91578

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , ι.ν "' » * , ί
  ΤΗΧ £ΑΛΑΔΟ£
  ΠΑΡΑΡΙΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ Κ Ρ Μ Τ Μ
  ΤΝΪ.ΎΑΟΧ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 18 ^επτεμβριου
  — Αριθ. 67
  11 α «_» ό (> α μ α
  Έκ παραδρομής εδημοσιεύθη είς τό υπ' αριθ. 64 τής 13ης
  Σεπτεμδρίου 1912 Τευχος Α'. της Εφημερίδος τής Κυίερ-
  νησεως καίεν Ζελΐθι 2^4 αί υπογραφαι των με/.ών της Διοικου-
  σης Έπαναστατικής Έπιτροπής «Α. Μιχελιδάκη;, Μ. Ρ.
  Κούνδουρος, Α. Μιχελιδάκης» ενω έοει ν α οημοσιειιθώσιν αΛ.
  ΜιχεΜδακης Μ. Ρ. Κούνδουρος, Ο. Λιμπριτης.»
  (Έ/, τού γρα^ειου τής Διοικούσης Επαναστατικήν Έπιτροπής)
  'Δριΰμ. Διαταγ. 110
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ι "Εχοντες υπ' όψει τα *πό2 Μάρκου και 4 Ίουνιου 1912Ψη-
  φίσματα της Κπαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως, το
  αρθρον 7 τού όπ' αριθ. ϊθ της "29 Μαρτιου ε ε. Διαταγμϊτος και
  το αρθρον 34 τουυπ'βριθ. ΙόΊ Νίμου περί Δημ.σιου Λ&γισ-
  τικ.υ προτασει των επι των Εσωτερικών και Οικονομικων
  Διοικ. Επιτροπών στηριζομεντ, εις την υπ' αριθ. 171 ε. ε.
  όμο^ωνον απόφασιν τ/,ς .Αΐοι/.ουσης Έπαναστατικής Επιτροπής
  Άπυ^αϋι^ο^ιιν και οιαχαοοοιιεν
  Χορηγεϊται επί τβ^ ειδικού Προ^ολογισμού των Έςοδων τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εξωτερικών τής χρήσεως τού 1^* Α1
  υπο κε^βΛαιον 4 και αρθρον 5 αναπληρωμαιιχη πίστωσις *κ
  δραχμων χΐΜων (ΐΟΟΟ; «Δι' εςοία έκτακτων Ίγειονομικων
  μετρων Οπερ τ»)ς Δημοσίας Ίγειας κ. τ. λ. »
  Εις τους αυτους επι των Έσωτερικών και Ο'ικονομικών
  Διοικ. Έπιτροιΐους άνατιθ*ται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού
  παρόντος.
  _ν Χβνίβις τί) 8 Σεπτεμδρίβυ 1912
  *_ν Ό>οματ* τοϋ ϋαόι^έω;
  Ή έηαναστατικη Διοικητικη Έ
  Α.
  Μ. Ρ. κυ
  £>. Λ1Μ11Ρ11Ί1Σ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  •Μ _>οικοϋυα Ίΐιπανα<ίτατικη —πιτροπη Μ. Ιϋ-ΠΑϋνΊΑ Της έν τώ ύπ αριθ. 147 της 8 λεπτ*μόριου 1912 πρακτικφ αηο^αοι,ως τής ΰιυικουοης ΈπαναΰτατικΛς 'ϋπιιροπνι^ Αριθ. Αποφ. ίΤί) Ή Έπιτροπή ύπ' αριθ. Μι>*Ιακβ *· *
  Ανωτέρας Διευθϋνσεως των Έσωτερΐλών, το ίρθρον 7 τού
  υπ' αριθ. 26 ;ής 29 Μαρτίου έ. Ι. Διατ^γματος και το αρθρον
  34 τού ύπ' άριθμ. 737 Νομου
  Άποφασ£ζ«ι παμψηφοί,
  Έγκρίνει όπως έκϊ'ίθ^ Διαταγμα δι' ου νά χορηγείται άνα-
  πληρωματικη πίστωσις εκ δραχμων χΐ'ΐων (11)00) επί τοΰ
  ειίικού 11ρουποΛογισμο3 των έςοίων ττ)ς Άνω:έρας Διευθύν¬
  σεως των Έσωτερικών της χρήσεως τού 1911 υπο κεφάλαιον
  4 και άρθρον 5 «Δι' εςοδατων ιχτα/.των ϊ'γειονομικών μετ ρ ών
  ύ~ί,; τ/-,, Δή ίζβ ι; ^,£α.1) '. λ π
  Άνατιθΐ,σι Οϊ ι,ην ί».ιεΛεσιν τ',ς παρούσης εις τους επι '&σω-
  τερικών και Οικονομικων Έπιτροπους.
  'ΙΙ Αιοικοιθα Έπαναθτατ» ^ίι Επιτροπεία
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. ΚυΙΝΔθϊΡΟΙ
  Θ. ΛΙΜΙΙΡΙΤΗϋ
  Ό Γραμματεύς
  II.
  Αΐαρκαντωνης
  "Οτι άκριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τί) 13 Σεπτεμίριου 1912
  Ό Ρραμματεός τής Διοικούσης Έπαναστ. Έπιτροπής
  _Ι. Λΐαρκαντωνακης
  Αριθ. Δίχτάγ. 111
  ΒΑΣ1ΛΕΓΣΤΩΝ ΕΑΑΙΙΝϋΝ
  "ϋιχοντες ύπ' όψει τα άπο 2 Μαρτιου και 4 Ίουνιου 1912
  ψηφισματα τής Έπαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως, το
  αρθρον 7 τού υπ' αριθ. 26 της 29 Μαρτιου έ. έ. Διατα'γματος
  και το αρθρον 3 ί τοϋ ύπ αριθ. 7όΊ Νομου περι Δημ^ιου Λο-
  γυτικου, προτασει των επι των Έσωτερικών καϊ Οικονομικων
  Δ16ιχ. Επιτροπών, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 175 έ. ί.
  όμοφωνον απόφασιν τής Διοικ. Έπαναστατικής Έπιτροπ^ς,
  Άηοφασίζομεν χαΐ διατάσσομεν
  Χορηγείται επί τού είδικίύ Πρβυπολογισμοδ των έξόδων τί]ς
  Άν. Διευθ, των Έσωιερικών τής χρήσεως τού 1911 άναπλη-
  ρωματικη πίστωσις ε* ϊρ*'/,· τετρα«οσιων ογδοήκοντα (480) επί
  τού Κεφ. 13 άρθρον 1 «δαπάναι σχετικαί πρός απογραφήν τβθ
  πληθκσμοθ των κατοικων τής Νησοα κ. τ. λ. ».
  Είς τ:υς αύτβθς επί των Έσωτερΐλών καί Οικονβμικών Δι-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  οικοϋντας Έπιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις
  τοϋ παρόντος. ι
  Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμβρίου 1912. *
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Δχοικοίτία Έπανα«ί-α-»»:η 'Επιτηοπτι
  Α. ΜΗΧΚΛΤΔΑΚΗ5
  θ ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Τής ίν τφύπ' Λριθ. 1Ί3 τιϊγ 8 Σ)οΌίΌΐΓ (013 πρακτικφ απο¬
  φάσεως της Διοινητ. Έπαναστατιιαϊο 'Κπιτροπης.
  Αριθ. άπ-β. 175
  'ΙΙ 'Κηΐΐροηή
  Λϊίοϋσα ύπ' ?4ει την τίόταβ'ν ταύτην τού 1—ί τ<7>ν Έσωτε-
  ίΐκίν Διοικ. 'ΕζιτοΟΓου, τό ύπ' άοΛ. 7 τού ΰπ' αριθ. 25 τής
  29 Μ^οτίου Ι. Ι Διατάγακτος καί τό άο">ρ. 34 τοϋ ύτ' αριθ.
  737 Νόμου κερΐ Δημοσίου Λογιστικόν.
  Εγ/ρίνει 'ό-κΜ *ια Δ'ατάνματοί ,Όοηγτ,θΐ άνατλτοωαα-
  • τιν,ή πίστωσιν έκ ϊρινμών τετραχοσ'ων ογδοήκοντα (Ί80) ΙτΛ
  τοθ ε'ίικοθ Πρσθπολογισαοϋ των Ι?όϊΜν τί>ί ΆνωτέραΓ Δ-ευθ
  των Έωτερικών τΨ,ε γο+σε,,κ τοΰ 1911 υπό «εβάλ. 13 αρθρον
  1 «δια δαπάνας σγ«τικϊς χρϊς τ*ν> απογραφήν τοϋ πληθυσμο!3
  των κα-θί'κων τήο Νήιου κ. τ. λ.»
  Ανατίθησι ϊέ ττν Ιχτέλίσιν τϊΐο παρ-ϋ,σης εις τους επί των
  Εσωτερικών κα? Ο'ίκονίμΐΛ,Τ,ν Διοικ. Έπιτρόικυς.
  "Τ'Διοικοί'Λη Έπηνα»ίτατιι«η Έπιτοοπίι
  Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ο Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνάκης
  Ότι άκριβές άπόσ-αΐμα
  'Εν^ Χανίοις τί) 13 Σε-τεμβρίου 1912.
  Ο Γραμματεύς τής Δ-.οικ. Έπαναστατική-ς Έπιτ,οοτή-ς
  Π. !Μαρκαν«ο>νάχης
  Άρ.θ. Αίατάν. 109
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ -'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Ψήφισμα
  τ
  στικ
  Διοιν.ΐύ.___ ^....^-..ιο» μςτ,ρ ι,ΰμΕντ; εις την ί>— αρ
  όμόφωνον απόφασιν τής Διοικ. Έ-αναστ. Έ-ιτρο-ής.
  "Δποάαο'ίζοιιεν' καί Διατάσσομεν
  Χορηγίϊται έ-ί τού ΕΊοΐλθϋ ΙΙρουπολογισμο
  τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των 'Εσακερικών
  ΐίιον δέ Κεφάλαιον καί άρθρον εκ·
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Της έν τώ ύπ' άρτθ.144τΛς 8 Σεπτέμβριον 1912 ρ
  αποφάσεως -της Διοικούθης 'Κπανα··τατικης Έπιτροπης
  Άριθμ. άποφ. 176
  "II
  Έπιτροπή
  Λαμβάνουσα ύπ' ίψει τ' ανωτέρω καί θΐωροϋσα ότι όφεθνει νά
  ελθγ] άρωγός εις τοΰς έκ των σεισμών καταστραφέντας όμογ:-
  νείς ημών κατοίκους των Γανοχώρων τής Προ-οντίδος.
  Ίδοϋτα κα>' τό αρθρον 36 τοϋ ύπ' άρ'.θ. 737 Ν&μου περί Δη¬
  μοσίου Λογιστικοΰ.
  Άποφασ£ζει παμψη«ρ»1
  Έγκρίνει όπως διά Δ'α-άγματος ·>ορηγηθή επι το3 Ε'ιδιχ:2
  των έξίϊων ιής Άνωτέρϊς Διευθύνσεως τω
  911 Κάλ
  γ ής ρ
  Εσωτερικών τής χρήσίω; τοί 1911 καί υπό ίδιον Κεφάλαιον
  καί αρθρον εκταΑτος πίστωσις έκ δραχ. δέκα χιλιάδων (10000)
  «•δι'εΐσφο^άν τού έν Κρή-η Έλληνικού Δημοσίου υπέρ των
  σεισμοπαθών των Γανοχώρων».
  Άνατίθησι δί την εκτέλεσιν καί δημοσίευσιν τής παρούσης ε'ς
  τοΰς επί των Εσωτερικών καί Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόπους
  Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμίρίου 1912
  , ,„ . Ή Διο/ικοθσα Έ.παναο·τατ»ι«τι Έπιτροπτι
  ΑΝΤ. ΙΜΙΧΕΛΙΑΑΚΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΘΕΟΔ. ΛΐνΐΠΡΙΤΗΣ
  Ο Γραμματεύς
  Η. Χ. Μαοκαντωίακης
  "Οτι άκριβϊς άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τϊ) 8 Σεπτεμβρίου 1912.
  Ό Γραμματεύς τής Έπαναστατικής Διοικούστίς Έπιτροπης
  Π. Χ. Μαρκαντωνάκης
  Αριθ. Διατάγ. 107
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΑΕΤ^ ΤΟΥ ϊ7ΛΗιτΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψει τό αρθρον 31 § 5 τοϋ ύπ' αριθ. 111 Νο-
  μοθετΐκοϋ Δ'.ατάγματος «περί όργονισμθϋ τής Τηλεγραφικάς
  υπηρεσίας» τής 7 Σεπτεμίρίοο 1909, τό αρθρον ^XXX
  ί διατά<ί<ίοιιεν: Έ)αττοϋται κατά τ.εντ,ήκοντα (50) επί τοίς εκατόν τό είς τό Δημό- ' - .... ής 1911 Έν Χανίοις τή 8 Σεκτεμίρίοι» 1912. • < Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Δχονκούΰα Επαναατα ςικη 'Επιτροπ - : .' Α. ΜΙλΕΛΙΔΑΚΙΙΣ «., Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΪΡΟΣ - / - - «ΕΟ^. Λ1ΜΠΡΙΤΗΣ κα- Έπί- Έν Χανίοις τί) 8 Σεπ:εμ6ρίου 1912. Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως Ή Διοχκονόα Έπαναστατιχτι Έπ*τρο3χτι Α. ΜΙΧΕΛΙ4ΑΚΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΊ ΡΟΣ Θ. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
  ΕφΗΜΕΡΪΤ ΤΗΣ ΚΥΗΕΡΝΗΣΕΟΤ
  237
  Άριθ^Διατάγ. 106
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'-
  ΒΑΣΤΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίτυνΐον . ϊ
  ψ-όφιτυ.* ττϊς Έπαν«ΐϊτατ'κης των Κρητών Συνελεύσεως τό
  ίοθρον 26 τού όπ' αριθ. 389 Νόι/.ου, ■πτροτάτει των επι των
  Εσωτερικώ^ καί Οίκονομ,'.κών Διοικ,ούντων Επιτροπών.
  Αποφασίζομεν καί Διατάσσομεν
  'ΕγκρΝοΐΜν τίιν διά. τού υπ'άριθ. 11162 τοϋ 1912 <τυμ.- βολαίου τοϋ Σ·>υ.βολαΐ'γΐ)άοου Χχνίων'Ιωά. Βολβεαάχ.η γενο-
  ι/ί^ην αναγνώρισιν ώς τυνδ'κχ'θύχωχ εν τω δγ)λωθένη αετχλ-
  λοΰχω γώρω υπό τού Μάρκου Δηιηητρακάκιτ) εν τνί περι-
  οερεία Νεαπόλεως Μεραμβέλλου αεταίύ των θέ'τίων Κοπρά-
  ->%(, Σ'όπτ* Κι>',ν-η·,3ος Κα,λονέρου κχϊ Καταφέρη των
  Γεωρνίου Κ Κοικινχκ-ιη Δ'κηνόοου κχτοικου 'Κρακλείου
  καί Έμαανουνι'λ Καλιχτάκτι ί Ματτχιτα κχτοίκου Βουλια-
  γμέννις Μεραμβέλλου καί ΐτροσωρινώς Ήρακλε'ου.
  Είς τόν επι των Έσωτεοικών Διο·κο0ντ« Έπίτροπον άνα
  τίθεται ·?) έκτέλευις καί δημοσίευσις τοΰ παρόντος Διατά-
  Χανιά 8 Σεπτεμβρίου 1912
  "Η Έπαναστατικτι Διοικοϋσα Έπιτροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ.
  άγ. 140
  ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗ
  Έχοντε: ύπ' όψει τό ΰτΛ ν.θίν^λογίχν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  φιιμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως λλ'. τό
  άρθρον 3 έϊάφ. θ'. τοΰ ύζ' αριθ. 41·^ νόμου, χροτάσει τού έκί
  των Ο'ικονομικών Διοικοΰντος Έ-ιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καΐ διατά<ί(ίοιιεν Έπιτρέπομεν την άτελή εισχγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοϋ Μιχαήλ Γ. Μεταξα των κατωτέρω μηχανημάτων. Μιας π-τρεΧαιομηχανής όχτώ ίππων δυνάμεως πρός χοήσ-.ν τού ζαχαροπλαστείου τού μετά 20 λιαρδίόν λωρίων καί εκατόν (100) κοιλών ορυκτελαίου αυτής. Εις τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτε'λεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτεμβρίου 1912. Έν Όνόιιατν τοθ Βασιλέως Ή 'Κιπαναθταττ,νη Δτοικητικη 'Επιτροπτι Μ. Ρ- ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Άριμ. Πρωτ. 3527 » Διαταγ. 45 Ο ΕΠΙΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Εχοντες ύπ' δψει τα άρθρα 47 § 6'. τού ύπ' αριθ. 737 Νό¬ μου καί 179 αοϋ ύπ' αριθ. 413 τοιούτου. Αποφασίζομεν Η ϊιαχείρισις των έξόδων γραφικής υλης, φωτισμοΰ, καθα¬ ριότητος, ταχυδρομικών καί άλλων μικροδαπανών των τελω- ν&ίων, των ύποτελωνείων καί τελωνοσταθμαρχείων ώς καί ή δια- χείρισις των έξόδων θερμάνσεως των τελωνείων ένεργεΐται συμ¬ φώνως ταίς ϊιατάξεσι τού § 2 τοϋ άρθρου 47 6'. τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νομο». Ή προμήθεια τδν σχετικών ε'ιΐών καϊ ή μέριμνα τζΐζλ τϊ|ς προσηκούσης διαθέσεως αυτών άνατίθεται έν μέν τοις τελωνείοις είς τόν υπό τΐϋ προϊστααένου εκάστου τελωνείου διά ϊιαταγής τού όριί,όμενον έκ των ύπ' αυτόν ύπαλλήλων,έν ϊέ τοίς ΰποτελω- νείοις κο-ί τελωνοσταθμαρχείοις είς τους ύποτελώνας καί τελωνο- σταθμάρνας. Ή άνά μ9)να ϊαπάνη δέον νά μή ΰπερίαίνη δι^ εκάστην υπη¬ ρεσίαν τα κατωτέρω σημειούμενα ποσά. Α') Διά γραφικήν ύλην κλπ. Τελωνείον Χανίων έν τώ είς τόν Δήμον Χανίων χορηγουμένω ϊιάτήν συντήρησιν τρ·ών λαμπτήρων συστήιχΐτος Ι^ΙΙΧ ποσω χατά την ύπ' αριθ. 251 τοϋ 1910 απόφασιν τής 'Εκτελεστής Έπι- ................................. Δρ. 154 Τελωνείον Ηρακλείου................... » Τελωνείον Ρεθύμνηο.................... » Τ«λωνείον Ά,γίου Νικολάου.............. » Υποτελωνεΐον Σητείας.................. » Ίεραπέτρου................. » Κηστελλίου Κισσάμου.......... » Χερσονήσου.................. » Καλυίών.................... Σούϊας > Παλαιοχώρας............
  » Χώρας Σφακίων..........
  » Άγίας Γαλήνης..........
  » Ματάλλων...............
  » Πανόρμου...............
  » Σ.ΐσι ..................
  Τελωνοσταθμαρ-χεΐον έκαστον...........
  1 *') Διά θέρμανσιν
  Τελωνεΐα α'. τάξεως ϊι' Ιν Ιτος
  88
  30
  20
  15
  14
  8
  8
  5
  7
  5
  5
  4
  4
  5
  5
  2
  Δρ. 50
  » 26
  Τα τελωνεΐα οφείλουσι νά έφοϊιάζωΐι τα είς την περιφέρειαν
  των ιυλαχεΐα ίιά τΫ]ς άναγκαίας γραφικής ϋλης.
  Ήπαροϋσαϊιαταγή θέλει Ίσχύσειδιά τβ οικονομικόν 5τος 1912.
  Έν Χανίοις 13 Σεπτεμδρίου 1912.
  Ό επί των Οίκονομιικών Διοικών Έπίιροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  νΕκΓτον Τνπογραφείου