91617

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟ1
  ΠαΡαΡΤΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 20 Όχτωβρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 79
  Αριθ. Διατάγμ. 7
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ"ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΤΟΎ Α'.
  "Εχοντες &ιγ' 5ψ«το άπό ϋης ΌκτωίρίΌυ 1912 Βασιλικόν
  Διάτβγμ» περΐ ΪΊορισμοΒ ΓενικοΒ Διοικητο3 έν Κρήτη κ«ΐ τό
  αρθρον 1 το3 άπβ 13 το3 αΰτο3 μηνός καί Ι'τους -^ετέρου Δια-
  τάγματος. Δυνάμει το3 «πό 30 Σεπτεμβρίου 1908 ψη·(σμ«τος
  τής Βοολϊ|ς των Κρητών.
  Αποφασίζομεν,
  Άπό τής έπιούβης τής έν τί| ένταΒθα Εφημερίδι τής Κυ¬
  βερνήσεως καταχωρίσεως τοθ Διατάγματοβ τούτου, τίθεται εις
  ισχύν έν Κρήτν) καί τοίς παραρτήμασιν αυτής τό σύνολον των Ιν
  'Ελλάίι ΐσνυουσών ίιατάξεων τής Στρατιωτικάς Ποινικής Νο-
  μοθεσίας κ«1 ύπάγονται είς την άρμοϊιότητα των κατ' αυτήν
  ίίρυμέν«ν Στρατβϊικΐίων χάντα τα ύχό των άνδρών τής έν
  Κρήτη Χωρβφυλακής καί πεζικοδ ίιαπραττβμενα στρατιωτικά
  άοιχήΊιατα.
  Πασβ διάταξις άντικίΐμίνη είς τα ανωτέρω καταργείται.
  Έν Χανίοις τί) 20 Όκτωίρίου 191?.
  Ό Γεν«Μος Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  άρθρα 57, 67, 102 καί 126 τοθ χερίστραιτολογί«ς ΚανονισμοΟ,
  ποοτάσει τί)ί Ανωτέρας Διοικήσεως τί]ς Χωροφυλακής κ»1
  Ταγμάτων ΠεζικοΟ.
  Καλοϋμεν υπό τβ 3π« 8ι' ύιιηρεσίαν ·»ό υπόλοιπον τϊ]ς 1ης
  σειράς τϊΐς Ιφεδρείας τ!)ς '/.»Λροφυλακ1)ς ήτοι τούς άφυχηρ·τή-
  σαντας δπαξιωιΐ'χτικοϋς ναΐνωρββύ'λακαςτοΰς άνήκοντίς ε'ι« τας
  στρατολβγικάς κλάσεις 1902. 1901, 1900, 1899 καί 1898.
  Οί ώς άνω 'φεοροΐ οφείλουσι, συμμορφούμενοι πρός τάς οΌ-
  •είσίςήϊη αυτοίς σχετικάς οίηγίας, νά προσέλθωσιν έντός τριών
  ημερών άπό σήμερον εις τα ο'ικεΐα Στρατολογικά Γραφιί» πρός
  κατάταξιν, ή*ς αί λεπτομέρεια κανονισθήσενται ϋχό τής Ανω¬
  τέρας Διοικήσεως το3 έν τί) Νήσφ Στρ·το3.
  Έν Χαν(·ις τί) 20 Όκτωβρίου 1912.
  Ό Γεν. Διοτ.«ητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 8
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΎ* Α'.
  Έχοντες δ*' ?φει το άχο 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν |
  Διάταγμα περϊ ίιορισμοθ Γενικοδ ΔιοικητοΒ έν Κοήτη. Προστίθε-
  μέν είς τό υπ' άρι·. 34 τής 2ας Μαίου 1909 Διάταγμα Ιν
  ϊτι άρθρον ?γον βϋτω.
  "Αρθρον 21. Οίνατά τουςδοοος τοθ ίρβρο» 19 λααβανοντες
  μηνιαίον μισθόν έκ δραγ,ιιών τεσσαοάκοντα πέντε (45) ^ ααθη -
  τευόμενοι μουσικοΐ μέγρι τής κ—αλήψεως ΰπ' αυτών όργανι-
  κής θέσεως έν τώ σώααπ, >ααβάνουσι τάς άποΐοχάς μαγίμου
  νωροφύλακας, μετα την συμπλήρωσιν Ιτους 0^0" τής κατατα- ,
  ξεωί αυτών.
  Τό παρ>ιν Διάταγμια ίσχυει άπό τ^ οηματσιεΰσείάς τού έν
  τη Έκισήμψ Έφημεοΐίι. Ι
  Έβ Χανίοις τί) 20 Όκτωίρίου 1912. !,
  •Ο Γεν. ΔΜ»6κ»>τής____
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ' |
  Αριθ. ΑιατάγΐΑ. 9
  τού Β'.τ~α~ τφ*
  πε:ο-»Γΐσ"Υ" τού α'.
  "Εχοντες &*'Κψει τοϋ ή% 11 Όχτωορίου 1912 Βισιλικο*
  Διάταγμα περί 8ιορισμο3 ΓενικοΟ Διοικητο3 έν Κρήτη καί τα
  Αριθ. Διειτάγ. 10
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΤ ΤΟΥ Α'·
  "Εχοντες 6π'δψει τό άπό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα ιαρΧ ίιορισμοθ Γενικο3 ΔιοικητβΟ έν Κρήττ, το
  άρθρον 3 το3 άπό 25 Όκτωίρίου 1911 δπ αριθ. 93 φηφίσ-
  ματος καί τό άρ^ρ. 36 τοΒ ύπ' αριθ. 737 Νόμοο, περί Δημο¬
  σίου ΛογιστικοΒ.
  .Αποφαβίζομεν
  Άρθρον 1. Επί το3 ΕίδικοΒ ΠροϋπολογισμοΒ των ϊζέϊων
  τοΒ τιιήματος των ΟΊκονο,Λΐκών τής χρήσεως τοΒ 1^12 /ορη-
  γείται Ικτακτος πίστωσις έκ ΐρατ/,ν·^ 6ί χιλιαίων (6,000) κατα-
  λογίΓομένη υπό «ιον Κεφάλαιον φέρον τόν τίτλον «ΙΙροκαταβολή
  ϊοθησομένη, κατ' εντολήν καί διά λογαριασμόν τής Ελληνικής
  Κυίερνήσεως, είς τούς κληρονόμους τοΒ έν Καλυίαις Αποκο-
  ρώνου φονευθέντος ΌθωμανοΒ Μπιλαλ Τσικουϊακη, βποληπτία
  έκτο3 ΈλληνικοΒ Δημοσίου Ταμείου».
  "Αρθρον 2. Τό ποσόν τής ανωτέρω προκατβίολής, άνα-
  λαμίανόμενον, θέλει αποτελέση δημόσιον ίσοίον, καταλογι-
  σθησόμενον υπό ΐϊιον άρθρον τοθ Κεφαλαίου ΙΕ . τοθ προύπο-
  λογισμοβ των έσόδων τής χρήσεως το3 ϊτους 191^ φέρον τον
  τίτλον «άπόληψις προκαταίολής δοθείσης κατ εντολήν καί 3ια
  λογαριασμόν τής Έλληνικής Κυ65ρν<)σε»ς είς την οικονένειαν το3 έν Καλυίαις Άποκορώνου φονευθέντος &β»μανοΒ Μπιλαλ Τσικουδάκη». Έν Χανίοις τί) 20 Όκτωβρίου 1912 •Ο Γεν. Διοικητή Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ■ϋΙ 1
  » 3ΓΗΤ
  η
  Η ν Μ «ο μ μ %*
  - ,;■·-) -γ- Ύ ο} — "
  -^ ;)3^^ «Κ Π
  ·γί-ί », /ί'ίϋ.ν ^
  "ΐ,-ι,ν" ψι<λ~ιτ -Ι '^ΤίΤ"; ι -!."./ τ Τ/Λ.«ΐ.ΙΙ·Ι- »ΓΛ-