91583

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣ.ΙΛΕΙΟΝ/ΓΗΖ.ΕΛΛΑΔΟΓ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ
  ΤΗΣ ΜΝΜ
  ΤΕΥΧΟΪ. ΠΡΩΤΟΙΜ
  Έν Χανίοις τγ| 18 Σειττεμβρίου 1Η12 — ΑΡΚίί. 6»
  Α'.
  ΈχοντεΤύκ' όψει τα απο 2 Μαρτιου καϊ 4 Ίουνίου 1Η12
  φΐαματατής Επαναστάτας των Κρητων Συνελεύσεως, το
  V
  αριθ. «8 της 6 Ίουνιου ι^ΟιΜομοθετικβν Λιαταγμ» περι
  [»ίδρειας τού ένεργίϋ στρατοϋ και τας ίιαταςίΐς των αρϋρων
  Ί, Οί, 61 και την άψ δ τού «ρϋρου 102 τού υπ' αριθ. ι* της
  ο Δεκεμβριού Ιϊίΐυ ·*η?ισματος περι στρατοΛθϊΐας τού κατα
  στρατοϋ, προτασει τού επι της δημοσίας Ασφαλείας *<» ϋημοσιων 'ΐϋργυ»ν ίλιθΐΑθκντος '_πιτροκου. '_πο$αοϋ.οιιεν και -ιαταϋθομΐίν ΚαΛουμον οι' υπηρεσίαν πβντζς τους γϊγυμνασμένους ε?ε- )?ους πεςικου τω, *πΟγρ«?ων ΐ«ϋι. 1300, ι^υί, ιαι όπως προσέΛθωσ.ν ινα κΛΐατβΓΤθΜ.ν ί^«ϊ,Λ[ί ιν ανυπεροίτως .ντος τριών η^ρων «πό «-,»«» ι^<), *πι της Δημοσίας Αβ?*λβ«ς 6Λ σίων "Εργων Διοικβύντα Έπίτροπον άνατιθεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού παρόντος Διατβγματος. Έν Χανίοις τή 16 Σεπτεμδρίου 1*σΐ2. »4£ν ονόματι τού Αίασιλεως _ 'ϋΐΛαναθτατικη Διυικιιτικιι Α. -··"■»■-*" μ. *·. /.αι "Δρ ι(ί. Διχταιγτς 21 Ό £ηι ΕΛΛΑΔΟΣ καί των ως τον αυτόν Ιΐιν λανιοις Ιό Σεπτεμβριου Όνυ^ιαΐι τού 'ϋ ^ιυικουσα Α. ο. αι. Εχων υπ' όψει την υ,π'βριθ. άοά ε.ε. πρότασιν τού Άνωτέ- ί ρου αιοιχητου της ΑωρίφκΛίΧΛ,ης άχι Γαγματων ΐΐεζιχου, ανα- £λ της ί.πΒχρ&ωτι"Λης αοειας πάντας τους εις ταύτην οια- ντας ο^Λΐτας πεζ'.κο^ τ^ς βπογρα^ης 1ϊ> 11 και ατ,κυρώ την
  υπ αριθ. 1ο ί. ε. ατΐο^ασιν μου. ιΐχντες ούτοι 4α προσέλθω¬
  σιν εις τα ταγμχτα εις α ανηχ,οιυιν εν τος τριών ημερών λκο αύ¬
  ριον, ιϋης Μεπτεμ6ρΐ9υ ΙάΐΙ.
  ) Ανωτέρας Διοιχ,ητης Αωροφυ'λαχής Ααϊ Ταγμαίτων 11ε-
  ζικοθ θέλει χανονισ^ τας Λεπτομερείας.
  Έν Χανίοις τ^) 16 Σεπτεμο'ριου 1^12.
  Ό ^ιονκών 'Κηίτροηος
  Α.
  ΒΑ-1Λ-Γ- Γ_ιΝ
  Έχοντες ύΐ' όψει τα «ο 2 Λΐζρτιο.. και 4 Ίίυν.ου 1»12
  ίΐσματατηςΈπ»νασν*:ΐΑ.ηί των Λρητων -υνίΛί^έως, προΐα-
  =ΐΐ τού επι της Δημοσίας Λσ^ΛλίΐΛς *λι τω»
  |γων Διοΐλβϋννος '_*ιτροιτοιι
  ι εςαΐ
  Προδιβάζομεν άκό 1ης έλευσομένου μηνός Όκτωδριου εις
  τόν ραβμ,ον τού λοχιο- «αντας τους είς τους κεκυρωμενους και
  ισχυοντβς νυν πινακας υποψηφιων όι« τον £»ϋ>ον τού λοχιου εγ-
  τβν αυτόν €*ί της Δημοσία» Άσιαλίΐας κ»ί των Δημο-
  'Αριο. Δι»τ«γη; 22
  -—-1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  Όβπίτροπος τής Δημοσίας ^ς
  "Κνι-ν ύπ' όψει τας βιατβξεις τού αρϋρου 57 τού Οπ άριθμ.
  42 ψηφισματος «ερι _τ?«βλογ_ς, **υ?ώ την υκ αριϋμίν
  4ΙΛ!Ί.ωβ ΐίαρελϋοντος μηνός Αύγοιιστοι» Οιαταγην μου χε^ι προσ-
  χλ«ηως των στρατευσιμων της ενεστωσης «ογρα.<ς 1»12 κρός κατάταξιν και ανα6*Αλω την κζταΐαςιν <χ^ω^ μέχρις τής ΐ' Δεκεμβριού ιοιου βτους. Έν Χανίοις τ}} 16 ^«τεμδριου 1ϋί 'υ Διβικων Α. Έκ τού ΈΟντκοΟ