916

Αριθμός τεύχους

483

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΙΟΥ
  Ε.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Γηλεφ 4 — 40
  Γίΐεύθυ νος:
  ΜΕΛΟΛΙΔΔΚΗΣ

  Τα πάντα γι« τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  ^ΕΡΗ ΚΡΗΤΙΙ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  «■«■■"ιηι1111"1"11""""""1.....'".........Η111"««"""-ιι.ι....,,,,1,ΙΙ1ι111Ι.....,„,„„...... - ■■--------------.........--------- ._. __
  """....."....."»"'"«·"«ιι.,,.,,,,,1,.....,„„,„„„„„„,„„„„,........,„„„,„„„„„.....,.........
  ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ' .......................................................
  ΧΡΟΝΟΣ 2ο'ς'ΠΕΡΙβΔ.2»)
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 483
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐηΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ'Ι'"
  ΝΑ Μ ΑΣ ΔΟΣΟΥΝ ΤΗ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ
  τό Λονδίνον ελήφθη
  σαν είδήσεις σύμφωνα μέ
  τίς οποίες ύτΐάρχει δριστικό
  σχέδιο τής Βρεττανικής Κυ¬
  βερνήσεως γιά έγκαθΐδρυση
  ναυτικί]ς βάσεως στή Κύπρο.
  ΟΙ είδήσεις αύτές καί ή δι-
  άίβση «πά την Αγγλικη Κυ
  βέρνηση ενός έκατομμυρίου
  λιρών γιά την άνέγερση δια¬
  φόρων στρατιωτικών έγκατα-
  στάσεων, σύξάνουν τόν ά-
  νώνσ τοθ ΚυπριακβΟ λαοθ
  γιά την τύχη τού. Έτσι άπο
  ψασίστηκε νά έπισπευθεϊ ή
  αναχωρήση τής Κυπριακής
  Λντιπροσωπείας στήν Άθή-
  να καί τό Λονδΐνο πού θά
  διαμαρτυρηθεΐ γιά την άντε-
  θνική στάση τής Έλληνικής
  Κυβερνήβεως στό ζήτημα τής
  ενώσεως τής Κύπρου μέ την
  Έλλάδα καΐ θά άπαιτήσει ά¬
  πό την Βρεττανική Κυ(ίέρνη·
  οη την άπόδοση τής Κύπρου.
  Ή μή εκπληρώση των Ιβ-
  ρΰν έθνικών παθών των ά-
  δελφών μας ΚυπρΙων προκα-
  λεΐ την άγανάκτηση όλόκλη
  ρου τοθ λαοθ τής Έλλάδας
  πού βασική έβνική τού διεκ·
  δΐκηση δέν Ιπαυβε νά είναι
  ή Κύπρος.
  ΟΓΑγγλόδουλοι δμως Κυ-
  βερνήτες μας καί οί Σύμμα-
  χοΐ μας "Αγγλβι, έξακολου-
  θοθν νά άρνοϋνται καί νά
  προδΐδουν την έβνική μας,|
  αυτή διεκδΐκηση.
  Τα γεγονότα είναι τόσο
  Ίολλά, ή γλώσσα τους τό-
  οον πειστική ώστε άρκεΐ νά
  Μφουμε 'μερικά μέ την
  «ίκαιρΐα τοθ νέου «φιλευθέ-
  ρου» Συντάγματος πού ί| με-
  νάλη μας «Σύμμαχος» γρηά
  Αγγλία παρεχώρησε είς τόν
  Κυπριακό λαό. Καί γιαυτό
  άναφερόμαστε μόνο στόν ΐ-
  •ιον άγγλικό τύπο δπου ά-
  ποδείχνεται δτι ή ώς σήμερα
  αγγλικη διοΐκηση τής Κύπρου
  υπήρξε τό τυρανικώτερο κα-
  θεστώς καί ή Κύπρος υπήρξε
  πάντα κατεχόμενο ξένο έδα-
  φός. Χβιρότερα καί άπω ά-
  ποικία.
  ΟΙ άγγλοι ίμπεριαλιστές,
  σάν ϊσύμμαχοι, άναγνωρι-
  ζοντας τίς τόσες θυσΐες τοθ
  ΈλληνικοΟ Λαοθ καί των
  Κυπρίων στόν κοινόν άγώνα
  άντί νά μας άποδόσουν την
  μεγβλόνησό μας καί νά έκ
  πληρωθεΐ ό πόβος τοΰ κυπρι-
  ακοθ λαοθ, πού χρόνια ά·
  γωνΐζεται γιά την Ένωσή
  τοτ μέ την Έλλά&α, χάλκε-
  ψε νέα δεσμά σέ βάρος τού
  πού ύποδουλώνουνε όριστικά
  την Κύπρο στήν Αγγλία. Γι'
  αύτό οί «Τάϊμς» τοϋ Λονδί-
  νου γράφουν: δτι «τό νέον
  βρεττανικόν σχέδιον περί τοϋ
  προγράμματος περί οίκονο-
  μικής άναπτύξεως τής νή¬
  σου άποτελεΐέ'κλησιν είς την
  εύθυκρισίαν αυτών τούτων
  των Κυπρίων, όπως επέλθη
  στενοτέρα συνεργασία (διά-
  βαζε υποταγή) τής νήσου
  μετά τής Αγγλίας, δεδομέ¬
  νης τής στρατηγικής σημα-
  σΐας τής νήσου καί τοθ γε-
  γονότος δτι πρ·κειται ήδη νά
  καβορισθεϊ ή (θέσις αυτής έν
  τώ σχεδΐω τής αμύνης τής
  Αύτβκρατορίας.»
  Ή «Μάντσεστερ Γκουάρ-
  ντιαν» γράφει: «Άπό τβθ
  1931 μέχρι τοθ τελευταίου
  πολέμου, ή Κύπρος διοικεΐ-
  το ώς κατεχόμενον εχθρικόν
  εδαφος καί δχι ώς αγγλικη
  άποικία. Τα χρόνια αύτά
  σπαταλήθηκαν στόν στρσγ-
  γαλισμό κάθε πολιτικής εκ¬
  δηλώσεως καί στήν επιβολήν
  τοιαύτης λογοκρισΐας, ώστε
  καί ή κυκλοψορΐα των επι
  σήμων πρακτικών τής Αγ
  γλικής Βουλής εθεωρείτο ώ
  άνατρεπτική».
  Καί την τυρρανική αυτή
  κατάσταση ή σημερινή «λαο
  πρόβλητη» την έπικύρωσε
  μέ την προδοσία τοθ άρχη
  γοθ της Τσαλδάρη, την ό
  ποία απεκάλυψε ό Σεβ. Το
  ποτηρητής Κύπρου.
  Ό κ. Τσαλδάρης, άπαν
  τώντας σέ είσήγηση των
  Κυπρίων νά θέσει τό ζήτημα
  τής ,ένώσεως μπροστά στό
  συνέδριο τής Είρήνης, έιη
  λεγράφησε στό Έθναρχικό
  Συμβούλιο, μέσον τοϋ Έλλη
  νος προξένου στήν Κύπρο
  δτιοΙΚύπριοι «ΠΡΕΠΕΙΝΑ
  ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΗ
  ΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ, καθ
  δν χρόνον συνεχΐζονται αί
  εργασίαι τής Διασκέψεως
  των Παρισίων καθ" δσον τοθ
  το θά έχει δυσάρεστα άπο
  τελέσματα επί των άγγλοελ-
  ληνικών σχέσεων.» Ό 'τοπο-
  τηρητής απεκάλυψε άκόμη
  δτι ό κ. Τσαλδάρης τοθ συ
  νιστοϋσε «νά άσκήσει έν
  άνάγκη ώς Έθνάρχης τό
  βέτο τού διά νά έμποδίσει
  τό 'Εθναρχικόν Συμβούλιον
  άπό τοθ νά παραγνωρίσει
  την είσήγησίν τού καΐ νά ά
  πευθυνθεΐ πρός την Διάσκε¬
  ψιν τής Είρήνης διά τό ζή
  τημα τής ενώσεως των».
  ΟΥΙίΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
  Π0ΪΙ1ΑΛΙΙΛ0Υ
  ΙΚΑΙ Τ< Ιϊ ΟΙ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΤΟΙ ΣΕΑΓΩΝΙΑ ΣΟΟΙΡΝ Η ΛΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΤΚΟΚΟΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΥΝΕΧ1Ζ0ΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 4 (ίδ. ύπηρ.)—Τό «ουργϊΐο Δημοσίας Τάξεως «οκοΐνωσε χθές υστερα ά- * την καθιερωμένη έπιλογή .,. τηλεγραφήματα: ΤΡΙΚΚΑΛΑ — Δύναμη "ΡατοΟ καΐ χωροφυλακής Μ ένεργεϊ έκκαθαριστικές συνεπλάκη στίς δμάδα άνταρτών !'* ύψώματα Ι'^ορναρέϊκα. τοθ χωριοθ Τραυματί- *ΐκαν 2 άντάρτες «οί όποΐ- °}<¥θς διέφυγον». Τραυμα- "% έ θί έπίσης ό άνευ θητεί Μωροφύλακας Στ. Σπύρου. αλλη μερά ή ϊδια δύ- συνεπλάκη μέ άλλη ελη" όμάδα των άνταρ· Μεσοχώρα. είς συμμορΐτης ήφηρς 29)10 τμήματα στρα- αΙ χωροφυλακής συνέ¬ βησαν μέ τμήμα τής πά ραπάνω όμάδας στό Νεραϊ- δοχώρι «Συνελήφθη είς συμ- μορΐτης καί πιθανώς εφονεύ¬ θησαν έ'τεροι 4 παραληφθέν τες υπό των συντρόφων των οί όποΐοι διέφυγον». (Σ. Σ. Πρόκειται γιά τίς συγκρούσεις γιά τίς οποίες οί μοναρχικές έφημερΐδες I- γραφαν οτι"οί άπώλειες των άνταρτών ή*ιαν 18 νεκροί, 10 αίχμαλωτοι καΐ 40 τραυμα- τίες καί δτι σκοτώθηκε ό άρ- χηγός όμάδων Ύψηλάντης). ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατά τηλεγράφημα άπο ΐό Βόλο τό μηχανοκίνητο τάγμα χωροφυλακής ένεργεϊ έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις «εύρείας εκτάσεως» στήν πε¬ ριοχή τοθ Πηλίου μέχρι τοθ Κισσάβου άπό τίς 29 Όκτω- βρίου. Τή νύκτα τής 30)10)11 άντάρτες μπήκαν στό χωριό Τσαγγαράδες καίΙκαψαν τό 'Από τη θέση μα3 Ι11ΡΗ.0ΥΝ ΑΜΕΙΑΙΚΤΑ ΟΙ ΑΗΜΙΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ^Α?οδ «ντίλήφβησιχν οίΐδυο τώρ« βτήν'Αβήνα δτι στην Ααϊχοΰ χέμματος, μκνδΰα τβΰ τής Κρήτης «οδ Ελλ««« κ«τ« ** ίγκλήμβττά άποδώαβυν Κρητικού ϊτροιτοδικβϊβ Έγ>ιλημ«τι»ν Πολβμβυ της
  -■- ατρατηγου;
  Μύλ-
  έιτιτα-
  *μείλιχτη τιμ«·ί« τδν Δημί«ν τίίί Κρήτης.
  σπίτι τοθ άγροφύλακα. «Ση¬
  μειωτέον δτι είς την περιφέ¬
  ρειαν αυτήν διεξάγονται έκ.
  καθαριστικαί έπιχειρήσεις ά¬
  πω ημερών» Χθεσινές πληρο-
  φορΐες άναφέρουν δτι «συνε-
  χΐζβνται επιτυχώς» οί έπιχει¬
  ρήσεις στόν ΚΙσσαβο καΐστήν
  όρεινή περιοχή Τρικκάλων.
  Τμήμα στρατοΰ καί χωρο-
  φυλαχής ήλθε σέ έπαφή στό
  χωριό Ταξιάρχης τής Χαλκι¬
  δικής μέ μιά άπό τίς όμάδες
  άνταρτών πο.ύ ,δροϋν στήν
  περιοχή αύτή.ΤραυματΙσθη-
  καν Μνας άνθυπασπιστής καΐ
  έ"νας στρατιώτης. Μέχρι τό
  βράδυ τής Παρασκευής συ-
  νεχιζονταν σφοδρή μάχη, χω-
  ρίς δμως νά γνωσθοόν λε-
  πτομέρειες καί άποτελέσματα
  80 άντάρτες υπό τόν Κα·
  ραφωτιά μπήκαν στά χωριό
  Θεοδοσία τής ΝιγρΙτας πή-
  ραν τρόφιμα καί ειδή πού τα
  φόρτασαν σέ 7 κάρρα καΐ
  I-
  φυγαν πρός την κοντινή δα-
  σώδη περιοχή.
  Άγνωστοι σκότωσαν στό
  χωριό Τέρπελο τοθ Κιλκίς1
  τόν Α. Κωνσταντινιδη «6 ο¬
  ποίος πρό ημερών είχεν ά-
  ποκηρύξει διά δηλώσεως τού
  τό Κομμουνιστικόν Κόμμα».
  Όμάδα ΝΟΦικών άνταρ¬
  τών έπιτέθηκε κατά τοθ χω·
  ριοθ Κρατερό τής Φλώρινας
  άλλά άποκρούσθηκε. Τό ΐ·
  διο έγινε άπό άλλη όμάδα
  στό χωριό Έθνικό τής ϊδιας
  περιοχής.
  Άντάρτες μπήκαν στό χω
  ριό ΓρεβενΙτι τοϋ Μετσόβου
  καί άπήγαγαν τό πρόεδρο
  τής κοινότητος.
  ΑΘΗΝΑ 5 ((δ. τηλ)μα). ' Ο
  ύπουργός Χέλμης δήλωσε
  χθές δτι άποφασΐσθηκε μετά
  σύμφωνο γνώμη των άγγλων
  καί άμερικανών έμπειρογνω-
  μόνων νά μή δοθεΐ ούδεμία
  αυξήση στούς ύπαλλήλους,
  ουτε έκτακτη ενισχύση δεκα-
  πενθημέρου.
  "Υστερα άπό αύτό οί ύπάλ
  ληλοι απεφάσισαν νά κατέλ-
  θουν σέ άπεργία ή όποία άρ-
  χίζει τα μεσάνυχτα τής Τρί-
  της καί λήγει τα μεσάνυχτα
  τής Τετάρτης. ΈπΙσης σήμε¬
  ρα τό πρωΐ κατέρχονται σέ
  48ωρη άπεργία οί Τραπεζι-
  τικοί πλήν τής 'Εθνικής. Βα-
  Λό αΐτημα των δημόσιον
  καί Τραπεζιτικών είναι ή
  τιμαριθμική άναπροσαρμογή
  των μισθών τους.
  ΑΘΗΝΑ 5 (ίδισίτερο τηλε-
  γράφημα) —Κατά τή χθεσινή
  συνεδρίαση τής Βουλής, δπου
  έγινε συζητήση πάνω στά
  τελευταία πολιτικά γεγονότα
  πολλοί βουλευτές έκαμαν
  γενικότερο έλεγχο τής Κυ¬
  βερνήσεως. Όλη ή συζητήση
  έφερνε τή σφραγΐδα τής άγω
  νίας δλων γενικά των λαο-
  προβλήτων πού βλέτουν δτι
  ή χρεωκοπίβ τής Κυβερνή¬
  σεως, αποτελεί χρεωκοπία
  δλου τοθ «έθνικόφρονος» κό·
  σμου. Οί κύκλοι τού Κέντρου
  άκόμη δέ καί' τής Δεξιάς,
  έκφράζανε την κατάπληξή
  τους, έπίσης δέ καί την άνη-
  συχία τους γιά τό νέο κυβερ-
  νητικό έκτρωμο, τό άποΐο
  απλώς μεγάλωσε τόν άριθμό
  των δοσιλόγων καί προδο-
  τών ύπουργών.
  Πολιτικάς άρχηγός συνό-
  ψισε τή γενΐκή άηδία μέ τή
  λέξη ΑΙΣΧΟΣ.
  Χαρακτηριστικό τής έπεκτει-
  νόμενης δησΦορίας είναι τό
  γεγονός δτι στή χθεσινή βου
  λή δέν άκούστηκε ουτε λέξη
  συμπαθείας γιά την κυβέρ-
  νηση. Διάφορες όμάδες δια-
  λακτηκοτέρων μελών τοθ λα-
  ΐκοΰ κόμματος έτοΐμάζονται
  νά διαχωρίσουν τίς εύθθνες
  τους άπό τόν Τσαλδάρη ώ¬
  στε νά προσανατολΐσθοθν
  έγκσιρα στή διάοοχο κατά-
  σταση.
  Έτσι λέγεται δτι μία όμά¬
  δα άπό 30 βουλευτές θά ά-
  πόσχει άπό ένδεχόμενη ψη-
  φοφορία έμπιστοσύνης. "Αλ-
  λοι θά έκδηλώσουν έμμεσα
  την άντΐθεσή τους άναγρά-
  φοντες στό ψηφοδέλτιο: «Έ-
  πιθυμοθμεν εθνικήν ένωσιν».
  Όρισμένοι κύκλοι πιστεύουν
  δτι ή διάθρωση αυτή υπο
  θάλπεται άπό τούς Άγγλους
  πού προσπαθοθν νά ρΐξουν
  τή κυβέρνηση διά τής €συν-
  ταγματικής όδοθ».
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΛ. ΟΡΓΑΝΑ
  ΝΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ
  Η ΝΕΑ Γ Ε Ν ΙΑ ΜΑΣ
  Τα κρατικά σχολεΐα πού «-
  ποτελοΰνε την Μέση Έκπαί-
  δευση τής Πόλης μας είναι τό
  Γυμνάσιο Θηλέων, Αρρενων
  καί ή Δημοσία Έμπορική
  Σχολή.
  Κανένα άπό αύτά δέ στεγά-
  ζεται σέ δικό τού κτίριο. Είνε
  φιλοξενούμενα καί τα τρία
  στόν ό'γΊο τού παλαιού Βαλι-
  όέ—Τζαμΐπού είνεέντελώς άκα
  ΐάλληλο, παρ' δλες τίς διαρυθ-
  μίσεις πού τοΰ έγιναν, γιά νά
  στεγάσει τα σχολεΐα τής Μέσης
  Έκπαιδεύσεως.
  β'
  τό ζήτημα τό ταχύτερο, διαθέ | ρα βτό χώρβ τού κάμκοσ*ς
  βομβόπληκτες οίκογένειβς. Μέ
  λίγα έξοδα μποροδν ν« περα-
  τωθοϋν τα πιό άπα§αίτητα γιά
  τοντας συγχρόνως τίς άναγκαϊες
  .πίστωσις γι ι μιά μικρή
  έπι-
  Κα'ι δμως καί τα τρία αΰτά
  σχολεΐα, διαθέτουν δικά τους
  κτίρια^ού δέν μποροϋν ου τε νά
  συγκριθοϋν άπό άποψη χώρου
  καί δρων ύγιεινής διαβιώσεως
  μέ τό σημερινό Βαλιδέ—Τζαμί.
  Τα Γυμνάσια Αρρενων καί
  Θηλέων έχουν τό μέγαρο τοϋ
  Καπετανάκειου Γηροκομείου,
  πού άπό χρόνια έχει μέ Νόμο
  μετατραπεΐ άπό Γηροκομεΐο σέ
  Γυμνάσιο καί έχει παραχωρη-
  θεϊ γΐ'ΐ τό σκο.τό αύτό.
  Τί γίνειαι όμως σήμερα; Έ¬
  χουν εγκαταστήση, μέσα στρα-
  τό κ«ί ιό'χουν μετατρέψει σέ
  καταυλισμό σά νά μην ύπάρ
  χούν οί στρα:ώνες των Ρου-
  σών. "Ετσι, τό περίφημο αύτό
  κ.ράτος, ότι δίδει μέ το δεξΐ
  χέρι, τό πέρνει μέ τό άριστερό.
  Δέν ξέρουμε, άν β*' αύτό
  φταίει τό ύπουργεϊο Παιδείας
  η των Στρατιωτικών, ή καί
  τό Γενικό Έπιτελεΐο Στρατοϋ.
  Αύτό δέν μάς ένδιαφέρει. Ξέ
  ρουμε όμως πώς φταίει τό
  ΚΡΑΤΟΣ στό σΰνβλό τού καί
  αύτό καλοΰμε νά τακτοποιήσει
  διόρθωση πού θά κάμει τό
  ώραΐο αύτβ κτίριο σέ θέση
  νά , στεγάσει τα δύο Γυ¬
  μνάσια τής πιίλης μας μέ
  τούς 1.700 μαθητές καί μαθή-
  τριε; πού εχουν πεταχθεΐ χω-
  I
  ρίς καμμιά μέριμνα καί ενδια¬
  φέρον, σέ έ'να κτίριο εντελώς ά
  κατάλληλο γιά τή δουλειά αύ¬
  τη. Καί ή δημοσία Έμπορική
  Σχολή έχει τό δικό της κτίριο.
  Ένα λαμπρόμά ήμιτελές κτίριο
  κοντά στό χώρο πού είναι τό
  γήπεδο Τένις. ΕΓχε άρχίσει ή
  άνέγερση τού πρΐν τόν πόλεμο
  μέ λεφΐά άποκλειστικά σχεδόν
  τβΰ ταμρίου/τής Σχολής.
  Σήμερα στεγάζονται πρόχει-
  Η ΕΟΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 8ΒΡΙΑΝΗΣ
  ΕΗΛΝΑΣΤΑ!ΕΟΣ_!ΤΟ ΟΑΡϋΙ
  ΜΟΣΧΑ 4.—Στό Παρίσι ε¬
  ίνε μεγάλη συγκεντρώση γιά
  ήν έπέτειβ τής Όκτωβριανής
  παναστάσεως.Παρευρέθησαν ό
  ίντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως
  Τβρέζ, καί πλήθος έπιστημό-
  ων, συγγραφέων καί πολιτι-
  <ών, Ό Λουΐ Σ«γιάν μιλών- ;ας, τόνισε ότι ή Σοβιετική Ενωση είναι τεραστία δύναμη ϊίρήνης. Όπως, εΐπε, χωρίς τή Σοβιετική "Ενωση, ήταν άδύ- ι'ατη ή νίκη οτόν πόλεμο, ετσι καί τώρα χωρίς τή Σοβιετική Ενωση είναι άδύνατη ή Ειρή¬ νη στόν κόσμο. νά στεγβσθεϊ καί νά λειτουρ- γήσίΐ έκεΐ ή Σχολή άφβϋ , πρώτα ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ άλοϋ ' ή στέγαση των βίκογενβιών πού μένουν τώρα στό χτίριο αύτό. Ό κίνδυνος οϊόν οποίον ε- χβι έκτεθΕΪ ή ύγεία των παι- διών αυτών πού φοιτοΰν στά σχολεΐα τοϋ· Βαλιδέ—Τζ<ίμί εί- νυι όλοφάνερος. Κάθϊ κοατική άμέλεια άδιαφορία στήν παραπάνω λύση τοΰζητή- ματος τής στεγάσεω; τους θά είναι σωστό εγκλημα κατά τής Έλληνικής νεότητος. Αΰριο: Τό Γυμνάβιο·Θηλέων Ηρακλείου. ΕΠΕΚΥΡΟΟΗΚΕ Η ΑΠΟΦΙΣΗ ιΤΙΣ ΕΧΤΟΠΙΙΕΰ ΤΟΥ &ναν ΝΙΚ04.^ΡΙΤί0ΤίίίΙ ΠΗ ΦΟΑΕΓΑΝΑΡΟ! Χθές κοινοποιήθηκε ή ύπ' αριθ. 5 τίς 17 Όκτωβρίου 1946 άπόφαση τής «Δευτερο- βαθμΐου 'Επιτρβπής Δημο¬ σίας Ασφαλείας πάτρα τώ 'Εφετείω Κρήτης» μέ την ό¬ ποία ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ή έ'- φεση τοθ συναγ. Νικόδ. Κρη-«| τσωτάκπ σεως τής κατά τής άποφά- Όκτωβρίου τοϋ 8του; 1946......... ** Διά ταυτα '*ιπορρίτιΓει κοτά πλειοψηφί¬ αν την άπό 23—9—46 ϊ^εοΐν, τοθ Ηικβδήμου Κοητσωτάκη κατ ν τής ύττ' αριθ. 2)29-7—1946 αποφάσεως τής Έπιτροπής Δη- μοσίβς Ασφαλείας τού Νομοΰ Ηρακλείου μειοψηφβΰντος τοΰ έκ των μελών τής Έπιτροπης Εισαγγελέως Ένετϋν Κρήτης Έπιτροπής Δημο-' £?°™;?ντ·β5Λ" ότι "ώέν οίας Ασφαλείας Ηρακλεί¬ ου ποΰ τόν έκτοπίζει άπό 8 μήνες στή Φολέγαν- δρο. Παραδιδουμε στή δπ· μοσιότητα την άπόφαση ού τή καί σημειώνουμε την έ- παινετή στάση τοθ κ. Εισαγ¬ γελέως Έφετών Κρήτης κ. Π. Γεωργιλβ καΐ την τακτι- κή των δύο σλλων μελών τής Έπιτροπής τοθ €λαο πρόβλητου» Βούλτσου καί τοθ προεδρεύοντος των Έ¬ φετών Κρήτης πού παρά την ύπεύθυνη γνώμη τθΟ κ. Ει¬ σαγγελέως των Έφετών έ- πεκύοωσαν μιά άδικη, άν- άντιλαΐκή καί χωρίς κανένα νομικά στήριγμα άπόφαση έκτοπισμοΰ. Αριθ. άποφ. 5 Έν Χανίοις ·ήμερον την 17ην πρός .'έχτόπιαιν (Η Έπιτροτιή Ό Πρόεδρος Δ. Ββΰλτσος Τα μέλη ΤΟαγκ«ρ«χη5ι π. Γβω.γιλάς ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟ φβΰν άπό τή 4·- Τηλεγοα- Λευκωσία τής Κύπρου, δτι συνεπεία διαφοράς των έργατών μέ τή διεύθυνση των κρατικών εργοστασίων, τα έπαγγβλματικά σωματεΐα συγ- κρότησαν συλλαλητήριο στό οποίον άποφασίσθηκε νά ζητη θεΐ αυξήση των ήμερομισθίων κατά 25 ο)ο σέ 4.000 εργάτες.
  <£ Λ. Ε Υ θ Ε Ρ Η Κ Ρ;Η Τ Η» "ΕΑΕΥ6ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ©ΕΑΜΑΤΑ Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον Παραστάσεις άπό ωραι 6 μ. μ. «Τ$ Άκρβγιάλι τής Άγάιτης» Τ*ν Πέμπτη: £ρΦίλ «Λαϊκοί ΈκδΊκηται'.» ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (ΧεΓμερινός Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς Τό ΐΓεβ-ιιτετειώδες Κ^ου μπόϋ «Σπιοΰνβς συμμορίτης» "Επί πλέον Ζουρνάλ ΑΥΡΙΟΝ «Τό σημάδι τού Ζορό» ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΓ» θίασος Παλ-ιολόγου Σύμπραξ'ς Π. ΞυνοΟ — Σ Μ τ- λούση Π^ωτΛγω.ίσΓρια Ήλέκ- ιρη Βάχλσ. Σήμερον Νέον Εργον. ΜΙΝΩΑ Σήμερον ΩΡΑ 6 -μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ "Ενα Ιργο μέ δράση, πλοκή καί περιπέτειαι άφάνταστη ΣΠΙΟΥΝ ΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΗΣ Μέ τόν ΤΙΜ ΜΑΚ ΚΟΝ Έίΐΐ πλέον Νέον Ζουρνάλ ΑΥΡΙΟΝ '· ©ρίκμίος!! ΤΟΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΖΟΡΟ Μέ τόν Τάϋρβν Πάβυερ Ήλέκτρα ΣΗΜΕΡΟΝ. Παροστάσε ς άττό ώρα 6 μ. μ. ΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΑ ΤΗΣ Α Γ Α Π ΗΣ Μέ την Πατρισίκ Ρβκ Την Πέμπτην ΣΟΒ—ΦΙΛΜ ΛΑΊ'ΚΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ "Ενας ϋμνος γιά την άν- δρεία κα'ι την ττάλη τώ άγω νιστών ποθ σφυρηλάτησαν τή ΝΙΚΗ στ ■ μετόπισθεν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή Διοίκηση Χωροφυλακής Ηρακλείου άπαγορρύει τή συγ¬ κροτήση συγκέντρωσης Νεο- λαιας στό Κινηματοθέατρο «Ήλέκτρα» γιά τό γιορτασμό τοΰ ενός χρόνου άπ' την ιδρύ¬ ση τής Παγκόσμιας Όμοσπον- δίας Δημοκρατικής Νεολαίας (Π.Ο.Δ.Ν.). Ή ΕΠΟΝ Ηρα¬ κλείου καί μαζύ της δλη ή Δη- μοκρατική Νεολαία τοΰ Ηρα¬ κλείου διαμαρτύρεται γιά τή νέα αυτή φασιστική πρόκληση των άρχών καί καλεϊ τή Νεολαία τοϋ Ηρακλείου νάναι άγ'ρυπνη γιά την περιφρουρήση των ε¬ λευθεριών της. Τό Συμβ. Νομβΰ ΕΠΟΝ Ηρακλείου. ΒΙΒΛΤΟΙΙΟΛΡΙΟ'Ν ΒΤΒΑΐΑ · Τ/ΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΔΟΖ 1Θ66 ν ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡ/ΝΟΥ ΤΗΛ.5 ΕΝΤΟΝΑ ΛΟΣΙΛΟΠΚΟΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΑΛΛΛΡΜ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΣΑΑΑΑΡΗ ΝΛ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΗΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ (ΙΑΘΗΝΑ 5 (ίδ. τηλ)μα).- Μέσα σέ μιά δραματική πά λη των μοναρχικών δπως έ ξασφαλίσουν ύπουργικά χαρ τοφυλάκια, εγινε χθές ό ά νασχηματισμός τής κυβερνή σεως Τβαλδάρη.Τό κύριο χά ρακτηριστικό τής νέας κυ βερνήσεως, ή όποία σύμφω- να μέ τή γνώμη δλων των πολιτικών θά είναι θνησιγε- νής; είναι ό εντονος δοσιλο γικός της χαρακτήρας. Μο ναρχική άπογευμα^τινή εφη¬ μερίδα σχολιάζουσα τουτο ε- γράφει «οί προσλα,αβανόμ νοι ύπουργοί έ'πρεπε νά εί ναι άψογοι άπό απόψεως έ θνικής δράσεώς καί άξιοπρε πείας» παραδεχόμενη δτ αύτοι πού απετέλεσαν τή νέα κυβέρνηση δέν είναι. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΙΣΙΑΣ Την 20ήν Ν)βρίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν Ιΐην π. μ., ή "Ενωσις Γεωργικών Συν)· σμών Ηρακλείου, προκηρύσ- σει μειοδοτικόν διαγωνισμόν πρός προμήθειαν των κάτωθι εϊδών: ΣΙΔΗΡΑ 1) Φ. των € [χιλιοστών οκά¬ δες 800. 2) Φ. 8—10 χιλιο¬ στών οκάδες 3000. 3) Φ. 14— 20 χιλιοστών οκάδες 2200. ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1) Καδρόνια των 8χ8 μ. 3 0,40. 2) Μαδέρια των 5 μ. 3 0,70. Μέ άμεσον παράδοσιν καί πληρωμήν είς τάς αποθήκας της Ενώσεως" καί καλοϋνται οί βουλόμενοι νά μειοδοτή- σουν όπως προσέλθουν την ώς άνω ημέραν καί ώραν είς τα έν Ηρακλείω Γραφεΐα τής Ενώσεως. Διά πάσαν πληροφορίαν δέον οί ενδιαφερόμενοι νά α¬ ποτείνωνται είς τόν μηχανικόν κ. Τζομπανάκην. Ηράκλειον 4)11)1946. (Έκ τοϋ Γραφείου τής Ε¬ νώσεως). 2—1 2ΥΛΛ0ΓΚ ΜΙΜΗ ΒΙΑΝΝΟΥ Δυνάμει τής ύπ* αριθ. πρωτ. 905)1946 άποφ. 610 τοΰ Δι- καστηρίου ^τών έν Ηρακλείω Πρωτοδικών ενεκρίθη ή σύ¬ στασις Σωματείον έν "Ανω Βιάννω υπό την έπωνυμίαν «Σύλλογος Γυναικών Επαρ¬ χίας Βιάννου» κατά ι» *κατα· στατικόν τοΰ όποίου σκοπόν έ'χει την πνευματικήν εξύψω¬ σιν τής γυναίκας, την οικονο¬ μικήν, κοινωνικήν καί πολιτι¬ κήν εξύψωσιν τής γυναίκας πρός τόν άνδρα κλπ. Έν "Ανω Βιάννφ τη 4 Νο¬ εμβριού 1946. Ή Πρβεδρβς "Αταλάντη Ρκπτοπούλβυ "Η Γραμματεύς "Αννα Ν. Λβυλάκη ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Άναλαμβάνω νά φυτεύσω χε ελαιόδενδρα, άγρόκτημα, εύ οισκόμενο έντος *τής Περιφε¬ ρείας τοΰ Δήμον Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στά Γραφεία μας ή άπβ τόν κ: Έλευθ. Φρουδάκϊ). Πρέπει. νά σημειωβεΐ δτι μεταξύ των ύπουργών συγ κατσλέγεται ό διαβόητος Κα καράς ό οποίος κατά τόν προεκλογικό άγώνα, ζητοϋσε άπό τούς ψηφοφόρους τής Εύβοίας νά τόν ψηφίσουν α¬ κριβώς διότι είναι δοσίλο- γος. Άπό την κυβέρνηση άπο- μακρύνονται οί Μαυρομιχά λης, Σπυρέτος Θεοτόκης, Κα λαντζάκος, Λαζανάς, Στεφα- νόπουλος, Άντωνόπουλος καί Παραβάντης. Ούσιαστι- κά ή κυβερνητική κρίση έξα κολουθεΐ γιά τό λόγο τής βαθειάςκαϊ πλήρους χρεω- κοπίας τής Κυβερνήσεως Τσαλδάρη. Χαρακτηριστικό τής διε- βνοΌς άνυποληψίας πού πε¬ ριήλθε ό Τααλδάρης είναι καί τό |δτι οί Μάκ—Βή καί Νόρτον τοθ άπηγόρευσαν νά μεταβεΐ στή Ν. Ύόρκη πρός έκπροσώπηση τής "Ελλάδος στάν ΟΗΕ. Οί πρεσβευτές τόνισαν δτι ή παρουσία τοθ Τσαλδάρη στήν Ν. Ύόρκη θά άποτελέσει πρόκληση κα¬ τά τής δημοκρατικής συνει¬ δήσεως των λαών καί θά έλ· θει σέ άντΐθεση μέ τό κυριαρ- χοθν πνεΰμα τοθ κατευνα- σμοΟ. Πιθανολογεΐται δτι όΤσαλ δάρης άδιαφορόντας στή σύ- σταση πού τοΰ έγινε, θά ά ναχωρήσει στήν Άμερική, ά- ποφασισμένος νά συσσωρεύ- σει καί άλλες συμφορές στή χώρα. Σχετικά μέ την έπίμονη ά'ρνηση των Βενιζέλου—Κα· νελλοτιοΰλου — Παπανδρέου νά συμμετάσχουν στή Κυ¬ βέρνηση, τουτο άποδίδεται στό φόβο νά μή περιπλακοΟν σέ εύθόνες ΰστερα άπό την εκθέση τοθ Στεφανοπούλου επί τής οικονομικάς καταστά σεως, ή όποία δπως όμολο γεΐται άπό δλους είναι τρα γική, προβλέπεται δέ 8τι συν τομα θά ξεβπάβει τρΐτσς πληθωρΐσμός. Οί δημοκρατικαί κύκλοι σχολιάζοντες την πόλιτική κρΐση των τελευταΐων ημε¬ ρών κατώ την όποία έκδηλώ θηκε άψ' ενός ή δντονη επι· θυμία των συμμάχων «νά δη- μοκρατοποιήσουν» την Κυ βέρνηση, άφ' ετέρου δέ ή λυσσώδης άντΐρρηση των λα- ϊκών νά ααραδώσουν την έ- ξουσΐα σέ συνδιασμό μέ τή βασική ύποχωρητικότητα ά- πέναντι των λαϊκών, καί την άρθρογραφΐα όρισμένων τε- ταρτοαυγουστιανών εφημε¬ ρίδων πού καταγγέλουν την χρεωκοπΐα τοθ πολιτικοθ κό- σμου, βγάζουν τό συμπέρα· σμα—οί δημοκρατικαί κύκλοι —δΐι οί μοναρχοφασίστες μπροστά στήν ,όλοκληρω- θεϊσα χρεωκοπία προσανα- τολίζονται στήν ίδέα μιας ά- προκάλυπτης φασιστικής δι- κτατορίας γιά την όποία έρ- γάζονται βοηθούμενοι άπό δλους έκείνους οί όποϊοι στήριξαν τή δικτατορΐα τής 4ης Αύγούστου. Ξεχνοθν δ· μως δτι ό άντιφασίστας λα ός καί ή διεθνής δημοκρατι- κή άτμόσφαΐρα, δέν έπιτρέ- πουν την πραγματοποίηση των Χιτλερικών όνεΐρων. Τα όνόματα των υπουρ- γών τής Νέας Κυβερνήσεως πού όρκίστηκε χθές είναι τα εξής: 1) Τσαλδάρης Πρωθυπουρ γός καί ύπουργός 'Εξωτερι. κων. κ 2) ^υπουργείον Έξωτ,. ρικών κενή. 3) Γονατάς Δημοσία -ρ γων. Η 4) Άλεξανδρής άνευ ναο τβφυλακίου. Η 5) Χατζηπανος Δικαιοσύ- νης. 6) ΣτεφανόπουΑβς Συντο. νισμοθ. 7) Αίλιανός ύφρπβυρνό ΣυντονισμοΟ. 8) Κιρόζης 'Εβωτερικών 9) Καλκάνης Δημοσίας Τα- ξεως. 10) Χέλμης Οίκονομικών 11) Εύταξίας ύφυπουργός Οίκονομικών. 12) Παπβδημητρόπουλος Μεταφορών. 13) Κακκαρας Ύγιεινή>
  14) Άβραάμ 'Εμπ. Ναοΐι.
  λ(ας.
  15) Λόντος Ναυτικών.
  16) Δραγούμης Στρατιοηι.
  κων.
  17)Βουρδουμπάς ύφυπουρ-
  γός Στρατιωτικών.
  18) Πρωτοπαπαδάκης Άε-
  ροπορίας.
  19) Μπαλτατζής Τύπου καΐ
  Πληροφοριών.
  20) Μαούβαλτος Γβωρ.
  γίας.
  21) Μιχαλακόπουλος Έ·ν.
  Οίκονομίας.
  Παπαδογιάννης Γεν. Διοι-
  κητής Κρήτης.
  Βοθλτσος Γεν. Διοικητήν
  Νήσων Αίγαίου.
  Νταλίσκης Γεν. Διοικητής
  Άνατ. Μακεδονίας.
  Καζαντζής Γεν. Διοΐκηιής
  Δυτ. Μακεδονίας.
  Βερροιόπουλβς Γεν. Διοι·
  κητής Βορ. Ελλάδος.
  Ο "ΕΛΑΣ,,
  ΤΟΥ ίΤΡΛΙΙΙΓΟΠΤ. ΣΑΡί·»
  Ό «ΕΛΛΣ» τοθ Στροτηγοΰ
  Στ. Σαράφη ΆρχηγοΟ τοθ «Έλ·
  ληνικοΰ Λαίκοΰ Άπελευθερωτι-
  κοΰ Στροτοΰ» εΐνα τό καλλίτε¬
  ρο βιβλίο πού γράφτηκε γιά την
  έποποιΐα τής Άντίστασης. Πρέ-
  πε1 νί« δ αβαστεϊ όπ' δλους τούς
  άγωνιστές τής Έθνικής Άντίστα
  σης καί άπό δλο τό δημοκρατι-
  κό λαό μας. Περιέχει άγνωστα
  στο χεΐα γιά τή νίοι 'Ελληνική
  έττοτο ΐα γιά τίς μηχοινορραφίες
  των "Αγγλων είς βάρος τοθ λα·
  ού μας καΐ τής 'Ελλάδας κ«ί
  είναι τΐολύτιμ > βιβλίο γιά κάθε
  πά ριώτη.
  Πουλιέται σ ό β βλιοπωλεΐο
  Ν. Άλικιώτη πρός 8 500 Δραχ-
  μές. %
  ΛΡΙΜΕΙΑ ΕΠΙΟΕΣΗΤΗΣΑΝΤΙΟΟΑΙΤΕΥΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙίΙΗΣ ΗΟΑΙΤΙΚΙΣ
  νΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΤΙΡΡΕΥΙΕ1Σ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΥΙ
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΙΟΣΙ!
  Συλλόγων έ·μη·»ν
  έκτελβσθέντων
  Καλοϋνται δλα τα συνταξιο-
  δοτούμενα μέλη των ανωτέρω
  συλλόγων δπως προσέρχοντοι
  καθ' έκάοτην άπό 9—12 π. μ. καΐ
  3—5 μ. μ. είς τα γραφεΐα μας
  (Έργατικό Κέντρο) μέ τα δελτ α
  τροφΐ^ων καΐ τα συνταξιοδοτι-
  κά βιβλιάρια μέ τα διτλώματ '
  συντάζεων, στοιχεΐα ζητη'ίέντα
  άπό τό Γραφεϊο Έφο'ιασμοΟ διά
  την χορήγησιν τής έπικουρικής
  μερίδας 'ροφίμων. Ή προθεσμία
  λήγει την 6ην τρέχοντος ημέραν
  Τετάρτην.
  Ηράκλειον 2—11-46
  2—1 (Τα Διοικητικά Συμβούλιον
  Βρεθήκανε άπό την κ. Ελένη
  Τερζάκη δυό Δελτία τροφίμων, Γε-
  οίργίου καί Μαρίας Άλεξάκη. Μπο-
  ροΰν νά τα πάρουν άπό τό σπίτι της
  Επάνω φυλακές πλησίον Πυροσβ.
  'Υπηρεβίας.
  Λεωφ. Κουντουριώτη 6 (Μεϊντάνι) Τηλέφ. 567
  ΣΤΟ Υ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
  Παρελήφθησαν καί πωλοθνται Λάστιχα
  αυτοκινητων δλων των διαστάσεων
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
  Ε8ΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 5.— Κατά πλη¬
  ροφορίες άπό την Άθήνα
  στή χθεσινή συνεδρίαση τής
  Βουλής ή άντιπολΐτευση έ-
  πέκρινε δριμύτατα τή πολι-
  τική τής Κυβερνήσεως καί
  την κατηγόρησε γιά έλλειψη
  δΐορατικότηταςστήνέκκαθαρι-
  στική έπιχείρηση κατά των
  άνταρτών. Ένας βουλευτής
  εΤπε δτι μέ την πόλιτική τής
  Κυβερνήσεως ύπάρχει κίνδυ-
  νος καταρρεύσεως τοθ κρώ-
  τους.
  Ό άνταποκριτής τοθ Σταθ
  μοθ μας στήν Άθήνα κ. Μά·
  θιους μδς τηλεγραφεΐ 8τι οί
  νέοι διορισμοΙ ύπουργών π1
  ραν μορφή μεγάλης προχει-
  ρότητας. Οί διαπραγματεύ·
  σεις των τελευταίων 15 ημε¬
  ρών άπεκάλυψαν τή σοβαρά-
  τητα τής Ελληνικάς κατσ·
  στάσεως καί τή κρισιμόιητα
  πού έφθασε κάθε σημεϊο τής
  πολιτικής ζωής στήν Έλ·
  λάδα.
  ΑΝ1ΣΤΑΤΟΙΟΙΜΙΚΡ01ΜΤΗΤΕΣΠΑΤΟΙΙΕ1ΕΝΗ
  ΑΘΗΝΑ 5 (ίδιαίτερο τηλε-
  γράφημα). — Ό κόσμος των μι-
  κροϊδΐοκτητών είναι άνάστατος
  άπό τό Ιτοιμαζόμενο ύπερφα-
  σιστικό ένοικιοστάσιο. Σέ χθε
  σινή συγκεντρώση μελών τής
  κτηματικής Ενώσεως, έκδό-
  θηκε δριμύτατο ψήφισμα δια¬
  μαρτυρίας. Κατά τή μετάβασή
  τους δπως το έπιδώσουν στόν
  ύπουργό τής Δικβιοσύνης, δια-
  λύθηκαν βίαια, άπό άσΐυνομιχή
  δύναμη. Οί μικροϊοιοκτήτϊς εί¬
  ναι άποφασισμένοι νά κατέβουν
  οτό πεζοδρόμιο γιά νά ύπερα-
  σπίσουν τα δίκαια τους.
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
  ΛΟΝΔΙγΙΟ 4.—Κατά πληροφο-
  ρίες άπό τό Ρούρ |ή παραγωγή
  άνθρακος κατά την περοσμένη
  έβδομάδα αυξηθήε σημαντικα
  ΝΕ.Α ΥΟΡΚΗ 4.-Τ6 'Αμερικα
  νικό ύπουργεϊο Γεωργίας απο¬
  βλέπει αυξήση τής π^γκόβμιας
  παραγωγής γενικά κατά τό^ ερ¬
  χόμενο χρόνο 70 ο)ο.
  ΑΘΗΝΑ 4.—Ό άντιπρόσωπος
  τής Σοβ. "Ενωσης στόν ΟΗΕ καί
  ύπουργός των ^Εξωτερικών Μο-
  λότωφ κατάθεσε στέφανο στόν
  τάφο τοθ Προέδρου Ροΰζβελτ
  καθώς έπίσης καΐ δ Πρόεδρος
  τής Γεν Συνελεύσεως τού" ΟΗΕ
  κ. Σπάο<· ΛΟΝΔΙΝΟ 4.—Κατ' έντολή τού κ. Τροθμαν ό ύφυιουργός των "Εξωτερικώ^ της Άμερικης θά συνσντηθεΐ μέ τόν κ. Μπέβιν γιά νά συζητήσουν τό Παλαιστι- νιακό. "Η "Επιτροπή Κηδεμονιών συ νήλθε σήμερα γιά νά έξετάσειτό ζήτημα των έντολών. Ό Πρόε-; ΣΤΗΝ_ΤίΥΡΙ1ΙΙ Σ ΙΙΙϋ| ΜιΗΙ ΠΑΡΙΣΙ 4.— Πληροφοοίες άπό την "Αγκύρα, άναφέοου^ ότι ή διοικοϋσα έπΐχρθΛή τού τμήματος Γκαζιαντέ τού Σοβιο λιστικοϋ κόμματος έργατών κθ' άγρβτών βυνβλήφθη, |ίίιεβα άπό την κηρύξη τοΰ Κομμ·11 νιστικβΰ Κόμματος έκτός ν(τ μου. Τό ανωτέρω κόμμα ήτοί τό πιό άριστερό κόμμα στή' Τονρκία. δρος Τροθμαν δήλωσε δτι Θ ^ < τήσει άπό την ίπιτροπή την ' τολή γιά τα Ιαπων κά ντισιά' ΕΙρηνικοΰ Όκεανοϋ πόύ " ρουνται άπαραίτητα γιά τί μυνατής Άμερικης.