91592

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐ> - *
  ίϊ,ί, *γ
  >6»;
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  κ · 1 "Γ-·. .««-..
  ΠΑΡαΡΤΗΜα ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Χ. Γ "Λ
  ΤΕΥΧΟΧ ΠΡΩΤΟΝ
  τη 6 Όχτωβρ.οι |912 " "
  Αριθ. Δίχταγ. 108
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛ11ΝΩΝ
  Έχοντες ΰιτ' όψιν τα άκι 2 Μαρτίου %χΙ 4 Ίβυνιου 1912
  ψηφίσματα τής Έπαναττατική-ς των Κρητών Συνελεοσεως, τό
  αρθρον 7 τού ϋζ' αριθ. 276 Καταστατικόν Νομου τής εν (Μ™
  Όρθοδόξου Έκκλησίας καί τό ά'ρθρον 36τοΟ ύπ αριθ. 7ο-Νο-
  μ,ου περΐ -ημοσίου Λ;γιστΐΑθ3 προτάσει των επί τής Παιδειας
  Χαί των Ο'ικονομικών Διοικ. Επιτροπών στηριζομένη εις την
  ί,π'άριθ. 196 δμόφωνον απόφασιν τής Διο-κουσΐ]ς Έπαναστα.
  Έπιτροπϊ)ς.
  Αποφασίζομεν κχί δΊατάααομεν ,
  Χορηγεΐταιέπίτοϋ είδικού Προυπολογισμου των έξόδων τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Παιδειας τής χρήσεως «3 1^12
  υπό ίδιον κεφάλαιον καί ά'ρθρον φέρον τόν τίτλον «δια περίθαλ¬
  ψιν τοϋ είς άνικανότητα περιστάντος πρωην έπισλόπου Κυίω-
  νίας καί Άποκορώνου κ. Νικηφόρου Ζαχαριάδου» εκτα/τος
  πίστωοις έκ δραχ. δύο χιλιάδων τετραχοσίων (2400). } (
  Είς τούς αΰτούς επί τής Παιδειας καί των Ο'ικονομικών Ε,·
  πισκόπου Κυδωνίας καί 'Αποκορώνου κ. Νικηφόρου Ζαχαριά-
  5 8ου».
  ' Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τής παρούσης εις τούς έ*1 τής
  Παιδείας καί επί των Οικονομικών Διοικ Έπιτρόπους.
  Ή Έπαναστατκίι Διοικητικτι Έπιτροπτΐ
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Μ Ρ. ΚΟΤΝλΟΤΡΟΣ ,
  ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΙΙΓ ( Ίΐ,ί^Ι^__
  .Λ &.Κ^, ~ Ο Γραμματεύς
  , Π* Μαρκαντώνης
  Ότι άκριβές άπόσπασμα * · Λ 4 '
  Έν Χανίοις τί] 27 Σε*τ«ι».6ρίοο 1912
  Ό Γραμματεύς τής Διοικούσης Επα*ασ;. Εί
  1 Π. Μαρκαντωνάκης <> .
  .κτάγ. 151
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. - ^ « ^ «ι
  * ΒΑΣΙΑΕΤΣΤΩΝ ΕΑΛ11ΝΩΝ '
  "Εχον-ες ύπ' δψει την άπό 1 Όκτωίρίου 1912 έξ-υσιοίότη-
  Ό
  Έν Όνόματι τοι>
  οικοθϋα Έπαναόΐατικη Επιτοοπί»
  .. *. -ι ; (.«.ο,» Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ,^^',,ο-Λ Μ Ρ. ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ -.
  . ·, * .*·+:/( θ. ΛΙΜΠΡΓΓΗΣ ·
  ΑΠϋΣΠΑ^ΜΑ ' -
  ΤΛς έν τώ ϋη' αριθ. 162 τής 26 Σεπτ^βρίου 19Ι2ηρακτικφ
  άποφάο"εωςτήςδιοιν:ούάης Έπαναστατικίίς Ιΐιπιτοοπης
  Αριθ. Αποφ. 196
  Ή Έπιτροπή
  Λαβοϋσα ύπ' όψιν την πρότασιν ταύτην τού επί τή; Παιδείας
  Διοικοθντος Έπιτρόπου τό άρθρον 7 τ=ϋ ϋπ' αριθ. 27ο τού Κα·
  ταστατικού Νάμου τής έν Κρήτη όρθοδόξου έκκλησίας και τό αρ-
  βρον "6 τοϋ ύπ'άριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικόν.
  'Λποφασίζει ηαμψηφ&ί,
  'Εγκρίνει όπως διά Διατάγματος χορηγηθή εκτα*τος πίστω¬
  σις έκδραχμών δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2,400) επι το3 ει5ι-
  κοΰ Προϋπολογισμόν των έξόδων τής Ανωτ. Διευθ, τής ΙΙαι-
  ϊείας τής χρήσεως 1912 καί υπό ίδιον κεφάλαιον καί «ρβρον.
  «Διά περίθαλψιν τοϋ είς, άνικ«ν9τητ.α περιστάντος πρωην ϋ-
  ,', -.κ· ,!-; ^ ίύ · τ* -3 .-' *'
  Έπιτρόπου στηριζομένη εις την ΰπ' αριθ. 201 έ. ϊ.
  απόφασιν τής Διοΐκούσης Έπιτροπτ)ς ''
  •Αποφασίζομεν και δια
  Χορηγεΐται επί τού «ίικοθ προυπολογισμου των *;όϊων
  Ανωτ Διευθύνσεως των ΟΊκονομικών τής χρήσεως τοθ 1
  άναπληρωματική πίστωσις έκ δραχμων 8ΰο χιλιάδων πεν-.ακο-
  σίων (2500) υπό κεφ. 16 «αρθρ.καί 1 εΔια συντήρησιν Δημοσιαν
  κατασαημάτων καί κτημάτων καί Ιξοδα απογραφής ακινήτου
  περιουσίΐς τού Δημοσίου.
  Είς τόν αΐτί>ν επί των Ο'ικονομικών Διοικ. Επίτροιιον *να-
  τίθεταιή δημοσίευσις καί έκ έλεσις το3 παρόντος.
  Έν Χανίοις τί 5 Ό)δρίου 1912.
  Εν ·ί;ν6ρα« τοθ ΒαΛιλέως
  Ή ·Επανασ"τατιν<τι Διοικτιτικτι *Επχτροπη ^ * Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ ·* '-* Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ' "* θ. Λ1ΜΠΡ1ΤΗ2 ν<4ΓΑ* '· 11* *·. Λϊ
  248
  ΕΦΗΜΕΡΙ2ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  II
  ΤΛς έν τώ ύπ'αριθ. 167 της 5 Όκτωβρίον 1912 πρακτικφ
  *— ···----- τ^ς Λτοικοΰόης 'βπντροπής.
  Αριθ. Άποφ. 201
  Ή'Επΐτροπή '
  Λαβούσα ύπ' 3ψει τού*1 αριθ. »"/„- έγγραφον τί|ς Ανωτ.
  Δι«υθύνσεωςτώνΟΊκονομικών,τόαΡθρΓν7τοϋΰπ·άριβ.26έ.ί.
  Διατάγματος καί τόά'ρθρ. 34 «Ο ύ/ αριθ. 737 Νόμου.
  Έγκρι'νει όπως διά Διατάγματος χορηγηθϊ1, άναπληρωματική
  πίστωσις έκ δραχμών 2,500 επί τοΰ ΕίδικοΒ Πρυπολογισμοδ των
  έξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονομικών τής χρήσεως
  τοθ 1912 υπό Κεφ. 16 καί άρθρ. 1 «διά συντήρησιν δημοσίων
  καταστημάτων καί κτημάτων καί ϊξοδ» άπογραβής ακινήτου πε¬
  ριουσίας τοϋ Δημοσίου».
  Άνατίθησι δέ την εκτέλεσιν τής παρούσης εις τόν επί των
  Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον.
  Ή Διοχκοθσα Έπντροπτΐ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  θ. ΔΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρχαντωνάκης
  "Οτι άκριδές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τί)ς Διοικ. Έπιτροπής
  Π. Μαρχαντωνάκης
  Αριθ. Διατάγ. 98
  Άποφχσίζει παμψηφεΐ
  Εγκρίνει, όπως έκδοθϊ) Διάταγμα, δι' «3 νά χωρηγϊ)ται «να·!
  κληρωματική πίστωσις έκ δραχμών δύο χιλιάδων (2000) επί τού
  είδικού Προϋπολογισμοΰ των έξόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως
  τί}ς Δημ.. Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων τής χρήσεως τοϋ
  1911 υπό Κεφ. 2 άρθρ. 6 «Δι' δδοιπορικά ?ξοδα καί χα¬
  σάν σχετικήν δαπάνην διά τόν έλεγχον των Δημ. Έργων χ«
  έξε'λεγξιν μεταλλειων.»
  Άνατίθησι ϊέ την εκτέλεσιν τής 5ε εις τούς επί τη"ς Δημ,
  Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων καί επί των Ο'ικονομιχών
  Διοικ. Έπιτρδπους.
  *Ά ΑιοικοιΜα Επαναστατικαί ΈπιτροτιΗ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ * .
  μ. ρ. κουνδουροσ: - «ϊ *
  Θ. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
  Ό Γραμματεύς
  Η. Μαρκαντωνάκης
  "Οτι άκριδές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τί] 24 Σεπτεμβρίου 1912
  Ό Γραμματεύς τής Διοικούσης Έπανστ. Έ ;ιτροπι)ς
  Π. Μαρκαντηνάκης
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψει το άπο 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 7
  τοθ ύπ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτίου 1912 Διατάγματος καί τό
  άρθρ. 34 ποθ ύπ' αριθ. 737 Νάμου προτάσει των επί τής Δημ.
  Ασφαλείας καί των Δημ. "Εργων καί επί των Ο'ικονομικών
  Διοικούντων επιτροπών στηριζομένη είς την ϋπ'άρι$. 193 έ. ε.
  δμόφωνον απόφασιν τής Διοικ. Επαναστατικήν Έπιτροπής.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  ΧορηγεΤται επί τού είϊικού Προυπολογισμόν των έξάδων τής
  Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσ.
  Έργων τϊ)ς χρήσεως τοϋ 1911 υπό Κεφ. 2 καί άρθρ. 6 άνα-
  πληρωματική πίστωσις έκ δρ. δύο χιλιάδων (2000) «Όδοιπο-
  ριχά έ'ξοδα καί πάσαν σχετικήν δαπάνην ίιά τόν ϊλεγχον των
  Δημοσ. Έργων καί έξίλεγξιν μεταλλείων.»
  Είς τούς αύτούς επί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημ,
  Έργων καί επι των Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόπους άνατί-
  θςται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος ΔΐΛταγματος.
  Έν Χανίοις τί) 25 Σεπτβμίρίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διονκοϋσα ΈπαναστατΛκτι Έπηροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ3
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  " θ. Λ1ΜΠΡΙΤΗΣ
  Ή Δοκουσα 'Επαναστατικτΐ Έπηροπτι
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΛς έντφ ύ«· άριβ. 159 ττνς 23 Σεπτέμβριον 1912 πρακτι-
  κφ, άποφβΛεως της Α.ιαικο<τόης 'Επαναθτατνκής Επιτροπήν Αριθ. 'Αποφ. 198 ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ ' "Έχοντες ύπ' 5ψιν τα «πό 4 Μαρτίου καί ί Ίουνίαυ 1912 ψηφίσματα τής Έπαναστίτικ^ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό ύπ' αριθ. 79 τού 1912 Διάταγμα, προτάσει τοθ Δι*ικο4ν- τος την Παιδείαν Έπιτρόπου, 'Αηοφαΰΐζοηεν κ αι διατάσσομεν Προάγομεν τό έν Κούμ Κ,απί Χανίων διτάξιον δημοτικόν σχο¬ λείον είς τριτάξιον. Ό Έπίτροπος τής Παιδείας θέλει δημοσιεύσει καί έκτελέ- σει τό παρόν Διάταγμα. 'Βν Χανίοις τϊ| 1 Όκτωβρίου 1912.- >' «"
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοΰσα ΕπαναστατΛχτι Έηιτροπτι
  ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚ1Σ
  : Μ. Ρ. ΚΟΥΝΛΟΤΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΙΙΡΙΤΗ8
  Αριθ. Διατάγ. 145
  """'
  Ή'Επιτροπή
  Λαβοθσβ ύπ' δψει την π^6τασιν ταύτην τοϋ επί τής Δημ.
  Ασφαλείας καί των Δημ, Εργων Διβικ. 'Επιτρόπου, τό άρθρ.
  7 τοθ ύπ' αριθ. 26 τ1)ς 29 Μβρτίο» έ. ϊ. Διατάγματος καί το
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α · -
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ , ■
  Έχοντες ύπ' δψει ·ώ υπο χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφισμα τί)ν Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρον 3 έδ. θ' τοϋ ϋπ'αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοϋ επί
  των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος 'Επιτρόπου.
  Επιτρέπομεν την άτελί) ε'ισ«γι·γήν έν Χανίοις υπό τβθ "ε"
  ωργίου Κατράκη ενός στεμφυλοπιεστηρίου μετά των έξαρτημ*"
  των αΰτοϋ.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοδντα Έπίτροπον
  «νατίθεταιή δημοσίευσις καίεκτέλεσις τού παρόντος Διατίγμ«τβ?·
  Έν Χανίοις τί) 23 Σεπτεμβρίου 1912.
  : Έν ονόματι τοθ Βασιλέως, ,
  Ή Έπαναστατικτΐ Διοικητικλ ΈπιτροΛβτα
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ! ' Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ5,
  Έκ τοθ ΈθνικοΟ Τνπογιραφείον