91589

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΙ
  ΠαΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΔθΓΐΗΙ ΚΪΒΕΡΝΗΙΕΟί
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Σεπτεμβρίου (912 - ΑΡΙΘ. 69
  Αριθ. Διατάγ. 104
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'-
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψε: τα άπό 2 Μαρτίου **ί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσαατα της Επαναστάτας των Κρητών Συνελιυσιως,
  αροτάσει των επί των Έσωτιρικών κ*1 Οικονομ^ -ιοι-
  χούντων Επιτροπών, στηριζομένη ιίς την ύπ' αριθ. 1»ϋ «· *·
  όμόφωνον απόφασιν της Διοικούσης Έπανχστατιχη; Επι
  τροπης,
  ·_πο£αόίζομεν καί Αιατάόόομεν
  *Ο μην.χΐο; μισθός των γρχχαχτο*ομιστών κχΐ άγροτιχώ*
  διανομήν αύξάνίτ*·., άπό τής 1ης Σιπτεμβοίου 1912, **τχ
  δρχχμχς δέκα διχτηριυμένων των διχτάξεων της ^ . τ?υ
  χρθρου 17 τοΰ ΰπ" αριθ. 333 Νόμου.
  Εί; τοϋ; αυτού; επί των Έϊοτϊριχών χχΐ Οίκονομικων
  Διοικ. Έπιτρόπου; άνχτίθιτχ. ή δημοσίευσις χ.χί εχΓελεσις
  τοϋ πχρόντβς, ύιτοβληθηιομίνου πρί>; κύρωσ ν εί; την χντι-
  προσωπείχν τοϋ τόπου άμχ «υνερχ
  Έν Χχνίοι; τη 23 Σ.ττεμβρίου
  •Εν Όνόιεατι τοΰ
  Ή 'ΒπαναότανϊΚ-,_
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ Ρ. ΚΟΙ'ΝΔΟΤΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ. Διχτάγ. 97
  τρών, Άνθυποφχρμοκοποιών, Ανθυπασπιοτών, Ενωμο¬
  τάρχην 'ΙΓπενωμοτχρχών ·αχ χωραφυλάκων αύξάνετα ,
  χπό Ιϊΐς Σίτϊτεαβρίου 1912, κχτχ δέκχ δραχμάς, διαττο-
  ρουμ,ίνων των έπιμ'.'τθ ών ά,νακχτατάςίως καϊ έπιμιαθίων
  ίίδ κότητος των χναγρχφομίνων έν τω Β' πίνακι τοΰ άρ-
  θρου 4 τοϋ ύπ' αριθ. 358 ΓΝομου.
  Είς τού; αυτού; επί της Δίΐμοσίας Άιφαλείχς κ»ι των
  Δθ(Αθ'ίων *63ργων κχί των Οί/ονομ,;κών Διοικοΰντχς Ί£πι-
  τρόιτους άνχτίθίτχι ή δο[Αθ·7είΐις λχι εκτέλεσις τοθ ιγχ-
  ρόντος, ϋποβληΐίΐίθμίνου πρός κύρωιιν ιίς την άντιιτροτω·
  πείχν τοΰ τόπου άαχ ιυνερχομένην.
  Έν Χαπ'οις τΫ) 24γι Σιπτεμβρίου 19 Π.
  | Έν Όνόματι "ζοϋ Καόλί<ος ; ΊΙ Διοικοθαα ΈΓϊαναθΓατικη 'Κπι Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΓΡΟΣ γε:__ργιο_: α' βασιλβυ- των βλληνωτν Έχοντες ύπ' δψει τα άτό 2 Μχρτίου κχί 4 Ίουνίου 1912 ψηφίσμχτα, της Έπχνχστχτικής των Κρητών Σννελιύΐεως πεοτά,σιι των επί -τής Δημοσ. Άσφαλείχς κχϊ των Δηρ* "Εργων κ*1 ΐπί των υίκο'νομΐΛών ΔιοΐΑθύντων 'ί οτηριζομίνη ιίς την ΰ-' αριθ. 189 ι. ϊ. ό>ό?ωνον
  βιν τ»ίς Λιοιχού—ς Έιτανχστατικής 'ώπιτροπής.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Ό (Αηνιχΐος μια9ός των 'Ανθνπομοιρχρχων,
  Αριθ. Λιχτάγ. 113
  ΓΕΩΡΓ ΟΣ. Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΛλΛΠΝΩΜ
  Έχοντες ϋ~' οψίΐ τό Ιπό χρονολογίαν 4 Ίουνίου έ. ϊ. φ()-
  φισμ» τ)|ς Έΐΐναττατι/,ίς :ών Κρ^τώ· ΣυνεΛεύιεος, τε αρθρον
  38 τού Οπ αριθ. 332 Νομου καί την ύπ'αριθ. χλΙιομ έ. ί.
  άπόφατιν τού ί"ί τύ1/ Έ;ωτϊρι*ώ/ Λ'.3ΐ*ουν:3ς 'ί2ιιιΐρό;τ3.) πρί-
  τάσει τού αύτοΰ Έπιτρόπου
  } 'Δπος*α<ΙίζοαΕν καί διατ ΊΊιΙοηεν ' Κυροίμεν τί υποβληθέν σχείιάγραμμα ίι' ου τροποχοιείται τό έγκεκριμ;Αίνον σχέδιον τής πόλεως Χανίων κχτά την συνοικ αν Κάτω-Κούμ Κα-ί| ώ; ιί 4ιά /υανής μϊΛχντ,ς χαραχθεϊσϊν γρχμ- μαϊ έμφΐίνουπν έν τώ συ/ημμένω ϊχίϊ'ανραμματι. "Ο Διο.Α'ών επί τώ/ Εσωτερικώ/ Ετιςροπος θέλει ίημο- σιεύση Λ*ί έκτίλέϊΐ) τό παρόν Διάταγμα. 1 Έν Χανίοις τή 18 Σείεμίριου 1912. Έν Όνό>ατι τού Βα·ι»ε>.υς
  Ή Λιοικοΰσα Έηαναστατικίι Εαιτροπη
  Α. ΜΙΧΚΛΙΛΑΚΗΕ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ.ΚΟΤΝΔυΤΡΟΣ
  ι
  Έ
  ψηφί
  αρΘρ
  Όρ(
  μ,ου '
  χαί ·
  ί)Χ Ι
  •Επ
  Χ
  Άν< υπό ψιν νίας Ε πιτρ Τ ά ταο θρ: σις κοί δεί