9161

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Π ραδιοφωνΡκός^τ^όΤτν^
  -V
  τής «έπιτροπής τής άνεξαοτήτβί μ μ"έδωσε έκκλησιν
  καλείται, διά τής οποίας καλεΐ^ «χ Μακεδ°ν(ας» ώς άπο-
  δήποτε καί άν ευρίσκονται νά έονΐοβ ·?ϋ£?υς ^ακεδόνα<:. δπου τής ΜακεδονΙας καΐ την ελευθέραν ?ης°°ν 6ΐά Τήν ά^"Ρ^°^ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΡΛΠνβ γραφειων *ρ. 4-55 " " "------------"|/Μ.ψυππ. τγποΓΡΑΦ. » 2-06 ΕΘΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι Δ Ρ Υ Τ Η Ι ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β. ΑΡΙΘ. ΤΡΙΤΗ 12 Δεκεμβριού 1944 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΒΑΗΟΥ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΠΪ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΠΙΖΛΚΗΣ Μέ πόσην χαράν καί πόσονίένθου σιασμόν δέ*· τό είχομεν δεχθή καί πάσας προσδοκΐας δέν είχομεν στη- ρΐξει επάνω είς αύτό διά τήν κρατι¬ κήν μας άναδιοργάνωσιν καί τήν Εθνικήν όλοκλήρωσιν. Καί τώρα; Άλλ' άς εξετάσωμεν χωριστά κάθε Ενα άπό τα όκτώ άρθρα ή «κεφά- λαιά» τού. Κεφάλαιον Ιον. «Ή άνασύνταξις καί πειθάρχησιςτών ένόπλων Έλλη- νικών Δυνάμεων τής Μέσης Άνατο- λής υπό τήν σημαίαν τής Έλληνικής Πατρίδος». Καΐ τώρα; τώρα άγωνιζόμεθα μέ λύσσαν διά νά διαλύσωμεν τήν όρει- νήν ταξιαρχίαν, τόν ίερόν Λόχον καί τό τάγμα χωροφυλακής καί στέλλο- μέν τόν διοργανωτήν καί αρχηγόν τους... Στρατιωτικόν ακόλουθον είς τό Παρίσι. Κεφάλαιον 2ον «Ή ένοποίησις κα πειθάρχησις υπό τάς διαταγάς ένιαΐ άς Διοικήσεως δλων των Άνταρτι κων Σωμάτων». Καί τώρα, Τώρα διακηρύττομεν «άπαράδεχτο» τήν διαταγήν τοθ Στρατηγοϋ Σκόμπυ περί διαλύσεως τοθ ΕΛΑΣ. Κεφάλαιον 3ον. «Ή κατάργησις τής τρομοκρατίας είς τήν Ελληνι¬ κήν ύπαιθρον και ή παγίωσις τής προσωπικής ασφαλείας καί τής πολιτικής ελευθερίας τοθ λαοΰ δταν καί δπου ό κατσκτητής άποσύρ«=ται». Καί τώρα; Τώρα σφάζομεν Έλλη¬ νας είς την Πελοπόννησον, σφάζομεν Έλληνας είς τό Κιλκίς, σφάζομεν Έλληνας είς τήν Θεσσαλονίκην, σφάζομεν Έλληνας καί είς τάς Α¬ θήνας. Κεφάλαιον 4ον. «Ή συνεχής μέρι- μνα διά τήν έπαρκή αποστολήν τρο- φΐμαν κοί φαρμάκων είς τήν υπό δουλον Έλλάδα έπίσης καί τήν ό- ρεινην». Καί τώρα; Τώρα πού ή Ελλάς δέν είναι πλέον ύπόδουλος είς τούς Γερμανοβουλγάρους, δχι μόνον περι μένομεν τα πδντα άπό τούς Συμμά ΣΚΕΨΕΙΣΤΜΣ ΣΤΙΓΠΜΣ Ι Α. ΕΙ. Ο Κ. Ι. ΛΑΜΠΡΑΗΤΟΡ Δέν ύπάρχει λοιπόν τίποτε σταθερό στο μυαλό μας. "Αν κάμωμε μιά άναδρομή στό πα¬ ρελθόν μας, θά δοϋμε ότι διαφέρωμε άπό τόν παληό εαυτό μας, τόσο σέ κεΐ- να πού μάς άφορβΰν ύλικά όσο κα σέ κεΐνα πού μάς άφοροϋν πνευματικά. Μεταβάλλομε γοϋστο, γνώμες καίί- δέες, ανάλογα μέ τή περίσιασι. Ό,τι άλλοτε θ·ε«ΰρούσαμε όίσχημο, μάς φαίνεται σήμερβ ώραΐο και ό,τι μάς εφαίνετο άνάρμοστο, τό δεχόμα; στε τώρα ώς τό μόνο Ινδεδειγμένο. Παράδειγμα πρόχειρο μά σταθερό, είναι ή γυναΐκες. Μεταβάλλουν γοϋστο τούλάχιστο τέσ σερης φορές τό χρόνο γιά δτι άφορά τήν άμφίεσί τους. Ή μόδα τής σέρνει χωρίς σκέψι. Τή μιά είναι ώραΐα τα μακρυά την άλ- λη τα κοντά. Τήν μιά τα πλατειά τήν άλλη τα στενά. Τό ΐδιο συμβαίνει σέ δλους μας. ^ Παληά, ήταν ντροπή καί νά μιλησρ κανείς καί νά άναφέρη κάν τή λέξι, Μπακαλιάρος. Ό καϋμένος ό Φτωχογιάννης εθεω¬ ρείτο κατώτερον βδεσμα. Κανείς δεν κατεδέχετο νά φανϋ'πώς εΐχε σχέσι μα¬ ζύ τού. Μόνο στό άκουσμα τοϋ μπα- καλιάρου, μόρφαζαν όλοι μέ τό μονα- δικό τρόπο πού μόνο ή Μαντάμ Σου- οοΰ ήξερε. Καί δμως μιά ζεστή φετα λΐπαροϋ μπακαλιάρον μέ σκορδαλίτσα *1 καί χωρίς, μέ τής χιονάτες σάρκες τού, άφράτος μέ φρέσκο χάσικο ψωμι Χαίενα-δυό κρασάκια, ήτ«ν πάντα το ίπιθυμητό κολατσό τοΰ έργατικοϋ μα "αι τοΰ καλοφαγα. Άλλάό πολύς κόσμος θεωροΰσε ΰ- ηοχρέωσί τού ν ά κάνη πώς δέν εΐχε ϊχέαι μαζύ τού. Πούφ..,. μπακαλιάοος; χους μας, άλλά καΐ δυσρεραΐνομεν συστημβτικώς τό έργον τους μέ τήν άδράνειαν ή καί τήν σκόπιμον άντί δρασιν μας. Κεφάλαιον 5ον. «Ή έξασφάλι σις.....,. τής τάξεως καί τής έλευθε ρίας τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ είς τρό πον ώστε άπηλλαγμένος ύλικής καί ψυχολογικής βΐας νά αποφασίση κυ ριάρχως καί διά τό πολίτευμα καΐ διά τό κοινωνικόν καθεστώς καί διά τήν κυβέρνησιν τής άρεσκείας τού. Καί τώρα; τώρα φονεύομεν υπό τάς εύλογΐας τοθ Σεβ. Μητροπολί- του Ήλείας, δποιον δέν συμμερΐ- ζεται τάς άπόψεις μας καί άπο- στέλλομεν κατευθείαν είς τόν Σταθ μόν πρώτων βοηθειών όποιονδή Γτοτε τολμήσει νά διαβάστ) είς τάς όδούς των Αθηνών εφημερίδα αντίθετον πρός τήν παράταξιν μας. Κεφάλαιον 6ον «Ή έπιβολή σκλη ρών κυρώσεων κατά των προδοτών τής πατρίδος καί κατά των έκμε Κ. Α. Ε1. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΙ ΑΤΟΙ Άπό την επίσημη εκθέση τοΰ Υπουργείον Άεροπορίας γκ τίς εντεινομενες αεροπορικες έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας Υπο τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ ΟΠΛΑ ΑΟΡΑΤΑ ΚΑΙ 0ΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ταλλευτών τής δυστυχίας τοθ Λαοθ μας». Καί τώρα; τώρα έξαντλοθμεν τήν αγανάκτησίν μας είς πανώ συλλα λητηρίων, ένώ περιπτυσσόμεθα μέ αγάπην τάς οικογενείας έκείνων οί όποΐοι κατά τό διάστημα τής τυραν νίας έξυπηρέτησαν τι4ν εχθρόν καί έξεμεταλλεύθησαν τόν λαόν. Κεφάλαιον 7ον. «Ή πρόνοια διά τήν άμεσον ικανοποίησιν μετά τήν απελευθέρωσιν των υλικών άναγκών τοθ Έλληνικοΰ Λαοθ.» Καί τώρα, τώρα φροντίζομεν μέ τούς θεωρητικούς ή ερασιτέχνας οί- κονομολόγους μας νά όλοκληρώσω μέν τήν άποθλίωσιν τού λαοθ. Κεφάλαιον 8ον. «Ή πλήρης Έθνι κή μας αποκατάστασις καί ή πλήρης άσφάλεια των νέων μας συνόρων ά· ποτελοϋν τό Πανελλήνιον αϊτημα». Καί τώρα; τώρα άνοίγομεν είς τούς "ιχθρούς τα παλαιά μας σύνορα καί άποκαλοθμε φασίσταν όποιονδήπο- ε τολμήση νά ομιλήση περί «Μεγά- ,ης Ελλάδος.» Δέν τδλεγε, άλλά δταν τόν εύρισκε, τοΰ δινε καί καταλάβαινε. Μή ρωτούσατε κανένα τί εφαγε. Γι- ατί έ'σπευδε άμέσως νά απαντήση. Έ- φαγα... ψάρι. Σάν μπορούσατε άς κάνετε κοντρόλ. θυμοϋμαι τή περίπτωσι ενός φίλου, πού έπειγόντως κατέφυγε στόν είδικό γιατί εκεΐ πού έτρωγε τοΰ κάθισε, λέει, ενα__ ψαροκόκκαλο! Τό ψαροκόκκαλο δέ πού τοϋ έβγαλε ό γιατρός, ΰστερα άπύ χίλια βάσανα 'Εξακριβώνετε τήν θέσιν σας κα τεβαίνοντας χαμηλά γιά νά δήτε τήν έχθρική άκτή, Τό κατέβασμα αύτό είναι τό μόνο έπικίνδυνο μέρος τής έπιχειρήσεως. Τό άεροπλάνο μπορεΐ νά κτυπηθή τήν στιγμή πού κατέρχεται άνάμεσα στά σύννεψα, ή άν τα σύννεφα φθάνουν ώς τήν θάλασσα ή τό έδαφος, μπορεΐ ό πι λότος νά μην προφθάστ] νά συγκρα τήστ] τό άεροπλάνο. Μπορεΐ έπίσης νάσταματήση άπότομα ή μηχανήάπό τό βάρος τοΰ άεροπλάνου καί νά πέση στήν θάλασσα μέ τήν ούρά. κΌταν έξακριβώσετε τήν θέσιν σας, τό πιό δύσκολο καί πιό έπικίν δυνο μέρος τής έπιχεφήσεως, άκοθ- νε τήν Φωνή τοΰ πιλότου: Άνοίξε- τε τίς θυρίδες των βομβών. Έτοι- μος άπαντα ό βομβαρδιστής. Επί τοΰ στόχου φωνάζει ό παρατηρη- τής, οί νάρκες έπεσαν, λέγει ό βομ¬ βαρδιστής. Καί έπειτα άκοΰνε την διαταγή τοΰ πιλότου, νά κλειστή τό άνοιγμα των βομβών, καί τήν έκτέ λεσιν άπό τόν βομβαρδιστή «Άνεβαίνεις καί πάλι στά σύννε¬ φα ένώ οί προβολεΐς πρθσπαθοϋν νά σάς εύρουν. Στό άνέβασμα αύτό μπορεΐ νά βρεθήτε επάνω άπό νη- σί ή άντιαεροπορικό πλοΐον όπότε σας κυνηγοϋν τα βλήματα τής άμύ νης, χωρίς δμως ελπίδα εύστοχίας Ό παρατηρητής δίνει την διαδρομή έπιστροφής καί τό άεροπλάνο, με¬ τά τήν εκτέλεσιν τής άποστολής τού, πετά πρός την βάσιν τού επάνω άπό τήν θάλασσα. Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς ή νάρ κη έχει κάνει μεγάλες ζημίες στόν έχθρό. Είναι δύσκολο βεβαία νά ύπολογιστοθν μέ άκρίβεια οί ζημίες αύτές. Οί φωτογραφίες δέν βοηθοθν διόλου. Είναι δμως βέβαιυ δτι Ιχουν χαθεΐ πολλά πλοΐα, καί μάλιστα τε λευταίως, δπως δείχνουν πληροφο- ρίες άπό πηγές πού φυσικά ηρέπει νά μείνουν μυστικές. Άρκεΐ μόνο νά ποθμε δτι τα άποτελέσματα μέγα λώνουν καί δικαιολογοθν τα εξο δα καί τήν προσπαθεία ,'πού γίνεται Έπίσης δ ό ά ΕΙΣΗΜΕΡΗγ, Ηρακλειον Τρίτη 12 Δ)βρίου 1944 καί ή ρθεία ,πού γίν Έπίσης, δχι μόνο χάνει πλοΐα καί φορτία καί πληρώματα ό εχθράς, άλ λά βαρύνεται πολύ ή ύπηρεσία τής περισυλλογής των ναρκών. Έχουν άναγκασθεϊ οί Γερμανοί νά μέγα- λώσουν τήν ύπηρε.σία αυτή σέ έπο χή πού τές χρειάζονται στά πλοΐα πού μετατρέπουν σέ ναρκοσυλέκτι δες καί τούς λείπουν τα κατάλλη πληρώματα. (Συνεχίζεται) ΣΚΟΠΟΣ: Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΛΓΗ6ΩΜ ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΑΟΠΑΝΝΗ Ό Άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως κ. Παπαδογιάννης εξέδωκε τήν κατωτέρω ανακοίνωσιν πρός ά- ~* """ * '"■ τή Άνατολική πάσας τάς Κρήτη Αρχάς. δέν ήταν άλλο, παρά ενα μπακαλιαροκόκκαλο! τεραστιο... Ό φίλος κόντευε νά τα τινάξη, μά δέν τολμοΰσε νά άναφέρη τό εύτελές δνομα τοΰ μπακαλιάρου. Καί σήμερα ΰστερα άπό τόσα χρό· νια μπακαλιαρονηστείας, άκοϊς τό δ¬ νομα τοϋ καυμένου φτωχογιάννη νά πι- πιλίζεται άπό τα στόματα τής παρέας, σάν καραμέλλα ή σάν σοκολατάκι τοΰ Ζόναρ 'ς. «Άνακοινώ υμίν δτι, Κυβερνητική αποφάσει, ωρίσθη Άντιπροσωπεία τής Κυβερνήσεως Άνατολικής Κρή¬ της περιλαμβάνουσα τούς Ναμούς Ηρακλείου καί Λασσηθίου, μέ Ιδραν τήν πόλιν "Ηρακλείου, καί δτι ή Κυ¬ βέρνησις εύηρεστήθη νά ορίση εμέ ώς Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον έν τή περιφερείσ ταύτη. Διά τής καινοτομίας ταύτης ή Κυ¬ βέρνησις επιδιώκει τήν έκ τοΰ πλη οίον παρακολούθησιν καί τήν άμε¬ σον λύσιν των άνακυπτόντων προ- βλημάτων καί πρό παντός τήν τα¬ χείαν έπούλωσιν των πληγών τάς ο¬ ποίας εδημιούργησεν ή ύπερτριετής δουλεία. .Διά "νά επιτευχθή τουτο είναι άπαραίτητος διηνεκής καί εύ συνείδητος έργασία δλων των Άρ χών μέ μοναδικόν σκοπόν τήν εξα¬ σφάλισιν των αγαθών τής (σοπολι τείας καί τής δικαιοσύνης είς τόν λαόν καί τήν ταχείαν αντίληψιν αύ νά φέρω είς πέρας τό βαρύ έργον δπερ άναλαμβάνω, καλών άμα αύτάς είς τήν αυστηράν τοθ καθή- κοντος εκτέλεσιν έν πνεύματι ίσότη- τος, δικαιοσύνης καί άμεροληψίας διά νά δυνηθώμ ά άθ Έξυψώνεται στούς εφτά ούρανούς, τ;ων διά την εξυπηρέτησιν τοΰ κοι- καί ή αΐγλη τού είναι άκβταμάχητη. νωνιΚΟ0 συνόλου καί προπαντός έ- κείνων οΐτινες έπλήγησαν κατά τήν γερμανικήν κατοχήν καί γενικώτερον έκ τοΰ πολέμου. Πρός εξυπηρέτησιν των σκοπών τούτων έπικαλοθμαι τήν συνδρομήν δλων των άρχών διά νά δυνηθώ "Ε! καί νάχαμε λιγάκι.... Είμεθα έ'τοιμοι τώρα, νά προσκυνή- σωμε κάθε μπακαλιάρο, άδύνατο, βρώ μικο, έλεεινό καί τρισάθλιο, καί νά έκ δηλώσωμε τή μεγαλύτερη ψυχική ίκανο ποίησι γιά ενα κομμάτι. Γι* αύτό καί δέ μοΰκανε καμμιά έντύπωσι, δταν στή μέση τού Σαντριβανιοΰ εΐδα μιά όλόκληρη παρέα άπό καθώς πρέπει κυρίους, πού μόνο ψαροκόκκαλο μπο- ροϋσε νά τούς καθήσχι στό λαιμό, νά άγκαλιάζουν καί νά μυρίζεται ενα φΰλ- λο μπακαλιάρο, πού κάποιος έργατικός άπό τό λιμάνι κουβαλοϋσε έπιδεικτικά στό σπίτι τού. Ό χρόνος άποκατέστησε τήν άξιο- πρέπεια τοΰ φτωχογιάννη. Είναι ή Α. Έξ. δ κ. Ιωάννης Λαμ- ιραντόο! Βΐοηά , . -- — -ι-------ιτ·~' διά νά δυνηθώμεν νά άνασυνθέσω- μέν τάς Δημοσίας "Υπηρεσίας καί νά άνασυγκροτήσωμεν καί έξυψώ- σωμεν τήν έννοιαν τοθ Κράτους, ώς έκπολιτιστικοΰ παράγοντος, άπο· βλέποντος είς τήν εξασφάλισιν των αγαθών τής ελευθέρας ζωής, τής κοινής εύημερίας τής εύλογίας τής είρήνης καί τής κοινής ήσυχίας καί τοθ άμοιβαίου σεβασμοΰ των δικαι- ωμάτων, άτινα έξασφαλίζουν είς τούς "Ελληνας πολίτας οί έλεύθε- ροι θεσμοί τοθ φιλελευθέρου ημών πολιτεύματος ώς τό θέλει ή λαϊκή ψυχή, ών ή καταπάτησις άπό οίον δήποτε είναι άπαράδεκτος. Χωρίς νά θέλωμεν νά ύπεισέλθω μέν είς τήν ένδιάθετθν βούλησιν οί ουδήποτε έπιθυμοΰμεν νά περιορι σθώσιν οί Δημόσιοι 'Υπάλληλοι εί< τα άνατεθειμένα αυτοίς καθήκον τα άπέχοντες άπό πασάν άνάμειξΐ' είς τάς διαμάχας μεταξύ των άντι μαχομένων μερίδων διότι διά τούτου διασαλεύεται ή πρός αύτούς άπα ραίτητος έμπιστοσύνη τής κοινω νίας.Πάς δστις ήθελεφωραθβπαραβα νων απάσας τάς ανωτέρω θεμελει ώδεις αρχάς θέλει υποστή αυστηρόν νόμιμον έλεγχον χάριν τοθ γενικωτέ ρου συμφέροντας». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ Έν άποπειραθέν κίνημα έν τή πε- ριφερεία των Αθηνών καί Πειραιώς κβτα τής Έθνικής Κυβερνήσεως άν- τιμετωπίζίται καίκαταστέλλεται πα¬ ρά των πιστών Έλληνικών δυνάμε¬ ων ύποβοηθουμένων παρά των Βρετ- τανικών στρατευμάτων. Ή γενική άπεργία συνεχίζεται. Έκτός των τεσσάρων ΕΑΜιτων καΐ των δύο Μ-Κ. Ε. ύπουργών οίτινες παρητή¬ θησαν, ή Κυβέρνησις πσραμένει είς την θέσιν της καί Βασιζομένης είς τήν πλήρη εμπιστοσύνην τής κατα¬ πληκτικώς πλειοψηφίας τοΰ Έλληνι¬ κοΰ Λαοθ θά τηρήση, πιστώς τούς δρους τοΰ Λιβάνου καί τό χαραχθέν πρόγραμμα τής 18ης Όκτωβρίου επί τοθ όποίου συνεφώνησαν δλα τα ΕΠΙ ΜΙΑΕ ΕΐΑΗΣΕβΣ Γίςτό προχθεσινόν ανακοινωθέν Ι τοΰ στρατηγοθ Σκόμπυ σχετικώς μέ την πορείαν των έν Έλλάδ, επι- χειρησεων άναφέρεται δτι συνελή¬ φθη αίχμάλωτος καί άλλος Γερμα- νός άξιωματικός ήγούμενος τμήμα. ^ς άναρχικών. Παρ' δλον δτι τόι α¬ νακοινωθέν έκδίδεται υπό ανωτάτου Αγγλου άξιωματικοθ-καί είναι γνωστή ή άδιαφιλονείκητος άγάπη ,ν * Υ^?ων πρ0ς τ^ν ««Ρφειαν αί την άληθειαν-άδυνατοθμεν νά πιστεύσωμεν τό γεγονός. Τόσην κα- άπληξιν, οδύνην καί πόνον μας προ ξενει. Γ κ ιΙΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΑΕ3ΙΑΣ Γκ τοθ ίδίου ανακοινωθέντος πλη »· ροφορούμεθα δτι ομάς άνήκουσα είς την α*ραν δεξιάν προσφερθεΐσαν δπως λάβη μέρος είς τόν άγώνα πα¬ ρά τό πλευρόν των Βρεττανών καί τού νομίμου καί τακτικοΰ Έλληνι- κου οτρατοθ δχι μόνον δέν εγένετο δεκτή άλλά καί αφοπλίσθη. Χαίρο¬ μεν διότι ή εϊδησις δίδει τήν ευκαι¬ ρίαν εις την στήλην αυτήν νά δη· λωση μέ τόν κατηνορηματικότερον τρόπον πρός τούς αναγνώστας της δτ! βδελύσσεται έξ ϊσου καί την άκραν δεξιάν καί την άκραν αρι¬ στεράν δταν διά των δτιλων έπιχει ροΐ ν ά έπιβάλλουν τάς θελήσεις των επί τοΰ δγκου τού ΈλληνικοΟ λαου. Καί ευχόμεθα ολοψύχως νά πραγματοποιηθή ταχύτατα καί ό ά· φοπλισμός τίς άκρας άριστερδς διά νά άφεθεΐ ό πολυπαθής Έλλην, ό οποίος οΰτε είς την μίαν «άκραν» άνήκει οΰτε είς την άλλην, ήσυχος καί άπερίσπαστος είς τό νά επανεΰ οπ την ησυχίαν τού τήν γαλήνην τού καί τήν ζωήν τού. ίΙΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ Πληροφορούμεθα δτι ή Νομαρχια- ■Ι κή Έπιτροπή τού ΕΑΜ Ηρα¬ κλείου απηύθυνε πρός την Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης (ΕΟΚ) έγγρα¬ φον διά τού όποίου προτείνει . «συ¬ νεργασίαν» θά ηθέλαμεν νά γνωρί¬ ζωμεν τί εΓδους είναι ή «συνερ- γασία» την οποίαν τό ΕΑΜ ζη¬ τεί άπό τήν Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης! Καί πώς μ ηορεΐ νά υπάρξη «συνεργασία» μετσξύ έκείνων πούέπι διώκουν τήν άνάσΐασιν τής Ελλάδος καί^έκείναίν ποΰ δέν γνωρίζουν τί ζή τοθνή καί άν γνωρίζουν ουδέποτε έ τόλμησαν νά τα είπουν δημοσία τοώ λάχιστον: κόμματα. Ό Πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ α¬ νήγγειλε προχθές έκ Λονδίνου τήν πλήρη υποστήριξίν τού τής Συνταγ· ματικής Κυβερνήσεως τής Ελλάδος. ΌΣτρατηγός Σκόμπυ είς τό διάγ· γελμα πρός τόν Ελληνικόν Λαόν έ- αανέλαβε ωσαύτως τήν έκ μέρους τουάμέριστον υποστήριξιν, καί θέ¬ τει ήδη είς εφαρμογήν ταύτην. Αί γενικαί ταραχαί καί άπεργίαι επέφερον τήν αναπόφευκτον διακοπή των προμηθειών τροφίμων καί βοη- θημάτων των αποστελλομένων παρά των Συμμάχων διά τόν "Ελληνικόν πληθυσμόν. Τοθτο ατυχώς δυνατόν νά επιφέρη μεγάλας δυσχερείας κατά τούς έπερχομένους χειμερινούς μή- νας. Αί πληροφορίαι αυται άποδει- κνύουν είς δλους δτι άμεσα καί ή έ λβ ς ς μεσα καί %«χ στήρια μέτρα λαμβάνονται διά τήν καταστολήν τής τρομοκρατίας κβί τήν επιβολήν των μέτρων τής μόνης νομίμου Κυβερνήσεως έν Ελλάδι μέ¬ χρις δτου ό Λαός δυνηθή νά έκλέξη ι έλευθίρων έκλογών τό σύστημα :ής προτιμήσεώς τού. Παραμείνατε πειθαρχικοί ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ £ ■ΑΙ, 10 IV
  ΤΊΜΗ ΦΫΛΛΟΥ Δοχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΓΤΉ 12 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ
  Κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως ύ
  πό τής "Επιτροπήν Στεγάσεως άνα·
  κβινοθνται τα εξής:
  Ιον) "Απασαι αί άποφάσεις τής
  Παλαιάς 'Επιτροπής Στεγάσεως ά-
  κυροΰνται έφ' όσον μέχρι σήμερον
  δέν εξετελέσθησαν. Οί ένδιαφβρό-
  μενοι δέον δπως έντός 10 ημερών
  υποβάλωσιν αίτήσιις πρός την Επι¬
  τροπήν πρός έπανασυζήτησιν τής
  υποθέσεως. Άποφάσιις έκδοθεΐσαι
  καΐ μή έκτελισθεϊσαι διατάσσουσσι
  εγκατάστασιν ίδιοκτήτου θά ίκτε-
  λοθνται ανευ συζητήσεως μετά πα¬
  ρέλευσιν 4 ημερών άπό σήμερον κατ'
  εξαίρεσιν των άνω.
  2) Χώρος κατοικίσιμος ωρίσθη δι'
  εκάστην οικογένειαν ώς εξής:
  1 άτομον 1 δωμάτιον, 2 άτομα 2
  δωμάτια, 3—5 άτομα 3 δωμάτια,
  6—8 άτομα 4 δωμάτια, 9 —10 άτομα
  5 δωμάτια. Πέραν των 10 άνά δ6ο
  άτομα 1 δωμάτιον. Ό υπόλοιπος χϊ>
  ροςτής οΐκίας θεωρεΐται πλεονάζων
  καίδιατίθεται
  3ον) Όσον άφορα τα κατασΐήμα-
  τα δέον ταυτα νά ώσιν έν λειτουρ·
  γία καθημερινώς άλλως βεωροΰνται
  κλειστά καί διατΐθενται πρός στέγα-
  σιν των άστέγων έπαγγελματιών.
  "Ομοίως οί κατέχοντϊς πλέον τοθ
  ενός καταστήματος ή' άποθήκης ό
  φείλουν νά δηλώσουν τουτο «ίς τόν
  τομεάρχην των άλλως τα επί πλέον
  θά καταλαμβάνωνται.
  4ον) Οί Έπιστήμονες δικαιοθνται
  ενός επί πλέον δωματΐου ώς γρα¬
  φείον έ*ν
  γραφείον.
  δέν Ιχουν Ιδιαίτερον
  5ον) Αί έκδιδόμεναι άποφάσεις ε¬
  πί οίκιών είναι άμετάκλητοι, αί δέ
  έκί Κατασΐημάτων ύπόκεινται είς
  έφεσιν ενώπιον τής όλομελείας τΦν
  δύο τμημάτων έντός 5 ημερών άπά
  τη"ς κοινοποιήσεως διά δικαστικοθ
  κλητήρος.
  Πληροφορίαι δίδονται μόνον άπό
  τθ,ύς τομεάρχας 10—12 π. μ. καθ*
  εκάστην.
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής δέν
  είναι άρμόδιος διά πληροφορίας
  παρά μόνον διά τόν τομέα του' όρί-
  ζΐι δέ ώραν πρός τουτο 11 —12 π. μ.
  κίχθ' εκάστην είς τό γραφείον τού.
  Σημειώματα στεγάσεως δέν δίδον¬
  ται είς ουδένα πρό τής εκδόσεως
  τής αποφάσεως.
  ΤΤΡΩΐΐνΑΤ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Έξαπελΰθη μεγάλη επίθεσις εναντίον
  τού προγεφυρώματος τού Ροάρ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΤΟ ΑΝΤ1ΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΚΑΝΑΡΗΣ
  Άπό προχθές ναυλοχεΐ είς τόν
  λιμένα μας τό άντιτορπιλλικόν «Κα
  νάρης« υπό κυβερνήτη·* τόν άντι
  πλοΐαρχον κ. Δ. Ζέππα,ν.
  Τόν κ. Ζέππαν επεσκέφθησαν αί
  στρατιωτικαί καί πολιτικαί αρχαί
  τής πόλεώς μας καθώς καί ό λιμε-
  νάρχης κ. Γαβριήλ Καραμαντάς.
  Ό κ. Ζέππας άντβπέδωκε τάς έπι-
  σκέψεις.
  Τό άντιτορπιλλικόν «Κανάρης»
  είναι έκ των οωρηθέντων ημίν υπό
  τής Μεγ. Βρεττανίας είς αντικατά¬
  στασιν τοϋ βυθισθέντος όμωνΰμου
  βοηθητικοΰ τοθ στόλου μας.
  ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙ)Π1ΛΛΙΚΟΝ
  «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ»
  Καθ1 ά πληροφορούμεθα άναμένε
  ται νά καταπλεύστ) είς τόν λιμένα
  μας τό άντιτορπιλλικόν «Κσυντου
  ριώτης». Τό άντιτορπιλλικόν τουτο
  θά παραμείνη μονίμως είς τόν λιμέ¬
  να μας.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΙΕΡΑ
  ΠΑΝΗΓΥΡ1Σ
  Σήμερον εορτήν τοθ Άγίου Σπυ·
  ρίδωνος έορτάζει διά πανηγυρικήν
  λειτουργίας τό έν τώ ίερώ Ναώ τοθ
  Άγίου Τίτου φεοώνυμον άριστερόν
  παρεκκλήσιβν. Ό δρθρος θά αρχί¬
  ση την 7.30' π. μ. μεθ' δ ή λειτουρ-
  γία ήτις τελεσθήσεται υπό τοθ πά-
  νοσ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ψαλλιδάκη
  δστις καί θά κηρύξη τόν θείον λό-
  τφ αυτώ Ναώ θέλει έορτάση.
  γον.
  Έν
  ωσαύτως ή παλαιά Συντεχνία των
  Πλακουντοποιών Ηρακλείου δι' άρ-
  τοκλασίας. Μετά την λειτουργίαν
  θά γίνη μιταφορά τής (ερας εικό¬
  νος τοΰ Άγίου Σπυρίδωνος είς την
  οικίαν τοθ έορταστοθ κ. Αθαν. Σφα¬
  κιανάκη, ένθα καί θά τελεσθή ό
  καθιερωμένος Άγιασμός.
  ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής "Ηρα¬
  κλείου κ. Νάθενας λαβών ι^ι' δψιν
  αναφοράν τής Ύγειονομικής Υπηρε¬
  σίας περί των προσενεχθεισών ύπη
  ρίσιών περιθάλψεως, εξευρέσεως
  τροφίμων κ.λ.π. υπέρ των είς τό έν·
  ταΰθα Στρατ. Νοσοκομείον νοση-
  λβυομένων άντσρτων υπό τής Έπι¬
  τροπής άπαρτιζομένης έκ των Είρή
  νης Ε Μπαντουβά ώς Προέδρου
  Ζωής Χ. Μπαντουβά καί Γεωργίας
  Βασιλάκη έκφράζει αύτρ την άκραν
  εύαρέσκειαν της καί ποιεί ευφημον
  μνείαν διά τάς υπό τής ανωτέρω
  Έπιτροπής προσενεχθείσας πολατί-
  μους υπηρεσίας.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ Σω-
  ματείου Φορτοεκφορτωτών, εξελέ¬
  γησαν οί Κων)τΐνος Πλατάκης Πρό-
  εδρος, Δημ. Κορδόπουλος Άντιπρό
  εδρος, Ιωάν. Σηφάκης Γεν. Γραμ¬
  ματεύς καί Νικόλ. Λεόντογλου Τα-
  μίας.
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝ1ΚΑ
  ΚΑΛΩΔΙΑ
  ΕΛΛΑΣ: Άνταρτικαί όμάδες τοθ
  ΕΛΑΣ επετεθησαν εναντίον τοθ κέν
  τρου των Αθηνών, άλλ' άπεκροΰ
  σθησαν. Ή όρεινή ταξιαρχία συνε-
  πλάκη μέ δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ είς τα
  νοτιανατολικά προάστεια των Άθη
  νών. Βρεττανΐκά τάνκς έλαβον μέ
  ρος είς την συμπλοκήν αυτήν.
  Διά πρώτην φοράν Βρεττανικά άε
  ροπλάνα έχρησιμοποίησαν βόμβας
  κατά των Ιπαναστατων. 'Επίσης έρ¬
  ριψαν προκηρΰξεις καλούντες τοΰς
  άντάρτας νά παραδώσουν τα δπλα
  των.
  Ή πόλις τής Θεσσαλονίκης ευρί¬
  σκεται υπό τόν έλεγχον των άνταρ
  των.Άγγλοι επιθεωρηταί έπεσκέφβη
  σαν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
  αίχμαλώτων άνταρτ&ν τοθ ΕΛΑΣ
  συλληφθέντων κατά τάς διαφόρους
  συμπλοκάς έπιβλέποντες 'ινα οί αίχ
  μάλωτοι τυγχάνουν καλής μεταχει-
  ρίσεως έκ μέρους των φρουρών.
  Ό Άρχιεπίσκοποζ Αθηνών κοτί ό
  κ. Λαμπράκης διευθυντής τοθ «Ί-
  λευθέρου Βήματος» διεξάγουν συμ·
  πληρωματικάς προσπαθείας δπως
  καταπαΰση ό έμφιόλιος σπαραγμός
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Δυνάμεις
  τής 1ης Άμερικανικής Στρατιδς
  ΰποστηριζόμεναι υπό ίσχυρών άερο
  πορικών δυνάμεων ΙξαπέλΛοσαν επί¬
  θεσιν εναντίον τοθ Γερμανικοΰ προ¬
  γεφυρώματος είς τόν ποταμόν Ρόερ
  επί μετώπου 15 χιλιομετρων καί
  προήλασαν νοτίως καί νοτιοδυτικώς
  τού Ντύρεν, κατσλαβοΰσαι μερικά
  χωρία.
  Είς τό μέτωπον τοθ Σάαρ κατελή-
  φθησαν καί άλλα όχυρά τοΰ άμυντι-
  κοΰ έσωτερικοΰ συστήματος τής
  γραμμάς Ζίγκφριδ, υπό των δυνάμε¬
  ων τής 3ης Άμερικανικής στρατιδς
  είς την περιοχήν τής Ντιλίγκεν.
  Είς τό μέτωπον τής 7ης στρατιδς
  νοτίως τοΰ Σάαρ άπειλεΐται δι' ύ-
  περφαλαγγίσεως τό όμώνυμον λε-
  κανοπέδιον.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ— Ρωσσικά στρατεύ-
  ματα ευρίσκονται είς τα προάστεια
  τής Βουδαπέστης. Ρωσσικόν πυρο-
  βολικόν κανονιοβαλεΐ την μόνιμον
  διέξοδον των Γερμανών έκ τής Ουγ¬
  γρικήν πρωτευούσης. Οί Ρώσοι προ¬
  ήλασαν 12 χιλιόμετρα βοριίως τί]ς
  πρωτευούσης καί κατέλαβον τό Άλ·
  σοκεν. Οί Γερμανοί ύποχωροϋν έν
  αταξία έκατοντάδες δέ έξ αυτών έ
  πνίγησαν είς τόν Δούναβιν λόγφ πά
  νικοΰ. "Αλλαι Ρωσικαί φάλαγγες
  προήλασαν 15 χιλιόμετρα μεταξύ
  των ουνόρων Ουγγαρίας καί Τσεχο¬
  σλοβακίας.
  Άμερικανικά βομβαρδιστικά όρμώ
  μενά έξ ίταλικών βάσεων παρ"ΐσχον
  υποστήριξιν είς τάς Ρωσικάς δυνά¬
  μεις καί συνειργάσθησαν μετ" αυ¬
  τών.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣΠΟΛΕΜΟΣ: 1150
  άμερικανικά βομβαρδνστικά μεταξύ
  των οποίων κβί 500 βαρέα έπληξαν
  σιδηροδρομικά κέντρα είς τό Κόμ-
  πλεντς, καί Μπίγκεν τής Γερμανίας.
  Άλλαι Δυνάμεις συμμαχικών βθμ-
  βαρδιστικών επετεθησαν εναντίον
  των έργοστασίων Σκόντα είς Πίλσεν
  τής Τσεχοσλοβακίας. Άεροπορικαί
  Δυνάμεις τής ΡΑΡ έβομβάρδισαν
  έχθρικούς στόχους είς Ρέγκενσμ-
  πούργκ. Έξωθι των Νορβηγικώ-ν
  άκτών άγγλικά άεροπλάνα έβύθισαν
  3 γερμανικά σκάφη άνεφοδιασμοΰ
  χρησιμοποιήσαντα διά πρώτην φο¬
  ράν είδικάς βόμβας των 6 λιβρων αί
  οποίαι εχουν την ίκανότητα νά δια-
  τρυποΰν θώρακα πολεμικοϋ σκάφους
  πάχους 12 έκατοστομέτρων.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή 8η | Βρεττανική στρα.
  τιά περισφίγγει την Φαέντσα. Βρετ-
  τανικά^άερθπλάνα σφυροκοποΰν έχ-
  θρικάς^θέσεις είς την κοιλάδα τοΰ
  Πάδου. Έπίσας έβομβαρδίσθησαν
  έχθρικαίδιαβάσεις είς τα στενά τοθ
  Μπρένερ καί πλοΐα είς την Άδριατι-
  κήν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς την νήσον
  Λέϋτε των Φιλιππίνων κατελήφθη ό
  τελευταΐος λιμήν άντιστάσεως των
  Ίαπώνων «Όρμόκ».
  Οίκονομική ενίσχυσις
  είς τούς δικηγόρους.
  ΑΘΗΝΑΙ Δεκέμβριος.— Τό ύφυ-
  πουργεΐον Τύπου καί Διαφωτίσεως
  ανεκοίνωσε δτι .ΐδρυσε είδικόν γρα
  φεϊον μηνυμάτων άπό Ραδιοφώνου
  Επειδή έξακολουθοΰν τα κρούσμα δια τόΛ εσωτερικόν πρός έξυπηρέτη
  τ« άποκοπής τηλεφωνικών καλωδί- σιν τ°ϋ "οινοϋ; . Λ ν
  «ν ρ!γ τα πηοΑοτρΤη τ«γ τγΑΧρ^γ ν«ι — Υιι° τ0° υπουργείου των Στρα
  είς τα προάστεια τί|ς πόλεως καί
  αλλαχού, ή Διοίκησις τής Χωρ)κη"ς
  εξέδωκε ανακοίνωσιν διά οποίας χα-
  ρακτήρίζεται ή πράξις αυτή ώς βάρ-
  βαρος όφειλομένη είς άτομα άσυνεί·
  δητα καί παρακωλύουσα σοβαρώς
  τιωτικών εδόθη πρός δημοσίευσιν
  κατάλογος των ήρωϊκών μας νεκρών
  τής όρεινής Ταξιαρχίας. Είς τόν κα¬
  τάλογον τούτον άναφέρονται οί κά
  τωθι Κρήτες άξιωματικοί: ΣτεΦανά-
  την επικοινωνίαν έντός καί έκτός τής ΚΤ>ς Ιωάννης, Παλλιεράκης Κω νόταν
  πόλεως πρός ζημίαν μεγίστην τώ'ν τινος, Περάκης Γεώργιος Μαντζου
  Κρατικών ύπηρεσιών καί τοΰ συνό- Ρ«νάκης Νικ Καρβοονιαράκης Γρη-
  λου τοϋ πληθυσμοΰ. Κατόπιν τούτου
  έξεδώθησαν αύστηραί διαταγαί δ¬
  πως πδς καταλαμβανόμενος άποκό-
  πτων ή κατέχων τοιαΰτα τηλεφωνι-
  κά καλώδια θά συλλαμβάνεται κα-
  θά φυλακίζεται άμέσως μέχρις πα·
  ρβπομπής τού είς τό Στρατοδιεκΐον.
  Ή έν λόγφ ανακοίνωσις έν τέλει
  παρακαλεΐ άπαντας τούς πολίτας
  δπως μόλις άντιληφθώσι τοιαύτην
  πράξιν νά την καταγγέλωσιν άμέ
  σως είς την πλησιέστερον Άστυνο-
  ΐικήν ή Στρατιωτικήν Αρχήν.
  ΚΟ1ΝΩΝΙΚΑ
  ΙΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτία τροοίμων ά-
  νηκοντα είς Λύδιαν Γεωργιάδου, Πολ,ό.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΧ.- Την ΙΟην τρέχοντος μη μνια Κόρπη καί "Ιριδα Κόρπη. Παρακαλεΐ
  νός είς Πόρον ή κ. Ειρήνη Έμ. Μταντου
  βδ καϊ ό κ. Γεώργιος Δροσινός Οποπλοί
  αρχος, ϋτταρχος τοθ άντιτορτΐιλλικοϋ «Κα
  ι/άρης·, άνεδέξαντο τής κολυμβήθρας τό
  άγοράκι τού κ. Γεωργίου Βασιλάκη ή Ψαρ
  άγρ . ργ η ή
  ροΰ κρεοπώλου δόσαντβςαοτω τό δνομα
  Χρόνης.
  Είς τούς άναδόχους καί γονεΐς εύχόμε
  θα νά τοίς ζήση.
  Γ. Κ.
  ΓΑΜΟΙ.— Ριρίκα Γιαννικάκη—Βασίλει¬
  ος Κούτης ετέλεσαν τοϋς γάμους των
  Παράνυμφος παρέστη ό κ. θεοδ. Άποστο
  λάκης.
  —Μερσίνα Καΐμη καί Στιΰρος Τζαβλά-
  κής ετέλεσαν τοΰς γάμους των.
  Τούς νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν.
  6 κ. θεοδ. Άιτοστολάκης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Ή/γέλθη έζ "Αθηνών ό
  επί τοθ πεδΐου της τιμής ήρωϊκός θάνα-
  τος τοθ συμπολίτου μας Περιάνδρου
  Άρισ. ΤρουλλινοΟ. "Εττεσε την 5 Λύγού
  στου 1944 «Ις Την κατά των θρβών μάΐ
  χην. "Ηκολούθη τα άνταρτικά σώματα ά¬
  πό τόν «Οκτώβριον τοθ 1942 καί έλαβε μέ
  ρος .είς πλείστας δσας κατά τοϋ εχθροΰ
  μάχας.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ — Την 26ην καρελθόν-
  τος μηνός έτελέσθη είς Άστρίτσι υπό
  τής Έιτιτροτΐής τής Ε. Ο. Κ. μνημόσυνον
  ύτΐέρ των κατά την διάρκειαν τής Γερ-
  μανικής κατοχής πεσόντων. Έττιμνημόσυ-
  νόν λόγον εξεφώνησε ό άντιττρ6εδρ·ς
  ττΐς έπιτρβπής τής Ε. Ο. Κ.
  γόριος, Καλαϊτζάκης "Εμμανουήλ
  καί Χαμηλάκης Ίπποκράτης.
  —Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ύπουργεί
  ου Τ. Τ. Τ. προσεχώς θά λειτουργή
  στ) ένταΰθα ραδιοφωνικός σταβμός
  70 κιλοβάτ. Τα μηχανήματα εκομί¬
  σθησαν ήδη.
  —Ενεκρίθη νομοσχέδιον περί πά-
  ροχής ένισχΰσεως είς τούς δικηγό
  ρους. Ή ενίσχυσις αυτή συνίσταται
  είς την παροχήν μισθοΰ επί χρονι·
  κόν τι διάστημα. Ό μισθός αύτάς
  είναι ϊσως πρός την βάσιν τοΰ μι¬
  σθοΰ των Δημ. Ύπαλλήλων.
  —Έκ τοΰ Ύπουργείου ΤΤΤ. άνε
  κοινώθη δτι γίνονται δεκταί άτελώς
  υπό των ταχυδρομικών γραφείων
  επιστολαί καί δελτάρια άπευθυνό·
  μενά πρός στρατιωτικούς αίχμαλώ
  τους καί πολιτικοϋς κρατουμένους
  είς οιανδήποτε χώραν.
  Ρωσία—Γαλλία
  ται δ ευρών, δπως κομίση ταυτα είς τάισε έκ Μόσχας
  γραφεϊα μας.
  ΑΝΑΚΟΙΓΗΩΣΙΣ ΤΟΥ Φ. Σ· Η.
  Παροχκαλοθνται τα μέλη τού Φοιτητι-
  θ Σλλό Ήλίδ δέλθ
  ΜΟΣΧΑ: Ό Ραδιοσταθμός τη"ς
  Μόσχας ανήγγειλε δτι υπεγράφη
  συμφωνία μεταξύ Γαλλίας καί Σο-
  βιετικής ενώσεως τής οποίας οί δροι
  θά άνακοινωθοΰν έντός των προσε-
  χών ημερών. * Ο αύτός Ραδιοσταθμός
  ανήγγειλε τόν τερματισμόν των συ·
  τομιλιών μεταξύ Στάλιν καί στρατη-
  γοΰ Ντέ—Γκώλ.
  Ό Στρατηγός Ντέ—Γκώλ άνεχώρη
  χθές.
  κθθ Συλλόγου Ήρακλείου.'οπως διέλθουν
  έκ τοθ Γραφείου μας πρός τακτοποΐησιν
  των τελών έγγραψής καΐ τής συνδρομής
  των.
  (Έκ τού Γραφείου τοΰ Φ. Σ. Η.)
  «Σήμερον κάνει ίναρξιν π«ρά τό Γενί
  ε— Τζαμί (έναντι καταστήματος' έλαστι-
  κών Λυδάκη) τό νέον εστιατόριον γνω-
  στοθ μαγείρου Γρηγορίου Παπουτσάκη"
  Κουζίναν διαλεκτήν καί εξαιρετικήν περι
  ποίησιν θά βρίσκ.ουν πάντες οί πελάται.
  Κυβέρνησις Μπονόμι
  Οί Σύμμαχοι εξέφρασαν την έπΓ
  δοκιμασίαν των δια την Κυβέρνησιν
  Μπονόμι. Είς την Κυβέρνησιν δέν
  μετέσχον οί σοσιαλισταί καί οί κομ¬
  μουνισταί.
  Προχωρούν είς Αθήνας
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΝ
  __________, -Λ-,-,-, _________„
  Τριαλώνης ειδοποιεί δτι έντός των
  ημερών αναχωρεί διά Πειραια—Ά
  θήνας δεχόμενος δέματα καί λοιπά
  Πληροφορίαι είς τό κατάστημα ψιλι
  κων Λεμπιδάκη—Ζαφειροπούλου.
  —Τό Δικηγορικόν γραφείον τοθ κ.
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚ. ΔΑΝΕΛΗ, μετεφέρ¬
  θη ίπί τής όδοΟ ΕύγενικοΟ (πάρο-
  δος όδοΟ Χάνδακος) παραπλεύρως
  τοθ συμβολαιογραφείου τοθ κ. 'Εμ-
  ιανουήλ Ζαχαριάδου.
  Είς Αθήνας αί έχθροπραξίαι δέν
  δεικνύουν βφεσιν. Καί άλλαι δυνΑ-
  Ε πρ·Χ«ρο.0ν -τρός την
  πόλιν.
  Τα Σοβιέτ είς τα σύνο-
  ρα τής Σλοβακίας
  Ό Σοβ. Στρατός έφθασ» τα σύνο-
  ρα τής Σλοβακίας. Τοιουτοτρόπως
  πλησιαζει ίτι περισσότερον πρός
  την Γερμανίαν καί έπισπεύδει την
  απελευθέρωσιν τής|Γσεχοσλοβακίας.
  "Ελλειψις ύδατος
  Λόγω τί)ς άπεργίας πολλαπλασιά-
  ζονται τα δεινά τοϋ πληθυσμοθ. Τό
  νερό διεκόπη είς τάς περισσοτέρας
  περιοχάς.
  Απεκόπη ή υποχώρη¬
  σις των Γερμανών
  Είς Ούγγαρίαν σπεκόπη τελείως
  ή υποχώρησις των Γερμανών καί
  Οΰγγρων. 'Η μβνη όδός διαφυγής
  είναι τα βουνά.
  Πρόσκλησις κληρωτών
  Ή Κυβέρνησις εκάλεσε 4 ήλικίας
  κληρωτών δι' ένεργόν υπηρεσίαν
  έκ τής περιφερείβς Αθηνών.
  Πρός τό Ντύρεν
  Ή 1η Άμερ. στρατιά κερδίζει συ·
  νεχώς Ιδαφος απέχουσα 5 μόλις
  χιλιόμετρα άπό τό ΝτΟρεν.
  Εναντίον τού
  V-
  Άεροπλάνα Σπίτε>άϊρ επετεθησαν
  εναντίον βάσεων έκσφενδονήσεως
  τοΰ νέου δπλου ν 2 είς την Όλλαν·
  δίαν.
  Κατελήφθητό'Αργκενό
  Κατελήφθη τό Άργκενό είς Άλ-
  σατίαν. Οί άμερικανοί άπέχουν μό·
  λις 1 χιλιόμετρον άπό τό Γκολμρά.
  Τάξις καί Νόμος
  Είς τό ίσπερινόν ανακοινωθέν τοΰ
  ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ άναφέρεται δτι
  τα στρατβύματα τοθ ΕΛΑΣ άνέρ-
  χονται είς 10.000 άνδρας, μερικαί
  όμάδες των οποίων ευρίσκονται πε·
  ριχαρακωμέναι είς διάφορα όχυρά
  έντός τής πόλεως. "Ηδη ετραυματί¬
  σθησαν 3ΟΟΟ έξ αυτών. Καί ό στρα¬
  τηγός Σκόμπυ τονίζει διά μίαν ά-
  κόμη φοράν δτι θά υποστηρίξη την
  Κυβέρνησιν μέ δλας τού τάς Δυνά¬
  μεις διά την επιβολήν των νόμων
  καί τής τάξΐως είς την Έλλάδα.
  Τό αγγλικόν εργατικόν
  κόμμα
  Σήμερον συνέρχεται είς ΛονδΐνΟν
  τό Εργατικόν Κόμμα. Θά πα-
  ραστοϋν 1000 άντιπρόσωποι. * Τό
  Ελληνικόν ζήτημα θά συζητηβή την
  προσέχη Τετάρτην.
  Υπουργικόν Συμβούλι¬
  ον είς Ιταλίαν
  Είς την Ιταλίαν συνέρχεται σήμε¬
  ρον διά πρώτην φοράν τό νέον Υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον υπο τόνι κό-
  μητα Μπονόμι. *
  Εξεκαθαρίσθη ό λιμήν
  τού Όρμόκ
  Είς τάς Φιλιππίνας επί τής νήσου
  Λέιτε οί Αμερικανοί έξεκαθάρησαν
  τελιίως τόν λιμένα τοθ Όρμόκ.
  Βάλλεται ό πρός την
  Βιέννην σιδηρόδρομος
  Τό Ρωσ. πυροβολικόν βάλκι εναν¬
  τίον τής σιδ γρσμμή-ς τής αγούσης
  πρός Βιέννην.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΦΡΙΞΟΝ ΗΛϊΕ
  ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ ΓΗ
  Πληροφορούμεθα έξ Αθη¬
  νών ότι ό Δήμαρχος Νέας
  Κοκκινιάς δι' ανακοινωθέντος
  έκήρυξετόν πόλεμον κατά τής
  Μβγάλης Βρεττανίας.