91614

Αριθμός τεύχους

78

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Ν ΚΡΜ Τ Μ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 18 Όκτωβρίου 1912 —ΑΡΙΘ. 78
  Αριθ. Διατάγ.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ό Γενικάς Διοικητής Κρήτης
  Έχοντες ύχ' δψειτδ άρθρον 2 το3 άπό 13 Όχτωίρίου
  Βασιλικε!* Διατάγματος περί διαχειρίσεως άπάσης τί)ς κυβερ¬
  νητικάς οικίΐοδοσίας καί άρμοδιίτητος υπό τοθ ΓενικοΟ Διοικη-
  τοθ Κρήτης.
  Κανονίζομεν την διαξαγωγήν τής εσωτερικάς υπηρεσίας των
  τμημάτων τ!)ς Γενικάς Διοικήσεως ώς ϊπεται:
  Άρθρον 1. 'Η έσωτερική ύτηρεσία εκάστου Τμήιιατος δια'-
  ρεΐται εις τρία Γραΐ>;ϊα· τό τής Γραμματεύς, τό τε3 Είδικοί
  Λογιστηρίοο καί το τεϋ Άρχείου διευθυνόμενα τό μέν πρώτον
  ύχο τβθ Διβυθύνοντος τό Τμήμα Γραμματέως, τό ϊέ δεύτερον
  υπό τοθ ΕΐδικοΟ Λ:γι—:ο3 καί τό τρίτον υπό τοθ Πρω-οκολλη-
  τοΒ καί Άργειοφιίλακος.
  Άρθρον 2. Είς την άρμοδιοτητα τοθ γραψϊίου τής Γραμ-
  ματείας ύχάγετβι ή Ιν γένει διεύθυνσις τί)ς εσωτερικάς υπη¬
  ρεσίας τοθ Τμήματος, ή φροντίς περί τίΐςκαταλλήλου διανομί|ς
  των διαφόρων ύποθέσεων είς πάντας τ·>ί>ς ύπαλλήλοοο τούτου
  καί ή επίβλεψις τη-ς εργασίας αυτών. Ό Γεν. Διοιχητής δύνα¬
  ται ν "αναθέση είςτόναΐτόν γραμματέα προσωρινώς την Διεύ¬
  θυνσιν καί ετέρου Τμήματος.
  Άρθρον 3. Πάντα τάχρόςτό ΤμήΊχα «πευθυνόμενα Ιγγραφα
  ^ΥΧ£1ρίζονται είς τόν Διευθύνοντα τό Τμτ]μ.α Γραμματέα. όστις
  άχοσφραγίζει ταΟΤβ καίπαραδίδειείς τό γραφείον τοθ Πρωτοκόλ¬
  λου καί Δ.εκχεραιώσεως, ά»Ό3 πρότερον σημειώση έπ' αυτών
  τό γραφείον είς δ θέλουσι παραίοθή διά την περαιτέρω ενέργειαν.
  Άρθρον 4. Ό Διευθύνων τό Τμήμα Γραμματεύς ε'ιση-
  γείται ενώπιον το3 Γεν. Διβικητοΰ κασαν υπόθεσιν το3 Τμή¬
  ματος, χροσυχογράφει παν σχέδιον έγγράφου, ώς καί τάς έγκρί-
  σεις των ίικαιολογητικών των ·νρηαατικών ένταλμάτων αλ ύπο-
  γράφιι κατ' εντολήν τα έξί)ς ϊγγραφα.
  1) Τα εγγραφαί ϊι' ών ζητοϋνται ή δίδονται πληροφορίαι
  παρά τοθ τμήματος 2) ϊγγρατα συνοδευτικά άποστο'λϊίς έντύ-
  των χρησίμων είς την διαξαγωγήν τής υπηρεσίας 3) ϊ-τγρ'χφχ.
  δι' ών διεοθύνονται ε'ς Αρχήν τίνα ύποθέσεις πρός γνωαοϊό-
  τησιν Ιπ' αυτών 4) δηλοποιήσεις πρός γνώσιν τού κοινοθ 5)
  χράξεις χερί έπιστροφ?!ς εγγράφων ΙσΦβλ,Αέ'ως ή άναρμοδίως
  διευθυνομένων ή χερί χαραμχοχής αυτών χοός τάς άοιΐ'δίας
  αργάς 6) άνακοινώσεις χρΐς τάς έφηιιερίδας παντός είδϊϋς 7)
  χαν Ιγγραφον αφορών την προχκρασκευήν των ιιήχω ώοίμων
  πρός ε'ισήγησιν είς τον Γενικόν Διοικητήν Ίχοθέσεων. ο) τα
  άνβγγελτήρια των διορισμών.
  Ό Γεν. Διοικητής δύνατβι δι1 εΐδικής έντολής νά αναθέση
  είς τόν Διευθΰνοντα τό Τμίμα Γραμματέα καί την υπογρα¬
  φήν χαντόςάλλοϋ μή χαραγωγκοθ δικατωμάτων ή ύχογρεώσεων
  έγγράφοι».
  "Άρθρον 5. Είς την άρμοδΐίτητα το3 γρΐφείου τοϋ ε'ιδικοϋ
  Λογιστηρίοο ύπάγεται ή χροχβρασκευή καί έκτΑεσις το3 ει-
  δικοδ χροθχολογισμοϋ των Ιξόδων τοθ τμήματος, δ καταρτισμός
  τοθ άπολογισμοθ καί ή τηρησις τοΒ μητρώοΐ» των ύπαλλήλων
  των ΰχαγομένων είς την δικαιοδοσίαν τοθ τμήματος
  Άρθρον 6. Είς τό γραφείον το3 Πρωτοκόλλου καί Διεκ-
  περαιώσεως ΰπάγονται ή τήρησις τοθ ΓενικοΟ Πρωτοκόλλου,
  τοϋ βιίλίου τής διεκπεραιώσεΜς, τοϋ βιβλιΌυ άποφάσεων κ«ί τοθ
  γενικοϋ εύρετηρίου τί!ς άλληλογραφίας" ή ΰχό προσωπικήν ευ¬
  θύνην φύλαξις χάντων των ε'·ς τό άρχεϊον κατατιθεμένων εγγρά¬
  φων, ή εγκρίσει τοθ Διευθύνοντος τό τμΐ)μα Γραμματέως ϊκδοσις
  άντιγράφων καί ή μέριμνα χερί τής άκριβοθς καί ταχείας διεκπε-
  ραιώσεως τΰν έξερχομίνων εγγράφων, άτινα ούτος καί μονογρα-
  φεΐ κρ^ς βείαίωσιν τϊ]ς συμφωνίας χρός το σχέδιον.
  "Αρθρον 7. Πάντες ο! ύχάλληλοι οφείλουσι νά τηρώσιν αΰ-
  στηροτάτην έχεμυθίαν δια τα άναγίμενα είς την υπηρεσίαν των,
  ακρισ*) ύχακοήν είς τάς διαταγάς των χροϊσταμένων των, δικαιού¬
  μενοι καί δφείλοντε,ς μάλιστα νά υποβάλλωσι τας σκέψεις
  των είς α'-ιτοίι;, δσάκις ϋχηρεσιβκή τις ένέργετβ αντιβαίνει είς
  διατάξεις ψηΦΐσμάτων, νόμων, διαταγμάτων κ«ί έγκυκλίων.
  "Αρθρον 8. Πασά παράδοσις των καθηκόντων τί)ς υπηρε¬
  σίας των ϋπαλλήλων των τμημάτων τιμωρεΓται 5πο τβθ Γεν.
  Λ·οικΐ|το9 διά χειθ*ρχικϊ)ς ποιν<)ς, έπιφολαττομένης κβί τ1)ς ποινικί)ς καταδιώξεως, άν συντρέχωσι τα πρός τοθτο άπαιτού- αενα στοιχεϊα. Πρό χάσης Ιτιβολϊ)ς χειθαρχικί)ς χοινί]ς κβλεΓται δ ύχάλ- ληλος είς ϊγγραφο» άχολογίαν. "Αρθρον 9. Οί ύχάλληλοι δφείλοοσι νά προσέρχωνται είς τό γραφείον των καί διάγνωσιν έν αύτω καθ' όλην την διάρκειαν των έργασίμων ώρών,Ιφ' δσον δέν διατελοθσιν Ιπ αδεία ήδεν έκτε- λοθσιν υπηρεσίαν ίξω το3 γραφείου κατ' εντολήν τοθ Διευθύ- νοντος τό τμήμα Γραμμιτέως. Καί μετά την χίροδον των έργ«- σίμων ώρώ» ούδϊίς των ύχαλλι^>ων δικαιοϋται ν' αναχωρήση έκ
  τοθ γρα?ειΌυ, έφ' δσον χαραμένει έργαζέμενος δ Διευθύνων το
  τμϊ!ι»Λ Γραμματεύς.
  Έργάσιμοι ώραι των τμημάτων δρίζονται αί έξ?|ς :
  Άχό 15 Σεπτεμ«ρ(ου μέγρι τΛους Ίουνίου 8
  V»—
  12 χ. μ.
  καί 2—5 μ.μ. κχτά τό λοιπόν δέ χρονικόν διάστημα 8—12 χ.μ.
  "Αρθρον 10. Όταν Ινε»α κατεχϊΐγοΰσης περιστβσεως %
  προσωρινάς σωρεύσεως χολλής έργατίας αί κεκανονισμέναι ώραι
  τής ΰχηρεσία; άποβΐίνωσιν άνεπαρκείς, ο{ ύπάλληλοι ύχο-
  χρεοθνται κατά διαταγήν τοϋ Διευθύνοντος τό τμ?)μ« Γραμμα¬
  τέως νά έργάζωνται έν τώ Γρϊφίίω καί πέραν τί]ς κεκ«νονι-
  σμένης ώρας.
  "Αρθρον 11. Πας δχάλληλος καλούμενος ϋχό τοθ χροϊ-
  σταμένοο τοθ τμήματος Γραμματέως χρος εκτέλεσιν έχτάκτοιι
  ύτηρίσίας κατά χασάν ώραν εργάσιμον ή μή όφείλει άμελλητί κ»1
  έχί πειθαρχιχή χοινή νάίκτελί) την άνατιθεμένην αύτω υπηρεσίαν.
  "Αοθρον 12. Ή τοποθέτησις των ϋχαλλήλων τοθ τμήματος
  Ιν τοίς ϊιαφόροις γραφείίΐς γ£νεται ΰιφ το3 Διει»·6νοντος τ6
  Τμϊ!μ* Γραμματέως.
  Έν Χανίοις τί) 17 Όκτωίρίου 1912.
  •Ο ■"·«. Διοικητήν
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  π
  ■4·^
  * * *
  *·■.«
  ί'Κ ^υ£*3
  > »· ■->;:· Λ-
  .,·Λ.·:ί ■;.·?;.·
  . ·; >. ΐ
  IV
  ^ ε ϊ
  Α1 .. ·:,' ·
  . Τ " ---ο·:
  , ,, ν Γ.
  ■-■ ι ■'-,''■
  .';'".»:ί;.·."β:
  : ■'■■ - ■■' -ν ιχ.·,·ιν-ν-·«. ίχ."1" ν·
  '""' ■;■(. .-■■■; <;".·««■, .,; ,5^'νχ.; ." '. ■ ι ?' ι.Ό." .! ?!!-. .-Α|ε »» Οί V *■ -- >Γ·-
  ί».
  V
  Ο' 7»
  '·~ Τ
  »
  «Γ- Ι ?? Κ.·5».1.5ίώ ■*·«■
  «»:^1 --?τ ?''« λ", «?.<5ί5#ο^ 1%Ιί ^ ίϊΤΓξΪΕί-ΐ' Ιίίί1ί(ΓΤ»5'