91625

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'Χ ί ' 3
  ί-χ "ί! -.α <*!?' νί,ί Η ί ί'Γί ,ίη - ί >^ ί Μ ,Η'ί ,ί,ί'ί '4 ι ,Γ ί Ηί,'
  ^ *ί 1^
  'ΙΤ.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  ν Χανίοις τή 27 Όχτωβρίου 1912 —ΑΡΙΘ. 81
  Αριθ. Διατάγμ. 24
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΝ ΕΔΛΗΝϋΝ
  ΓΕΏΡΓΙΟΤ ΤΟΥ Α'-
  Έχοντες ύπ'όψει τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  ,ιάταγμα περί διορισμόν Γεν. Διοικητοϋ έν Κρήτη.
  Αποφασίζομεν
  Άρθρ. 1 "Οσάκις ένεκα τοϋ πολέμιτυ άπέρχονται επ "αδεία
  Ιγκαταλείπουν -άς θέσεις των ή διατάττονται νά άπ5μακρ^νθοϋν (
  ρύσωρινώς τής υπηρεσίας των ύπάλληλοι οίουδήπο;* *λάϊου, ΐ
  ■χί ένεκα τούτου παραλύεται ή κανονίση λειτουργία τής ύπη- ί
  εσίας, διορίζονται διά Διατάγματος, επί ήτιολογημενη εκθέσει '
  ου προί·ταμένου αυτής, προσ»ρινοί άναπληρωταί αότών, λαμία- |
  όντες τόν μισθόν τής άναπληρουμένης θέσεως, είτε άποσϊτών- .
  αι είς προσωρινήν αυτών αναπλήρωσιν όχάλληλοι τού αΰτοθ Ι
  ίλάδου, λαμβάνοντες τόν μισθόν τής άναπληρουμένης θέσεως ή, ,
  :ν δ μισθός είναι ό αΰτός ί δέ άναπληρών άχοσπαται έκτός τής ί
  ?ρας τού, πρόσθετον αποζημίωσιν μέχρι 50 ϊραχμών μηνιαίως. !
  )' άποσπώμενοι ύιιάλληλοι έπανέρχονται αυτοδικαίως είς τάς ι
  ακτικάς αυτών υπηρεσίας αιια τί λήξει τού χρόνου τής «να- ,
  τ'ηρώσεως. Περ'. τής άιΐοσπάσεως έκδίδεται Διάταγμα έ—Ι τί) |
  |ΐιολογημένϊ| εκθέσει τοΰ προίσταμένου τής ύπηρεσ'ας είς ήν !
  «νήκει ή άναπληρουμένη θε'σις. ί
  Τό Διάταγμα όρίζει την διάρκειαν τής προσωρινής άνχχλη-
  'ότεως ήτις ϊέν δύναται νά είναι μακροτέρα των τριών μηνών.
  Αλλά καί άν πρό τής λήξεως αυτών επανέλθη είς την θέσιν τού
  ί άναπληρούμενος χαί αναλάβη υπηρεσίαν, παύει α,ιτοίΐΛαιως
  Ι άναπλήρωσιο.
  "Λρθρ. 2 Έν άνεταρκεία των έν τώ προυπολογισ'Λώ άνα-
  [■εγραμμένων πιστώσεων πρός πληρωμήν των μυθών καί απο-
  η,Αΐώσεων των άναπλ/;ρωτών, έπιτρέτεται ή διά Διατάγμα'ος
  ορηγία άναπληρωματικών πρός τόν σκοπόν τούτον πιστώτεων.
  Άρθρ. 3 Το τ^χροΊ Ίσχύει επί τέσταρας ΐλήνας άτό τής δημο-
  ςύσεως αύτοι) έν τί) Επισήμω Έφηα:ρίδι.
  Έν Χανίοις ^23 'Οκτωςρίο^ 1912
  Ό Γενικός Αιο'.κ ιτής
  Σ. ΔΡΑ.ΓΟΥΜΗΣ
  108 τού ϋπ' άριθμ. 332 Νόμου καί την ΰπ' άριθμ. 55/1 καί
  59/3 τοϋ 1911 γνωμοϊότησιν τής Μονιμου Έπιτροπής τοΰ Δη-
  μοτικού Συμβουλ'ου Ηρακλείου.
  Ορίζομεν είς την οδόν την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 217 +
  220 άπό τα άντιθετϊ 224, 218, καί 223 ελάχιστον όριον προ-
  σόψεων επί μέν μαγαζείων μέτρα πέντε τό μεταξύ των δύο
  τοίχων κε/όν, επί δέ των ο'ικιών μέτρα όκτώ καί βάθος επί μέν
  μαγαζείων μέτρα 4 */4 τό κενόν μέρος επί ϊί ο'ικιών μέτρα δώ-
  δεκα.
  2) Όριζομεν είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον
  19 άπό τό αντίθετον 238 ελάχιστον όριον προσόψεως Ιτ-ί μέν ο'ικιών
  μέτρα όκτώ καί βάθος των οίκοδομησίμων γηπέδων μέτρα δ<·')- δεκα, έπ' δέ μαγαζε'ων ελάχιστον μέν όριον προσόψεως μέτρα πέντε χωρίς νά λαμβάνωνται ϋπ' όψει αί μεσοτοιχίαι (δηλαϊή πίντε μέτρα τό κενόν μέρος) βάθος 8έ μέτρα τέσσαρα καί ήμισυ τό κενόν μέρος Έν Χανίοις τί) 23 Όκτωίριου 1912 Ό Γενιχός Διοικητής ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Αριθ. 1 ατάγ. 13 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΪΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ ΓΕΟΡΠΟΤ ΤΟΤ Α'· "Εχοντες ϋπ'3ψει το άπό 11 Ό*τωίρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμού Γ&νικςύ Διοικητού έν Κρήτη, τό ά'ρ^ρον 108 τοϋ ΰπ' άριθμ 332 Νομου καί την ϋπ' άριθμ. 54/4 τού 1911 γνωμοδότησιν τής Μονιμου Έπιτροπής τού Δημοτι- κοΰ Συμβουλίΐυ Ήρακλείΐυ. Όρίζομεν ελάχιστον μέν άρ όν προσίψεως έκαστης ο'ικοδο- μί)ς μέτρα 14,50 ίάθος δέ των ο'ικοδομησίμο>ν γηπέδων μέτρα
  χέντε τό κενόν πάντοτε μέρος εις την δδόν την χωρίζουσαν :α
  τετράγωνα 220+217 άπό τα άντιθετα 216 + 505.
  Έν Χανίοις ττ 23 Όκτωδρίου 1912
  Ό Γενιχός Διοικητής
  ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Αριθ.
  16
  Ε ί ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΠ2 ΤαΝ ΕΛλΗΝίΙΝ
  ΓΕ1ΩΡΓΙΟΤ ΤΟΤ Α'·
  "Εχοντες ύπ' 5ψει τό άπό ΙΙΌλτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμαπερί ίιορισμοϋ ΓενικοΟ Δοκητοθέν Κρήττ, τό αρθρον
  Άρ'θ. Διατάγ 15
  ΕΝ ΟΜΟΜΙΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΥΕΟΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΜΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΓΤΟΓΑ'-
  "Εχοντες ύκ'5ψει τό άπό
  II
  Όκτωβριου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί διορισμοδ Γενικού Διοικητοϋ έν Κρήτη, τό αρθ-
  ρον 108 τοϋ ύπ' άριθμ 332 Νόμου καί την ύπ' άριθμ.
  τοΰ 1912 γνω,·/οδο·ησ'ν τίς Μινψου Έπιτριπής :0 Δημε-
  νικοθ Συμβουλίου 'Ηρακλε'ου.
  ΤΗζ. Κ
  Όρίζομεν είς την &5όν την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 138,
  129, 130, 131, 132, 120 καί 119 άπό τα άντίθ.τί: 126,
  128, 127, 123, 122, 121, 114 καί 115 ελάχιστον μέν όριον
  προσόψεως έκάσ*·ης ο'ικοϊομής μέτρα γραμμικά εξ βάθος δέ των
  ο'ικοδομησίμων γηπέδων μέτρα δώδεκα
  Έν Χανίοις τί) 23 Όκτωίρίοο 1912
  Ό Γενεκός Διοικητής
  ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Δ<ατάγ. 14 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Τ1Ν" 5ΑΛίΙΤΠΝ" ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΤΟΓ Α'· Έχοντες ύπ' δψει τό άπό 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλικόν Διάταγμα περί διορισμοΰ Γενικοΰ Διοικητού έν Κρήττ), τό άρθρον 108 τού ύπ' αριθ. 332 Νόμου καί τάς «π' άριθμ. 41)3,49, 50)3 τοθ 1911 καί 3)3 τού 1912 γνωμοίοτή.εις τής Μονίμου Επιτροπήν τού Δημοτικοΰ Συμδουλίου Ηρακλείου. Όρίζομεν ελάχιστον "όριον προσόψεως έκάστης ο'ικοδομής μί- τρα όκτώ καί βάθος των οίκοδομηϊίμων γηπέδων μέτρα δώδεκα 1) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 8-(-9-}-3Ο άπό τα άντίθετα 19 καί τό παρακείμενον ά'νευ άριθμού. 2) Είς την ίϊο» την χωρίζουσαν τί τε-ράγωνον 19 άπό τό δυτικώς τούτου παρακείμενονανευ άριθμού. 3) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τόν τετράγωνον 29 άπό τό ανατολικώς τούτου παρακείμενον ανευ άριθμοϋ. 4) Είς την ξίορεία^/ πλευράν τού τετραγώνου 28 την άντικει- μένην είς τό τετράγωνον 29. .«•5) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 29 ,31 41 άπό τα άντίθετα 37, 38, 39, 40, 41. 6) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 37 ό-τό τα άντίθετα 38, 39 7) Είς την οδόν την χι#ρ£ζουσαν τα τετράγω"α 38. 29 ά-ό τό αντίθετον 40 8) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 3 άπό τί άντίθετα 30 καί τό πρός βορράν τούτου κείμενον άνευ άριθμοϋ, 9) Εις την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγ ονον 29 άπό το αντίθετον 31 10) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 30 άπό τό πρός Β. τούτου κείμενον άνευ άριβμοϋ. 11) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τα τετράγωνα 30 τ* πρός Β, τούτου ά'νευ άριθμοΰ, καί 32 άπό τα άντίθετα 9 καί 11. 12) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 9 άπό το αντίθετον 8. ί3) Είς την πλευράν τού τετραγώνου 201 την άντικρυ των τετραγώνων 186, 198, 199, 200. 14) Εις την δϊόν την χωρ ζουσαν τί τετράγων» 225, 226, 235, 23, 15 άπό τα άντίθετα 227, 232, 234, 22, 14 καί 13. 15) Είς την δδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 226 άπό τό αντίθετον 2Ϊ5. 16) Είς την οδόν την χωρίζουΐαν τό τετράγωνον 226 άπό τό αντίθετον 2^5 17) Είς την ϋτίρχο^χν ό?." την κε^μίν^ν επί τοϋ τετρα¬ γώνου 227. 18) Είς Γήν δδόν την χωρίζουσαν τι τετράνωνον 227 άπο τό άν-ιθετον 232. 19) Είς τί;ν οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 232 άπό τό άντίθε όν 234. 20) Είς την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 23 άπό τό αντίθετον 237. 21) Εις την οδόν την χωρίζουσαν τό τετράγωνον 17 άπο τό αντίθετον 18. 22) Είς την οϊ^ν την χωριζουσαν τό τετράγωνον 181 άπό Λ άτιθετον 182 Έν Χανίοις τή 23 Όκτωβρίοα 1912 Ό Γ νικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ