τό
  μαΰρο φουμαρισμένο γιαΜ της.
  Μέσα στό κύκλο των νυσταγμέ-
  νων τύπων τής πιό παράξενης μυ
  σταγωγίας έξαύλώνεται ή ψυχή.
  Ή ψυχή τοΰ θιασώτου τής Βακχι-
  κής διαχύσεως φέρεται μακράν ά¬
  πό τής θορυβώδους συναναστροφής
  των όμίλων, ώς νά είναι ξένη
  πρός αυτή ή χαρά, έκείνη πού λάμ-
  πει σ:ά μάτια.
  Ένισχύεται στήν ίδέα τού μέσα
  στή κρασοκατάνυξι, στήν άρωματι-
  σμένην άπό τό μύρο τοΰ μαύρου ή
  ξανθοθ κρασιοθ, κι' άπό τό άλκόλ
  πού γεννα τόσα παράξενα καί
  πλούσια σ' έκτασιν, ποιότητα, καΐ
  ποσότητα συναισθήματα. Μέχρις δ
  τού 6ά δεχθή την σφοδράν επίδρα¬
  σιν τοΰ Βακχικοΰ πιοιοϋ Άπό κό
  σμους άλλους, άπό ορίζοντος άδή-
  λους θά τοϋ άποκαλυψθή ή όφθαλ
  μαπάτη τής άποτυχΐας τού νά στε
  ψανώντ) την έπιοθσαν ημέραν.
  Άναθάλλει σάν όνειρον έπιπλέον
  στό κΰμα τοΰ άφρισμένου έντέρου
  τού άπό κρασί, ή καλυτέρευσις τής
  ζωής τού. Τοθ έγκλείει την μορφήν
  τού άνατέλλοντος ροδίνου μέλλον-
  τος, στό οποίον άργότεμα θά στη
  ρίξτ] δλην την φλόν«ν καί την προ
  σοχήν τού καΐ χωρίς άνταπόδοσιν
  ϊσως. Έδώ στή μέθη. ύπάρχει αυτού
  σιο τό παληό μυσταγωγικό πνεΰμα
  καΐ ή νοσταλγική ένατένισις τοΰ κο
  ριτσιοΰ, ώς στοιχείου ανωτέρας
  ζωής.
  Ένας πΓρίφημος ψάλτης τής ζωής
  τοθ γνωστοΰ τύπου τής ταβέρναςπα-
  ραγγέλλει:
  Χριστέ μου στό παράδεισο άν κοινω-
  [νήσω λάχη
  'Ατι' άγιον δισκοπότηρο ρετσίνα θέ-
  /λω νάχπ
  Δέν διαφημίζομεν, κύριοι, τή τα¬
  βέρνα κι' οΰτε άντιτιθέμεθα στα πά-
  ραγγέλματα τοϋ θεράποντος ίατροΰ
  καί τής φυσικής ύγιεινής. Άπλού-
  στατα πέρνουμε μιά θέσιν άνάμε-
  σα σέ διαλεκτή παράταξι — παρά¬
  ταξιν έκείνων πού θεωροΰν άπαραί-
  τητο τα δύο—τρία ποτηράκια τοΰ
  χυμοΰ τού κλήματος ή κάτι περισ-
  σότερα. Όχι γιά νά βροΰν μέσα σέ
  φαντασμαγορικούς παραδείσους μέ
  τα άπαραίτητα ούρί. Λησμονοΰν τή
  πικρσμένη τους ζωή ή τό άντίθετο
  νά γεμίσουν την φαντασίαν τους μέ
  έναέριες άναμνήσεις τής νεότητος,
  στό βάθος τής οποίας πάλλονται με·
  ρικαί συγκινητικαί σκηναί κσί φυσι-
  ογνωμίαι.
  Ό άνθρωπος σήμερον πρέπει νά
  ξεφύγη μερικές παράξενες καί έπι-
  κίνδυνες γιά τή ζωήν τού στενοχώ-
  ριες. Πρέπει νά πίνη γιά νά ξεχάστ)
  τή φτώχεια τού, την άνέχειαν των
  περιστάσεων μέ τό αμφίβολον αυ¬
  ριον καί νά νικήστ] τα έμπόδια τής
  πολυβασανισμένης τού ζωής.
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  Κ. Α. Γ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕ1 ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α
  Άτΐό την έπίσημη Ικθεση τοΰ 'Υττουργείου ΆεροττορΙας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροηορικές έπιθεσεις κατα τής ΓερμανΙας
  Υπό τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  5 «ΔΙΑΛΕΞΑ ΕΝΑ ΓΤΛΟΙΟ...»
  ΑΠΩ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΕΜΠΤΗ 7 Δεκεμβριού 1944
  ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΕΙΛΟΓ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΑΗΜΑ
  Μ έ την άκαταστασίαν ή όποία έ-
  πικρατεΐ είς τάς Αθήνας ακού¬
  ονται καί έδώ πότε πότε διάφοροι ψί
  θυροι! Ό,τιδήθεν, οί άναρχικοί «δι-
  εθνισταί> ^συγκεντρώνονται είς κα-
  θορισμένα σημεΐα διά νά έπιχειρή
  σουν μόλις ώς ήθελον λάβει σχε¬
  τικήν «διαταγήν» νά καταλάβουν την
  πόλιν! Είς τάς φήμας αύτάς ουδε¬
  μίαν δίδομεν σημασίαν, 6χι διότι άμ-
  φισβητώμεν δτι είς τό Ηράκλειον
  ϋπάρχουν πέντε ή £ξη «διεθνισταί»
  έχοντες την δρεξιν καί την δύναμ¬
  ην νά παρασύρουν πεντήκοντα γ]
  «Διάλεξα ένα πλοΤο μεταξύ £000
  καΐ 4000 τόννων. Δεξιά τού έπλεε ένα
  σκάφος άντιαεροπορικής αμύνης. "Α
  νοιξα δλη μου την ταχύτητα καΐ έπε-
  Τέ9ην κατά τοΰ έμπορικοΰ Καί τα δυό
  τους άνοιξαν φωτία. Ό Ούρανός μπρο-
  στά μου γέμισε μαϋρες φοϋσκες πού
  τίς διασταύρωναν κόκκινες λάμψεις
  άπ' τίς ό6!δες πού νόμιζες πώς έρχό-
  ταν γραμμή απάνω μας, άλλά έκαμαν
  άπότομη στροφή πρός τα κάτω κ Γ έ¬
  πεφταν στήν δάλασσα—σδν πετραδά
  κια στήν άκΐνητη έπιφάνεια δεξαμενής
  "Ετσι μοιάζει τό άντιαεροπορικό πϋρ
  δταν κατεδαίνεις χαμηλά Ήταν ή
  πρώτη μου έπίοεση σέ πλοΤο καΙ μόλις
  πρόφδασα ν' άποφύγω τό κατάρτι. Κ ι.
  έξαφνα 6ρεοήκαμε επάνω άπό ένα άν-
  τιτορπιλικό, ένω 400 πόδια άπό επάνω
  μας ήταν ένα Μέσσερσμιτ 109. Μάς
  έρριξε μερικές σφαΤρες καΐ κατόπιν τό
  χάσαμε Ό άρχηγός μας, ό άντισμή-
  ναρχος, επέτυχε τό πλοΤο τού, γιατ!
  εϊδαμε ένα μεγάλο πλοΐο εύσύς μετά
  την έπίδεσή μας μέ τό κατάστρωμά τού
  σκεπασμένο άπό τα νερά».
  "Ενα μήνα άργότερα, τό Ί'διο πλήρω
  μα, μαζ! μέ δυό αλλα Μπλένεμς, συ-
  νάντησε μιά νηοπομπή 10 μΐλια έξω
  άπό την Φρΐζΐακή άκτή Τού έκαμαν έ¬
  πίοεση άπό τό μέρος τής άκτής. Τόσο
  χαμηλά κατέδηκαν τα τρία 6ομ6αρδι
  στικά πού τα πλοϊα, άπό φόβο μήπως
  άλληλοκτυπηδοϋν, δέν άνοιξαν τα άν-
  τιαεροπορικά τους πυρά παρά μόνον
  δταν άπομακρύνσησαν τα άεροπλάνα.
  Δύο άπ' αύτά έφυγαν άφοϋ έρριξαν τίς
  βόμβες τους Τό τρΐτο πέταξε άνάμε-
  σα στά πλοϊα ώς πού ό πιλότος τού
  βρήκε ένα άνοιγμα καΐ τό πέρασε μέ
  ταχύτητα άστραπής
  Κάποτε—κάποτε τίς έπιθέσεις κατά
  τού έχδρικοΰ ναυτικοϋ τις έκαμαν 6ομ-
  βαρδιστικά τύπου «Στέρλινγκ » Τό ά-
  πόγευμα τής 24ης' Νοεμβριού, δυό άπ'
  αύτά συνάντησαν έπτα γερμανικά
  πλοΤα κοντά στό νησί τοϋ Μπορκούμ
  Ένϋ τούς έκαμαν έπίοεση έπεσαν ε¬
  πάνω τους όκτώ Μέσερσμιτ 109. 'Άκο-
  λούδησε άερομαχία 25 λεπτών πού
  στοίχισε στόν έχδόρό τρία άεροπλάνα.
  "Ενα άπό τα Στέρλινγκ εΤχε πάσει 6λά·
  6η πρίν άπό την άερομαχία αυτήν, άλ¬
  λά πολέμησε μέ άνοικτές θυρίδες των
  6ομ6ών καί σταματημένη την δεξιά
  τού μηχανή Δέν άργησε νά σταματή¬
  ση καί δεύτερη μηχανή, άλλά μέ τίς
  δυό πού τού ειχαν απομείνη τό Στέρ·
  λινγΚ γύρισε στήν βάση τού Τέτοιες
  έπιδέσεις χαρακτηρΐζουν τό έργον τής
  Διοικήσεως 6ομ6αρδιστικών κατά τής
  ναυτηλίας τού έχσροϋ τού 1941
  ' (ΣυνεχΙζεται)
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΤΒΙ ΒλΡΥΤΒΤΛ
  ΗΙ ΚΤΗΘΕΙΣΗΙ ΕΠΙ ΚΗΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ1Η|
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος.— Προχθές ε¬
  γένετο σύσκεψις των αρμοδίων ύπηρε-
  σιών καθ' ήν συνεζητήθη τό .ζήτημα
  τής φορολογίας των περιουσιών αί'τι-
  νες άπεκτήθησαν κατ,ά την διάρκειαν
  τής χατοχής, καθώς καί τα μέτρα τα
  όποΐα θά ληφθούν διά τούς ώφελη-
  θΐντας έκ τής εξοφλήσεως των ένυπο-
  θήκων δανείων με πληθωρικάς δραχ¬
  μάς·
  Εγνώσθη ότι αί περιουσίαι θά φο·
  ρολογηθοϋν προοδευτικάς, δ δέ φό-
  ρος επί των μεγάλων περιουσιών θά
  φθάση μέχρις έπιστροφής είς τό Δη¬
  μόσιον, ολοκλήρου τοϋ ποσοϋ των α¬
  νωτέρω κλιμακίων.
  Ή φορολογία δέν άφοςιφ μόνον
  τούς κατόχους των περιουσιών, αΐτινες
  έκτήθησαν έκ τής συνεργασίας μέ τάς
  αρχάς κατοχής, άλλά έπεκτείνεται καί
  επί έκείνων οΐτινες καθ' οιονδήποτε
  τρόπον επωφελήθησαν τόν πληθωρι-
  σμόν καί ηύ'ξησαν την περιουσίαν των
  κατά την διάρκειαν τής κατοχής.
  Ώς βάσις διά την έπαυξηθεΐσαν ά¬
  πό τόν Απρίλιον 1941 μέχρι σήμερον
  περιουσίαν θά ληφθή έκείνη την οποί¬
  αν εΐχε ό φορολογούμενος πρό τής
  κατοχής. Ή προκύπτουσα διαφορά θά
  υποβληθή είς προοδευτικήν φορολογί¬
  αν. Αί μικραι περιουσίαι καί ώς τοι¬
  αύται θεωροϋνταΐ αί περιουσίαι των
  300 0000 δρχ. σταίτεροποιημένων—-δέν
  πρόκειται νά φορσλογηθούν.
  Είς ό,τι άφορα τα ένυπόθηκα δά-
  νεια, οί όφειλέται οί έξοφλήσαντες
  ταύτα κατά την διάρκειαν τή; κατο¬
  χής, ώς καί εκεΐνοι οΐτινες εξόφλοΰν
  το δάνειον μέ πληθωρικάς δραχμάς,
  πρόκειται νά ύποβληθοΰν είς φορολο¬
  γίαν μέ τύ αίτιολογικόν ότι έξώφλη-
  σαν την είς προπολέμικάς δραχμάς υ¬
  ποχρέωσιν των μέ πληθωρικάς τοιαύ¬
  τας. Πάντως τής φΌρολογίας τΐίύτης
  θά έξαιρεθοϋν οί [ΐικφοοφειλέται των
  ένυποθήκων δανείων.
  ΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  'Υπάρχουν Ιξηκριβωμέναι πληροφο¬
  ρίαι ότι ενα μέρος έκ τής φορολογίας
  των περιουσιών θά χρησιμοποιηθχί διά
  την απόδοσιν των μικροκαταθετών,
  είς έκείνους οΐτινες επλήγησαν έκ τής
  εφαρμογής τού νόμου περί σταθερο-
  ,τοιήσεως.
  Κατά θετικάς πληροφορίας τό νομο¬
  σχέδιον δι* ου ρυθμίζονται τα ανωτέ¬
  ρω ζητήματα είναι ήδη έ'τοιμον καί
  τρόκειται νά ύπογραφχ) έντός τής ε-
  3δομάδος. νΥ.
  έξήκοντα άψελεΐς είς ενεργείας εκ¬
  νόμους! Άλλά διότι ακραδάντως πι
  στΕύομεν δτι οί «ίθύνοντες> θά ε
  χούν καλώς ένοήση δτι ήμεΤς, χω
  ρίς νά μισοθμεν ή νά έχθρευώμεθα
  κανένα γνήσιον έ'λληνα, είμεθα έν
  τούτοις άποφασισμένοι νά προστα¬
  τεύσωμεν—καί θά προστατεύσωμεν
  αποτελεσματικώς—τό σπήτι μας, τα
  παιδία μας καί την Έλλάδα! Νά λοι
  πόν ή Ρόδος, νά καί τό πήδημα!
  Οϊ ΧΩΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΕ
  Ηάπογευματινή συνάδε>φος άφοϋ
  «περνά γεναιές δεκατέσσαρες»
  τούς ύπαλλήλους τήςΈθνικής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών διότι ώς άπέδειξαν αί
  αρχαιρεσίαι της δέν άνήκουν είς την
  «Όργάνωσης»έπιτίθεταΓλαύρως καί
  κατά των δυστυχισμένων χωρικών
  τής Άττικής διότι είναι έθνικόφρο-
  νες! Άρβανιτόφωνοι, μουχλιασμένοι,
  σκουριασμένοι, εεροκέφάλοι, άντι-
  δραστικοΐ, ιδού τα ώραϊα έπίθετα μέ
  τα όποΐα κοσμοΰνται οί." άνύποπτοι
  κάτοικοι τής περιφερείας των Αθη¬
  νών! Τοιαύτην δημοσιογΐραφικήν ά·
  βρότητα πρός πτωχούς άλλά ύπερά-
  γαν φιλέργους χωρικούς ομολογού¬
  μεν δέν επεριμέναμεν... Έν πάση δ·
  μως περιπτώσει—θά τό ποΰμε κι' άς
  γίνηδτιγίνηάπότούςεύγενογλώσσους,
  ψρεσκαρισμένους, άποστίλβοντας,
  δροσεροκεφάλους καί δραστικοτά-
  τους συντάκτας τής συνσδέλφου η¬
  μείς προτιμώμεν τούς Μενιδιάτας
  διά μόνον τόν λόγον δτι είναι Έθνι·
  κισταί.... Λόγω τιμής!
  ζ τρ·
  τί}ς
  (ερα
  ϊτά-
  *~ττο
  3θς
  ^τηρ
  ϊμα
  *<1αδή » Μέ ι τό 4 συν "ίονή %οι- , Ρώ- ;°ζ· ι*"
  ΙΙΐνΐΜ ΨΥΛΛΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 Δ)βρ[ου 1944
  ΤΟΠΙΚλ ΝΕΡ1
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
  Χθές τοϋ ΆγΙου ΙΊικολάου
  έόρτασεν ό έν τή Νέα Άλικαρνασ
  σώ φερώνυμος ίερός ναός. Ό ναός
  ανακαινισθείς Ιερουργήθη τό πρώ¬
  τον μετά την γερμανικήν κατοχήν.
  Κατά των έσπερινόν τήςπροχθές έ
  χοροστάτησε ό πανοσιολογιώτατος
  πρωτοσύγκελλος κ. Ψαλιδάκης.
  Χθές μετά την θείαν λειτουργίαν
  όμίλησεν ό θεολόγος κ. Ζευγαδά-
  κης.
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΙΡΑΣ
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Κρή¬
  της καθιστδ γνωστόν, δτι ή Τραπέ¬
  ζα τής Ελλάδος έν Αθήναις έξέ
  δωσεν την κάτωθι ανακοίνωσιν:
  Ά πό τής 20ής Νεμβρίου ή τιμή
  τί|ς χρυσής λίρας ωρίσθη ώς εξής;
  Άγορά δραχ. 2.750 πώλησις 2.850.
  Ή τιμή τής χαρτΐνης λίρας καθω¬
  ρίσθη είς δραχ. 600.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ
  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Ηρα¬
  κλείου απηγόρευσε διά δισταγής τού
  άπό χθές την είσοδον οιουδήποτε ά-
  τόμου είς την περιοχήν τού λιμένος
  δεδομένου δτι πρόκειται νά χρησιμο-
  ποιηθή αυτή αποκλειστικώς καί μό¬
  νον υπό τής Άγγλικής Υπηρεσίας.
  Ή εϊσοδος είς την ανωτέρω περιο
  χήν έπιτρέπεται μόνον είς τούς έργά
  τας τοΰς έφοδιασμένους δι* είδικής
  αδείας τοϋ "Αγγλου άξιωματικοϋ
  Λιμένος ή καίετέρου έφοδιασμένου
  ομοίως δι* είδικής αδείας τού "Αγ
  γλου Άξιωματικοϋ τοθ Λιμένος.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Τό Ταμείον Ηρακλείου, προκει-
  μένου νά προβή είς την πληρωμήν
  των συντάξεων μηνός Νοεμβριού
  1944, θέλει άκολουθήσει την κάτωθι
  σειράν.
  1) Θύματα πολέμου 1940 τής πό¬
  λεως Ήρκλείου την 6ην καί 7ην]12]
  1944.
  2) Στρατιωτικαί καί Πολιτικοί πό¬
  λεως Ηρακλείου την 8ην καί 9ην Δέ
  κεμβρίου 1944
  3) Θύματα πολέμου 1912—1922
  καί Άγωνιστών Κρητικής Πολιτείας
  πόλεως Ηρακλείου την ΙΟην καί
  1! ην. τού μηνός Δεκεμβριού έ. έ.
  4) Συνταξιοϋχοι πάσης κατηγορίας
  'Υπαίθρου άπό την 12ηνε"ως 15ην τοθ
  μηνός Δεκεμβριού
  Οί άνάπηροιπαρακαλοϋνται δπως
  παραδώσωσι τα βιβλιάριά των είς
  τόν Σύλλογον Άναπήρων διά την
  προσαγωγήν των «ίς τό Δημόσιον
  Ταμείον πρός ϊλεγχον καί πληρω
  μην.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΞΑΓ. ΕΛΑΙΟΥ
  Κατόπιν της ύπ' αριθ. 47 ^
  γής τοθ Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ
  Κρήτης, άπσγορεΰεται ή έξαγωγή
  ελαίου, είς τό εξωτερικόν καί λοι¬
  πήν Έλλάδα, άνευ έγγράψου αδείας
  τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρή
  της.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟ1ΝΟΤΙΚΟΥΣ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟνΣ
  Παρακαλοθνται πάντες οί Κοινο
  τικοί Ύπάλληλοι Νομοΰ Ηρακλείου
  δπως μέχρι τής 25—12—44 τό βραδύ
  τερον, άποστείλουν δι* επιστολάς
  των άναφερούσης παντα τα ύπ' αυ¬
  τών ενδεικνυόμενα μέτρα διά την
  καλυτέρευσιν καί προστασίαν της
  θέσεως των Κοινοτ. Ύπαλλήλων,
  άτινα μέτρα δέον ή Κυβέρνησις νά
  εφαρμώση. Ή έπιστολή θά άπευθύ-
  νεται είτε ταχυδρομικώς, είτε διά
  προσώπου της έμπιστοσΰνης των
  είς τόν Γραμματέα της Κοινότητος
  Ν. Άλικαρνασσοϋ κ. Κων. Γιαννα-
  κάκην, Βίγλα 11 Ηράκλειον. Μετά
  την συγκέντρωσιν των στοιχείων
  τούτων θά κληβοθν οί Γραμματεύς
  των Κοινοτήτων ποΰ ύπηρετοθν είς
  τάς πρωτευούσας των 6 έπαρχιών
  τοθ ΝομοΟ ινα συντάξωσι τό σχε¬
  τικόν ύπόμνημα πού θά υποβληθή
  είς την Κυβέρνησιν μέσω της σεβα-
  στής Νομαρχίας Ήρακκείου. Άνάγ
  κη δθεν όπως μή παρημεληθή άπό
  κανένα Κοινοτικόν Ύπάλληλον νά
  αποστείλη τάς άπόψεις τού επί τοθ
  προκειμένου ζητήματος.
  1—3
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών της Ε¬
  νώσεως Έφέδρων Αξιωματικών καί
  όπλιτών χωροφυλακης εξελέγησαν
  πρόεδρος ό κ. Ζαχαρίας Αντωνα¬
  κάκης, άντιπαόεδρος Δημ. Λυόκα-
  λος, γενικός γραμματεύς "Ιωάννης
  Μελισσείδης καί ταμίας Ιωάννης
  Λεβέντης.
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  Την παρβλθοΰσαν Κυριακήν άφί
  κετο έκ Νιπηδητοϋ έπιτροπή τής
  Ε. Ο. Κ. αποτελούμενη έξ άνδρών
  καί γυναικών μέ επί κεφαλής τόν
  πρόεδρον τής έΐταρχιακης έπιτροπης
  ΕΟΚ. Ή έπιτροπή αυτή υπό ραγδαί¬
  αν βροχήν μετέβη είς τό μνημεΐον
  τοθ Αγνώστου Στρατιώτου καί κατέ-
  θεσαν στέφανον.
  Ό κ. Καλογεράκης καταθέτων τόν
  στέφανον εΤπε τα εξής:
  Άγνωστοι καί γνωστοΐ, τιτιμημέ-
  νοι νεκροί.
  Άπό τό πιό ά'πομεμακρυσμένο μέ·
  ρος τοθ ΝομοΟ μας ξεκίνησε ή Έ-
  θνική "Οργάνωσις τοϋ χωρίου μας
  γιά νά ρθή μπροστά στό μνημεΐον
  αύτό νά γονυπετήση ευλαβώς ένώ-
  πιόνσαςκαι νά καταθέση, αΰτό τό ά-
  πλοΰν στέφανον ώς ύστατον φόρον
  τιμί|ς γιά τό αΓμα πού ποτίσατε τό
  δένδρον της ελευθερίας.
  Αίωνία σσς ή μνήμη.
  Ακολούθως ή έπιτροπή μετέβη είς
  τό νοσοκομείον τοϋ Άντάρτου καί
  προσέφιρε είς τούς νοσηλευομένους
  στιγάρα καί γλυκά.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έν συνεχεία προηγουμένης
  άνακοινώσεως «αθίσταται γνω¬
  στόν δτι ήρξατο ή παραλάβη
  τοϋ ελαίου επί τοΰ παρόντος είς
  τό Εργοστάσιον τοΰ Έλαιουρ-
  γικοϋ Συν]σμοΰ "Ηρακλείου
  (πρώην Μητσοτάκη).
  Είδικώς πρός εξυπηρέτησιν
  των παραγωγών δηλούται δτι
  γίνονται δεκταί ποσότητεςέλαί
  ου καί κάτω των 100 οκάδων.
  Έκ τοΰ ενταύθα Υτιοκ)τος τής Α.Τ.Ε.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κολοθνται άπαντα τα μέλη τού Συλλό-
  γου άντιπροσώιιων Έμττορίου καϊ Βιομη-
  χανίας είς Γενικήν συνέλευσιν την προ¬
  σέχη Κυριακήν ΙΟην τρέχοντος καί είς
  την αίθουσαν τού Έμτΐορικοΰ καί Βιομη-
  χανικοΰ Έτπμελητηρίου ώραν 10—12 π.
  μ πρός εκλογήν νέας Διοικήσεως.
  (Έκ τοΰ Γραφείον)
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την
  κατωτέρω επιστολήν.
  Κύριε Διευθυντά,
  Ή ύπογεγραμμενη Καλλιόπη χήρα
  Ιωάννου Χιώτη τοθ Μάρκου κάτοι-
  κος Παλαιοϋ Άτβταλένιου δηλώ ύ-
  πευθύνως δτι ό σόζυγός μου Ιωάν¬
  νης Μάρκου Χιώτης συλληφθείς τόν
  "Ιούνιον τοθ 1943 υπό των Γερμα-
  νών καί κακοποιηθείς απεβίωσεν είς
  τό Νοσοκομείον «Ελπίς» Άβηνών
  την Ιην Ιουλίου 1943 Έπειδή δέ ή
  σύλληψίς τού συνέπεσε μέ την σύλ¬
  ληψιν κομμουνιστήν καί λοιπών όμή-
  ρων τό κομμουνισμόν κόμμα ήδη
  έκμεταλλεύεται τό γεγονός τουτο
  καί προσπαθεΐ νά παρουσιάση τόν
  σύζυγον μου ώς παθόντα διά την
  κομμουνιστικήν Ιδεολογίαν ή τουλά¬
  χιστον την Έαμικήν, εμέ δέ την ί¬
  διαν προσπαθοϋν νά προσηλυτίσουν
  καί νά άναλάβουν υπό την... προ¬
  στασίαν των. Δηλώ ύπευθύνως διά
  της παρούσης μου δτι ό σύζυγός μου
  άπό άνέκαθεν διεπνέετο άπό Έθνι-
  κά Έλληνικά πατριωτικά αίσθήμα-
  τα καί δτι ουδέποτε ανεμίχθη είς
  άντεθνικάς κομμουνιστικάς ενεργεί¬
  ας. 'Εγώ, δέ ώς γνησία Έλληνίς θά
  εξακολουθήση νά τηρώ την μνήμην
  τοΰ υπέρ πίστεως καΐ Πατρίδος έκ
  λιπόντος συζύγου μου.
  ή Δηλοθσα
  Καλλιόπη χήρα "Ιωάν. Μάρκ. Χιώτη
  ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Άεροπορική έπιδρομή κατά τού Βερολίνον
  Ή ορεινή ταξιαρχία κατέλαβε χδές
  τό άρχηγείον τού Ε.Α.Μ.
  ΕΛΛΑΣ: Βρεττανικά στρα¬
  τεύματα χρησιμοποιοϋν τάς Δυ¬
  νάμεις των διά την τήρησιν
  τής τάξεως είς την Έλλάδα.
  Αλλαι Βρεττανικαί Δυνάμεις
  επενέβησαν είς- μερικάς συγ-
  κρουσεις μεταξύ των έλληνι-
  κών άνταρτικών όμάδων καί ε¬
  ξεδίωξαν άνταρτικάς όμάδας
  τού Ε.Α.Μ άπό στρατιωτικάς
  αποθήκας. Έπίσης άλλαι Βρετ
  τανικαι Δυνάμεις έλυσαν την
  πολιορκίαν ενός κτιρίου άπό
  δυνάμεις τού _ΑΜ. Βρεττανι¬
  κά άρματα μάχης έπενέβησαν
  είς μίαν άνοικτήν μάχην κατά
  την οποίαν άνταρτικαί όμά-
  δες τοθ ΕΑΜ κατέλαβον έξ
  έφόδου τό άρχηγείον τοΰ Ε.
  Δ. Ε. Ζ. Τα Βρεττανικά στρα
  τεύματα ανεκατελαβον τό άρ¬
  χηγείον Ε. Δ. Ε. Σ·
  Ή όρεινήΤαξιαρχία κατέλα¬
  βε τό άρχηγεΓον τοΰ Ε. Α Μ
  είς τό κέντρον των '&8ηνών
  400 άμερικανικά βομβαρδι»
  στικά έβομβάρδισαν τό Βερο¬
  λίνον είς μίαν συγκεντρωτικήν
  επίθεσιν. Είς διεξαχδείσας ά-
  ερομαχίας υπεράνω τής πρω
  τευούσης τοΰ Ράϊχ κατερρί-
  φθησαν 91 γερμανικά καταδι-
  ωκτικά.
  160 άμερικανικά βαρέα βομ-
  βαρδιστικά συνωδευόμενα υπό
  800 καταδιωκτικών έβομβάρ-
  δισαν σιδηροδρομικάς έγκατα-
  στάσεις είς τό Μουνστερ.
  Κατά τάς χθεσινάς άεροπο
  ρικάς έπιδέσεις, ή συμμαχική
  άεροπορία ενήργησε 12ΟΟ έ-
  ξορμήσεις είς τα μετόπισθεν
  τού έχ8ροΰ.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή
  3η 'Αμερικανική στρατιά κα¬
  τέλαβε τό Σάαρ-Λόΰτερν, καί
  συνεχίζει την προέλασίν της
  πρός την γραμμήν Ζίγκφρΐδ δύο
  χιλιόμετρα πέραν τού Σάαρ·
  Λόΰτερν όπου έγκατέστησε
  προγεφύρωμα δύο χιλιομέ-
  τρων. Κατά ,τόν βομβαρδισμόν
  είς την περιοχήν τοΰ Σάαρ-Λό-
  ϋτερν ή |Συμμαχική άεροπορία
  έρριπτε μίαν βόμβαν κάθε 2
  δευτερόλεπτα.
  Είς τόν τομέα τοΰ Σάαρ-
  μπρύκεν συνεχίζεται ή συμμα-
  λική προέλασις πρός Σάαρ-
  Γκεμίν.
  Είς τα Βόσγια συνετρίβησαν
  τρείς γερμανικαί Μεραρχίαι.
  Είς την Ούγγαρίαν ρωσσικαι
  δυνάμεις προελαύνουν πρός
  τα αύστριακά συνορα μέσω τής
  νοτίου Ουγγαρίας καϊ άπέχουν
  περί τα 1ΟΟ χιλιόμετρα άπό
  τής Αυστρίας. "Ηδη τα 2)3 τής
  Ουγγαρίας έχουν άπελευδερω-
  8ή. Είς την περιοχήν τής λί-
  μνης Μπάλατου οί Ρώσσοι προ¬
  ελαύνουν πρός την Βουδαπέ-
  στην άπέχοντες 50 χιλιόμε¬
  τρα άπό τής Ούγγρικής πρω¬
  τευούσης.
  Ό σιδηροδρομικός κόμβος
  τού Ζίγκετ κατελήφθη υπό
  των Ρώσσων.
  ΙΤΑΛΙΑ: Δυνάμεις τής 8ης
  στρατιάς κατέλαβον την ιστο¬
  ρικήν πόλιν τής Ραβένα, ή ό-
  ποία διαδέτει^ εσωτερικόν λι¬
  μένα σπουδαιοτάτης στρατιω¬
  τικής σημασίας, όστις εχρησι¬
  μοποιείτο υπό των γερμανών
  ώς βάσις τορπιλλακάτων.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς τόν
  κόλπον Όρμόκ τής νήσου Λέ-
  ΰτε απόπειραι των Ίαπώνων
  νά άποβιβάσουν ένισχύσεις α¬
  πέτυχον καί ή έχθρική νηο-
  πομπή εβυθίσθη υπό άμερικσ-
  νικών άεροπλάνων.
  Κα8ωρίο8ησαγ
  τα ήμερομίσδια των έργατών
  ΚΟΙΓίΩΝΙΚΑ
  —Εϋχαριστήρια
  Έπιβεβλημμένον μας καθήκον θεωροΰ
  μέν νά εύχαριστήσωμενδερμώς καί διά
  τού τύΐτου, τόν έπιδείξαντα ενδιαφέρον
  άνθρώτΐου καί επιστήμονας, Ιατρόν Έλίυ
  θεράκην Γεώργιον, διά την νοσηλείαν
  τοΰ υ'ιοϋ καί άδελφοϋ ημών "Ιωάννου
  Κοκκίνου. ΟΟτος ευρίσκετο είς άπελπι-
  στικήν κατάστασιν έξ αΐτίας των δεινών
  τοθ κατακτητοΰ, καΐ έχαροπάλευε επί
  είκοσαήμερον. Ή έπιστημονική ίκκνότής
  διιως τοθ κ. Έλευθεράκη έπσνέφερεν
  τουτο είς την προτέραν τού υγείαν.
  Ή ευχαριστούσα οΐκογένεια
  ΓΕΩρΠΟΥ Τ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
  Ανευρέθη βιβλιάριον συντάξεως άνήκον
  "είς την Μαρίαν Άγγελάκη.
  Παρακαλεϊται ή άπωγέσασα τουτο δ¬
  πως διέλθη, των γραφείων μ«ς καΐ τό πα-
  ραλάβει.
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος. — Ανεκοι¬
  νώθη χθές έκ τοθ ύπουργείου Έπισι
  τισμοθ δτι έφθασαν μεγάλαι ποσό-
  τητες καφέ.
  —Ό επί τής Δικαιοσύνης ύπουργός
  εισηγηθή την προσωρινήν λύσιν διά
  την άναπροσαρμογήν των ένοικίων.
  —Εγένοντο τα έγκαίνια τοθ έν
  Αθήναις ΓαλλικοΟ Πρακτορείου Τύ·
  που. Είς την τελετήν παρέστη ό
  Γάλλος πρεσβευτής, τό ανώτατον
  προσωπικόν τής Πρεσβείας καί πολ-
  λοί Ελληνες δημοσιογράφοι.
  —Δι' αποφάσεως ύπουργικής κα·
  θωρίσθησαν προσωρινώς τα ήμερο-
  μίσθια των έργατών ώς ακολούθως:
  Διά τούς άνδρας: ΤεχνΙτης 300 δρ.,
  είδικευμένος 250, βοηθός τεχνίτης
  210, άνειδίκευτος 180 καί μαθητευ-
  όμενος 130. Διά τάς γυναίκας. Είδι
  κευμένη 200 δρ , άνειδίκευτος 160
  καί μαθητευόμεναι 130. Είς περί¬
  πτωσιν καθ" ήν όρισθοϋν αργότε¬
  ρον διά τής όριστικής αποφάσεως ά-
  νώτερα ήμερομΐσθια, θά καταβληθή
  ή διαφορά. Τ'ανωτέρω ήμερομίσθια
  ίσχύουν δι' δλην την χώραν.
  —Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ύπουργοθ
  Τ. Τ. Τ. επανελήφθη ή τηλεγραφική
  έπικοινωνία Άκαρνανίας, Θηβών
  καί ΛεβαδεΙας.
  —Διά διατάγματος ή Τηλεφωνική
  ΈταιρΙα ετέθη υπό μεσεγγύησιν δι¬
  ότι ή πλειοψηφία των μετοχών άνή-
  κει είς γερμανοΰς.
  —Ή Τουρκική Κυβέρνησις εγνώρι¬
  σε είς την ελληνικήν τοιαύτην ότι
  επέτρεψε την εξαγωγήν είς Έλλάδα
  100.000 οκάδων νωπών ίχθύων έβδο-
  μαδιαΐως.
  ΓΕΝΙΚΗ Α1ΑΤΑΓΗ
  Παρά τό γεγονός δτι είς την ση¬
  μερινήν σύσκεψιν επήλθεν πλήρης ό-
  μοφωνία ώς πρός την τηρητέαν στά¬
  σιν, λόγφ τής καταστάσεως μεταξύ
  άφ' ενός τού Στραΐηγοΰ Στρατ. Δι-
  οικητοθ Κρήτης καί ημών καΐ άφ' ε¬
  τέρου των Άρχηγών των Άνταρτι-
  κων Όμάδων καί Όργανώσεων, ε¬
  ξεδόθη δέ καί σχετικόν πρός τουτο
  ανακοινωθέν, έν τούτοις παρετηρήθη
  δτι άνδρες ανήκοντες είς διαφόρους
  όργανώσεις προκαλοθν διά διαφόρων
  ϋβρεων ή καί προκλητικών φράσεων
  τούς άντιθέτους των μέ κίνδυνον δια·
  ταράξεως τής τάξεως. Τό τοιούτον
  χαρακτηρΐζω ώς άνανδρον καΐ άντι-
  πατριωτικόν. Πάς δστις μελλοντικώς
  ήθελεν έκτραπή είς παρομοΐου εϊδους
  άτοπα θα συλλαμβάνεται καί θά τι-
  μωρεΐται παραδειγματικως.
  Στρατιωτικός Διοικητής
  ΝΛΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζικοΰ
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΔΝΣΕΙΣ
  Συμμαχικά στρατεύματα διέβησαν
  τόν Σάαρ είς 4 νέα σημεΐα.
  —Τό Σάαρ Λόϋτερν ευρίσκεται
  είς Συμμαχικάς χείρας.
  —Τό Σάαρμπρυκεν βάλλεται υπό
  τοϋ άμερικανικοϋ πυροβολικοϋ.
  —Είς τό μέτωπον τοΰ Σάαρ οί
  σύμμαχοι εγκατεστήσαν προγεφύ¬
  ρωμα 4 χιλιομέτρων.
  —Είς την Βιρμανίαν Συμμαχικαί
  Δυνάμεις διέβησαν τόνποταμόν Τσίν
  —Ντουΐν.
  — Άεροπορικαί Συμμαχικαί δυνά¬
  μεις έβομβάρδισαν τό Φριντισχά-
  φεν, Μποθστερ, Νυρεμβέργην, Χάμ
  καί τό Βερολίνον.
  — Είς την Γιουγκοσλαυΐαν κατε¬
  λήφθη ή πόλις Ίλάκ 95 χιλιόμετρα
  βορειοδυτικώς τβθ Βελιγραδίου.
  —Είς την Ιταλίαν οί Σύμμαχοι
  προελαύνουν νοτίως τής Φαέντσα.
  —Δυνάμεις τής 5ης στρατιδς κατέ¬
  λαβον τό Μόντε Πέντσολα.
  Αφροδίσια καΐ δερματικά νοσήματα
  Ιατρός ΕΜΜ. ΦΙβΡΑΚΗΣ.
  7Ωραι έπισκέψεων 9—12 π μ. καΐ 4—6
  μ. μ.όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τυπογραφίίων Έλεύθερης Γνώμης),
  Δέν έγινε δεκτή
  Εγνώσθη έξ Αθηνών δτι ό Πρω-
  θυπβυργός κ. Παπανδρέου υπέβαλε
  την παραίτησιν τού ή όποία δμως
  δέν έγινε δεκτή.
  Κατελήφθη ή Ραβένα
  Είς την Ιταλίαν δυνάμεις
  τής 8ης στρατιάς κατέλαβον
  την Ραβένα.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ
  Τό κέντρον των Αθηνών εχει με¬
  ταβληθή είς πεδίον μάχης.
  — Βρεττανικά στρατεύματα έβλή-
  θησαν υπό τοθ ΕΑΜ. Είς "Αγγλος
  άξιωματικός εφονεύθη καί έτερος
  στρατιώτης έτραυματίσθη σοβαρώς.
  Αί Βρεττανικαί Δυνάμεις θά τηρή-
  σουν την τάξιν καί τόν Νόμον είς
  την Έλλάδα.
  —Οί εργάται τί)ς έκφορτώσεως των
  τροφίμων είς Πειραια απήργησαν.
  —Αί έργατικαί έφημερίδες τοϋ
  Λονδίνου χαρακτηρίζουν την ίνέρ
  γειάν των ώς απίστευτον τρέλλαν,
  ΪΠΑΙΗΣΤΙΤΜΗ
  Αϊτια άπεργίας
  Εγνώσθη έκ Πειραιώς δτι οί εργά¬
  ται έκφορτώσεως των κομισθέντων
  τροφίμων απήργησαν διότι ή παρε-
  χομένη είς αύτούς μισθοτροφοδοσία,
  «μία λίρα καί πλουσία τροφή ημερη¬
  σίως» δέν ήτο κατά την γνώμην των
  επαρκής. Κατόπιν τούτου οί Άγγλοι
  απήντησαν είς τούς εργάτας δτι δέν< τούς χρειάζονται καί Ενα τηλεγρά- φημα υπήρξε ή μόνη καί έπαρκής ενεργεια διά νά φθάση, την επομένην έ"να ατμόπλοιον μέ Άγγλους καί Αραβας εργάτας οί όποΐοι συνεχί- ζουν άπροσκόπτως τό έργον τής έκφορτώσεως, Σημ. «ΝΙΚΗΣ».—Την ανωτέρω είδησιν αφίνομεν άνευ σχολίων. Τό ΕΑΜ ήνοιξε πύρ Οί άντάρται τοθ ΕΑΜ δέν ύπή- κουσαν είς τάς διαταγάς τοΰ στρα- τηγοϋ Σκόμπυ ήνοιξαν πόρ εναντίον καί των Βρεττανικών στρατευμάτων τα δποΐα έκτελοϋν χρέη φρουρας τής τάξεως,