91586

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΪΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟ1
  Β Ν Κ Ρ Μ Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 24 ^
  4942 - *<>*· 6
  α-.
  ΒΑ.Σ1ΛΈΓ2, Τ-Ν ΕΛΛΗΝ-Ν
  Έχοντες δπ'δψι Κ?. <ί ; τατικής των Κρητών Συνε/^σεως και τα «ρβρ. <3θ τού υπ ι,. 73. Λ,»» .ρ-ασει τού επι τής -«*»»>« Δ^
  τορ'ζο.^ εις τΟν 6» β |™
  τής Αιθούσης Επαναϊτατιχ,ής Ε
  Άπο^αα.ζοϋΐεν κα.
  Χορηγούμεν επί τού ει3ι»3 προυπολ,γισμοϋ των &
  ,. Α. της Λι-Λαιοσύνης τής χ?ή«ω; «3 1»11 τα,
  /απΛηρωματΐλάς πιστωσεις : ,
  α'.) ύποκεφ. 1 ά'ρ«. 4 .„?. Ε . 5 ί
  2) Υπό Κεφ. 8 ά,ίθρ. 5 «3ιά καθαριηί)Γ3ΐ κχί συντήρ/ριν
  φυλακών κμι». δραχμάς 220 καί
  Άνατίβησι την έ*,:έ/εσιν τής ζαρ;ύτη; εις τοϋς επί τής
  Δικαιοσύνης καί των Οικονομικόν Αιοικ Έπιτρόπους.
  ν επι ^Αικαιοσύν,ς Α,ικούντα Έ
  ιταιή δημοσίευσις καί βχτβΛββις τού παρόντος
  ΈνΧχνίβιςτί) οΣέχτεμβρΐβ
  'Λν ονόματι τού
  •Η Αιοικοϋσμ ΙιΐπΛναατατικη, Έαιτρρπίι
  Α
  Μ.
  Ή Αιοικούσα Έπαναστατικη Έπιτροπίι
  Αριθ. 'Αποφ. '78
  Ή ' Κ λ ι ι ρ. οπή
  Ααίοθσα ύκ' όψει την τ?ο:*3# τα^ην «^ ί"' τ<1? Δ·λχ«- σύνης Αιοικ. 'Κ«:ρ3.τ5«, το α'ρΐρ. ] "3 '■>'· »
  Λιαταγματος καί τό άρθρ. 34 τοΰ ύπ αριθ. ίϋ
  τοϋ Δημοσίου Λογιστικοϋ.
  ··
  Όϊως έκϊοθ/ϊ Α.άταγ^, 3ι' οί νά χ-.ρ«1 ίώ*τ* ^ τού Β«-
  δικου Ιΐρο^ολ,γιτμοΐ των έ;5!ων τής Δνω;. Δ.ευΟ,ν,εω τή,
  Αικαιοσώνης τής χρήσεως τού 1911 αί έπομ.ναι αναπ
  ματιχαί πιστωσεις.
  1) Υπό ΚεΤ. 7 α>θρ. 4 -· «'· κ-
  στικών ύπαλλήλων» δραχμ- 4,500.
  Ή
  Α. ΜΙΧϋΛΐΛΑΚΙϋ;
  Θ. λιμι;ιίτιιχ
  Μ Ρ.
  Ό Γραμματεύς
  11. Μαρχανχωνάκης
  Ότι άκριβές άπόσπασμχ
  Έν Χχ«*ϊ τή 13 Σ;πτίμ3?·:ου 1912
  Ό Γραμ,χα:εϋς τής Λΐ3ΐ)>3ύσ/)ς Έτχνΐ:. Έ :ιτ
  ■1. 1%1οΐρκαντο·νάκης
  1 ·.θ. Διχτάγ. 69
  ΓΕΞΙΟΡΓίΟΧ Α'.
  ΒΑ-ΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΛ
  Άττοφασίζομ*ν καί δ^τασσομεν
  Εν Χανίοΐ;τή8 ΣΜ«-Λί?»
  .„ .
  Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  θ. Λ1ΜΠΡΙΤΗ2
  ^

  ψηφίσ
  αροτ»
  κουντ
  ομοφι
  τροπι
  Ό
  διανο
  Εί
  Διοικ
  τοϋ τι
  -τροσι
  Έ
  Ί
  ψηφι
  πεοι
  Έρ·
  βιν