91600

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  2ΗΤ ΖΝ8ΜΗΦ3
  _ϊ3ΑίΖΑ&
  όν Ή2Δ ότ ι»ψδ '
  ϊτϊΔ. Χ«»9 ,1 νοςθφό ίτ βτβχ ,υοτώο,ΐ δβτ
  Χ.Χ){ «Χ >»Λ{1Λ|βν /Χ)
  νωχ)Τ(τχ«ιδ ίκχ νωχίο,οκ*)* νώχιτιΧο»
  νω !*«εογχ>ο»π ''» ίχ>χ 5$
  ΙΙΟΤυΟΤ ΟΟΧίνθϋν βθΐ

  οτ ϊϋβηό ?£βτ >
  ' ' ' - " ' »ν
  βγο,ϊ
  έτ 5 ό α* νιοωΛίτο «οηιβτ
  ΎΗί. ΕΑΑΑΔΟΧ .-ι.-^λΪ:1ι
  νουί 'ίβχ νόν
  Μ ΕΦΗΕΡΜ Μ ΜΡΝΗ!
  ΤΕΥΧΟΣ
  " 7
  ν>νωΛ;5τΈν Χ·«ν(βις τή 12 ΌχτωβρίΌυ 1912 -ΑΡΙΘ. .73
  ' & ί ι* υ
  Λ Η
  .7Γ3 Ι^νν
  ν -Λ, ^-
  Αριθ. Δ«ιτάγμ. 118
  .ώτ »-*.- . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες υπ' όψιν την άπό 1 ΌΑτωδριου 1912
  τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως τό άρθρν 7 τβθ ί>τ' αριθ.
  τής 29 Μάρτιον ι. έ:οι>ς Διαταγματος καί τό «ρθρο» 34 'τοθ ύπ'
  αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικοϋ, «ροτάσ«ι των έ*1
  τής Παιδϊίας κχΐ των ΟΊλονίμικώ* ΔιοΐΛθύντων Έπιτροπωί σ:η-
  β'ις την ύπ' αριθ 205 έ.Ι. όμόφωνον άττόφ»σ»ν τής Δόι-
  'Ανατιθ<;τι δέ την εκτέΛΐΐιν τής παριιισης είς :βυς β—ί Παιϊειας καί Ο'ικονομικών Δ οικ. Έπιτρόπους. *Κπτβοηιτ «τ κ ο ιι>.
  ίςκΙΙ νδιτί» ε® ΛΗΙΠΡΙΤΗΣ
  Λ * Ρ^ΟΤΝΔΟ
  ^Οτι άκριβές <·* Ιΐιν Λανιοι; τί] χ, ΛΜτ. -γιη -ινον»χ ο ϋΑτωίρίου 1912 τίυς τής Δ»ι*»ύ—ς >Π.
  XI
  αρκαντωνάκης
  ~Χορηγείται επί το3 Εϊδικβ3 Πτρουπογ σμο3 των Ιξόϊων τής
  Ανωτ. Διευθ, τής Παι8εί-χς τής χρήσεως 19Η υπο Κεφ. 3
  αρθ. 2 εδά*·, γ' άναπληρωματική πίστωσις έκ δραχμων εκατόν
  πϊντήκοντα (αριθ. ί50) «δι' αγοράν άνα<«λυπτομένων ή δη^" λουμένων άρχαιβτήτων καί άρχ«ιολογι*άς ερεύνας.» * -Είς τοΐις α!ιτ35ς επί τί]ς ΙΙαιδί·'ας κα! των Οίκονομ'κών Διοικοίττας ΈπιτρΟΛους άναπθδται ι δημοσίευσις Λβί έχτ,ί- λεσις τοθ παρόντος Διατάγματος. ! *£ Λ<5*!"^·'ι"^"ω3ΐβΑ*1 ; Έν Χαν οις τή 8 8^0 3υ Η12 ■ ^^ ** '^Ι^ΐίατ» ταθ βΑ^'λβ**, .νί>»3*τ
  Α
  "1**1
  ηροθβθμτών καί δικα(}τικ<3ν έν γι,νει πράςεοιν έν καιρώ εκστρατείας -ΝΟΜΟ2 Λ.Ξ.Ω' (ύπ' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ χ β Οοτ ι»ί *Η 'Διοικοϋσα Έπιτρ^πίι νίτϊβ ν^Γ έτ»Η έ*ιτρίπεί«ι ίνα δια .6 ρ ΜΙΧΕΛΤΔΑΚΗΣ © ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ 'ΜΛΚΟΪΝΔΟΤΡΟΣ ν Α τ"ι 8 "Αριβ. Αιτοφ. 205 5«π»^τ* ,+λ.χΐνχ '--;«,τ -ίΓ ^ ν, ' ' ' βΐ γ' ΰ~ -1Η ϋϋηιτροηή ι"·υ" Λα6ί3σ« ύτ' 3ψει την πρϋτασν ταύτη*1 το3 επί τής Παιϊίίας Δ-οιχ. Έπιτρόπου. τό α',ίθ. 7 ο3 ϋπ' αριθ. 26 τη"ς 29 Μαρτ'ο.» έ. Ι Διατάγ^χτος κα* το άρθρον 34 το3 ΰπ »ρ·0. Τ37 Νόμ5^ περί Δημοσ'οιι Λογιστικόν. Έγκρινει όπως διά Διατάγματβς "χορηγηθή ΊπΙ 7το3 έίδικ ΰ Πρ>>πθλογι·τμ(;ϋ τίν έξοϊων τής Ανωτ. Δΐίΐΐθίνσεως τής Παι-
  ϊειας τ^ς χρήοκως τβθ 1911 υηίίΚεφ. 3 αρθ. 2 έδάφ. γ'. άνα¬
  πληρωματική «ίστωβιςΐέκ ϊραχμών εκατόν πεντήκοντα (150)
  «Δι' αγοράν άνακαλυπτομένων ή δηλουμένΜν_ά£χαιοττ4των κ«1
  γρ μ
  άρχαι:λογικάς ερεύνας».
  Άποφασίσαμεν
  -<-»· τ ■> Άρθρον
  Έν τςρ—ττβσει γϊν·<η"ς Βαΐ',λ'Λύ; ύ'.αϊαγμάΐωί μϊτά προηγουμένην γνωμοδότησιν τοδ 'Υχοοβγικβδ Σομ5»»λ£ου <έ*δΛ?ομένι*ν, διατάσσεται, έφ' ώρι- ρ'σμίον χρόνον, έν μέρει ή έν όλω κα' καθ' χ*Λν<&· ή είς ωρισμένας τοπικάς χβρΐφερίίας : 1) Ή βνϊ»τολή πάσης ιταραγραφίς, ζς ή )ή"ξις (κιμπίττει έντος τβ3 γρν*οο ■("))? Ίτχοος τβθ ιταρόντος νομου και-τρ'ών ριηνΛν -άτ:ΐ--τ·ϊ}ς«λήξ«ΐβς αότοθ, χαί των νο^/μων 8ι- κλττικών κιί έκ συμίά—«εν χροθεσμΐ'Λν" ώς καί ή άναίολή πλη- ρω^ί): των Αηξιπρβθέσμων ήϊη ιχ?εών, <μΐ "κβραβλβ'ΐϊαμένης ^ια ά πάσας τάς περιπτώσεις τβκΓθΐς τί)ς είς~τοκβυς'σ<>μίατί/ους
  -τ, ιομ.ηΛ5υς ύπο-χρεώι:ως τον όκιλέτοκ.
  2) Ή άνασΐολή τ^ς άναγ/ιστικ-ής «χτελέσίως των *ο>ι
  τικών άτοφάσεων καί 3ίΐβ«δήχοτε »λλ»»ν {ι άστοκάς «αί εμπο¬
  ρικάς άπαιτήσεις έκτελεστών τίτλων, ώς χβίΐτ·(»ν ϊ»οικητι»ών
  έκτελέσεων, τής δέ προσωιΐικί]ς κρατήσεως καί ώς μέτρου συν-
  τηρητ'Λοϋ (τής άναστονί;ς τής προσωπικής κρατήσεως συνεπαγο¬
  μένη; καί την απόλυσιν Των ηδη διά χρέη κρατουμένων).
  3) Η άταγβρευστς έρημίίικίας είς ποινικάς -καΐ ιτολιτικάς
  υποθς'σεις, συμπεριλαμβανομένων καί 'ών Λα,ο' Άριίω Πάγω,
  ώς *«ί τ1)ς έρήι™ν τι»ος των ίιβδίκων διεξαγωγί)ς άποδειξεων.
  4) /Ηϊάτ*γβρ«θΜί'τ1)ς«·νταξεως διαμαρτυρικών των συναλ-
  λαγματικών καί είς διαταγήν γραμματίων, Τ53 κομιστοθ δια τη-
  1 γμ γρ
  <>οί»<·βδνϊθς τα-ίαιβίώματβ αύτοθ καί άνευ ίιαμαρτβρίας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
  "Αρθρον 2. Γ Εί Ω Ρ Γ Ι Ο 21 Α
  Άπδ τής 17 Σεμπτεμβρίου ένεστώτος ίτους μέχρι τίς έκ- ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  δόσεως τ·0 πρώτου, χ«ά τό άρθρον 1, Βασιλ. Διατάγματος "Εχοντες ύπ' ίψ£1 το ΔΞΗ' νόμου τής 6 Όχτωβρίου έ. Ι.
  θεωροθνται άνβσταλεΓσβι πάσαι αί νόμιμοι και δικαστικαι %ρο- ^^χ άνβστολί)ς παραγραϊών, προθεσμιών καί διχαστικών έν γ$-
  θεσμί« επί πολιτικών έμπορικών καί διοικητικόν ύποθέσεων, ν άξ6ων έν χβιρψ ιπιστρατίίβς» %Λ τήν άπό 6 Όκτωβμοιι
  ϊτι δέ καί αί πβραγραφαί ών ή λί)ξ<ς ήθελε συμπίπτει εντος έ ?< γνωμ9}ότησ.ν τοϋ Ήμετέρου 'ΥποαργικοΟ Συμβουλίω, τοθ χρονιχοθ τούτου διβστήματος. Προτάσει τοθ 'Υμετέρου επί τί}ς Δικαιοσύνης "Υπουργοϋ, Άρθρον 3. „ " ι άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν. Διά Β*σιλ. Διβτάγματος, κατά τοίς ορους τοθ άρθρου 1 έκδιδομένου, δύναται νά επιτραπή είς τάς άνωνύμους έταιρίας τάς μετερχομένας ϊργα τρβπεζικά, βίτινες ήθελον απευθύνη περί τούτου δήλωσιν πρός τό "Υπουργείον τής 'Εθνιχη-ς Ο'ικο- νομΐας όπως κατά τήν διάρκειαν τί)ς έπιστρατεύσεως καί επί ρεΐς μήνας μετά τήν λ^ξιν αΰτί}ς άποδίίωσι τάς έν 5ψει ή υπό ■ «*Α··ιι/*« Ίμ^ΑιΊιρΜ^ •ΜΑΜΙΙΜτΙΤΙ'ν/· "ΪΓΛΤΛ ΛϋΙΤ^ΐί" ΊΙΛΤίΙΤΗίίίΤβίί" _ 110 — ρς μής μ η } ροθεσμίαν ληγοΰσας χρηματικάς παρ' αΰτ»ίς καταθέσεις, μό¬ ον κββ' οσβν θά Ιχωσι πρός τίθτβ διαθέσιμ» χρηματικά μέσα ί α ι θώ «ι ....... νόν κββ' όσον θά Ιχωσι πρός τουτο διαθέσιμ» χρηματικα μεσα χαί κατ' αναλογίαν των περί αποδόσεως αιτήσεων των καταθετών Ή διάταξις αύ'τη δέν ίβαρμόζεται είς τάς γενομένας μετά την ϊναρξιν τ1)ς έπιστρατεύσεως χαταθέσεις. Οί συμπεφωνημένβι επί των καταθέσεων τόκοι θέλουσιν έξ«- κολουθεί τρέχοντες υπέρ των διχαιούχων έφ' 8σον δέν άποδίδον- ται αί καταθέσεις εάν δ' αυται τυγχάνωσιν άτοκοι, χαταλογίζεται 6-τέρ των δικαιούχων τόκος πέντε επί τοίς εκατόν έτησίβς άπό τής περί άπεδόσεως α'ιτήσεως. Ή Κυβέρνησις δύναται προσέτι νά έγκρίνη τή α'ιτήσει των ε'ιρημένων Τραπεζών, την άναίολήν τϊ)ς εκτελέσεως καί έτέρων αυτών υποχρεώσεων ορισθησομένων εκάστοτε έν τω Β. Διατάγ- ματι. Αί ανωτέρω διατάξεις θέλουσιν ίσχύει διά τε τό Κεντρικόν Κβτάστηματών έν λόγω Τρβπεζών καίπάντα τα έν τω εσωτερικώ καί εξωτερικώ ΰποκαταστήμβτα αυτών. Παρ» ταίς ύποβαλούσαις τήν ανωτέρω δήλωσιν Τραπέζαις δικαΐοίται ή Κυβέρνησις νά δίορίσΐ] Βασιλικόν ΈκΙτροτον έκ των ανωτέρων ύκαλλήλων τοΰ ύπουγείου τί)ς 'Εβ»ικ1]ς Οίκονομίας ή των Ο'ικονομικών. όΊτως έ·ορεύη τα τί]ς διαχειρίσεως «ΰτών χαί εκτελέσεως των άνω δ.α- τάξεων. ΑΙ δηλώσασαι δέ Τράπεζαι δικαιοθνται χαθ' οίαν^ήπβτε στιγ¬ μήν, χαί πρό τί[ς ταχθείσης προθ-σμίας νά έπανιλα'-ισι χανονι- κώς τήν εκτέλεσιν των υποχρεώσεων αυτών, άπευθύν: σαι περί τούτου δήλωσιν πρός το 'Υπουργείον τής 'Εθνιχής Οίκςνυμίας. "Αρθρον 4. Κατά τήν διάρκειαν ττ]ς Ίσχύος τβθ παρόντος νόμου έΐϊ.τρέ- ρίχς ρς μ νβμ π«α« Ινα εις τβς πβρί εξώσεως ίυστροπούντων μισθωτών α :ο- έ . φασειςτ.σσηται καί μζ ή υό ίθ 2 β ΒΧΗ "Αρθρον 1. Άναστέλλεται πασά παραγραφή δικαιωμάτων καί άγωγών τοθ άστικοθ καί έμπορινοϋ δικαίου, τ,ζ ή λήξις ήθελε συμτίπτει έντός τοθ Χρόνουτής Ίσχύος τοδ παρόντος Διαΐάγματος. "Αρθρον 2. Άναστέλλονται ωσαύτως αί νόμιμαι /αί διχαστικαί προθεσμίαι επί των άστικών ύποθέσεων εξαιρέσει. α ,) Των προθεσμίαν πρός ϊγερσιν άγωγής «ερί νύρους λη- φθέντων συντηρητικών μέτρων. β'.) Των νομίμων καί δικαστικών προθεσμιών επί ύποθέσεων έν αίς συγχωρείται έρημοδικία, καί άναγκαστική εκτέλεσις κυτά τα έπόμενα ά'ρθρα. "Αρθρον 3. Άναστελλεται ή άναγκαστική εκτέλεσις των πολιτικών ά~ο- φάσεων καί οΐωνδήποτε ά'λλων έκτελεστών τίτλων, ή ϊϊ προσω- π ική κράτησιν καί ώς συντηρητικόν μέτρον. Κατ εξαίρεσιν έπιτρέπεται άναγκαστική εκτέλεσις διά παν¬ τός νομίμου μέσου επί των ύποθέσεων καθ' άς χωρεΤ καί έρημο δικία. Αί δέ διοικητικαί έκτελέσεις άναστέλλονται μόνον έναντι των έν τ«ΐς τάξεσι τοβ στρατολ όφειλετών τοϋ Δημοσίου ή των Δή- μων. Δέν περιλαμβάνονται ωσαύτως έν ττ] άναστολη αί κατά τί ά,ίίρθν 97 τοΰ τελωνειακοί Νόμου έκποιήσεις άζητήτων έμπο- ρευμάτων. "Αρθρον 4. Άπαγορεύεται ή έρημοδικία επί των πολι.ικών ύποθέσεων ενώπιον πάντων των Δΐκαστηείων καί τοθ Άρείου Πάγου, συμπεριλαμβανομένων καί των περί πτωχεύσεως δικών, ώς καί ή έρήμην τινος των διαδίκων διεξαγωγή άποδείξεων, κατά τάς αύτάς ύχοθέσεις. νβμίμου διατροφΙ)ς, περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών καί ρ μ φασειςτ.σσηται καί μ,ιζων τής υπό τού ίρθρου 2 τ,β ΒΧΗ Ν μου το3 1899 έπιτρεπομένας μηνιαίας προθεσμιας χα-« την αναστολή τής εκτελέσεως αυτών υπό τ-0 άρμοδίου Προίϊρου ή ΔικαοτηρΐΌυ. Κατα τόν αυτόν χρόνον «παγορευεται πασά έν τω χ,ημ,τι- στηριν πράξις α-λλως ή επί μ,τρητοίς υποκε,μένης κατα τα λοιπα ττΐς λειτουργίας τοθ^ρηματιστηρίου κ«ί ως πρός ρντχς ρ? ρ ρμ κατά συντηρητικών μέτρων καί κατά αναγκαστικήν ρ ρ |χτϊλέσεωςεί 2νθα ,^- έπΓτρέπ.τ«ι κ«τά το&ς ρ ο0 ■ Διατάγματος καί οσάκις ζητεΐται ή άκύρωσις έκ- «λέσεως, ώς παρά τάς ίατάξεις το3 παρόντος ένεργί,θείσης ή "Αρθρον 5, Η Ίσχίις τοϋ νόμου τούτου άρχεται άπο τ1]ς ίημοσιεύσεως αΰτοθ έν τί) Εφημερίδι τί]ς Κυβερνήσεως, κατά πάσαν ο" έν τώ μέλλοντι τοιαύτην περίστβσιν άπβ τ1|ς ϊημοσιεύσεως το3 περί γενικής έπιστρατεύσεως Βασ. Διχτάγματος, διαρκεΐ ^' έφ' όσον καΐ^ ή έπιστράτευσις κβί ϊύο μ1)νας μετά την λήςιν -.ί>ττ;ς.
  Ό παρών νόμος ψηβισθείς υπό τής Βουλΐ]ς χαί παρ' Ημών
  σήμερον χιιρωθείς δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδος ττ}ς Κυ¬
  βερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.
  Έν Αθήναις τή 6 Όχτωβρίου 1912.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης
  ·'« β
  "Εθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη τβϋ Κράτοος σφραγίς.
  Έν Αθήναις τή 6 Όκτωβρίου 1912
  Ό έχί τ<|ς Δικαιοσύνης 'Υπουργός Κ. Δ. Ροικτιβάν Αρθρον 5. Άπαγορεύεται ή έρημοίικία επί ποινιχων ύποθέσεων έν αΤς οί κατηγοβούμενοί εισίν έκ των είς τάς τάξβις τσϋ στραχοΰ καλου·1 μένο>ν, έλ οέ των πβρ' Άρείω Πάγψ επί πασών των ύποθέ-
  άς άτολιμπάνονται οί κατηγορούμενοι,
  "Αρθρον 6.
  αί εις την έκπλήοωσιν ένοχικών ύπίχρεώσίων
  άναγόμεναι συμί !αστικα! προθεσμίαι, ών ή λήξις σκμπίπτει έν¬
  τός τοθ χρόνου τής Ίσχύος τοϋ πβρόντος Διατάγματος έφ' δσον
  μόνον έκ τής περελεύσεως αυτών έξβρτώντβι έκπτώσεις δικαιω¬
  μάτων καί ποινικαί ρήτραι.
  Τής άναστΛής ιϊύτης έξαιροθνται αί άπαιτήσεις, δι' άς έπι-
  τρέ-:εται καί άναγκουτι/ή =Λ.τέλεσις.
  Τ6 Διάτβγμα τοϋ^ο, αχΰΐ% επί ίνα μζνα άπό τής έν τί) Ε¬
  φημερίδι τί]ς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αΰτοθ, *λήν τ£5ν δια-
  τάξεων των άρθρων Ι χχ 6, ών ή Ίσχυς έκτείνεται καί επί δέκα
  πέντε επί πλέον ημέρας.
  Ό αύτός 'Υπουργός ίημοσιεύσει καί έκτελέίει το, Διβταγΐ**
  τοθτο. ν. . >( ^,^ ^ ·
  Έν Αθήναις τί) 6 Όκτωβρίου 1912. *' ,.^ .'χν.%
  ! »:ΐ .*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ' ^ ' " '- Ι?
  Ό επί τί[ς Δικαιοσυνης 'Υπβυργός
  Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
  Έκ τοθ Έθνικοϋ Τνηογραφείον