91571

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊ
  ε
  βΑΧΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ1ΕΛΑΑΔΟ1
  ΠΛΡΑΡΤΗΜλ ΤΗΣ ΕΦΜίθΓτΗΙ ΚΥΒϋΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΝ Κ ΡΗτΗ
  Τ6.ΎΧΟ2Ε. ΠΡΏΤΟΝ
  Εν Χανίοις τ^ 14 Σεπτεμβριου 1912 —
  66
  Άριβ. Πρωτ. 2909
  1ι67
  ΑΗίίΤίΡΑ ΔΙΙΪΘΤΝΣΙΙΤΗΙΠΑΙΑΕΙΑΙ
  ΙΙρος την Αιο»κοϋ«ία 'ί.πα-ναύτατιν.ην
  'ί,ηιτ^οηειαν
  Κνρκη Ιυνάδελφοι,
  Λαμίανωτην τιμήν να υποδαλω υπο την ύμετίραν ψή·ον
  Διβ,ταγμ» κανονιζον τον αριθμόν και νας εορας των Ανωτέ¬
  ρων Δημοτικώ/ _χολ«ων και την επιθεώρησιν τω/ κατωτέρα
  ,ίαϋμου. ΐνατα την Μ» ήτις «ε»,, να ιόρυηται .πι ΟϋΟΟ
  κατοικων ανα ίν Α. α. ^-/ολίΐον ανερχονται ταυτα ε, συνόλω
  ε'ς 5ό.
  ΙΙρος καθορισμόν οε των εορων απεδΛεψαμεν εις την τοπο-
  γραφιαν μαλΐοτα των Επαρχίαν και εις τα ωμολογημ.να κεν-
  τρα τούτων, καίτοι ενιαχου οεν συνηγορ.ι ό αρΐϋμ^ς των μ*-
  Οητων, οΐτινες Ο αποτελεσθή τας ο^ο ανωτέρα, ταςεις. Αλλα
  οεν Οεωρω ορθόν να τοτΐοθετηταιτο Ανωιερον αΛΛοτε αλλαχού,
  «λλα να λάβη ωρισμένην ε5ραν, αί οε σ,νΟΓ,και τψν αριθμών
  Οα μεταθληθωσι ρεδα ως συν τω /ρονω.
  Μικράν παρίΛκΛ.σι/ ποιο.μεοα *ν τή επαρχα Ρεθήμνης, εν
  η, καίτοιεχεικατοικοας 1**ά*, οριζομε, δ.ο μονον αντι τριών,
  Ομτι ή πίΛΐς Ρεθυμνον κείται εν τω μέσω της ιπιμ^^ί "«Ρ
  χιας ίιευχ,ολυνουαα τα περις, ίορ-,ονται ο εν ταύτη βυβ ανω¬
  τέρα, ήτοι και «ρρινων και ϋηΛ™ν, *ν ώ εχει χριστιανικόν
  πληθυσμόν μονον ΟΙ/υ κατοικων.
  Ωσαύτως *« «ν ΜαΛεου;ιω παρα τον αρι&μον των κατοικων
  άνερχομενων εις Ιθ^Ζ» ορθμεν μονον ο·ο, διότι οαό£ τής
  'Επ«ρχιας ταύτης ΛφισταταιποΑυ η ποΛΐς τού Ηρακλείου
  τή,παρχια τ.υτ* οριζονιαι πρός τούτοις αι εοραι «μφο
  το,ν ιβρυομ'ενων πΛησιον «ΛληΛων, οιοτι .α χωρία ιν.ρου,ω/Λ
  καιΆγιος Μ.ρων είναι κωμοκθΛεις σχεοον. ϋ-ς αΛΛου οε .
  Ιϋλισω, *ν(ίαθαεπε6α^ε;ο η τού τριτου ιορυσις επι τρια συ·
  ν.χη έτη, καίί α ε/,ειτουργησε, ο^εποτε συνεΛεντρω.η νομιμ^
  «ριθμος μαθητων. Κατα το /νήςιν ίε σχοΜ*ον ετος μ
  νόν μαβητβς όΛειτουργηβεν Υ) πεμπτη τα;ις, Ο «
  «?' ής Οα συνϊκροτειτο ή πεμπτη ταςις, εχει ' 1*3ν5' *Ρ
  ηγμενους μαθητάς. ΛιαΛρινίΐ θε και «ΛΛως ιβυς Λατοικο»
  ΙυΛΐσου μεγίστη αΑΓ,οΐϊ περι τού σχθΛευυ αυτών. ΛΫ
  κατα την ίκϋεσιν τού ^ιιθ.ωρητου το ΑθΐνετΐΑον κτιριον ενοι
  κιαζεται «ις την χωρ-«υλ»Γ,ν, χρησιμοπο^ίσι θε ως σχ^Λίΐο
  δ«ο εΛεεινα οΐΛ<)μ«« κα, εις τα ουο «ΛΡα το, χωρίου, ωσί» πασά ενοτης οι.υ^νσεως να είναι αίυνατος. Δια τουτο και ή «ναστολη της Λειτουργιας τού έκει ίΐαρθεναγωγε ου Λειτουργή- νκςενββΜωτατωΒΛίγΜΐνον εποψιν ο,κ^ατι ιπιίαλΛεται. Κν Βαννω οΐΛβιωί ·Ρυν*τβνα βρι»ν|) κβι δΐνΤίραν / υ μ= διότι οί κατοικοι τής επαρχίας ταύτης εΓναι 7'ί8), ήτοι 2480 περ τονώς βάσιν τεθενΐα αριθμόν. Άλλα τό μέν επί διετιαν εν ελει^ο^ργησεν όλως το των Μουρνιών, ι'ις ο έν συνόλω φοιτων κατα το λήξαν έτος 40 μαθι]τα·, προτή/Οον δέ είς έςε- ασεις 30 και προήχθησαν 17. Και ομω; ί ετΎ,ρεΐτο προσω¬ πικόν έ* τριών 3ιδ»σκαλων και έπΛηρωνε-ο έπιμυθιον διευδυν- τοϋ. Γο όε και τα άλα δοο, "Ανω Βιάννου και Ά(·ιου Βασι- ειου, καλώς ελειτοοργησαν ένεκα τής έλεεινοτητος των οίιιη- ματων κΐι τής παντ;^ο^ς γυμνοτητος παντός έποπτικοθ εΐϊους δι3ασκαΛΐας και τής άληδιας των κατ:ικων Μαλιστα δέ τής Ανω Βιάννου το κτιριον ζωγραφείται υπο τής εκθέσεως τοθ πρςυταμενου ως κτ ριο/ ετοιμορροπον, ώ; έχον τλησιον μυλον, καφενεια και καγειρε'α, κακΐστους γειτονας, οί δέ κοινοτικιι επιτροποι Λαι κατοικοι τα μα/ασΐα περί των σχοΛΐκών πραγμα- των αφρίντιΐτοοντες. "Όθεν όΐΑχιοτερον λρινομεν νά όριοβί) το ανώτερον εν τω κέντρω σχείόν τής επαρχίας, ήτοι έν Αγίω Βα- σΐΛειω, οπου αι υπάρχουσαι συνθήκαι είναι β ηθητι/ώτεραι υπέρ της κανονΐ/ής Λειτουργιας. Διότι και το σύνολον -.ών μαθητών είναι ανώτερον, 1ό4 πρός 119 και ό-ών ταξεων Δ', Ε' και ' ωσα-ιτως, Π πρός 14, '2'^ πρός 17, II πρίς 9. Έν Ιεραπέτρα) δέ δια τον πυκνον πληθ.>σμ3ν τί]ς κωμοπό¬
  λεως, δια την γεωγραφικην ταύτης τοποίεσιαν, οΐισης σχεδον έν
  τω κέντρω τής μεσημ.ίρινη'ς παραλιας τϊ)ς επαρχίας, διά την
  φΐΛΐμαϋ^ιαν των κα:οΐκων καί δΐ3τι όπουδήτοτε και αν ώριζιτο
  το οε-κϊρο* σχοΛεϊον, εν Κατω-Χωρ'ω ίη: ή Καίοι,σιω, ή
  ΆνατθΛί) ί) ΜαλΛες δ'εν θά εξυπηριτεΐτο προσηκόντως το συμ¬
  φέρον ίης Ιΐαιίϊΐας, άλλως τε και ο!>5ενος χωρίου έχοντος τόν
  νομιμον των ίυο ανωτέρων ταςεω/ αριθμόν μαθητών, ώρίσα-
  μέν να λειτουργοσωτιπλήρη ιν τή κωμοπολει καί των αρρενων
  και των θηλέων.
  11 έκτασις /.αί το όρεινόν τής Σητείας επέβαλλον Ισως νά
  ιορυϋι] εν τανΐττ] κχϊ τέταρτον Άνωτιρεν υπέρ τού διαμερι-
  σματι, της Τουρλωτής, ήτις καί τού Λιμένος Σητε'ας καιτοθ
  2.;αυρο/ωρ ου λίαν μακράν χ,εΓται. Επιιίη ϊε είναι όρεινο-
  ταΐη, λΐ*ν δυσ/ερίς, άν μη άδυ^βτον όλως, είναι νά ζητήση
  τις να εςαναγ*αστ μαθητάς να μετα5ώσιν εις τον Λιμένα. Εις
  το Σταυροχωρι 04 απολύτως ά^νατον ίια την μίταξό ίροσει-
  ραν. Έν τούτοις η διετής προσπαθεία τής ϋπηρεβίας να λει-
  τουργησι-, έκβι ανώτερον έναυ»γησιν. "Ωστε δΐκαιολογείται ή
  «μμβνη εν τί) τεθϊΐΐι;) βάσει «ναίαλλομένης είς άλλοτε τής
  Ιύρυσεως, αε' ου μαλΐστα κατα το λήξαν ετος ίέν έσχηματί-
  σ«() πανταπασιν πε,Ατττη ταςις, δεν είναι οίρχ δυνατός ό σχη-
  ματισμος ε*της, πέμπτη ίέ »χ ίίρυθή, άφ' ο3 τό σχολείον θά
  λειτουργήση ώς ίιταςιον.
  ( Έν Κισαμω, μεγαλη τ»|ς Νήσου Έπαρχία, μΐ κατοίκους
  23υ6θ, οριζοντβι τέσσαρα ανωτέρα, καίτοι υπάρχουσι 30θ6
  κβτβικοι υπ»3 την τί9*ι»*ν βάσιν, 'Λλλ» το μ^ν ίίν είναι όρ-
  ΕφΗΜΕΡΪ- ΤΗΪ
  Λν ν3ι γίνη Ιξίρεσις ύιτίρ ούϊειιιας επαρχίας, οΐότ· θ« βΐϊαι-
  τν,θή καί παβ' ίλλων καί θί ιτροκύψωτιν ίτοπα. Τό δέ ιν τώ
  τρίτην Πίρρω Μΐσογείων ϊιίμω, ίνθα ίίύνιτό τις ν' ά;«·'>"
  Π αξή ύι ά
  τν,ή
  τρίτην Πίρρω Μΐσογείω ϊίμ, ς ;
  .την ίδρυσιν Πίμ*του σ-/ολ·'3υ, ανεξαρτήτως τίΐς ούχι αίγά-
  λης αποστάσεως άτό τοθ Κϊ7τίΧΧ(ο··, χ*τά τα ϊύο προη'ού-
  μ»ν» σχοΧικϊ Ιτη 8·ν -κι^ίτ/ι βιίϊΐ'τητϊ ·!ι?οχιμτΐσίω; κκί έν
  τώ ιιίΑΧοντι. Δ'ίτι ν.ϊΤϊ τ1, λ<«;ΐν α'ϊν *·■>; πιριυτ-^ίΐ 8 μι-
  βητ« Ιν τί) Δ' τά:·ι 4 > -» Ε' κ*ί 4 έν τή Στ' Κΐτά ίέ
  τί *33ηγ3ύ.»εν3ν 12 έν τή Ε' ά*3λή;αντ·ζς ε'·ς τοΰς 4 τίς
  «»·τ»ν«; ίχτης. Τΐι τίστϊοΐ 5' ίλλ* χέντίϊ "Αγιβς Άθΐνί-
  «9ί, Κϊ5-ιλλ·, Πχν>'<*.ι;Α5; κΐί Κολυα-τίρ', άϊ' ο! έν «Γς «ίλϋΤϊ'ίιι; θ'ΐ λΐιτο,ιρ-Ά,τη ιτίιιττη τίςις θά «ξυτηίίτ τιλε <·; την »ι>· ιιί'»·ιχχ τ*!: ίχϊθχίΐς, ήτις όιιω: έ?έτος ύΐτ'-
  6"«, 8ι$τι ο'Λ» Ι" %χ τ·7>ν λ? τιυογητΐντων έττ'χ πιρουτίαΐίν
  έν «ϊτζ·; τϊί; τίξίτι τόν ν:Μΐιΐ3ν άοιθαόν μαΟητίΤιν. 'βάν μά-
  λ<7Τϊ *έν έζϊχέλίη ή Τ3θη-ή υμίωνία Ιν τω διαμεοίσματι των Ίννϊ7Μ3ί(ι)ν μ·.-ϊ;Ί τ'Τκ κιτο'κων Κ3ύνινι κχί τώ* πέριξ θϊ κινΐ ·νι5ιη τό'νώ:?3 3ν τιθ ϊυΆϊθίσμϊ-ίί Ιχ·ί«ιυ. 'Βϊν ϊέ ϊντϊ Τ33 Κ·λυμ?ΐ,3ίου πρίίτιμΪΓθ ή Άγία Τριάς (Βοίίι;) τ35Γθ·,')ην ΐ^Άΐυ Δίθΐχονίοου, α! συνθίΐκΐι ώς πό5); τόν των ιιαίητίΤιν β τε ^τϊν 33ηκ>ητι*'Ίτε?ϊΐ" ί'3τι Ιν Άνί*
  *?ν>ι ϊύνο'λον μαίητών 15^, έν «Τ» !ν Κολυαίαοίω 8λ,
  τ^ίμ·:τη -·»;ις τοΐ πο'.Ίτου ΐΓ3·)ήγϊγ*ν 19, τοί δέ δευτέρου 8.
  Άλλ' έν ΚοΧυΛβχοίω εινϊΐ κέντρον ιΐ: σ"/3Χ€ΐον τ'λειον κΐ1
  IX-
  ϊί πολλϊϊ Τ3-/Ϊ ϊ; ποοϋου, Κ ω ΐν ΆγΪ2 Τρ<άϊι τα ο'κή- Γ άθλ Κ»! τβ «ι«·μ<)«ι; τ<1ί ιΐίΐ?γίϊς Άγ'ου ΒϊτιΧείου κΐί Τ3 «οΧυ *Χν1{; τί!; μιγάνη: κΜ-ιη; Μτλίιχτιον ΙπέίϊλΧ» την ίδρυσιν Α. Δ.Σ/3Χΐίοκ Ιν ιϊτω.ΆΧΧ'!·*1ιν μ.·ν ο χλγιΐυσμος τν!ς Ι-αο'/ίας μ4λ«ς ύικρίϊίνιι χατϊ 11^0 τό τεβίν ϊοΐ'ν, ϊνΐιν δέ πϊτα τβΐστίβΐ ι ϋτίρ Τ'Τ>ν Ιν Μίλιμιτι; έκπα·?€ϋτηρ(ων προτχρούίΐ
  «?€ τϊν σκόΐϊΐΧίν τίΐς Λκηϊία; καΐ άπροθυμιίαις των χιτοίχων.
  Έτ:1 τρ ·τ(ϊν ο!·ϊϊν τχιϊϊν ίγ<ν»το ίν τΐ(ς «νωτέριις τάξετιτοί σνΛιίοο τούτου, αΤτινις ο!ιΐ<π3τε ϊσχον τόν ν5μ<μον αριθμόν. Οΐχημΐ ϋ σχολίκόν ιγρη7ΐι*3*3·ι(τ3 νϊΐς. Κβί ίν τή ίλλη 8' Ικρΐ, τί) Μύοθκμ, τί πίντ» ·κρο·»ων(Τονται 3τι βΐ ν»«3τγγ·~ ή Ιϊβυ-Ίς κβΐ ούτω Ιν 8Χη τή τπίρχίοι βϊ λιιτουργή— μϊνον Ϊν, Ιν ΣτηΧίια. Έν γεν··, Κύριβ» Σ>νϊϊ$φ3ΐ, έν τω καβ:ρ·.υιω των έϊρών
  των Άν. Δ. Σηλιίων Ιΐϊρι»τά·»ΐι>ϊΐ τό 8(χβιο» άτολύτω; χαί ή
  τήρτ7<ί των οι»τά;«'ι»ν το3 νϊμου. ΠβΧν» δι κάλλιον Θϊ ·ςυττ,- ριττ^ή ή ίτ,μοτιχή έκχΐίϊΐυττς !ιά των ο3τω; !*ρυομίων 5η σ·/οΧιί(α», έν οΤς β» Ιιορισθί! ■χροσωπιχΚν Ικλικτόν καί ΰπιρί- Χάί ά Χ(·ί, δι ω» έϋχιΐοθντχι α! διϊΐσχΐμεναι γνώσιις, ί| ϊιά των «ρΐτίϊον 97, έν ο·; «·χή χιί ώ; ίτυχι 8·ωρ·'ζοντ3 β! ϊιδάσχϊλ: ι«»)δ* τώ» τριτοίιΙΐλΪΜν ΐξοκρβυμίνων (Παναγίας, Χάραχα), χαί •α» τ» ϊτοτιΧίσ ιϊτι οϊχί ι!)-/ίρυτι ττϊρίστησίν «ιρυΐινιί έκθε- «»γ των γυμνασιανών βυλλίγων. ϋτ*» λοκίν κρ:τείνομεν ν» !8ρι·θωσιν άνά ίν μΐν έν ταίς 5044 578Γ) 5597 4991 7Ί80 8797 5170 χ Σ*χ«(ων μ'ί χαταίκους » Άν* ϊύο ίί έν ταίς Σιλίνίΐ» μί κϊ Πΐλιω; Ριβ^μντ,ς » Αγτ'ςυ Ββσιλιίου >
  Άι»3ρίου ·
  Μ»λ*ί .,ζιου »
  1
  81 ?9
  Άν» τίσσαρα !ε έν ταίς
  Κ'σά,ιου μϊ κατίίκους
  Άπβκόρωνα »
  .λβυ » 21244
  ϊέ εν τί) Ιπαρχία :
  Πεϊιάϊβς ιιΈ κατοίκους 28187
  "Ιϊωί Θϊ Ινί-θ'Τιΐιν |νια-/3!3 ΐΓΐράτονα. Δ'αβϊίαιοϋμαι ΰμα;,
  οι^ι ΣυνάδϊΧίοι, 'ότι ϊέν Θϊ είναι ϊίκίΐΐϊ, διότι ή άομ,οϊία τ·,ί
  καθ' ήυ.5: Δ'ίυθ^νσίως ύπηοβσία 'με^έτησε μετα πολλί'ο τροσο-
  νί τ1» ζήτημα, ίπαύγασμΐ *ε τί!? μ;).Ιτν;ο ταύτης εΤν«ι τί
  ίιιτοί·»Χλόιι.5νον Διαταγαί. Πεποίθαμεν ϊ' ότι λίαν προσε'/ώς θϊ
  εις θίτιν νά Ιξαγγε'Χοιμεν τί ε'-ιάρεττα άτοτελέσμοιτΐ,
  ό*!τινι ζροσϊοχώαεν.
  Έν τέλει, άνίχεΗτομϊν την ίπιθει'>!ησιν των ίημοτικών β~/ο-
  Χ·ίων είς τοΰς 56 ϊΐΕυθυντάς τίΤ>ν πλ·ί,3Μν 'ΑνΜτ. Δ. Ί1*/οΐ((όν
  άντ5, -ών νυν τβσίάοων νομιιο·/ιακί)ν Έπιθ£Μ3ν·Μν. ΠεΐΓθ·'θΐυιεν
  ότι πο375ί33ΐλΕν οο'-ω άΧηθί) δπηοεσ(αν ε'ί την ϊη·ιοτικήν Ικπα'-
  ; τί σχολεί* θά Ιπθεωο"Λνται 5ντωί. Διότι όσω κα! 5ν
  θώμεν. χ*ί παοαϊίνίιιεθα. τουο Ι-Ίθει.ιρητατΰ άϊωσιωμί-
  νουί ε'ί τ? χαθήκΐν, ιΐναι άνθθΜΐ:·'νΓ.κ αδύνατον να προφθάσωσι
  την Ιιτιθί'')3τ,σ·ν. Ε'ς ίνθρ».>π3ς χαί γαλύβδ'νος 5ν είναι ϊέν Ι-ι-
  θ'ωβεί 170 τ/οΧεΓ·» Δέ»α δμ.Μς θϊ ΙπιθεΜρή το!ιλά^ιστον 5-ας
  ϊιιχηνίαν. Ά·1 ου δέ ο! ϊΐίυθυνταΐ των Ανωτ Δ. Σ*/5-
  Χείων είναι των »!»τ<Τ>ν καί ο! νυν Επιθεωρηταί πβοσόντων ά·»μ-
  φ·76ητ*τωί ύΐΓηρε-είται ή δγιμ3τ(κή ^.κπαίϊευσις, άν' ου θϊ Ιπι-
  θ«Μθ(7>ντϊΐ ϊντω; τί σγβλεϊ*. Γνωιτον οΧΧμ: εΤν·»ι ο-ι υλήρης
  αίνον κατάτό σγοΧικϊν !το: 1909—1910 Ιγένε·ο,
  ότε ή δ'ίτιξιο ι3·" -ό «θ'οτον 5φη3μ3σθγ). Καί αόνον άν εΐ'/ο-
  'τιθΐΜθτιτΐς διΐ ϊιΐγωνισιιοδ γ) «'ϊικοΰο παιϊαγΜγικούς, δα
  έτε'.θ^μιθα ότι ή έτιθί»,)3ησις θ'κ ήσκ;ι |Λ£Ϊζο* κθρος ή όπερ θα
  ΐσχήσωσιν ο'. ϊιευθυνταί των πλήρων ανωτέραν δημ3τιχώ< σχο- λι'ων. Έν Χανίοις τή 2? Αύγούστου 1912, Διατιλώ μεθ' ϋΐΓθλήιΙιεως Ό Δυικών την Πί'δείαν Έπίτροπος Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 10113 καί Αν* τρίβ !» έν τ*ίς Π»λε»κ Χϊ·(»»» μχ Μ Πΐλ«*< Ήρακλιίβυ» » ** ν , 15731 17642 Η»877 17379 Άοιθ. Δΐϊτάγ. 7<» γεωργιος: α' βασιλευσ των ελληνων Πεοί καθοΜσμοΟ των Ανωτέρων (αλήρων) Δημοτικήν Σχολείων. χς ϋχ» 5ψιν τχ άιτό 20 Ίανουαρίου κ«ί 4 Ίουνίο 1912 ψι;«·σμϊτα τί!ς Έχαναττατιχής τώ» Κρητών Συνελ^· σεως, τό ίτχ' ά:ιθ. 93 όμοιον ψήβισμϊ τής 25 Όκτωβρίοι» 1911 καί τί ίρθοα 3 χαι 4 το-· 6τ' αριθ. 103 τοθ 1911 καί τί άρθρϊ 6, 13 χ»ι 14 τοθ ϋ«' αριθ. 146 το3 1909 ίιαταγμάτων ερΐτάβει τού Έπιτρόαου τής Παιδείας. Αποφασίζομεν καί 1ιατά<ί<Ιομ*ν "Αρθρον 1. Ίίρύίντΐι 56 άνώτεοα, ήτοι πλήρη μέ εξ «- ςει;, δημοτιχά <τχο)εία κατά τίλεις χαϊ 'Επαοχίοΐς ώς έξί;: 1) Έν τή κόλει Χανίων δύο: εν αρρενων ίν Τοπχανα καί ί» ηΧέων έν τίϊς χοινοτικοΐς καταστήμασι. 2) Εν ' αλίτα ίν αρρενων. 3) Έν Κυδωνίΐ τέσσαρα: έν Γέρω—Λάκχω, Λάκκοις, Άλι· χι>νο3 ιαί Γΐρανίω.
  4) Έν Κιΐάμω τίσσβοα: έν Άγίω Άθαναβίω Ίννοτχωρίω"»
  έν Κ»—ελλ(«α, έν Πανεθύμ-ο καί έν Κβλυμκαρι».
  5) 'Πν Σελίνω ϊύο: έν Κ~ίϊ·.χ(ω χ« |ν Ροϊίδανίω.
  6^ Έν Άχβκβρώνω τέσσαρα: έν Βάμω, Άρμένίΐς, Φ?έ.
  χαί Εμχρ;τ»έρω.
  7) Έν Σ·ακίβις εν: έν Χώρα Σφακίων.
  8) Έν τ<| χόΧει Ρεθύμνης 8ύ3 : Ιν αρρενων καί εν θηλίων. 9) Έν τή Έχαρχίβ Ρεθύμνης ϊϋο: έν Ρβυστίκίΐς κ*ί Ι» Έ» "Ανίω ΒίΐτλεΜ;» Βύ5: έν Μύρθτω κ»1 έν Σχι,λίω. Έν Άμαρίω 8ύο: έν ΜοναΐτηρχΜω καί Ιν Νιθαΰρει.
  ΒΦΗΜεΡΙΪ ΤΗΧ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  12) Έν Μυλοποτάμω τρία: έν Άνωγείοις, έν Μιλιδονίω καϊ
  έν Μαργαρίτακ.
  13) Έν 'Ηρακλε·'<<> τρ(Λ·. ϊύο αρρενων καί 1ν θηλέων.
  14) Έν Τεμένει Ιν: έν Άρχαναις.
  15) Έν Μαλεβυζίω ϊύο: Έν Άγίω Μύρωνι καί έν Κρου-
  σι'»να.
  16) Έν Πεδιάδι πέντε: έν Άγ(ω Βασιλείω, 'ΡχισκιπΙ).
  Κΐστ«λλ(ω, Μοχώ καί 'Εμχάρω.
  17) Έν Μΐνοφατσίω δύο: |ν Μεγά»; Βρύίτιι κΐί Χάραχχ.
  18} 'ΡΙν Καινουρίω ϊύο: έν Πίατια καί έν Ζΐρω.
  19) Έν Πυργιωτίσση ίν: έν Τυμ*αχ''ω.
  20} Έν Μίοτμίέλλω τέτσχρα: έν Νεαπόλίι ίν άρρΐνων κα!
  !ν θτιλέων, »ν "Αγ'ω Νικολάω χϊϊ 'ν Κμΐττα.
  21) Έν Λχσηθε'ω !ν: έν Τζερνιάδω.
  92) Έν Βιάννω !ν: έν Άγίω Βασιλε'ω.
  2 λ) Έν Ίεραπέτρω δύο: Ιν αρρενων κχΐ εν θηλέων.
  24) Έν Σητε'α τρ·'*: έν Σητεία (Λ·μένι), Χχνϊρϊ κα' Σταυ-
  ρογωρίω
  "Αρθρον 2. Έχ τών νλήρων δημοτικών σχολείων θά λει-
  τουργήσωστ:
  Α") Μέ 6 διδασκάλους τί Ιξ?!ς πέντε:
  1) Χανίων αρρενων, 2) Χΐν(ων θηλέων, 3) Ηρακλείου
  ίμϊότερ'ϊ των αρρενων καί 4) Νεαπόλεως αρρενων.
  Β') Μέ πέντε διδασκάλους τί έςί|ί έπτί:
  1) Χχλέχας, 2) Άλικιανο0.3) Ρ-θύανη; άμ»ότ·ρΐ. 4) Η¬
  ρακλείου θηλέων* ί>) Άργανων, 6) Νεαπόλεως θηλέων.
  Γ') Μέ 4 διδχσχάλους τί έ:«!ς δίχα:
  1) Γ»3ϊνίου Κυϊωνίαϊ, 2) Καττίνλίου Κισάιΐϊυ, λ) Βάμου,
  4) Έιπροσ»*ρου, 5) Φρέ, 6) "Ανωγείων Μυλοποτάμου, 7)
  Κρουσάνχ, 8) Καΐτελλίου Πεδιάδος. 9) ΜοχοΟ κα· 10) Στχυ-
  ροχωρίου.
  Δ') Μί τρεΓς ίιϊασκάλουί τα εξής ε!»οσι κϊ( οκτώ:
  1) Άγίου Άθχνισίου, 2) Κολυιιπϊρ'Όυ, 3) ΠανεΟ^μου, 4^
  Κακοϊικίΐϋ, 5) Ροϊοίίν'Όυ. 6) Άρμένων Άι;3κ:ρώνου, 7)
  Πηγτ);, 8) Ρουστίκων. 9) Σ*·*|λ(9υ, 10^ Μοναστηρακίου. 11)
  Ματρναριτών, 12) Μελι?·)ν(ου. 13) Άγίου Μύρωνος. 14) Άγ^
  Βχσιλ·(ο« Πιϊιάϊίί, 1ϋ) Έμπάοου. Ιβ) Έησοτιίου,
  ?1)Άγ{ουΝικοΧά5υ. 22> Κριτσ3ς,23) Τ:ερνιά»«ν.24) Άγίου
  Βϊΐιλείου Βιάννου, 25) Ίεοϊπέτρου «ορένων, 26) "Ιιραχέτρου
  θηλέων, ?7) Λ·.μίνος Σητείας κ»ί 28) Χϊνϊρα.
  Ε*) Μί 86ο διϊαϊ«άλουί τα έξί!ς ίξ:
  Π Γίρ» Λά*ου. 2) Λάκκω^. 3) Χώρας Σφ»*ίων, 4)
  Μύρίιου. 5) Νιθϊύίεωί κ·χί 6) Χίρανα.
  Άρθρον 3. "Ο«ϊυ ίεν ΧειτουργιΕ ίϊ·.ϊ(τε?ον Παρθεντγ».»-
  •γεΓϊν ϊύνΐται νά ιιρο»λααίάνητατ βοηθόί τοθ προϊΜπικοΟ των
  Α. Δ. ΣνοΧείω» ϊιΐατχάΐισσΐ άνβλαμίίνίυσα τϊί χατωτέΌί;
  τίςεις. Οϋτε — ροΐ—:«μεναι ϊί, οΐτε ύφιττάαεναι έ* Χριστ·«-
  νιχβΐ; Πϊρίεναγωγ££5ΐς κατωτέρΐ; ή μέ~ς έχπαιϊιύβιω; ϊύ-
  νανται νά ϊιορ'ζωντίΐ ?γγ«μοι ή μειχνηστιυμέναι.
  "Αρβρον 4. Εάν μίχρ» "τΤί Ό Ό»τωίρίου β άριβμ.ίς τ<"ιν •οιτώντων ταχτιχώ; εις μέν τ+,ν τέμ·υτ·»ιν τάξιν ϊε·· εΤνιι 15, ί'·ς ί'ε την εκτην 12, ΐττερ έξακβιβοθται ϊιά ϊύο έπσχίψεων το3 ϊραϊϊίου ΈπιθεωρητοΟ, τβ ο7θλ«ίον ύποβιεά'εται κ»1 τό >τλ-
  ράριθμον «ροσωτΐκόν το·χοθ«τείται έν ίΤ,λω σ'/ολιίω ά
  νων μ,ή ορισ-τ*Μν. Εάν ϊέ ο άοιθ,ιός των »οιτώντων
  »!<ξηθτ1 **τά 20 ύτ'ερ τβν κβνίνίζοντα τΐν αριθμόν των !ι?ασ*ά).«ν άβιθμίν, όχερ ώΐϊύτβς έξΐκριίοθτιι ϊιά ϊι*λ*ς έτι—ίψιως, ϊ^ξίνεται τ^ τρο«ωπκ;·» ίί^ΐλόγως. Έν τη" πρώτη χεριττώϊίΐ πίίεΐτα» το5 έ—ιιισθ'Όυ ό Διευβυντής. Αρβρρ* 5. "Ο*οο ο'. κάτοικοι των αποτελούντων την χερι- «ί?(ΐ«ν Ανωτ. Δημοτΐ«3 σχολείοι» γωρίων ίρνίθϊται ν» τέι»- ■κωϊιν εις το3το τα τέκνα των καταογεϊτ* το τοιοθτον επί Ιν σχολικήν ίτοΓ κβ? —ιριίται β ϊιευθυνττ; το5 έ*(μ·.σ·ίο». "Α:βρβν 6. Τα κ»τ« τί ταρελβϊν ίτος λειτουβγήσΐντί Α. Δ. ΣχολεΓΐ κβί μή μνημονευόμενχ έν τω τρώτω άρθρω τίϋ ί ΔΗττάγμ—ϊί ϊι—ηρεθντιι με «ίντε τάξει; !ι*ν*ιι·- είς το χροτωχικϊν ίνϊι έ«μτβ6{βι». Το -ροαωτικϊν κ~9· ττ- ίιί τίθ 13 ίρβροι». Αρθρον 7. Πάντα τ* «ολι»τ»ξιβ 8ι»τη?5·3»ι κ*τ τάξιν, Ι*ν Γ.ς τβΰτην ίόνβντβι νά βοιτήσωσι χεντε τοΰΧάχιστβν ΘΙ Άρθρον 8. Ό άριθμος τΛν ϊιϊβσχοντων Ιν μέν τοίς Α.Δ. Σγίλείοις κανβνίζιτχι ώ; έξτ]ς : *Κ—Ι 80 βοιτώντων ϊιορίζοντβι ίύ· διϊάτιαλοι. ίπΤ 1?0 τρείς, επί 170 τέσσαρες, επί 220 «έντε, ίτι 300 ίξ. Έν ϊέ τοίς ϊγβυσι ιτέντ» ή τέσσαρας τάξεις: έιτΐ 81 — 150 φοιτώντων δύο, επί 200 τρ«(«, επί 250 τέσσβρις. <—Ι 300 πίντι. Έν οΤς ^έ μονοταξιοις εγοΧείοις τό σύνολον των •οιτί,'ιντίίν δεν ϋιτερβαίνει τοϋς Γ)0, & ϋ διδάσκων «Τναι πτυχιοθ- γο« ϊιϊασκατλείου καί το χ/ολιίον άιτίχιι ύιτίρ την ώραν πολυ- τα'ίου, ϋτάρ·/ουσι ϊ« 5 τουλάχιστον μαθηταί διά την πέμπτην τάξιν, διδίσκιι ταύτην ο «τυχιοθχος ΙπΙ μηνιαίφ έπιμισβίω ιτέντί Ϊ9»νμί1ν. "Αρθοον 9. Όσα πλήρη Άν. Δημ. ΣχολεΙα λιιτουργοίσι με δύο μ^νον 8ιδαΐκί>ου; ϊχουσιν άναγχαίω; αμφοτέρους χτυ-
  χιοΰνβυς 8ιδασ*αλείου.
  "Αοθρον 10. Ό ίρμ48ΐ9ς Έπιβιωρητής 8ικ«ιο0τ«ι νά δρίζη
  έν το'ι: σγολείοις τ*)ς ϊικαιοϊοσίας τού τα τ1)ς συμφοιτήσιως ή
  ιι-τ, ί'ς τι; ϊιΐφίρου; τάξεις των λειτουργβ6νχων κεχωρισμένως
  άρ6εναγ·»ν«(ων κ*1 πχρθεναγωγΐίων. Πάντα τοιοδτον κχίορι-
  σμ^ν άνΐϊίρει ή-ιολϊγημινως πρβς την Α. Δ. τΐίς Π*ι8είας
  πρβς ϊγκ5ΐσιν. Έν ϊί ταίς ιτ4λ«τιν έν αΤς λιιτουργοθσι πλείονα
  τοθ ενός δημοτ. σγολιΓα δίν ί»αριι4ζ«Γβι ή διάταξις «δτη άνευ
  ,τ άδε'α: τί|ς Α. Δ. τίς Πχιδείας.
  Αρθρον 11. Διευθυνταί χλήρων Άν«τ. Δημο:. Σχολείων
  1) Π' ϋπβστάντες εΰ!οχ(μως 8ιευΙυντικ«ς έξιτάνεις.
  2) θ! ίχοντις δεκ»»τ·) τοΰλάγιστον (Ιιδόκιμον η
  πρΐΛτοίϊθμιοι ττυν.Ό^χοι ΔιδατκαλεΙων.
  3) Ο! διχτελέσχντες νομιρχιχκοΐ έπιθιωρητχί.
  ΟΙ ανήκοντες (ϊς τάς τρείς ταύτβ; κατηγορίχς λΐμίάνουσι
  μηνιΐΐΐν έχιμίσθιον δρβγ^ά; 20.
  4) Έν έλλιίΦιι των τριών ά ωτέοω κχτηγοριΔν δύνχνται
  ν» ϊ·ορ(ζωντχι τρ'ΛΤβίίθμιιοι τ«τρϊΐτοΟς τοΰλ«7'»τον ΐ!ι9οκ(μον
  ύττ,ρισίι: χχί ϊιυτιροίάθιχιοι δικχχινταιτοθ; εύδοκίμο» ύτηρε-
  σία;, έφ' ίσον κατά ττ,ν ύττιρυίχν ταύτην ϊιετΑεσαν έχί κεν-
  τΐιτίαν το!)λά-/ι»τον χοοΐστάικνοι τολυτ«ξ(ων σχολείων.
  Ο' τβ οΐτ·ι λαιι(*νουβι 1Γ>8ραγ. έκιμίσΐιον.
  5) Έ·' όσον δίν υχάργουσι διΐχτκάλισσαι χληροθσαι τοίς
  ά·ωτέοω ίρου: δύνχντα- νά ϊιορ·'ζι·>ντ«ι κροβωρινώς ϊιευθύν-
  τριχι ΆνΐΛΤ. ϊημίτ. σγολιίκ» θηλέων χρωτοβίθμιοι Διδαακβ-
  Α€·'ων θηλέων άνεγνωεισμίνων »αΙ μικροτέρας υπηρεσίας. ΑΙ
  τοιαϋτχι λαμβχνουσιν (χιμίσθιβν μονον μιτά χενταετ είς ίιτχξτβν
  17) Τ» έν Φο»ρ·ο«ρϊ είς ϊ«τάξιον
  18) Τβ Ιν Γ·ρχζω είς μονοτβξιον
  19) Τ6 4» Ζνηοηθς είς ι«νοτ»ξιον
  ζιον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕ.%
  20) Τό ·ν Χουμερίφ ε'ις μονοτάξιον
  21) Τί έ» "Ηρακλειω Β' θηλέων είς τετρίτάξιον (
  22) Τό έν Αύγενική'ε'ις ίιταξιον !
  23) Τό έν Τυλισψ είς μονοτάξιον ;
  24) Τό έν Άβδού είς μονοτάξιον
  55) Τό έν θραψανω είς διταξιον
  26) Τό έν Κουνάίοις είς διτίξιον
  27) Τό έν Μαλλίοις ε'·ς διταξιον
  28) Τό έν Χερσονήϊω είς μβνοταςιον
  29) Τό έν Πανα-,ιά είς διταξιΐν
  30) Τό έν Μητροπόλει εις μενοταξιον
  31) Τό έν Βόρροις είς μονοτάξιον
  32) Τό έν 2 ιίβα είς διταξιον
  33) Τό έν Κεραπολιτίσση ε'·ς μονοτάξιον
  34) Τό έν Άγίω Γεωργίω είς ϊιταξιον
  35) Τό έν Άνω Βιάννω εις διταξ';ν
  36) Γό έν ΜουρνΐΛΪς είς μΐνοΐαξιον
  37) Τό έν Κάτω—Χωρίω είς μενοτάξιον
  38) Τό έν Καίΐυσίω είς διταξ'θν
  39) Τό έν Τουρλωτή είς ϊιταξ'ον
  40) Τό έν Μουλλιανοΐς είς διταξιον
  41) Το έν Κουρνά είς διτάξιον
  "Αρθρον 14. Είς τούς διευθυντάς των -λι>ρων Ανωτέρων
  Ιημοτικών σχολείων άνατιθενται τα καθήν.οντα των Νομαρχιακών
  Έπιθεωρητών καταργουμένης τής νυν νομαρχια/.ής έπιθίωρή-
  σεως. Έπιθεωρούσι δέ οί διευθ,ινταί οίτοι τα πέριξ τής εϊρας
  τοϋ σχολείου, έν ω διδάτκουσι, κατωτέρου βαθμίύ σχολεία καί
  λαμβίνουσιν έΛτός τού διευθυντικοθ έπιμισθιου οί μέν έζιβεω-
  ροΰντες τα σχολεία μιάς όλης επαρχίας μηνιαίον έιΐιμισθ όν
  δραχμών 15, οί δέ λοιπΐϊί δραχμώ< 10. Το έπιμίσθιον τής επιθεωρήσεως δίδεται κ*ί εάν τό Άνιλτερον ϋποδιίασθ^ (αρ- βρα 4 χαί 5). "Αρθρον 15. Χορηγείται 15010 δραχμών, πίΐτωσις πρός καταρτισμόν μικράς συλλ5γ>5ς όργάνων φυΐι/.ών καί χ^μικών
  καί χλλων είδών έτοπτ·.*ί]; δ 3αΐΛαλιις υπέρ έκχστ ι», πλή¬
  ρους Άν. Δ. Σχολείου.
  "Αρθρον 16. Γ* Ά(, Α Σρλν.χ Ιπιθίωρο^νται άμέσως
  υπό τής Γεν. ΈζιΟϊΜρήσεως ί) έντολί} ταύτης.
  Αρθρον 17. Τάς λεπτομερείας τής υπο των 3ιε1^θ^ντ(3ν
  τώ* Άν. ΔηΑθ:. Σχολϊίων (κΚ^ρ'Λΐ) έττιΟΐωρΓ,σΐως των κα-
  τωτίρου βαθ,Α53 βχιλϊ ών θά λα/οηση διά ίιατχγής ό Έπί:ρο-
  ιτος τής Παιδείας.
  Αρθρον 18. Πάσα διάταξις άντικειμένη εις το παρ;ν ϊιά-
  ταγμα καταργεΐται.
  Ή Ίσχϋς τού παρόντος α'ρχ«:α·. άτό τής Ι 7)5ρ·ου 1912.
  "Ο διοιχ'ϋν την Παιδείαν Έπίτροττος θέλει δημοσιε^σ£ι καί
  έκτελίσει τό παρόν διάταγμα.
  Έν Χανίοις ττ;, 22 Αύγούστου 1912
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Έηαναστατικίι Διοικοϋσα Έπιτροπίι
  ΑΝΤ ΜΓΧΕΛΙΛΑΚΙΣ
  Μ Ρ. ΚυΥΝ.οΤΡθΣ
  ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΠ2
  ?οιτήσεως, προσόδου είς τάς ίξετάσεις καί ^προαχθέντων μετ*
  τάς έξετασεις. Έν πλείστας άσοις σχολείοις απερρίφθη τό ήμισυ
  των έξετασθέντων, όπερ εμφαίνει κακήν φοίτησιν και όπερ
  ά'λλως επιθεωρηταί και διίασκαΛοι διακηροττουσι.
  Κ»ί θ* ϊιαμαρτυρηθώσι μέν καί ώς πρός τουτο ού* ολίγα
  χωρια' *α υποβάλωσι όέ καταλογους με καταπληκτικους
  άριβμούς. Άλλά ταύτα είναι συνήθη έφευρηματα γνωστα τϊ]
  υπηρεσι». Άλλοι μέν καταλογοι γεμουσι πΛαστών ό/οματων,
  άλλ'οι δ'έ *)ήίχ.ων. Οδτοι ίέ οί τελευταίαι καί αποτελούσι την
  πλειον6τητα. Διά τούτο νομίζομεν ότι έπιίαλλεται ή προση-
  ■Αουσ* παρατήρησις πρός τους πιστοποιοϋντας ψευΐώς την ηλι¬
  κίαν μαθΓ,των, είτε ίερεϊς είναι είτε όημοτικοϊ Λρχοντες, αφ' ου
  παραγνωρίζουν το σλίπιμον τής διατάξεως να μη «ροιτωσιν άνη-
  λΐλοι είς τ* σχολεια, όπερ μεγιστου κακοθ εις τον |ίιον πριςενος
  άπθβαινει.
  Γα ύποίιβαζομενα τέως "Ανωτέρα καί πολυταξια άνέρχονται
  εις 7"Λ Ίσως.εν τισι τούτων Οα υπάρχη νομιμος αριθμός μαθη¬
  τήν. Αλλα ,ίεδαιοτατα «εν έφοιττ,σαν, διότι οόίεις εξαναγκα-
  σμος ήσλ^η, ούϊ' ήτο δυνατόν να άσλτ,θβ. Πιθανώς ίέ έ'νια Ο-ΐ
  χρβαχθωσι κατα λτγοντα τον Όκτώβριον, οτ« 4ια τού νέου τρο-
  που τής επιθεωρησίως θα έχωσι π«/τα τα σχολεία δις τουλάχι¬
  στον έπιθεωρηθϊ).
  Έν Χανίοις τή 23 Αύγοοστου 1912.
  Διατελώ μεθ' υπολήψεως
  Ό Διοικών την Παιδείαν Έπίτροπος
  λι.
  Αριθ. Πρωτ. 2911
  Ι Διικη·. 14θ9
  Η λΚαΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΊΔίΙ*!
  Πρός τίνν Διοικοϋοαν ΈπαναατατικΗν Ε^ιτροπείαν
  Κύροι Χυνάδελφοι,
  Λαμίάνω την τιμήν να υποίάλω υμίν Διάταγμα ΰποδι5ασμού
  31 πολυταξίων σχολείων Ό ύπο5ιίατ,Α3ς εγένετο επί τί1, βαΐει
  των αριθμών, ο'ύς άνέγραψαν έν τοις εκπαιίευτιχοίς ίε*τΐίΐς οί
  προισταμενοι τούτων.
  Καί έν τούτω ελήφθη ύπ' όψιν τό απολύτως δααιον, ή:;ι
  ή φοιτησις καί 4 άριθμός των προσεΛθόντων είς τας ·ξίΐά;ίΐς.
  Καίτοι άνάγκη ν* ομολογηθΐ) ότι ίέν φχ.νοντα: οί αρ.θ,Αοί συ^.-
  »«νβ;ντ»ί πρός τέ>ν «««ςηρίν ίιλήθϊΐίν, άν σ^γκριθί) β άριθμβς
  Διαταγμ. 83
  Γ_.__ΡΓΙΟ_^
  ΒΑΣΙλΕΓΣ
  Έχονΐες ύπ' ί^ιν τα άπό 'ΖΟ Ίανθ,ιαρ'ου καί 4 Ίουνίου 191'2
  ψηφισματα τ^ς Έπα^ασ:α:ιλΐ5ς τώ/ Ινρ()ΐών Συνελεύσεως και
  το υπ' αριθ. ^3 τής Ιο ^x.^ω5ι>ιου 1)ι1 ομοιον ψ/]»ισμαπρο-
  τασει το^ Λιοικ3^ντος τ γ, ν ίΐαιθειαν Έπιτροπου
  Αποφασίζομεν κκΐ διατάσσομεν
  "Αρθρον μόνον
  Ί'ποίιοα^νται α;ε σ:ερο-ιμίνα τού νομιμο^ άριΟ,Αθύ μ.ϊθ/)τω/
  τα ίξής σχολίΐα :
  1) 1ο εν Κομ-Καπή τριταξιον β'ις οιτάξιον.
  Ί) Γο εν ΙΙαΛαΐίϊς ΙΌϋμασι οιταςιον εις μονοτάςιον.
  3) Το εν Ροδωπού οιταςιον εις μονοτάςιον.
  4) Γο Ι* Κεφαλά όιταςιον ΘηΛεων εις μονοταξιον.
  5] 1Ό έν ΙΙιριίθΛΐοις Ρ^Θ^μ/^ίς ίιταςιον εις μονοτίξιον.
  6) Γο εν Ιΐραλλειω τριταςιον αρρενων εις οιταςιον.
  7] Γο εν ηρακλειω τεΐραταξιο» ϋ^Λεων εις τριταςιον.
  8) Το έ/ Άρχαναις πεντατας ο/ Θ<]Λεων εις τετραταςιον. V) ί'ο εν Δαφναΐς οιταςιον εις μονοταξιον. Γο έν Κανλΐ Καστέλλι διταξιον εις μονοτάξιον. Γο έν Αγ. Μορώνι διταςιον θηλέων είς μονίταςιον. Γο έν Βο-ιταις Οιταςιον εις μονοταςιον . Γο έν Ιίορφαις οιταςιον εις μονοταςιον. Γο έν Κρουσων» οιταςιον θηλέων εις μονοτάξιον. Γ Σ ) 10) 11^ Ι'Ζ) 13) 14] ] ρ η μ 15) Γο έν Σ;αυρακιοις διταξιον εις μονοταξιον. 16) Γο έν Ά60Ό3 διταξιον θηλέων εις μονοταξιον. 17) Το έν Αποσΐολοις διΐαξιον είς μονοτάςιον, 18; Γο εν Μοχώ διταςιο* ΟηΛεων εις μονοτάξιον. 19) Γο εν Σ/ςαΛανι οιταςιον εις μονοταςιον. 2ι() Γο εν Άγιω Θωμά οιταςιον εις μονοτάξιον. 21) Το εν ΒασΐΛΐλοις Α,ωγειοις οιταξιον εις μίνοτάξιον. 22) Γο έν Γεργερι διταξιον «ις μονοτάξιον. 2<"5) Γο εν Ιΐομπια διταςυν θτ,Λεων εΐςμονοταξιον. '24) Γο εν ΙίραχΛσι τριταξιιν 0/)Λεων εις μΐνοταςιον. 2ο) Γ β εν ΈΛο-ιντα διταςιον «ις μονίταςιον. 2υ) Το έν Κριτσα τριτας.ο^ θηλέων εις οιτβξ.ον. 27) Γο έν Κρ3υσ;αλ/>4νια οιτάξιον εις μονίΕβιξιοιι.
  28) 1Ό έν Σ^Λολιγω διταξιον εις μονοταξιβν.
  29) Γο έν Κατω-Χωριω οιταξ όν θί]Λϊων εις μονίτάξιον·
  'ύϋ) ΐβ ίν Μαλλαις τριτχςΐΐν είς (ιτα^ιον,
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2Λ3
  31) Τό έν Λιμένι Σητείας ίίτάξιον θηλέων εις μονοτάίιον.
  Ή Ίσχυς τοϋ παρόντος ά'ρχεταιάπό τής 1 Σεπτεμίρίου 1912.
  Ό διοικών την Παιδείαν Έπίτροπος θέλει δημοσΐϊύσει κα'ι
  Ικτελέσει ό παρόν διάταγμα.
  Έν Χανίοις 24 Αύγοΰστου 1912.
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπαναστατικτΐ Διοικητικΐι Επιτροπεία
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΎΜΠΡΙΤΗΣ
  Τϊΐ κΐ'. έκτελί-
  Αριθ. Πρωτ. 2889
  » Διεκπ. 1448
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Η ΜΟΠΡΛ ΛΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΧ
  Πρός την Α»οινοΐΜαν *Επανα<<τι*ην ΈπιτροπεΙαν Κνριοι Συνάδελφον, Λαμβάνω την τιμήν »ίτ ύποδίλω υμίν δ άταγΐλα Ιδρύσεως τίΕεωο έν τη Ποακτικη Σγολγΐ θηλέων Κισάιιου συμφώνως τώ «ομοθετικώ ϊιατάγματι τήί !δρύσ»ως ταύτης (αριθ. 226 χ%ζ 30 Δενεμδρΐου 1911). Τό σκόπιμον τή; 'ϊρύσεΐικ τοιαύττκ β'κοκυοιχϊ"" Σνολϊϊς έΓω- γραφ·Λθη έν τή ϊ'ισγιγγιτικ* τοθ ϊιατάνμκτοο έκείνου εκθέσει ίωηρώς οΰ'τως ωστε >ά άπαλ^άσση ημάς παντός κόπου έπανα-
  λ
  *Ήϊγ) συνιστώντεο τούτου τρ^ττιν '-ίϊιν ά'νευ α')?ήσ5Μ: τής άο-
  κίΓκ ώοισμέντ^ ϊαπάντις άτείλέιΐιαυιεν ?ίί χ>> νά δηοίσωαεν έν
  -τρέσωπα παοέΎοντα έ5·»σβΛισιν τί^^ πλήρους έπιτυν'Λί.
  διά τουτο καί ΰποίάλλω ύμΐ, έτερον διάταγμα *ί03·α-Λου ξύο
  προσώπων, καθϊΐγγιτοδ Ιμττείοίυ μκ' ίκανοϋ Ιογ^σθέντθί άλλοτε
  Ιν τ(7) Διξιχσχαλείω Ηρακλείου, όκταετοϋς κοί πλέον πείραν καί
  ϊιευθυντρίος ϊοκιαΜτίτηο.
  Δια δταταγϊ'ε ϊέ βοα^ύτεοον θά κανονίσωμεν τα χαθέκαστα.
  Εν τώ αυτώ ϊιατάγαατι προτείνω καί τιναε προσθήκα; ττοοσω-
  πων εν τοίς Ικταιδϊυτηοίοΐς τής μ^σης ^ν.παιϊεύσεως «ναγκαιο-
  ά
  Έν Χανίοις τ?) 24 Αΰγουστου
  Μεθ' ύπολήψεωί
  Ό Διοικίνν τ*ν Π ϊΐίείαν Έπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 85
  ΓΕΩΡΓΙΟ- Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ" οΊΐιιν τα άπό 20 Ίανου'»θ''ου καί 4 'Τουνίου
  1912 ψηφίσματα τής Έιΐαναστατικής των Κρητών Συνελεύ¬
  σεως καί τό ί) έδά»ιον τοϋ μόνου ά'ρθρου τού ύπ' αριθ. 238 τής
  30 Δεκεμβριού 1911 νομοθϊτικού Διατάγματος προτάσει τοθ
  ϊιοικοθντος την Παιδείαν Έπιτρίπευ,
  'Λ,ποφασίζομεν κ·»1 Διατάσσομεν
  "Αρθρον μόνον
  Προστίθεται είς την έν Κιτάμω Πρακτικήν θηλέων Σχολήν
  των καταστήμάτων Ζωοδόχου Πηγής τρίτη τάξις.
  Διορίζεται φιλόλογος δόκιμος πενταετούς τοΆά'/ισΓον πείρχς
  πρός διδασκαλίαν των έλληνικών καί των έπιστημονι/,ών μά¬
  θη μάτων.
  Τό σύνολον δέ τού προσωπικού άποτελεΐται έκ τής διευθυν-
  τρίας, λαμδανούσης μηνιαίον έπιμίσθιον δρ. 20, τού καθηγητού
  των έλληνικών, τής διδασκάλου των έργοχείρων και τής δι2α
  σκάλου τί)ς γυμναστικής, ύτΐοχρεΐύ'μενον νά διδάσκη πάντα τα
  έν τωάναλυτικώ προγράμματιάναγραφησόμενχ μαθήμ
  Τάκαθ' Εκαστον κανονίζειή Α. Δ. ττ5ς Παιδείαςδιά
  Ό Έπίτροπος τής Πχιδί'ας θέλϊ'.
  7*1 τό παρόν διάταγμα.
  Έν Χανίοις 25 Αύγούστου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή ' β-αναστατικτι Λιοικητικτι Επιτροπεία κ,
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Μ. Ρ. ΚθΥΝλθΥΡ05
  Θ. ΛΙΜΠΡ1ΤΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 106
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δΐ/βι τα χ-ΐό 2 Μχρτίου και 4 Ίουνίου 1912
  ψηοισιιχτχ τη; Έπανα—χτικης των Κριητών Συνελεύσεως
  καί τα; διατάξεις τοϋ άρθρου 13 τοϋ ΰπ' αριθ. 93 τοϋ 191 !
  ψηφίσμ,ατος της Συνελεύσεως των Έλλήνων εν Κρητη.
  Προτάσει των ίπΐ των Έσωτερικων και Οικονομικωσ Διοι-
  Λθύντων Επιτροπών.
  'ΔποφαΛίζοηεν καί ?ηα-:ά<}(Τουεν · ^ "Αρθρον 1. Πρό; ταχυτέραν εκκαθάρισιν τή; ίν γένει οικονομικάς καταστάσεω; των διαλυθεντων άγροτικών Αηαων, άκριίϊΐ καθορισμόν τοϋ ΐνιργνιτικοϋ κα παθιπτικοϋ αυτών καί σύν- ταξν όσο«.α»τικώσ καθυστιρηματικ&ν κατα/όγων τόσον των υπό ο'ιουδήποτι πρός τοΰ; ^ιαλυθίντας Δηυιους όφιι7ομίνων δσον καί των υπό τί>ν Δημων τούτων όφιιλουιένων πρός
  οιονδήποτε, διορίζονται τ?ι προτάσιι τοϋ οΐκιίου Οίκονο-
  μικοϋ Έπιθκώθτιτ'-ΰ διά οΊοιταγΐΐ; τ91ς Άνωτίρα; των
  Κσωτιρικών Διευθύνσεως πχρ' έκάιτη ΝοΐΑκβγ'ιχ καί υπό
  την άμεσον ?πο·ττίί*ν των άρμοο(ο)ν Νομ.αογών Δηιχο/ο-
  γισταΐ ώ·ί ό άριθμό; όρίζιται μέγρι πίντι ϊι' ίκχτί.ιαν τΏν
  Νοιιαρχιών Λασηθίου κχι Ήρακ/ί(ου είς τρείς δέ δια
  ττ,ν Νομαρχίαν Ρεδύμνης κχι τρίΐς δι' αμφοτέρας τχς Νο-
  μαργίας Χανίων καί Σφακίων. ν
  "Αρθρον 2.
  ΟΙ ΔημολθγιιταΙ ΐκτε'λοϋσι υπό τάς όδηγία; των Οίκονο-
  μιχών Έπιθεωρητών πασάν ΰπηρίσίαν άνατιθιαένγ,ν αυτοίς
  και σχετιζομίντ)ν όπωσδηποτε πρός ττν διαχείρισιν των διαλυ-
  θίντων Δτιμων. Συντάσσουσι τοΰς καθυστερτ,ματικοΰ; κατα-
  70-Ό"; ϊ!ς Λιπ^οΰν κα' παραοίδουιιν αΰτοΰ; τεθεωρΊΊΐχε'νους
  υπό τοΰ Οίκονομικοΰ Έπιθεωοητοΰ είς τόν άοαόδιον Νομάο-
  χην ίστ·ς τοΰ; άποστίλλιι είς τόν Δημόσιον Τχαίασ πρός
  ιίτπραζιν των καθυστερεύντων Ισόδων.
  "Αρθρον 3.
  Διά ττιν ά'ΐοιζήν τΛν Λημολογιττών όο'Χετα,ι ποσοβτόν
  5 °/0 επί τοΰ συνόλου τοϋ έκκαθαοιζομένου Ιν»ργητιχοϋ καί
  παθητικοΰ έκάιτου Δημου. Πρός πληρωαην τ(7ιν ποσοστων
  τούτων έκδίδονται ΰ-τό των άΐαιδίων Ν'ααργον ΙπΙ τη
  βάσει κχτχστάσεων τεΐεωρημένων υπό τοϋ Οίκ,ονο|Αΐκοϋ
  Έπιθεωρητοΰ γρηματικά ε^τάλματει είς βάρος των ?ν τω
  Δημοσ'ω Ταμείψ επι πχρακαταθήκνι χρημάτων των διαλυ-
  θέντων Δημων.
  Τα τοσοβτά, των Δγιμθ(ογιστών π>ηρώνοντα(. άνα>όνως
  της τΐοόδου της ύπ' αυτών έκτιλουμίνης έργαίΐία;.
  Τα Ιςοδα μιτχφορα; των άρχειων είς τάς εδρα; των Νο-
  Γώχ, τα γραφικα καί ^οιπά ΐΕοδα εκκαθαρίσεως β*ρύ-
  ώσχύτω; τοΰ; διαλυθέϊτίζς Δημους.
  "Αρθρον 4.
  Δια διαταγών των ΐπΐ των Εσωτερικήν καί Οίκονο-
  μ,ικών Επιτροπών κχνονιιθτ,σϊνται αί άναγκχϊχι λεπτομέ¬
  ρειαι την εκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος αφορώσαι.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  "Αρθρον ϋ.
  Πασχ διάτχς;ις άντιχίΐμίνη —ρός τα πχρόν Διάτενγμεχ κα-
  τχργϊΐται.
  Είς τούς αΰτοΰς επί των Εξωτερικών καί Οικονομικήν
  Διοικοθντας 'ϋπιτρόπΌυς άνχτι'θίτχι ή δημοιτ'ίυσις κχΐ Ικτί-
  λεβις τοΰ παρόντος Διατάγμκτος.
  Έν Χανίοις τί) 8 ΪΒπτεμβρίου 1912
  •Εν"όν«5ματι τοί? βασιλέως
  Ή Διοικοθσα ΈηαναστατΛΚτι Έπντροπτι
  Α ΜΙΧΕΛΤΑΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  ' *
  Αρ·θ. Διαταγα. 88
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1-
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' 5ψιν τα ά-ό 2 Μαίτίου καί 4 Ίουν'ο» 1915
  ψηφίσματα τής Έπαναστα'ΐκίίς των Κρητών Συνελεύσεως, τό
  ά'ρθρον 7 τί3 ϋπ' άοιθ. 26 τής 29 Μαοτίου 1912 Διατάγμα-
  τος καί τό αρθρον 34 τοθ όπ' αριθ. 737 νίμου χερ! Δημοσίου
  Λογιστικόν, προτάσει των επί τής Παιϊ^α'ς κα'. των ΟΊκονοιιι-
  κών Διοικούντων Επιτροπών στηριζομένη ε'ις την 5π' αριθ.
  181 έ. ετους όμόφωνον απόφασιν τής Διοι-κούσης Έπι-ροπής,
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Χορηγοθμεν έ-:ί τού Ειδικήν Προοτ.λογισμίύ των έ?όϊων
  τϊ)ς Ανωτέρας Διευθ, τής Παι^είας τής χρήσεως 1911 τάς
  επομένας άνα-ληρωματιχ.άς π'στώσεις.
  1) Υπό Κεφ 3, αρβο. 2, Ι δ 6' «ϊι' άγώγια κα? ναύλους
  Έφόρων, ίπ'τ:3:ών, τεγνιτων καί φυλάκων τ(7>ν άργαιοτήτων
  καί Ιπιδίμα-α Ηιμελητών των Μουσείων» ϊίαχμας πεντα-
  κ:σίας Ινενήκοντα τρείς (άοιθ. 593).
  2) Υπό Κεφ. 3, αρθί. 2, εί. ?' «διά μεταφοράν, έπιϊιόο-
  θωσιν καί στερέ',ισιν άογχιοτήτων» δραχμάς έξακοσίας όγδοή1-
  κοντα έννέα (αριθ. 689).
  Είς τού; αΐιτοΰς επί τής Παίδείας καί των Οίκονομΐχών Έπι-
  τοόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος
  Λιατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 8 Σίπτεμίρίου 1912.
  •Εν "Ονόματι τοθ Βασιλέως
  Ή Έπαναστατχκη Διοικηηνίι Έπιτρσπτι
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΣ
  Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  *Η Αιοχκοί><ία Έπανα