91557

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟ1
  ΓΓΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΗτΗ
  ι
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Εν Χανίοις τί) 13 Σεπτεχβρίου βΰ — ΑΡΙΘ. 64
  Άρ θμ. Διατάγ. 80
  ΓΕίίΙ*ΓΙΟ_«
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' 2ψει τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα τής Έχαναστατικί]ς των Κρητών Συνελεύσεως τό
  άρθρον 7 τοϋ ύπ' άριθμ. 93 τοϋ 1911 ψηφίσμ,&τος ττΚ *ν ι
  Κρήτ·ζ Συνελεύσεως των Έλλήνων καί τα ύ-' άρι*)μ. 35 καί
  46 έ 'ί. Διατάγματα τής Δ'.οικ;ύτης Έχανασΐατικής Έπιτρο- ι
  πής, χρο.άσει των επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημ;σίων (
  ■.Εργων καί των Οίκονομικώ' Δ'οικούντων Επιτροπών στηριζ¬
  ομένη είς την ύπ' άριθμ. 184 έ έ" όμόφωνον απόφασιν τής
  Διοικούτης Επαναστάτας Έτιτρ:χτ]ς.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Άρθρον 1. Μεταφέρονται αί μή δαχανηθΕΪται κατά τό οικο¬
  νομικόν έ'τος 1911 χιστώσϊΐς αί αφορώσαι έν γένει την έκτέ- ■
  λεσιν Δημοσίων Έργων καί άναγεγραμμέναι ί) χορηγηθεΐσαι
  έν τω είδιχω προ- Οπολογισμω των ίξοδων τής Ανωτέρας Δι¬
  ευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων,
  τίί χρήσίίας 1911 άνερχόμεναΐ έν συνόλω είς δραχ. 382^663
  είς τον χρουπ^λογισ,λϊν των 'εξιίωι τής αότής Ανωτέρας Δι¬
  ευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων,
  ύχό νέον κεφάλαιον ΰχ' άριθμ. 3 καί υπό τα άχό-
  λουθα ά'ρθρα :
  Αρθρον 1. Έπισχ.ευαί καί συντηρήσεις όδών
  καί Γεφυρών καί εκτέλεσις μικρών έργων ών ή δα-
  πάνη δέν ύπ=ρβαίνει τάς '/ιλίας δραχμάς δι" έκα¬
  στον έργΐν............................ Δρ. 2077
  Αρΰρον 2. Προέκτασις τοϋ α'. Τμήματοςτής
  δδ;ϋ ΠλατανιαΚαστελλίου Κισσάμου καί κατασκευή
  τού Β . Γ'. καίΔ'. τμήματος τής αυτής όδοΰ καί
  προέκτασις τής όϊοΰ Χανίων Καστελλιου Κισ-
  σάμου—Μεσογείων...................... » 176545
  Αρθρον 3. Σκιρρόστρωσις όδοϋ Χανίων Κα-
  στίλλιου Κυσάμου μΐχρι Σπηλιανοϋ Ποταμοΰ
  καίτρο-οχοιησ-ςτήςόϊοοπαρά τόν ΜαΑρΰνΤοΐχίν » 100000
  Αρθρ:ν 4. Κατα-κευή αμαξιτής όδοϋ Χαλέ-
  πας Φρίυϊίων Άχρωτηριου καί χροέκτασις αυ¬
  τής χρος Στίρνες καί χρό; Αγίαν Τριάϊα____ » 26604
  Αθρον 5. Κατατκϊυή Γεφύρας Καιρίτου μετ"
  έπιχωμάτων τής όδοϋ, τακτοχοίησις τής κοίτης
  τοϋ χοταμοϋέν γένει,κα:ασκίυή θωρακείων, κορω-
  νίδος καί ρύ^ρω·* ώς καί σωλήνων ϊιοχετεύσεως
  των ύετίων ύδβτων τβϋ καταστρώματος τής αΰ
  11506
  Είς μεταφοράν Δρ. 316832
  Έκ μεταφοράς Δρ. 316832
  Άρθρον 6. Έκίάθυνσις τοθ Λιμένος Καστελ-
  λίου Κισσάμου.......................... » 10647
  Άρθρον 7. Κατασκευή άποθήκης παρά τό
  Χημείον Χανίων........................ » 161
  Άρθρον 8. Μετατροπή οίλήματος Φιρκά είς
  Ταχυδρομειον......................... » 111
  Άρθρον 9. Κατασκευή άποίάθρας Παλαιο-
  χώρας...............................» 1982
  "Αρθρον 10. Κατασεκυή δδού άπό Καμισιανό
  Ρυακι—Δρακώνας καί άπό Σκατουλίτην μέχρι
  συναντήσεως όδού Καμισιανό Ρυάκι Δρακώνας,
  καταίκευή γεφύρας επί τής όδοϋ Σπηλιας Δρβλώ
  νας καίπροέκτασις τής αυτής όδού........... » 28000
  "Άρθρον 11. Έπισκευή ο'ικήματος Φιρκά κβ,ί
  κατασκευή στέγης τοϋ 'όλου οΊκήματος....... » 1607
  Άρθρον 12. Κατασκευή διαφόρων ϊργων εις
  τάς αποθήκας τού Τελωνείου Χανίων......... » 1061
  Άρθρον 13. Κατασκευή διαφόρων έργων έν
  τί) όϊω Πλατανια μεταξύ Γεφύρας Τσιμεντοκο-
  νίας.................................. » 828
  Άρθρον 14. Καταακευή 'Υδραγωγείου Σοΰ-
  δας................................. Δρ. 3500
  Άρθρον 15. Έπισκευή κρηπιδώματος λιμέ-
  μένος Χανίων.......................... > 613
  Άρθρον 16. Κατασκευή Γεφυρών είς Κερα-
  μίΐά................................. » 2336
  Άρθρον 17. Κατασκευή Τελωνειακο3 Κατα-
  στήματος Χανίων....................... » 79690
  Άρθρον 18. Κατασκευή όδού Χωστής Πορο-
  σελίων καί έχισκευή τής όδοθ άπό τής θέσεως
  Χλιαρού τοϋ χωρίου Σκινέ μέχρι τοϋ χωρίου Π}-
  ροσελίων Σελίνου........................ » 10744
  "Αρθρον 19. Αποπεράτωσις καί προέκτασις
  τής αρξαμένης όδοΰ άπό γεφύρας Καιρίτου μέχρι
  Φουρνέ Κυδωνίας....................... » 7717
  Άρθρον 20. Κατασκευή αμαξιτής δϊοϋ καί
  προέκτασις αυτής άπό χωρίον Κάνεία μ.έχρι
  Ηουκολιών.............................» 27324
  Άρθρον 21. Κατασκευή 'Υδραγωγείου Λάκ-
  κων καί αποπεράτωσις αότοϋ............... » 8324
  Άρθρον 22. Σκιρρόστρωσις οδοθ Χανίων Α-
  γυι3; Άλικιανοϋ........................ » 50000
  Άρθρον 23. Σκιρρόστρωσις οϊοθ Χανίων Χά-
  λέπας................................ » 35000
  Άρθρον 24. Έπιίχίυή τοΰ έν Χανίοις Στρα-
  ΕΊς μετα?ορά» Δρ. 586377
  Έκ μετα?ίράς Δρ. 1.Ί2Ι641
  τώνος τής ΙΙβλιτοφυλακής.................
  Άρδρον 25. Προε'κτασις τής όϊοθ Φουρνέ
  Λάκκων Κυίωνίβς καί καταΐκευή γεφύρας εις
  Φβυρνέ............................
  Άρθρον 26. Κατασκευή όίίθ Χανίων Κερα-
  Έκ μεταφορας Δρ. 586377 ι
  1073 Χάνι Φρέ Τζιτζιφέ.........·............
  "Αρδρον 56. Κατασκευή 03ου Μ-ίμπαλί!
  Χάνι Ιΐεμόνια...................._,....
  "Αρθρον 57. Κατασκευή οδοί Κε^άλας Άλι
  μειων................................. *
  Άρθρον 27. ΙΙροί'κτασις τής 03=3 Καιρίτου
  Άλικιανοΰ ΗατολάΛθυ.................... »
  Άρθρον 28. Κατασκίυή Γβφύρας έν τω -ο-
  ταμώ Άζογυρέ Σελίνου................... »
  Άρθρον 29. Κατασκευή Γεφΰρα; έν τω πο·
  ταμώ Βλυθιά Σελί^ίυ.............,...... *
  "Αρθρον 30. Κβτασκευή κρηπιδώματος καί
  προκυμαίας τού Λιμένος Χανίων........... »
  "Αρθρον 31. Καταστή όδοϋ Φίυρνέ Μ*σ-
  κλών................................. "
  Άρθρον 32. Κατασ*ίυή γεφύρας είς Κούνεη
  Κισίάμου............................. *
  Άρθρον 33. Κατασκευή ίδού Κανίάνΐυ ΙΙα-
  λαιοχώρας............................. »
  "Αρθρον 34. Όδός Ιΐαλαιοχώρας Βο,,τα.
  Φτερβλακκου Σίλίνου.................... »
  Άρθρον 35. Ό5ος Ι1οροσϊλ·'ων Σ;ύγιας 3ά
  των Χωρίων Άγίας Είρήνης Έπανωχωρίου
  Πρινέ Τσισκιβνών Σκάφης Άγριλέ Ροδοίάνη
  Καμττανού............................. >)
  Άρθρβν 36. Σκιρρόστρωσις τής ό3ού Σού3ας
  Καλυίών καί μεγάλων Χορχγίον........... »
  Άρθρον 37. Ιΐροέχτασις τής ό3ΐύ Βϊμου Κα¬
  λυίών καί συμπλήρωσις αυτής.............. »
  Άρθρβν 38. Ιΐροί'κτασ ς τής 03:0 Νιό-Χωριό
  Χάνι Βρύσΐ; Ρεωργΐίυκόλεω; α'.
  β'. καί γ'. τμήμα....................... »
  "Αρθρον 39. Κατατκευή βρύϊεως καί μετα-
  φορά ύ'όατος (Καμάλι) έν τος τού Χωρίου Κχλ-
  λικράτους Σφΐκιων..................... »
  Αρθρον 40. Έςυγιαηικά Ιργα Ρεωργι υχί-
  λ«κ»ς κλπ. καί χατασκίυή γΐφύρας Άλμυρίϋ. . . »
  Άρίρον 41. Κατασκϊυή γε^ύρας καϊ 55οϋ
  προσπελάσεως μεταςΰ Κχψ;3ά79υ καί ΙΙατσιαΌύ »
  Άρθρβν 42 Έπισκίυή τής ό3οϋ Σ'ίύίας Κα
  λυβών...............................>
  Άρθρον 43. Κατασ/ευή τής ό?ού Βρυΐών
  Κράτης Άσκύφβυ καί πρβίκτασις α>.ής......»
  "Αρθρον 44. ΚχτατΑϊυή α'. τμ^Αατ^ς κχί
  προέκτασις αΰ.ού τής ό3ίύ άπο Μ'.χρρ Πλΐτα-
  νάκι τής 43ού Σούδας Ίτζείίν ίιά Μ-γϊλων Χω-
  ραφίων—Στύλου κρός Νιό—Χωριό.......... Δρ. 36909
  "Αρθρον 4δ. ΣΑΐρρόστρωσις τής 53;ύ Βχμβ-4
  3όΟ00
  45.035
  105000
  20030
  12000
  10000
  6000
  60000
  1000ό
  7000
  40000
  2000ι)
  20000
  55000
  4721
  37658
  1149
  7991
  2506
  891
  85829
  κάμπου ............................... Τ
  Άρθρον 58. Κατασκευφή ό5;3 Κεφαλας
  Έμπροσνέρου.......................... *
  Άρθρον 59. Κατ3υκ«υή όδίύ φάραγγος Άσή
  Γωνΐά'ς '............................... »
  Άρθρον 61). Κα:ασκευή ό3ού Βρυσών Νιπους »
  Άρθρβν όϊ. Καταΐκευή όίοϋ Μςυρί Χώρας
  ί'^α/.'.ων............................... '
  Άρθρον ο 2. Κατασκευή οδοί Σελούδας Α-
  γίας Ροκμί'λης ..................., . . . . »
  "Αρθρον 63. Κατασκευή 08:0 φάριγγος Ά-
  ράδενας............................... »
  Άρ')ρον 6Ί. Κα α,κευή ό5;ύ Άνωχίλεως
  ρ
  Άρθρον 65. Κατασκευή όίοΰ Χώ;ας Σφα¬
  κίων Άνωπΐλεως........................ »
  Άρθρον 66. Ιΐροέκτασις τής όδοΰ Βρυσών
  Γεωργιουχίλεως καί ττρ;ε'κτασ:ς τής όίίύ Ά:στ-
  ποΐτίύΛου Βιολι Χαράλΐ Χανίων............ »
  "Αρθρρν 67. Κα-<ασκεύ(] καί σκιρρόστρωσις Ο5ο5 Ρεθύμνης Άτσιποπούλΐυ, έπισκευή τού Λΐτα- στρώμα:ος τήςόίοθάπό Ρεθύμνης μίχρι Κουμιΐέ, κατατκίυ/) ά^5 ΡίφύραςΆτσιπο-ούλου ε'ιςΆτσιπό- πθϋλον όίού, άπ3~ίρχτωσις τού μεινϊντος ά'ε/.τί- λίστου τμή;Λατ3ςτί)ς αυτής ό3;0 ώς καί πρβέκτασις ής αμαξιτής όίοθ Ρεθύμνης Χανίων άχ; Άτσι- Ν η χοπούλου -ρός Νίρατζές καί επέκτασις τ?ς δδβ3 Ρεθύμνης ΆτσιποπίύΛΐυ.................. » Ά Καλυίών............................. » "Αρθρον 46. Σκιρρόστρωσις έϊΌύ Νιό —Χω- ριβύ Βρυσών Γεωργιου-όλεως.............. » Άρθρον 47. Κατασκευή καίπρβέκτασιςτ»;ς οίοΰ Καλυίών Άλμυρίδος Ρίίίλοχω3ί:υ......... » 20000 Άρθρον 48. ΚατασΛε,ή βίού Βάμου Κί?*λ5 » 20030 "Αρθρον 49. Ιΐρβέκτασις τής οδβύ Βαμου Καλαμίτσι............................. » 15003 Άρθρον 50. Χάνδακα Γίωργιουπίλεως σ υμ- κλήρωσις αυτής καί χατχσκευή γϊ*ύρΐς επί τής Χανόαχας παρά την θέσιν Δημητρούλα...... » 16000 "Αρθρον 51. Κατασκίυήό33ύΙ1χτΐιχνού Καλ- λικράτβυς καί δΐίχε'τευσις τού έντός τής φάοα^γος δ>»τος...........................'..... » 5000
  Άρθρον 52. Κχτασκευή άποίίθρας Γεωρ;ι-
  β«βλεως.............................. » 2ΟΟΟΟ
  Αρθρβν 53. Κχτασκε,ίιή βίίύ Βίμ:υ Μπαμ-
  καλί) Χάνι............................ > ΙΟΟΟΟ
  "Αρθρον 5Ί. Κατασκίυό δίοθ Βρυσών Βχ?ί » 5000
  "Αρθρβν 55. Καταβχενή
  Αρθρον 68. 2.χιρόττρω?ις τής όίοΰ Β ολί
  Χαρακι ΣχάΛας Γωνιάς................... »
  "Αρδρον 69. 11ρ3έ*τα3ΐς τής όίού Ρίθύμνης
  Πϊρα,ΑαΓθς ΙΙραΛΛείΐυ, κχταΐΑευή τμή;ο.ατος τής
  αυτής όί'ού, ή:οι τού μίταςύ :ών γε^υρών Έστιυ-
  τμι-ματο;, /.χτατλίυή ετέρου τμήμχτος τής αυτής
  όόού, πρίέΑτατις τής α!ιτή; οΐοί Ρεθύμνης Ηρα¬
  κλειω καίκα:ατΑΐυή Ρεφύρας επί τής αυτής όδοδ
  είς π3τα;Α3ν Ιΐλατανί..................... »
  "Αρθρον 70. Σλφρβστρωΐις ϋοθ Ρεθύμνι,ς
  Εσταυρωμένου Γαράζίιι................... »
  "Αρθρον 71. ΚχτατΛευί) Ο3:ύ Ρεθύμνης Ά-
  μαριου άπό τής Γεφύρχς Ιΐλατα^έ κχί προΐκταΐις
  τής αότής όδού......................... »
  Άρθρον 72. Σ/.ιρ3στρωΐις ίίού Ρεθύμνης
  ^ρίΐς εις Σι5μχ. ... »
  ή γφρ ]μ
  Αρ()ρ·/ 73. ΚατιΐΑϊυή κΐι πρίίκταΐις δϊοθ
  γής Άίί
  Άρθρον 7ί. Κα:ασ·Αευό Μοί Ά;*:: ε λ 5 άτο
  τής Ουεως Γράκα μέχρι .Μί*.ά,χτ'0'......... »
  "Άρθρον 75. Κα:«Αευή ό?55 Σ:αυρωμένοι»
  Ρύ
  Είς μετ2·ορν Δρ. 1321641
  Άρθρον 76. Κα:α?λευή όίο3 Πραισών...
  "Αρθρον 77. Κα:ασΑ£υή βόού )<Α5υι3ι. . . Αρθρ:ν 78. Κχτχσ/.ευί; γεφύρας Πλαΐύ ά;Αυν:ικών ίργων α!)τής....... 5000 5000 5000 5Ο')Ο 2000 5000 2000 5000 4000 5000 4000 210000 48109 10000 ; ργ ρ?<, 79. ΚατασΑευή γί?ύρας επί τού ;αμϋ Άγία,- ΚυρΐΐΑής................ » °Αρθρ;ν ί<0. ΚατασΑίυή ερρχς Σαχτουρίων » "Αρθρίν 81. Έ-υΑί^ή γεφύρα; Έλε'υθε'ρνας » Αρθρον 82. Κχτΐσ·Αΐ.ιή καί ί Π .Ί >Π ',Ι')
  55ί57
  43000
  16323
  3850
  2000
  1000
  1000
  921*
  2500
  ή ρς
  λιμενοίρχχίονος Πανίρμίυ Καΐτίλλίίυ Μυλοπο¬
  τάμου ................................ »
  Αρθρον 83. Καταϊχϊυή ά-ίίάθρα; Μύρθυυ
  Ι1λ*κιά............................... »
  Άρθρον δ'ι. Σκιρρίστρωσις ο2ού Άίίελιάρη
  Εις μεταφοράν Δρ.
  689
  ΪΦΉΜΡΡΤ5 ι νΥΒΡ·ΡΝΤΤΣΤ!άϊ
  «1 β
  * , < Έκ μίταφορας Δρ. Ροΰττι*α.............................. » "Άρθρον 85. Σκιρρόστρωσις οδΐϋΔι^αλοστράτου Φάοαγγος Κοτσιφοϋ..................... » "Αοθΐον 86. Κατασχευή οίοϋ Ρεθύμνης Ά- γίίυ Βϊσιλίί'")......................... » "Α 87. Κατασκευή όδο3 Ρεθύμνης Πε- ....................... » '2Ο84Ο25 1800 1019 ράματοο μ Άοθρον 88. Κατασκευή καί πρ:ί'κτασ'.; τής οδοθ ΜελιΒον'ου Πανόρμου............... "Άρθρον 89. Κϊτασκευή όδοθ Μελιϊΐνίου μ "Αρθοον 90. Δ:;·/ΞΓ5υτΐί τοΰ ϋ'*·*'οςά~ο τής τηγήί ιιέ·/ρι τ'ς χρήνης Χανιαλί) δια σιίηρών σΐιΛϊ)»Μν............................. » "Αοθο ν 91. Άπίπεοάτωσ'ς τής !δοΟ Πολυ- ϊώρου Χάνΐ Πηγίίς...................... » "Αρθοον 92. Καταικευή γεφύρας ';ς Πι- }αιοκαμ.·ϊραν Άιχαρίου.................... » "Άρθρον 93. ΆντΐΛατάσ-ασις τής στέγης τού έν Ρίθύμνηο ΣτιατΜνιο τής Χί.>Ρ03>υ'α'.ής,...... Μ
  "Άρθρον 94. Κατατ/ϊυή Τελων;ια*ρ3 Κατα-
  σπ*ιυ·ατος Ρ=θύμ.νγ·ς...................... ·
  "Αοθο-ν 95. Κατατχευή λιμίνοί ρα-/ίον;ς Ιν
  τω λιμένι Ρίθύμνη:...................... »
  "Αρθρον 96. Έκβάθυνΐ'ί καί καθιρ·σμ;ς των
  λιμένων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί συμ-λή-
  ρι,ιΐ'ί ·καθϊρ·σαρ3 ιύτών................. »
  "Αρθοον 07. Καταΐ»ε>ή ί'. τιχήματοο όδού
  Ήίακλείου Καστελ^ίου Άγίων Παίασκιων Κα-
  χ-ϊί ΙΐΓ'σχευή καί σκ^ρόστβωΐ'ς τής ;ΐοϋ
  εί'υ Κνωσσού Πε'ων Καστελλίου καί
  ν 98. ΣκιροίστοΜσΐί δ%οϋ Ηρακλείου
  ΠεΓ'">ν ΚαστβλΧίοο χαϊ Σ-ηλιών Άρ*/ϊνών. ... »
  "Αρθρον 99. Προέ·/τασ·ς τ*ς ά^αςιτής όϊού
  Ήρα«λεί:υ Δαϊνών Μεσσιρατ, σκυρίυτρωσ'θ
  τ5θ α' τμΫιμΐτο:, κατασχευΐι ίδίύ Ηρακλείου
  Μεσσαρα; τμίϊαα Άγίας Βϊρίάροΐί, -
  σΐρωσις. άνέωξις τάφρων κα·. κατατκευν; συμ.τλη-
  £Μμΐτι»ών τίνων ίργων τί!ο όίού Ήρϊκλείοι
  Μ
  ρ3 κα χροέ ή
  "Αρθοον 100. Σκιοοίστρωσις ό*οϋ Ηρα¬
  κλείου Σ-αυρακιανϊίο Καμάρα τής δϊοϋ Ήεΐ-
  κ^ε'ου Μεστβράί χαι σνιρρίστρωσις τής όδοΰ Γε-
  "Άρθρον 101. Κατασκευή 3?ο3 Γεφ·>ρακίι.>ν
  λας Β;3τ?ς..................^------»
  "Αρθρον 102. Άπβπεράτω» ς τϊ!ς όϊου Άρ·/α-
  νων «α! σκιρρίστρωσις τής όϊοϋ άπό Κατω εις
  Έχάνω ΆργάΜαισ...................... *
  "Αρθ-ον 103. Κατατκευή τοθ άπό Καρτερ:0
  €;.ς Κακΐν "Ορος τμήματοί τής 5Ϊο3 Ήρακλε·'ου
  Λΐττ,θ'ου κ»·, ποο^ν.τασις αΰτίς..........*
  "Αρθΐον 10', Κβτατκευή δϊ=ΰ ΉρϊκλείΌυ
  Ρίθύμ,ντί.......................... ·
  "Αρθρρν 105. Καταΐχευή όϊ=ΰ Ήρακλείΐυ
  Γε'ογειηί Ζαοοϋ Ά'χαίίου................. »
  "Αρθρ-ν 106. Έτισχευ-!· ·<αί συντΐρησΐί το3 ίΐίστρώμϊτος τήί όδού Ήρακλεί;υ Λασηθ'ίυ. «πό -ζΧα-ΐίπ Πρίγκη-:; Γεωργίου μέ"/.01 ϊ^'·5" Κ ύρας Άνατο- μ "Αρθρ;ν 107. Κατασχ£υή ρ ϊιάοη ήτ-ι βίθθΜν ιιεταλλικού μέοουΓ κλπ.....» "Αρθρον 108. Κα-ατκευή -ών άκροίάθρων νν. ι^εσοίάθρων ι ής Γεφύρα: Γέρω Ποταμίύ ή Λιθα'ου προμήθεια καί τρπίθε'τησις τού μεταλλι- χο3 ιιε'ρους αυτής κλζ.................... · "Αρθρον 10^. Κατατκίυή γεβύρϊς Καοτ=£θϋ » "Αρθρον 110. Κατασκευή γ.ψ'^ς Λβυτή _ Είς μεταφοράν Δρ. • ...... Έκ μεταφορας Δρ. Πί;»υιΐ καί άποπ'ράτωσις αυτής........... · "Αρθρον 111. Κατασκευή καί αποπεράτωσις πτέρ'ΐγοί τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, συμπλήρωσις αποπεράτωσις όπ'σθοδόμου τής Κεντρικής 75000 Αιθούσης το3 αΰ-ο3 Μουσείου καί έπισκευή αυτής · "Α-.θοον 112. Διαρρύθμισις Νομαρχιακο3 30000 Καταστήματος Ηρακλείου είς Π;ωτοδικεϊον, Έφετείον, ΚΊρηνοδικείον καί Μεταφρβστικόν Γρα· 24000 Φεΐον............................... » "Αρθρον 113. Κατασκευή ύποθηκοφυλαχείου 10000 έν Ηρακλείω......................... » "Αρθοον 114. Έπισκευή καί μετατροπή το3 ΕΊρηνοοΥ/.είου Ί^ρακλείο» εις Νομαρχιακόν Κα- 6000 τάστημα, ί) Κατάστημα Μοιραρχίας χαϊ δι' έπι- I σκ?υ·ί·ν των Γραφείων τής 2ας περιφεριφερείας 6^00 ; τ,7>ν Δημόσιον Έρ^ων................... »
  Ι "Αεθρον 115. Κατασκευή ή διαπλάτυνσις λι·
  3500 | θίνης άποίάθρας καί' τοποθέΊησις σ:δτ:ροτοοχιών
  ! μετά των «ξαρτημάτΜν αυτών παρά τί) άποθήκη
  τί!^ ε'σαγωγϊί: το3 Τε)ωνείου Ηρακλείου..... 1>
  ιΑρθρον 116. Έπισχευή Παρακτίου τείχους
  Φοουρίου Ηρακλείου . . ................... »
  "Αρθρον 117. Έπισχευή Καπνοκοπτηρίου
  644
  40000
  10000
  1Ί4150
  81101
  110000
  "Αρθρον 118. Έπισχευή μαγειρείων Χωρο-
  ακής 'Ηοιτ*λείου..................... »
  Αρθρον 119. Έπισ/ευή αποχωρητηρίων είς
  πΐραπήγματα Ηρακλείου ϊιά τιϋς λόχους τθ3
  πεΓ'κ-Λ....................;......... »
  Άρθρον 120. Αποπεράτωσις 'Υδραγωγείου
  •Α-ΐστόλΜν Πεδιάϊο ϊ.................... »
  "Αοθρον 121. ΈκτΑίΐις Ιργων ύϊρεΰσεως
  3'. τάγαατο: ΠεΓ'κοΰ Ήίακλείου.......... »
  "Αρθοον 122. Κατείάφισις άπαλλοτριωθέν-
  Ί Λ
  των κτιοίων κατασ/ευί! κριπηδ',Ίιιατος έν τώ Λι¬
  μένι Ηρακλείου ε'ί θέσιν Χασίλι κλπ- χαί δια
  την συμπλήθΜσιν των Ιργων τού'ων καί λοιπών
  το3 Λιμένος Ήοκ5 ίίου.................. *
  "Αρθρον 123. Καταστή δϊο3 συγκοινωνίαν
  ε': τ»ς άποθήχα; το3 Τίλωνίίου Ήρχκλείου καί
  179646 *13.-κ=υήν γώοοι πο'-ς παρασκευήν το3 κίτρου. .. *·
  'Αοθοον 124. Έτισζ.ει>ή Δικαστικο3 Μεγά-
  ρου Ήρΐ/.λείου Ινθα το Κακουργιοδικεϊον..... »
  "Αρθοον 125. Κατασκευή γεΐύρας επί τοθ
  Γέοι.) Ποταμιοϋ κατά την θέσιν «Φαιστός»..... »
  Άρθρον. 126. Κατασχευή -{εγύρας επί το3
  Ποταμοΰ Βό?Ρ'·νν........................ *
  "Αρθρον 127. Γεφύρωσις το3 Ποταμο3 μί
  οϊΐν προσπελάσεως μεταξϋ Άσρακών Σγουροκε-
  16104
  3477
  110386
  40000
  20000
  1978
  25310
  Άρθρον 128. Κατασκευή α'. Τμήμΐτθ€ ι».αΙ
  πρ:έκτασις β'. τής ό!ο3 Άγίου Νικολά=υ Νεα-
  { "Αρθρον 129. Αποπεράτωσις δίο3 Τσουλή
  Ι "Αρθρον 130. Κατασχευή δ!ο3 Τσουλή Μνη>«
  Κρουσταλένίΐ; ......................... *
  "Αρθρον 131. Κατασχευή δδο3 Τουρλωτής
  μένρ'. Μαλάβοΐς........................ *
  "Αεθρον 132. Κατασχευή δδοιί Λιμένος Σι-
  τεί-ϊΰ Τουρλωτής Μαλάβρας............... »
  Αρθρον 133 Κατασκευή αμαξιτής
  Βιίννου Ήρ«λε(ου άνευ σχιρροστρώσεως καί
  τροέχτασΐί αΰτί!·:...................· · ·; *
  "Αρθοον 134. Κατ*σχε<.ήάμαξ'.τή·ςδ?ο3 1<ρα- πέτρου Βιάννου άνευ σχιρροστρώσεως καί προέκ- τασκ αυτής.....................Ύ ' ' ',' Άοθρον 135 Σκιρρόστρωσις δ8ο5 Ιεραπέ- _________τρας Βιάννου.........................(· * _ 3114045 ! Ε'ι« 8842 9063 . 3114045 5000 31769 31000 9000 9000 1101 1397 604 1352 285 2029 300 118776 1061 30000 591 327 792 30996 1231 20000 798 4ΟΟΟΟ 19345 40062 10Ο0Ο 1520861 Ι
  99Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι
  Έκ μεταβάς Δρ. 3520861
  "Αρβρεν 136· Κατασκευή τμήματβί αμαξι¬
  τής β8βθ Άγίου Νιχολάου—Πογ,είας Άμμου
  κΐϊ προέκτσσΐι: αύτϋο.................... *
  "Αρθρον 137. Κατασκευή οϊοϋ Άγίου Νιχο-
  λάου Λασηθίου........................ ·
  Άρθρον 138. Κατασκευή όϊοϋ Λιμένος Σι-
  τείας Λ-θίναί.......................... ·
  "Αρθρον 139. Κατασχευη «εριθωρίων γεφύ-
  ραί Στομίου "Ιεραπέτρας.................. *
  "Αρθοον 140. Κατασχευή 'ΥϊραγωγείΌυ Πι-
  σκοχεφάλου Σητείας χά! Ζοδ Πισκοκε»άλου κα'ι
  196367
  20000
  40000
  1000
  Έν Χανίοις τί) 6 Σβιΐτβμίρίου 1912
  Πρός το Σι/μ6ονλιον τΛς Δ οικβύίίης
  Έπαναστατικής ΈπιτροπΛς
  "Αρθρον 141. Κατασκευή άπαδάθρας Ίερα
  πέτοβί κ«ί συιιπλ^ο',>τις αυτής.............. »
  "Αρθρον 142 Ένχα-άστασ'.ς «αι κατασκευή
  ίν»ερ(οι> τη>εγράφου άπό Στ^-εία^ είς Ίεράπετρον
  Άγίου Νικολάου καϊ άπό Ίερίπετοον ε'ιο Βιάν¬
  νου, αντικατάστασις το3 σύρματος αύτο3. άπο'ε-
  ράτωσις τί'ς εγκαταστάσεως καί χα'ασκευής καί
  ϊια ποομι^θειαν σιίηροϋ σύρμ.«τος ίΦίυϊαργυοωμέ-
  νου διά τίν σύν?εσιν τής γραμμάς Σιτείας Ιερχ-
  πέ'τρου.............................. »
  "Αρθρον 153. Έπισκευή οΐνήματος έν Νεα¬
  πόλει πρός εγκατάστασιν το3 Τανυϊρομείου χαΐ
  Τ
  25025
  11000
  "Αοθρον 144. Κατασκίυή σωληνωτοϋ 'Υϊρχ-
  γωγε(ρυ διά γαλυίδίνων σωλήνων συστήματρς Μα-
  νεσιιαν ίν τί) νΜμίπόλει Λάστρω............ »
  "Αρθρον 145 Συνεπεία κατασκευάς καί άπο-
  τεράτωσις σιίβαγγοο Λακωνίων............. »
  "Αρήρον 146. Έπισκϊυή καί άχρ-ίθάτωσις
  τοί ίν γΐΛρΙΐύ Μαγκασα Σιτε'ας 'Υϊραγωγείου »
  "Αρθρον 147. Άποτεράτωσις "Υδραγωγείου
  τοθ νωρ'ου Άγίου Βασιλε'ου Βιάννου........ »
  Ητοι Ιν 8)ω ϊραγμαί τρΐα έκατομΰρια δχτα-
  575
  331
  1903
  104
  κίσιβκ είκοσι δύο χιλιάϊες έ=ϊχόσ-.αι Ιξήκοντα τρεΓς » 3822663
  Είς τούς αΰτους Ιπι τ?!ς Δημοσίας Ασφαλείας και Δημόσιον
  Εργων χαΐ επί των Οικονομικήν Διοικοϋντας Έπιτρόπους άνα-
  τίΛεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διχτάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτεμβρίου 1912.
  Όνόματι τού Βασιλέως
  *Η Διοικοϋσα Έπαναστατινίι 'Επιτροπλ
  Α. ΜΙΧΚΛΙΛΑΚΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΪ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Άρτι. Πρακτ. 152
  •Η Διο«κοΟ<τα Έπαναστατικη Έπ.τοοπίι ΓΤΡΑΚΤ1ΚΟΝ 5-ΤΝΕΔΡΙΑΣ ΤΛς Δτοιχουσης Έπαναστατικής Έπιτρο-ής Συνεϊρ'α χψ,; 8 τοϋ μηνός Σετττεμίρίου το3 1912 (Ιννεακβ- σιο—οθ ϊωϊϊκάτου) ϊτους γενομένη έν τώ Ιξ-ο«ι τ,7,ν Χανίων Μεγάρω των ΔημοσΙων Γραφείων καί έν τή Ίίιαιτέρα αιθούση των συνείριών αό-ίς. Ή^ Δ·βιχο3σ·» Έζαναστα-ική Έπιτροπή, συγκειμένη ?κ των κ. κ. Άντων. Μιχελιδάκη Διοι. Έπιτρόποί επί των Έσω-ε- ρικών κ*ί Δ(Χ«·ούντΐί. θεοδ. Λιμπρίτου Διοικ. Έ-ιτρό-ου επί ττΐς Δνμ. Άσ»αλείας καί των Δημ. "Εργων καί Μαν. Κουν- ϊούρου Διοικ. Έπτρόποιι Ιπί των ΟΊκονομιχών χαΐ Παιϊείας ιταροντος καί τοθ Γραμματέως Πέτρου Μαρχαντωνάκη. Άρ(8. 'Α»οο. 184 α ° *'4Τ:1 τ1ίί Δγ1·*0<τίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων Διβτκών Επίτροκος ύποδάλλει υπό την κρίσιν τού Συμίουλίου τϊ)ς Διοικοΰ—ς Επαναστάτας Έΐϊΐτροπ!}ς το ύπ' αριθ, ♦«♦/,,„„ έ. Ι. Ιγγρα|ον το» ?χον ώς Ιπίται: Λβμίάνομεν την τιμήν ν^ γνωρίσωμεν υμίν ότι α? ϊαπάναι ύπρ Δημοσίων Έ?γων α! μετενεχθεϊσαι εκ τήε χρήσεως τοϋ 1910 επί τής χρήσεως 1911, ώς καί α! αναγεγραμμέναι χα'. ■/ ο ρ1*"· "Κ" Τί θ ε ΐσ« ι ίια τ>ν αότόν λόγον έν τώ ε?5ικώ τροϋπολονισμ")
  των έξβΪ6>ν τί!^α1^τί;^Άνωτ£ρας Δ'ευθύνσεΜίτής Δημοσίας'Ασ^α·
  λείας "/.αι Δημοσίων Έργων τής χρήσεως 1911,δέν έτραγματο-
  ιτοιήθησαν έντός τής -χρήσεως ταύτης, ουτε έπεραιώβησαν τα εί;
  βάβος αότών δοθέντα καί έκτελούμενα ίρ^βι
  "Οθεν παρακαλούμεν οπω^ συμφώνως τώ άοθοω 7 το3 ν~'
  αριθ. 93 καί -/ί'νολογίαν 25 Όκτωίρίου 1911 ψηφίτματς;
  τ9ς έν Κρ-^Τ) Συνελεύσεως των Ελλήνων κα' τοΐο ΰπ αριθ.
  35 καί 46 1. ε. Διατάγματι τής Διοικούσης Έπαναστατικής
  Έπιτροπής, επιτραπή ή μεταβορ* το3 ΰπολοίττου εξ £κϊστ^;^
  των πιστώσεων τούτων άνεργομένου Ιν συνόλω ί'.ς ϊοα-/-
  έκατου.ύο'ο; όκτακ^'σΐαι είκίσι ίύο γιλιά5εο έΕακ'σίοτς
  τρϊΤο (3822663) είς τΐν προϋπολογισιιόν των Ι?όϊων τ*ς
  'ΑνΜτέοαί Διευβϋνσεως ττ]ς Δημοσίας Άσφαλε'αί καί Δ·ηχ--Ί'™
  "Εργων τής νρήσεως τοϋ ο'ικονομικοϋ ϊτους 1912 υπό νεο;
  Κεφάλαιον 3 κ«ί άρβρα 1—147.
  Ή κατανομή ϊέ καί δικαιολογία κατ' χρ$ρ:ν δέον νά ίγτ,
  ώο εξής.
  "Αρθρον 1. Έπισκευαί και συντηρήσεις δϊών καί γεφορΜ^
  καί έκ'έλεσΐς μικρών Ιργων ών ή δαπάνη δεν ύπερίαίνίΐ τάς
  •/ιλίας ϊρα"/_μ»ς δι' ίχα»τον Ιργον (άντίττοιγον το3 αρθρου 18
  Ιδάφ. α' β' τοθ ΚεφαλαίΌυ 2 το3 ε'.ίικοΰ προύπολογισμρ3 των
  Ιξόϊων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας ΆτίΛείας
  •/αί Δημοσίων "Εογων τής -/ριίσίως *911) δρανμ. 2Π77.
  "Αρθρον 2. Προέλτασις το3 η' τμήματοί νήί 5>ϊο3 ΙΙλα-
  τανια Καϊτελλίου Κισσάμου, κατασκευή το3 β' γ' «αί δ'
  τιιήματος τής α!ιτ<|ς δ?ο3 καί προέκτασις τής *)5οο Χανίων Καστϊλλίου Κισσάαοο—Μεσογειων (άντιστοΐ'/ον των ά'ρθρΊ>''
  4,7,8,20 καί 143 το3 Κεφ. 3 το3 α!ιτο3 προϋπολογισμόν)
  δραγ. 176545.
  Άρθρον 3. Σκιρρόστρωσις δδοθ Χανίων Καστέλλι Κισ-
  σάμου μέχρι Σπηλιανεϋ ποταμοϋ καί τροποποιήση τί!ί οδο3
  παρά τόν Μακρνιν Τοϊ-/ον (άντίστοΐ"/ον το3 ά'οθο»υ 119 το3
  Κεΐαλ. 3 το3 αύτο3 χρούπολογισμοΰ) δραν. 100000.
  "Αρθρον 4. Κατασκϊυή αμαξιτής ό?ο3 Χαλέχας Φρουϊίω'
  Άκρωτϊΐοίου κοί ζροέκτασις αυτής πρός Στέοναις καί πρός
  Αγίαν Τριάδα (αντίστοιχον των αοθρων 5. 139 και 173 χο"->
  Κε?, 3 το3 αότο3 προ'ύπολογισμοί) ϊραγ. 26604.
  "Αρθρον 5. Κατασκευή γεφύρας Καιρίτου μετ' Ιπιχωμάτων
  τής οδοί, τακτοποίη»ις τής κοίτης το3 ·χοταμο3 »ν γένει, κατα¬
  σκευή θωρα/ε'ων χορων(δος καί ρείθρων ώς καί σωλήνων ϊΐ2-
  χετεόσεως των ύετίων υδάτων το3 κατίστοώματος τήί α'-ΐτή;
  ■^ΐψύρχς («ντίστοΐ7ον τοθ αοβρου 10 τού Κεφαλ. 3 το3 αυτού
  προϋπολογισαοϋ) δοαγ. 11506.
  ^ "Αρθρον 6. Έκίά6υν<τις το3 λιμένος Καΐτελλίου Κισσάμίυ (άντίστοι-/ον τοΰ άοθου 15 τβο Κεφ. 3 το3 αΰτοθ'προϋπρλο- γισιΐΓθ) ϊραγμ. 10647. Αρθρον 7. Κατασκευή άποθήκης παοά το Χημεΐον Χα¬ νίων (αντίστοιχον τοϋ άοθρου 16 τοϋ Κεφαλ. 3 τοϋ αότοο προϋχολογισμοϋ) ϊραχ. 161. "Αρθρον 8. Μετατροπή οΐνήματος Φιρκά είς Ταχυδρο¬ μειον (αντίστοιχον το" άρθρου 17 τοϋ Κεφαλ. 3 τοϋ «ΰτοβ προδ- πολογισαοϋ) δραγ. 111. Αρθρον 9. Κατασχευή άχοβάθοας Παλαιογ.ώρας (άντί- στοιχεν τοϋ αρθρου 19 τού Κε». 3 τοΰ αότοθ προϋπολογισμώ) ϊραγ. 1982. ' "Αρθρον ^ 10. Κατασκευή οοοδ άπο Καμισιανό Ρυάκι—Δρα- χώνας καί ατ.Ι Σχατουλίτην μέ-/ρι συναντήσεως ίϊο3 Καμισιανό ρυάχι Δρακώνας κατασκευή γε··5ρας επί τής οΒοϋ Σπη- λιάς Δρακώνας καί τροέχτασις τής «ϋτής δδοϋ (αντίστοιχον τω άϋρω^ 21 χαί 142 τοϋ Κεφ. 3 τοϋ οώτοϋ χολ ίροτχ. 28000,
  .«Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  "Αρθοβν 11. Έπισκευίΐ οίκήματος Φιρκά κα! κατασκευή <ττέ- γης τοΰ δλου οίκήματος (αντίστοιχον τοΰ άρθρου 2$ τού Κεφ. 3 τοΰ αντοΰ προϋπολογισμοΰ) δραχ. 1607. "Αρθρον 12.Κατασκευή διαφόρων ίργων ε'ιο τάς αποθήκας τού Τελωνείευ Χανίων (αντίστοιχον τοΰ άρθρον 23 τού Κεφ. 3 τοϋ ' αυτόν προν'πολογισμοΰ. ϊραχ. 1061. ! Άρθρον 13. Κατασκευή διαφόρων ?ογων Ιν τή δϊώ Πλα-! τανιά ιιεταξί» γεφνρας τιτιμΐντοχονίας (αντίστοιχον τοΰ άρθρου 24 "θθ Κεφ. 3 τοΰ α·ότο3 ποίύπολογισμον) ?ραχ. 828. Άρθρον 14. Κατασχευή 'ΥδραγωγείΌυ Σούξας (αντίστοιχον τού άοθρου 25 τοϋ Κεφ. 3 τοϋ αυτού προϋπολογισμόν) ίραγ. 3500 "Αοθρον 15. ΈπισκεϋΥΐ κρηπίϊώαατος λιμένος Χανίων (άντίστοιγον τοϋ άοθρου 26 τοϋ Κεφ. 3 τοϋ αύτοϋ προϋπο¬ λογισμόν) ϊραχ. 6^3. "Αρθρον 16. Κατασκευή γ?υυρΜν είς Κεραμειά (αντίστοιχον το3 άίΑοΐυ 27 το3 Κεφ. 3 τού αότοϋ προϋπολογισμόν) δραχ¬ μάς 2336. "Αρθοον 17. Κατασκευή Τε^Μνβιακοΰ Κοί^οηΗματος Χα¬ νίων (αντίστοιχον των άοθρων 98 ·»τ 171 τοΰ Κεφ. 3 το3 αΐιτοϋ προϋπολογισμώ) δραχ. 79690, Αοθοον 18. Κατασκευή όϊοϋ Χωστήο Ποροσελίων καί Ιπι- σκ«υή τ?!ο δ5ο3 άπό τΨ,ζ θέσεως Χλιαοον τίν γωοίου Σνοινέ μέχ«ι Ποροσελίων Σελίνου (αντίστοιχον τοϋ αρθρου 29 τοϋ Κΐ5. 3 το3 αντοΰ πρ-ϋτΕθλογισμοΰ) ϊοαγ. 10744. "Αοθρον 19. Αποπεράτωσις καί προέκτασις τής άοξιμένης δίοΰ άπό γε'ϊύρα^ Καιρίτου με'751 Φουρνέ Κυϊωνίας (αντίστοι¬ χον το3 ά'οθρου 30 τοϋ Κεφ. 3 τοϋ αντοϋ προυπολογισμόν1) ;Ρ*γ. 7717. "Αρθρον 20. Κατβισκευή άιια;ιτί)ς δϊο3 καίπροέκτασΐί αυτής αχό χωοίον Κάν=ία μέχρι Βουκολιών (αντίστοιχον των ά'οθθ'»^ 31 κα'. 141 τοϋ Κεφ. 3 τοϋ αΰτίϋ προϋττολογισμοϋ) δρ. 27324. "Αρθρον 21. Κατασκευή 'Υδραγωγείοΐ) Λάκκων καί άποζε- θϊτωσις αύτο3 (αντίστοιχον των άΌθρο>ν 32 καί 171 τού Κεφ
  3 τοϋ αύτοθ προϋπολογισμοϋ) ?οαχ. 8324.
  "Αοθρον 22. Σκιροίστρωσις 45ου Χαν.'ων Άγυιας Άλικι-
  ανοϋ (αντίστοιχον τον άοθοίν 116 τοϋ Κβφ. 3 τοϋ αίιτοθ προ¬
  ϋπολογισμόν) ϊραγ. 50000.
  "Αρθρον 23. Σιαοοόστρωσΐί οίον Χανίων Χαλεπαίς (αντί¬
  στοιχον τοϋ ά'οθρου 117 τοϋ Κεφ. 3 τοδ αότον προϋπολογισμόν)
  δραγ. 35000.
  Αρθρον 24. Έτισχϊυή τοϋ εν Χανίοις στρατώνος τής Πο-
  λιτοϊνλακής (άντίστοιχ3ν τοΰ αρθρου 133 τού Κεφ. 3 τοϋ αυτόν
  πρΐνζολογΐτ ιοΰ) δραχ. 1075.
  "Αρθρον 25. Πρίέκτασις τής ό5ο8 Φουονε Λάκκων Κν5ω-
  ν(ας κ«! κατασκϊυή γεφύοας είς Φουρνέ (αντίστοιχον των άρ¬
  θρων 137 ν.αί 222 τοϋ Κεφαλ. 3 τβϋ αότοϋ προνπολογισμοδ)
  δραγ. 105,000.
  "Αρθρον 20. Καταικεοή ίδοΰ Χανίων Κεραμειών (άντί-
  στο^ον των χρϋρω^ 138 -/αί 172 τοϋ Κεφαλ. 3 τού" αντοΰ πρου-
  πολογισαοϋ) ίραγ. 20,000.
  "Αρθρον 27. Προε'κτασις τήί δδίϋ Καιρίτου Άλυκιανον
  Βατολάκκου (αντίστοιχον τοϋ άρθοβυ 140 τον Κεφαλ. 3 τοϋ
  ϊότοϋ προϋπολογισμόν) δραχ. 12,000.
  "Αρθρον 28. Κατασκευή γεφύοα; εν τίΓ> π;ταμΐΜ Άζογυρϊ
  Σελίνου (άντίστοιγον το3 αρθοου 144 τον Κεφαλ. 3 το3 αντοϋ,
  ■προδπολογτσμ.03) ϊραχ. 10,000.
  "Αρθρον 29. Κατασκευή γείύοας έν τώ χοταμώ Βληθιά Σε¬
  λίνου (αντίστοιχον τοϋ ά'οΐρου 145 τον Κεφαλ. 3 τοϋ αντεϋ
  προνπολογισμοΰ) ϊρβχ, 6,000.
  "Αρθρίν Ηθ. Κατασκευή κοηπ'δώματοί καί προκυμαίαί τοϋ
  λιμένος Χανίων (αντίστοιχον τον ά'ίθοου 170 τοΰ Κεφαλ. 3 τοϋ
  αότοϋ προϋπολογισμόν) ϊραχ. 60,000.
  "Αρθρον 31. Κατασκευή οδόν Φουρνέ Μεσκλών (αντίστοι¬
  χον το3 ά'ρθοου 175 τον Κεφαλ. 3 τον αντον προϋπολογισμοϋ)
  ϊραχ. 10,000.
  "Αρθρον 32. Κατασκευή γεφύρας είς Κούνενι Κισσάμ;υ
  'ίντίστίΐχον τοΰ άίθρου 176 τον Κεφαλ. 3 τον αότοΰ προνπο¬
  λογισμοΰ) δραχ. 7,000.
  , "Αρθρον 33. Κατασκευή όδοϋ Κανδάνου Παλαυχώρας (αν¬
  τίστοιχον τοϋ ά'ρθοου Π7 το3 Κβφαλ. 3 τοϋ αΰτίθ προϋπολο¬
  γισμόν) δραγ. 40,000.
  Αρθρβν 34. Οδός Παλαιοχώοας Βουτα Φτεοολάκκου Σ*-
  λίνου (αντίστοιχον το3 άοθρου 178 τοϋ Κϊφαλ. 3 τοΰ αύτοθ
  προύπολογισμοϋ) ίρχγ. 20,00^.
  "Αρθρον 35. Όδός Ποροσελίων Σονγι·*? ϊιά των χωρίων
  Άγίας Ε'!ίήνη^, Έχανωχωρίου, Πρινί, Τσισκιανών, Σκάφης,
  Άγριλί. Ροδοίάνι, Καμπανον (αντίστοιχον το3 ά'ρΐοου 179 τοθ
  Κείαλ. 3 τοϋ αντίΰ χροϋπολογισμοθ) δραχ. 20,ΛΠ0.
  Άρθρον 36. Σκιρρόστρωσις τής δ5ο3 Σούδα^ Καλυίών καί
  Μεγάλων Χωραφίων (αντίστοιχον τοϋ ά'οθρου 118 τοϋ Κεφαλ.3
  τον α·!ι-οΰ προϋπολογισμοϋ) δραχ. 55,000.
  Άρθρον 37. Προέκτασις τής ό8ο3 Βάμου Καλυίών καί
  συμπλήοωσις αυτής (αντίστοιχον τοί ά'οθρου 33 τοϋ Κεφαλ, 3
  τοθ αύτο3 ποοΰπολογισμοΒ) ίραχ. 4721.
  "Αρθοον 38. Ποοέκτασις τής όϊοδ Νιό Χωριό Μπαμπαλί]
  Χάνι, Βρύσες Ρεωογιοόιτολις α' β' καί γ' τμήμα (άντίστοιγον
  τον αρθρου 35 τον Κε». 3 τοΰαύτοΰ προϋπολογισιιοΰ) ίβ. 37658
  "Αρθρον 39. Κατασκευή βρώσεως καί μιτ/χνορχ ύδατος
  «Καμάλι» έντόο τον γωοίου Καλλικράτους Σφακίων (αντίστοι¬
  χον τον ά'οθοου 36 τοϋ Κεφαλ. 3 τοί αντοΰ προθτϊθλογισμοΰ)
  δραγ. 1149.
  "Αρθρον 40. Έϊυγιαντικά Ιργα Γεωργιουπόλεως κλπ. καί
  κατασκευή γεϊύρας Άλμυρο3 (αντίστοιχον τβ3 ά'οθρου 37 το3
  Κίϊαλ. 3 το3 αντοΰ προνζολϊγισμοΰ) δραχ. 7991.
  Αρθοον 41. Κατασκευή γϊφύρα^ καί όδοΰ προσπελάσεως
  μεταςν Καψοδάσου καί Πατσιανοΰ (αντίστοιχον τοΰ αρθρου 38
  το3 Κεβαλ. 3 τοΰ αντο3 προϋπολογισμοϋ) ίρ<χχ. 2506. "Αρθρον 42. Έπισκευή τής όδοϋ Σονδας Καλυβών (αντί¬ στοιχον τοΰ ά'οθοου 39 τού Κεφαλ. 3 τοΰ αντοΰ προϋπολογι¬ σμοϋ) δραχ. 891. "Αρθρον 43. Κατασκευή τής όδοΰ Βουσών Κράπης Άσκυ- φου καί προέκτασις αυτής (αντίστοιχον των άρθρων 40 καί 152 τοΰ Κ»φαλ. 3 τοϋ αότοϋ ιτρονπολογισμοΰ) δραν. 85829. "Αρθρον 44. Κατασκευή α' τμήματος καί προέκτασις αντο3 τής οδοί3 άτι Μικρϊ Πλατανάκι τί)ο όδίϋ Σονδας Ίτζεδίν διά Μεγάλων Χωοαΐίων-Στύλου ποός ΝΛ Χωριόν (αντίστοιχον των άρθρων 41, 148 καί 181 τού* Κεφαλ. 3 τοΰ αΰτο3 προϋπολο- γισμ.ο3) δραγ. 36909. "'Α ρθρον 45. Σκιρρόστρωσις τής δδοϋ Βάμου Καλυίών (αν¬ τίστοιχον το3 άρθοου 120 τοϋ Κεφ«λ, 3 τοϋ αΐιτοΰ προΰπολο- γισ·ιο3) ίραγ,. 35,000. "Αρθοον 46. Σκιρρόστρωσις όδο3 Νιό Χωρίου Βρυσών Γε- ωργιουπόλεως (αντίστοιχον τοΰ αρθρου 121 τον Κεφαλ. 3 το3 αντοϋ προυπολογισμόν) ϊραχ. 45,535. Άρθρον 47. Κατασκευή καί προέκτασις τής δδο3 Καλυίών Άλμνρίδ^ς Γαίαλοχωρίου (αντίστοιχον των άρθρων 146 καί 183 τοΰ Κεφ*λ. 3 τον α·ότο3 προνπολογισμοΰ) δραχ. 20000. Άρθρον 48. Κατατνευή δδοΰ Βάμου Κεφαλα (αντίστοιχον των άρθρον 147 καί 182 τοϋ Κεφαλ. 3 τον αύτοϋ προϋπολο¬ γισμοϋ) ϊρατ/. 20000. "Αρθρον 49. Προέκτασις δδοΰ Βάμου Καλαμίτσι (αντί¬ στοιχον των άρθρων 149 καί 184 τοΰ Κεφαλ. 3 τοΰ αΰτοϋ προυπολογισμόν) ϊραχ. 15,000. "Αρθρον 50. Χάνδακα Γεωργιουπόλεως συμπλήρωσις αυ¬ τής καί κατασκευή γεφύρας επί τής Χανδάκαο ·καρ% την θέσιν Δημητρρυλιανά (αντίστοιχον των άρθρων 150. 189 καί 190 τοθ Κε»αλ. 3 τοϋ αντον προυπολογισμόν) ϊραχ. 16,000. "Αρθρον 51. Κατασχευή οδοϋ Πατσιανον Καλλικράτους καί ϊιοχέτευσις τον έντός τής φάραγγος ύδατος (αντίστοιχον τοϋ άρθρου 151 τοΰ Κεφαλ. 3 τοϋ αυτόν προυπολογισμόν) δρ. 5,000 Άρθρον 52. Κατασκευή άπίίάβρας Γεωργιουπόλεως (αντί¬ στοιχον τοϋ ά'ρθοου 180 τοϋ Κεφαλ. 3 τοΰ αντοΰ προυπολο- γ,σ^οϋ) δραχ.' 20,000. "Αρθρον 53. Καταστή όδοΰ Βαμου Μπαμπαλή· Χανι (αντίστοιχον τον άρθρου 185 τοΰ Κεφαλ. 3 τοϋ αυτού1 προϋ¬ πολογισμοϋ) Ιραγ. 10(Κ0. "Αρθρον 54. Κατασιευή δδοϋ Βρυσών Βαφέ (άντίστοιχβν τοΰ ά'ρθοου 186 τον Κεφαλ. 3 τοΰ αντοϋ προυπολογισμόν) ίραχ. 5000. "Αρθρον 55. Κατασκευή δδοϋ. Μπαμπαλή Χάνι Φρί Τζι-
  Ι
  ΡΨΤΤΜΓΡΤΞ ΤΗϊ
  τΓι?ί (ά·>-''σ-3ΐ7ον τοϋ άοΊοιυ 187 τ3ϋ Ιν·?αλ. 3 τού αΰτϊϋ ί
  ττρίΙίπ3Χογισυΐ'53 δοα·/. 5000.
  "Αρθρον 56. Κα-ΐσχϊυό όϊ™ Μττα·.ι.-αΧ9! Χάνι Π^αόνια
  'ΐ'/τ·'στ3·7.ον τού ά'οθρου 188 το3 Κ=φχλ. 3 τού αΐιτ:; ζο.υ-
  πΐλεγ'.7μο3) ϊοα/. ΓιΌθΟ.
  "Αρθρον 57. Κατχσκευή όίοϋ Κϋίλας Άλ'.κίμζου (άντί-
  7τ:ΐ7.-ν τού ά'ρθοΐυ 191 -ού Κ:ϊχΧ. 3 το3 α^τοϋ τροϋτολο-
  "Αρθοο-' Γι8 Κϊ·ατκ«υ);3Ϊ33 Κΐφάλας ΈατροσνΞοου (άντί-
  ~3··/ον -ού αοθοου 192 τοϋ Κεοχλ. 3 τ;ϋ αύτοϋ ζρούτολο-
  ν,,.χου) ??. 5001.
  Άρθοον "9. Κατ«7.5υή όίοΐ τάριγγος Άτή Γων ά; άντί-
  «το'.νον τοΐ ίοθοιυ 193 τού Κ'.οχλ. 3 το3 α!ιτοϋ προϋπολο-
  γ,σαοϋΐ ?ρ. 2000.
  "Άρθίΐν 61. Κχ-τ7λ'υ·ί; όϊΐϋ Πουτών Νίτου; (ϊνπστοι-
  79"» τού *;θ-ου 19Ί τού Κϊφχλ. 3 τού α!ι:οϋ πρ:ύττ:λογι-
  "Αρθ;ον 61. Κχ7Χ7κ'υί) ό?οϋ Μουρ; Χω3ας Σΐαχίων (άντί-
  ιτ:·7ί-/ τ-3 ά'οθοου 19ο το'ι Ι·5 <λ. 3 τού -Ίιτοϋ ζροϋ-ολο- ·Ί7·Χ93) ??■»·/. 2000. ϊν (άντίιτ>·.·/5ν -33 «-
  . 1000.
  ι * ' ■* " ί* Ο * ν 3 .'
  Γβ/βγ-μ-3) »ρ>7. Γ000
  Ά:θ-:ν 63. Κχ-χίκΐυή 3? ϋ ϊάρΐγγο; Άράϊενχς (άντί-
  ί-γ'.^Ο" 7-3 ά'ρθοίυ Ι Π τοϋ Κεφχλ. 3 τού α'^τοϋ πρ:ϋ~ολογι-
  σμοϋ) ϊρα-/ 4^00.
  "Αοθρον 64. Κχ-ϊ7'<ϊ>ό όίίΐ ΆνωτόΧίω; Λουτροϋ (άντί·
  57θ'·/ίν τ:3 άΌθοου 19^ τού Κ·φχ 3 τού α!ιτοϋ ποοϋτολο-
  γ.σαοϋ) *.?ιγ. 5000
  Άρθοο 65. Κχ-ατ·Λΐυό 'ϊ*ν'> Χ'>:ΐί ΣφχΑ·'ων Άνωπό-
  λ€(.>: (ΐ^τ σ-ίΐγον τού ί:Ί;;υ ΙΟ') -;ν 'νΐίχλ. 3 τού αυτού προθ-
  «■>9γ·σ:χ3ϋ) ??α·/.. ΊΟΟ').
  "Λρθο^ν 66. 11ο;2Λ-ϊ7'.ς τής ό?ο3 Βρυσόν Γϊωογ ο^~ό-
  Χ-ί.»ς κχί τοοΐ'ιτχτι; τή; 35οϋ Λ -ϊ ττοτουλ^υ Β'.3λί Χχρά<ι Χ^νίΜν (*·τίστ:.·/3ν' των ίρθο,,ν 1.!4 κ,ί 135 τ5ύ Κίίϊλ. 3 Τ3' 9ΰτί3 ίΐίίϋτίΧβ-'ΐσμοδ) ο?5-/. 210,000 Α;θ3Γν 67 Κχ-ασκευή "'.α' 7/.'ρ:ΐ7'ρ(ϋσ'.; τίίς 3?3ϋ Ρϊ- ΐής όδ;ϋ άτ;τ»3ά ωτις τ;3 μείναντβ: :5:3 ώ; κχί προΐ'κ-αΐις τής ά ά Ά η λ. 3 το5 ΆρΟ3-ν 68 Σκ·?ρ:τ:3ωτ·ς :!33 Β ο"' ι Χαράκι Σκάλα .νι5? (ίνΤ ϊτ ι^ϊν τβο ά;ή; 1^·> τ:ο Κίίΐλ. 3 τ:ϋ α>9
  ζ'·; καί Ξ-·'·/.-
  ζ) τΐ3 ίίθΐ
  γ)
  Ά,:'ιρ:ν 69. Πρ:?Αταΐις τής 55-ϋ Ρεθύμνης Περίμα:
  Ηίίκλείίυ, κ«τασ*ϋή -μήμΐΌ: τή; αυτής ίϊίύ, ήτοι το
  μί-ιξί των γεφυρών 'Κσταυρ'*μ·'ν3υ χν. Σϊϊ«*·ου μίίναντο;
  άνί-τ;λέοτου τμήμα-;ς κατΐ-κευή έτ?'ρ·υ τμίματΐς τί|ς αύ:ή
  II:
  3, τ?:£'χτΐσ!ς -ή: α·>ής ό?:: Ρ;Ούχνης 'ΙΙοϊ/.-εί:!» χα
  »»-»σκ-:υή γ^ύραΐ -:^ι Τΐ|ς αϋτί): ;δ:3 εί/κοτα-μο
  τοθ ά'^'>^3^ 49 τ3Ϊ Κϊφχλ 3
  ϊαχ. 2010.
  71. Κίτ
  50 τ:3 Κ-ο. 3 τ33 χκ·ϊ3 ι:ο
  ίθΜν 77 Κα-κτκ.υ'; όίίΰ Κ-τπ'·5κ (άν-ίττί(Υ_3ν τού α3-
  51 το3 Κίϊϊλ. 3 τ3ϋ α!ιτο3 τροϋ-τολβγισαβϋ) δοιχ·/. 1000.
  73. Κα-ασ/ευή γεφύοα: Πλα-ύ κ.·»ί τϋΐΜτλήρΜτι:
  Λν Ι^νί,νί α^τίο (ζντ'στ·ΐ"/3ν τ"»ν άρθ3'·ιν 52 καί 167
  . 3 ~'Λ ττ·νο3 πο3!ύτ3λίγιτ·χ·!3) Ϊ5ΐ-/. 921 Ί.
  79.
  νί5ύρχ:
  : ίι:» -33 ·τ
  33
  Άγ·'α-
  Κυριαχής (ίντίττοιχον Τ3; άο^δ^υ 53 τού ΚεΐχΧ. 3 ιο3 αΰ-
  ιχ93) ϊρΐ1/,. 2500.
  ίΜ 80. Κατϊτ/?υή γίΐύίαςΣαγ-ουρίων (άντ!'στ3"χ3ι» το3
  55 τ3Τ ΚϊίΛ. 3 τίϋ αυτού ·τ·>5ΰ-:3Χ3γιτχ3ϋ) ϊρ. 5Ί9.
  Ά3ί)39ν 81. Έτ'τν.-ϋή Υϊϊύοχς Έλίίθίρνας (ί·<τί»τιιχ3ν τ3ύ αρθρΐυ 58 τβϋ Κίίαλ. 3 τοϋ α!ιτ33 τ33ϋτ3Χ3'υ:χ33) ?ρϊ"/. 258.' ^ρ^ι 82. ΚιτατλΕυή /.αί άτίκεράτΜσι: λ'-ΐχϊνίίρα'/ίί- ν3; Πκν39μ5υ ΚαττίΧΧ'ου ΜυΧοζίτί'Χθυ (ϊντίϊτοιγί»» των αι- 59 κα' 157 -ο3 Κί^αλ. 3 τίϋ «"/τού πρ;!ύτ3λ;γ'.σμ3ϋ) 1ί. 13η Γ5ΰ Κ;φ. 3 τού ϊγμΐϋ) !?,/. ?{00Ί6 Άρθρον 7". Σχ.ρρίσ-ρί,'σ-ί ίΐ=ϋ Ρίθύμ η: Έϊτΐυ3ω-Α;- ν:υ Γαράζου (ΐνησ-:-/-ν Τ:3 α.Ορου Ι?5 τού Κε?αλ. 3 τού β·1-:0 τρϊυικλονισμ δ) 5ρα·/. 55000. "Α?·?ϊν 71. Κ»-««υή "'Ϊ33 Ρεθύμ.η; Άμ:?ίυ 2« τής γϊ:υ?ϊ; Πλχτιν; κχί ττρ:!^^-.; τής αύ:33 05.3 (ίντ.σ:.·.- •/ον των αρθρ.,.ν 45. 154 κ*ί τ?0ί< τ:ύ Κ'ιοχλ. 3 τ:3 ^τ;3 -;9υ- «ε/ογισμςθ) ϊρα-/. Γ,5457 "Αρθ.εν 72. Σκιρρόΐτ ωσ·.ς ό:33 ΡίΘύμνης Άαίρίου ν-,ί Χ«κ.βοή νεφύρας είς Σήμα (ϊντίϊτοιγ5ν τ;3 α";θ^ 1 "26 το3Κ·?ΐλ. 3 τού α'^οϋ ζρούτολογιΐΑ^ϋ) ίρ χγ. ΊΊΟΟΙ. Αρ9ρ3ν 73. Καταϊκε^ή κχί προεΆτχΐις'όίΐθ Πην^,- Ά?- κΐϊι (αντίσ:ο χον των α,:0?ων 47 /.αι 20 < τού Κεφαλ. 3 τ33 αύ-^ΐϋ «ροϋιτολογισμοϋ) ίραχ. 16323. Ά,οβρον 74. Κϊταΐκευή όϊοθ Άμ-ελα ά-0 τής «ε'σ-ω; Ιρακα μέ-/?ι Μελάμτων 'άν:ίσίοιχ3ν τού αρθρου 48 τοϋ Κε- φαλ. 3 τοϋ αυτού προύπολογισμ:3) 5ραχ. 3350. Αρδρον 75. Κατα-ϊυί) 6835 2ταυρώ;Λίνον Ρίΰπας (άντί- "Αοθ33ν 83. Κχτατ<·->ή άζοβάθία: Μύιθι^υ Πλακια (άν-
  τΐιγ^ν τοϋ αίθίου 60 τ5ϋ Κί|>αλ. 3 το3 αυτού προΰπολο-
  γ-.σ·χ93ΐ οραγ. 689.
  "Αρθοβν 84. Σκ'ρρίττίωΐΐί ο^ού 'Λβ?ελ·άρη Ρ3ύστικα (άν-
  τίστί'.ν-ν τού ά'ί^οΐυ 123 Τ3ύ Κΐίαλ. 3 τού αΊτ3ϋ προϋτολο-
  γυαοϋ) ϊρα-/. 1801.
  "Αοθρ:ν 85 Σ/.'ρ35"ρ'»«ς ό5ο3 Διναλοττοάτου «άραγγο:
  ΚοτσΐΓθΰ (άντίσ:3ΐ73ν τί3 ά'ίθίίυ 124 τοϋ Κΐφχλ. 3 το3 αυ·
  τίύ ι:ρ9ΰ·:3?βγιτ·χ:0) ϊραχ. 1019.
  Άρθρον 86. Κατατ-ιευή ό?ο3 Ρ^υλν^ς Άγίου Βζσιλί'Ό'»
  (ϊντίττο'γον τώ; «θοων 15^ χα' 207 τοϋ Κ=γχλ. 3 τού «ό¬
  του Τ53ϋΤ9>ί-/ι7.χ53) ?ρ>-/. 75000
  Άρθοον 87. Κχτ»σ<ε·ιή ό5ο3 ΡίΗΊ'Λ»*: ΙΙεράχατος Πζ- νόρμου (ίντ'ΊτοΐΥον το3 ά'οθοου 155 το3 Κεφχλ. 3 τοϋ α!>:οΟ
  προϋπολ5γ'σ·ιο3) *-οαγ. 300Π0.
  "Αρθρον 88. ΚατχτΛευή καί προέ/.τϊσις όϊοΰ Μίλιϊβνίου
  Πανίρμου (άντίΐτοιγον των αοθρ',ιν 156 να'. 205 το3 Κεφαλ.
  3 τε3 αΊ-ού πρ:ϋ-ολο-'ΐσμι:ϋ) ϊρα-/. 24000.
  "Άρθρον 89. ΚχτατΛϊ^ή ό?οΰ Μελ'ίίν'ου Π;ρά;Λκτ3ς (άν-
  τ'-τ9·Υ9ν τού ά'οθοτ.) 2λϊ το3 Κ·3ΐλ. 3 το3 αϋτ^ϋ προϋτολο-
  γΐ5·χϊ3) ?ρχν. 10000.
  Άοθρον 91. Δΐ3-/»-ευτ'.; τοϋ Μχ'.ος άχΰ τής πηγϊίς μέν.Ρ'
  -ής χρή'ίΐί Χϊνχλί] ί'Λ σιϊηΐ'Τιν κλ!)> ■■>> (ά<τ'τ:9·-/ζ3ν τιθ ίο- θρου 206 733 Κ*ο. 3 τού χ,^ τοτύτΑ^Όΐ) Ϊ3. 6011. "Αοθοον 91. Άπο—ραΓΜτι; τί"ί όϊο3 ΠοΧνϊώρου Χάνι Πηγγ;; (άντ''στ3·.γ.3ν τού ά'οθοτο 209 τού Κε?ιλ. 3 τού αύ:ο3 -ρ3ϋπ9λογ·σ'χί3ν>ρϊγ_. 6000.
  "Αρθρίν 92. Κιτχτχευή γϊτύί-χ; ν· Παλχιο/.αχάρχν Ά-
  μΐ3·'ου (άντίττοιν.ον τού ί'οθοου 210 τοΐ Κϊφϊλ. 3 τοϋ αυτού
  τρτϋ-ολονιτΜ,οϋ) ^£3·/. 3500.
  Άοΐοον 93. Άντικατχυτχϋς τής στ-'γ<)ς τοϋ έν Ρίθύ;χνη Σ-οχτ")·<3ς τή; Κΐαθίίυλϊ'.ί!; (αντίστοιχον τοΐ άοθ;ου 166 τού Κ=5κλ. 3 τού αύτοΰ -ρουτολονι-(χο3) ϊοαχ. 64ί. "Αρθοον 94. Κχτασχευή ΤελΜ»ί·χκοϊ3 Κχτίττήχχτος Ρ5" βύμνης (ίντίστοιγον τοϋ άο^ο-υ 212 70ϋ Κϊρχλ. 3 τοϋ α'κοϋ προϋτολογιτμ.03) ξοΐ-/. 40000. "Άρθρον 9"». ΚατατΛευή λ'μίνοίοχχ''ονο; Ι» τώ λιμίνι Ρί- θίιχνη; (άντ·'σ-ο·γον τοϋ αο'οου 201 τοϋ Κΐοαλ. 3 τοϋ αυτού πρ-ϋτοΧογισ-χίί) 'δοαγ. 10000. Ι "Αοθρο" 96. Έκίάθυνσ·! κχ; καθΐρ-.7μΌς των λιμένων Ρε- θύινη; χΐ! 'ΤΤοϊχΧείου ν.α! συμτλήρ'οτ'^ κ·χθχρ·.τμ3ϋ αυτών (άν7ίστο·-/5ν των ίοθθ'ύν 62 χχ! 200 τού Κίφαλ. 3 τού χ!>το3
  Καττ
  φαλ.
  · 144150.
  Αοθρον 97 Κίτουκίυή β'. τμήιχατος ό?οϋ Ηρακλείου
  ττελλίίυ Άγίων Πχοχσκιών Καστέλλι έπισχ.£υή και
  ρρ3"ρ»τΐί τής όϊοϋ Ηρακλείου Κνωσσού Πίζών Καστελ-
  λίου χα'. κρ;£κ.τασις αυτής (άντίστο'./ον των χρΰρων 63 καί 15"
  : τοϋ Κεΐαλ. 3 τ->ϋ αύτοϋ προϋπολογ'.σ'Χίϋ) δριχ. 81101.
  "Αρθρον 98. Σλΐορίττρωίΐς ό^οϋ Ηρακλείου Πϊζών Κα¬
  ί στεΧΧίου καί Σττηλιών Αρχανών (άντίΐτοιχον των άρθρων *."<>
  | καΜ29το3 Κεφαλ. 3τοΰαύτοϋ προϋπολογισμοϋ) δραχ. 110000.
  ι "Αρθρον 99. Προέκτασις αμαξιτής δϊοϋ Ηρακλείου Δ*"
  Εφημερισ της
  σΑίρ-
  φνών Μισσαρά;, σχιρρόστρωσις τοΰ α'. τμηματος,
  43ού Ηρακλείου Μεσσχράς τμήμα Άγι*ς ϋΛ. '
  ροστρωσις, ανεωςις τάφρων χά: Αα:χ7Αΐυ/] 3^■ίx.-
  τίνων έργων τής Ο3'οϋ Ηρακλείου Λΐίΐΐαρα;, ως χαί -ρ3£
  σις αυτής (αντίστοιχον των άρθρων θ'ι και 158 τού
  3 τού αυτού ιτρουττίλογισμού) όραχ. 17ϊ)ϋ'ίυ.
  Άρθρον ΙυΟ. ΣΑΐρρβττρωΐ.ς τής 33*3υ Ηρικλειο.) Σταυρα-
  •Αΐανης Καμάρας της οό*3ύ 11ραΛλ£ΐόυ Μ;σσιρά; Ααΐ σχιρρ3-
  στρωΐις της οόού Γϊφυρακίω/ Ά^ιου Μύρωνος (/.ντιΐΐοιχ ν
  (ών άρΰρων 130 χαι 131 τού Κεφαλ. 3 τού αυτού -ρουττολο-
  γισμου) όραχ. 72000.
  Άρθρον 101. Καιασκϊυή όοού ΓεφυραΑΐων Καλέσα Βού-
  ταις (αντίστοιχον τού ά'ρθρου ό'ϋ τού ΚεφαΛ. 3 ταυ αυτού ζρο-
  υττολογισμού) οραχ. Ιθίϋ'ι.
  Αρθρον 102. Άιτ3πϊρατω7ΐς όοοϋ Αρχανών χαί σχιρρ5στρ3-
  σις της ό3ού άπο Κατω εις Επάνω Άρχαναις (αντίστοιχον τού
  α'ρθρ3υ 66 τού Κεφ. 3 τού αυτού προϋπολογισμώ όρ.3477.
  "Αρθρον 103.Κατασχευη τού «ΐτο Καρτερου εις Κχχον ϋρ ς
  τμήματος τής όθ'οϋ Ήραχλειου Λασηθίου χαι χρβέλτασις αυτή;
  (ά/τιατοιχ3ν των άρθρων 80, 16Ό χαι 2ι3 τού Κιφαλ. 3 τού
  α'ύτοϋ προυπολογισμόν)!^. 110366.
  Αρθρον 11)4. Κατασχίυή ό:3ύ Ηρακλείου Ρ,ιΟύ,Ανη; (αντίσ¬
  τοιχον τού ά'ρθρου 214 τού Ινεφαλ. 3 τουαύτοϋ προυπολογισμόν^
  οραχ. 4υυθυ
  Αρθρον 105. Κατασκενή ό:ού Ηρακλείου Γέργερης Ζαρού
  Δμαριου (αντίστοιχον τού αρθρου 21θτοϋ Κε?. 3 τού αυτού
  προυπολογισμόν) Οραχ. "20000.
  "Αρθρον 106. ΈπισΑευή χαί συντηρησις τού οίΌστρώμχτος
  τής όοου Ηρακλείου Λασηθιου ααο ~Λα:εΐ7ς 11ριγχη~ος ι εωρ-
  γιυυ μέχρι γεφνρας Κατσαμπά (αντίστοιχον τού άρδρον 0*2 τοΰ
  Κεφαλ. 3 τού αυτού προυπολογισμού) οραχ. Ι5ί<8. Αρθρον ιθί. Κατασκϊυή γε^υρας Άναΐτοδιάρη ήτοι έαθρων μεταλ/,ΐΑθΰ μέρους χ. λ. π. (αντίστοιχον τού χρ>)ρ:> ύ Ι τ^^
  Κεφαλ. 3 τ-ύ αυτού ττρουχϊλςγυμου) όραχ. 2ο>510.
  Αρθρον 1θ8.Κατασ*.ευη των αΑροίϊαθρων χαί μεσοβαθρων τή,
  γεφυρας Γέρω Ποταμοϋ ή Λ.θαιου, -ρ3μ.Γ,θϊΐα κα> το^οθ.τησ.ς
  τού με;αλ<ΐΑού μερους αυττ,ς Λλπ. (αντίστοιχον τού αρθρου ϋδ τού Κίφαλ. 3 τού αυ;ού προυπολβγισμου) :ρ/. 88Ί2. Αρδρον Ιθΰ. Κα x3^Αζ^^ι γεφυρας ^αρτ£ροΰ(α/τιττοιχον -.ού α'ρθρου 69 τού Κε^αλ. 3 .ου αυτού προυτολ.γισ,Αθύ) ορχ.ί)0θ3. Αρθρον Ι III. 1ν.ατασΑϊυη γε^υρα; Λουτή ΐΐίρα,.α /.αι απο¬ περάτωσις αύιης (αντίστοιχον τού ά'ρθρ3υ ΙΰΙ τού ΚεγΐαΛ. 3 τβϋ αύτοϋ πρβυτΐΟΛςγισμβύ; ίραχ. 5000. Αρθρων 111. ΚατασΑευη Ααι α-τοπϊρχ-.ωσ'.; ιττέρυγος ϊΐς ιο Μουσείον Ηρακλείου, συμπλήρωσις Αα απο-ερατωσις ίίυ- θοίομου της χεντρΐΑή; αιθούσης τού αυτού Λΐουτειου χά: εχι- ίΑϊυη αυτής ^αντίστοιχον των άρθρω» 71 χαι 21ϊ τού 1ν·φ*λ. 3 τού αυτού προυπολογισμου) όρα/. 3176 ). Άρθρον 112. Διαρρύθμισις ΝομαρχιαΑθύ Κατα:τημ.α:ος Ηραχλϊιου ϊ'ις Ιΐρωτοίΐλειον, ΕφετεΐΒ', Ειρηνθ3ΓΑ;Ϊ3ν χαι Λΐε- τα^ραΐτιχον Γραφειον (αντίστοιχον τού ά'ρυρου 72 τού 1ν.ε,.αλ. 3 το« αυτού προυπολογισ,Αου) όραχ. 310ΟΟ. Άρθρον 113. Καταΐχευη ΊποθηχοφυΑαΑς.ου £ν ΊΙραΑλείω (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 73 τού Κ,εφαλ. 3 τού αυτού προυχολο- ; οραχ. 9000 Αρθρον 114. Έπισ*ευήχαί μίτατρ3Γ.ή τού Είρηνοίιχειθυ Ιραχλίιο^ είς Νομαρχιακόν χαταστημα, ή καταΐτημα λΐοιραρ- »ς κα: δι.1 έ^ισχευην των γραφείων τή; 2 τ.·ρίγίρι·.Λ^ των Δημοσιων Εργων (αντίστοιχον τού ά'ρθριν 75 τού Κεφαλ. 3 τού »υτοΟ προυπολογισμόν) δρχ. 9θ00. Αρθρον Ι 15.1ν;ζτα7Λ£υη ή διαίτ/άντυνΐις λιθινης άποδάθρας Χαί τοποθίτησις σιίηρ.τροχ.ων μετά ιω/ εςαρτη,υ-ατων αυτώ/ Ίϊαρά τγ, αποθηχη τής εισαγωγής τού Γϊλωνειου Ιΐρα/,λειοι» ^αντίστοιχον τού αρθρου 76 τού Ιν,ιφαλ. 3 τού αύτ3ύ -ρ-υπολθ- γισυ,ςϋ; όραχ. 1101. Αρθρον 115. ΈπιΤΑΐυή παραχτίου τείχου; φρούριον Ηρα- κλϊΐου (αντιΐΕθΐχον τού α'ρθρου 168 τού ΐν.ε?αλ. 3 τού αυτού προυκοΛογισμου; 5ραχ. 1397. Αρθρον 117. Έπισκευή Καπ/οχοττηριου 'ΗραΑ/,ίιου (αν¬ τίστοιχον τού ά'ρθρου 16'») τοΰ Κεφαλ. 3 τού αυτού πρου.τολογι- ομού) βραχ. 60». Αρθρον 118. Κατασχίυή μαγΐΐρϊΐων Χωροφυλαχής ΙΙρα- Χλείον (άνΐίστβιχβν τίθ άρθρου 7ϋ τού Κϊ}»αλ. 3 τ-ίί δραχ. Έ ρ Αρθρον 11ν>. ΈττισΑευή α.τοχωρητηρίων ϊ'ις τα Παραπήγ-
  ! μ»τα ΙΙραΑΛ^ΐου δια -.ούς λοχους τίυ ΐΙϊζΐΑθύ (άντισ.ίΐχον τού
  οίρΐρου 8ι τού Κ*φαΛ.3 τοΰ αύ:3^ -ρου^ολίγισ,Λθύ) ίρ^χ ϊ83
  Αρθρον 1^0. Α^οττϊρατωσις υο,-α,'ω (·ίΐου ίνχ.σΐθΛων
  11 (ά<ίΐσ-3Γ/3ν τού ά'ρθρου 83 το.ι ι.ί{.αΛ. 3 τ;3 β.υ;οί ρ Αρθρον 1"~ 1 - 'ϋ,/.;έλί-ς έρ ,'ων ίιίριυΐίως 6. ταγματος ΙΙ 8ί 3 τ3^ ΙΙραΑ/.ϊΐο^ αρ ;, 8ί ρα,.. 300. 12"2. Κατεία^.σις άχαλλ3τρ:ωο-'ν ών χτ'.ρίων, κα^- σΑευη κρη-ιίώματος έν τώ λ-.υ,ενι Ηρακλείου είς θέσιν Χα- σ.λι χλχ. χά. έια την σ^μτληρωτιν τώ/ έργων τούτων καί λοι· •πω/ τού λιμένος ϋρχ/.ν.,ν (α/τυτο χον των άρθρω/ 85 χ,αί 12 11 τού Κ,εφχλ. 3 τού αυτού προυΐθλο (■.σ,χου) Ιρ^χ. 1 1δ776. Αρθρον 123. 1να.α7Α·υη Ο3οΰ συγλοινωνια; είς τας άπ;- του Γϊλονειου ΠραΑλ^ιου α»ι ι"ια-χ;υη χωρο.» πρός «.ϊυην τουχ:τρου ^άντιστο.χον τού α'ρϋρ.υ 8.· τού ινίφαλ.3 τού αυτού ζρουτολογισ/ού) όρ^χ. ΙθΟΙ. Αρθρον 124. Ε,τισΑίυη ό.Αίΐ.ΐΑθύ Λΐϊ(·αρου ΠραΑλϊΐου 'ί'/Οχ το ίνακ:υργιο3ι·Αϊΐον (α»τ'ΐ:ο χον τού χρ')ρ^^ ίΐο τού ίνϊ- φαλ. 3 το., αυτού ιτρουττολ-γυυ.ου; οραχ. .<0Ο00. Άρθρον 12ο. Ιν.ατασκΐΜ(, γεφ^ρας επι τού Γερω Ποταμρΰ χατα την ΰέ:ιν Ί'αιστος ιαντιστοιχ^ν τού άοθρου 8/ τού Κίφαλ. 3 τού αύ:ου ττρουττολογισμου) ορα/. 5^I. Άρθρον 120. ΚαταΐΑίυη γεφυρας ϊ"ι τού Γ.οταμού ϋίρρων (άντυτ3ΐχον τ3υ α'ρθρ3υ 88 τού Ινε;-αΛ. 3 .ου αυτού πρ-υχολο- Ιγισμο.) οραχ. 327. Ι Άοθρον Γ·ί7. Γεφυρωΐι; τ-3 ποι/.,Αθυ υ.5 οίον -ρ σ^ελα- " σϊως ;Αί:αςϋ ΆΐτραΑων χά: Σ(·3υρο/.ίΓα/.ου (αντίστοιχον τού α,,-θρο,! 8^ τού Κ,εφ. ό τού αυτού ΐτρου,το/.ογιΐ,λου) ίρχχ. >)Ί.
  Αρθρο/ 128. Καταΐκευη α'. τμηματο; χαί πρθϊΑτασΐς ί .
  της 033υ Α(·ΐ3υ ΝΐΑολαου ιΝϊί^3λεως (άν ιιστοιχον των άρθριον
  9^xαι9^ τού Ινεραλ.3 τού αυ:ού ,.ρου,τολο ;»μου; όραχ.3^^^'0.
  Άρθρο» 12ΐ». Ατοπεραιω,ι; ο;ου Ίσοολη Λΐντ,μ^ (αντί¬
  στοιχον τού α'ρθρου ΰι τού Κϊγα/.. 3 τού αυτού ττρου.-θλ;γι·
  σ,υ-ου^ οραχ. 12.<1._ "Αρθρον 130. Καταΐ«ί^/] όοού Γΐΐυλη Μν/)υ.ι: Κρ3υσ:α- "λ£»ια; Αντίστοιχον τού αρ;ρου 21ϋ ς.υ Κΐ^αλ. 3 τού αύτθυ χρου^ολογΐί,Αθυ) ίραχ. 2υ000. Αρθρον 131. ΙαταΐΑΐυη οόΌύ Γουρλω-.ή; μίχρι Μαλά- ίρα; (αντίστοιχον τού άρθρου ί)2 τού 1ζ^χ>>. 3 τού αυ:,υ προ-
  υ^θλογ.τ,Αθύ; οραχ. .7'ί)8
  Άρθρον 132. ιναταϊΑϊυη :5οϋ Λ.*5»ο; Ση:ϊ.α, Τουρλω¬
  τή*; ΛΐΐΛαο'ρχς (ά/.ιΐτοχον :.υ αρθρου 2ΐ8 τ3υ ΚεφαΑ. ύ ~υ
  «ύ;ου χρουΓ.ολθ,'ΐυμου) ορΐχ. ίιθοθθ.
  Άρυρον 133. 1.α:ατΑίυη ά,χχίι-.ή; 333ύ Βιαν/3υ Ιΐρχ-
  ΑΛί ου α.ευ σχιρρ3τ.ρω7£ω; Αχι προΐ/.τασ ; αυτής (ά/τυ.ο.χον
  των α'ρθρω/ 'ά > Ααι ΙΟι τθο ινϊραλ. ό τ.υ αυΤ3υ τ.ρουτολογι-
  »μ;3) ορα/. 19315.
  Άρθρον 13Ί. Κατασχευή άμαςιτης ό;ού Ίεραπέτρου Βι¬
  άννου άίΐυ οΆ.ρροστρώΐίω; και προιΑταΐ.ς αυτής ιαντυ.οιχον
  των άρθρων .ίθ, 10^ Ααι -21) τ«υ Κϊρα/» 3 -ου αΰ:ου ττρου-
  -ολογυμου) οραχ. 40002.
  Άρύρ.ν 13ο. ΣΑΐρροΐτρω;·; όίόυ' ΈραΓ.ί:ρ3ο Β.αννου
  (αντυτβιχον τού α'ρθρου 132 τού Κίίαλ. ο τού αυτού πρου.το-
  λογισ,λου) ίραχ. Ιθθθθ.
  Άρθρον 1ο6. Κα.α-Αίοη τυ.ή/.α:3; ά,Αα; τ<5; 033ϋ Αγίίυ ΝΐΑΟλαου — Παχίια; Ά,Α,«.3υ χαι χροίΑταΐι, α'κής (ά/τιστοι- χον των Ζρ{)ρω* Ιθ'ι Ααι 1(ό2 τού Κε^αλ. 3 τού αϋ:3υ -ρου- πο/.ογισμου) οραχ. 19636 7. Αρθρο» 13/. ΚατασΑΐυή «ίΌυ' Αγ ου Νικολάου Λαση- ι (αντΐ3Τ3'.χον τού άρθ,,ου ΐ65 τού ΚείαΛ. ο τού αυτού προϋ^ολογισ,χου) όραχ. 20 )00. "Αρ'ιρ,ν 138. ΚατατΑΐυηόόού λιμένος Σητείας Λιθινβΐς (αντί¬ στοιχον τού α'ρθρου 217 τ3υ Κί^αλ. 3 τού αΰ:3ύ ιτροϋ'πολθ- γισ,*ο3) δραχ. 40000. Άρθρον 139. ΚατχυΑϊυη πΐριθωρ.ων γίρύρα; Στομίίυ Ίγ- ρα^ίτρα; (ά/τιστοιχο/ τού α'ρ)ρ3υ )ϋ :3ύ ιίϊραλ. 3 τού αυτού προυπολογισμόν) $?*'£. ΙθΟΙ). 1 Άρθρον 140. ΚχταϊΑίυή υίραγωγί'.ου Π:σΑθΑί?ίλθο Σι- • τείας καί Ζίύ 11υκ3Α5?χλ3υ και συ,χτληρΐοτις αϋ.·3ΰ (ά/ ' χον τώ* ά'ρθρων Ιθό *αι ίί$ τού Λί^αΛ. Δ τβί θιου
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΪΗΣ!ΚΎΒβΡίίίίΣ·Βίί)_
  τΡτϊ
  Ιε~~
  §
  Ι*
  προϋπολογισμόν) ίραχ. 21025. ί «ύ 1911 ψηφίσματος τής έ» Κρήττ; Συνελεύσεως των Έλλήνων
  "Αρθρον 141. Κατασκευή άποδάθρας Ίεραπέτρυυ καί συμ- καθ' ο «έςουσιοδοτείται ή Εκτελεστικήν Έπιτροπή ό'πως_ διά
  ■κλήρωσις αύτί)ς (αντίστοιχον των άρθρων 101 καί 221 τού - Διαταγμάτων αυτής μεταφέρη εις επομένας χρήσεις πιστώσεις
  Κεφαλ. 3 τού αυτού προϋπολογισμόν) δραχ. 11000. · άγθρώσας είς εκτέλεσιν 8ημοσίων έργων έν γένει λεχορηγημ,ένα;
  "Αρθρβν 142. Εγκατάστασις καί κατασκευή έναερίου τηλε- ί ή μετενεχθεισας είς την χρήσιν τού ίτους 19Μ καί μή έξαντλη-
  γράφου άπό Ιιτείας είς Ίεραπετρον Άγιον Νικόλαον και άπό ! θεισας διαρκουσης τής χρήσεως ταύτης» καί τοίς ϋπ'αριθ. 3ο
  "' ' ' τής 10 Μαίου 1912 και 40 τής 1 Ίουνίου έ. ί. Διατάγμασι
  τής Αιοικούσης Έπαναιττατικής Έπιτροπής καθ' οις αί χορηγη-
  θεΐσαι διί τώ» Διαταγμάτων τούτων πυτώσεις έφ όσον ίέν δια-
  τεβώσιν ίς ολοκλήρου διαρκούσης τής χρήσεως 1911 μετενεχθτ,-
  ΐεραπετρον Αγιο·
  ρρ είς Βιάννον, «ντιχ.ατάσταίΐς τού σορματος αύτοί,
  αποπεράτωσις τής εγκαταστάσεως καί κατασκευής ώς καί διά
  προμήθειαν σιδηροΰ σύρματος έψευδαργυρωμίνου ίιά την σύνδε¬
  σιν τής γραμμής Σιτείας Ίεραπέτρου (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου
  102 τοϋ Κεφαλ. 3 καί τοδ χρϋρ9ΐ> 1 τοϋ Κεφαλ. 11 τοϋ αυτού
  προυπολογισμόν) ίραχ. 4553.
  "Αρθρον 143. Έπισκευή οίκήματος έν Νεαπόλει χρός εγ¬
  κατάστασιν τού Ταχυδρομείου καί Ίλεγραφειου (αντίστοιχον τοϋ
  ά'ρθρου 103 τού Κεφαλ. 3 τοΰ αυτού προϋπολογισμώ)
  δραχ. 575.
  Άρθρον 144. Κατασκευή σωληνωτοϋ ϋδραγωγείου διά χα-
  λυδϊίνων σωλήνων συστήματος Μάνεσμχν έν τή κωμοπόλει Λά-
  στρω (αντίστοιχον τοϋ αρθρου 11'5 τού Κεφαλ. 3 τού αυτού
  προυπολογισμού) δραχ. 3ί$1,
  "Αρθρον 145. Συήχιιζ χατασκίυής καί αποπεράτωσις σή-
  ραγγος Λακωνίων (αντίστοιχον τοϋ ά'ρθρου 107 τοϋ Κεφαλ. 3
  το3 αυτού προυπολογισμόν) δραχ. 1903.
  Αρθρον 146. Επισκευή χ,αϊ ά-βπεράτωσις τοϋ έν τω χω-
  ρίω Μαγκασα Σιτείας Γόραγωγείου (αντίστοιχον τοϋ άρθρου
  0)6 τού Κεφαλ. 3 τού αυτού προοπολογισμοϋ) δραχ. 104.
  Αρθρον 147. Αποπεράτωσις ' Γδραγωγειου τού χωρίου
  Άγίου Βασιλειου Βιάννου (αντίστοιχον τού ά'ρθρου 1 θύ τοϋ
  Κλ 3 τού αυτού προυπολογισμόν) δραχ.944.
  δάζ δέ υό η
  Διαδιδάζομεν δέ υπό την έγκρισιν υμιν το προσήκον σχέδιον
  Διατα^ματος διά τόν ά'νω λόγον.
  Πρός δέ έπειίή αί εκτελέσεις πάντων των ανωτέρω άναφερο-
  μένων έργων δέν δύνανται να θεωρηθώσιν ή ώς Ιργα κοινής ώφε-
  λιίας, διότι διά τής κατασκευάς ή έπισχευής των γεφυρών καί
  4δών προσγίγνεται μεγαλη εόκολΐα εί; τούς άγροτικους ιδίως
  πληθυσμούς τοϋς διερχομενους έκ τού ών, δια δέ τής κατασκευής
  των ϋδραγωγείων γιγνεται μεγαλη εύκολία είς τα χωρία ένθα
  πρόκειται νά καΐασκευασθώσι ταύτα *αί δια τής κατασκευής των
  Τελωνείων καί των συναφών πρός αύτά έργων εξυπηρετούντο
  σπουδαίως τα συμφέροντα των έμϊτορευομένων, ώς ίειχ,νυται καί
  έκ τής συνημμένης εκθέσεως τοϋ Διευθυντού των Δημοσίων
  "Εργων ϋπ' αριθ.*ι7*/3«»έ· έ.,παρακαλούμεν όπως αναγνωρισθή
  καί δι' αποφάσεως τής Διοιχούσης Επαναστάτας Έπιτροπής
  συμφώνως τώ άρθρψ 2 τοϋ 33ϋ Νομου καί επιτραπή ή όρι-
  στική κατάληψις ή προσωρινη χρήσις των χαταλαμδανομένων
  ΐδιοκτησιών δια την εκτέλεσιν των έργων τούτων, άνατεθί) δέ
  ημίν ή εκτέλεσις των απαιτουμένων όιατυ-πώσεων πρός ανα¬
  γκαστικήν απαλλοτριώση ή προσωρινήν χρήσιν των τυχόν
  καταληφθησομένων ιόΊκτησιών χαριν τής εκτελέσεως πάντων
  των ανωτέρω αναφερομένη λεπτομερώς έργων.
  'Η Διοικοϋσα Έπαναστατικη Έπιτροπη λαβούσα ύπ' όψιν τό
  α'νω αναφερόμενον έγγραφον τού κ. επί τής Δημοσίας Άσφα-
  λείας καί Δημοσιων
  ημ
  Λιοικούντος Έπιτρόιΐου κϊί
  φ
  Ιΐ,πειδή εις ραρος των άνο>τέρω πιστώσΐ<*ν των άναγραφομέ- νων έν τώ είδικώ προϋπολογισμώ των έξ)?ων -ής Ανωτέρας Δι¬ ευθύνσεως τής Δημοσίας ΆσφΐΛειας κιί Λημοτίων Έργων τί|ς χρήσεως 1^11 καί των μϊτενίχθεισών έκ τής χρήσεως 1910 εδόθησαν πρός εκτέλεσιν &αφ5ρα έ'ργα ή Ι-αρςις των οποίων εγένετο μέν έντός τήςαύτ/,ς χρήσεως οέν άπθπερατώθησαν όμως έ»τός αυτής, άλλΜν δέ 85ν εγίνετο εισέτι έναρξις, έπομένως χροκειμένου αί πιστωσεις αΐται να χρησι^οποιηθ .>σΐν έντος τής
  ήδη «ρςαμενης χρήσεως τ3ϋ οίκ5νομικοϋ Ιτους 1912 ή των
  μετέπειτα έτων έντο; των οποίων θα άπϊ-£ρατώ(ίώσιν εντελώς
  τα ήδη^ έκτΐλούμενα Ιργα χαί εκίϊνα άτινα θα οοθωΐι πρός εκτέ¬
  λεσιν ών ή 4απανη ^ρ-^^ τάς πι,τώσϊις ταύτας, δέον δια τον
  λόγον τούτον να μεταφερθή τό υπόλοιπον εκ των ώς είρηται χι-
  στωσεω» έκ τού «ρβυκοΑογι,^α των έςόίων τής Άνντέρζς Λι-
  ευθυνσεως τής Δημοσίας ΆσφαΛειας «ι Λημοσιων Έργων τής
  χρήσεως τοθ λήξαντος οίκονομικοϋ ίτίυς 191», είς τον προυπο¬
  λογισμόν των έςοίων τ^ς αύτ1}ς Ανωτέρας ΔΐϊΛύνσεως τίς
  χρήσεως «δ οικβνομικου Ι—„. 1912, καθότι αί πιστωσεις «3ται
  «ίν» ίικτικαι μεταφορίς, αυμϊώνως τω άρθρφ 7 το3 ι>-' αριθ. 93
  σονται έν όλω ή έν μέρει είς τάς επομένας χρήσεις διά Διαταγ¬
  μάτων.
  Έ-ειϊή ή εκτέλεσις πάντων των έν τώ ΐστορικώ τής παρού¬
  σης «ναφερομένων έργων κρίνεται άναγκαιοτάτη, καθότι διά τού¬
  των «ςυπηρετοϋνται σπουϊαιως τα συμφέροντα των κατοίκων τή;
  Νήσου, τούτο δέ έπιβεβαιούταικαί έκ τής έν τω ά'νω έγγράφω τίϋ
  κ. επί τής Δ^.Αοσιας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων Διοι-
  κοϋντος Επιτροττου συνημμένης εκθέσεως ϋπ'αριθ. *17*/31Ϊ9 ε.έ'.
  τοϋ Διευθυντού των Δημοσίων Εργων, συμφώνως τοις ά'ρθροις
  76 τοϋ ύπ' αριθ. 342 Νομου καϊ Ι τοϋ ύπ' αριθ. 333 τοιούτου.
  Έπειίή κατα τό αρθρον 1 τού ύπ' αριθ. 335 Νίμου κτή-
  μ,ατα ών ή κατάληψις είναι άναγκαια πρός εκτέλεσιν οιουδήποτε
  εργου κοινής ωφελείας απαλλοτριοϋνται άναγκαστικώς, κατίί
  δέ τό άρδρον 2 τού αυτού Νομου ή περίπτωσις -ής απαλλο¬
  τριώσεως οιουδήποτε κτήματος λόγω κοινής ωφελείας άναγνω-
  ριζεται δι' αποφάσεως τής Διοικουσης Έπαναστατιχής 'Επι-
  τρίπής, ενδεχόμενον δέ κατα την εκτέλεσιν των ά'νω άναφερο-
  μένων έργων να κριϊή άναγ/,αια ή κατάληψις ίδιοχτησιών,
  συνεΐτώς οεον νά άπαλλοτριωθώσι καθ' όσον τα έ'ργα τα'τα
  πάντα ώς έρρεθη άναγνωριζονται ώς κςινί)ς ωφελείας.
  Διά ταυτα
  'Αποφα<ίίζει ΙΙαιι^ιι^εί, Όπως προκληθή Διάτβγμα τής Διοικουσης Επαναστάτας Έπιτροπής έπιτρέπον την μεταφοράν τοϋ υπόλοιπον· των χηο άναφερομενων πΐβτώσεων, έκ τού προϋπολογισμόν) των έξέϊω' τής Ανωτέρας Διευθονσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δη¬ μοσίων "Εργων τής χρήσεως 1911, είς τόν προυπολογισμόν των έςόδων τής αυτής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων Έργων τής χρήσεως 1912, ύ~ό ίδιον Κεφάλαιον καί άρθρα ώς ανωτέρω κατανέμονται έν τω έγγραφω τοϋ κ. επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημ:σίων Εργων Διοικοϋντος Έπιτρόπου καί υπό την αυτήν δ κχιο- λογιαν ώς έπισ<)ς χναφερονται δι' έκαστον άρθρον . Άνζγνωριζει συμφώνως τω ά'ρθρω 2 τοϋ ύπ'άριθ.χ. 335 Ν^- μου ώς κοινής ωφελείας την εκτέλεσιν πάντω' των έν τω '.στΐ- ρικω τής παρούσης άναφερομένων έργων. Έπιτρέτει την οριστικήν κατάληψιν ή προσωρινήν χρήσιν των/αταλαμδανομένων ίίιθΑτησιών διά την εκτέλεσιν πάντων των ανωτέρων Ιργων κχι άνατιθεται είς τόν επί τής Δημοσίας Ασφαλείας χ*ί Δημ5- σίων "Εργων Διοικοϋντα Έπιτροπον ή εκτέλεσις τουμένων διατυπώσίων πρός όρ.στικήν αναγκαστικήν τρίωσιν ή προσωρινήν αυτών χρήσιν των τυχόν καταληφθή- σομένων ίίιολτησιών χάριν τής εκτελέσεως πάντων των ανω¬ τέρω άνζφερομενων έργων. Άνατιθί]σι την εκτέλεσιν τής δέ τής αποφάσεως εις τόν έτι τής Δημοσίας Άτφαλϊίας καί Δημοσίων Έργων Διοικοίντα Ή Διοικ/^τικήΈιταναστ. Επιτραπή Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΙΣ Μ. Ρ ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ Ό Γραμματεύς Π. !Μαρκαντω»άκ»;ς Ότι άκριίες αντίγραφον Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Γραμματεύς τής Διοικοΰτης Έπαναστ. Η· ΑΙαρκαντωνάκης των Ί£κ τού 'Κθνικού Τυπογραφείον