91603

Αριθμός τεύχους

77

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  . ι
  Λ * -^
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ■Γ 1-.τ 1 'Λ Χ ϋΐι
  Μ,
  ΠΑΡΛΡΓΗΜΑ ΓΗΣ ΐΦίΐΙ^ΙΑϋί ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΙβ ·.:
  1_Ν ΚΡΜΤΗ
  ΓΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έ
  γ 17 Όχτωβρυυ
  ΑΡΙΘ. ΤΙ
  ■Ιαοοραυα
  Εις τό α'ρθρ. 1 τού .π .ιριΊ 1 )7 ΕΛΤε£7τ./.3ύ Αιχτάγμϊ-
  τος παρί'ει^Ίηιτα/ 1* παρχ ?3^,ς «-*~χ τ<;ν τ-ιτοτ'ν μ.τα τη* φραΐιν «ή κρός τοΛς -ν φ.ΐίχ<.:χ ς ΙρχτΐΛ^,ίνας υτοί.κ-υ;» α λεξςις «ή Λ.ΐυακχ.3.»ς» κχ π^ α Λΐξ-1; αό.αι. Έν Χανίοις ί^ 12 ΊΙ ΑΝΤ ΜΙΧΒΛΙΛΛΚΙ2 Θ ΛΓΜΙΙιΙΓΗΐ' Μ Ρ ί "Αριθ. Δ αταγμ. 129 γεωργιος: α1· ^ ΕΑΑΗΝϋΝ αριθ. »ς υπ' οψ ν την υτο /33νολ3γ χι 1 Ό/ΐτω5ρ.ο.» έςου- τ/)ς ΈΑλη'ΐι.ής ΐυο.ρ'ήτεω;, τι αρθρον 9 -33 υπ' το3 ΙϊΠί Λια αγμχτ^ς λ,ιι ,Γ,ν ,ιτς'άΐίθ. 219 ε. έ1. τη; Λι?ιο.>τΐ)ς Ιΐ,τ» Γ3θτή, στ<)3ΐζ3,Α.ν(;ς ςΐί'. το3 ' υπ' αρθ. 18 χαι //ρ3ν3/ογι.»ν ό Ίβυ; ου ε. : π.3χ<;τΐΛ3ν τοϋ προτασει κχί διαταασ >μιν
  Δΐ3ΐ<.ητιχοϋ Συμββυλίο» τθϋ Κοινω?ελ. Ταμείον, πρΌτάσε1. το3 επί των Έσωτερικών Διοικθΰντος Έπιτρόπου. Άηΐ)^αΛιζομεν καΐ διαταίίυίομεν Χορηγει αι έ*Ι τ33 ειίικοΰ Ιΐρουπολογισμοΰ τοΰ Κοινω^ε'λτιϋς Γα^Αειο■^ τοϋ τρέχοντος Οικανομικοϋ ίτους 1912 Ικτακτος πι- στωσ'ς έκ δραχμών 5ϋΟ0 υπο ίδιον Κεφαλ. και αρθρον δι οΑα τ* Καταστήμχτα τοθ Κοινωφςλοθς Ταμειου, όπως διατεθή υπέρ το3 Γα,Αε'ου έράνων των α'πο,ίων οΐλογενειών των υπο τα οπλα κ,α ουμένων σ-ρατευσιμων. Εις τόν επι των Εξωτερικών ΔιοικΛντί" Έπίτροπον άνα- τιθΐται ή δημοσίευσις κχί έΛτίλετις τοθ παρόντος Διάτάγ-ματος. Έν λαν.οις 1*, 10 ΌλτωίρίΌ-υ 'ί·ν '<*ν&^α'τι 4οϋ Ή Διοικοϋσα 'Επιτροπη ΛΤΜ.'Π/ΓΤΗΣ Ρ ^ η? Δ'ατάγμ. ί30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α*'.' ΒλΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ μ. 3υ τ^^ υ; 1912 εκ? υτι ΐί-ρ Α α<ι ί>-3 το/ τιΐ/,ον «ς'σ^ρϊν 3ια το ϊ.ρ^ταν;»
  Ό επι τω; Έϊω.ϊρΐΑΌ' Αι: *<■)/ _τ ρ ε,ισει και ελτεΛέσ.ι το παιρίν Διαταγμχ. Έν Χανίοις τί] 1υ θΑτω5ριου 1912. Ίο,ν Όνόαατι χοθ ί»αο5ΐ/νέα>;
  τής
  Μ.Ρ κυ
  « ΛΙΜΙΙί Ι
  ΓΕΩΡΓ,ΌΣ
  "Έχονΐ'ες ΰπ δ>[»:ι την ϋ« χρ3ν33γιχ; 1 Ό*τω5ρ ου 1912
  έςουσιςίόβϊΓ,σιν τής Έ.Λτ}νι*η; Κυόΐρνηίεως, τό α,5θρ3ν 9 το3
  υπ'αριθ. 189 τσθ 1903 Διατα;μ*τθς κΛ' την π αριθ. 2ϋ8 ΐ.έ.
  βτοφασιν τής Λιο.κοϋσης Έπανϊΐταπκής Έτπτρ:ι:ήί στηριζο-
  μίνην »ιΐϊ Τ33 ^-'ά,3ΐθ. 3) τ«)ς 5 Ό5 191^
  ες ά— * οψ.ι τί]ν άπό 1 Όλΐω'ρίου ί.έ έξουσιοίότι,τίΐν
  ής ΚυδίρνΓ,σςω;, τό ά>θρ-ν 3 τϊ5 Ιπ άρΛ. 93
  το3 1^12 Ψηγίτ^'θς τ/)ί Συνελεύσεως των Έλλήνων έν
  Κ,ρήτϊ] Κχί τό αρθρ;ν 36 .ο3 ύτ' αριθ 737 Νίμου χερι Δημο¬
  σίου Λογιστικού, πρ3τασςι τώ; ;πι τω; Έΐωτερικών και Οίκο-
  νίιΛΐλώ; Λιοικουντω; Επιτροπών στηριζομένη εις τηρ» ύπ'οτριθ.
  211 ό^οιω/ον απ^φχΐιν τί)ς Διο.χςυΐτης Έπιτροπί,ς.
  Χορηγ«ιται επί το"3 ετίικο'ϋ ΠροΊιπολογ/ΐσμόΟ τ"ών ε^όίώ,ν τής
  Ανωτ. Διευθ,ιντ-ως των Εσωτερικών τής Χρήσεως Ι9ί1 καΐ
  υτ3 Ϊ5ΐον Κιφαλ. κχί άρ'βρ/ν ίκΐακτίς πίστω'σις έκ δραχ. πέντε
  χιλιάδων πεντακίστων (550^)) δια τν/< ιτλη'ρώμήν των όφειλο- μένων είς το έν Αθήναις Λ^ϊϊιατρεΐον Ιΐαμπουκη. Εις τους Ή,»ίτέρ3υς επι των Εσωτερικών κχί Οικονομικωσ Δ Οι'κουντας ΈπιτροΛο^ς ανα:ιθίΓαι ή δημοσίευσις και εκτέλεσις ρ Έν Χανΐ3ΐς τί) Π Όχ.ωϊρ'ο^ 1912. 'Κ» Ό*ό>ατι τού Βασιλέως
  Ή Διοικνίσα 'Επιτροηη
  Α.
  θ ΛΥΜ'-ΙΡΙΤΗΪ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ;κΐ*ΒΕΡΓίΗ_2α_
  ■ΙΙΜΜΙΙΜΙΜΙΙ ΙιΜ ΙΙΙΙΜ Π~ Τ 1 ' ΙΤΪΐΒΠΤιΠΤεΓΐΐ"!»' ΠΤΜ—«■
  *Η Διοικοϋσα ΈπιτοοπΛ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ' ριχών Διοικ. Έπιτρόπου, τ4 άρθρον 7 τοθ ύχ' αριθ. 26 τής 29
  Ι Μαρτίου έ. ί. Διατάγματος χαί τό αρθ. 34 τοθ ϋπ' αριθ. 737
  ; Νίμου περί Δημοσίου λογιστικοϋ
  Τβςέντώύπ'άριβ. 177 της 11 Όκτωβρίου 19Ι2πρακτ- ί Γ
  φ, αποφάσεως της Λιθικοναης Επαναστάτας" Είτιτροπτκ | Αποφασίζει παμψηφεΐ
  Αριθ. 'Αίτοφ. 211 | Έγχρίνει, όπως προκληθή τ) 2*3βσις Διΐτάγμϊτος, δι' 03 νί |
  -------------'----------~~—~ ι ΧοΡ/1ϊ'}τβι άναπληρωμαηκή πίστωσις έκ £ρχ/. χΐλίων (ΙΟίιϋ)
  ΊΙ ' Ε π ι τ ρ Ο Λ ή | επί τού ειδικόν Προϋπολογισμόν των έςοδων τής Ανωτ. Διευθ.
  Λαββ&σα δ** δψ« την πρότασιν τοϋ επί των Εσωτερικώς
  Ε!
  ψ
  Διοικ. Επιτρ4*οι» κα!
  2χεπτομένη 8τι ή περαιτέρω καθυστέρησις
  Α
  τ:3 6~ό το3
  των Έσωτερικών τής χρήσεως τού 1911 ϋ«ί Κε?. 4 αρθ. δ
  «Δι' εςοία έκτάχτων ύ/ειονομιχών μέτρον ύ~έρ τής
  ϊιγειας».
  Ή Διοικοϋσα Έπιτροπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ*]
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  θ. Α1ΜΠΡΙΤΙΙΣ
  Ό Γραμματεύς
  II.
  Μαρκαντωνάχης
  "Ότι άκριδές ά-όσπασμα
  Έν Χανίοις αυθημερόν. - Ι
  Ό Γραμματεύς τής ΔΐίΐΑθύσης Έ~αναστ. Έ ;ιτρ:5ί|?
  11. .ΙΙαρκαντωνάκης
  Δημοσίου δφβτλομένοι» ποσοί χαί τό έν Αθήναις Λυσσιατρείου Άν,χτιθησι δέ την δημοσίευτιν καί εκτέλεσιν ϊο3 παρόντος εί;
  Παμχουχη 9ά υποβάλη τ» δημόσιον καί ϊΊκαστικάς δαπάνας | τούς επί των Έσωτεριαών καί Οικονομικήν Διοιχ. Έπιτρόποιις. |
  άνωφιλεΐς καί σονειτώς ^παρίστβται κίνδυνος ζημίας αυτού
  Ίδοϋσα καί το άρθρον 3 τοϋ ύπ' «ριθμ. 93 τού 1911 ψη-
  •(σματος τής Συνελεύσεως καί τό αρθρον 36 τοθ ύπ' αριθ. ί
  737 Νου-ο».
  'Αποφασίζει
  Έγκρίνει, Οπως διά Διατάγματος χορηγηθί), Μ τοϋ ε'ιϊιχοϋ
  ΠροϋπολογισμοΟ των έςόδων τής Άν. Διευθύνσεως των Εσω¬
  τερικών τής χρήσεως τού 191! χαί υπό ίδιον χεφ. χα' αρθρον
  Ιχταχτος πίστωσις έκ δραχμ. «έντε χι>ιάδων τεντα«σίων
  (5500) διά την πληρωμήν των δφειλομένων είς τό έν Αθήναις
  Λυσσιατρεΐον Παμπούκη.
  Άνατιθησιν την εκτέλεσιν τί}ς παρούσης και τοΰς επί των
  Ο'ιχονομιχών καί Έσωτερικών Διοικ. Έχιτρόπςυς-
  Ή Διονκονσα Έπιτροηη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  , Γ, Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  II.
  Χ. Μαρκαντωνακης
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Γραμματεύς τί]ς Έπαναστατιχής Διοικούσης Έπιτροπής
  Π. Χ. Μαρκαντωνάχης
  Άριθμ. Αιατάγ. 131
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΧΩΝ
  Έχοντες Η' δψειτήν απόϊ Όκτωίρίου 1912 έςουσιοδό-
  Αριθ. Διατγ. 96
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗχΧΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 4 Ίουνίου 1912 ψήφισμα τϊΐ,-
  Έπαναστατικής των Κρητών Στνελεόσεως κ«ί τό οίρΰρον 11'' Ι
  τοϋ ύπ' αριθ. 276 Καταστατικόν Νόμου, προτάσει τού Διβικοδν
  τος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
  ♦ Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιχυροϋμεν την ύπ' αριθ. 16 καί χρονολ. 4 Σεπτεμβρ'ο»
  1912 απόφασιν τής Μονασ:ηρ. Επιτροπείας Ηρακλείου, οι'ίίΙ
  αό'τη άπο?ϊσίζει να ζαρα^ωρηδί) εί; την κοινότητα τού χ«Ρ"-ι|
  Γοιι5ών Ιΐεϊ.άδίς ό ='ις θέσιν αΐΐατερικό» χ*ί πρός τό χ^τολι-Ι
  χον μέρος τού χωρίου τούτου /ΐίμϊνος άγρϊς έκτατεως ώτ-ς'" δ' Ι
  όχαϊων τής Ίεράς Μονής Άγκΐράθου πρός οικοδομήν αχ ^
  τ°*
  Έλληνικί]ς Κυβερνήσ«ως, τβ άρ^ρ. 7 τού ύπ' αριθ. |
  26 τής 29 Μαρτίου έ. ί. Διατάγματος καϊ τό αρθρον 34 τού
  δ*1 αριθ. 737 Νάμου περί Δημοσίου Λογιστιχού προτάσει των
  έιιί των Έσωτβρικών καϊ Οίκονομικών Διοιχούντων Έιτιτρόπων ι ϊ
  -, >■ >>>Ληιη>ν.ι
  .V
  ί βη-Αοσΐϊυσις *αι
  στηριζομένη εις την υπ αριθ. 212 έ. ί. δμοφωνον απόφασιν
  τί)ς Επαναστάτας Έπιτροπής.
  'Δποφα<Ιίζοιιεν καί όιατά<Ι<Ιοΐιεν Χορηγεϊται επί τοϋ είδικοϋ ΠρουπολογισμυΟ των έςοδων τής Άν. Διευθ, των Έσωτερικών τής χρήσεως τού 1911 ύκο Κβφ. 4 καί άρθρον 5 άνΐπληρωματική πίστωσις έκ δρϊ'/μών χιλίων (1000) δι' ϊξοδα ίκτάκτων ύγειονομιχών μέτρων υπέρ Τ*]ς δημοσίας ύγείας. 'Ανατίθεται δβ ή εκτέλεσις καί δημοσίευσις τοϋ παρόντος είς Τβύς έκΐ των Έσωτερικών καί Οίκονομικών Διοικ Έπιτρόπου;. Έν Κβνίοις τί) 12 Όχτωδρίου 1912 λ. Έν ονόματι τοθ Βασιλέως Ή Διοικοϋσα Έπιτ^οπλ Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ •ί Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΥΡΟΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ * ΧβΡι^το« β4"3 *ΙΙ Αιοικουαα Έπιτροηή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΛς έν -ϊώϊύη'άοϊθ. 178'της 12 Όκτωδ^ίου 1912 πρακτικφ αποφάσεως τΛς Δτοικούαης 'Κπανα<·τατικ5ς 'Κ/τιτροπΛς Άριθμ,. άττοφ. 212 η κ<η·τ ρ οηη ύ^'ϊψει την πρότασ.ν τιάτην τ;3 ι των £σωτε- Μ;νήν '.ϊ' ^ '" κοιούϋενος δι1 δν παρε/ωρι >η " '- ·
  ν Παιδε'.αν Έιτίτροπον «νατιθεταιή|
  τού ΐαρόντος Δι»τβγαα:ος.
  Χανίοις τί 23 Σεπτεμδρίου 1912.
  Έν Όνόαατι τοθ Βαιίιλέαις
  Ή Διοχκοϋσα Έπαναστατικίι ΈπιτροηΑ |
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 149
  Α'
  ΓΕ__ΡΓΊΟ_:
  ΤΟΝΓ ί7
  Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 4 Μαρΐίου 1912 ψ
  φισμα τής Έπαναστα:ΐΛ/)ς των Κρ/]τών ΣυνεΑ,ίύσϊως καΐ
  άρθρον 3 έδίφιον θ'. τοϋ ύπ'αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τ
  επί των Οίχονομιχών Διοικούντος Έπιτρόπου.
  Έπιτρέιιομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Έ
  μανουήλ Μαχ£4"άχη των κατωτέρω μηχανημάτων.
  1) Μιάς χετρελαιομηχανής. Α ,
  2) Ενός άλευρομηλβυ.
  ^ 3] Δ,,ο ύδρίυΜχών έλαιοΐΐϋσίηρίων μίτα τής σχβτικίίς «ν*
  τλίας καΐ ενός ιλαιομύλβί μίτ» των έςαρΐημίτων τβ»«
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  **ΐ*Λ^&Λ****«Η*ιαΒ^«ΒΜί.ικ—.!ΜΜ«»ΰ8^^Λ^3ΒΒε»8ΜεΜε^ε»Μ»»»—ΜιεΜΙΜιι!»......ΙΙΗΙ^Ι. ^Ιίυ.Ιί. ι ,Ιί.^.·^. * '
  Ι Είς τόν αΐιτον επί των Ο.ΑθνομΐΑ'ον Δο·*ί5<τ« 'Επίτοοχβν""**" """Τ"*-*™" ΠΡΟ'Τ'ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ Ι άνατίθεται ή δή Αθσίϊυ »ις κχΐ εκτελεί·.; τού παοόντος Διατάγ- ί>» * ·. * *. - ^ . «.χ.
  Ι ιι» » ί <■·>■> υΐϋϊΛγ ΧΑς Λίϊαιτβι/μένας δ3*ανι»ς οιά την κατά *;ι*ΙΜΐ*α
  Ι Ι-ιατοί· } διαπλάτυνσιν καΐ όκιοοόύ'ο&χ}»* «Ας όδββ
  Ι Έν Χανίοις τ?) 26 Σϊττϊμίρίοϋ 1912. Χανίων—Χαλέκας. ·■■» ««τ-
  I
  Έν ονόματι τού βασιλέως β
  Ή Επαναστατικη Διοικητικίι Έπιτροπίι -8" Πο<Λν ΤιΙ** Δο-*ν* Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!! ' £> Ε?8ος Ιργων Δ'· Λ* Δρ* Λ*
  : ·ι "· · ■ ■ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ <* . . θ. ΛΙΜΠΡΠΊΓΒ , 4 < *; ·- ,-- :; • _____________ ; 1) Έκχώματα επί έίάφους πά- * ~~,?™ >α ο α ' ακ/ -■ . 5 βν)1: ?6σεως καί μεταφορα ! ' ·
  Αριθ. Α.«τ«γ. 154 - | β&τών π(Ας σχηματισμ?)ν -^
  | Γ"ιΤ·ί~>—>Γ"-|^~.—Γ λ' £ ! έπιχωμάτων ή έναπόθεσιν μ3 3500 1 40 4900 —
  Ι ' -Λ2|-Ί 1^—- Α· , | 2) Κατεϊαφίσειςτοίχωνκαίξη-
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΧ ΕΛ.ΑΗΧΩΝ ? Ροτο£χων............μ» 650 100 650-
  ' 3) •Εκσκαία!.θίμ3λίων....μ« 300 1 20 360 —
  Εχοντες ΰπ όψει τό δτ^ ν.οονολογίχν 1 Μαρτίβυ 1912 ψή- 4) Κοινή τοιχοιτβιία......μ1 290 10 — 2900 —
  φισμα τής Έπα/χστατικής τω^ Κρητών Σίνελεύτεο; καί το 5) Ξ·στή λιθοδομή.......μ5 8 60 — 480 —
  ά^?. 3 έδάφιον θ'. τοΰ ύπ' άο'.θ. 413 Νομου, προτάτει το3 6) Θολοδομή έκ τυκτών λί-
  έπί των Ο':κ3νοα..Λ'5^ Δ'.οΐΛοόηο; 'ί^τιτρ^π3^. , ήΓί)ν................μ3 42 30 — 1260 —
  κα'ι Λιατάόόοιιεν ί 7) Πλίκες έπικαλΰψεως.. .μ1 45 4 — 180 —
  , , .. . , , .„ " , . . 8) Λιθενϊύσεις..........μ« 3)0 2 20 660 —
  την αϊελή ε·.τζγ'·>Υί)' ν* αρϊΛλίΐω 5τό τού «( ν , . ,,. , ,
  Μ

  .» - ·,
  V,
  ι - ,',. /
  V)
  Κρασπεδα βς υπαρχουσών
  ωθσ. Μιτχ;ι.3θο5ημ·α; αεί?3,α.ί)χχ;ίίς ;α.ετα των εςχρτημα- πλαχΛν____* . . . .. ,τρ.μ. 300 0 80 240 —
  —■ ^ ' « ν > » - /γ α - 'ο ι 10) Κρίσπεϊα έκ νίων πλϊ-
  Ιίιΐς τόν α^τον επι των Ο·.κ3ν3οιΐΑΊ)ν Λ'.οικουντχ ΙΙ,ΐτίτροπον ' »η α β« ι «λ
  ' , · , , , *". . , . ? , κων.............τ ρ.μ. 51) ζ Ου 180 —
  άνατίθεται ή ΔΓ,χοσιευτις και εκτελή; τού χαροντο; Διαταγ- ϋ) Ρείθρ% ^,χ^,χ^^ μ1 100 2 60 260 -
  μ<Μ?ςν ' Λ»'Π ίί 1010 12) Έπι-/ρίσΑατα........μ» 100 25 25 — Εν Χανίοις τή ο ΟΛτωίοίου 1912 ,Ο ι~ - . ^ Γ * ' 13) Επιχρυμχτα, αρμολογή- *£ν *Ονόματι "ζοϋ Βασιλέως ματα καί χαλικολογήματα Ή Διοικοϋσα ΈηαναβτατικΗ ΈπιτροπΗ ■ παλαιάς γεφΰρας......μ· 90 2 80 252 — Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ! 14) Χχλόβίινοι σωλήνες θωρα- Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ί κΐίου..........Χ'λιογρ. 300 0 80 240 — ' ' · ".^ί.% ^ . Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗ2 15) Έκσκαφαί καί άναμοχλεύ- '____ } <τεις.............τρ. μ. 1800 3— 5400 — ΆοΛ. Α,ατίτα. 88 " '16^1:1Τ..Χΐ.ΤΓ:μωΜ796 9 50 17062- Γ-ΟΡΠΟ-: Α' ι Δι' *«£4^ ί«*'~;: 35000 Ι ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩν ΚΛΥΗΝΩΥ ' > · ^ν Χαν(9ΐ; τ, 9 Α'^ούστου 1912.
  Έχοντες ύπ' ο·1<ει τα ίτ>> 2 Μαοτίοο χα'. 4 'Τουνίου 1912 Ό Μηχανικός ; ,
  Ψηφίσματα τήί Έπαναττατικής των Κοητων Συνίλεύσεωί, Ν. Καβρας
  κ»ϊ τό άρθρον 7 τού δπ' άοιθ. 93 τού 1911 Ψ^ίσΐΛχτος τή; Εθεωρήθη : '·
  Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κβήτη, προτίσϊί των Ι-ί τής 'βν χχ^Οί; τ* (ΐ Αύγοΰστου 1912.
  Δημοσίας Άϊφΐλίίκς καί Δημοσί-ον Έογων κα'. Ι—ί τί3ν Οί- ._. ΧΤ . , ,, -
  κονομι,ών Δ-οικ. Επιτροπών, στηο'-ζοχ-ίνη εις την δ-' άοιθμ. ί Ο Ν^μοο-,χ^ΐίό; τής^Ιη; περιφερείας ^ -
  175 έ.ε. δαόφωνον άπόφατιν τής Δ',βικίύίης Έκϊναστ*:ικίίς Γ· Καρυ · τάκ ής
  Έπιτροπϊίς. ; Εθεωρήθη
  ♦ ^Αποφασίζομεν καί διατάσσο·ι.εν ? -'^ ϊ?«χ**; ■? *«-^·* **'« χιλιάίτς (35,000)
  Έγκρίνεται ή μϊλέτη κα· ό Ποοϋτολογισμος έχ 5ρ*χα'Τ>ν Έν Χαη'οι; τί) 20 Αύγούστου 1912.
  τρ'άχοντΐ πέντί χιλιάδων (35,010) %ι τ^ν ν.α-ά τ'λήμ.·χ:α δια- , Ό ΔιεοΘυντής των Δημοσίων "Έργων
  χλάτ^νσιν καί σ*ιρρόστρ'θτιν τής 5ί3ί Χανίω' Χαλέπχς. ! * Σ. ΠΕΖΝΟΣ
  Ετιτρέ~ετα·. ότως διά την Ικτίλΐτιν το; ;ογου τούτου δια- ί ————~~ .. ,ν.·
  τεθή ή ζοός τουτο ^ίρηγηθίΐϊα π·'ιτωτίς κχ'. ά;χγεγοϊμ».5νη έν | ' ο'0 λιχτά,γ. 71 " ' ,· ■ >
  τω είδ-.Λ-ο ποου-ολογιτΛ-ο τώ* ί;»»* τ»|; Άν«·τίρ«; Διευθύν- ~~1 --_. . ^
  σϊ'Λς τή; Ληαοτιας τ^χ ϊ'ας κϊ'. ΛΤΑθτι·.)ν (1/ργων τής ·*- -ί-1^»1 -1- ^ν_»^Α *- ·
  χρήτεως'1911 ύτό Κεϊίλ. 3 ϊοθοον 117. ' * ΒΑ.ΣΙ ν.ί?ΓΣ Τ_
  V
  Ε ΑΗΝΩΝ
  Είς τιίις αΐτους ί- τής Δηαοτία; Άτ5χε'ας ν.ϊ'. των Δή- Ένοίτε- ΰτ' 5ψ:ι τα άτο 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίοο 1912
  μοσίων ϋϊργ,ον κχί επί τ·ον ΟΊονο'Λ-.νον Δοικοΐντα; Επι- . Τ^% χ%. ΈχανασταΓ.κής των 'Κοητδν Συνελεύσεως κ«ί
  υς ανατίθεται ή 5η'χισ'ίυϊ-.ς κν. Ικτ£ετις τοΐ παρόντος. „ ί?0?5ν 7 τού ύτ' άρ:ί>. 93 τού 1911 ψηφίσματος τ1)ς έν
  Έν Χανίοις τή" 8 Σεπτέμβριον 1912. ' . Κοή'τη' Σονελεύσεως των Έ^λήνω*. προτάσει των έ~ί ττ3ς Δη-
  Έν Όνό».ιτι τού «Ιχσιλέως ' !"««« 'Ατ»λϊ£»; χ« 1-)χπ.<*> ΈοΓα, καί επί των Οίκονβ-
  *Η λιοκοι7ϊα "5ΐϊ»«β(Ιτιτικίι Έ—τ» τ π Λ μιιύν Δ·.3·.οίντω< ώπι:?:π'ον, *7Ϊ τί) ίμοφονω αποφάσει τί]ς ·■ ' . .V Α. ΜΙΧΕΑΙΔΑΛΗΣ Λ.οιουσ,ς Έ«ν«τατικί1; Έτι ροπή; δχ' αριθ. 162 έ. ΙΛ- „,-.,,. Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ8 ; ' η 9 *ιίζο «.^ν «αί οιατίσσομεν ΐ{· /. β. ΛΙΜΠΡΙΤΗ8 ί Άρθρον .ο>. Έ-;<.?»οι-χ: αί μελέται κΐί οί προϋπολογισμ»1 __________^ ν * - διά την εκτέλεσιν των άκολοεθων Δημοσίων Έργων + ί* ' ·?>'.·.' · ''ν ί *' ·) Διά την προέκτασν τί); εϊβϋ Νΐο Χωρίο Βροσών Γεωρ-
  ,'υ.' " .„ ν^^Ι : γι«»πόλεως δρβ/μ. 18000
  ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  β' ) Διά την κατασκευήν ^ποίάθρϊςΐν Ίεραχέ'τοαδο. 15000 ·= ΚΪΙ1Λ~ 3,*,,,»«
  Αρθρον νβν 1}ιπιτρέπ.εται όπως ίια την =κτελετιν τΐαν *ργων -« " '
  τούτων δαπανηθώτ ν αί τρός τουτο άναγεγραμιιέναι έν τώ 'ε-
  ίικω προϋπολογισμώ τ*ν έξόδων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως
  τής Δημοσίας Ασφαλείας χαί των Δη.αουίων "Εογω* τής χοή-
  σεω; 'τοδ Οικονομ-} Ϊτους 1911 σχετικαί πίστωσις ' ώςναί
  αί κ—Λττ'θη'ται βίς τό ΤαΑ-.-ον τ33 Λ^Α33:ίου ταρα τής Λι-
  μενιχής Έττιτο^πής 'Τεοαττέτοΐ; δοα^ 5000 Β ά την εκτέλεσιν
  τοί ανωτέρω ΰτ' αριθ. β'. ?ργου.
  Εΐί τοίς αυτους Μ τήο Δη.^σίαί Άσφτλε-'α,ς κα'. Δημο-
  σίων Εργων και επι των Ο'ιχονοα-κων Δ.οΐΛθΰντας Έπιτβό-
  πους ανατίθεται ή εκτέλεσις καί δημοσίευσις τού παρόντος Δι-
  «ταγματος.
  'Εν Χανίοις τή 1 Αόγούστου 1912
  Έ» 'Ονόμγ- το^ Βασ5λέως
  'Μ Διοιχ<λΰσα Τιμή Δοιπάνη Δρ. Λ. Δρ. Α. Μ ;, Ίΐ:«κτροπή Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ"5" Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ «. ΛΙΜΠΡΙΤΙΙΪ ΓίΡΟΥ-ΠθΑθΓΙΣΜΟΣ 'ί+07(»,«Ι— Δαπάνγι Δο. Λ. Δο. Λ. Τ Χωμπτουογική }!ΐίρυ!:ιςπ.άση6 φύσεως έϊά- βους οόδέ τοό ?ια πυρί-'ϊος ίξορυΐϊομένου 3ρά·/ου Ιζ«- ρουιιένου, ιιεταξΰχιλ. 133?9 1 ^1 0^6 ϊ 50 6500 (10 — 4« γγ »»οο αονϊΐοκοιι ' τος τόθ στίνοί Άλαυοοΐ μ3 2600 00 Πι Τργ>Ίΐφ έΌγα(
  «.'¥*-">) β«ι*ίλ(Μν.... <*' 550 00 150 825 00 3 Ιζοινή λιθοϊοαή θιυ,ίλίων διά θν)β»ϊ«9χτ»ί«........α3 550 00 9 50 5225 00 4 Κίΐνή λΐθοϊοιιή ύ-ίουψώ- «μϊ·*· ίι,^χονιΐί... ι*' 650 00 8 00 5200 00 5 Πλά*βί Ι-κΛύ4νοτ . α» 10 00 ΊΟ .5 ΟΊ .50 00 6 Ξε*τή λιθοΪ3<Λη.......α3 2.05 00 45 00 102 50 Αθοοισιια .... 7 Άπρίίλεπτοι έφ' ών ο!ιϊϊν διχα!ωμα κέκτηται 4 έ λάβος........... '%», 'άλω 17912 50 87 50 18000 00 Έν Βάμωτή 25 'ϊουνίου 1912 Ό Μηγανιχός Λ. Σ—υρόπουλος Εθεωρήθη Έν Χανοις τί) 17 Ιουλίου 1912 Ο Νομομηχανιχός , Γ1· Κ*ρυωτά>ίνχ
  Έθεωοήθη ίιά δραχμάς δί*^ όκτώ χιλιάδας
  ,. 'Εν Χανίοις τί) 19Ί3υλί?ΰ 1912
  Ό Δΐίυθυντης των Ληαοσίων Έργων
  *·. ' " Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΠΡ( Ϊ·Π<'ΛΟΠΣΜΟΣ »νης 5ια την κατα<1κ:ναν άηο6ά. ίν Ί*^(ΐ·πέτ^*$α Τιμή Δα-ά;ι; Δρ. Λ. Δρ. Λ. 2 Σ*ιοο5κον·'αίαχ·)ϊα5νω^ κ*ί άνΜ Αεαελ'Μν μ^νοι μέσηθ στάθαης αετά τοΰ Ιγκυίατ- ,α,3...... .... μ» 250 00 30 00 750 00 Κοιν!) λ'θοϊοαή ϊιά θηρ-ίϊ- μ 4 Ήμίίεττ'ο λΌο*οαή Ιπεν- δύσεωί ^ιτο^άθρας και κατα- 65 00 12 00 780 00 33 °0 50 00 1650 5 Έτ'γωσις τ«3 μβταξύ των τίίγίίν κενοθ ?ν τή θαλάτσνι διά λίθ/ον =ν τή ξ«ιρα ϊιά. κατ' άποχοπήν 6 Σ'ΐιεντίκονίΐ πά πτώσεως σι- μ3 00 80 00 134 00 34 00 8 10 —0.30 π. 0,25 α" Ξ5λινον α- 166 00 16 00 2856 00 τίόν ΰπαργόν- » ..... τε·ι.. 40 00 12 ΟΛ 480 00 20 00 Ο 80 16 00 00 Ο 45 391 00 36 00 15 0Ο___.5ΐΟ 00 14731 00 •ν** % ϊ ί Τ » τι εςοία ε* ών οα>-
  9 Iργολά5ο^ ίικαίωμ»,
  ήτοι έν αλο).........
  ότ δκ.
  λ'-ιγ
  μ2. .
  969 00
  15000 00
  'Εν "Αγίω Νικολάω τή 10 Μαρτίου 1912
  Ό Μηγανικόί Λΐσηθ'Όυ
  Α. Λογοθέτ*ι«
  Εεωρήθη
  Έν ΉιαΑε'ω τί) 17 Άπριλ-'οα 1912 "»
  Ό Νο'^μηγανκός , , ·η ηί·
  Τ. ~3τυλί-»ν£δης
  Έθε'ΛθήΙκ) διά ϊοκνΐϊ: ίέκα τΛ>τε γ>ιά$ας
  Έν Χ%ψ')Κ τί) 10 'Τουνίου 1912
  Ο Δ'ευθυντής των Δϊΐμίτίω,ν
  _>. Πεζιινός
  Ά.ο-3. ·χτχγ. 73
  Γ Ε Λ Κ*— Ι Ο — Λ*.
  ΒΑΉΛΈΓΣ ΤΩΧ ΡΛΑΗΓ>ίαΝ
  'Ε/ον-ες 1-γ1^ δψί'. τα ίπό 2 Μαρτ-Όυ καί 4 Ί?,νί5υ 1912
  ψηφίΐματα τής ΊίπκνϊστχτΐΛί); των Κρίΐτών Σονελεόσεως κ·ΐ
  τό αρθ-ρον 7 το3 άτ' αριθ 93 τίΰ 1911 ψ^φ σματος τής Συν-
  ελεϋσεως των Έλλήό,νων |ν Κρήτη, ποι-ίιη των έχϊ τής Δη-
  μοσας Ασφαλείας καί των Δϊΐμοτίω* "Ε?(ΐο* καί των Οιχθ-
  νομικών Διοικιύντων Έτ·.τ30™ν κχί τί) όμθφώνιο γ;ώΑη τή;
  Διοι^ο^ης Έταναστατι^ς Έτιτροπής Ιπ' ίοιθ 168 έ. ϊ.
  καί
  €0.
  έργων
  »- -
  1 Έσχαφή* θεμελίων ίςά κί-1 *" *
  χΜαρας έντος τής θαλασ-
  σΐ)ί------,^.4«».,... μ* 11)00 5 03 550 00
  Αρθρον 1. Έγ/,ρ ,ζϊϊι ή μ5έτ-ι κχ' ό πρ;^3λογισμ9ς έ*
  .οα-/μ·ον 3ύο χιλιάδων δ·ά την x^ιτατλε^ην ' *««^άτ«»ν των
  δ.ιδρομων /.χ), των πλατυσχάλων τής κλί^ιακος-τού Μβυσε ου
  Ηρακλείου.
  Αοθοον 2. Έ^ιτρέ-ε:α' ό-τως διά την εκτέλεσιν τοϋ εργο»
  Είς^το^^αΐτοΐς επί τής Δημότας Ασφαλείας καί των
  ίϊΐω/ ώργων ·Λΐί Ο'χίνομιχών Διο κούντας Έπιτρίπους
  ΤΤ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΏΡΝΗ2Ρ02
  ί Δι*-
  άν*τίθετα' ή Δημοσίευσις καί ή ίκτέλϊ»'-ς το
  τάγματοί.
  Έν Χανίοιο τί} 2 Αύγοΰστου 1912.
  Έν Λο<(.'ττι τού Βασιλέως Ή Έαπαναο'τιτπνκή Δ'θΐκη-πκΗ Έτΐντοο— Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ! Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ ». ΛΙΜΠΡΓΤΗΣ ΠΡΟΎ-ΠΟΛΟ^ΣΜΟΣ. ΤτΤ^· Ληηιτοννένης δηπΛνης διίι τΛ» άν8χ·ξν>» τΑς χ*ν>
  δ*κ (α%υ· Ρβο{>γιον7ΐήλβα»ί· τρβς έξο^έ». ί
  ΠΡΟΥ-ΠηΛΟΠΖΜΟΣ
  των των

  έργων
  ναΐ των χλατνιΐκάλων τή< «3.4- Ήρακλείον Ποσόν Τιμή Δαπάν»), Δρ. Λ. Δρ. Λ. 32 00 2 ΟΙ. 64 00- 1948 <α 52 00 2000» 00 Ι "Ανο«γμα όπων,έπί των το.4^ ■/ών διά τή;» ϊίρβσιν των σι- ^ηοοϊοκών.........&μ·υ-, 2 ΣιϊηροϊοκοΙ πατωμάτων των Ϊ·αδρ4μων καί πλατοσκά- )·»» έ.κ............... 270α θα 0 60 1620 0Π 3 ΠάτΜΐιαδΐίϊρόμων καί πλα τυ?κάλωνμ?............. 33.00 00 8 00 264 00 Αθρο'σ ια..... Δ^' άβτρίόιττβυς δαπάνας. . Όλικόν άθροιτμα..... "Ηοι δραγμαί ίύο /ιλιάϊίς. Έν "Ηρακλείω τί) 2 Ίουνίου 19ί2 Ό Α. —ΐνος, 'Έίιορ ήΙΙη Έν Ήοακλίίω τί) 5 'Τουνίου 1912 'Ο' Νομομηχανικόν * Ι. Στυλίανίδηα ι ι ι. ' Ε θ ϊ Μ Ρ. ή θ Ϊ1 Έν Χανίοις τί) 6 'Ιευλίου 1912" Ό Διευθυντής των Δηαοσίων Έργων _^____». Πεζανός Άβίθ. Δια;τ*γ. 74 ΓΈΩΡΠΟ-: Α · ΒΑΣΓΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Ρ'/οντες Ιπ' ϊψει τί απδ 2 Μαρτ'ου καί 4 Ίοονίοο ·1<η·5·'ταϊτα τ*ς 'Κπαναττΐ^ικί)ς των Κρητδν Συνελεύσεως κ-τί το αρθρον 7 τοθ ΰπ'άριβ.93 τοθ 1911 (!»ηβ>!σματος τί)ς Συνβλεύ-
  σεωίτών'Ελλήνωνέν Κρήτη προτάσ·ι·'ών Ιπί τϊί< Δηαοσίας '-Α- σΦαλε-αο κα' ΔημοϊίωνΈογων καί των ΟΙκονομικών ΔιθΓΧθΰντων Έπ'τρόπων χά! τί) 6μο»ώνω γνώμιπ τής Διοικίύσης Επανα- στατιχής Έπιτροπί!; ύπ' άρ'θμ. 16β Ι. ϊ. πο(?;οιι« Αρθβ,αν Ιον. Έγκοίνοντοι α'. μελέται καί οί προυπ σμοί !ιά την εκτέλεσιν των ακολούθων Δημοσ-'ων "Βργ»ν. 1;ν) Διά την κατασκευήν τμήματος τής δίο-1 Χ-ιλέπας Α- κοω-ηίίου—Στέρν;ς άπό πλΐτε'αςΚατσΐμπά μέχρι Μπλατζο· δτ] χαί πρβέπασ'ν τ** αΰτί)ς όϊου «ρός Κ^ρακιές έκ 8ρ. 12Θ°Π. 2ον) Διά την άνέωξ'ν τί)ς τάϊρ-υ (Χανίάκας) Γεω,5γ<ουπό- λεωο κα'. λ:ιΐΕών συνχφων Έ^γων καί καταττευήν γεφΰ- ρα^ϊραχ. 16000. 'Α'οθρον 2ον) Έπίτρέπεται όπως διά την εκτέλεσιν των ϊογων τούτων, διατεθώσιν αί πρ^€ τουτο-άνβγεγροίΐμίνβι πιστώ- σεις έν τω ε'ιδιχώ ποουπολογισμί» τ»ν- έςόϊων τής Άνωτέρχς Διευθύνσεως τί]ς Δημο-ΐίης Ασφαλείας καϊ Δημοσίων Έρ- ν»ν τί|ς χο^σεως τοϋ 0'κ.ονοΐΜκοΰ ετου: 1911, υπό κεφά¬ λαιον 3 καί άρθο* 5, 173, 150. 189 καί 190. Είς τοϋς αότοΰί επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημο»ίω.ν "Έον,*ν καί ΟίκονομιχΟ» Δλοικοβντας Έπιτριπους, άνατίβεται ή δημοσίευσις χά! ίχτέλεσις ταδ παρόντος, Διατείγματος. Εν Χανίοις τί) 2α Αύγουστον 1912. „ _ 'Κ^ΌνΑμΐΜΐ τοθ Βασιλέως. Ή Δχονκοΰιΐα Έ.ηαναΛταΐικτι 'Βπιτρο—ή· ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ ΘΕΟΔ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ *κβ<^ (τα%βου· Ρβ»ο{>γιον7ΐαί ρβς ξ^
  ιεν&ιν των π36»ον*ξόντβ»ν· τΧΜτίων τ*ς λΐ-
  μνης Κουρνά κλπ. όυναφών έμγων.
  Ποσόν Ειμή η
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  *ί Εΐδος Εργων
  «ί
  Ι. ΧωιιατονργικΛ
  1 Έ>σκ»φή πάϊης φύσεως
  γαιών μή έξαιρουμίνο* «ΰϊέ
  το3 δια πυοίτιδος «ξορυσσο-
  μέου βράχου πρόί άνέωξιν τί!ς
  α · Ι·· ρ.
  ,·5
  α
  ■ ι ι(Π· Ι
  *
  χς ήβ ^ {
  Κουρνά μέχρι μήκους 700 μ. ( ' .
  συμφώνως τή διοπαμΐ) τού
  σνεδίου κα'ι τί) κοττά μήκος " .
  τομΐ|,...............μ» 86081 Οσ Τ 40 1205* 26*
  2" Καθαρισμας τί}ς ύτβηρχοτί—ς
  •/τνίάνας άίϊό τί)ς δι—ομής ^ Τ- ()
  33 ιτρός τα κατάνιτη, άπο- #( »' ,- ' ,-~ γ
  κ-πή καλαμων, βρίων κλπ. ^
  φυτώ» καί ϊιατλά-υνσις τα»- - - Γ , ( ι
  τΐ)ί-όπως λάβη τή» ίιατβμήν · »
  τίίις· νίΊχς ΟΛΐσρονθηβομένης
  ,οτ,ύϊης........... μ μ. Γ500 00 0 65λ 975—
  ΙΙί-Τί£ν«κά, Ιργαι
  Κατασκευή γεφυρίου μ.3,00 _ ι
  άνοίτμ. επί τϊ)ς άνορυχβησο- (ί
  μένης χανδακοσ; κα} ίπί τής
  πεπατημένης όδοθ παρά τό
  χωρίον, Δημητρου'ιανά . . ·
  1 'Εκιχαοή (Γεμ.λί«ν....μΙ 66 00 1 20 79 Ώ
  2 Κοινή λιΓ)οδομή δι' ίλαβαας
  βγΐρ»ίχβν.βν(«ς........μ3 8100 12 00 972' —
  3 Ξεστή λιθοδομή διά Οηραϊχθ-
  κονίας έλαφρας .......μ» Π' 05 5»Όα 552 Ϊ.Ο
  4 θολοδομή διά χανονικϊ&ν
  3
  >(θ«ν
  7 00
  2ΊΘ -
  5 Έπικάλυμχ θ'ά'* ου !ιά κα-
  θαρας Θηραϊκ5κονί5ς....μ1 15 00 2 20 33·-
  6 Όραταί έπ^άνειαι κοινί)ς
  λ.θοδομί)ς χαί άρμολο-ιή
  ματα........... μ» 43 20 1 00 43 2 *
  7 θολότυποι...........μ« 17 90 7 00 125 30
  8 Σκυρρόστρεκκς· όϊοθ πβοσ-
  π^λάσεως............μ3 30 00 6 00 180 —
  Ά-θροισμα........ 1^221 '*0-
  Δι άπμόπτους ίιπάνεα; έφ'
  ών ουδέν δικαί«*μα- £χει ο
  έργολάδος............. 778 ^ΙΤ
  Αθροΐσμβ όλικέν· . .
  Ήτοι δραχμοά Δίκ» εξ χιλιά5«ς,
  16000 —■
  Έν-Χανίοις τή 30 Ίου^ου 1912
  Ό Μηχανκός
  Γ. Καρυωτάκης "Μ
  Έβΐωρήθη
  'Είν Χανίοις τή 30 Ιουλίου 1912.
  Ό Νβμομηχανΐκός
  Γ. Καρυωτάκ-ης
  Εθεωρήθη . * ^ ,^,"
  διά δραχ^ς δε'κα έ; χιΆιαϊας. "»; / ,
  Έν Χανίοις τή 1 Α!ιγούστου 1915.
  Ό Δΐ'υθυντής των Δ'ημοσ{ων "Εργ*»ν
  Σ.ΠΕΖΑΝΟΣ
  Γ^
  ι
  200
  τλς
  1*1»
  ΠΡΟ'Γ-ίΙΟΛΟΓΙΣΜΟΞ | Εί;^ τού; αυτού; ίπί τή; ΔηΑ5τχ: Ά»»αλϊία; χ»' Δημο-
  αχιιιοναένης δαπανά διά την κατασκευήν άμαξ». ι σίων "Εργω^ κχ' επ! των Ο'χινοΑ'Λώ» Δ οιοίντχ; Έτιτοό-
  ς ό^οΰ "Άκρωτηρ4βΐΓ 1ο») ταΛ;»α Κατόαηχά είς | πους άνχτιθετχ: ή Δ/) Α5»ίευΐτς *.χ ή ΙιτεΛ'τ'.ς τοΐ τχοίντο;
  Δ'ατάγμχτος.
  Έν Χανίοις τί) 1 Αύγοΰστου 1912.
  Έν Όνόμιτι τού Βασιλέως
  "Η Διοτκοϋίία 'Επαναΐτατικτι ΈπντροπΑ
  Α. ΜΙΧΕΛ'λΑΚΗΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗ2
  Μ. Ρ ΚΟΤΝΛΟΥΡΟΈ ; ' '
  Μπλατζ>νδή 2ον) ποοέκ«άό«ς Κοοαχιων
  Π ίσον
  Ε?δος Έργων
  Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  Ιον) Τμημα Κατσαμπά Μπλα-
  τζουδή
  1 Έχ·/ι'ύ>.ατ<χ επί έδάφους πά- ' σης φύσεως άχό τοθ χ. Ο μέχρι 0+300 μ3....... 500 00 3 50 1750 00 2 ^Έ1η.χώμ.ατα πάσης φύσεως άπό τοϋ χιλ. 0+300 μέ- νΡι 1+020 μ3......... 1500 00 3 30 3750 00 } 3 Κατεδαφίσεις τοίχων κχί ξη- | » ροτοίχων.............μ3 1250 00 160 2000 00 .§" 4 Έκσκαφα! θ=μελ·'ων καί δι- Ι „·, ευθετήσεις ...........μ3 150 00 160 240 00 5 5 Κάνη τοιχοπο(ία ια3.....23.00 00 12 00 276 00 ' 6 Ξεστή λιθοδομή μ3...... 4 00 50 00 200 00 7 Ιΐλά-ιες έπι/αλύύεως μ1.. 10 00 3 50 35 00 £ον) ΠροέκταθΊς Κορακιών ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ Τής απαιτουμένης δαπάνηο δα ιήν διασκευΛν τη; χώοου ΧΙλ λώ ϋ λέ Ήλΐ ΧασΙλι και λοιπών τοϋ λιμένος Ηρακλείου. Ποσόν Έιδος ϊργων Τιμή Δρ. Λ. Δαπάνη Δρ. Λ. Χααίλι 1 Έκτκαφή θίμελίων καί ίσο- πέϊωσις γώρου Χατίλι μ3 1700 00 2 00 3400 - ζονι ιιροεκτασις κορακιών < ο ν > < >
  1 Έκ7ώματα πάσης φύσεως*3 1200 00 2 50 3000 00 ' '-«ΡΡ"°«*Ι" ε* ™^'
  ο »- « ν*
  V
  - ι (Λ ΛΛ ι /.λ ολ λλ τού.................μ* 14 00 40 00 οου —
  ι Εκσκαιταικαιδ ευθετησΐΐςμ1 50 00 ι 60 80 00 ο » λ * « λ ^ ^ ·
  ί» ν · ' 4 οο ί( 4ο λλ οβ/ λλ « Λιθοδομή θεμελιων και ανυ-
  ο Κοινη τοινοποιίϊ.....μ1 22 00 12 00 2ΰ4 00 . ,> ϊ κ«λ λγ 4 9 λλ τθδ,ι
  4 Ξεστή λ.θοδομή.......α3 2 00 50 00 100 00 . '^,ΐεως........; ·; ·' *? 56° °° 13 °° 7?8° "
  5 Πλάκεςέπικαλύψεωςμ»... 10 00 3 50 3.00 4Μ'Ρ?^ ^αι«" β»"
  Δι'άχροόπτουςδαχάνας... ■ 270 00 , ^«'.
  V
  ' ' ' ' ·' ·;' ' ' "$ 33°° Α°° 13?~
  -Ητ0, ·υ !>,, > 19000 Πίι 5 —ί^η λιθοδομή βασεως ζω-
  Ητοι εν όλω 12000 00 ^ς ^ λαμχάϊων......μ3 4 5 Γ,0 80 00 {?00 -
  Εν Χανίοις τί) 31 Ιουλίου 1912 . |β Ξεστή λιθοδομή κορωνίξος α3 70 00 35 00 2450-
  Ό Μηχανιχός ϊ 7 Άμμοκο^ιάματα τριχτά ζω-
  | νών, περιθωρίων χτλ. μ1 400 00 1 60 640 —
  | 8 Άμμοκονιάματα πετακτά
  Ι έσω-ΐςωτερικά........μ» 1000 00 80 800 —
  | 9 Έπικάλυψις άττικών μέ πλά-
  Ι κάς Μελίτης.........μ» 92 00 150 138-
  10 Λίθ'ναις ποδιαίς παραθίρων
  Ι έν γένει"...........τεμ. 94 00 3 00 72 —
  Εθεωρήθη
  Έν Χανίΐις τί) 1 Αΰγ;ύστου 1912
  Ό Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας
  Γ. Καρυωτ·νκης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς δώδεκα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 2 Αύνούστου 1912
  ηχός
  Ν. Κάβρας
  Ό Διευθυντής των Δημ/)σίων Έργων. " 11 θύραι συρταίμετά θυρΒος μ* 28 00 40 00 1120 —
  _. Πεζανός
  "Αριθ. Λιατάγ. 70
  γεωργιος: α'·
  βαλ:ιλ.εγσ ταχ Ε
  12 Παράθυρα μέ ΰελοχίνα/αο
  Ι -α' κιγκλ'ϊας ........μ» 2ί00 35 «Ο 840-
  5 13 Φεγγιται ά'νω των θαρών ια4 1 4 0() 16 00 224 —
  14 Κατεδάφισις ήρειχωμένων
  ϊ άποθηκών καί λιθίδομής
  ; κατ' άποκοπτν.........
  15 Μαλακός χάλυψ ζευκτών
  τόν.
  Έχοντες ύτ:1 Βψϊε τα ά-= 2 Μα?τ·ου χαί 4 Ί3υνίου 1912 —έν,. . τ;ν ι., 00
  "Δ ;οφα<Ιιζοιιιν κ<ιΐ δια ............τό 19 'Υυελοπίνακες σιδηροπα- ϊ1 200 - 00 72)0 - τον. 25,120 450 00 11314 - 4 00 450 00 1800 - 35 00 450 00 1575 - ■ . -— . ,- —^.^,,,,, ,,„. .υ,Μ, εογων. •Η λ * τη' 5ι^??Λ^·Ί ν τοϊ χώρου Χχσίλι τοϋ λιμένος Κρηπίδωμα Χαβίλι *"«**»Ίν ά«νΐν χλ*. δραχ- 22 Έο/.α?ϊϊ έν τί) θαλάσση διά 42 00 12 00 504 - 2100 01 9 20 18400 - 16 00 12 00 192 - κοχλιχϊΐς..........μ3 75 00 6 00 450 - μαΐ 118,827 καί 65 »/ό. 2) Διά την ίτιτχϊυήν χ»ί ϊΜ'όϋθ" "" " 'Ε"ΤεΙ1ν "''Κ-»«^'"'< "'7^'"'.'Τ....Τ.'ν 130 00 30 00 4500- ^:^ΪΞΞ;^---!^ ϋ·- ".^.^ΐϊ «00 80 00 3360- -οι—^,^Γΐ.ϊΤί^-.-χ*»--- 2β^ν--·ν;ϋ': 4ί»° 1300 546- μ Πλβκόστρωσις μέ πλάκας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ποσόν
  Έίδος Ιργων
  Τ μη Δαπάνη
  Δρ. Λ. Αρ Λ.
  Ο.
  "ο
  Ειδος έργων
  Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  " σκληράς............μ* 750 00 14 00 10500
  27 11/ακόστρωσις άχοθηκών έκ
  σιμεντοκονίας.........μ* 1800 00 8 ϋθ 14400 —
  Κρηπίδωμα άττοβάθρας
  έξαγωγής. „ ,
  28 Έκσκαφη Οεμελιων έν τή ■ - ...
  θαΛασσϊ;.........,.. μ3 220 00 6 00 1320 —
  29 Βεμελιωσις διά σκιροοκονιά-
  ματοςμέχριβάϋους^μετρ.μ·3 114 00 3 ο1 00 3420 -
  30 Φεμελιωσις δια σκιρροκονιά-
  ματατος άπό 2.00 μέχρι >ν "■
  5.00 μέτρ. βαθ-υς.....μ3 200 00 37 00 7400 —
  31 Ξεσΐή λιθοδομή διά νέων
  λιθων...............μ3 3 50 80 00 280 —
  32 Ξεστή λιθοδομή διά λΐθων
  τού Δημοσίου.........μ·» 24 00 11 00 264 —
  33 Λιθοδομη συμπληρώσεως μ3 25 00 13 00 325 —
  34 Ιΐλα/όστρωσις δια πλακών | ΠΡΟ Ι ·11ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ' *
  ΠαΛαιοκαστρου Ρογδιάς μ» 100 00 10 00 1000— ααα,τ0υμένης δα-τύνπς δια την έπ«!«ει/ην «αι
  3ο Ιΐλακοστρωσεις δια ζλακών . .. -
  59 Ίσοπέδωσις διαφόρων μερών **
  τής πλατείας, έφ' ών δέν .. ί '^-'" · ~~ί~" '* — ■$
  συνετελέσθησαν έκχώσεις ή
  έπιχώσεις.........μ.τρ. 100 00 0 30 30 —
  Ήτοι ϊρϊχμαί......... ,
  Άπροοπια έφ' ών ούΐέν δι- ' ν * "" χ" ''-£:Γ
  καίωμα ϊχει ο έργολάίος.... '" * >·' "645 55
  Ένόλωδραχμαί...... , . ν. -, 118827 65
  Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912.
  Ό Έπιθεωρητής των Δημοσίων Έργων
  Ν. Πετάσης
  'Εθεωρήθη 7
  Έν Χανίοις τή 17 Μα!=υ 1912. ■ .*- ;*λ
  Ό Διευθυντής των Δημ;σίων Εργων ''"
  Σ. ΙΠΐΖΑΝΟΣ
  τού δημοσίου.........μΧ
  3ό Άποσυνθεσις ξεστών λιθων
  παλαιά, άποβαθρας. ... μ3
  37 Άποσύνθεσις παλαιάς πΛα-
  χοστρωσεως..........μ1
  38 Άνατοποθέτησις σιδηροτρο-
  χιών.............μετ.
  39 Ι'οποθίτησις βαρούλκων
  κατ' αποχ,οπήν..........
  40 Λιθοδομτ, κρός εντοιχισιν τής
  βασεως αυτού.......μ3
  41 Ιΐρόσδεσις βλαδείσης άποίά-
  (ίρας κατ' «ποκοπην......
  42 ΧαΛυδδινοι στρωτήρες γρ»μ-
  μ·ής..............χιλ.
  Έπισχευή «αί έπικάλυφις
  αποθηκών έξαγωγής.
  43 Στρώσις ίαπέδου......μ2 25 00 26 00 650 —
  44 Χαλύδδινοι στρωτήρες γραμ-
  _ μής..............χιλ. 30 00 0 40 12
  45 Κατεοάφισις παλαιάς τοιχο-
  ποιίας..............μ» 65 00 3 00 195 —
  46 Κοινή λιθοδΌμη δι' άμ,χοκ;-
  νιας................μ1 100 00 1100 1000 —
  47 Είπικεραμωσιςδι'έπιχωρ.ων
  72
  00
  6
  00
  432 -
  24
  00
  4
  (·0
  96 -
  90
  00
  0
  60
  54 —
  16
  00
  0
  50
  8 —
  50 —
  4
  00
  13
  00
  52 —
  £
  - . .
  50 -
  50
  00
  0
  40
  20 -
  ς
  ιου έν Ηρ ικλείω μεγάλον σΐρατώνος
  έ τό Κακου^γιοόικεϊον
  Ι1οσ;ν
  Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Δ. Δρ. Λ.
  Ειδος έργων
  Εκιόκενη καΐ διαρ- * ■■ · ' .· <·*" ^νθ^ιθις'ίακονργιοδικεΐον ■; "/;., .ι-; Α' "ί?Γ>νι ■ μ ·ο~'»ΐ"ΐγΊ<Ί ·. ■ ' ',Λ' ϊ.'.ίΐ 1 ΈκσΛαφή θεμελιων.... μ3 44 00 120 52 80 2 Κατεϊάφισις τοίχων πρός * - >.
  άνέωςιν δυο παραθύρων χχί
  δύο θυρών........... μ3
  3 Διάτρησιςτοίχων0.40χ0.60
  διά την διάβασιν των σιδτ,ρών .. ι;>ι Τν ,;,
  δοχ,ών χα· κτίσιμον αυτών έκ
  νέουοι'όπτοπλινθοϊομής.μ3 14 00 6 00
  4 Κατείάφυις τού τοίχου τοϋ
  4 00 6 00 45 00
  δια2ρ:μόυ .'.......".. . μ3 150 θθ 2 00
  _ 5 Διάλυσιςξυλοτοχων____μ* 265 00 0 15
  | Ο Δια/.ΐισι; των όροφών κχί
  άποιαθήλωσις των σανιβων
  των πατωμάτων.......μ* 980 00 0 "0
  Β'. "ίίργα λτ,οοδομτκά
  7 Κοινή λιθοδομή διά λιθων
  84 00
  300 00
  39 75
  196 00
  κοίλωνκεράμων....'.".'. μ* 940 00 3 40 3196 —
  48 'Υδρΐρρόαι πλάτους 0,40
  Χθ,οϋ............μ.τ. 116 00 2 60 301 60
  49 'Υδρορρόαι έκ ψευδαργυ-
  ρο»Γ..........;...μ.τ. 8 00 6 00 48 -
  50 Τεγοσωλήνεςδιαμ.Ο,ΙΟμ.γ. 40 00 180 72-
  51 Τεγοσωλήνεςδιαμ.Ο,Οδμ.γ. 8 00 1 00 8 —
  52 Σιδηρά ύποστηριγματα τής
  ύπ'άριθ.48υδρορροηςόιιάδ. 50 00 1 00 50 —
  θ3 Έπιχρίσματα έκ σιμεντο*ο·
  νιάματος των ύδρορροών μ1 150 00 1 80 270 —
  54 Επιστρωσις και έπιίυρθω·
  σις σιοηροτρ,χιών......μ. 200 00 0 50 100 -
  55 'Γέλοπινακες φωταγωγών... 2 00 0 75 1 50
  56 Ίσ3,έδα>σιςπΛα:ε-.ας...μ3 100 00 150 150-
  Καθαρισμός παραχτίου χώ·
  ρου όόοϋσυγκοινωνίαςπαρα , . *■ -' > ■'
  την διασκευήν τό>ν κίτρων.
  57 Όρύγματα επί έναποθί'- . ·
  σεω;.Τ.............μ3 1000 00 1 20 1200 -
  δθ ΌθύνιΐΛτ/» ιιιϊί ιιβτ/ΐβοο» ϊιά
  μ^νρόχΓ«'μ7χρΓ»Τμ"μ3 300 00 0 80 240-
  άργώνκαίάμμοκονιας...μ3 :2 00 14 00 168 00
  ργ
  8 Κοινή λιθίδομή διά παλαιών
  3
  καί νΐων υΛΐκών.......μ
  9 Λιθοδομή οιά ξ;στών λιθωνμ3
  I ) Λαξευτα χιονο^ρανα στύλων,
  0.50X0.50X0.25 Δωρι-
  χοϋ ρυθμοϋ........ τεμ.
  I1 Λαξευτά κιονόκρανα στΐλί-
  σκων ομοια 0.45X0.45
  Χ0.20............τεμ.
  12 Λαξευτή κορωνίς θύρας κυ-
  ριχς ε'ισόδου ΰ'ψους καί έςο-
  χής 0.26 μετά γλυφών καί
  κυματίων..........μ.τρ·
  13 Λαξίυταί β^θμίδες κλίμχκος
  0.16X0.32.......μ τρ.
  Γ*. Πλ,ακοστρώσεις
  14 Πλακοστρώσεις μεθ' άρμο*
  λίγημάτων έκ σιμεντοχο-
  1
  3 2όΟ 00 9 50 2375 00
  νιας
  Δ'. Έργα
  5
  70
  95
  00
  541

  4
  00
  2)
  00
  80
  00
  2
  00
  17
  00
  34
  00
  2
  60

  Ου
  52
  00
  11
  00
  12
  00
  132
  00
  ί ■*,
  • »·
  11
  00
  12
  00
  132
  00
  15 3ύ.λινοικΓ,'κλί5ϊί έξωτιρικιί
  *_Λ«
  Σ ΤΗΣ
  'χ. Ειδος έργων
  Ποσόν
  Τιμή
  4ί· Α.
  . . ο.
  Δρ. Λ. ι -β
  Έίβος έργων
  ϊμοιαι πρός τάς ύπαρχοΰ-ι·
  σας.............μ.τρ·
  16 βύρα Μυρίας είββοίι» 3,20
  Χΐ.49 δ'φυλλος διπλή πε-
  ραστή έκ διπλοσανιδων μ.
  0.035 μετά ήμΐκυχλικοθ 6ε-
  ).ίττ*σιου καί τετρβξύλουτο-
  μί,ς 0.12X0.12 μετά ·/«-
  ρολαδιδων όρειχαλκίνιβν ά1·
  καντων των οιδηριχών καΐ
  τριπλο3 -ίλαυχρο μα«σμοϋ..
  57 Κατασκευή κατωμάτων Ιης
  καί 2ΐς όροφής διά νέων 8ο-
  κών τομής 0.08X0.30 καί
  σανιδων οΰγγίας Αμερικα¬
  νόν...............μ»
  13 Κατασκευή ηατωχάτων δΥ
  υπαρχουσών δοκών άνατοιιο-
  βειονμένων καίνέων σανιδων
  ούγγιας Αμερικανόν.,.μ»
  11) Σανιδώμΐτα πατωμάτων έκ
  οανίδων-οΰγγίαςΆμερΐΛοινικ.
  έπιϋπαρχόντωνπατοξολωνμ»
  50 Κατασκευή μιας κλίμακος
  πλάτίυςΐ.50—1.65διαστ«-
  σεων βαθμίδων είς τό μέσίν
  0.16X0.32 μετά βάσεων
  λαρζ'νων πάχους μ. 0.035
  ^αί κιγκλ 8ων 'ορνειπών χε"ι-
  ρολισθήρος μετά γλυφών καί
  δυθ ένηλάτων πάχους μ 0.06
  βαθμ.................
  21 Κατασκειιη ξυλοτοίχων δία
  παλαιών καί νέων δοκών καί
  οροφοζήχεων.........μ»
  'δ2 Περιζώμ.τχ κατ'ωμ'άτων 6-
  ψους 0.12 διά σανιδων ο!ιγ-
  γίας μετά γΛυφών ε'-ς τήνκο-
  ρυφήν κ»ί ίλαιοχρωματι4-
  σμοϋ............ μ.τρ.
  Γ.ΤΑνατοποθέτησιςκουφωματων
  ν'ι Κατασκευή τρών ύελοστα-
  σίω^όμοιων πρός τα ύπάρ-
  χοντα 1.0>ίΧ^.4ο.......
  25 Κατασκευή θυρών 0.95
  -Χ2.'2') μβνοφύλλων άπλΰν
  «εραστών μ?τα τετραςυλων
  απάντων των σιδηρΐλών καΐ
  Ιλαιοχρωμχτισμοΰ.......
  35 Καταΐκευι μιάς ύελοθύρας
  1.30X3.00 «φυλλου άπλί)ς
  πιραστήί μετά τετραξύλων
  ι ϋελοπινάκων απαντών των
  αιδηρικών καί
  6 00 8 00
  Ποσόν Τιμή Δαπάνη
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  ψους 0.26 τοϋ ϊιαίρόμίΐΐμετά
  48 00 ' των τραίηγμιτων ...μ τρ. 140 00 5 00 700 00
  31 Έπ»κευή καί ΙλαΌχρωμα-
  τισμΐς των ύελοστασίων άμ-
  φίτέρωντώνπατωμάτων.τεμ. 41 00 5 00 205 00
  32 Έπ'σκευή καίέλαιοχρωμα:ι-
  σμϊς των θυρών αμφοτέρων
  των όροψών.........τεμ. 6 00 8 00 48 00
  Κ'. Επίχρισματα
  1 00 300 00 300 00
  « 178 00 12 00 2136 00
  178 00 7 00 1246 00
  260 00 6 50 1690 00
  33 Άμμοχονιάματαόροφών μετά
  διπλών φατνωαάτων καβ'όρι-
  ζοντίαν προδολήν......μ» 490 ί>Ο 1 40 6*6 00
  34 Άμμοκονιάμίτα τοιχισμΐ-
  των χαί ξυλοτο·'χων χατά
  προίοΛήν............μ< 1840 00 ΊΟΟ 1840 00 35 Κατασκευή καί τράδηγμα τοϋ κυματίου των φατνωμά- των..............μ.τρ. 7)0 00 0 '6θ ΣΤ'. 'ί 30 00 18 Θ0 38θ Οί) 3 50 36Ί 00 0 5Θ 15 06 3 66 540 00 980 00 180 00 45 00 540 00 Ο ί35 00 8 00 18 00 144 0) Γ02 00 2 20 1 00 80 00 221 00 80 00 75 00 50 Γ87 50 1 00 40 00 40 00 5 00 ίνοΧ 60 300 00 τισμ0................ £7 Ξυλεπενδυσεις των τοιχ!σ,-<.ά· των τώ» έβωτεριχών θυρών θυρών διά σανδων των -]4... , 28 Κατα»*ει>ή βροφών μετά ίι-
  χλών φατνωμάτων καθ1 βρι'*
  ζοντίαν πρεί^λήν διά κιδρο-
  ν£ων 0.06X0.06 καί ορί-
  ατχβχευή ίροφών βΤνει»
  ι οο νη οο
  4 00 18 ϋθ
  539 ΟΟ 6 Ου*1
  1
  ΑΜΐνος κβρωνις (λβθκι)
  90 00
  72 00
  3180 00
  υ30 Ο*
  36 ΊΓδροχρώμ-ατισμοί χαΐ' δρι*
  ζοντιαν ή κατακορυφον προ¬
  δολήν ...............μ« 2600 00 0 10 260 00
  Ζ _τέγη
  37 Άρσις τώνκεράμων ττ]ςστέ-
  γης καί μεταφορα αότών είς
  την οδόν.............μ*
  38 Ενίσχυσιν των σίσαθρωμέ-
  νων χεφαλών των ζευκτών
  εις τας πακτώσεις δια δοκι-
  2ων μήκους έκαστης μ. 2.00
  και τομής 0.09X0.22...
  39 Αντικατάστασις σαθροδ σανι-
  δωματος τής ιπιστεγασεως
  δι» σανιίων των ί/ι. .., μ*
  40 Αντικατάστασις σ»(ίρας χον ·
  ίροςυΛειας τής βΐέγης....μ*
  41 Κατασχευη υδρορρο^ς ίιά
  σανιδων λαρζινών επενδυθη-
  σομενων δια τού επιστεγά-
  σματβς...........μ. τρ.
  42 Άνέωςις έγκοπής εις την
  εσωτερικήν χατα<ιόρυφον πα- ρειαν τοϋ αττικοα καί των πλαγιοτοιχων ϋψους 0.10 χ«ϊ (ΐαθους Ο.08 3ιά την έν- τοιχισιν τοί τάπητος τής έπι- στβγασεως.........|*^ τρ. 43 Επιστεγασις ΟΥ έρυθροί τά- πητοςσυστηματοςΚαθβΐ 01(1 καθ όριζοντιαν προίθΛην μί- χρι τής έςωτερικής ίψεω'ς, των τοίχων...........«1* Μ'. "Εργα σιδηρου^γικα 44 Σιδηρος κατειργασμένος σφκ- ρ4)λατβς............χιλ. 45 Σιϊηρος ε'(ς 8οχ!»ύχ.. . χιλ. θ'. Διάφορα 46 "Υδροσωλ!]νες έκ γαλία·Λ* σμένηςλάμας διαμέτρουθ.10 ίιά τα ΰ'ίατα τής στέγηςμετβ των σιϊη"ρ(βν ίαχτυλίων, επί των "οί7ω' 105 00 0'80 8ί 560 00 3 00 1680 00 250 00 00 1 00 0 40 250 00 770β 00
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  πλοϋέλαυχρωματισμοϋμτρ. 55 00 4 00 220 Ο Ο Αριθ. Διατάγμ 146
  "Αροισμβ ------
  Δι* άτροόπτους δαπάνας $φ
  Όλιχόν άθροισμα Δραχ. (ν^
  Άφαροϋνται Ιχ τί)ς έναντι δαπάνης δραχμαι
  χίλιαι καθαραί μή υ-οκεΐμεναι είς την Ιχπτω-
  σιν τ)); δημοπρασίαν δι' αξίαν των κεράμων καί
  των σανίδων τώ; πατωμάτων, άτινα περιέρχον-
  ται ΰποχρεωτικώς «':< την κυριότητα τοθ ίργο- λάβου Υπόλοιπον Δραχ. Ήτοι δραχμαί τριάκοντα χιλιάδες Έν Χανίοις τί) 30 Ιουλίου 1912. Ό Μηχανικάς Η. Φίλον Εθεωρήθη διά δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας Έν Χανίοις τί) 30 Ιουλίου 1912. 30601 95 398 05 31000 00 1000 00 30000 00 Ό Διευθυντάς των Δημοσίων Έργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ Αριθ. Διατάγ. 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ύπ'όψει τδ ΰπδ χρονολογίαν 4 Ίουνίου 1912 τής 'ϋπαναατατικης των Κρητών Συνελεύσεως κ*ί τό άρ¬ θρον 60 ίδ. β' τοδ Δημοτικοΰ Νόμου, ποοτάσει τοϋ επί των Εξωτερικών Διοικοΰντος Έπιτρόπου Αποφασίζομεν «αί οιατάόόοιεεν Έγκρίνομεν την ΰπ'αριθ. 109 τοθ 1912 απόφασιν τοδ Δημοτικοΰ ΣυμβουλιΌυ τής πόλεως Χανίων δι' ής διατίθε- ται πίστωσις έκ δραχμών 16,500 δια την προμήθειαν 1500 τιτραγωνικών μίτρων πλαχών Αΐτνης πρός στρώσ ν των άδων τής πόλεως Χανίων. Είς τόν επι των Έσωτεριχών Επίτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καϊ εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τη 26 Σεπτέμβριον 1912 Ή Διοικοϋσα Επανασταηκτΐ Έπιτροπτι θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ - * Μ. Ρ. Κ0ΥΝΔ0ΓΡ02 Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ*: Άριί. Διατάγ. 153 γεωργιος: _'. ΒΑΣΙΑΕΠΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ Έχοντες ύπ' δψει την άπό 1 Όκτωίρίου 1912 έξουσιοδό- !"' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ^ ?*;« νωτ κτ-.λ^ ϊ<β. ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ_Ν ΕΛΛΗΝΩΝ -,Οί,Α Έχοντες δπ'δψειτό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή^ φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρ- θρον 3 έδ. θ'τοθ ύπ'άριθ. 413 Νόμου, κροτάσει τοϋ επί των Ο'ικονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου. •ΑποψαίΙίζομεν καί Διατά4ΰο|ΐ<ν Έπιτρέποτεν την άτελή εισαγωγήν έν Ήρακλείφ ύπ» τοθ Νουσρέτ Άλή-Μπαμπαζαδέ .Ιέχοι» μιας, Γκαζομηχανής μετά τοΰ άεριοπαραγωγοθ καί όλων των έζαρτημάτων αυτών. Εις τδν αυτόν επί των Οικονομικωσ Διοικοϋντα Έπίτροπον άνατίθεται ή δημΐ;σί»υσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ¬ ματος. *" -·«; Έν Χανίοις ^ 23 Σεπτεμίρίου 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Διοικοθίία Έπανα<Ιτατικη Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΙΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Αριθ. Διατάγ. 97 χς ψ η ρ _ τησιν χ«]ς Ελληνικάς Κυβερνήσεως καί τό α'ρθρον 3 13ά>. θ' ; τί?ν
  τοϋ 4-" άρΛ. 413 Νόμου, προτάσει τοδ επί των Οίκονομικών ™
  Διοικοΰντος Έπιτρόπου. !
  Έέ ά
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες ϋπ' δψιν τα άπό 2 Μαρτίου καί 4 Ίουνίου 191"!
  ψηφίσματα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως, τ .
  άρθρα 13, καί 97 τοθ ΰπ' αριθ. 135 τοϋ 1911 Διατάγματος
  προτάσει τοϋ Διοικοθντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν ■■■*.
  Κανονίζομεν τα χαθ' έκαστον τοϋ μαθήματος τί]; σκοποίολία,,
  ώς έξϊ}ς.
  "Αρθρον 1. Ή άσκησις των μαθητών είς την σχοποβολίαν
  είναι θεωρητιχή χαί πραχτιχή. ΚαΙ ή μέν θεωρητιχή περιλαμ-
  δάνει πάσαν την διδασκαλίαν περί τής σχοπεύσεως καί βολϊ]ς
  χα'ι περί συνθέσεως συντηρήσεως χαί λειτουργίας των διαφόρων
  οπλων χαί ιτιστολίων, ή δέ πραχτική την επί σκοπόν βολήν χαί
  την δπλασκίαν. Μετέχουσι δέ τοθ μαίήματος τούτου ΰποχρεω¬
  τικώς ο! μαθηταί τής ε' μΧ στ' τάξεως των Ανωτ. δημ. σχο¬
  λείων χαί οί των τριών Ανωτέρων τάξεων των Γυμνασίων
  άπαλλάσοντβι δέ μόνον τοϋ μαθήματος τούτου οί άπαλλασσόμε-
  | νοι χαΐ τής Γυμναστικήν ένεργουμένων πάντων των έν τω ύπ'
  ' αριθ. 41 τής 4 Δ)ίρίου 1908 άναγραφομένων.
  Άρθρον 2. Ή άσκησις είς την σκοποβολήν γίνεται ύκό
  τοίς Γυμνασίοις χαί υπό των δι8)λων
  την γυμναστικήν έν τοίς δημ. σχολείοις άνά
  καθ" έδδομάδα λαμβανομένων έχ των ώρών τής
  μίαν ώραν
  Έπιτρέπομεν την άτελί εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τίς έμπο- , * "Ι"«"■*!€· ,
  Λ,«» ι / ι ' ν \ ι - ' 2 Αρθρον 3. ΟΙ μαθηταί τής « και στ τάξεως των δημ.
  ρικης έταιριας «Δηρακη—Καλλιγέρη» μιας ατμοκινήτου μη- ! "γ γ« ι- ' - » « / ι
  .._ο. < - ιε ' · λ ·· ' ■ σχολείων ασκοϋνςαι πρακτικως δια Λαραμπίνας συστήματος Χ°"ηί μετα των έξαρτηματω» της, πρός κατασκευήν γαιτανΐων. ,Λ, _7 , *" . . Γ, % - Γ 2ι »> ^
  ΐ" « . ν . > - /ν - α -, ·ε» ι ΐΙοοβΓΧ οί δέ των ανωτέρων ταςεων των γυμνασίων δια πολε-
  -ΐς τόν αυτόν επί των Οικονομικων Διοικοθντα Βπίτροπον 11«^»»>">'β* ν » ν ' >τ" > ·
  • _ '« . » , , . , η * , » ' ι*ικών δπλων συστήματος Μανλινερ-2<εναουερ. 1α δια την «νατιβετβι ή δημοσίευσις καί ή εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ- ·*"""" , "Γ , , „ · ν -, » . '"*"'·' "· ι" · σκοποβολήν δπλα καί ·»σί Γ(·ια χορηγοθνται υπο τοθ δημοσίου. Ι Άρθρον 4. ΟΙ διδάσκοντες τό μάθημα τουτο παραλαμίά- Ι ι ματος . εί)θύνην των τί[ „_ _„εϋτ,χβ δίδοντες Χανίοις τί) 6 Όκτωβρίοι. 1912. 'Βν Όνόμ «ι τού Βασιλέως ! τώ προΐσταμένω τω σχολεΐω λογοδοσίαν περί τής καταναλώσεως Ή ΔΐθΐΚθΰσα Έπ»τροπτίΛΛ,Κ,Τ«ν υλικών κα'ί τής καταστάσεως είς ήν ευρίσκονται τα δπλα Α.ΝΤ. ΜΓΧΕΛΙΔΛΚΙΣ ««τ* τριμ»|ν£αν δικαιούμενοι» τοϋ προϊσταμένου καί κβτά πασάν Μ. Ρ. ΚΟΤΝΛΟΤΡΟΣ άλλην στιγμήν ν« προβαίνη εις εξέτασιν τούτων. , , ., . θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ' Άρθρον 5. Ό βαθμος τοθ μαθήματος της σκοποβολίας συν- * *
  ΓΊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  — ι ιιι γ« -·~Λ·αί-^-. ί'-ί^ιί,Ι Ι ιίι
  ίυαζόμενος μετά τού βαθμοθ τής γυμναστικής άποτελοθοι τδν
  δλικό/ τής γυμναστικής καί σκοποβολήν βαθμόν. _ „_!
  "Αρθρον 6. ΑΙ έξετάσεις τϊ)ς σκοποβολής γίνονται τχυτο-
  χρ6νως μετα των έξετάσεων τϊ)ς Γυμνασηκής.
  "Αρθρον 7. Είς τό ενδεικτικόν % άπο*ει*τικδν παντός μα-
  θητοϋ άπαλλαττομένου τής σκοποίολής σημειοΐται τούτο ΰχο τού
  η
  Διευθυντοϋ τοθ Σχολείον.
  Είς τόν Διοικοθντα την Παιδείαν Έκίτροχον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος ΔιατάγματοςΛ*Α - >· '
  },*οσιβνυ>», λ"» ««■-··----■= ·— γ -
  Έν Χανίοις τί) "23 Σεπτεμβρίου ι912.
  •Εν Όνόμ«τι τοθ Βαβιλέως ·«-
  Ή ' Επαναστατικαί Διοικτνηκτ. Επιτροπεία
  α Μτγτ?ΜΛΑΚΗτ:
  Ι ί

  '·"
  ν 7" * ^^*
  4 ν Α. '
  1
  -1·. , ί ί
  Ι λΙμ 4, < 7 ^» ί 4|* « V . ] Γ ·, Α 11* "ί',Ί 1 >' Χ /ι
  ι
  . 'ΐ' ν- . ι ·
  Ιί-^»~ . , ·· 5
  ' -Ο Χ
  -)*■ -*Β ,1 ,ΐ' ,
  V
  , .1
  λ 5 · -
  . ■'-♦'
  ι . ,ν Χ
  " - « Α. ' " Ι
  V
  ' Ι
  1Α ι
  ν . Ι
  ( ί , ■, '
  * ϊ5· ίΤ 4Η^Έ!ί.,ϊ- μ'/ ,, ,......
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΛΚΙΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  θ. ΔΥΜαΡΙΤΗΣ
  λ ' ')■"> (ι ΤΧΛ Ι (κ- Ιίιί
  Ν Ο'
  .11
  αν* ν'ς.» .1 *
  -<<» ,»£ Ο' . "11 0>ν/ ν». Ι^Χβί. ι ι
  2 Ο
  Ι4 ίί- (ι·
  ίί 1)<Γι>ί .(,.ιι
  Χ
  Ι Ι. * ι ' ιι }}5ί
  νρτ7
  ϋ'
  /ι. ϊ ί ίι/ /ΤΟ. ί
  Ά Κ
  Κ ί.
  Ο
  Η Ί
  'ί 7.
  **/, ν.' ν , ,^
  Λ'ϋ'ί ι :ϊ< ?.< .. {τ, ,,β. ί/