91620

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •Μ
  ί
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «α
  Κ
  •ΠΑΡΑΡΪΗΪΑ ΤΗΣ ίΦ,.Ιί« Γ,ΐ
  ΤίίΥΧΟΖ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χββνΐοι-,νη 23 Όχτωβ.*^ 1**12 — ΑΡ1«. 80
  . 4
  ΕΚ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕαΣ ΤΗΝ ΕΔΛίΜΝ
  Γ£ρΡΓίΟΥ Τ^Υ Α ·
  "Έχοντες ϋπ όψιν τό άπό 11 Ο&τωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοϋ Γεν. Διοιχ,ητοϋ τής Κρήτης καί τό
  ά*ΐ 30 Σεπτεμ&ριου 1908 ψήφισμί της Βουλής των Έλλή-
  νων έν Κρήτιΐ}.
  Τιθεμεν «ν ισχύει τάςδιατάξεις τού α'ρθρου 14 τού Νομου
  ΒΨΞ^ ΐοί 1900 περιταχυδρομικών ενοήμων καΐ ταχυίρομικοΰ
  μονοπωλειομ,ώς τούτο ετροποποιήθη οια τοϋ 4ου α'ρθρου τού Νο-
  μο« (ΒθΛΔ'. τβϋ Ιΐάϋό, έχοντος ώς έπεται:
  . - ,, !------------ "Αρθρον 4
  »Τ<νφθρον 14 τού Νομου ,ΒΨ3Θ'. τού 19^0 άντικαθί- σταται ώς ίνήί: Ό τύπος των γραμματοσήμων χαίλοιπών ταχυδΐομικών έν- β-ήμων,αί κλάσεις καί το χρώμα έκαοτης αυτών, ίφ' όσον οέν χρββλέπονται ·*6 ϊι»βνών Συμίασεων, κανονιζονταιδια Β. Δια ταγματβς. Επί τί τελέψει μ,εγάλων έ?ρ;ών ή άγώνων ή επί έ*τά*τω τινί γεγονότι έιιιτρέπεται ή δια Β. Διάτάγματος ε/.δοσις ιδια- ζοντος τύπο» γραμματοσήμου και άλλων ταχυδρομιον ένσήμων δι' ωρισμένην χρονικ,ήν περίοδον. ΈπΜΐης, Ιπιτρέπεται ϊιά Β. Διατά^ματος ή δι' έπισημάνσεως παλαιών «κοθέτων γραμματοσήμων ίκδοσις εις νεαν σειράν γρμμήμ 5^,'Η φροντίς περί έκτυπώσεως καί τής έν γένει διαχειρίσεως τού γραμμπτοσήμου καϊ των ταχυδρομειον ένσήμων άνήκει είς τό "Υπουργείον των Οικονομικόν. 'Βν Χανίοις τί) 17 Οχτωίριου 1912. < . Ό Γ&νικός Διοικητήν ......... Σ. ΔΡΑΙΌΥΜΗΣ Χωροφυλακής γλαί των Μοιραρχιών άναγράφβ-ται κατ' Ιτος είς πίνακα δεικνύονΐα τοϋς βαθμούς καί τον αριθμόν τής δυνάμεως εΊς ό'ν ο*εν δύνανται να έ-ενεχθώσι τ·ρ;π;ποιήσεις διαρκοϋντος τοθ ή δι' είίικοϋ νόμου. Ή τακτική δύ αμις τής Χωροφ«λαν.ής διά τό ετος 1942-— 1913 καΐανεμομε'νί) εις νας διαφόρους υπηρεσίας οριζεται βΐς 1415 άςιω,ΑοιΐΐΑούς, ίιπαςιωμμιτιχους, χωροφύλαχ,ας, μαθητειιι- μένους, φ-*ρμακοποιούς ·λ.κ%. συμφώνως τοίς προσηρτημΐνοις είς τό Διάταγμα πιναξιν. Ή τακτική δύναμις των ΊΟαγμάτων τού πεζϊκοϋ διά- τό αϋτό ετος 1912—(913 όριζεται είς 1249 άςιωματΐΑθϋς, άνθυπκ»· σπιστάς, ϋπαςιωματικοίι;, δεκανεϊς, σαλπ[(·κτάς, ύποδεκανβί^ καί στρατιώτας συμφώνως τοίς ωσαύτως προσηρτημέν:ις πίναξτν. Τα τής ίκτάλτου προσκλήσεως των έφεδρίΐι,ιν τής τε χωρ&- φυλακής καί τού πεζικού ίσχόοικπν ώς εκανονίσθησαν διά τ$ν Διαταγμάτων ύπ' αριθ. 89 τ|)ς 18 Σ;πΐεμδρίου καί 2 καί ίΓ τής 14ης καί τής 20 Όκτωδρίοιι ένεστώτος ετους. Έν Χανίοις τί) 22 Όκττίβρίου 1912. ί ι Ό Γεν, Διοικητής · ! Σ. ΔΡΑΡΟΥΜΗΣ Άριθ,.Πρωτ. 5113 » Λιικπ. 3787 Άριθμ, Διαταγ. 11 Ε1Γ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤϋΝ ΕΑΛΗΝΩΝ ΟΙΟΡΓΙΟΓ Α'. "Εχβντες όπ'δψιν τό άπό 11 Όλΐωίρίου 1912 Βασιλικόν Διάτβγμα -περί Διορ*?μρϋ £ενικού Διοικητού έν Κρητη καί τό αρθρον 1 τρΰ άπό 13 τού αυτού μηνός καί ετους ήμ.ϊ;ε?ου Α·α- τάγματος, τόά'ρθρον 1 τοΰ νόμου ύπ' αρθ. 359 τής 1ό Απρι¬ λίου" 1901 περί Στρατκοτικής πειθαρχιας, καθ' ο τα σώματα τής χωρο.ί«λα>νής καί τήζ πολιτβφυλακίίς διέπονται υπό κανονισμών
  στραΐι«τικί]ς σοντάς«(*ς, πεΐθαΐρχίας, έκταιδεύσεως καί έσω-
  ΐερική-ς υπηρεσίας κυρω&ησομένων δι' Ήγεμ^νικών Διαταγ¬
  μάτων, τόιύπ' αριθ. 426 ΉγβμονΐΑον Διάταγμα τό κυρώσαν τόν
  έκδβθίνταιΚανονισμόν, Λ«ί τό Ιν τφκερί όργανυμού πρώτω τμή-
  μ»τι αρθρ»ν 17, **θ' ον ή όργανικη ίύναμις το3 Άρχηγ.ιο»τί)
  Έχοντες ΰπ' όψει τα χαράπονα των φιλησύχων κατοίχω
  ΐνοχλούσιν οί διάφοροι θαμώνες των ο'ιν3π.ίαλίΙων λζτχ τίς ώρ*ς
  τής νυκτός. _ .
  Αποφασίζομεν ~ :> Γ
  Άπαγορεύομεν εις πάντας τοϋς ο'ινοπώλας τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου νά έχωσιν άνοικτά τα ο'ινβπωλεϊα αυτών ΐΓΪρατ ττ)ς δειίά-
  της ώρας μ. μ.
  Οί παραβάται τής παρούσης άπαγορευτικής διαταγάς θά τι*·
  ί μωρώνται συμφώνως τώ Νομώ καί έν υποτροπΐΐ θά κλείωνιαι
  1 παντελώς τα οινοπωλεΐα των.
  Ι Ή εκτέλεσις τής παρούσης τής οποίας ή Ισχΰς ά'ρχεται μετά
  1 την δημι-σίευσιν αυτής έκ τής Ίϊ—ισήμο» Εφημερίδος άνοτττΐί-
  ται εις τα άστυνομικά καί δημοτικά όργανα τής πόλεωςϊ.
  ι Έν Ηρακλειω τχ, 10 Όκ,τΐιίβρίου 1912.
  ΐ Ό Νομάρχης
  Σΐ»λ. «»>ω·8*κης. ; „ . Ό Γραμ.ματεΰς_
  ί Α. Πρωτοκαπαδάκης
  » ί
  .κ*
  Γ
  1 *!
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
  Ανώτεροι
  ΆξκοματΐΜοΙ
  Μοίραρχοι, ΛοχαγοΙ
  ή 'ΥπολοχαγοΙ
  Υπο μοίραρχοι
  Ανθυπομοίραρχοι
  ΑνθυποφαρμακοποιοΙ
  ΌπλοδιορθωταΙ
  Διαχειρισταί άποθηκών
  ίματισμοϋ
  δνευ θητείας, πβταλωταί,
  καρραγωγεϊς,καθαρισταί.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Π 1 Ν Α £
  τ*
  Τβχματίρχατ {} λ»χ«γοΙ Διοικήται Ταγμάτβν ...,......,..,.,.^.,* ·*»*«■<·.* ΎπολβχαγοΙ * 'ΑνΙουβλβχβγ·1 Γ } Έ <| *Ι ΔΙή ρ | ρ ής γ Λ·χαγ«1 <| Τ«βλβχ·γοΙ βίκβνβμικοβ έν φ Ύυολοχετγοι ΔιαχίΐρισταΙ ύλτΜβ καΐ χρήμ«τ#<..,. ....>».'. 4.. 4^,.
  ΛοχαγεΙή'Τ*·λο/«γ·1 Δι««"βι Αόχων ....,.«............... „
  ΎιτολοχαγοΙ ί) 'Ανβι— ολοχαγεΐ έξ ών ·Τς «ίς το Άρχηγίΐ·ν
  'Ανθυχομοίραρχοι..................,..............
  'Υπίατροι...................»...«....«.»...«...„
  Άνθυπίατροι.....................».........,...<._,. . ΧωροτυΧακ·)ς........................<·..·..'!,.*■.»..-.»>ν.,_ν ««ν»*"**^
  Έπιλοχίαι...............«.>...........,.,.......,».. ι;,»,^<.'...».»^ ..<.».·· .^ « ν» ι ·'·'♦.<* Λοχίαι »ιτισταί..................-.....,.........ι.^ν. ...<.......<».-. ι.. ·ί-*»^. ·■"> ν,. ·νί...'»
  » μάχιμοι παλαιοί έξ ών 4 γραφείς των δύο Τ«γμ«των. ..*.» ^,.ν .-^. ν ...... ».'·*4ί>. ν» .>*.;... ί-.
  » » νέοι άπεβτασμίνοι πρός έκπαΐδίυσιν.......... ^... .-^ .·..· ν. ...< ,^νι.-.ν.»-.^. .·ι<> .:. ί
  * » » έξ ών 6 γραφείς Τβγμάτων......»..»..»·.......«:(.^···^««^ »»^νν« .'...,..<»..-.. ΔικανεΙς έξ ών 8 βοηθοί σιτιστών.............................>,. «ι ,ΐ...... ϋ» ;···-· ι ...··''·.»·..
  » άρχισαλπιγκταί...............,..,.,..... ι........ ..^,..*. ί. »κ ·«»·->"«· ·*■♦'·♦'·'"·
  •^αλττιγχται. .·.··.·.■...........·.·.,»«·*...·.».·*««. ν-· ^~*«. * ^« .^.. .«.«^ι^. *■* · *.»>-.4.·1..ι'.
  4
  1
  *
  »
  ί
  1
  3
  Τί
  "ίΒΓ
  κίΜο&εΜ
  α Α. *** ! Γ!
  ί .ι α
  «Ρ*
  ..'*:·■: ν*- :ν ·
  - ·*5
  ( ., Λ ^ , . - ^ ρ .7 . > " ίι ». ν
  ,......... ί, ■«.,,..
  Ι
  *!-■.
  Λ* ί