91550

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ1
  1ΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ Π"ΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ; 7 Σεπτέμβριον 1912 — ΑΡΙΘ. 63
  Άριθμ. Διατάγ. 124
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' όψιν τό υπο χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή-
  φισμ·* τής Έτιαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  αρθρον 3 έδάφ. θ'. τοϋ ϋπ' αριθ. 413 Νόμου, -ροτάσει τοϋ επί
  των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν υαί διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Εμ¬
  μανουήλ Μπαλαντινακη μιας πετρελαιοκινήτου πλεκτομηχανής
  μετά των έξαρτημάτων της
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον
  άναΐιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τΐϋ παρόντος Δια-
  ταγματος.
  Έν Χανίοις τή 22 Αύγούστου 1912.
  Έν Όνοιιατι τοΓ βασιλέως
  Ή Έπαναστατΐκη Διοικητικίι "'ίπιτροπτι
  Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Διαταγ. 123
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΟΝ *ΆΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή-
  φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως και τό
  α'ρθρον ι1 έδάφ. θ'. τού ύπ'αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τού επί
  των Ο'ικονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν^καέ διατάσσομενΗ ,3
  Έπιτρέπομεν την άτελί) εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοϋ
  Γεωργίθϋ Κοζυράκη έργοστασιάρχου 200 μέτρων πριονιων είς
  ταινίας διαφόρου πλάτους πρός χρήσιν τοϋ άτμοκΐνήτου έργο-
  στασίου τού.
  Ε'·ς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοθντα Έπίτροπον,
  άνατιθεταιή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος
  Έν Χανίοις τή 22 Αύγούστου 1912.
  'Κν ονόματι τον Βα<Ιτλέ«βς Ή Διοικοΰσα Επαναστατικαί Έπιτροπτι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αριθ. Διαταγ. 122 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΓ1 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Εχουσα ϋπ' όψει τό υπό.χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- ?ιτμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρον 3 ίδάφ. θ', τοϋ ϋπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοϋ επί των Οί/.ονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου. ΆποφαίΙίζει'και,διατάιίίΙίΐ ι Έπιτρέπει νά ε'ισαχδί) άτελώς είς Χανιά υπό τοΰ Κωνσταντ. Μανωλικάκι είς άτμοκίνητος μϋλος διά την κοπήν τού καφέ. Εις τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον άνατίθησι την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τού τζχρϊντος Δια¬ τάγματος. Έν Χανίοις τί] 22 Αύγούστου 1912. *Εν Όνόματι τοίί Βασιλέως Ή έπαναστατικίι Διοχκητικίι Έπιτροπτι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Άριθμ. Διατάγ. 120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΠ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχουσι ϋπ'όψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- φισμα τη"ς Έτταναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρον 3 τ:ϋ ΰπ' αριθ 113 Νόμου, προτάσει τού επί των Οί- κονομικών Διοικοϋντος Έπτρόπο.). καί Έπιτρέπει νά ε'ισαχθή άτε)ώς έν Ηρακλείω υπό τοθ Ζαχα¬ ρίου Ίερωνυμάκη έν έκθλιπτικόν σταφυλοπιεστήριον μετά των έςαρτημάτων τού. Είς τόν αυτόν επί των Ο'.κονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον άνατίθησι την δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τοϋ παρόντος Δια- τάγματος. Έν Χανίοις τή 21 Α^γούσ;ου 1912. ^ Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Δ*ο»κονσα Έπαναστατικτι ΈπιτροπΛ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣΪ Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΥΡΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕϋΣ;
  Αριθ. Διατάγ 121
  ΓΕΩΡΓΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύχ' όψει τό υπό χοονολογίαν 4 Ίουνίοι» 1912 Ψή-
  φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρ¬
  θρον 3 έδάφ. Ο'· τοϋ ύπ'αριθ. 413 Νίμου, προτάσει τοΰ έχί
  των Ο'ιχ.ονομικών Έχιτροπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ρε'^μνι; υπό τής
  έκείσβ έβρευουσης έταιριας υπό την επωνυμιαν «Άνυφαντάκη
  και ΚαΛογένητ;*» των ίξής έχμ;ταλλευτικών έργαλείων' ήτοα
  1) 24 σιδηράς χειραμαξα; βαρους 690 χιλ.
  2) 6 λαίίδας " » 62 »
  3) 10 ράδδους χαλιβ!ινας » 139 »
  4) 100 τρυκάνια χαλιβδινα » 293 »
  5) Ένα άκμωνα " » 100 »
  6) Μιον σφυροκοχάναν » 124 »
  7) Έν μαγκάνιον » 113 »
  8) Σφυρηλατηριον » 84 »
  9) 10 χλάνας ^ » 15 »
  10) 24 αίχμάς τρυπανιών έξ ών 12 συστροφής βάρ. */8 »
  II
  15 βά 4
  ' * ποφα<*ίζομε;ν καί διατάσσομεν Έπιτρε'πομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμνγ) υπό τής έκείσε έδρεούσης έτα'ΐίας υπό την επωνυμ,ιαν «Άνυφαντάκις καί Κα- λογε'νητος» των εξής πρός έκμετά)λευσιν μεταλλείων έργα¬ λείων' ήτοι : 1) 6 δε'ματα στηλώματα σιδηρϊ Κων 1635 2) 6 πλαισια βαγονείων » 1110 3) 3 δώματα πλάκας συστρεφόμενας » 1965 Ί) 1 » άλλαγαί γραμμών » 715 5) 30 » τραβέρσαι » 1980 6) 2 » σογ> ρατητάί » 177
  7) 400 ρά6δοι σιδηροδρίμου » 7065
  8) 15 πακέτα συγκρατητάς » 595
  15.242
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικόν Διοικοθντα 'Ρπιτρΐζον
  άνατι'Θεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
  Χανιά 21 Αύγουστον 1912.
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως
  ιΗ Αιοικονσα Έπαναστατικη Έπττροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ρ
  βάρους
  4 »
  2 »
  2 3/* »
  3'/, »
  3
  11)
  15 μικρούς πρίονας
  12) τρυπάνια
  Γ') 8 τρυπάνια
  14) 6 σμήλας
  15) 1 Στρν,ρόπαγκον
  16) 12 φυτίλλια
  17) 12 σαρακάκια μετάλλινα
  18) 6 λάμας
  19) 2 κλειδιά άγγλικά
  20) 12 πελέκεις μέ χεΐρίδας » 27 »
  21) 24 κοπτήρας » 34 »
  22) 6 δωδεκάϊας λιμώ* χαλιδδίνων » 33*]|»
  23) 20 συρ«καθαριστώνί"ξ ών 12 συνήθεις » Π1],»
  24) 24 Έπιχίπιϊβς έξ ών 12 θερμαί καί
  12 ψυχραί » 42% »
  25) 18 σφύραι μεγάλαι ϊιακόχται πετρών » 63*/^ »
  29) 12 βαρακάχια έξ ών τα εξ τοςοειδή » 12 »
  27) 120 λαίίϊας έξ ών 24 πτυών 48 πιλινων
  καί 48 διά σφύρας » 1061/·»
  28) 12 λεβήναι » 111/ »
  29) 20 έμβολείς » 54 »
  30) 48 κασμάδες » 44 »
  31) 24 κουτάλαι » 13 »
  32) 12 σαραχάκια ξυλιν. >· 20 »
  33) 24 χτύα » 48 »
  34) 24 περώναι σιδηραί » 123 »
  35) 20 λάμπας ά-ετιλίνης » 24 »
  36) 1 κιβώτιον άνθρακικοϋ ύγροϋ άσίέ-
  στιον βάρους 1 » 120 »
  Είς τον αυτών επί των Ο'ικονίμικών Δυικοΰντα Έπιτροχον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 22 Αύγούστου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  "Η 'ΚπαναΟτατιιςιτ Διοικιιχικιι Έττττροττίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!:
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Λιατάγ. 118
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ <:ΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες^ ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρονο έδάφ. θ . τοϋ ύχ'άριθ. 413 ΝΟμ«υ προτάσει τοϋ επί των Οιχονομικών Διοικούντος Έπιτρόπου. Αριθ Διαταγ. 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.· ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ Έχουσα ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 Ψή- φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως κα'- τό ά'ρθρον 3 έδάφ. θ' τοϋ ύπ' αριθ. 413 ΙΙόμου προτάσει τοϋ επί των Οίκογίμικών Διοικςΰντος Έπιτρόπου. *Απο6α«ίίζει καί ί.ιατά<ί<ίε» ΈτΓΐτρέκει νά εισαχθώσιν άτελώς διά τοϋ Τ)λωνείου Καστελ- λίου Κισσάμου υπό τοΰ Εμμανουήλ Π. Δ Άνουσακη τα έςίίς μηχανήματα' ήτοι : Μία στα^υλοθ>ιχτική μη'/ανή.
  Μία άντλία
  "Εν σταφυλοπιεστήριον.
  Είς τόν αότόν έχί των Οίκονομικών Διοικοθντα Έπίτρΐ-
  πον άνατίθεται ή δηυ-οσίευσις καί έ/τέλεσις τοθ παρόντος Δια¬
  τάγματος.
  Έν Χανίοις τή 21 Αύγούστου 1912.
  "Ι· ν Όνόματι τον Οαόιλέας
  Ή Λιοτκούύα 'Ευαναΰτατικη Έπιτροπιι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΔΚΙΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 125
  Γ-ΩΡΠΟΣ Α-.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ'ό'ψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 ψή-
  φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρ. 3 έδάφιον θ'. τοθ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοϋ επί
  των Ο'ιχονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρέχομεν την άτελί) εισαγωγήν έν Χανίοις υπό «3 Νι-
  χολάου Βεντουράκη ενός άτμοκινήτου πιεστηρίου διά τό χρυσο¬
  χοεΐον τού μετα των έξαρτημάτων τού.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντα Έπίτροτΐον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ¬
  ματος.
  Έν Χανίοις τί) 27 Αύγούστου 1912.
  "«•ν "Ονόματι τοι? ΗαΛΐΛίως
  Ή Διοι>οΰσα Έπαναστατικίι Έπιτροπίι
  Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΙΣ
  Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  Αρ:θ. Διατάγ. 129
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ-Ω-Ν ΒΑΛΗ ΝΟΝ
  "Εχοντες ΰπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου τής Επα¬
  ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 3 έδάρ. θ'·
  τοϋ ύχ'αριθ. 413 νόμου, προτάσειτού επί των Οικονομικωσ Δι-
  οικούντος Επιτρόπου
  Αποφασίζομεν κατ δτατάύμπούρου μετά τροχαλίας, ενός σκηπτήρος, 2
  όμφαλών μυλολίθων, μιας κάτω φωλεας σΐδήρων γεράνου, ενός
  ά'ξονος 60χ4000 τριών κουζινέτων καί τριών τροχαλίων κινη-
  τηρίων,
  3) Ενός πιεστηρίου ΰδραυλικοϋ καί μιας άντλίας ύδραυλικής
  μεθ όλων των έξαρτημάτων αυτών.
  Εις τόν αυτόν επί των Οικονομικωσ διοικοϋντα Έπίτροπον άνα-
  τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού χιρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 4 Σεπτεμδρίου 1912,
  Ι· ν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή 'Κπαναατατιχή Διοικητική Έπντροπή
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΓΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγμ. 130
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό άπό 4 'Τουνίου 1912 ψήφισιια τής
  Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρον 3
  έδάφ. θ'. τού ύ-' αριθ. 413 νόμου, προτάσει τού επί των Οί-
  κονομιχ,ών Διοικοθντος Επιτρόπου
  καΐ
  150 χιλιόγραμμα στουπέτσι κατασκευασμένοι*.
  6 χιλιόγραμμα λωρίδας δερμα:ίνους.
  4 [ ] μέτρα καουτσοϋκ είςφύλλα.
  4 βε'ργες άτσάλι. , *
  1 κανάτι δέρμα δι' άντλίας.
  3 σωλήνας έκ χαλκού μέτρα 12
  2 ρόλους μόλυίδον είς φύλλα χιλιόγρ. 300 ώς Ιγγιστα.
  8 τεμάχια λαμαρίνας διαφόρων μεγεθών '/ονδρ. 10 %
  τρυπημένες καί μή δι' επισκευήν λεδήτοιν.
  3000 τεμάχιαπλακάκια όρικτής γής διά λέβτ-τας έλαυ-υρίν ,ς.
  3000 τεμάχια τούδλα φωτιας.
  150 ήλεκτρικοΰς λαμπτήρας των 16 κηρίων.
  3 βαρέλια μίνιον χιλΐόγρ. 450.
  2000 χιλιόγρ. πυρόχωμα.
  1 άτμαντλία μετά των έξαρτημάτων.
  12 φύλλα χαρτόνι έξ άμιάντου.
  4 τεμάχ. φύλλα λαμαρίνας γαλβανισμένης πάχους 2 °/0.
  5 χιλιόγρ. χαλκοπόταίσα.
  12 χιλιόγρ. γραφίτου.
  150 χιλιόγρ. σχοινί ΜΊάτας άστριφτο διά σαλαμάστρες.
  100 » στουπΐ βαμδακερό διά μηχανάς.
  200 χιλιόγρ. λεδητόκαρφα σιδηρα
  2 δεμάτια λινάτσα μέτρα 500 διά λέίητας.
  Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Δια¬
  τάγματος.
  Έν Χανίοις τή 31 Αύγούστου 1912.
  Έν όνόμα.ι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋΰα Έπαναθ"τατικτι 'Επιτροπή
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝδΟΤΡΟΕ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμνη υπό τοϋ
  ΣτυλιανοΟ Ι. Τερζιδακη έν>ς στεμφυλοπιεστηρίου μετά των
  έξαρτημάτων τού. . - , - -,
  Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον Μάνου των κάτωθι μηχανη μάτων δια τό έν Αγυα Κυϊωνίας έρ-
  άνατίθίται ή δημοσίευσις καΐ εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διαταγ- γοστάσιόν τοι>.
  1) Ενός έλαιομύλου.
  Αριθ. Διατάγ. 127
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α1.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' δψει τό άπό 4 Ίουνίου 1912 ψήφΐσμα τής
  Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρον 3 έδάφ.
  θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 νόμου ιΐροτάσει τού επί των Οίκονομικών
  Διοικοΰντος Έπιτρόπου
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ Κων.
  ματος.
  Χανιά τή 4 Σεπτεμβριου 1912
  •Εν Όνόιιατι χοϋ
  Ή Επαναστατικίι Διοικοΰσα Έπιτροπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  'Αρι9. Διαταγμ. 126
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  Ψήφισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί
  τό άρθρον 3 έδάφ. θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοθ
  επί των Οίκονομικών Διοικούντος Επιτρόπου.
  καί δ»α-εάο"ο·αμεν
  φ
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τού έρ-
  γοστασίου «83,1ΐβ1 Ταηίδΐβη» των κατωτέρω μηχα/ημάτων.
  3500 τεμάχια βίδες σιδηρές διαφόρων μεγεθώνι
  4(·0 μέτρα σωλήνας σιϊηρϊς διαφόρων διαστάσεων. »
  60 τεμάχια φλάντζας σιϊηράς. ' ·
  30 κρουνοΰς όρειχαλκίνου; διΐφόθ'ον μεγεθών. "*"< 1 2) —ύο ύδραυλικών χΐΐστηρίων. ' 3) Μιας πιεστικής άντλίας μέ 3 σώματα. 4) Ενός συμπυκνωτήρος. 5) Ενός μανομέτρου. ι 5) » ύδρολέδητος. 7) Τεσσαρων δεξαμενών ελαίου. 8) Ενός παλάγκου. 9) » άλευρομύλου. 10) » σιτοκαθαριστηρίου. 11) » ε'ισπνευστίίρος 12) » γερανίου. 13) Πασών των διά την λειτουργίαν των ανωτέρω μηχανη- μάτων έμμέσων κινήσεων ώς καί των ίμάντων αυτών. Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον άνατιθεταιή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τί) 3 Σεπτεμδρίου 1912. Έν Όνόματι τού Βασιλέως Ή Δ.ιοτκο0ό*α Επαναστατικαί ΈπντροπΗ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ 4 ι Μ. Ρ. ΚΟΓΝΛΟΤΡΟΣ ,Α* '
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Δια,τάγ. 131
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
  ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΟΝ
  Αριθ. Πρωτ. 3863
  » Διεκιτ. 'ΐ757
  ΑΣΤΓΝθνΐΙΧΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ο Νομάρχης Ηρακλείου
  Μβταρρυθμίζοντες έν μέρει καί συμπληροθντες
  αριθ. 3309 18Μτής 17 Ίουλίε-υ 1909 καί 1188/108« τί)ς 13 Μαρ-
  τιου 1901 αστυνομικάς διαταγάς.
  Παραγγέλλομεν β.
  Πάντες οί βουλόμενοι νά μετέρχωνται έν τή πόλει Ηρα¬
  κλείου τό έπάγγελμα τού άμαξηλάτου καί καραγωγέως καί μή
  έχοντες ά'δειαν, οφείλουσι νά προσέλθωσιν ενώπιον τής
  τας υ π
  Επι-
  Έχοντες ϋπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 ψή-
  φισμα τής Έχανστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ί
  ά'ρθρον 3 έϊάφ. θ . τού ύπ' αριθ. 413 νάμου χροτάσει τού επί '
  τον Ο'ικονομικών Διουχούντος Έπ^ρόπου.
  "Αποφασίζομεν καί Διατάίϊόοιΐϊν
  Έπιτρέπομεν τήν άτελή εισαγωγήν ίν Ηρακλείω υπό των
  «Μαρκαντωνακη και Μανουσάκη» των κάτωθι μηχανημάτων.
  1) Δύο ύϊρ^υλικών ττιεστκιριων πρός πίεσιν έλαιων. ..... . . . /
  2) Μιάς αντλίαι ποός κίνησιν των Ιλαιοπ.εστηρίων μεθ'όλων " τΡ°«Ίί. τής αποτελούμενης υπό τον Νομάρχην Ηρακλείου ως
  των σχετικών μηχανημάτων καί έξαρτημάτων αυτής. | Πρόεδρον, άπό τον Μοίραρχον και Δήμαρχον Ηρακλείου καί
  Εί,-Υον αυτόν επί των Οίκονομιχών Διοικοθντα Έπίτροπον ενα πεπειραμένον άμαςηλατην και υποβληθώσι, εις εξετασεις
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγ- ι οοκιμασακας.
  | Τής διατάξεως ταύτης έξαιροθνται οί κατοικοϋντες εκτός τής
  5 πόλεως χωρικοί Ιδιοκτήται κάρρων.
  ! Δέν έπιτρέπεται εις τούς άμαξηλάτας καθώς >αί είς τούς
  < έφίππους νά όδηγώσιν έντός τής πόλεως τάς άμαξας ή τα ζωά των τροχάδην, άλλά μόνον μέ βήμα τακτικόν καί ή'ρεμον. ; Πάντες ο! καραγωγεϊς οφείλουσι, νά δδηγώσιν '.ντός τής πά ^ λεως πεζή, ώς καί οί ιδιοκτήται κάρρων χωρικοί, τα έαυτών κάρ- . ρα, έκ τού χαλινού, τοΰ σύροντος ταυτα ζώου. Έξερχόμενοι ίέ ι τής πόλεως υποχρεούνται, νά όδηγώσι ταύτα μέ βήμα τακτικόν | χαί ουδέποτε άπό ρυτήρος. ί Πάντες οί καραγωγεϊς τής πόλεως υποχρεούνται, νά τοποθε- ■ τώσ. κατά τάς, μή εργασίμους ώρας τα κάρρα των, έντός σταύ- μέρους καί ούχι Ιπί τής δημο- ματος. Έν Χανίοις τή 4 Σεπτέμβριον 1912. Έν Όνόματι τού Βασΐ' έ α» Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικίι Επχτροπτι Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ Μ.ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ Αρι9. Διατγ 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'· ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ «τ-, , -. .. Ι λου ή ά'λλου χεριτετοιχισμένου μέρο Εχοντες ύπ όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή- σ£ας -3ο0 » χλβτείας ^ς πάλεως, φισμα τής 11/παναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως και τό ά'ρθρ. 1 π / ._.. _>.. ______·.. <■- .. _ ι. .· .._>
  3 έδάφ. θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοΰ επι των»
  Ο'ικονομικών Έπιτρόπου
  Άποφαθίζομεν καί
  Έχιτρεπομεν τήν άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμντ; υπό τού Γε-
  ωργίου Α. Βαρδιάμπαση των κατωτέρω μηχανημάτων.
  Ενός άλευρομύλου καί κινητηρίου διά πετρελαίου μηχανής
  δυνάμεως εξ ίππων, ντεπόζιτα καί σωλήνας εγκαταστάσεως μεθ'
  ΟΑων των λοιπών έξαρτημάτων.
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικήν Διοικούντα Έπίτροπον
  άνατίθεταιή δημΐτίευσιςκαίέκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 4 Σεπτε.μδρίου 1912.
  Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως
  Ή Ατοτχοϋσα Έπαναστατικτι 'Επιτροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΑΟΤΡΟΣ
  Πάντα τα φορτηγά ζώα τα ε'ισεροόμενα είς τήν πόλιν μέ «ορ
  ί τίον, δέον, νά όϊηγώνται μεχριτοΰ προορισμόν τού φορτιου.
  | Εάν δέ ταύτα εισί περισσότερα τού ενός, τότε τα επί πλέον
  * δέον, νά ώσι δεδεμένα τό εν κατόπιν τοθ ά'λλου καί νά όδηγών-
  ν ται προπορευομένου τοΰ άγωγιάτου.
  "Ωσαύτως καί τα, διά μετακόμισιν έμπορευμάτων, έντός τής
  πόλεως, χρησιμεύοντα ζώα.
  Δέν έπιτρέπεται εις εφιπον ήτοι ήλικίας κάτω των 12 έτών,
  νά όδηγί) έντός τής πόλεως πλείονα τοϋ ενός φερτηγοθ ζωα.
  Εν έναντία χεριπτώσει τιμωροθνται οί «ναθέτοντες είς αυτοίς
  τήν διεύθυνσιν.
  Άπαγορεύεται, νά όδηγώσιν έντός τής πόλεως κάρρα ΐ
  "Αριθ Διατάγ. 128
  ΓΕΟΡΓΙΟΧ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ'όψει τό άπό 4 Ίουνίο» 1912 ψήφισμα τής
  Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρου 3 έδάφ.
  β'. τού ϋπ' αριθ 413 νόμου προτάσει τοΰ επί των Ο'ικονομικών
  Διοιχοϋντος Έπιτρόπ'υ
  Δποφαόίζοηκν καί δτατάόόομεν
  Έπιτρέπομεν τήν άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμνη υπο τοϋ Θ.
  Σπυριδακη μιάς άτμοκινήτου μηχανής τρός κατασκευήν γαϊτα-
  νίων.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ¬
  ματος.
  4 Έν Χανίοις τί) 3 Σεπτεμβρίου 1912.
  Έν Όνόρατι τοϋ Βασιλέως
  Ή Λ οτκο4τ<Ια Έπαναότατικη Έπιτροπίι ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔϋΓΡΟΪ ί ζωα πλείονα τού ενός όταν ταυτα είναι φορτωμένα μέ ξυλείβν ί δηλαδή δοκοΰς ή ταύλας. Οί άγωγιαται τού τοιούτου ζώου άκο- λουθοθσιν αΰτό έκ τώνο'χισθεν. Άπαγορευεται, νά ίστανται ΐπί των όδών τής πόλεως είς μέρη δημοσία ή καί απόκεντρα ζώα ή κάρρα χλέον τής άχαιτου- μένης ώρας, διά τήν έκφόρτωσιν ή τήν φ-.ρτωσιν τούτων. Οί ιδιοκτήται των τοιούτων ζώων ή κάρρων όφείλουσιν ευθύς μετ» τήν έκφόρτωσιν, νά όδηγώσι ταυτα εις τους σταύλους, πρός απο¬ φυγήν δυστυχημάτων καί διά νά μή έμχοδίζωσι τήν κυκλοφορίαν. Ή Ίσχύς τής ιΐαρούσης ά'ρχεται τήν Ιθην ημέραν μετά την δημοσίευσιν αυτής έν τί] εφημερίδι τής Κυίερερνήσεως ή δέ εκτέλεσις άνατίθεται είς τα Δημοτικά καί Άστυνομικά Ζργανα. Έν Ηρακλείω τί) 16 Αύγούστου 1612. Ό Νομάρχης Ηρακλείου Στυ. Φωτάκης Ό Γραμματεύς Γ. Μαλεδυζώτης Αριθ. Πρωτ. 3928 Διεκπ. 2772 Ό Νομάρχης Ηρακλειον Βεδαιωθέντες έξ ιδίας αντιλήψεως, ότι δ Νόμος 287 περΐ
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Ιίϊ
  δέν παρέχουσιν είς αύτά καί ώς έκ τούτου περιέρχηται είς
  οικτράν κατάστασιν άπό την χεϊναν καί τάς πληγάς, άλλά καί
  τό άνατιθέμενον είς αύτά φορτίον, πρός μεταφοράν, είναι πολ¬
  λάκις λίαν δυσανάλογον των σωματιχών αυτών δυνάμεων, άνα-
  γκάζονται δέ υπό των Ίδιοκτητών δι' άνηλεών κτυχημάτων νά
  βαδιζωσιν άπό πρωίας μέχρις ίσπέρΛς μεταφέροντα φορτίον
  καί επιθυμούντες έξ οϊκτου, νά τύχωσι τής προσηκούσης είς
  αύτά ίτροστασίας, ίνα δύνανται νά έκπληρώσι τόν προορισμόν
  των, έξυχηρετοϋντα την άνθρωπότητα.
  Παραγγέλλομεν τα έπόμενα.
  Πας Ίδιοκτήτης ον;υ, ήμιόνου ή ίππου πληγωμένου ή χωλού
  ή έκ -ής πείνης καϊ τής πίλλής εργασίας καταπεπΐνημένου
  ύποχρεοϋται, να διακόπτη την εργασίαν τού ζωου καί νά συν-
  τηρϊ) αύτό καλώς είς τΌν σταΰλον, μέχρις ότου γίνη εντελώς
  ύγιής καί άνακτήση τάς φυσικάς αυτού δυνάμε'ς.
  Πας ϊδιοκτήτης των ανωτέρω άναφερομένων ζώων ύποχρε-
  ούται, νά τρέφη Ιπαρνίώς ταυτα λαί νά χορηγή εις χΐτ'χ /.ατά
  διαλείμματα, ώρας αναπαύσεως. Τής διατάξεως ταύτης έςαι-
  ρούνται οί μεταφέροντες φορτίον έκ των χωρίων των είς την
  πόλιν.
  Είς ουδένα αγωγιάτην έπιτρε'πεται να κτυπα τό ζώων τού
  είς ά'λλο μέρος τού σώματος έχτός των όπισθίων και ίι οι¬
  ουδήποτε ά'λλου όργάνου ή διά χλωρής ράβδου λεπτοτέρας τού
  ενός έκατοστοΰ τού μέτρου. Μόνον οί άμαξηλάται και καρρα-
  γωγεϊς δικαιοϋνται. νά κτυπώσι ταύτα διά τού μαστιγίου καί
  επί των ώμοπλατών.
  Δέν έπιτρέπεται είς τόν Ίδιοκτήτην ζωου, νά επιβάλλη είς
  αύτό φορτίον ανώτερον τού υπό τοθ ά'ρθρου 1 τού ύπ' αριθ. 287
  Νόμου όριζομενον, όσον ισχυρόν καί εύτραφές καί άν είναι τό
  ζώον.
  Είς τα κατωτέρας δυνάμεως ζώα καί είς τα μετρίως εύ-
  τραφή τό φορτίον δέον νά είναι κατώτερον τού κεκανονισμένου
  καί ανάλογον των δυνάμεων τού.
  Η αυτή διάταξις Ίσχύει καί διά τα Λεοφωρεΐα, τα κάρρα
  καί τάς άμάξας.
  Πας παραδατης των ανωτέρω διατάξεων θά τιμωρήται συμ¬
  φώνως τω Νομώ 287.
  Ή εκτέλεσις τής παρο-ισης, τής οποίας ή ίσχΰς άρχεται
  μετά 1θ ημέρας άπό τής δημοσιεύσεως της, άνατίθεται είς
  τα άστυνομικά καί δημοτικά δργανα.
  Έν Ηρακλείω τί) 18 Αύγούστου 1912.
  Ο Νομάρχης Ηρακλείου
  Στυλ. Φωτάκης
  Ό Γραμματεύς
  Γ. Μαλεδυζώτης
  Αριθ. Πρωτ 2800
  » Διεκπ. 1710
  ΑΣΤΤΗΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΉ
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  Ύπ' όψει έχοντες 1) ότι τολλ:ί κύνες περ·φερόμενοι ανει»
  έπιτηρήσεως προξενοϋσι βλάβας είς άνθρώπους καί πράγματα
  2) τό άρθρον 8 έϊάφιον γ' τοϋ Νόμου 19 καί 3) τό άρθρον 615
  τού Ποινικού Νόμου.
  Παραγγέλλομεν τάδε
  Έκαστος Ίδιοκτήτης κυνός όποχρεούτο.- νά περιάγη τούτον
  δεδεμενον εύδϋς δ' ώς ήθελεν εκδηλωθή νόε.'λά τι ή έλάττωμα
  σοβαρόν να προβαίνη είς την φίμωσιν αύ'ού. απολύτως άπαγο-
  ρευομένου μετίζ την έ/ο/;λωσιν τού νοσήΐ-'.ατος ή έλαττώματος
  τούτου νά χεριφέρεται : /.-'ων ανευ φιμώΐρΐυ.
  'Λ^ϊγορΐϋϊτα·-απολύτως ή εϊσοδος ή παραμονή ο.. .-<·,".οτε κυνός είς άλλι. ριας άμ-ς/^υς. Κύνες των οποίων άμελείτα. ή κατά τόν άνω ε'ιρημένον τρό- -;ν Ιπιβ-λλομένη έπιτήρησις, ή οί όποΐοι ήθελον φωραθί) έντός ά/.Λ'τριων αμπέλων θά θαναχώνωνται υπό των άστυνομΐλών ή δτ,μοτικών ίργάνων, άφ' ο3 -ροηγουμένως νουθε ηθώσ:/ οί κυριοι αυτών ήτοι άφ' ου ε'.ϊί^οιηθώσιν ότι οφείλουσι νά συμμορφωθώσι τρόςτήν παρούσαν διαταγήν. Συλλαμβάνονται .χίσης καί θανατώνονται οί άδεσπότως πε- ριφερόμενοι κύνες. Οί παραβαται τής παρούσης αστυνομικάς διαταγής, ήτις θέ¬ λει Ίσχυσει άπό τής δημοσιεύσεως αυτής έν τί) Έπισήμω Εφη¬ μερίδι ττ|ς Κυβερνήσεως, θά τιμωρώνται συμφώνως τω άρθρ. 615 τού Ποινικοΰ Νόμου ή δέ έφαρμογή αυτής άνατίθβται εις τα άστυνομικά καί ίημ:τι·/.ά οργανα. Εγένετο έν Ρεθύμντ, τή 23 Ιουλίου 191 2. * Ό Νομάρχης Ρεθύμνης Γ. Δουκουμετζέδης Ό Ύ)γραμματεύς Σ. Μ. Παπαμαρκάκης '*λκ τοθ ΈΟνικοβ Τ
  ,