91566

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .Λ. "ϊ
  '''ΐ'"1
  Α
  / < .■ V Ι ■ " ' '·' 7 ί/γ ^ η /1^ /, "* ι .ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΓΑΡΛΡΤΗίιίΑ ΤΗΣ ΕΦηΊΪΕΡΙδΙ ΤΗί ~ Ν Η Ρ Η Τ Η ΤιίΥλΟΣ ΠΡΩΤΟΝ τή 14 Σεπτεμβρίου 1912 — Άριδ. Αριθ. Διατάγμ. 139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΧ Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 ψήρισμχ τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τό αρθρον 3 εδάφ. θ . τ)ϋ ύπ' αριθ. 413 ν;μ,ο>, προτασει τού 4πί
  των Ο'ικονομικών Διοικούντος Έπιτρίπου.
  Αποφασίζομεν'καΐ όιατάόόοΐ-ΐεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμνι; υπο τοϋ Ν.
  ΣταΒάκη μιας μηχανής πρός κατεργασίαν μεταλλίνων φύλλων
  μετά των έξαρτημάτων της.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικ3ν3μικών Δοικοΰντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημΐσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τ·»5 8 Σεπτεμβρίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  %Η Διοικοϋσα Έπαναστατικη Έπχτρρπίι
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Α. ΜΙΧΕΛ1ΔΑΚΙΣ
  Θ. Φ. ΛΙΜΠΡΠΉΣ
  Ι πιχδν διορίζει κχί μισθοδοτιΐ ή Ανωτέρα Διιύθννσις ,της
  Ι ΙΙχιδείχς είσάγουσ* ιίς τό Δημόσιον Τχα.6Ϊον τα, ιίιπρχττό-
  μενχ διδακ.τρα ώ; δημοσίαν πρόαοδ^ν καί αναλαμβάνουσα
  την έ—ι πλέον άπ*ιτηθησο(χίνγ)ν δαπάνην.
  10 Διοικών την Πχιδιίχν Έπίτροπος θέλει δηοιοιχιιύβει
  Ι καί έκτελίσει τό πχρόν Διάταγμχ.
  Έν Χανίοις τί 8 λεπτιμβρίου 1,912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή 'Κπαναιΐτατικη Διοικητικη Έπιτροπη
  Α. Μ1ΧΕΛΙΔΑΚΗΣΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΪ'ΝΔΟΓΡΟΣ
  θ. ΛΙΜΙ1ΡΙΤΗΣ
  'Αριθ. Διατάγ. 87
  Αριθ. Διατάγ. 70
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Έχοντες ΰπ' δ]/ΐν τα άπό 20 Ίχνουχρίου κχί 4 Ίου-
  νίου 1912 Ψϊΐφίσμχτα της Έ^χναστχτικής των Κρητών
  Συνίλεύΐίως, τό ύπ' αριθ. 93 Ψήφισμα τής 25 Οκτω-
  βρίου 1911 κχί τό αρθρον 111 τοϋ ΰπ' αριθ. 135 τοΰ 1911
  Διατάγμ,ατος, προτάιει τοϋ Διοικοΰντος την Παιδείαν
  Έπιτροπου.
  Αποφασίζομεν και Διατάόό*ομεν
  Άρθρον μόνον
  Εάν προσέλθωτιν 20 μαθήτριαι η όλιγώτίραι μέν άνα-
  λχμβάνουσαι δ' δμως νχ κατχβχλλωσιν επί δεκχμηνον όσαι-
  ο/)ποτε καί άν μ,είνωσι δίδχκτρα 20 μαθήτριαι άνά οίκχ
  δραχμάς κχτά μ/ηνϊ ίορύίτχι τιτάρτη τάξις των Γυμνχσια-
  κων Πχρθενχγωγείων Χανίων κχί Ρεθύμνης έξισουμίντ, πρός
  την δευτίρχν τάξιν τοΰ Διδχϊκχλείου κχί προσχρτα,ται είς τό
  τριτάξιονΐΐαρθίναγωγιίον ώς άνωτάτη αυτών τάξις. Ή δ.ιιί·
  (ι ή αύτη καί τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά τα
  έν τοίς δημοσίοις Έκπ*ιδιν»τηρίοις, τό δι ττροσω-
  Α'
  ΒΛΣ1ΛΕΓ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψιν τό ύπ' αριθ. 93 τού 1911 ψήφυμα τϊ)ς έν
  Κρήτΐ) Συνελεύσεως των Έλλήνων και τό άπό 4 Ιούνιον 1912
  τοιούτον τής Επαναστατικήν των Κρητών ϋυνελεύσεως προ-
  τάσει τού Δυικοϋντος την Παιίείαν Έπιτροπου,
  Αποφασίζομεν καί διατάϋοΌμεν
  "Αρθρον μόνον
  Όταν οί προσερχόμϊνοι πρός έγγραφήν προέρχωνται έξ έκ-
  «αιδευτηρίων συγκεκροτημένων διαφορως των έν ήαίν, ή διεύ¬
  θυνσις τού σχολειου κρίνει έκ των προσαγομένων κισΐοπ?ιητι-
  κών σπουδών καί ίκ τής δι' έςετασίΐον δοκιμαζομένης ίκανίτη-
  τος καί κατατασΐίΐ είς την προσήκουσαν ταςιν.
  Όταν ίέ κροέρχωνται μετ ενδεικτικόν ιτρ5*γω.γ»}ς έκ ?ημί·
  σίων Έλληνικών σχολείων τοϋ λοιπού Κρατους ή ανεγνωρι¬
  σμένου τοιούτων κ»ί λϊ·.τουργούντων κατά τοΰς Έλληνιχου^ ν6-
  μους, ύφιστανται έξετάσεις. Μετ έπιτυχεΐς δέ τοιαίτβς οί μέν
  φέροντες ενδεικτικόν πρώΐης τά;εω; κατατάσσονται έν τί) πρώιΐ]
  τάξει, οί δέ 5ευτέρας έν τί) δευτέρα καΐ οίίτως εφεξής. ΟΙ δέ
  προσερχόμενοι έκ δημοσίων ή άνεγνωρισμένων Γυμνασίων έγ-
  γράφονται α'νευ έςετασεων είς την ανάλογον τάςιν λαμίανομέ-
  νης ύπ'όψιν τής έν ημίν οργανώσεως. «/ ·;-,.»"* ^ί
  V*
  Ό Διοικών την Παιδείαν Έπίτρβπος'θέΧίΐ δημίστευσει κ*ί
  έκτελέσει το παρίν.
  Έν Χανίοις τ|} 8 Σεπτεμβρίου 1912 ^^-«,. ,.„
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως ' >■ ^ »
  Ή Διοικοϋσα Επαναστατικαί Έπντροπϊι
  1 ' Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΪΡΟΪ
  ',.. - . , . , „ β.ΛΙΜΙΙΡΙΤΗΪ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  II
  Αριθ. Δ.ατάγ. 101
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1·
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψει τέ υπό γρονολογίαν 5 Ίουνίου Ψηφι-
  βμα της Έπαν*στατικνίς των Κρητών Συνελεύσεως, τό
  άρθρον 45 τοϋ Άστυκοΰ Κώδικοί, προτάσει τοΰ Διοικοΰν-
  τος επί των Έσωτερικών Έπιτρόπου.
  *Αποφαόΐ(οιιεν κα διατάσσομεν
  'Αοθοον 1. 'Εγκοίνοιιεν τό συνηααένον ώδε Καταστατι¬
  κόν τοΰ ίν Χανίοις ίδρυθέντος Συλλόγου υπό την Ιπωνυαιαν
  εΣύλλογος των Ύποδηαατοποιών Χανίων» και έπιτοέπομεν
  την ενέργειαν των υπό τοΰ Καταστατικόν όριζομένων
  εργασιών.
  "Αρθρον 2. Ό Σύλλογος όφείλιι νχ υποβάλλη κατ' Ιτος
  ι όν Ισολογισμόν χύτοΰ είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των
  Εσωτερικήν ποός έγκρισιν.
  "Αρθρον 3. Πασά τροποποιήση τοϋ Καταστατικοΰ τού¬
  του δέον ν* ΰποβάλληται πρότερον είς την άρμοδίαν Ανω¬
  τέραν Δΐίύθυνσιν.
  Άρθρον 4. Ή παροΰσα ?γκρισις δύναται ν' ανακληθή εν
  περιπτώσει παρατάσεως 5ρου τινός τοϋ έγκρινομένου Κατα-
  στατικοδ η τού Διατάγματοί.
  Ό ήμίτιροζ επί των "Εσωτερικήν Διοιχων 'Επίτροπος
  θε"λει δηαοσιεύσιι κχΐ έκτελέσει τό παρδν Δ'άταγμα.
  Έν Χανίοις τη 12 ΣεπτεμβρίΌυ 1912.
  Έν "Ονόματι'χοϋ Βασιλέως
  Ή Διονκοϋσα Έπαναστατνκίι Έπττροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΤΑΑΚΙΤ3
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΓ
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΊ ΚΟΝ
  ΤοΟ έν Χανίοις Σύλλογον των νπο-
  δηματοποιων
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  "Ιδρυσις καί βκοπθς
  "Αρθρον 1. Ίδρύεται έν Χανίοις Σύλλογος υπό την έπω-
  ιμίαν «Σύλλογος Ύποδηματοποιών Χανίων» σκοπόν
  ϊχων την προστασίαν καί προαγωγην των έπαγγε>ματικών
  βυμφερόντων ττΐς συντεγνίας καί την φιλανθρωπικόν αρωγήν
  καί περίθαλψιν των μιλών αΰτοδ.
  Άρθρον 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου
  κανονίζη τα πρός προστασίαν και προχγωγην των είρημένων
  συ.μ,φερο'ντων εκάστοτε ληπτέα μέτρχ συμφώνως πρός τοΰς
  νόμους τ9|ς Πολιτείας κχί τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κατα-
  στατιχοδ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Μέλη
  "Αρθρον 3. Μέλη τοΰ Συλλόγου δύνανται νά γείνωσιν ο
  •ν τώ Νομώ Χανίω* μετιρχόμενοι την ΰποδηματοποιίχ>
  χ*1^ άγοντες ηλικίαν τουλάχιστον 18 έτών.
  Αρθρον 4. Ή παρχδοχή τινος ώς ιιέλους γίνεται κατό¬
  πιν «Ιτησεώς τού πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον, άποφχι
  νομενον ίκΐ ταύτης κχτά την πρώτην αΰτοδ μετά την υπο¬
  βολήν της αίτήσεως συνεδρίαν, ή δ' έγγραφη τούτου έν τω
  μητρώψ ενεργειαι υπό τοδ γραμμχτίως μετά την κχτα
  6θλην δραχμης μ,ιχς ώς δικχιώμχτος έγγρχφης.
  Αρθρον 5. *Η Γεν!κή Συνέλευσις των μελών, προτάσει
  τοδ^οικητ κου Συμβουλίου, ονου,άζει έπίτιμα «έλη τοδ
  ■Λ"1—ου πρόσωπα παραβχόντα η δυν*ια/α νά παράσχωσιν
  είς τόν Σύλλογον σπουδχιας εκδουλεύσεις πρός πραγματο¬
  ποίησιν τοδ υπό τούτου έπιδιωκομεθου σκοποΰ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  Πόοοι τοβ Σνλλόγου
  "Αρθοον 6. Τχ Ισοδχ τοΰ Συλλόγου άποτελοϋσιν.
  1) Τα. δικαιώμχτχ έγγρχοης των μελών χνερχόμενα ε'ς
  δρχχμ,ίιν μίαν.
  2) Αί μηνιχίχι ε'σφορχΐ των μελών άνίρχόμεναι είς
  αγμν-ν μίαν.
  3) Τα παράβολα ϋπθ'ΐηφΐότητος των ύποψηφιων μελων
  τοΰ Διοικτιτικοϋ Συμβουλι'ου.
  καί 4) Οί τόκοι των κχταθέσεων τοϋ Συλλόγου καί τα
  υπό τοΰ Διοικ-ητικοΰ Συαβουλίου δεκτά γινόμβνχ κλνιροοοτή-
  μχτα, δωρδαί καί άλλα εκτακτχ εσοδα.
  ΚΕΦΑΛλΙΟΝ^Δ'.
  *Υποχρζώόζς των μελών
  "Αρθρον 7. Τα (ΐίη οφείλουσι να κχτχβχλλωσι τακτι¬
  κώς την ίίσφοράν των.
  Παν μέλος καθυστεροΰν την μηνιαίαν αυτού καταβολήν
  επί τρείς μέν μήνας άπόλλυσι παν δικαιωμχ περιθάλψεως
  ί χοριογίχί, όπερ άνακτόΐ μετά, την πληρωμήν των καθυστε¬
  ρουμένων καί μετά -χοέόλευσιν δέό*α κχ πέντε ημερών άπ4
  της καταβολης, επι δύο δ' εισετι ιχηνχς στερεΐται τοΰ οι-
  κα,ιώαχτος της ψηφου, όπερ άνακτά, άφ' ου καταβάλη είς
  τό τχμείον τοΰ Συλλόγου τάς είσφοράς οκτώ τουλάχιστον
  μ,ηνων.
  Τό οΊκχι'ωΐΑα της ψηφου χποκτχτχι μετά παρέλευσιν τεσ-
  σάοων α,ηνών άπό της είς τό μητρΰον έγγραφης καί την κα¬
  ταβολήν των άντιστοίχων (χηνιχίων εισφορών.
  Έξαιροΰνται οί συμπράςαντβς κατά την ψήφισιν τοΰ πα¬
  ρόντος Καταστατικόν καί οί μίχρι τέλους Νοεμβρίου 1912
  έγγραφέντβς ϊχοντες αμα τη έγγραφη των τό δικαίωμα τηί
  ψηφου.
  "Η διακοπη της καταβολης των μ,ηνιαίων εισφορών Ηι-
  τρέπεται μόνον έν περιπτώσει στρατεύσεως τοΰ μέλους, άλλ
  ό γρόνος των έν τώ στρατώ υπηρεσίας δέν προσΐΛετρείτ*!
  υπέρ τού μέλους, δπερ ούδε δικα'ωιια παριθάλψεως ϊ/ιι·
  Δύο δέ μήνας τό πολΰ μετά την άφεσιν ΰποχρεοδται είς ~γϊ>
  επανάληψιν των μηνιαίων «ΰτοΰ καταθέσεων προσάγων /*'·
  τό Ιγγραοον της άφέσεως, άλλως διαγράφετχι έκ τοΰ μη-
  τρώου κα'. οέον νά εκλεγή έκ νέου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
  Πεοιθαλιξτς καί [3οηθ»1ηατα
  Άρθρον 8. Τα μέλη δικαιοΰντα·, μετά την πάροδον ενός
  ?τους άπό της εγγράφως τού, έν περιπτώσει άσθβνειαί βε-
  βαιωθείσης υπό ίατροΰ, άποστελλομένου υπό τοΰ Προέδρου
  τοδ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, νά τύ/ωσι περιθάλψεως, συνι-
  σταμε'νης είς την έκ των πόρων τοϋ τααείου τοΰ Συλλόγου
  δωρεαι παροχήν ίατρικης άρωγης καί φαρμάκων καί την
  καταβολήν ήΐλερησι'ου διδράχμου έπιδόματος.
  Ή περίθαλψιν αυτή χορηγδΐται κατά μέτρον της χΡΤ
  ματικης καταστάσεως τοΰ ταιιείου καί διαρκεΐ αναλόγως τού
  είδους καί της σοβαρότητος της ασθενείας, έφ' όσον χρόνον
  ■ήθελε γνωυιοδοτησει άναγκαϊον ό προμνησθείς {ατρός.
  *Αν ή νόσος είναι άνιατος. χρονίχ η άπαιτΫί μακοάν θε¬
  ραπείαν, τό Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλεϊ τόν "ΣνΧλο-ί0*1
  έντός δέκχ πέντε τό πολΰ άπδ της βεβχιώσεως της νόσου
  τμερών κχί προκχλεΐ απόφασιν αΰτοϋ περί τοΰ πρακτέου.
  Δυνχαει άποοχσεως της Γεν.κης Συνελεύσεως δύναται να
  κχτχβληθη έφ' άπχξ χρημχτικόν βοηθηαχ είς μέλη τεϋ 2°^"
  λόγου καταστάντα άνικχνα εντελώς η έν μέρει πρός άσκη«ν
  τοΰ έπαγγέλμχτός των η είς τάς λο'γω τοΰ θανάτου αυτών
  άπορφανισθείσας άκόρους οικογενείας των. Ή Γεν. Συνέ-
  λίυσις δύναται να εξουσιοδοτήθη τδ Διοικητικόν Συμβούλιον
  να δαπανά μέχρις ωρισμένου ποσοΰ διά τα ΐξοδα κηδείας
  των αελών τοΰ Συλλόγου, ν' αποφασίση δέ, δταν οί πο'ροι
  τοϋ ταμείου τδ επιτρέψωσιν, να έπίκταθη ή χορηγουμένη
  πίρ'Οαλψΐί καί είς τάς οικογενείας των μελών.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
  Άοθοον 9. Τδν Σύλλογον οΊευθυνει δωδεκαμελες Διοι¬
  κητικόν Συμβούλιον άποτίλούαίνον εκ τοϋ Πρόεδρον», τοΰ
  ίνππροέδρου, τοΰ γραμμχτέως, τοΰ ταμ'ου καί όχτώ συμ¬
  βούλιον.
  "Αοθρον 10. Τα μέλλη τοΰ Συμβουλιον» εκλέγοντχι εκ
  των Ιϋασκούντων τδ ΙΐΓάννελιιά των α,ελών, των εχόντων
  ηλικίαν υπέρ τα 25 ετη κ,αι Ικπληρωοάντων απάσας τας
  ΰχοχοεώ<76ΐς ποδς τδ ταμείον τοΰ Συλλο'γου, διά σχετικη; πλίΐοψηφίας κατα την πρώτην τακτικήν συνέλευσιν εκάστου ϋτουί. Οί όποψηφιοι οφείλουσι νά δηλώσωσι δι' αίτησεώς των τΰος τδν Ποόεορον όκτώ τουλάχιστον ηυ,έοας ποδ των άρ- χα'οεσιων την ύποψηφ'ότητά των επί καταβολνϊ είς τδ τα¬ μείον τοΰ Συλλόγου, βεβαιουΐλένη διά διπλοτύπου είσπρά- ?6ως των μέν ύποψηφιων προέδρων δραχμών πέντε, των δέ λο™?Γ)Μ Λοαναών τριών. Ό Πρόεδρος υπογρεοΰτα,ι 5 τουλάχιστον ήι/ε'ρας ποδ της Γ/Λϋγτϊς νά, τοιχοχολλόί τδν κατάλογον των όποψνφίων είς τ δ νοχοείον τοΰ Συλλόγου. Τα παραιτούιιενα η εκ τινος «ίτί'ας διαγοαφόϋίνχ μ$λη τοΰ Δΐο'.κητικ,οΰ Συα,βουλ'ου άντί/.αθιστωσ'.ν οί έιτιλχχΟΜτες κ*τ* την σειράν της επιτυχίας αυτών καλοΰ(Λ6νοι. "Ε1 ν πεοιπτώσει δΊιως —αοαιτησεως η θανάτου τοΰ Προέ- δρο>;, η τοΰ ταμιου ό Γύλλογος Ιχ.λέγ?ι νέουί τοιούτους.
  "λρ^οον 11. Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον ιτυνεδοιάζδΐ τα-
  ν.τ'κώς «Ιν χτίχΖ τοϋ μηνδς κχθ' ωοα^ καί ηα,έοαν ύπ' ι>ΰτοΰ
  όοι^οαί'ννιν, έκτάκτωί δέ ότάκις ηθελε κληθή ΰπδ τοΰ Προέ-
  οοου ί όσάκ,ΐί τρ'χ των μελών αΰτοΰ αΐτησωσι τουτο, γνω-
  στοπο'οϋντχ άα.χ καΐ τδν λόγον της ιυγκλησεω:.
  Άρθοον 12. Τδ Αιο-Λητικδν Συμβούλιον, άλληλεγγύως
  οί ΰπεύθυνον, διαγειρι'^δτα.! άπαντα τα (τυ'ί-ΐρέροντα, τοΰ Συλ¬
  λόγου, σ-ιμμορφοΰμενον πρδς τας διατάζεις τοΰ παρόντος
  κχταστατικοδ', συσκέπτεται κα'ι άποΏαι^ει περΐ πάντων των
  αοοοώντων είς την δ'.ο'κηιιν τηΰ Συλλόγου. ηυντάσσίΐ τδν
  "ίοϋτολογΐσμδν καΐ τδν άπολογιιμδν των έιόδων καΐ ΙςόοΜ^,
  ούς ΰποζάλλει ύπδ την ϊγκοι-ΐΐν τοΰ Συλλόγου, αποφάσει
  ^«1 δ-.αθε'σεως -μμ εν τω ποοϋπολογισιιώ άνχγρκφομένων
  -«ν.τικών καί Ικτάκτων δαπάνην, δν δπεύθυνον διά πασάν
  ^θάσεΐ τού γενοιιένην υπέρβασιν αυτών μη Ιγκριθεϊιαν
  "θότερον ΰπδ τοΰ Σύλλογον», δ'αγοά<ρδ! τα άποβ'ώσαντα, ~ϊ:ΐ"τηθεντα. διαγραοέντα καΐ άποοάσί^, τοϋ Συλλο'γου *-οβληθέντα. μέλη τοΰ Συλλόγου συνωδά 4αΐς διατάξεσι τοΰ πχοίντος καταστατικοΰ. β£ω05ί καΐ κλει'ει άπαντα τα 0'βλι'α την 31ην Δεκεαβοι'ου έ-/.ίιτου Ιτουί, άποφαιί^,ει περ'. άναληψεως τώ/ είς την Τοά- Κοήτηςκχτατεθειαε'νωνχρηΐΛάτων τοΰταιιείου, εφ'ό''τον ςχη ^<εν έίαοκεϊ τδ είς γ«ΐοαί τοΰ τααει'ου ποσόν πρδς πληοωσιν ^>ν άναγκώ>» τοΰ Συλλόγου καί καθ' διον δέν γι'νεται ύπέο-
  ^σ·ί τ'Τ>ν $:α τ03 προϋπολογισι/οΰ η δϊδικ^ν άποοάτιων
  τ5'" Συλλο'γου η τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλιου δοθειιών εξου-
  δ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
  θήκοντα των μελών τοτ? Δτοτκ. Σναβονλίον
  "Αρθρον 13. Τό Συμβούλιον θεωρεϊται έν άπχρτία πχ-
  Ρ^ντων έπτχ τούλάχιττον των μελών αύτοΰ. Ταύτης μη συν-
  ^λεσθείσ·Ος ό πρόεδρος καλεί τουτο καΐ αύθις είς συνέχισιν
  ξντδς 5 ημερών, όπο'τε θεωρεϊτχι έν άπαρτίχ οιαδήποτε
  Τών μεχω^ κι/χ^ -Χρ6υρε0ώσιν. Αί αποφάσει; τοΰ Διοιχητι-
  «ϋ Συμβουλίου καταρτίζονται διά, λψ ών Λ*
  ρόντων μελων, ίν {σοψγιφί»; επικρατούσης τίϊς ψηφου τού
  προίδρου.
  "Αρθρον 14. Ό Πρόεδρος εκπροσωπή τδν σύλλογον καθ*
  5λας αΰτοΰ τχ σγίσείς κα ένώ—όν πάσης άρχης κχΐ «α,ντδς
  δικαστηρίου, καλεΐ αΰτδν κχί τδ Συμβουλιον είς συνεδρίασιν,
  ην καΐ δΐίυθύνει, κηρύσσει την !ναρ£ιν κχί λήψιν αυτών,
  δίδει τδν λόγον είς τδν κίτοΰντα καΐ άφχιρεΐ άπδ τδν παρεκ-
  τρεπόμενον, τίθησι τα ζητηιχατα είς ψηφοφορίαν, -ής άιταγ-
  γέλλει τδ άποτέλίτΐία, άποβάλλει της συνιδριχσιως συναινέ-
  σ«ι τοΰ Συλλόγου πάντα ταράσσοντχ την τάζιν, ύπογράφει
  πάντα τα Ιγγραφχ καΐ κίκυρωμένα πρακτικά, μονογρχφεϊ τάς
  σελίδας πχντδς βιβλίου τοΰ Συλλόγου βίβαιων ι!ς το τέλος
  Ινυπογοάφως τδν άριθαδν αυτών, εντέλλεται την πληρωμήν
  παντός έζόοΌυ επί τη βάσει τοΰ ποοϋπολογισμοΰ κχί μετοι
  ποοηγουμένην απόφασιν τοϋ Δ. Συμβουλ'ου εζελίγχει τα
  βιβλία και τδ ταιχίϊον, μβριμνχ περί της περιουσίας τοΰ συλ¬
  λόγου έν γένβι, ών ύπόγρεως ίίς την κχτα διμηνίχν Ιξέλεγζιν
  τοΰ τααείου Ικτελεί τάς άποοάσεις τοΰ Συλλόγου καΐ τού
  Δ. Συμβουλ'ου καΐ κράτει την σφραγΐδα. Ό Πράεδοος,
  Ιφ' Οσον δέν όοί^ει άλλως τδ πα?δν Καταστατικδν η δέν Ιζου-
  σιοδότησεν ό σύλλογος, Ινεργίΐ πίντοτε κατόπιν ίξουσιοδο-
  τησεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
  "Αρθρον 15.) Τδν πρόεδρον άπαντα η κωλυόμενον ίΐ (*·?)
  ΰπάργηντα αναπληροί καθ' όλα ό άντιπρόεδρος καΐ τούτον ό
  πρεσβυτερος των συμβούλων.
  "Αοθρον. 16) "Ο Γρ*μαατεΰς εκτελεί την γρχφικην ΰπη-
  οεσ'αν τοΰ Συλλόγου κα' τοϋ Δ. Συμβουλίου, φυλάττει τό
  άργεϊον, άναγιγνώσκει παν ?γγραφον ίπερ ηθελε τω δοθή
  πρδς τουτο ΰπδ τοΰ Προεδοου, ποοσυπογοάφβι παν ϊγγραφον
  ρέοον την υπογραφήν τοΰ Ποοίδρου, έκπληροΐ νρέη λογιστοΰ
  εκδίδων «ντολη" τοΰ Προίδρου τα εντάλμχτα πληρωμνΐς, συ-
  ναριιολογεί τοΰς υπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ίγκοιθίντας προ-
  ϋπολογισαδν κχί άπολογισμδν κχι κρχτιί τα ίξης βιβλία.
  Α') Μητρώον των εΰίογβτωΛ ΐδουτών, έπιτίμων αχ τα¬
  κτικών υ.ελών τοΰ Συλλόγου.
  Β') Κτ^ίΐατολόγιον ΙμφχΙνον τηνκινη—ήν, πλήν τ?!ς χρη-
  (Αατικης. κα'. άκίνητον περιουσίαν τοΰ Συλλόγου.
  Γ") Καθημερινόν καΐ καθολικδν έμοαϊνον κχτα τοΰς εΐδι-
  κοΰς τιτλους τοΰ Προΰπολογισμοϋ τα Ικδοθέντα χρηματικά
  έντάλιιχτα, καΐ
  Δ') Βιβλίον ταιιείου περιθάλψεως, έιχφαϊνον τα είς έκαστον
  των μελών κατχβαλλόμενχ λόγφ περιθάλψεως ποσά.
  Τδν γρχμματε'α αναπληροί ό μάλλον έγγράμματος τού"
  Συαβουλίου.
  "Αρθρον 17. Ό ταμίχς Ινεργεϊ πασάν εΓσπραξιν, εκδίδων
  δι' εκάστην πρϊ^ιν διπλότυπον απόδειξιν, ής τδ στέλεχος
  κοατίΐ παο' αύτω παραδίδων τδ έκκοπτόμενον φύλλον είς
  τδν πληρωτην.
  "Οταν τα είς χείρας τού χρήαατα η χρημχτικοΐ τίτλοι
  ύπεοβώσι τδ ποσδν των δρχχμδν ίκχτόν, καταθίτει τδ ύπερ-
  βάλλον τάς έκατδν δρχγμχς ποσόν έπ' όνόμχτιτοΰ Διοικητι-
  κοϋ Συα,βουλιου ϊντόκως είς πρώτην ζήτησιν παρχ τη Τραπέ-
  ζνΐ Κοήτης, λαμβάνων την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως.
  Είς πασάν διπλότυπον απόδειξιν δέον να αναγράφηται
  εΰκοινώς καί σαφως ή ποοέλευσις τοΰ ίσόδου.
  "Ο Ταμίχς ένίογδϊ πασχν πληρωαήν επί τη βάσει χρηματι-
  κοΰ Ι/τάλμχΓος έκδιδοαένου ΰπδ τοϋ Προέδρου καΐ προσυπο-
  γοχφομένου ΰπδ τοϋ Γρχμαχτέως κχί άνχγράφοντος τδ εΐδος,
  τδ ποσό« όλιγοάφως κχι τδν δικχιοΰχον της πλν)ρωμης.
  Ό Τχαιας Ευθύνεται άλληλεγγύως μετά τοΰ Προέδρου
  κχ'. ΓρχιχμχτΙως, έαν έξοφλητ^ χρηματικδν εντα,λμ* έκδε-
  δοαένον καθ1 ύπε'ρβχσιν της είδικης πιστώσεως τοϋ Προϋιτο-
  λογ'σμοϋ, είς επιστροφήν τοΰ καθ'υπέρβασιν ποσοΰ.
  Είς τδ τέλος έκχστης διμηνίας άνχφέρει είς τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τχς κχτα την πχρελθοϋσαν διμηνίαν είοπράξεις
  κα>λ·ηρωμάς προσκομίζων άπαντα τα δικχιολογητικά. Τδ
  Διοικητικόν Συμβούλιον εξελέγ^ιι την διαχείρισιν τού ταμείυο
  Εφημερισ τής κυβερνήσεως!
  καί άποφχίνετχι διά πράξεως τού έπ' αυτής.
  Ό Τχμι'χς κρχτίϊ τχ εξής βΐβλίχ.
  α'.) Βιβλίον διπλοτύπων χποδείξβων είσπράξεως.
  $^ο'.) Βιβλίον των πχρχ τή Τραπέζη Κρήτης καταθε'σεων
  ι_γ'·) Βιβλίον ταμείου έμφχϊνον τας ενεργουμέχς πληρωμάς |
  καί είσπράξεις. Ι
  Τόν τχμίχν άνχπληροί εν μέλος τοϋ Συλλόγου ΰπ' χϋτοΰ !
  τή εύθύνγ) τού έκλεγόμενον.
  "Αρθρον 18. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά
  άποφχσίση την αγοράν λαχειοφόρων όμολογιών τής Έθνικής
  Τρχπέζης τή; Ελλάδος, όποτ* προβχίνει είς την αγοράν
  αυτών βεβχιουμε'νης τής άγορχίχς χύτών άξίχς διά πιστο-
  ποιττικοΰ τής Τραπέζης Κρήτης.
  Ό Ταμίχς έν τοιαύτη περιπτώσει κχτχτίθησι πρός (ρύ-
  λχξιν τάς όαολογίχς τχυτχς πχρά τή Τρχπε'ζη Κρήτης, <ρυ- λασσων πχρ' χύτίί τχς σχετικάς χποδείξεις κχταθέσεως. "Αρθρον 19. Οί Σύμβουλοι όρείλθ-ισι νά παρευρίσκωνται τακτικώς είς τάς συνεδριάσει; τοΰ Συαβουλίου, ώς καί των γενικών συνελεΰσεων ών χα'ι προσυπογράφουσι τα πρχκτικά ώς καί τα πτυνίχ των έπιτίμων μελών τοΰ Συλλόγου κχί τα διπλώματί» των δωρητών και εύεργετών αΰτοΰ. 'ίϋάν μέλος τι τοΰ Συμβουλίου άδικαιολογήτως δεν πα¬ ρευρέθη είς δύο συνεχεϊς συνεδριάσει; αΰτοΰ, άντικαθίστχται υπό των έπιλαχοντων κχτά σειράν τής επιτυχίας, γινομένης επί τούτου πράξεως τοΰ Συμβουλίου. Τού; άπόντχς δέ η κωλυομίνους άνχπληροϋσιν οί έπιλχχοντες κχτά σειράν επι¬ τυχίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. Περί των όυνελεύο'εων τοϋ Σύλλογον "Αρθρον 20. Τα μελη τοΰ 2ίυλλόγου συνε'ρχοντα: είς μη- νιχίχς συνελιυσεις τακτικώς μέν δ>ς τοϋ έ"τους ήτοι κατά τό
  πρώτον δεκαπενθήμιρον των μηνών Ίχνουχρίου κχί Φεβρου-
  αρίου, έκτακτως δέ οσάκις τό Δ· Συμβούλιον Οεωρήση χνχ-
  γκαίαν την συγκλησιν η ό'ταν χίτήσωσι τουτο 20 τουλά¬
  χιστον (Αέλη τού Συλλόγου, ΰποβάλλοντχ ά'μα τώ Προέδρω
  τους λογους τής συγκλήσεως κα'ι τχ συζητηθησομενα άντι-
  κίίμινχ. 'υίντός όχτω τό πολϋ ημερών άπό τής αίτήσεως
  ταύτης ό Ιΐροεδρος συγκαλεΐ τα μελη είς γενικήν συνέλευσιν,
  άλλως συνίρχονται ταύτα αυτοδικαίως, την δέ έδραν κα-
  ταλχμβάνει τα πρεσβύτιρον των πχρόντων μελών κχλοΰν
  ώς γρχμματέχ τό νεώτερον.
  Άρθρον 21. Ή Συνέλευσις θεωιεϊτχι έν άπχρτία πα¬
  ρόντος τοϋ ημίσεως πλίον ενός των έν Χανίοις ευρισκομένων
  μελών.
  Μη συντίλεσθείσης άπχρτίχς κχτά την όρισθεϊσχν ήμέρχν,
  ό Σύλλογος συνε'ρχεται την επομένην Κυριχκήν, ότε ή συ-
  νίλιυσις ίΐεωρείτχι έν άπαρτία όϊθΐδήτοτε παρευρίθώσι.
  Άν τχ ζητ^μχτχ δέν περατωθώσιν έν μι^ συνε-
  δριάσιι, τότε εκ συνεννοήσεως όρίζετχι χλλη ήμε'ρ» υπό των
  συνιλθόντων πρός εξακολούθησιν τής συζητήσεως μέ ό'σους
  κχί «ν παρευρεθώσιν. Αί άποιρχσιις χΰτής κχταρτίζοντχι
  διά πλειοψηφίας· έν ίσοψηιρία έπικρατεϊ ή τοΰ προέδρου
  ψήφος.
  Άρθρον 22. Τχ μέλη τοΰ Συλλόγου κχτχ την πρώτην
  Τακτικήν συνίλίυσιν τοΰ μηνός Ίχνουχρίου λχμβάνουσι γνώ¬
  σιν τής λογοδοσίχς τοϋ Συμβουλίου περί τής έν γένει διχ-
  χιιρίσιως κχί διοικησιως χΰτοϋ, κχί έκλέγουσι τό νέον Δ.
  Συμβουλιον κχϊ τετρχμελή έ;ιλ«γκτι/.ήν έϊτιτροπείχν, είς ήν
  δύναντχι νά έκλιγώσι κχ'ι μή μέλη τού Συλλόγου.
  Τό παλαιόν Δ. Συμβουλιον πχρχδίδιι είς τό νεον έντός
  όκτώ τό πολϋ ήμιρών άπό τής έκλογής, επί πχρουσία των
  νίων έλεγκτών καί διά, τχκτικου πρωτοκόλλου, άπχο-χν την
  πιριουσίαν καί τχ βιβλίχ τοΰ Συλλόγου.
  Άρθρον 23. Τ* ί*ιλη τβθ 2.«λλόγβ« ,Λ*τ* την δευτέ¬
  ραν Γχκτικήν συνέλευσιν τοΰ Φεβρουάριον λχ(χβχνουσι γνώ¬
  σιν τού άπολογισμοΰ τοΰ λήξαντος ετους κχί τής εκθέσεως
  τής έξίλεγκτικής επιτροπής έφ' ών κχί άποφχίνονται, ο>-
  ζητούν κχι έγκρίνουν τόν,ύπο τού Δ. Συμβουλίου ύποβα)-
  λόμενον προυπολογισμόν.
  "Αρθρον 24. Προτασεις τότε μόνον συζητοΰνται κατά την
  αυτήν τής υποβολής ν,αερχν, ότχν ό Σύλλογος παρα¬
  δεχθή τό κχτεπεΐγον χύτών.
  "Αρθρον 25. Ό Πρόεδρος όρείλει ήμε'ρχς τινάς πρό των
  διά τάς συνεδριάσει όριζομένων να γνωστοποιή τουτο εί;
  τα μελη τού Συμβουλίου δις διά δύο εγχωρίων εφημερίδων
  καί δι' ίδίων πρός έκαστον μέλος προσΛλησεων.
  Άρθρον 26. Ό άπολογισμός δηαοσιευεται διά, τής εφη¬
  μερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Άρθρον 27. Ή έξελεγκτικη έπιτροπή είναι διαρκής δ:'
  όλον το έτος, έξασκοΰσχ έν όλομελεί^ ή δι" ενός των μελών
  ύπ' χύτής όριζομενον τό δικαίωμχ τής έξελέγξεως οσάκις
  κρίνει έπανχγκες κχι καθ' υποχρέωσιν άνα πδίσχν τετρα-
  μηνίαν.
  Γενικατ διατάξεις
  Άρθρον 28. Ό ίυλλογος Ιχει σφρχγϊδχ ρέρουσχν την
  επιγραφήν α Σύλλογος Ί'ποόημχτοποιων Χχνίων» κυκλοτε-
  ρώς κχι έν τω μεσαι την είκονχ τοϋ Αγ. Σπυριδωνος.
  "Αρθρον 29, Ό Σύλλογος πχνηγυρίζει την 12 Δεκεμ¬
  βριού εκάστου ε'τους επέτειον τής μνημης τοΰ Άγίου Σπυ-
  ρίδωνος.
  Τχ τής πανηγύρεως κχνονίζει τό Διοικητικόν Συμβου¬
  λιον.
  Άρθρον 30. Ό Σύλλογος δυνχτχι νά. Ικλέξϊ) Πρόεδρον
  κχί εκτός των μελών χύτοΰ μή τηρουυ,ένων διά τούτου των
  προθίσμιών τοΰ ά'ρθρου 10.
  "Αρθρον 31. Ή περιουσίχ τοΰ Σ λλόγου έν περιπτώ¬
  σει διχλυσεως αύτοΰ περιέρχεται είί τό Δ/ιιιοτίκόν Νοσ&-
  κομεϊον Χανίων «Ό Άγιος Γεώργιος».
  Άρθρον 32. Τροποποίησιν τού παρόντος Καταστατι/νϋ
  έπιτρέπετχι μετά πάροδον διετίχς άπό τής διά ΒχσιλΐΛθϋ
  Διχτχγμχτος έγκρίσεως τού, εάν ζητήσωσι ταύτην έγγρχοω;
  τεσσχρακοντχ μελη καί άποφχσίσωσιν αύΓην τα δύο τρίτχ
  τοΰ όλου άριθμοϋ των μελών.
  Ιΐροόωριναί δτατάξεις
  "Αρθρον. 33. Άα,χ τή ψηφίσει τοΰ παρόντος Καταστα¬
  τικόν θέλει εκλεγή προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον κ*'
  έξελεγκτιχή έπιτροπή, ών ή διαρκειχ όρίζετχι μέχρι τής έκλο-
  γής τού τχκτικοϋ Διοικηπκού Συμβουλίου ένεργηθησομενηι;
  συμφώνως πρός τάς διατχξεις τού πχροντος Κχτχστχτ'κοϋ
  τό πρώτον δί*χπ5νθ/)μερον τοϋ μηνός Ίχνουχοίου 1913.
  Τό Διοικητικόν τούτο Συαβνυλιον θέλει μ&λληθή τής τχχίί»ί
  οργανώσεως τής ΰπη4*εσ.α.ς τού Συλλόγου κχί τής ύποδολή;
  είς τόν σύλλογον προυπολογισμου δια το μεχρι τής 31
  Δικεμ,βρίου ϋίΐθ χρονικόν διάστη|Λ*. , .
  Έν Χχνίοις τή 12 Αύγοΰστου 1912
  Τό π1οοο*ωρινόν Διοικητικόν
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Δ- 2ΙΔ6ΡΗ2
  Τα Μέλη
  Ο. ΙΙαπαπαναγιωτάκης, Μινζ.
  £. Ολητάκης, Α. Νταραδηνι»ς, Ν.
  πονλος, 1. Ιταιτοιανονδάκιις, Γ. 11.
  ράκης, Χ. Τζαγκαοάκης, Έιι». Μαριακάκης»
  _. Χατζηδοϋαρδάκης Θεοφ. Κεκάκης.
  Έκ τοϋ Εθνικον Τυπογραφείον
  !
  V
  *ν'.1 ίί& ^-