91595

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  λ
  ν.-...ι
  *-·<· ") ' ί 3 ^ '* ν .->:*< ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΓ ΤΗ5 ΕΦΗΚΡΙΔΕ ΤΗΣ * ! ΕΝ ΚΡΗΤΗ ■ ΤΕΥΧΟΧ ΠΡΩΤΟΝ . . . Έν Χανίοις τή 10 *0κ τΐύ$οίαν 1912 - - ΑΡΙΘ. 72 . 4'*τάγ. 107 ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α' ^ ΤΩΝ ϊ7ΛΗΝΩΝ -Εχοντες ύ« δψιν, την χπ6 2 Ό«-6ρίου 1912 ««- σ.οδότησιν της Έλληνικής Κυβιρνήσιως, τ* <£ρθρ=ι 7 «α 1 τοϋ Νόμβυ 4β6, * 9"Τ ί*Γ*' '·■"·* "·" 'Δπρ^ΛΜίίζρν*»1 *"»ί Α»ατά(ί<Ιομ*ν Τα έπόμεν* κατα «ρβαντίΐ«ν *«« ^* ύΛ> άΡιθ 90 τίί
  15 Νοιμβρίου 1903 δ άταγμα.
  Άρθρον 1. ·Ηπρ6ςτοΰςΐν?αακ*ϊςκρβιτουμένουςύ^
  δικου; «.«ΛυνορΙτ, άλλ^λογραφία, κατατιθετ.ι παα τω
  έ της έσωτερικης άστυνομίας των φυλακων χ*1
  .ς τόν κρατο^νον κατα την εκ των ?Λα-
  «9. «ό^-ν «ύτοϋ. Δύναται δ>ω; καΐ ?ρ6 τ?ς .«Λ,
  β.ως να αποδοθή είς τ6ν φΛακι,μένον ιαν ούτος φ£
  «υγκατατεθ, ν* άναγνωσδϊί προιογουμένως υπό τού προ
  Κτοψίνου τής έσωτ.ρικίίί ά«τ«ν«μί*ς των ?υλα*ων.
  'Απαγοοεύ,ται ή έκτδς των φυλακών
  άν τ^Αι, δ κρατούμενος
  ηγουμίνως γνδσιν αυτής ό προιστχ^νος της
  άστ«;ομί«« των ?υ>ακών. Τπδ τουί αυτους δρ
  γορ.ύ.τ1.. και ί, ά^ογροιφία μ.ταξί, των ε* δ «?ορχ
  Άρθρον 3 Αί κατά τδ προηγούμενον ίρθρον άττοτγο-
  ρ,ύ,ε,ς ίυνίστανται είς την -ρ««Λ«σ.ν τίς «Ρ*ιΤίρ" Λ^
  €,6ά«ως τίίς άΧ^ογραφίας; & ^Μ^™ ^^
  ρ
  €,6ά«ως γρφ; &
  ΤθΟ άπορρήτου τοϋ πιριιχομε'νου
  ον ,. Έ«ν τδ ό
  της κατ* τ« ι»ροτ»-
  τίθεται ή δημοσίευσις καί Ικτίλ«σις τοδ παρόντος Διατάγ-
  ! ματος.
  Χανία τίό 5 Όκτωβριου 1912
  Έν ονόματι «οθ Βασιλέως , ,.._
  Ή Διοικοΰβα 'Είττττροηη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΕ
  Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΡΟΣ
  * β. ΑΙΜΠΡΙΤΗΕ
  —————κ———-——, 1
  'ΑρΛ. Αιατάγμ. 11^ " » ν
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α%· "' ^
  ΒΑΣΙΑΕΪΣΤΩΝ ΕλΛΗΝΩΝ - ,
  "Εχοντες ίιπ' δψιν την άχό 1 Όκΐωβρίου 1912 έξουσιοϊ^"
  τη σιν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως καί τα αρβρα 3 καί 4
  τοϋ ύπ' αριθ. 103 τοϋ 1911 χαί τα &$1)ρ& 6, 13 χαί 14 τοδ
  ύκ' αριθ. 146 των 1909 Διχταγμάτων, προτάσει τού Διοι-
  Αθόντος την Παιδείαν Έπιτρόπου,
  Άποφασίζομι-ν ταί Διαιάααημίθν
  Τροποποιοβμεν τό ύκ-' αριθ 79 έ Ι. Διάταγ<ια «χερί κ«βο- ρισμοθ των Ανώτερον (πλήρων) Δημοτικών σχολείων» κ,εαΐ Ίτροσθέτομβν είς τό 22 έοΝκφιον τοθ 1 ά'ρθρου τάς λέζε·ς «καί έτερον έν Τερσανα Χανίων πρώτ,ν Αγ. Άναργ4ρι·ν». Ο άριβμός των έν τοίς σχολείίΐς τούτοις διίβιηιάλων θά κανονισθή συμφώνως τώ βφθρω 8 τοο ύχ' άρ»θ. 79 τοΰ 1912 Δ«ιτάγματος. Ή Ίσχϋς τού παρόντος άρχεται β~ό τΥ,ς ϊημοσιεύσ»ιίς η» εν τή 'ΕχΐΛήμω Ί^ημερι<ν τής Κυβερνήσεως. Ό Διοικών την Παιδείαν Έχίτροπος ίέλίΐ ίημοσχεύσει καί έκτελέσει τό ιταρόν Διάταγμα. Έν Χανίοις τί} 8 Όκτωβρίου 1912. Έν "Ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοτκοΰσα Έπιτροπτι Δ. ΜΙΧΕΑΙΔΑΚΗΣ θ· ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΛΟΤΡΟ£ ρ γ^ ρ ΦΤ* ίδν φΛακών «ην,λογραφίας *ΐνα« Ιπ.κίνδυνον Λ την τάξιν ί την αδειαν ,4τ Φ^ακών η ίλ>ως
  άποδεκτ.κδν άο κόματος, «χρ.χρχτΛτ.·. Ρ
  πρΟϊ.τένω κχΐ «ϊδοιτο.ιίται δ άριχόδιος ΚΕσ«γγ·λ.υς.
  «ΡΧ*β
  Άρθρον 5. Π*- «^ τ««
  / δ
  Τής έν τώ ύη' αριθ 171 τής 8 8)6ο(ιυ 1912 πρακτικώ
  αποφάσεως της Διοικούβης Ί3τιντροπΛς
  Αριθ 'Α^τοφ 205
  Ή
  Είς τδν 4-1Γ της Λικαιοσύντ,ς Διο.κοΰντα ϋ,πιτρο^ον «ν«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ______
  τίου έ. ε. Διατάγματ,ς καί τό αρθρον 34 τού ύπ' αριθ. 737 26 τής 29 Μαρτίου έ. Ι. Διατάγματος _κ«ί τό «ρθρ 34 τοθ
  . . ύπ αριθ. 737 Ν3.10.1 προτχη'. τού επί των Οικονομικωσ Διβικ.
  νομουπερί Δμοσίου Λογιστικόν. ( | ^ζ —ηριζομίνη εις την ύκ' αριθ. 200 έ. ε δμόφωνον
  •Αηοφ^σίζε' παμψηφεί ^ 1 άπέ?βσ[ν τη·ς Διοικούσης Έπιτρο-Ϊ}ς.
  Έγκρίνει όπως διά Διατάγματος χορη/ηθή επί το3 Είδιχου Αποφασίζομεν καΐ β ατάββομεν
  Προυπολογισμόν των έξόδων^ τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Παι; χ χαι ω ^ ΕΐΒιχοΒ Προϋπολογισμώ των Ιξόδο,ν
  δειας τής χρήσεως τού 1911 υπο Κεφ. ό αρθρ. /, εδαφ.γ ( ,^^ ^^^ των Οίκονομιχων τής χρήσεως το5
  «ναπληρωματικη πίστωσις εκδραχμων εκατόν πεντήκοντα (1ί>υ). ^ β{ ^ ,^ληρωματικαί:
  «δι αγοράν ανακαΛυπτομενων ή όηλουμένων αρχαιοτήτων , ·ΤιΛ Κβφ. 9 αοθ. 12 « ποσοστά επί των είσπράξεων
  και «ρχαιολογιχας ερεύνας ......^ νορηγουμενα ε'ις τους -'ωλητάς κοινοθ χαρτοσήμου.» Δραχ. 800
  Ανατιθησι ϊέ την _ εκτέλεσιν τής παρούσης εις τους .π. της , Χ ^νΓ, Κ * „ 0> ,/1^^ ^χ^ακών καταστήμάτων»
  Ιίαιδαας και των Οίκονομικων Ζλιοικ υ,πιτροΐϊους. , ' Δραγ 400
  Ή Δ.οικοΰσα Έπιτροπίΐ ".3)"·Υπ0 Κεφ.ΐΐ αρθ. 12 «Βιδλιοϊέτησις τελωνειακών έντύ-
  " μ ρ1Χι™πτρι^ ^ κων καί ?ξοϊα άποστολής καί άριθμήσεω; αυτών.» ...8ραχ.5Ο
  β.ΛΜΗΗΪΗΣ0^!ϊμ *) >> κ···" - *·?· ί3 *'Α^ -1~ή
  Γοαμαατ=ϊ»ς '! - | «λβστίγγων καί αλλων σχετικών αντικειμενων και εξοδα με-
  __ Ρ ^ Τ !' ί ταφορας αι'ιτών »..........................ϊρΛ>(· 500
  •Οτιακριίές άπό^σμ^^^^^^5 * Τ Η^ *> ^ ^ ^ ^ Ι ^?™ *™°™ ™*'
  )ΓΛ ν , στηματων και κτημ«των και εξοδα απογραφήν αχινήτίυ περι-
  Εν Χανίοις ανήμερον. - Οϋσίας το0 Δημ,σιοϋ.ν......................δραχ.100
  Ο Γραμματεύς τής Λιοικουσ/,ς ^ Επαναστ. Ε «τροζής 6) γ^ Κεψ Π άρθρ_ 4 βΤ^ άποίιδάμίνβ 6·ις τήν Κρητιχήν
  Π. Μαρχαντωναχης^ ^ ^ ^ Διεύθυνσιν τού Μονοπωλείου τού άλατος χαί δι" ϊξοία διαχει-
  ' ''" ^ ρίσεως άλατος.»........................δραχ.45,000
  __Αριθ. Διατάγ. 125 _ ...__________ 7) "Υπό Κεφ. ?0 αρθρ. 1 «Νομ'ΐματική διβφορά προμηθείας
  ■—ρ- /~λι—»ί—5^~—^ λ' - χροσοθ ή συναλλάγματος διά τάς πληρωμάς τοϋ Δημοσίου.»
  1 —-—-"Ι \~>^ Α ι .......................................δραχ. 500
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ} ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 8) '^ό Κεφ. 13 αρθ;. 3 εί. β'. Διά καταπολέμησιν επι-
  »,-, , , ,, , , . , , ι >/-, . , ιηιο σκηπτουτών τήγεωργίαφυτικών >α!ζωΐν(7>νπαθήσεων.» δρ.5,000
  Ιΐ,νοντες υπ όψει την υπό νρονολογιαν 1 Ο/.τωδρκυ 1»1ζ π. , > ■; , ί - /ν - λ ·ι? ' ««-λ»
  ,Ε ϊ- „ .—^^ . ν «ι - - » % Εις τόν αυτόν επι των Οιχανομικων Διοικ. Επιτροπον
  εςουσιοοοτησιν τής Ελληνικτΐς Κυίερνησεως, ποοτασίΐ τού επι ·/»«»,■ > ι -, £ λ »„„·»
  - ,- - * ' )Ε1 . ' «νατιθεται ή δημοσίευσις κα'εκτέλεσις τοθ παρόντος Διαταγμα-
  των Ιΐισωτεριχων Διοικοϋντος Επιτροπου. ,'^
  τος. ^»~"θ
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Έν Χανίο ς τί) 5 Όκτωδρίοο 1912 ν ρ,λ-. -
  ^ "Αρθρον 1) "Υπό την Προεδρείαν των Έπισκόπων έκάστηί ΈνΌνόΐΑατι τού Βασιλέως " '
  Επισκοπικής περιφερείας, συνίστανται Έιτιτροπαί, σκοτόν «υ λ γ ·ΙΓ λ
  Ιχουσαι την συλλογήν έράνων καί διάθεσιν αυτών είς παροχήν "-.«.οί»»;, Μ ρ ^κθ^ΝΔΟΤΡθΣ
  βοηθημάτων χρός τάς απόρους οικογενείας τί,ν υπό τα όπλα " Α μηΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
  προσερχομένων στρατευσίμων. (' ' -^ γ θ' ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ι^ογ-
  Τα μέλη ίλάστης Έχιτροπής ορίζει ό ο'ικεΐος Έπίσκοτος ν οΰί οβΐς^ίον ι*
  μεταξύ δέ αυτών δέον απαραιτήτως νά άντιπροσωπεύονται αί δι-
  οικητικαί καί δημοτικαί Αρχαί, ύποχρεούμεναι νά καταβάλλωσι ; / *Π Α«θΙ«θ9 βφ '
  πασάν μέριμναν πρός πληρεστέραν επιτυχίαν τοϋ σκοπΐϋ των * ·' *
  συνισταμένων Επιτροπών. Λν ■ ^ ΑΠΠ^Π *ν ~>~ ΙΛ/ΙΑΛ~ '
  ·ΑΗθρ5ν 2) Οί ϊρανοι ϊί συλλεγόμενοι έν τοις Νομοίς Χά- Τ-ς ίν χώ ύπ· άοιθ. ,66 ^ς 5 Όκτω6οίου 1912
  νίωνι Ζφΐχίων^ και Ρεθύμνης διατεθήσονται εις παροχήν βοηθη- άποφ ιο"ε'ως της Διοικοΐτόης 'Κττανα.ΐτάτικΛς Έ
  μάτων πρός οικογενείας στρατευσίμων των Νομών τούτων, ο'< ,, οηΓι ί'Ιρανοι οί συλλεγησόμενοι έν τοίς Νομοΐς Ηρακλείου καί Αριίμ αποφ. /υ» ι-, ν,ϊνΧ ϊν- Λασηθίου ϊιατεθήσονται είς παροχήν βοηθτ μάτων πρός ο'ιχογ,.- )ΐ 'Εποτροπή · νείας στρατευσίμων των Νομών "Ηρακλείου καί Λασηθίου. ... ,.„. -..-0 37Μ/ - * Άρθρον 3. Μεταξΰ των Έ,ιτροπειών των Οχαγ.μέ,ων εις , .Λα6ο°Λβ "* °ψβ' "-"π ^ ί™* *" ί'^11 τ*ν στρατιωτικήν περιφέρειαν θέλε, έπέρχεσθα, συνεννοησ^ ^^,^^9^^ ^ν Οικο,ομ.α.ον, τό αρθρον 7 το υ πρός σκοπιμωτέραν διανομήν των βοηθημάτων. α?'θ; ψ, ^ ^ Μαρτιου ε. ε Δ,αταγμ,τος και τό αρθρον Άρθρον 4. Εκάστη Επιτροπεία θέλενέ/πονήσει χανον.σμόν τ°° υπ αρΐθ' 737 Ν°μ01) Χ£ρΐ Δ 'μ0σ'°υ Αβϊίστικο15· καθορίζοντα τόν τρόπον ττ)ς συλλογής των έράνων, τής δ αχει- Άποφασίζει παμψηφεΐ ρήσεως αότών αΐτιον καί τής ϊιαθέσεων τι*ν συμφώνως πρός Έγκρίνει, όπως διά Διατάγματος χορηγηθώσιν αί τόν σκοπόν δι' ό ε'ισεπράχθησαν. άναπ/^ρωμ,ατικαί πιστώσεις επί τοϋ Ε'ιδικοϋ Προυπολβγισμοί Εις τόν Διακ. επί των Έσωτερικών Έπίτροπον άνατΐθεται τα.ν έξΐίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ιχονομικών τής ή δημοσίευσις καί ΐΛτίΆετις τίί παρόντος Διατάγματος. χρήσεως τοϋ 1911. Έν Χανίοις τή Ο Όκτωίρίου 1912. „ 1) "Υπό Κεφ. 9 άρθρον 12 «Ποσοστά επί των είσπράξεων Έν ονόματι τοθ ΙΙα^τλέως χορηγοΰ^ενα είς το^ς πο,λητάς κοινοϋ χαρτοσήμου» Δρ. 800 1 ^) 'Τ-ίό Κεβ. 11 άρθρον 11 «Ένοίκια τελωνει- ? «Βιβλιοδετησις τε-νο^ι^ Θ ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ ' 'ωνειακων εντυχων και ίξοδα αποστολάς καί- χ'31 ' ;ν άριθμήσεως αυτών».............,.Λχ*''·<' ^ 152 , , 4) <Υπ& ^5?· Η 4Ρβρβν 13 «'Αγορα καί έτι-,^ νίίτ " * " >- ,τ ιι σκευτι Πλαστιγγων καίά>>ων σχετικών άντι- χϊ[, '
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'!ί> '"' κειμένων καί Ιξοδα μεταφο?5ς αυτών»____ν"}?χ- .
  ΤΩΝ «ίΛΛ ^ΝΩΝ ϊ -Α ςν5)ι Τ^ Κεφ> 16 '^^^'1 βΣΤ^σις5 !ΓΓΓ'ί,Α
  ,„ . , _, , , . ,. - σίων καταστηματων και κτηματων κ»ί ίξοδα ^^ι"^ ΛΛ
  Εχουσα «π 2ψει την ακό 1 Ο»τ«βρίου 1912 Ιξοοσιοίδτη- ~ άπογραφής ακινήτου περι=υσίας τοϋ Δημοσίου *·»* ^^
  σιν τής ϋλληνικ^ς Κυβερνήσεω,,, τό αρθρ. 7 τού ύπ' αριθ. 6) 'ΥπΌ Κεφ. 17 άρθρον 1 «Τα άποδιδόμενα είς* φ
  ώ. ΐίτναυο'χχιίι ?|ττ ι»» νότ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
  την Κεντρικήν Διεύθυνσιν τοϋ Μονοπωλε'Όυ
  τοθ άλατος καί ίξοϊα δ αχειρίσ. άλατος κλπ». » 45000
  7) ,'Υπό Κϊ?. 20 άρθρον 1 «Νομισματική δια-] ^γ
  φορα πρΐ^ηθείας χρυσοΰ ή συναλλάγματος διά
  τάς πληρωμάς τοΰ Δημοσίου............ » 500
  8) Υπό Κεφ. 13 άρθρον 3 «Διά καταπολέμησιν
  έπισκη-τ:υ-τ'ϊ>ν ιϋ5--εωργία ϊυτι*.ών καί ζωϊ-
  κών χαθήσεων»...................... » 5000
  'Ανατίθησι ?έ την εκτέλεσιν τ?ς παρούσης είς τόν επί των
  Οικονομικαί Διοικοϋντα Έπίτρςχον.
  Ή Διοικοΰσα Επιτραπή
  "' ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΣ
  11 ......· ■ · ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΪ
  !χ ; Μ. Ρ. ΚΟΤΝαΟΤΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκαντωνάκης .,>..., , , .,,
  Όί άκριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ο Γραμματεύς τής Διοικ. Επαναστατικήν Έπιτροτής
  Π, Μάρκαν, ωνάχης
  "Αριθ. Διατάγ. 112
  τ!.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ'δψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 Ψήφισμα τής έν
  Κρήτη Έπαναστατικής των Έλλήνων Συνελεύσεως, το άρθρον
  10 κιί 17 τής έν Πετρουχίλει Διεθνούς Τηλεγραφικάς Συμ¬
  βάσεως χαί τό άρθρον
  XXX
  τού έν Λισαδώνι άναθεωρηθέντος
  έν έ'τ«ι 1908 Κανονισμοϋ τής Διεθνοϋς Τηλεγραφικής υπηρε¬
  σίας, καί τό άρθρον 31 § 5 τοϋ ύπ' αριθ. 111 Νομοθετικεΰ Δια-
  τάγματος χερί οργανισμόν τής Τηλεγραφικάς υπηρεσίας.
  Τό τε τελικόν καί διαβατιχόν τέλ;ς των συνήθων καί έν σαφεΐ
  γλώσση επί ήλαττωμένω τέλει είΐικών τηλεγραφημάτων επί
  βραδεία μεταβιδάσει (ίΟΐό^Γ&ΓηΓηβδ άίίίΟΓΟδ ά ρπχ Γ0(1υϊΐ)
  τΐ}ς ΰπερευρωπαϊκής άνταποκρίσεως (π^ίϊϊΐβ—ΘΧΪΓ3, θΠΓθρέβπ)
  μειοθται είς τό ήμισυ τού Κανονισμοϋ ήτοι κατά 50 ο]ο συμφώ¬
  νως πρός τάς διατάξεις τοϋ κάτωθι κανονισμοθ.
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  Ε'δικά τηλεγραφήματα μέ ήλαττωμένων τέλβς *πί βραδϊία
  μεταδιίάσει. »ιιο) ϊ ρί^»»· χ
  λ ρΐΊΧ
  1. ; ■'
  Ο «ποστολεΰς ίδιωτικοΰ τηλεγραφηματος δύναται νά επιτύχη
  εντός των 'Υπερευρωπαίχ,ών σχέσεων τοϋ εόεργετήματος τής
  μειώσεως τού τέλο^,ς 50 ο]ο υπό την έ-ιιφύλαξιν ίνα τό
  τηλεγράφημά τού η συν-εταγμενον έν γλώσσει σαφει, ώς κατω¬
  τέρω ό-ίζεταί, νι μεταδιδάζϊται δέ κατόπιν των τηλεγραφημάτων
  των διατιμηθέντων μέ ακέραιον τέλος.
  —ύνταξις *αί κ*τάθί.σΐι; των τ/ιλεγραφημάτων
  2 Δτνλωσις τοΰ άποστολέως.
  Ο άποστολευς όφείλει νά υπογράψη κα'ά την στιγμήν τής
  καταθέσεως τοϋ τηλεγραφήματός τού δήλ'θσι* έν η νά δηλοί
  ρητώς ότι τό κ*ίμ.ενον τού είναι συντεταγμένον ολοκλήρως έν
  γλωσση σαφεϊ καί 'ίτι δέν Ιχει έννοιαν διάρρο»1 τής έξαγομένης
  =* τής φρασιολογίας τού τ^λεγςα^^ματίς τού. Ή Δήλωσις
  δέον νά όρίζγι την γλώσσαν έν η τό τηλεγράφημα είναι συντε¬
  ταγμένον. 1
  *$. Τνχαΐαι ενδείξεις.
  Ο άποστολεϋς τοϋ μέ ήλαττωμένον τέλος ε'ιδικοϋ τηλεγρυΐ-
  ?κ!μχτος τούτου δέον να έγγράρη πρό τής επιγραφάς την τυχαίχν
  ένδειξιν ^. Ο. συμπεπλ/ιρωμένην κατά τί έν :ή 4η παρα-
  γράφω ε'ιρημένχ. Ή Ιν5ειςις «ϋΐη ϋπολογιζε:αι ώς διατιμωμένη
  λέξις.
  4. Σύνταξις τοΰ τηλεγραφήυ.ατος.
  Τό κε-'μενον των ε'ιίικών τηλεγραφημ-ίτων 2έον νά ή συντε¬
  ταγμένον δλοκλήρως έν γλώσσΐ] σαφεϊ καί νά μη περιέχη οδτε
  οϋ; άριθμ^ύ; οΰ;ε σί],Λ·ϊα ίμπίρικά, οδ:ε ομϊδας γοαμμά-
  τ«ν ή σημεϊα στίξίως, οΰτε φρασβις συντετμημένας (άρθρον
  VII).
  τοϋ διεθνούς τηλεγραφιχού Κανςνισμοϋ). Παν τηλεγράφημα
  περιέ·/:ν διαδοχήν γραμμάτων μεμονωμένων, αριθμών δνομά-
  των ή λέξεων άνευ σημασίας ν,οιί γενικώς παν τηλεγράφημα μή
  φέρον καθ1 έαυτό έννοιαν νοητήν ίιά την τηλεγραφικήν υπηρε¬
  σίαν, 8έν είναι παραδεκτόν μέ τό εύεργέτημα τού ήλαττωμένου
  τέλους. Α.ί συνθηματικαί ή κατά συνθήκην διευθύνσεις εισί χαρα-
  δεκταί όταν συνοδεύωνται μέ κείμενον τοθ όποίου έμφαίνεται καθα¬
  ρώς δ χαρακτήρ τής έν,ιιοίας. Οί άριθμοί δέον νά ώσιν εγγε¬
  γραμμένοι δλογρχφως.
  Τα άνευ κειμένου -ηλεγραφήματα δέν εινα» παραϊεκτά. Τα
  μέ τό ήλαττωμίνον τέλος τηλϊγραφήματα δέον νά ώσιν συντε-
  ταγμένα έν γαλλΐλή γλώσση ή έν μια των γλωσσών τής χώρας
  τής καταγωγής ή τού χροορισμοϋ καί αίτινες γλώσσαι όρίζονται
  υπό των ενδιαφερομένων διευθύνσεων χαί έν αίς γλώσσαις μόνον
  έπιτρέπεται ή έν σαφεϊ γλώσση διεθν<;ς τηλεγραφιχή άνταπό- κρισις. _, ^ Καθόσον ή γλώτσαης γίνεται χρήσις είναιήγαλλική,ήήγλώσσα τϊ)ς χώρας τής καταγωγής, ή ή γλώσσα τής χώρας τοϋ προΐρΐ' σμού ή τυχαία ϊνϊειξις ΐΐ. ό. συμπληροΰτ» χαί γίνεται ϋΟΡ, Ή χρήσις δύο ή πνειόνων γλωσσών έν ένί τηλεγρ*φήματι άχαγ'.ρεύεται. Ή Διεύθυνσις καί υπογραφή των τηλεγραφημάτων ύπόκεινται, ώς πρός την σύνταξιν, είς τούς είς τα συνήθο τηλεγραοήματα εφαρμοζομένους κανονας. 5. 'Υπολογισυ.ός των λέξεων»^· }|' Αί λέξεις τής διευΒύνσεως τοϋ κειμένου καί τής υπογραφάς ύχολογίζονται συμφώνως πρός τούς >ανάνας τούς εφαρμοζομένους
  είς τα συνήθη τηλεγραφήματα. -'
  Τιι.ολόγιον «αί διατίμησιν 'χ ^ ^ ^
  6. Λιέλενσις ~------------
  Τα μέ ήλαττωμένον ε'ιδκά χηλεγραφήματα εισί δεκτά έν ταίς
  σχε'σεσι μεταξύ των χωρών τής Εύρωτχϊκής καί των τής 'Υπε-
  ρε,ιιιωπαϊκή διελεΰσιως (συμ,περιλαμδα^ομένης κα τής 2ενεγά-
  λης) καθόσον άφορα εις τάς σχέσεις των χωρών τής ΕύρωΐΓαικής
  διελεύσεως (συμπεριλαδανομένης ναι τής Σενιγάλης) μεταξύ
  των, τα τηλενραφήματα τοϋ είδους τούτου δέν είναι δεκτα, τλήν
  εναντίας συμφωνίας, ειμή εάν τό τέλος των συνήίων τηλεγρα¬
  φημάτων δέν είναι καχώτερον τοθ ενός φράγκου κατά λέξιν.
  νϊΑΐαϊ^-τ 7, Τιμολόγιον ^^^^
  Τα έναέρια καί ύποδρύχια τελικά καί ίιαδατιχά τέλη των είδι-
  κών τού-ίων τηλεγραφημάτων, μειούνται δμοιομόρφως κατά 500/0.
  Ό:αν ε'ίικόν τι -.ηλεγράφημα ■καρεκκλίνειτή'ς δςθείσης αΐιτώ
  δδου συνεπεία διακοχής αύτί'ς, τα διανεμόμενα τ|)η ν έν άνα ■
  λογία» εισί γο ήμυι εκείνον άτινα άνήκουσι ί'ις τάς δ.απόρους δι-
  ευθύνσεις δι' εν τηλεγράφημα παρενκλίνον μέ ακέραιον τέλος.
  8. 'Ε$αρυ.ογη τοθ πλήρους αιμολογίον είς
  τα άντικανονικά τηλεγρα^ήμοτα
  Α' τηλεγραφικαί διευθ νσεΐς έπιφυλάττουσι είς έαυιάς τό ίι-
  καί(,>μα νά άρνώνταιτό ήλαττωμένον έλος επί παντός τηλεγρα-
  φήματος τό οποίον χατά την γνώμην των δέν ήθελε πληροϊ τούς
  ανωτέρω άναφερεμένους όρους.
  "Οταν τό γ'αφεϊον τής παραλαδής βεβαιοί ότι ϊντινι τηλε-
  γραφήματι φέρον ·. την μίαν των τυχαίων ένδειξεων ^ Ο Ρ,
  ίι Ο Ό οί όροι οίτοι δέν έξεπληρώθησαν, τό Ιν λόγω τηλεγρά-
  φημα διαχειρίζεται καθ" όν τρόπον τα περιβχοντα καταχρηστιχώς
  ηνωμένας λέξεις.
  9. Τάξις της μεταβιβάσεως
  Τα ε'ιδικά τηλεγραίήματα μεταδιδάζονται κατόπιν των μή
  έπειγονων ίδιωτικών χαί των -ιθΰ τύπου Τα μή περιελθόντα
  είς τόν προορισμόν των έντός 24 ώρών άπό τής έν τω γραφείω
  Λαταθέσεως των, μεταδιδαζονται δμοθ ώς κβί τα μέ πλήρες τέλος
  διατιμηθέντα τηλίγραφήματα. ιΐ"' -=Ί · «ν *ιι.-ί^/.
  01. Ί-πίδοσ»ς ' ' "!ΐί- "'-'-"*
  Τα μέ ήλαττωμένον τέλος εί*ικά τηλεγραφήματα έπιδίδονται
  ώς καίτά μέ πλη*ρες τέλος διατιμηθέντα τηλεγριιφήματα.
  11. Είδ.κα υπηρεσίαι
  Τα μέ ήλαττωμένον τέλος είδικά τηλεγραφήματα δύνανται να^
  φέρωσιν απάσας τάς τυχαίας ενδείξεις, «λήν τής ένϊείξεως ·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ιΜΙΤιιι ΙΓ» ιιιΐιι»—Μιι
  II»
  ΙΊ ««ΜΙΙΙΙΙιιΙ 11» —* ■ 11» ΊΤΤΤ»"»—ψι——"<■-* -<Η«Ι»1Β|—«»?*«»» «»* <ν - «ίν-^ιΐ'"»—»*"——°— σχετιζομένης μέ τό έπεϊγον. Τα είς τάς διαφόρους υπό το5 άπο- Ι θρον κτακτος πίστωσις έκ ίρα/.. 3400 8ιά συνδρομήν τοϋ στολΐως αίτουμένας ειδικώς υπηρεσίας τερί τηλεγραφήμαό; Δημοσία ύζέο των οικογένειαν των απορων επισ.ρατων. τινοςει·ί»«3(1ιυη?β!ΐί»·-ληρ<*ν9αϊ»»,·4ρο·έτι·ϋ«ιβςΚΡ, ΤΟ. Η πίστις αϋ:η καταν-ς.α.εθήΐετα{ ως ακολούθως εις τας κ. λ. π.) έφαρμοζόμενα τέλη εισίν τα οώτά των συνήθων τηλ:- διαφόρους Επισκοπικας περιφερείας, εκδιδομένων των οικείον γραφημάτων. χρη^απκώ* ένταλμ <των ιπ' όνό'ατι τώ* διά τοΰ ϋπ'αριθ. Αί άντίστονχοι τυχαΐαι ενδείξεις διατιμώνται μέ τβ ήλϊττωμέ- 125 έ. ε. Διατάγματος συνισταμένων Έπιτρθπειών. νόν τέλος. *) Είς τ*1ν Έπιστοπικήν περιφέρειαν Ίεροσητείας Αί τηλεγραφικαί έτιταγαί καί τα ναί:ικά :ηεγραφήμ.*τα δέν δραχμάς τριακοσίας.......................... 300 είναι δεκτά με Ίήλαττωμένίν τέλος. 2) Εις την Έπισκοπικήν περιφέρειαν Πέτρας δραχ- 12 Απόδοσις τελών μ«? τριακοσίας πεντήκοντα..................... 350 •υ λ * - · „ - /-. χ ' -ύ,, «„„*,'.—,·■» 3) Εις την Έπισκοπικήν περιφέρειαν Άόκαδίας Η κροθεσμι* τής επιστροφής τοϋ τέλο,,ς δια την |3ρα5υτητα * ' - 300 τής έπιΐόσεως βίίικβϋ τινος τηλεγρα?ήα*Γος, όρίζετα·. καθ" όλας °ρ*Χμΐ$ τΡιβ*»*·1Χ? ......·.....· · · ·.....,· ' - · - ι ' ο/. ' «τ· ί.-,,Λ,,-,—, ή -'ί την Ετισκοπικην πεοιφέρειαν τ*ς Μητροπο- τας περιπτωσίΐς εις το τριπλάσιον Μωρο.» χρονικου ίιασΐήμ,ατος. ' ' ', ' · τ γ <' ι γ * Γ .ο Αεω' δραχμάς έπτακίσίας.................... 'υϋ 13. Λογαριασμο ^ δ) Είς την Έπισκοπικήν π-ςριφέρειαν Ρεθύμνης καί Οί λ)σμοι συντάσσΐντϊΐ κατά τούς υπο τού ά'ρθρου ίιΧΧνΙ Αόλοποτά'ΐ.ου δραχμάς τετρακοσίας πεντήκοντα..... 450 τοθ δ εθνοϋς κανονισμοθ προβλεπομένου; όρους έκάστης λέξεως β) Είτ την Έπισκοπικήν περιφέρειαν Κοίωνίας καί λογιζομένης ώς τό ήμισυ τής μιίς λέξεως. Άποκορώνου δραχμάς επτακοσίας................ 700 14. Γενικα Διατάξεΐς 7) Είς την Έπισκοπικήν περιφέρων Σφακίων καί Τα μέ ήΛ*Γτί(,,χένον ,ελβς «5ι« τ,λεγοαφήματα, 6τ4*£ΐν«ι Λά^, 8Ρ^**« διαι10^ «βίομήκοντ». . ·;..··· 270 είς όλας τάς διατάςεις τ,ϋ 3·.εθν=3ς τηλεγραφικός κ,νονισμοϋ, ° -^ ~» ί^-.σ.οπαην περιφέρων Κισσαμου καί αΐ«νες ϊϊν αντίκεινται είς τάς προηγου,χένας δι-άξεις. ΣεΧ'·ν01> °?· '?««»"«« τριακοντα ..........._^____^30
  Είς τόν έ-Ι των ΈσωτίρΐΑ-ύν Έπίτρ^πον άνατίθεται ή δημο- > ( 3400
  σίευσις κ» εκτέλεσις το3 παρόντος λιανάγμχτος. _ Άνατίθησιν 3έ την Εκτέλεσιν τής παρούσης είς τούς επί
  Εν Χανίοις τή" 8 Σεπτίμδρίου 1912. των Έσωτερικών καί Ο'·*ονομικών Διοικοώντας Έπιτρύπους
  ,,-,/-./ - ο _ ι / % ΊΙ Λιοικονσα 'β«ιτροπη
  Εν Ονόματι τού Βασιλέως Α ΜΙΧΕΛΙΔμΑΚΗ-
  "Η ΈπανααττοιηκΗ Δ*οικβΟσοι Ειτιτοοιίι Θ ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ " "
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ° Ι ραμματευς
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ,Λ , „ , , — · *·«ρκ«Μωνακκ|β
  __________ υτι αχρι6:ς αποσχασμα
  Αριθ. Διχτάγ/. 126 Έν Χχνοις τή 8 Όκτωδρίου 1812
  _ Γ _ _ _ , Λ _ , Ό Γραμματεύς τής Διοικ. Έ*ιτροπ<)ς ΓΙϋΡΓΙΟΖΑ Π. λΙ«ρκαν<Μ>νάχης
  ΒΑΰΙΛΒΥ^ 'ΠΟ.ν ΒΛΛΗινΐΝ Αριθ_ Δ,ατάγ> 102 ;
  "Εχοντες ΰπ' 2ψει την υπό χρονολ. 1 ΌΛτω6,:ίου 1912 ι. , · .
  «ξουσιοδότησιν τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως και το αρθρον Γ/ΕΩΡΓ'ΙΟΣν Α·
  36 τοθ ύπ' αριθ." 737 Νίμου,^ροτάσει τοΰ επί των Έσω ΒΑΣ1ΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  τεριχών καί Οικονομικήν Διοικούντων Επιτροπών, σιηοιζομέ<η «γ, , ,». ν . . . >Τ ιηιο , . 3.
  • . . > ■ ο οΐι» > υ ■ · < , ν - Εχοντες υτ όψει το απο 4 Ιουνίου 1912 ψήφισμα τής εις την υπ ζρ·θ. ΙΟτ ε. έ θΑίοωνο* ατοφχτιν τή," Λιοικοοΐης ,ρ Λ * , - ν - ν - - - « 1 λθ η ,ρι τ ' Τ τ ' Επαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως το αρθρον 11 τοϋ "' Νόμου περί ε'ισαγωγίΐς Δικαστκής Νομοθεσίας, προτάσει τίΰ Άποφαοίζομϊν καί διατάσσομεν έχί τών Εσωτερικόν ΔιοΐΛούντος Έπιτρόχοι». Άρθρον 1 Χορηγείται ίπί τοϋ Είδι«.ο3 Προυπολογισμόν τών * νπθ6α<<:ζθΙΐεν κα Οιατά,ίίίομε ν ίξόΒων _ττ)ς Άν. Διευθύνσεως των Έσωτερικών τής χρήσεως 1) Έγ*οιν3μ8> τό Καταστατιχόν τής έν Παρισίοις έδρευού-
  έφ όσον αυται ίεν αντίκεινται εις τούς Νόμους καί τα Διαταγ
  |>νό ατι -εαΡ Βαιίιλέως
  Η Λτοικοϋαα 'ώηιτροπίι
  Α ΝΐΙΧβΛΐΛΑΚΗ^
  « Α1.νΐ ΙΡΙΤΗ-
  ΑΠΟΣΠΑΕΜΑ
  επί των Έσωτερικών Διεύθυνσιν.
  3) Πάτα διένεξ ς μεταξύ τϊ)ς έταιρείας καί τών «σφαλιζομένων
  ύτάγεται είς την άττοκλειστικήν δικαιοδοσ αν τών εγχωρίων Δι-
  καστηρ''ων μί) έπιτρεκομένης εναντίας περί τούτου συμφωνίας.
  4) Ή ταρούσα έγκρισις δύναται νά ανακληθή έν περιπτώσει
  παραδόσεως όρου τινος τοϋ έγκρινομένου Διατάγματος.
  5) Το καταστατικόν τής Έταιρείας δημοσιευθήσεται διά τ?ς
  Τής έν τώ ϋπ" .ΐριθ. 168 της 5 Όκτωδ >ίοι/ 1912 ιοακηκφ Επισήμου Εφημερίδος.
  Λποφαιΐε ος τ"ις ν,ιΟικη:. Επ ιναότατικίίς 'ΚτΐΓρόπης. Ό Ήμέτερος επί τών Έσωτερικών Έπίτροπος θέλει
  Αριθ. άπ α. 202 σιεύσει καί έκτελέσει τό παρόν Λιάταγμα.
  Ή '*·. π ι τ ρ ο π ή 'Εν χ«»'«'« 8 Σ)δρίου 1912
  Λχβοϋσα ύκ'ό'ψει την πρότασιν ταύτην τοΰ επί τών Έσω-
  τερικών Δοιοκούντος Έπινρόπου καϊ τό άρθρον 36 τού ϋχ'
  αριθ. 737 Νόμου.
  Άβοφασίζει παμψηφεί
  Εγκρίνει, όπως διά Αια:άγματίς χορ ,γηθή επί τίΰ Είίικοό
  ΠρθΛολογισμοΟ τών έξόδων τί)ς Άν,οτ. Διευθύνσεως των Ίί-
  <τωτερτκών τής χρή>€ως τοθ 1912 καί ύπδ ίδιον Κεφ. κ» άρ-
  *Εν "Ονόματι τοϋ ς
  ΊΙ Ατ,οικοϋσα 'Επανα^τατικΗ '
  Α. ΜΙΧΕΛΙΑΚΗΣ
  Μ. Ρ ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ
  ίθ, ΑΙΜΠΡΙΤΗΣ