9158

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ διά μίαν άκόμη φοράν δτι μέ την μεγά¬
  λην πλειοψηφίαν τοϋ έλληντκοΰ λαοΰ ϊσταμαι παρά τό πλευ¬
  ρόν τής παρούσης Συνταγματικής Κυβερνήσεως την οποίαν θά ο-
  ποστηρΐζω μέ δλας μου τάς δυνάμεις μέχρις δτου διεξαχθοΰν έ-
  λευθεραΐ εκλογαί. Λ
  (Άπό την χθεσινήν ανακοίνωσιν τοΰ κ. Σκόμπυ).
  Ο|| ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΝλ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΎΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετοΣ α'. περιοδοσ β . αριθ. Α5
  ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Δκεμβρίου 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  έΧουν
  ΗΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΗΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΤΚΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤιΊΜ ΕΥΡΩΠΗ
  ής χ.
  'ΐπρο.
  δ
  υπό
  ιστο-
  » ή ό-
  >ν λι·
  ιατιω-ί
  (Ρησι·
  ιανών
  Γ
  τόν
  υ Λέ-
  ώνων
  ις ά-
  νιτ¬
  ρικό¬
  ν οη·
  ής ό¬
  ϊ/ στά·
  εταξϋί
  τ. Δι· ί
  ±σ>" ί· Ι
  ■άρτι- '
  όν, ί-
  τούτο
  όρων
  σεων
  / δια·
  »Οτον
  άντι-
  πκώί
  'δους
  ι ά τι*
  των
  χρ£·
  των
  οί»
  Καθ1 ήν στιγμήν αί υπό τόν βάρ¬
  βαρον ζυγόν χώραι τής Εύρώπης έ
  χούν σχεδόν άπελευθερωθή, είναι
  ενδιαφέρον νά διευκρινισθώσιν αί
  πολιτικαί καί κοινωνικαί τάσεις, αί
  έπικρατοϋσαι την στιγμήν ταύτην είς
  την Ευρώπην.
  Γενικώς παρατηρεΐται μ(σ συνολι
  κή έξαψις πνευμάτων καί των πά
  θών, Ιξαψις δμως πληρέστατα δεδι
  καιολογημένη άπό τόν βαρύν ζυγόν
  τάς φοβεράς καταστροφάς πρόσω
  πων καί πραγμάτων καΐ την φρικτήν
  έξαθλίωσιν των πάντων, τα όποΐα ό
  βάρβαρος έχθρός παντοθ έπροξένη-
  σεν. Έπίσης διαπιστοθται πσνταχοΰ
  δτι αί Ινοπλοι άνταρτικαΐ όμάδες αί
  οποίαι άντέστησαν μέ φρικτάς θυ¬
  σίας, άλλοθ επί τέσσερα, άλλβΰ επί
  τρία έ"τη, κατά τοθ βαρβάρου κατα-
  κτί)τοΟ, άρνουνται νά καταθέσουν
  τα δπλα, πρΐν ή μία τελική κάθαρσις
  επιτευχθή. Ούτω είς τό Βέλγιον καί
  την Γαλλίαν, οί όργανισμοί τής άντι
  στάσεως δέν εχουν άφωπλισθή άκό¬
  μη καί ζητοΰν την ένσωμάτωσΐν των
  είς τόν τακτικόν στρατόν τής χώρας
  "ίνα χρησιμεύση ώς πυρήν τοϋ έθνι-
  κοδ στρατοθ έκάστης χώρας.
  Έκτός τούτου, πανταχοθ είς τάς
  άπελευθερωθείσας χώρας παρατη-
  ρεΐται μΐα.έπιτακτική άξίωσις τής
  άμέσου καί αυστηράς τιμωρίας των
  όπωσδήποτε μετά τοθ έχθροθ συνερ-
  γασθέντων, δι' άνακρΐσεως καί δί-
  κης συνοπτικής, έφόσον ή έθνική συ·
  νεΐδησις είναι πλήρης κατατοπισμέ-
  νη διά τούς μεγάλους ένόχβυς τής
  πρθδοτικής συμπεριφορας," έκείνων
  οΐτινες έβοήθησαν τόν εχθρόν Βε
  βαίως κανείς δέν έχει την άπαΐτη-
  τησιν νά συλλαμβάνωνται άπό τόν
  δρόμον, νά ώδηγοΰνται είς τό δικα¬
  στήριον, καί νά έκτελοθνται παρά
  χρήμα, άλλά καί ουδείς εχει διάθε¬
  σιν νά βλέπη άναβαλλομενας καί
  μή πραγματοποιουμένας τάχιστα τάς
  συλλήψεις, νά βλέπη έπιβραδυνομέ-
  νας τάς άνακρίσεις, μή λαμβανού-
  οας χώραν δΐκας καί μέ έπακολου-
  θούσας (αυστηράς καί παραδειγ
  ματικάς τιμωρίας. Δέν είναι επιτε¬
  τραμμένον νά πνιγώμεθα είς δικονο-
  μικούς τύπους καί είς διατύπωσιν
  άρθρων. Ή έθνική συνείδησις ή ό-
  τιοΐα άντέστη μέ θυσίας φρικτάς
  κρός τόν κατακτητήν, αποτελεί νο¬
  μόν καί γνωρίζει ποία πράξις υπήρ¬
  ξε προδοτική,καί ποΐαν ποινήν πρέ-
  πει νά έπισύρτ). Ή βραδύτης είς
  την αυστηράν τιμωρίαν των κουΐσ¬
  λιγκ γεννδ ά/αβρασμόν είς την
  ψυχήν τοθ ,λαοΰ καί όδηγεΐ κατ' ευ¬
  θείαν είς την αύτοδικΐαν. Αί Κυβερ-
  νήσεις δέν δύνανται διά νόμων καί
  ξηρών προσταγμάτων νά προλάβωσι
  την αύτοδικΐαν. Πρέπει οί λαοί νά
  Ιδωσι τιμ«ρουμένους άμέσως καί
  αυστηρώς τούς προδότας, διά νά
  άποκτήσουν εμπιστοσύνην είς τάς
  Κυβερνήσεις των.
  "Αλλη έπιτακτική των άπελευθε-
  ρωθέντων λαών άξίωσις είναι ή ά-
  πομάκρυνσις έκ των δημοοΐων ύπη-
  ρεσιών καί έν γένει τής δημοσίας
  ζωης δλων έκείνων, οΐτινες κατά
  ΠΡΟ-ιΝ-Ι ΣΚΕΨ-ΙΣ
  Η ΑΜΟΠΜΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
  Ό πολυθρύλητος Τρωϊκός πόλεμος,
  τοϋ άρχαίου κόσμον τοϋ Όμηρου_ επα¬
  νελήφθη εδώ σέ κάποιο χωριο της ε¬
  παρχίας μας, άλλά μέ πολύ διαφορετι-
  κό τέλος, άπό τόν αρχαίον. Ηρχισε
  βεβαία άπό την άπαγωγήν τής ωραίας
  χωριατοπούλας Ελένης—τ' όνομα της
  νέας ήρωΐδος τό ΐβιο μέ τής Ιροιζηνι-
  «ος έκρίνης—δέν κατέληξε ομως καθο-
  •λου στήν καταστροφή τής ·νεα? ^Ο0,1.*
  ■άς, οίο'τε δεκαετής πόλεμος ίγινε, ου-
  τε στόν επίλογόν της εΐχε τίς παραπλα-
  νήσεις τον Όδυσσέως. Άν έξαιρεσΐΐ
  κανείς τάς περιπλανήσεις, μέ τον ενδό¬
  μυχον εκείνον πόθον, τό ψυχικό καοδι·
  τό παρελθόν συνειργάσθησαν μέ
  δικτατορικά καθεστώτα, τα όποΐα
  περιεψρόνησαν τάς ελευθερίας των
  λαών, έβασάνισετν τούς πολίτας καί
  εδημιούργησαν είς τόν Φασισμόν
  καί τόν ναζισμόν την αντίληψιν δτι
  ευκόλως δύνανται νά κυριαρχήσωσι
  των εύρωπαϊκών λαών καί νά έπι-
  βάλωσι τάς θελήσεις των
  Τέλ(·ς κανείς δέν δύναται νά ε¬
  μποδίση την ασυγκράτητον Κοινωνι¬
  κήν εξέλιξιν·, ή όποΐα άπαιτεΐ την κα
  ταδίκην τοθ προπολεμικοθ κόσμου,
  ό οποίος απεδείχθη διεφθαρμένος,
  παντοθ είς τάς Ιθυνούσας αύτοΰ τά-
  ξεις καΐ την εφαρμογήν κοινωνικοΰ
  συστήματος δικαιοτέρου καί αλλη¬
  λεγγύης.
  Οί λόγοι αύτοι είνε οί προκαλοΰν
  τες τα δυσάρεστα καΐ δυσοίωνο ση·
  μεΐα, τα όποΐα παρατηροΰνται είς
  δλας τάς άπελευθερωθεΐσας χώρας,
  ώς έν Γαλλία ή μή έπιδοκιμασία
  υπό τοθ ΈθνικοΟ Συμ3ουλΙου άντι-
  στάσεως, τοθ διαταχθέντος υπό τοϋ
  επί των Έσωτερικών ΎπουργοΟ ά-
  φοπλισμοθ καί τής διαλύσεως των
  πατριωτικών όμάδων, ή άπαίτησις
  των έπαρχιών έν Γαλλία τής άμέ-
  σου καί αυστηράς τιμωρίας των κου-
  ΐσλιγκ, ή σύλληψις των έργατών
  είς τα έν Βελγίω έργοστάσια Μπώμ
  —Μαρωάν, των διευθυντών των, ώς
  συνεργατώντών Γερμανών, ή σοβα¬
  ρά γένεσις έρίδων μεταξΰ έργατών
  καΐ έργοστασιαρχών είς Σαρλεροά
  καί Μίνς, ή έκ νέου έξαψις των πα¬
  θών είς Ισπανίαν καί αί πρόδρομοι
  νέου έμφυλίόυ πολέμου έν Ισπανία^
  συγκρούσεις μεταξύ άριστερών δημο
  κρατικών καί τής φάλλαγγος τοϋ
  Φράνκο, ή Είς την Ιταλίαν δημιουρ-
  γουμένη έπικίνδυνος κατάστασις άπό
  κοινωνικής απόψεως, καί, διατί νά
  μή ομολογήσωμεν, ή άνταρσία τής
  Μυτιλήνης, καΐ ή καθ" δλην την Έλ-
  λάδα παρατηρουμένη έξαψις των
  πνευμάτων.
  Εάν συντόμως καί αποφασιστι¬
  κώς δέν τιμωρηθοθν οί κουΐσλιγκ καί
  δέν άπομακρυνθοΰν τελείως άπό την
  δημοσίαν ζωήν οί μέ την δικτατορί¬
  αν συνεργασθέντες, δέν έξασφαλι-
  σθοθν δροι οίκονομικής καί κοινωνι-
  κης συμβιώσεως δικαιότεροι τοϋ πά
  ρελθόντος, όλόκληρος ή Εύρώπη συν-
  τομώτατα θά μεταβληθή είς μίαν έ-
  νιαίαν πυριτιδαποθήκην, άν δέν έχη
  ήδη μεταβληθή, καί νέα έρείπια θά
  συσσωρευθοθν επί έκείνων, τα όποΐα
  ό πόλεμος καί ή βαρβαρότης τού έχ-
  θροΰ εδημιούργησαν.
  Ή χώρα μας ουδόλως είναι άπηλ·
  λ,αγμένη άπό ένα τοιοθτον κίνδυνον,
  καί μόνον ή σωφροσύνη δλων, ή είλι-
  κρίνεια δλων, ή αύστηρά καί άμεσος
  τιμωρία των προδοτών καίή έντελής
  άπομάκρυνσις άπό τής δημοσίας ζω·
  ής πάντων των δικτατορικών, θά ε¬
  ξασφαλίση μίαν εξέλιξιν σχετικώς ό
  μαλήν καί ήρεμον καί μίαν ατμό¬
  σφαιραν κατευνασμοϋ των παθών
  διά την έπεΐγουσαν άνοικοδόμησιν.
  Ο.Β.Ιϋ.ά.
  οκτύπι, τάς άμφιβόλους αίσθηματολογί-
  ας, όλων των ήρώων τοΰ εΐδους αύτοϋ,
  στήν αστυνομίαν, στά άνακριτικά γρα-
  φεΐα, στά δικαστήρια, δέν εχρι νά γρά
  ΨΤΙ καί νά πή, αλλο.
  Δυστυχώς δέν ύπάρχει "Ομηρος σήμε¬
  ρον γιά νά στιχοπλοκήση καί συρράψτι
  την νέα συγκλονιστική, άλλά καί ευθυ-
  μη άπό την άλλην πλευρά, νέα Ίλιάδα
  στό πλαίσιο των άντΐΛροσώπων τής Θε
  μιδος.
  Στόν άνακριτήν.
  —Πώς λέγεσαι μικροϋλα;
  —Ελένη.
  —Τό επίθετον σου;
  — Παπαδάκη.
  —Πόσων χρόνων εΤσαι.
  —Δέκα Ιπτά.
  —Δέκαέπτά Μαΐους στοογγνλούς.
  Στρογγνλοί καί βεβαιοί την
  τή δίδει ή ραφή τοΰ ττήθους της, δπου
  προβάλλουν δύο στργγυλές άποφύσεις,
  σάν τό όλθστρόγγιλο πρόσωπό της
  φεγγάρι πανσέληνο.— Ξέρετε πολύ κα-
  λά πώς δ ποιητής τή Ίλιάδος δέν μας
  έ'δωσε πουθενά τή π^ιγραφή τής ήρω-
  ΐδος τού. Κι' αύτό μόνο τό κάνει γιά
  νά έξάψη την φανταίαν. Μόνον του¬
  το λέγει, πώς κάποτ στήν διάρκειαν
  τοΰ φοβεροΰ πολέμου, έπρόβαλλεν άπό
  τα τείχη τής Τροίας κα την καμάρω-
  σαν οί ήγεμόνες των χαιών. Στή θε α
  της έρρίγησαν καί κύμιτα άνεκψράστον
  ήδονής εσκορπίσθησαν στά αίμουδια-
  σμένα μέλη τοϋ σώμαΐός των.
  Έκάθησε ό Μενέλαος στήν άκτήν.
  Έκεΐ έννοιωσε μιά ιπανάστασι στήν
  ψυχή τού άνν,ψώνουσί τόν νοϋν τον, έ-
  νισχύουσα τούς παλμούς τής καρδίας
  τού καί φέρουσα στό ιέσον τής σελη-
  νοφεγγοΰς νύκτας τή» φαντασίαν τον
  στά περασμένα.
  Έχάϊδεψε τή γενειβα τού ό άνακρι-
  τής, σάν ειδε την ώράαν Ελένη, κι'
  εΐπε, γιά μιά τέτοια ιυναΐκα άξιξε νά
  γίνη πόλεμος. Τό ΐδι< έπανέλαβον οί βλάμηδες στήν αύλήν οάν εΐδαν την ωραίαν Ελένη τοΰ χωςοϋ νά έμφανίζε- ται άγέρωχη καί ύπε^φανη. Μενέλα¬ ος δέν ύπάρχει, γιά τλ> λόγο πώς ή ή-
  ρωΐς δέν ήτο παντρεμίνη. Ύπάρχει ό
  αδελφάς της, οί γονεΐ| της.
  —Σέ κυνηγοΰσε; λέ·ίι ό άνακριτής.
  —Οΰτε στό πηγάδι δέν έτολμοΰσα
  νά πάγω, μ' έλεγε θάμέ κλέψη καί
  τό εκανε. '
  -Λέν άντιστάθηκες:
  -Άντιστάθηκα δσ»ν ήμποροΰσα,
  άλλά δέν ήτο μύνος, (Ιχε παρέσ.
  Οί συνεργοί κρατοϋίται στό τμήμα
  μέ τόν νέον Πάριν, ύπιρήφανοι, σιωπη
  λοί, διά τό κατόρθωμο τους.
  Ή Ελένη τοΰ χώρον δέν ήτο τόσο
  άγαθή καί ύποτακτική όπως έκείνη τής
  Σπάρτης. Στ' ιΐύλίχκκίτΌΰ οάη.ιατός της
  έτρεχεν αίμα Κρητικί κι' ανέπτυξεν
  αυτοστιγμεί μέ θτίρρο' καί άποφασιο·τι-
  κότητα Μαρίας Δασκαλογιάννη τοΰ
  1771. Ή άνομος βίατών πολλών ενί¬
  κησεν.
  Ή συνέχεια στήν δικαστική όθώνη.
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  Κ. Α.
  Η ΑΓΓίΙΙΙίΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΒϋΒΙ Ι»> Ιίθϊί
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουρνείου Άεροπορίας γιά
  τίς ?ντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γεομανίας
  ΟΠΛΑ ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ©ΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
  Υπό τοθ κ.
  τής Γερμανίας.
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ·
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  Πρίν προχωρήσωμε οτή δεύτερη καΐ
  έντατικώτερη φάσι τού έργου των
  Βρεττανικών βομδαρδιστΐκών πρέπει
  νά αναφέρωμεν την σπουδαιότατη έρ-
  γασϊα τής τοποδετήσεως ναρκών σέ
  έχσρικά νερά. Είς τίς όρχές τοϋ 1942
  τίς νάρκες τίς τοποσετοΰοαν, δλες
  σχεδόν, τα άεροπλάνα Χάμντεν. Άλλά
  τώρσ καί δλλα, πιό βαρεία άεροπλάνα,
  σπείρουν τα άόρατα κα! δανατηφόρα
  αύτα δπλα. Τό 6αρύ δομβαρδιστικό,
  αυγκρινόμενο, μέ τα Χάμντεν, έχει τό
  πλεονέκτημα πού σέ μιά έξοδο τοπο-
  3ετεί πολύ περισσάτερες νάρκες. Ή
  τοποσέτησις ναρκών γίνεται ταυτοχρό¬
  νως σέ σημεΤα άπό τό Μπορντώ, στόν
  νότο, γύρω άπό τίς άκτές τής ΓαλλΙας,
  τοϋ Βελγίου, "Ολλανδίας καί Γερμανίας,
  ώς τό Ντανσιγκ στήν Βαλτική. 'Απ'
  την 1η 'ίανουαρίου 1942, ώς τό τέλος
  τοϋ Μαΐου τοποδετήσηκαν τόσες νάρ¬
  κες δσες εϊχαν τοποδετηδεΤ σ' δλο
  τα διάστημα άπό τόν 'ΑπρΙλιο τοϋ 1940
  ώς την 31 Δεκεμβριού 1941. Ή τοπο-
  δετησις ναρκών άπό άεροπλάνα είναι
  μιά άπό τίς πιό σιωπηλές έπιχειρήσεις
  τής Διοικήσεως βομβαρδιστικών, άλλά
  καΐ τίς πιό άποτελεσματικές. Νά πώς
  τόν περιγράφει ένας αύτόπτης μάρτυς.
  «'Απογειώνεστε τό βράδυ, μόλΐς άρ-
  χΐξει νά σκοτεινιάζει, καΐ περνάτε επά¬
  νω άπό τίς άκτές τής άνατολικής Αγ¬
  γλίας, άνάμεσα άπό σύννεφα, ώς πού
  όταν φδάσετε σέ μεγάλο ϋψος ό ού-
  ρανός είναι καδαρός καΐ τό φός κα-
  λύτερο, όδηγεΤτε μέ την, πυξίδα, καΐ δ·
  ταν ό παρατηρητής κάδε τόσο έξελέγ-
  χει την πορεία μέ τίς πληροφορΐες πού
  τοϋ δίνει ό άσυρματιστής Όταν δια-
  τρέξετε την μισή άπόσταση πρός τόν
  στόχο άρχίζει νά νυκτώνη' δλα είναι
  ήσυχα όταν έξαφνα ό πυροβολητής
  τής ούράς λέγει άπό τό τηλέφωνο ότι
  βλέπει φώς πρός τα δεξιά μας. Είναι
  προβολέας ποϋ φέγγει μέοα άπό τα
  σύννεφα πράγμα πού μάς λέει ότι πλη-
  σιάζωμε την έχδρική άκτή. Καί τό φύς
  αύτό έρχεται ή άπόπλοϊο τής άντιαε-
  ροπορικής δμυνας ή άπό προδολέα ε¬
  πάνω σέ νησάκι ή καί άπό την άκ τή
  Σέ λίγο άρχΐζετε νά βλέπετε καΐ δλ¬
  λα φώτα όλόκληρη σειρά. ΠολλοΙ άε·
  ροπόροιπού έχουν συνηδίσει πιά τα
  μέρη σύτά, άπ' τα φώτα ξαΐρουν ακρι¬
  βώς πού βρίσκονται. Άλλά τΐποτε δέν
  άφίνεται στήν τύχη.
  ΣυνεχΙζεται
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΠΩΣ ΟΡΙΣΘΗΣΗΜ ΤΕΛΙΚΩΣ
  ΗΙΣΥΓ,ΤΗΞΕΙΣΔΗΜ. ΥΠΗΛΛΗΛΩΜ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΝ
  Ηρακλειον Κυριακή10Λ)βρίου 1944
  Ο
  ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΕ
  στε λοιπόν δύο μόλις μήνας με¬
  τά την άπαλλαγήν της άπό
  τούς Γερμανούς ή Ελλάς καί οί Έλ
  ληνες δέχονται καΐ νέαν επίθεσιν ά¬
  πό τούς κομμουνιστάς καί τούς συν
  αυτοίς. Τα στρατίύματα των κουμ
  μουνιστών, λέγουν αί πληροφορίαι,
  συγκεντρώνονται άπό τάς επαρχίας
  είς την πρωτεύουσαν καί είσελά-
  σαντα ειδή είς τάς Αθήνας κατα-
  λαμβάνουν ?να πρός £να τα διάφο-
  ρα κτίρια. Οί Έλληνες δπως ήτο
  επόμενον άμύνοντοα άκόμη μίαν
  φοράν τοϋ πατρίθα έδάφους βοη-
  θουμενοι άπό τούς συμμάχους των
  "Αγγλους, καί ώς (ελπίζομεν, αυ¬
  τήν την φοράν ή άμυνα θά είναι
  ποτελεσματική. 'Κν τώ μεταξϋ
  υπό τ
  συνελήφθησαν ύττόίών άμυνομένων
  Έλλήνων είς την πλατείαν τοϋ
  Συντάγματος πέντ^ Βοΰλγαροι ά
  ξιωματικοί ήγήτορ*;ς των έως έκεΐ
  «προελασάντων» κομουνιστών καί
  είς Γερμανός λοχαγός ό οποίος έ-
  φοδιασμένος μέ ατομικόν δλμον έ'-
  βαλεν εναντίον τβν Έλληνικών
  στρατευμάτων έκ τής όδοΰ Πατησί-
  ών. Τί νά προσθέσωμεν ημείς σέ
  δλα ταυτα. Τίποτβ άλλο έκτός ά¬
  πό τό δτι καΐ αυτήν την φοράν ή
  νίκη θά είναι δική μας. Έθνος τό
  οποίον δέν κατ—ρβωσαν νά έξαφα-
  νίσουν δύο αύτοκ£ατορ(αι δέν εΤ-
  ναι δυνατόν νά υποκύψη είς εκατόν
  ά-άτριδας άναρχικοθς.
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΒΑαεΕΔΙ ίΟΓ «. ΤΣΟΡΤΕΙΑ
  Είς τάς προχθεσινάς τού δηλώσεις
  ενώπιον τίΐς Βουλής των κοινο
  τήτων 6 Πρωθυποιΐργός τής Αγγλί¬
  ας κ. Τσώρτσιλ *ι>ε μεταξύ άλλων
  ί
  ι
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκεμβριος.—Ή άπόφα
  σις τοϋ'ΥπουργεΙου των Οίκονομικών
  διά τάς συντάξεις όρίζει τα κάτωθι
  Μέχρι 1000 δρα>'! τα 80 ο)ο επί τώ
  4000 ήτοι δραχ 3200, διά τούς λαμ
  βάνοντας άπό 1001—2000, 90 ο)ο ή
  τοι 3600. άπό 2001—3000 δρχ. 4000
  άπό 3001—4000 δρχ. 4400 άπό 400
  —5000 4800 άπό 5001—6000 5200
  άπό 6001—7000 καΐ άνω 6000: Επ
  πλέον οί έκ τούτων συνιαξιοδοτη
  θέντες λόγω φυματιώσεως θά λαμ
  βάνουν έπίδομα φυματικοΰ ίσον
  πρός τα 30 ο)ο τής βάσεως, ήτο
  δραχμάς 1400 μηνιαίως.
  Ή έν λόγω ρύθμισις είναι προσω-
  . ι
  ρινή μέχρις δτου
  μογή αναλόγως
  γίνη ώναπροσαρ-
  πρός τό άκριβές
  ποσόν τής βασικής συντάξεως των
  συνταξίμων έτών,
  Ή έπιτροπή ή καταρτίσοτσα την
  είσηγητικήν έκθεσιν ρυνιστά δπως
  ευθύς μόλις έπιτρέψουν αί περι-
  στάσεις δοθή καί έπίδομα πολυε¬
  τούς υπηρεσίας κοί γίνη καί μέγα-
  λύτερος διαφορισμός των άποδοχΰν
  αναλόγως τοΰ βαθμοϋ παραλλήλως
  πρός την αύξησιν τοϋ βασικοθ έπι-
  πέδου τοϋ μισθοΰ.
  Ή έπιτροπή συνιστά δπως ληφθή
  είδική μέριμνα διά τόν ίματισμόν
  των Δημοσίων ΰπαλλήλων. Έπίσης
  δπως καταβάλλεται ύπ' αυτών μει-
  ωμένον τό ενοίκιον, ό φωτισμός, τό
  φωταέριον καί γενικώς τα εξοδα κι¬
  νήσεως.
  Τό μισθολόγιον εΤναι απηλλαγμέ¬
  νον πάσης κρατήσεως. Διά τάς ε¬
  παρχίας ωρίσθη λόγω τοΰ χαμη-
  λοτέρου τιμαρίθμου 10 ο)ο ολιγώ¬
  τερον.
  Την δλην εργασίαν τής μισθολο-
  γικής κατατάξεως έξεπόνησε τριμε-
  λής έπιτροπή έκ των κ. κ. Κανέλ-
  λη Διευθυντού Γενικοϋ Λογιστηρίου,
  Άγαπηαδη ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπι¬
  στημίου καΐ Άθανασιάδη άξιωματι-
  κίΰ τοΰ Πολεμικοϋ Ναυτικοϋ.
  <αί τα εξής αναφορικώς μέ την έν Ελλάδι κατάστασιν. Οί όπαδοί τοϋ ΕΑΜ χρησιμοποιοϋν τα δπλα καί τα πολυβόλα μέ τα όποΐα τούς έ- ψοδιάσαμίν, διά νά πολεμήσουν τούς Γερμανούς, 'ινα διά των δ- πλων έπιβάλουν την κομμοονιστική δικτατορίαν είς τήν'Ελλάδα». Σπεύ¬ δομεν νά γράψωμεν άκόμη μίαν φο¬ ράν δτι αύτά τα λέγει ό μεγαλύ- τερος άνήρτής συγχρόνου παγκοσμί ου έποχής πρωθυπουργός τής Με- γάλης Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ κσΐ δχι ημείς. "Εάν κατόπιν τούτου ή ά πογευματινή συνάδελφος «'Ελευθέ ρα Κρήτη» δέν σπεύσει νά χαρα¬ κτηρίση καί τόν κ. Τσώρτσιλ ώς όρ¬ γανον τοθ. .. Γκαΐμπελς δέν θά £Ϊ ναι άξία έαυτής! Αναμένομεν! ΕΤΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ κ. λ. π. Ένώ είς την Στρατιωτικήν Διοίκη¬ σιν ή βενζίνη σπανίζει επί μάλλον καί μάλλον έξακολουθυΰν νά πε- ριτρέχουν τάς όδούς τής πόλεως δεκάδες μοτοσυκλετών οί άναβάτσι των οποίων, ώς έκ τής νεαρδς ή- λικίσς των καΐ τής ελλείψεως στρα¬ τιωτικών σημάτων προκύπτει, δτι δέν είναι στρατιωτικοί άγγελιοφό- ροι έν ϋπηρεσία. Οί... άσυγκράτη- τοι αύτοι μοτοσυκλετοκέντσυροι ά- ποτελοθν μετά τούς άσκόπως πυ- ροβολοϋντας τόν ύπ' αριθ. 2 δημό- πον κίνδυνον εναντίον των άνυπό- πτων διαβατών. Παρακαλουνται ου- νεπώς οί άρμόδιοι νά συλλάβουν τούς νεαρούς αύτούς άπό τό ώτί- ον νά τούς άφαιρέσουν τάς μοτο· συκλέτας καί νά τούς υποχρεωθούν νά κάνουν μίαν ολιγότερον θορυβο- ποίον καί περισσότερον παραγωγι- κήν εργασίαν! Καί τουτο πρίν ή ό λαός συνεχίση νά τραγουδή επί τή έμφανίσει των τό γνωστόν 61- στοιχον τού αειμνήστου Διαλλινομι- χάλη: «'Έτσι τό φέραν οί καιροί ε¬ πάνω στό σαμάρι κ. τ. λ.» Η ΕΚΔΟΣΙΝ ΜΗΣ Ένεκεν τεχνικής βλάβης ή «ΝΙΚΗ» ?>έν εξεδόθη Παραοκευή καί χθές
  ιΣάββατον.
  ς τρ·
  ΪΓ'
  •'ί
  δ·
  7Τά-
  ΙΤΓΟ
  9θς
  ϊτηρ
  'θμα
  "Λδή
  Με
  τό
  τυν
  ϊνή
  ΐοι-
  οώ-
  ος.
  '—ί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κυριακή 10 Δεκεμβριού 1044
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ
  Κατ' έπισήμους πληροφορίας Κυ¬
  βερνητικάς άντιπρόσωπος των Νο·
  μών Ηρακλείου καί Λασηθίου διω¬
  ρίσθη ό κ. Έμμ. Πσπαδογιάννης.
  ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ
  ΣΧΟΛΗΣ
  Πρός εξυπηρέτησιν των μή ύποχρέ-
  ών λόγω ήλικίας διά την δημοτικήν
  εκπαίδευσιν παίδων ώς καί των ά-
  ναλφαβήτων τοιούτων, αποφάσει
  τού ΈπαρχιακοΟ Συμβουλίου τοθ
  ΈθνικοΟ ΌργανισμοΟ Χριστιανικήν
  Αλληλεγγύης (Ε. Ο. Χ. Α ) τής Ίε-
  ράς Μητροπόλεως Κρήτης έπσνιδρύ-
  ετσι ή Νυκτερινή Σχολή Ηρακλεί¬
  ου των Διδασκάλων κ. κ. Κ. Λεμ¬
  πιδάκη καί
  Προσκόπων
  Δ ΣτερεοΟ άρχηγών
  προσφερθέντων ευγε¬
  νώς δπως διδάσκωσι έν αύτη Αί
  εγγραφαί άρχονται είς τό Στ.' Δη·
  μοτικόν σχολείον Ηρακλείου αθ
  ριον Δευτέραν 11
  στην 6—8 μ. μ.
  ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  τρέχ. κοθ" έκά-
  ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Σήμερον καί περί ώραν 10—12 π.
  μ. καλοΰνται άπαντα τα μέλη τοθ
  συλλόγου άντιπροσώπων Έμπορίου
  καί Βιομηχανίας είς την αίθουσαν
  τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίου πρός εκλογήν νέας
  Διοικήσεως.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Σύλλογος Άμπελοκτημόνων
  καλεϊ τα μέλη τού είς Γενικήν Συνέ¬
  λευσιν σήμερον Κυριακήν 10 τρέχον¬
  τος καί ωρα 10 π. μ. είς τό Γυμνά-
  σιον Ηρακλείου (Βαλτέ—Τζαμί).
  Ή προσωρινή έπιτροπή
  Άρ. Μιχελιδάκης, Ζ. Ίερωνυμάκης,
  Κ. Άναστασόπουλος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Οί Έργάτες τής πόλεώς μας άνα-
  γνωρίζοντες τάς Οικονομικάς Συν¬
  θήκας καί την άνάγκη τής οικονομι¬
  κάς σταθεροποιήσεως τής χώρας μας
  παραλλήλως ^θέλοντες νά συμβάλ-
  λουν μέ δλας τους τάς δυνάμεις είς
  το έργον τής ^Συμμαχικής στρατιω-
  τικής άποστολής τόσον διά την είς
  τρόφιμα ενίσχυσιν δσον καί διά νά
  διευκολΰνουν ολόκληρον πληθυσμόν
  τής Νήσου μας καί γενικά τάς προ¬
  σπαθείας διά την απελευθέρωσιν των
  άδελφων μα^- Χανιωτ&ν, απεφάσι¬
  σαν πρός χάριν καί μόνον των ανω¬
  τέρων ύψηλών σκοπών καί προσε¬
  φέρθησαν νά έργασθοϋν μέ πολύ
  μειωμένα ήμερομίσθια είς την Άγγλι
  κήν Υπηρεσίαν.
  Δέν πρέπει δμως αύτη ή προσφορά
  νά μειώση τάς τιμάς των ήμερομι-
  σθίων τής ελευθέρας άγορδς καθώς
  καί τάς λοιπάς προσωρινάς συμβά-
  σεις καθ' δτι άναγνωρίζεται δτι τα
  ήμερομίσθια πού καθωρίσθησαν ά¬
  πό τό Έργατ. Κέντρο είναι λογικά
  καί κατά συνέπειαν πρέπει νά ττα-
  ραμεΐνουν έψ' δσον δέν μειοΰται ό
  τιμάριθμος τής ζωής.
  Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  Στρατηγός Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΤΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης
  κ. Ν. Παπαδάκης κατόιτιν έξουσιο-
  δοτήσεως συνέστησε τρία έκτακτα
  στρατοδικεΐα είς έκαστον των νο-
  μών Ηρακλείου—Ρεθύμνης καί Χα¬
  νίων. "Εδρας αυτών ώρισεν τοθ μέν
  Στρατοδικείου Ηρακλείου την πό¬
  λιν Ηρακλείου, τοΰ δέ της Ρεθύ¬
  μνης την όμώ'νυμον πόλιν. Ή £δρα
  τοΰ 2τρατσδικείου τοθ νομοΰ Χανί¬
  ων θέλει ορισθή δι' ετέρας αποφά¬
  σεως. Ή έδαφική άρμοδιότης τοϋ
  Στρατοδικείου Ηρακλείου έκτείνεται
  επί των Νομών Ηρακλείου καί Λα¬
  σηθίου, τοΰ δέ τής Ρεθύμνης επί τοΰ
  όμωνύμου νομοΰ. Τόπος συνεδριά¬
  σεως όρίζεται ή α'ίθουσα των συνε-
  δριάσεων τοΰ Πρωτοδικείου τής 8-
  δρας των Στρατοδικείον Ηρακλείου
  καί Ρεθμνης.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Έξακολουθεϊ ή διανομή είς τόν
  πληθυσμόν τής πόλεώς μας μέσω
  παντοπωλών κσί δυνάμει τοΰ ύπ'
  αριθμόν 15 κουπονίου των άτομικών
  δελτϊων Δ. Ε. Σ. των κάτωθι εί-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  <Η Διοίκηση τοϋ ΈργατΙληλικοΟ έντρου Νομοϋ Ηρακλείου άνακοι- ότι οί έργάτες στό σύνολό τους άναγνωρίζοντας την προσπάθειαν πούκαταβάλλεται άπ' τούς συμμά- χους μας τοσο δια τον έφοδιασμόν μας οέ τρόφιμαδσο καί στή γρηγο- ρότερη άπελευθέρωση των Χανίων προσβφέρβησαν νά δουλέψουνε μέ ένθουσιβσμό καί μέ έπίγνωσι τοΰ κωθήκοντος γιά τούς παραπάνω σκο- πούς μέ πολύ μειωμένα μεροκάμα- τα, άκόμα καί οωρεάν θά δουλεύα- νε οί έργάτες άν τό καθήκον πρός τό σύνολον τό Ιζητοϋσε καί τό ζη¬ τήση. Κι' αύτό νά έ'χουν πάντβτε ύπ' όψει οί σύμμαχοι κι' οί άρχές μα σαν γνώμονα στίς σχέσεις τους μέ τούς έργάτες καί νά άποφεύγουνε άνθρώπους των παρασκηνίων οί ό- ποϊοι δπως πάντοτε έπιβουλεΰονται τό μεροκάματο τοΰ Έργάτη ποΰ κι- νηθήκανε παρασκηνιακα καί ύποδεί- ξανε αύτά τα μεροκάματα. Τούς τονίζομεν δμως τούς άνθρώ πους αύτούς νά παϋσουν τίς παρα σκηνιακές τους άντεργατικές ένέρ- γειες, οί έργάτες ξέρουν ποιό είναι τό καθήκον ξέρουν καί άναγνωρί- ζουν τάς πρός τό σύνολον ύποχρεώ σεις τους, ξέρουν δμως καί τα δι καιώματά τους καΐ τό τρόπον νά τα διεκδικήσουν. Κι' αύτό οί Σκοτεινοί άνθρωποι των παρασκηνίων νά τόχουνε ύπ' δψει τους οί Σύμμαχοι ήλθαν σέ ά- πευθεία συνενόηση μαζύ μας γιά κάθε πού άφορά τα έργατικά ζητή- ματα, μεΐναμε άπόλυτα σύμφωνοι σ' δλα καί έτσι καθένας πού θά ·ε- λήση νά συνεχίση τίς παρασκηνια- κές τουένέργειες θά βρεθή άντιμέ- τωπος μέ όλόκληρη την εργατικήν τάζη τοΰ ΝομοΟ μας. Ό πρόεδρος Ό Γ· Γραμματεύς Στρ. Πβργαλίδης Α. Σταυρουλάκης ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΙΤΗΡΑ Ώς έγνώριοεν ό Άρχηγός τής ΠΡΩΪΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ 12.000 άεροπλάνα θομβαρδίζουν την Γερμανίαν ΕΛΛΑΣ: Αί μαχαι έξηκολούθησαν καί κατά την χθεσινήν ημέραν. Τό ανακοινωθέν τοΰ στρατηγοΰ Σκόμπυ άναφέρει τα εξής: Βρεττσνικαί Δυνάμεις καί Δυνά¬ μεις το§ τακτικοΰ Έλληνικοΰ Στρα ΐοΰ εσημείωσαν σταθεράν πρόοδον είς τάς περισσοτέρας περιφερείας. Είς τινάς περιπτώσεις άντιμετωπί- σθη ίσχυρά άντίστασις έκ μέρους των στασιαστών οί όποΐοι κατέλα¬ βον θέσεις ιίς πρώην γερμανικά ό χυρά καί καλοκτισμένας οικίας. Είς ωρισμένας τοποθεσίσς εγένετο χρήσις πυροβολικοΰ, άρμάτων μά- χης καί άεροπλάνων διά την διάλυ¬ σιν των στασιαστών. "Εν Βρεττανικόν άντιτορπιλλικόν καί δύο δλλα μικρότερα σκάφη τοΰ στόλου ήνοιξαν πΰρ εναντίον όχυ· ρών τοθ ΕΛΑΣ είς τόν Πειραια. Κατά την ανταλλαγήν πυρών είς τό ναυτικόν άρχηγεΐον τοθ Πειραι¬ ώς, Βρεττανοί πεζοναθται απεβιβά¬ σθησαν καΐ έξεκαθάρισαν την περι¬ οχήν δπου ήσαν περιχαρακωμένοι οί στασιασταί. Ή διεξαγωγή των μαχών κατέστη οζ τό έργον τής Συμμαχικής βοη θείας είς τρόφιμα καί άλλο υλικόν σοβαρώτατον. Αί Αθήναι ϋποφέ-! ρουν άντιμετωπίζουσαι σοβαράν έ- πισιτιστικήν κατάστασιν. Έν τού¬ τοις, εδήλωσε ό στρατηγός Σκόμπυ, δτι είς τάς άπελευθερωθείσας περιο χας των Αθηνών θά συσταθοΰν συσσίτια ·ιά την ανακούφισιν τοΰ πάσχοντος πληθυσμοθ. Ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου εδήλωσεν δτι τα ελευθέρα Δημοκρα- τικά πβλιτεύματα έχουν Εθνικόν στρατόν καΐ ούχι (διωτικά στρατΐό ματβ. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνην τού πρός τούς Βρεττανούς καί ετόνι¬ σεν διά μίαν άκόμη φοράν δτι θά πατάξη τήυ άκρον αριστεράν ή ό- πβία ηθέλησε νά καταλάβη την ε¬ ξουσίαν πραξικοπηματικώς. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Άμερικα- νικαί Δυνάμεις τής 3ης στρατιάς ε¬ σημείωσαν καί νέας προόδους πέ¬ ραν τοϋ λεκανοπεδίου τοΰ Σάαρ, άλλαι Συμμαχικαί Δυνάμεις προή- λασαν επί τής άριστερδς δχθης τοΰ ποταμοΰ. Άμερικανικαί Δυνάμεις διεξάγουν οκληρούς αγώνας είς την περιοχήν τοΰ Σάαρ—γκεμίν δπου τα δύο Συμ μαχικά προγίφυρώματα συνηνώθη- σαν μβταξύ τοΰ Σααρλάουτερν καΐ Σααργκεμιν καί άπέχουν ολιγώτε¬ ρον των 6 χιλιόμετρον τοΰ Σααρ- ί μπρύκεν. Βριττβνικαΐ άεροπορικαί δυνάμεις έβομΡάρδισαν την Κολωνίαν. Κατά τ«ς παρελθούσας 72 ώρας 12ΟΰΟ ά- βροπλάνα έβομβάρδιζαν την Γερ¬ μανίαν . ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Οί Ρώσοι έσημείω- σαν νέας προόδους είς την λίμνην Μπάλατον καί μεταξύ των ποτα- μθν Δουνάβεως καί Δράβου. "Αλλαι Ρωσικαί δυνάμεις προελαύνουσαι πρός την Αύστριακήν μεθόριον άπέ- ι ,, χούν άπ' αυτής ολιγώτερον των 60 ' " / χιλιομέτρων. Έξ άλλης κατευθύν- 'ί<71 σΐως Ρωσσικαί φάλαγγες προϊλαύ- νουσαι κατέλαβον την πόλιν Μπάξ. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑ. - Δυνάμει τού Τΐτο κατέλαβον τό τελευταΐοί Γα οχυρόν τϋν Γερμανών Κνίν. Κνύ '^ΔΛΙΑ.—Ή 8η στρατιά συνεχΙ- 'ια» τ< ζουσα την προέλασίν της εκείθεν Ραβένας κατέλαβε τό Μετσάρο επί τής όδοΟ πρός την Φεράρα. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.-Το ανακοινω¬ θέν τοθ Ναυάρχβυ Νΐμιτς αγγέλλει την βυθισιν 6 Ίαπωνικών μεταγωγ!- κων καί 7 άντιτορπιλλικών είς την ^ περιοχήν των Φιλιππίνων. ΤφΟνεϋ- "; θησαν 4000 Ίάπωνες καί κατερρί- φθησαν 62 Ίαπωνικά άεροπλάνα. Συμμαχικής άηοστολής βοηθειών διά την Κρήτην, είς τόν Στρατιωτι¬ κόν Διοικητήν Ηρακλείου κ. Νάθε- ναν, έντός των ημερών άφικνοΰνται άλευρα καί τρόφιμα διό την κάλυ¬ ψιν των άναγκών τοΰ πληθυσμοΰ. Κατόπιν τούτου ή Στρατ. Διοίκησις προσκαλεΐ άπαντας τούς καχέχον- τας αιτηρά, νά διαθέσουν δλα τα άποθέματά των διά την σποράν έξυ- πηρίτοΰντες ούτω την εθνικήν καΐ τοό τόπου οίκονομίαν. Τοιαύτη είναι άλλως τε ναίή υπό- δειξις Άρχηγοΰ τής Μ. Σ,. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Ό Σύνδεσμος Ίεροψαλτών Ν. Η¬ ρακλείου καλεΐ τα μέλη αύτοϋ είς Γενικήν Συνέλευσιν σήμερον Κυρι ακήν καί ώραν 2.30' μ. μ. είς τόν αιτια τής παρούσης καταστάσεως είς τή υ Ελλάδα. Ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος κ. Γ. Παπανδρέου προέβη την με¬ σημβρίαν τής χθές είς βαρυσημάν¬ τους δηλώσεις έιτί τής δημιουργηθεί¬ σης καταστάσεως: Ό κ. Παπανδρέου είπεν: Ή παραίτηοις των ύπουργών τής άριοτεράς υπήρξε ή άφορμή τη"ς πα¬ ρούσης καταστάσεως καΐ ύπάρχουν πρός τουτο πλήρεις άποδείξεις. Ό ΕΛΑΣ άρνεΐται νά εξαρτηθή άπό την Κυβέρνησιν καί τόν Στρα¬ τηγόν Σκόμπυ. Ό ΕΛΑΣ θέλει νά είναι στρβτός σήκοντα έλεγχον. Είς την στέγην των γραφείων τοΰ ΚομμουνιστικοΟ κόμματος ευρέθη όργανωμένον πολυβολεΐον, ένώ είς τα γραφεΐα των άλλων κομμάτων δέν ύπή"οχε ουτε έ"ν πιστόλιον. Καί έρωτώ δταν ό ΕΛΑΣ εχει έγ- καταστήσει πολυβολεϊα όργανωμένα είς τα γραφεΐα τού πρός τίνα σκο¬ πόν επρόκειτο νά τα χρησιμοποίησις; Δι* άμυναν; Καί ποίος θά τοΰ έπετί- θετο; Δι' επίθεσιν βεβαία δπως κα¬ τέστη τουτο φανερόν κατόπιν των ένεργειών τού. άνεξάρτητος, στρατός ίδιωτικός, | Ή βοηθεία των Βρεττανικόν Δυ· Μητροπολιτικόν Μηνά. Ναόν τοΰ Άγίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ —ΕΟΡΤΑΙ Ό Διευθυντής τής εφημερίδος μας κ Γιάννης Μπιζάκης εΰχεται χρόνια ττολ- λά είς την κ. Άννα Ανδρεαδάκη επί τη όνομαστικη της έορτη. Ή κ- Άνδριβδάκη εΤναι ή άνταξία "Ελ ληνίς—Κρήσσα μητέρα τοθ κ. Κρίτωνος Άνδρίαδάκη τοθ στενωτέρου συνεργά τού τοΰ Διευθυντού τής εφημερίδος μας μετά τοά όποίου άηό κοινβΰ έθεσαν τάς βάσεις τής εφημερίδος «ΝΙΚΗ» κατά τό διάστημα τήςκατοχής καί ό οποίος ήρ γάσθη πρός χάριν τής Έθνικής Ίδέας. Κβτά τόν ιΐαρελθόντα Ιούλιον ό άγα- πητός μας Κρίτων ηναγκάσθη νά έγκατα λ«ίψη την Κρήτην καταζητούμενος υπό ής Γερμανικής Άστυνομίας καΐ νά μετα ί ί έ Αατολήν δπου ώς σ τής βί Γερμανής μς μ βί είς Μέσην Ανατολήν δπου ώς στρα- τιώτης τοθ ενδόξου Έλληνικοΰ ΈθνικοΟ ΣτρατοΟ συνεχίζει την υπηρεσίαν τού ιίς τόν ύϋέρ τής ελευθερίας άγώνα. Σήμε¬ ρον άιΐό τό έλεύθεαο ΉρΑκλϊΐο, ίιΐΐ τή όνομαστικί^έορτρ τής μητέρας σου άγα- πητέ μου Κρίττων σοθ στέλνω έκεΐ πού " ' ■'"' συνεχίζεις τόν άγώνα _.., Τ -. . χώρεζ των Συμμάχων μας τίς έγκαρδιότερες των εϋχών μου. βρίσκεσαι καΐ στίς φιλόξενες δών: Σΐτος 2 όκ., βρώμη, 300 δράμ., ψαρικά 1 κυτΐον ή 2 κυτία ρέγγες ή Ι κυτίον ραμόνες καί 1 κυτίον σαρ- δέλλες. Τιμή δι' δλο τα εϊδη ωρίσθη¬ σαν δραχμαί 12 κατ' άτομον. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ Συν· δέσμου Ίβροψαλτών ΝομοΟ Ηρα¬ κλείου εξελέγησαν οί Ί. Βουτσινάς Πρόεδρος, Γ. Μαρκάκης άντιπρόε· δρος, Β. Βαρδάκης Γεν. Γραμματεύς, Γ, Συμεωνίδης ΤαμΙσς καί Π. Τζί- κας μέλος, Α Ν Α Κ 01Ν Ω ΣΙΣ Έν συνεχεία προηγουμένης άνακοινώσεως καθίσταται γνω στόν δτι ήρξατο ή παραλάβη τοΰ ελαίου επί τοΰ παρόντος είς τό Εργοστάσιον τοΰ Έλαιουρ- γικοΰ Συν)σμοΰ "Ηρακλείου (πρώην Μητσοτάκη). Ειδικώς πρός εξυπηρέτησιν των παραγωγών δηλούται δτι γίνονται δεκταί ποσότητες έλαί ου καί κάτω των 100 οκάδων. Έκ τοθ ένταθθα Ύποκ)τος τής Α.Τ.Ε. Ι κράτος έν κράτει. Ή αποχώρησις των Ύπουργών τής άριστερδς εΐχε σχετισθή μέ την επαναστατικήν κίνησιν. Τό Συλλαλητήριον ήτο ένοπλον ήρχισε μέ επίθεσιν εναντίον τής οι¬ κίας μου μέ σφαίρας καί χειροβομ- βίδσς. Είς την πλατείαν τού Συντάγμα· τος επετεθησαν εναντίον άστυφυλά- κων εφόνευσαν ε'να καΐ άφώπλισαν 15. Κατόπιν τούτου ή άστυνομία πό¬ λεων ηναγκάσθη νά αμυνθή. ΟΙ άντάρται τοΰ ΕΛΑΣ έκαμαν σφαγάς καί σφαγιασμούς τραυμα- τιών, των οποίων τα όνόματα θά θέσω ύπ' όψιν τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ καί παρακαλώ δπως προβή είς προ- Ι νάμεων δέν θεωρεϊται επέμβασις ε¬ τόνισεν ό κ. Πριοβυπουργός. Θά συνεχίσωμϊν την συμβολήν μας είς τόν κοινόν άγώνα παρά τό πλευρόν των Συμμάχων μας πρός οΰς καί άποτίομεν φόρον εύγνωμοσύ νης διά την βοήθειαν καί την συμ¬ βολήν των πρός την Έλλάδα. Ή Κυβέρνησις παραμένει πιστή είς τάς προγραμματικάς της δηλώ σεις. Ή πλειοψηφία κυβερνδ, ή μειοψη- φία έλέγχει άλλά τό Κράτος δέν ά- νήκει οΰτεείς την πλειοψηφίαν οθτε είς την μειοψηφίαν. Άνήκει μόνον είς την Ιδέαν τής Ελληνικάς Πατρί¬ δος. Ό Τουρκικός τύπος Είς τα κύρια άρθρα των τουρκικών εφημερίδων κατακρίνεται ή τάσις ΕΑΜ καί έκφράζεται ή | εύγνωμοσύ- νη τοΰ τουρκικοθ λαοΰ ϊπρός τούς Βρεττανοΰς οί όποΐοι ανέλαβον τό βαρύ καί άχαρι έργον τού συμβιβα- σμοΰ των πολιτικών μερίδων είς την Έλλάδα. ΥΣΤγ,ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ίίΐ τώρι ,ΕΛΑΣ ^λσιο ΐρομοκι ίΐαιθρ —Είς τάς Αθήνας συνεχίζονται :ίκ>υ ό κ
  αί μαχαι. ΐΐώρα.
  —Δύο μεραρχίαι τοθ ΕΛΑΣ βαδί- ιίφΓΙ
  ζουν εναντίον των Αθηνών. ^νας είς
  —Συνελήφθησαν 9βΟ άνδρες α(χ- ^ζ^'
  μάλωτοι καΐ 400 γυναϊκες αί οποίαι Λ»"—
  άφωπλισθεΐσαι αφέθησαν έλεύθεραι. 4(.
  —Συνεστήθησαν Στρατοδικεΐατάό «Μάϊον
  ποία θάέκδικάζουντούς στασιαστάς.
  ------Μέχρι τοΰδβ ή Άστυνομία
  Ισχε απωλείας 600 άνδρών είς νε-
  κρούς τραυματίας καΐ άγνοουμένους.
  —Δέν εγνώσθησαν αί Βρεττανικαί
  απώλειαι άλλά άνα*έρεται δτι είναι
  μικραί.
  —Εγνώσθη είς Λονδίνον δτι είς
  την Κρήτην οί άντιπρόσωποι των άν-
  ταρτικών όμάδων απεφάσισε δπως
  μή έπιτρέψουν την δημιουργίαν έπει-
  σοδίων ιίς την Μίγαλόνησον.
  — Έγνωσ·η έξ Αθηνών δτι άντι·
  πρόσωπος τού ΕΛΑΣ συνηντήθη
  μεθ' ενός μέλους τής Κυβερνήσεως
  ίνα συζητηθή τό θέμα τής παύσεως
  των έχθροπραξιών.
  Ι5ι4τήν< V καΐ φ (Ιη'Ελλάι Ρ. τίΐτόρσ [ίΐναιπλέι ίΐιΐνοβουλγ Αί δηλώσεις τού Βρεττανού ΤΤρωθυπουργού. ' κάμωμε μι ■"!«!, «Ο ι Χθές συνεζητήθη είς τό αγγλι¬ κόν κοινοβούλιον τό ζήτημα τής Ελ¬ λάδος καί άλλων χωρών. Οί έργατικοΐ Βομλευταί έξέφρα- »αν την λύπην των διότι ή Βρεττα- νική Κυβέρνησις δέν δδωσε την δια βεβαίωοιν δτι Βρεττανικαί Δυνάμεις δέν θά χρησιμοποιηθοθν διά τόν ά φοπλισμόν των ώνταρτών. Ό κ. Τσώρτσιλ ομιλών έδωσϊ την ίδέαν τής Δημοκρατίας ειπών: Όταν 6νας άΐλοϋς άνθρωπος ψη φίζει έλευθέρως δνα κοινοβουλευτι κόν Βουλευτήν καΐ οί έκλεγόμενοι άντιπρόσωποι ουνεδριάζουν καί ά ποφασίζουν διά την Κυβέρνησιν μιάς χώρας. Αύτό κστά τόν κ. Τσώρτσιλ είναι Δημοκρατία Είτα ό κ. Τσώρτσιλ κατεφέρθη κα τα τής τρομοκρατή καΐάχλοκρατί άς την όποιαν ηθέλησε νά επιβάλη ό ΕΛΛΑΣ είς τί|ν χώραν. Ή Δημοκρατία βσσίζεται επί τής ελευθερίας καί ό κ. Τσώρτσιλ εσυνέ¬ χισεν: Τα ελευθέρα Γτολιτεύματα δέν επι βάλονται διά τθν δηλών άλλ' οθτε καί έπιτρέπεται είς τάς άπελευθερω- θείσας χώρας ν4 χρησιμοπσιοθνται τα δπλα πού εδωσαν οί Στΐμμαχοι κατά των Συμμάχων. ΟΙ ΒρεττανοΓμετΐβησαν είς την Ελλάδα. μέ την συνκατάθεσιν των Άμερικανώνκαί Ρώσσων καί κατό¬ πιν προσκλήσεως τής Έλληνικής Κυβερνήσεως είς την όποιαν μϊτεΐ· χον δλα τα Κόμματα. Οί Βρεττανοί Ιφεραν είς την Έλ¬ λάδα την τάξιν, τα τρόφιμα καί την ελευθερίαν. Είναι δι' ημάς ζήτημα τιμής νά μην νίψωμεν τάς χείρας καί νά αφήσωμεν τάς Αθήνας είς την τρο¬ μοκρατίαν την οποίαν ηθέλησε νά επιβάλη ό ΕΛΑΣ. Δέν βασίζεται ή Δημοκρατία, έτό νισεν 6 κ. Τσώρτσιλ, είς την τρομο¬ κρατίαν, την βίαν καί τας ατομι¬ κάς φιλοδοξίας Είς τό Κεμπέκ είχεν αποφασισθή νά έγκατασταθοθν είς την Έλλάδα τα Βρεττανικά στρατεύματα διότι προεβλέπομεν τάς διαθέσεις τοϋ Ε. (Α. Μ. Έγνωρίζαμεν τα μυστικά σχέδια τοΰ Ε. Α. Μ. διά την σημερινήν στα σιβστικήν κίνησιν, διά την επιβο¬ λήν των έπιδιώξεών τού. Δέν γνωρί- ζω άν τό μυστικόν σχέδιον αύτό ε¬ γνώριζον καί οί Γερμανοί. Γνωρίζω δμως δτι γερμανοί στρα τιώται ύπηρετοΰν είς τόν ΕΛΑΣ καΐ γερμανοί άξιωματικοί ήγοθνται τμημάτων τοθ ΕΛΑΣ. Γνωρίζω έπίσης δτι ή οργάνωσις αυτή άφιέρωσε πολύν χρόνον διά νά μάχεται καΐ νά ψονεύη άνδρας τής οργανώσεως τοθ ΕΔΕΣ. Είχεν σχέδιον έπαναλαμβάνω, ό ΕΛΑΣ νά εφαρμόση τό σχέδιον καταλήψεως των Αθηνών καΐ τής έγκαθιδρύσεως τής τρομοκρατίας, φονεύοντες δσους συνειργάσθησαν, δήθεν μέ τούς Γερμανούς. Διέταξα τόν στρατηγόν Σκόμπυ νά επιβάλη την τάξιν. Καί ό Βρεττανός Πρωθυπουργός εσυνέχισεν: Μην άμψιβάλετε, εάν δέν θά έπι- τύχωνά έκδιώξω τόν ΕΛΑΣ άπό την περιοχήν τής Άττικής, 6ά προτι- μήσω νά ύποβάλω την παράίτησίν μου Είτα Ιλαβι τόν λόγον ό κ. Ήν τεν δστις καί έπαίρανεν την συζήτη¬ σιν είπών: Σκοπός μας είναι νά δώσωμεν κάθε ανακούφισιν είς τόν Ελληνι¬ κόν λαόν νά δώση την ψήφον τού είς τάς κάλπας διά ψήφων καί δχι διά βομβών. Καΐ ό κ. Ήντεν κατέληξεν: Μετά την ήτταν τής ΓερμανΙας καί ό Έλ· ληνικός λαός 0ά ψηφΐση τό πολίτευ- μα τής άρεσκεΐας τού. Εΐτα επηκολούθησεν ή ψήφος των Βουλευτών καί ό κ. Τσώρτσιλ έλαβεν 279 ψήΦους έμπιστοσύνης έναντι 30. 1^